Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Не е ли Той, що е родил чрез Духа Си своя избран род – свещеници и царе Богу, за да Му слугуват винаги с чистота и святост? Господ зове, има ли някой да внимава и да слуша в сърцето си за думите на устните Му? Чуй и разбери що говори Господ.
В деня, в който ви посетя, ще познаете силата на думите Ми, защото празността и голословията на думите ви станаха Ми отегчителни.
Внимавай сега в думите Ми и бягай от пътя на нечестивите.
Затова да не се колебай сърцето ти, думите Ми са верни.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Не е ли Той, що е родил чрез Духа си своя избран род - священици и царе Богу, за да Му слугуват винаги с чистота и святост? Господ зове, има ли някой да внимава и да слуша в сърцето си за думите на устните Му? Чуй и разбери що говори Господ.
В деня, в който ви посетя, ще познаете силата на думите Ми, защото празността и голословията на думите ви станаха Ми отегчителни.
Внимавай сега в думите Ми и бягай от пътя на нечестивите.
Затова да не се колебай сърцето ти, думите Ми са верни.
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Не е ли той що е родилъ чрѣзъ духа си своя избранъ родъ, — священици и царе Богу, за да му слугуватъ винаги съ чистота и святость? Господъ зове, имали нѣкой да слуша и внимава въ сърдцето си за думитѣ на устнитѣ му? Чуй и разбери що говори Господъ.
Въ деньтъ въ който ви посѣтя ще познаете силата на думитѣ ми, защото празностьта и голословията на думитѣ ви станаха ми утегчитѣлни.
Ще призирашъ ли още моето Слово? Ще постоянствувашъ ли да пристѫпвашъ моятъ законъ? Ето скоро ще чуешъ моятъ гласъ и ще познаешъ че Азъ говоря, Богъ вѣликъ и страшенъ въ сила и мощь Внимавай сега въ думитѣ ми и бѣгаи отъ пѫтьтъ на нечистивитѣ.
Затова да се не колебай сърдцето ти, думитѣ ми сѫ вѣрни; ето Азъ съмъ този който говоря съ тебе: много пѫти съмъ ти говорилъ съ благость и съ любовь.
2.10.1898г.
3. Избраникът Божий и Вождът на Истината, ИБ , Варна
Ето верни са думите и истинни словесата на Господа, който те призовава като помощник Негов.
Дерзай, верни са думите – сам Бог на Силите ще слезе и ще възвести Своето благоволение към Избраника си.
20.10.1898г.
4. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско, ИБ , Варна
Послушайте думите на Небето:
Пазете думите ми.
8.7.1900г.
5. Седем разговора с Духа Господен - Разговор първи - Упътване, ИБ ,
В това именно се изпълнят думите Господни – в Словото Му, че онези, които Го любят, всичко, което им се случи, им съдейства за Добро.
14.7.1900г.
6. Седем разговора с Духа Господен - Разговор трети - Храната и Словото, ИБ ,
Помниш ли думите, които съм Аз казал на друго място в Словото Божие, че съвършената Любов изпъжда вън всякой страх.
Виждам, теб думите много те смущават, ти се много боиш от значения.
Ходи в пътя ми и не бой се – изпълнявай думите ми и ще познаеш, че съм благ и благоутробен и ще опиташ моята вярност, че е неизменна.
18.7.1900г.
7. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
Вярно е, защото е истинно и думите на Господа постоянно се потвърждават ежедневно.
18.7.1900г.
8. Седем разговора с Духа Господен - Разговор четвърти - Животът и възраждането, ИБ ,
Тия са думите на Живота, които ти повтарям и които нося в Духа си за теб.
И ти тогава ще проумееш и ще провериш сам моите думи чрез Духа ми, че са истинни и свети и че действително Аз съм ти говорил с думите си на Любовта.
21.7.1900г.
9. Седем разговора с Духа Господен - Разговор шести - Пътят и Истината, ИБ ,
Който чува гласа Господен, трябва да слуша думите Му и в това слушане се извършва онова благотворно действие на Божието възобновление на душата.
Който слуша думите Божии и обръща лицето си към Него в молитва, всичко му става ясно.
Не са знаците, слоговете и думите, конто дават неговата приятност и хубост – то е съдържанието, което е просмукано в тях, Духът, който вее.
