Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.8.1908г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
По тази причина вие тогава трябва да дишате дълбоко, защото чрез дълбокото дишане вие можете да изгоните един дух из вас.
А сега, понеже Господ е с вас, Той ви посочва начините, по които можете да избегнете нашествието на лошите духове във вас: дишайте дълбоко и през време на дълбокото дишане представяйте си, че синята светла краска прониква през вас, идеща Отгоре.
23.8.1911г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Имайте дълбокото желание да приложите един Божествен закон и Господ ще ви научи; и като е с вас Той, ще ви помогне.
6.9.1912г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Ако страдаме, боледуваме, то е защото сме опърничави, а то нужно е, напротив, да имаме всичкото смирение с дълбокото съзнание пред Бога, а не пред хората, защото Бог е мощен и може да прави всичко.
23.8.1914г.
4. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Мнозина са се причестявали, но не всички разбират дълбокото значение на Господнята вечеря.
4.10.1914г.
5. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
То е метод на хранене, според дълбокото Христово учение.
11.10.1914г.
6. Колко по-горе стои човек от овца!, НБ , София
Та именно туй спасение на дълбокото християнско учение трябва да приложим в нашия живот, да бъдем образец със своя ум и със своето сърце, домът ни да бъде идеална градина – това е задачата на нашия живот.
1.11.1914г.
7. Страхът, НБ , София
Най-дълбокото съдържание на религията е да имаме любов към Бога.
21.11.1914г.
8. В начало бе, НБ , София
Следователно, можем да кажем, че по Словото славяните са народ, който слиза надолу, че са достигнали до най-дълбокото място, докъдето може да се слезе, и че сега ще започнат своята нова еволюция.
17.8.1915г.
9. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Това е, което иска да каже Христос, а това е то дълбокото учение – да дадем простор на нашата мисъл.
4.2.1917г.
10. Блажените,  НБ , София
Но ако някой дойде между тях и каже думата „Любов“, всички ще се спогледат, ще се изсмеят и ще вземат този човек за смахнат; ще кажат: „Какво иска да каже този човек с тази дума?“ Това показва, че не разбират дълбокото значение на думата „Любов“, защото инак и тя би трябвало да произведе същия ефект, както думата „пожар“, само че в обратен смисъл.
10.2 Блажените ( втори вариант )
Ще кажат: „Какво иска този човек с тази дума?" Това показва, че не разбират дълбокото значение на любовта, защото и тя би трябвало да предизвика същия ефект, както думата „пожар", само че в обратен смисъл.
20.5.1917г.
11. Доброто съкровище,  НБ , София
11.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Всѣки, който проучва дълбокото християнство, трѣбва да разбере този вѫтрѣшенъ процесъ на развитие, защото споредъ моето схващане духовната наука или религия изисква такова.
16.11.1919г.
12. Двамата свидетели,  НБ , София
Ще настане нова култура, когато хората ще слушат своето сърце и своя ум и ще живеят братски, според дълбокото разбиране на онзи закон, който казва – а и във вашия закон е писано, – че свидетелството на двамата е вярно.
14.12.1919г.
13. Работи на лозето ми,  НБ , София
13.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Животът не може да се съгради без дълбокото разбиране на тази жива любов в света.
7.3.1920г.
14. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Най-голямата спънка, в сегашния стадий на човешкото развитие, е дълбокото убеждение, всадено в човека, че е културен.
24.2.1922г.
15. Двата пътя,  МОК , София
Това зависи от вашата добросъвестност, от вашата искреност в работата ви и от дълбокото ви желание да постигнете нещо ценно.
15.2 Двата пътя ( втори вариант )
Зависи от вашата добросъвестност, вашата искреност и дълбокото ви желание.
23.4.1922г.
16. Христа разпят,  НБ , София
Само онзи, който дълго е проучвал, който е правил хиляди опити, той може да разбере дълбокото значение на онези велики стихове и изречения в Писанието, дето Христос казва: „Ако думите ми пребъдат във вас и вие пребъдете в мене, каквото поискате, ще ви бъде, аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас и тогава ще ви се изявя“.