Но ще ли повярваш на неговите думи ти, който се съмняваш в думите на Бога? Той може по някой път да ти прегризе по някой и друг лист от някое дърво или да прохапе някой и друг корен от някое твое дърво, но за това ти трябва да го извиниш, защото това му е работата.
22.7.1900г.
10. Седем разговора с Духа Господен - Разговор седми - Заключение, ИБ , Нови Пазар
Ако говори Господ, послушайте думите Му и не бивайте неверни но верни.
4.9.1904г.
11. Слово 1904, Варна, ИБ , Варна
Вие сами изопачавате думите ми.
Не са думите, които скланят небето, но е доброто и чисто сърце.
24.8.1906г.
12. Годишна среща на Веригата - Варна, 1906 г., СБ , Варна
Г-н Дънов прочете 7-а глава от Евангелието от Матея, начиная от 7-й стих: „Просете и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.“ След прочитането г-н Дънов се вдъхнови от Духа Господен и ни попита разбираме ли думите на прочетеното.
28.8.1907г.
13. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
Думите в прочетеното от Книгата Господня освети ги означават очисти ги – Светостта и Чистотата са синоними.
Молитвата, която ще предоставите утре всички поотделно, ще подкача така: „Господи Исусе Христе, Иехова-Елохим; Утешителю, Дух Святий-Адонай...“ А пък ще свършвате с думите: „Защото, Господи, в идването на Твоето Царство е нашата Радост; в осветяването на Твоето Име е нашата Слава и в изпълнението на Твоята Воля е нашата Любов.“
22.8.1908г.
14. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Мисълта, която се взема от прочетената глава, е върху думите: „Това е живот вечен, дето да познаят тебе, единаго истиннаго Бога, и Христа, когото си изпратил“ (стих 3).
Затова и Христос казва: „Думите, които Аз казвам, не са Мои, а са думи на Отца.“ В деня, в който настъпи съзнанието у вас, ще възкръснете.
Няма сега какво да плачете, защото думите, които ви се дават – „Дето са двама или трима събрани в мое име, там съм и аз посред тях“, са един много важен пропуск, с който навсякъде ще могат да ви пускат.
28.8.1909г.
15. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
На 15-того, събота вечерта, когато ни се раздаде житото, при раздаването г-н Дънов изговаряше едно благословение, но не се отбелязаха, нито запомниха думите, от които се състоеше то. Някои си припомниха думите на това благословение и те били горе-долу тези: „Да възрасти Бог Словото Си в България“; други схванали: „И да благослови Бог Словото Си в България“; трети поддържат, че думите били следните: „Да възрасне Словото Божие в България и да благослови Бог Словото Си.“ Най-сетне г-н Дънов даде на това благословение следната форма: „Да благослови Бог Словото Си в България и да го възрасти.“
Тия думи всякой си ги написа на лист, даден от г-н Дънов, а след тях ни се дадоха като прибавка и думите:
Бъчваров, за когото се пропусна да се отбележат думите, които му се казаха от г-н Дънов при опасването на лентата. Гумнерова (също не са отбелязани думите); не са отбелязани и изказваните думи при опасване лентата на повикания Д.
27.8.1910г.
16. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
След като всички по покана на г-н Дънов изпяхме „Благословен гряди и во Име Господне“ и след настаналата тишина и внимание, на колене изслушахме молитвата „Отче наш“, която се изпя на чист български по думите, които са отбелязани в Евангелието от Матея, гл.6, ст.9-13, но на глас, от никого от нас досега не слушан, глас, отличаващ се с хармония, в която преобладава духовно трогателно тържество.
Така срещу думата „Господ“, написана най-напред от Пеню Киров, се постави цифрата 1. (Редът, по който се написаха думите, вървя от дясно наляво, гледано от мястото на г-н Дънов).
Тази книжка, върху която написахте 28+1=29 думи, ще я поставим пред Господа да се освети, а след това ще си я препишете всякой един от вас, ще се постави под думите знакът на Веригата и след това ще си ги вземете да си ги носите у вас през годината.
— Тук думите „път“ — това е тялото, „истината“ — то е душата, а „животът“ — то е духът. „Пътят“ — то са всички человеци, „истината“ — това са духовете.
Не изпускайте от предвид думите Христови: „Търсете първом Царството Божие и правдата Божия и всичко друго ще ви се придаде.“
31.8.1910г.
17. Приложение към протокола от 1910 г., СБ , В.Търново
Узунов прочете от Малахия 3 гл., 15 стих и думите: Новия Завет.
23.8.1911г.
18. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Помнете думите, които са казани: „Без вяра не може да се угоди на Бога“.
Горното слово се диктува полека и при започването му г-н Дънов повели: „Пишете!“ А след продиктуването му и след особена молитва г-н Дънов се обърна към всички с думите:
А всякой, комуто е дошло ред да отива в горницата, ще предупреждава вътрешния с трикратно леко почукване на вратата и изговаряне думите: „Да бъде Името Господне благословено“.
Христос казва: „Ако думите Ми пребъдат във вас и вие пребъдете в Мене, каквото попросите, ще ви бъде“.
Христос казва: „Думите ми да пребъдат във вас.“ Често пъти хората много искат, а някои никак не искат, обаче, както едните, така и другите са в погрешка, защото човек не може, па и не бива да убива своите желания.
— Сега ще ви говоря върху думите: „Истината ще ви направи свободни“.
По този начин думите Христови стават ясни, когато казва: „Аз съм пътят към Истината в този живот“.
Думите Господни, които отправям към вас, са тия: Вярвайте в думите Ми: Аз ще бъда във всякого едного от вас, Моя мир ви давам, Моя мир ви оставям.
16.7.1912г.
19. Ще дойде като светлина, ИБ ,
Важни са думите "Не притуряй на Божиите думи " Как да разбираме това? Не бива в това отношение да мислим като онзи свещеник, който допущал, че хлябовете, с които Христос нахранил множеството, били като планини.
6.9.1912г.
20. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
— Важни са думите: „Да се не смущава сърцето ви“.
—Сега аз ще ви поговоря върху думите: „Аз затова се родих, затова дойдох на този свят, да свидетелствувам Истината“.
29.9.1912г.
21. Преходната граница, ИБ ,
Затова именно Христос е изказал думите, които отначало прочетох "Който не носи кръста си ".
6.10.1912г.
22. Обсадно положение, ИБ ,
Интересни са за случая думите "Който намери живота си, ще го изгуби, а който го изгуби, ще го намери".
10.11.1912г.
23. Всекиму според вечната Правда, ИБ ,
Важни са думите "Гдето са двама или трима, събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях".
26.8.1913г.
24. Назидавайте себе си, ИБ , София
Думите не важат, делата са, които красят.
28.11.1913г.
25. Умни и силни, ИБ ,
Какво е искал да каже Христос с думите "Ходете във виделина"? Виделината към душата има същото значение, както светлината за нашето тяло.
30.12.1913г.
26. Онова, което ще повдигне човека, ИБ ,
Моите думи ще ви станат ясни, ако ви цитирам думите на Писанието, гдето се казва: делата на плътта и плодовете на Духа.
22.3.1914г.
27. Беседа за празника на пролетта, ИБ , София
Ако някой не вярва в това, скоро ще е денят, в който всеки лично ще провери това и ще се убеди е истинността на думите ми.
29.3.1914г.
28. Ето човекът, НБ , София
И тогаз ще се изпълнят думите на Писанието: „Аз и Отец Мой ще дойдем и ще направим жилище във вас.“ Тогаз Светлината ще бъде в нас и ние всички ще се примирим.
5.4.1914г.
29. Житното зърно, НБ , София
За да можем да разберем думите Христови, трябва да се очистим: да очистим зрението, да очистим и ума си.
3.5.1914г.
30. Явлението на Духа, НБ , София
Не искай да чуваш думите ѝ, да не би да се огорчиш и дойдеш в противоречие със себе си.
10.5.1914г.
31. Талантите, НБ , София
Какво трябва да разбираме под думите: „пет таланта“, „два таланта“, „един талант“? Има три вида хора: едни, които отговарят на петте, други – на двата, а трети – на единия талант.
2.8.1914г.
32. Сънищата на Йосифа, НБ , София
Вие искате да отидете на Небето, но ако някой ви запита какво разбирате под думите „Небе“ или „Рай“, не знаете да му отговорите точно.
9.8.1914г.
33. Законът на служенето, НБ , София
Навярно, мнозина ще си зададат въпроса какъв смисъл може да се крие в думите: „А който служи на Мене, него ще почете Моят Отец“.
Ако можете да се спрете и да размислите върху думите „слугувам на Христа“; ако бихте се опитали цяла година да научите да слугувате на Христа, бихте научили великата тайна на тия думи, която не може да се каже тук.