19.8.1922г.
17. Съвършеният мъж, СБ , В.Търново
И сега апостол Павел в 13-ия стих на тази глава казва: „Докле достигнем всинца в единството на вярата и на познанието на Сина Божий в съвършен мъж, в мярата на възрастта на Христовата пълнота.“ Вяра подразбира знанието, дълбокото познание на тази вяра. „Но аз вярвам в Господа!“ Вярване подразбира да се качиш горе на Мусала и да се върнеш, без да се разболееш, и на втория ден да отидеш на нивата да работиш.
26.11.1922г.
18. Практическо приложение на окултната музика, ООК , София
Е, какво е дълбокото размишление? Седне някой, концентрира се.
14.1.1923г.
19. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
Дѣ е по-дълбокото нѣщо отъ тия три принципа? Ама, пѫтьтъ, по който вървите, правъ ли е? Правъ е.
5.2.1923г.
20. Малките случаи, ООК , София
Онова дълбокото, Божественото съзнание казва: „Изпълни волята Божия“.
8.4.1923г.
21. Точността, ООК , София
Например един от тия методи е методът за дълбокото дишане, който западните народи не може да употребят.
20.5.1923г.
22. За Името Ми, НБ , София
22.2 Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми ( втори вариант )
И после казва: „Пътя опазих и сега вече ми остава венец на живота онова великото и дълбокото разбиране на живота.“
30.5.1923г.
23. Отношение на природните сили,  МОК , София
И тъй, дълбокото, силното, което взима участие в чувствата, мислите и постъпките ви, е Божественото начало у вас.
23.2 Отношение на природните сили към човешката душа ( втори вариант )
Туй, което сега дълбоко вие преживявате, което внасяте дълбоко в чувствата, мислите и волята си, туй дълбокото е Божественото.
20.6.1923г.
24. Опити,  МОК , София
Според науката за дълбокото дишане в човешкия организъм се забелязват две течения.
24.2 Опити ( втори вариант )
Понеже в организма има две противоположни течения, там в науката за дълбокото дишане как ги наричат? Често или едното, или другото течение взема надмощие.
Вие може да прочетете книгата за дълбокото дишане.
19.3.1924г.
25. Познай себе си, ООК , София
Ако Бог те остави на власт, ние нямаме нищо против, но когато Той те снеме, ние няма да те поддържаме.“ Дойде дяволът и те пита: „Ако Господ ме свали от власт, ще гласуваш ли за мене?“ – „Няма да гласувам.“ Там е туй, дълбокото разбиране на живота.
21.12.1924г.
26. Миротворци, НБ , София
Това е истинската философия, това е дълбокото, вѫтрѣшното разбиране на нѣщата.
26.2 Миротворци ( втори вариант )
Това е истинската философия, това е дълбокото, вътрешното разбиране на нещата.
23.8.1925г.
27. Двете свещени положения, СБ , В.Търново
И тъй, ще се въоръжите с вяра, с Новата вяра, която излиза из дълбокото съзнание, че Бог живее с нас.
24.8.1925г.
28. Подпушване на светлината, СБ , В.Търново
Ако вие ме заставите да сторя това, аз няма да отида, но ако направя това нещо с дълбокото убеждение, че трябва да донеса вода, като пиете от тази вода, ще видите какви нови идеи, какви нови убеждения ще почерпите от нея.
6.12.1925г.
29. Видя го Исус,  НБ , София
Аз ни най-малко не поощрявам хората да крадат, те и без това си крадат, но съм за дълбокото разбиране на онзи велик Божествен живот, да се разтворят сърцата на хората и да познаем, че ние сме дошли на земята и може да живеем по друг начин.
10.1.1926г.
30. Давам власт,  НБ , София
Ето, на болните от охтика им се препоръчва дълбокото вдишване, чист въздух.
18.2.1926г.
31. Огъване и пречупване (Сгъване и пречупване), ИБ , БС , София
Аз обичам дълбокото желание на душата, Божественото в човека.
21.3.1926г.