Само трябва да бъдем готови, когато дойде Христос, Който идва – за някои е дошъл, за някои ще дойде тепърва, – когато дойде да ни каже думите: „Който слугува на Мене, Мене да последва“, да Го последваме.
23.8.1914г.
34. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Второ: За идването на Царството Божие на земята, между человеците и в сърцата на верующите, и в душите на избраните; и да се тури в действие всяка правда, всяка доброта, всяка любов, всяка мъдрост и всяка истина; и да се възцари Господ Бог Наш и да се изпълнят думите на Господа: „Отец е благоволил да ви даде Царство"; и да се всели Духът на Господа Исуса Христа между нас и да се изпълни предвечното намерение на Отца Нашего на светлините и на светлите духове, Комуто да бъде слава и чест, и поклон сега и всякога, и през всичките векове.
24.9.1914г.
35. Мир вам!, НБ , София
И когато чуете думите „Мир вам!“, трябва да сте готови, какво ще ви заповяда Капелмайсторът да свирите – да пеете ли, или да плачете.
4.10.1914г.
36. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
И ако някой се опита да каже, че е възможно да се освободим от него, веднага чуваме думите: „Ти луд ли си, с всичкия ум ли си? Това е невъзможно, ние не вярваме; това са празни думи, глупави фрази, младежки илюзии“.
В този именно смисъл трябва да се разбират думите: „Който победи докрай, той спасен ще бъде“. И думите Христови: „По-силният, като влезе в дома на силния и го върже, само тогава може да разграби неговия дом“, подразбират същата идея.
Думите не са точни, но са в този смисъл.
Вие знаете ли дълбокия смисъл на думите на онзи разбойник, разпънат от дясната страна на Исуса: „Господи, помени ме в Царството Твое!“ Той беше човек, който бе изпъдил със своя камшик навън всички гадове, и затова Исус му рече: „Ти си човекът, който ще бъде с Мене днес в рая“.
11.10.1914г.
37. Колко по-горе стои човек от овца!, НБ , София
Да се върна към думите на Христа, които Той е казал, когато довели при Него един бесен, друг сляп и друг ням.
18.10.1914г.
38. Фарисей и Митар, НБ , София
Идвали са при мене мнозина и са почвали тъй: „Ние не сме толкова лоши хора, ние сме възпитани, защото сме от знатен род“. – Не се съмнявам в думите ви, аз в душата си дълбоко вярвам в това, което ми говорите; ние всички сме все от знатен род, аз това поддържам; но вашите и моите деди и прадеди не са били тъй благородни, както вие и аз ги мислим; мнозина от тях са били големи нехранимайковци, престъпници, злосторници и последни вагабонти; свидетелството, което Господ е написал за тях, вие и аз го носим отгоре си.
Какво съдържа това „чърррк!“? Ако бяхте го знаели, щяхте да знаете думите, с които говори Небето.
25.10.1914г.
39. Условията на вечния живот, НБ , София
Сега хора, които не разбират дълбокия смисъл на първообразния език, могат да направят един или друг превод, да разместят думите, но има известни закони, които регулират човешката мисъл и които не допущат едно своеобразно разместване.
Ако един учител беше ви дал да разчлените граматически прочетения стих, да покажете кои са най-важните думи в него, всички щяха да се спрат върху думите: „Бог“ и „Исус Христос“. Да направим тази мисъл още по-ясна: думите „вечен живот“ подразбират разумното движение на душите; думата „Бог“ – зародишите на духа, условията, силите, законите в природата, върху които се гради и крепи този величествен ред на нещата, а „Исус Христос“ – разумното начало, което излиза от Единия Бог и което насочва и съхранява всички живи същества.
Когато Христос казва: „Това е живот вечен, да познават Тебе Единаго Истиннаго Бога“, какво Той е искал да каже под думите „Единаго Истиннаго Бога“? Онази Върховна Сила, Която постоянно се движи в нас, Която носи живота в Себе Си, създава условията, чрез които може да Я познаем.
В нашата писмена реч думите са съставени от известни знакове – буквите, с които те се пишат.
21.11.1914г.
40. В начало бе, НБ , София
Какво трябва да разбираме в обикновения смисъл под думите "В начало бе Словото", кое е това начало? Когато искат да разискват известен философски въпрос, съвременните философи правят известни допущания – вземат нещо като принцип и върху него обясняват определено нещо.
И за да изясня думите си в научна форма, ще посоча, че това са всички стадии на Живота, през които това човешко дете е вървяло.