32. Закон на съпоставяне,  НБ , София
Казвам: ако вие имате онова дълбоко разбиране, за великото Битие, за великата интелигентност в света, за онази велика душа, подразбирам Бога, която трепти с такава нежност, с такава любов за всички и в която душа се заражда дълбокото желание да притече на помощ на всяка форма, колкото малка и да е, за да дойде един ден и тя в съзнание, да се развие, вие ще разберете и великия закон на съпоставянето.
24.4.1927г.
33. Великденски подарък, МОК , ИБ , София
33.2 Хигиенични правила ( втори вариант )
Същевременно вие трябва да работите и върху организма си, да прилагате дълбокото дишане.
Сега, като говоря за дълбокото дишане, аз нямам намерение да препоръчвам специални упражнения.
5.6.1927г.
34. Трениране,  МОК , София
Индусите работят усилено върху дълбокото и пълно дишане; за тази цел те разполагат с много методи, които не са приложими за европейците - при това дишане се събира много енергия, която европейците не биха знаели как да употребят и в края на краищата вместо добро, ще се създаде някакво зло.
12.6.1927г.
35. Типове и образи,  МОК , София
Дълбокото дишане е пълно дишане; при това дишане взимат участие и долната, и горната част на дробовете.
35.2 Типове и образи ( втори вариант )
С дълбокото дишане друго едно течение [се] образува вътре в организма.
15.8.1927г.
36. Правата мисъл, МС , София
Казвате: толкова години вече, как вярваме в Христа! Аз не искам да ви обезсърчавам, но това е дълбокото вътрешно разбиране на великия закон.
20.8.1927г.
37. Братя в единомислие, СБ , София
Тогава той ще бъде по-близо до дълбокото разбиране на живота, до великата Любов, която действа в света, до причините и възможностите, които са го създали, до причините и възможностите, чрез които хората се сближават, до причините и възможностите, които заставят великите Учители да идат в света и да работят.
15.4.1928г.
38. По-драгоценен,  НБ , София
Който разбира формата, съдържанието и смисъла на този живот, той ще разбере дълбокото значение на думите, които Христос е вложил в стиха: „Животът е по-драгоценен от храната."
10.7.1928г.
39. Към свобода, МС , София
Не, стар ученик наричам този, който се отличава с голяма разумност, с голяма опитност и е проникнат от дълбокото желание да помага на своите по-малко местице малки братя.
18.9.1929г.
40. Проявеният живот, ООК , София
Като говорим за знанието, ние имаме пред вид дълбокото, вътрешно знание на човека, а не повърхностното.
3.10.1929г.
41. Динамическа сила на мисълта, ООК , София
За да се домогне до реалността на нещата, до дълбокото разбиране на живота, човек неизбежно минава през радости и страдания.
2.5.1930г.
42. Показване,  МОК , София
Дълбокото дишане пък е във връзка с мисълта.
9.5.1930г.
43. Състояние на материята,  МОК , София
43.2 Четирите състояния на материята. Точност и работа ( втори вариант )
Дълбокото дишане и медленното дишане урегулира състоянието на човека.
14.5.1930г.
44. Добрият ден, ООК , София
Въздишането е свързано с дълбокото дишане.
4.7.1930г.
45. Освобождаване,  МОК , София
45.2 Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието ( втори вариант )
Ти ще имаш дълбокото желание то да живее.
23.7.1930г.
46. Интуиция, ООК , СБ , 7-те езера
Може ли човек да изяде всичкото ядене изведнъж? Не е ли по-добре, всеки ден да си хапва по малко, отколкото да изяде всичкото ядене изведнъж? Не е ли по-добре човек да разбира всеки ден по малко, отколкото да разбере всичко изведнъж? За да дойде до дълбокото разбиране на живота, човек се нуждае от специални условия.
23.10.1931г.
47. Методи за усилване на паметта,  МОК , София
Първото чувство след греха е страхът. – Защо при дълбокото дишане страхът изчезва? – При дълбокото дишане става разширяване на капилярите, които при страха се свиват.
8.11.1931г.
48. Син человечески отхожда,  НБ , София
То е възвишеното, трайното, дълбокото в човека, което действува в него като непреривен акт.
Това е дълбокото разбиране на въпроса.
18.11.1931г.
49. Материални прояви на живота, ООК , София
49.2 Животът като математически действия ( втори вариант )
И когато баща обикне сина си, в него той трябва да обикне онова дълбокото, т.е. неговия дух.
25.11.1931г.
50. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
50.2 Разтоварване на съзнанието ( втори вариант )
Това е дълбокото, което се усеща.
13.12.1931г.
51. Пред всичкия народ,  НБ , София
Сега онези от вас, които по едно стечение на обстоятелствата не обичат дълбокото, казват: който много мисли, се поврежда.
28.2.1932г.
52. След това,  НБ , София
Сияз Спанзу бил един царски син, който се занимавал с окултната наука и дълбокото познание.
6.4.1932г.
53. Входни врати, ООК , София
53.2 Входни врати ( втори вариант )
Това дълбокото пространство, то е несъществено.
22.6.1932г.
54. Малкото добро. (Живият порядък), ООК , София
Силата на човека не е в неговата външна форма, но в дълбокото разбиране на живота, в неговата права мисъл, която при никакви условия не може да се изопачи.
2.7.1933г.
55. Праведният ходи в целостта си,  НБ , София
Онези, които не разбират тази наука, които приложиха дълбокото дишане – йогите, имаха отрицателен резултат на дишането, отколкото положителен.
55.2 Праведният ходи ( втори вариант )
Онези, които механически прилагат дълбокото дишане, не могат да имат добър резултат.
20.12.1933г.
56. Въздухът и мисълта – нови начини за хранене, ООК , София
При тия три начина: първият начин, малко ще ядеш; вторият начин е дълбокото дишане, а после, третият начин е онази здравата, правата мисъл, тя е здравословна.
21.2.1934г.
57. Опитай!, ООК , София
Той е в онова, дълбокото убеждение.
3.6.1934г.
58. Трите страни на съзнанието, УС , София
Вие не сте разглеждали какво е онова, дълбокото подбуждение на онзи мъж, който иска да прегърне една жена, която не познава.
23.11.1934г.
59. Причини и условия,  МОК , София
А единственото нещо, което нося в себе си, е, че имам дълбокото желание да бъда земеделец, да използувам тези външни условия.
3.2.1935г.
60. Ценната дума,  УС , София
Излезте от локвата, влезте в дълбокото и обширно море.
60.2 Ценната дума ( втори вариант )
Излезте от локвата, влезте в дълбокото и обширно море.
5.5.1935г.
61. Четирите елемента,  УС , София
61.2 Четири неща в ума си ( втори вариант )
Казвам, това е дълбокото разбиране, което Господ иска да даде на своите деца – да ходят по неговите пътища.
7.7.1935г.
62. Към мене,  УС , София
Даването е във връзка с дълбокото разбиране на Словото.
29.9.1935г.
63. Буря голяма. Горделивият и тщеславният,  УС , София
63.2 Развълнуваното море ( втори вариант )
Ако иска да се дави, да намери най-дълбокото място в морето, там да се хвърли.
29.9.1935г.
64. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Математиката е една наука за духовния живот, на отвлеченото, дълбокото, което е причината на нещата.
1.12.1935г.
65. Огънят на пречистването. Едно добро,  УС , София
65.2 Огън на пречистване ( втори вариант )
В този смисъл дълбокото дишане е необходимо за пречистване на жертвата, която влиза в олтара.
5.1.1936г.
66. Знайният Бог, УС , София
Та, туй е по-дълбокото разбиране.
10.4.1936г.
67. Качества на мисълта,  МОК , София
Основната мисъл, то е дълбокото желание да учиш.
19.8.1936г.
68. Да им дам живот, СБ , София
68.2 Вяра ( втори вариант )
Онова, дълбокото начало, което дава сила на човека, то е в изпълнение волята Божия, не във външната мисъл да изпълняваш тази воля, но тя седи в съзнанието на човека, че той изпълнява волята Божия и че служи на Бога, както кракът, който служи на човека, е свързан с цялото, така той служи и на Бога.
21.8.1936г.
69. Външна и вътрешна любов , СБ , София
69.2 Външна и вътрешна любов ( втори вариант )
В дълбокото разбиране – там ги няма.
26.8.1936г.
70. Човешко и Божествено, СБ , София
70.2 Човешкото и Божественото ( втори вариант )
Те не подозират даже, че прогресът се заключава в намирането на Истината, в дълбокото вътрешно разбиране на нещата.
3.1.1937г.
71. Реалността в живота,  УС , София
Какво ще правиш тогава? Вземи една гумена лодка и се спусни с нея по дълбокото езеро. Значи ако си на черните и вдлъбнати очи, т.е. на дълбокото езеро, вземи лодка и се спусни с нея по езерото.
71.2 Реалността в живота. Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене ( втори вариант )
Като се подхлъзнеш от изпъкналите очи, чак долу отиваш! Какво ще правиш тогава? Ще взема със себе си една гумена лодка, и ще я пусна в дълбокото езеро. Значи, ако съм на черните очи, на вглъбнатите очи, на дълбокото езеро, ще взема тази лодка, за да не потъвам.
2.4.1937г.
72. Тримата професори, МОК , София
Човек трябва да слуша едновременно и своя ум, и нашепването на дълбокото желание, което има в сърцето си.
19.9.1937г.
73. Любов и приравняване,  УС , София
73.2 Приравняване и Любов ( втори вариант )
Всеки един от вас иска разбиране, то е дълбокото разбиране.
3.10.1937г.
74. Оценяване и прилагане,  УС , София
Какво е дълбокото значение на тази дума, вие сами ще намерите.
22.1.1939г.
75. Основното правило,  УС , София
Аз говоря за дълбокото вътрешно разбиране.
15.3.1939г.
76. Самовъзпитание, ООК , София
Този цвят на кръвта зависи от дълбокото дишане.
9.4.1939г.
77. Ставане, оживяване и възкресение,  НБ , София
Това е дълбокото разбиране на този стих.
4.2.1940г.
78. Постиженията на човека,  УС , София
Като правим зло, слизаме до най-дълбокото, понеже то е инволюция.
4.9.1940г.
79. Закон за дишането, СБ , РБ , София
Който не е упражнен в дълбокото дишане, нека задържа въздуха до две–три секунди и всеки ден да увеличава задържането с още една секунда.
Като ученици, вие трябва да се лекувате с дълбокото дишане.
От каквато болест и да страдате, търсете помощ в дълбокото дишане.
Дългият живот зависи от дълбокото и правилно дишане.
Някои избягват дълбокото дишане, защото се измъчвали.
Приложете дълбокото дишане и при гимнастическите упражнения.
1.12.1940г.
80. Старото и новото,  НБ , София
Дълбокото, това е книгата. Ако остане туй дълбокото нещо да те храни, ти гладен ще умреш.
30.3.1941г.
81. Настанало е Царството Божие,  НБ , София
Ти благодари за твоето учение и не мисли, че си достигнал до онова дълбокото разбиране.
27.4.1941г.
82. В начало бе Словото,  НБ , София
Казва: „То не е съгласно с учението на Христа.“ Ако водата става на лед и става на пара – става северния и южния полюс, водата става на лед, но дълбокото в земята, дето има няколко хиляди градуса топлина, никога на лед не става.
29.8.1941г.
83. Правилно дишане, СБ , София
Дълбокото дишане успокоява нервната система.
И тъй, здравето на човека зависи от дълбокото и правилно дишане.
17.9.1941г.
84. Четирите положения, СБ , София
84.2 Четирите положения ( втори вариант )
Благата, които Бог ви дава, трябва да имате дълбокото желание в себе си да бъдете проводници на Божията енергия, ако искате да прогресирате.
12.11.1941г.
85. Музикални подтици, ООК , София
В пеенето ще употребите дълбокото дишане.
5.1.1944г.
86. Родени от Бога, ООК , София
86.2 Родени от Бога ( втори вариант )
Като чада Божии, да имаме онова дълбокото разбиране, от вътрешно самосъзнание да бъдем готови да се радваме на туй служене.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.