Аз и друг път съм говорил за истинския превод на думите. Например, ако някой ни попита на какво е превод думата река, на какво са превод думите ''извор, светлина, топлина,'' ще кажем, че светлината е превод на Истината, а топлината е превод на Любовта, че между думите има известно съотношение, че както светлината осветява външните предмети, така и Истината осветява човешкия ум отвътре, че както топлината помага на растенията да израстват, така и Любовта, когато влезе в нас, задвижва ония чувства, които карат човека да прорасте и да се повдигне.
Например, обръщат се към някого с думите: „Вие имате благородни мисли” и той започва да си въобразява, че е голямо нещо и се възгордява.
29.11.1914г.
41. Словесното мляко, НБ , София
Но да дойда пак на думите „словесно мляко“.
4.4.1915г.
42. Великден, НБ , София
Мнозина ги е страх от жертва и казват, че в жертвата няма живот, и мнозина в недоумение се спират пред думите на Христа, Който казва: „Ако не ядете от плътта Ми и не пиете от кръвта Ми, няма да имате живот вечен“.
2.5.1915г.
43. Многоценният бисер, НБ , София
Думите са мои, обвивката е моя, но съдържанието е от Господа.
23.5.1915г.
44. Новото основание, НБ , София
Какво трябва да разбираме под думите: „Никой не може да положи друго основание?“ Аз ще взема стиха в неговия обикновен, широк смисъл.
Ако пуснем електрически ток под купчина железни стърготини, известна стърготина, която е най-близо до тока, ще се намагнетизира и ще привлече към себе си всички други; тая стърготина се обръща към другите с думите: „Видите ли как аз със своята сила ви привлякох; ако аз не съм тук, и вие няма да бъдете около мен.“ Но ако преместим тока, друга стърготина ще се намагнитиса и ще стане център, около който ще се съберат всички други.
6.6.1915г.
45. Божественият Промисъл,  НБ , София
Разправят, че някога имало един много учен и умен цар, който разбирал езика на всички животни; като събирал животните всяка година на събор, той ги учил, наставлявал ги, и в края на краищата заключавал своята реч с думите: „Онова, което Господ е направил, никой не може да го развали“. Царят започнал отново своята беседа и в края пак заключил с думите: „Което Бог е направил, никой не може да го развали“; тогава орелът се обадил пак: „Аз развалих едно дело на Господа“. – „Докажи“, му рекъл царят .
17.7.1915г.
46. МОЛИТВА,  НБ , София
Когато говорим за Бога, зависи как разглеждаме въпроса: когато разглеждаме Бога по отношение на молитвата, ние имаме предвид думите в Писанието: „Призови Го в скръбен ден“; на друго място се казва да отхвърлите греховете си.
17.8.1915г.
47. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Някой каже: "Аз те обичам", но думите му не могат да произведат ефект.
Вземете тези, под категорията на Любовта; думите, които изявяват Любовта, са: нежност, опрощение, благост, утешение, съчувствие, щастие в живота.
Тогава ще се сбъднат думите на Христа: "След Мене който дойде, ще прави по-големи чудеса."
Под думите „бяла вар" подразбираме – да дадем отражение на Божественото – бялата краска дава най-силното отражение.
Като се разрушат всички изби на земята, няма да има място за злото и тогава ще се изпълнят думите: „Ще бъде едно стадо и един пастир".
15.10.1916г.
48. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Думите ми и вярата, която вложих в тях, го насърчиха и, наистина, той стана човек.
48.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Думите ми и вярата, която вложих в тях, го насърчиха и наистина той стана човек.
22.10.1916г.
49. Да я не пия ли?,  НБ , София
Спуснете се без страх и ще се уверите, че думите ми са истинни.
16.11.1916г.
50. Петте разумни девици,  НБ , София
50.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Този господин се заинтересувал от това нещо и искал да провери истинността на думите на редактора.
26.11.1916г.
51. Закхей, НБ , София
Важни са думите: “Днес стана спасението на този дом”.
Опитвайте, аз не искам нищо да приемате, без да сте го проверили, без да сте приложили думите ми на опит.
31.12.1916г.
52. Отдайте Божието Богу,  НБ , София
Писателят отворил, показал се пред богаташа и казал: Няма ме тук. – Как тъй? Аз те виждам и чувам, а ти казваш, че те няма. – Чудно нещо, отговорил писателят; аз повярвах на думите на твоя слуга, а ти не вярваш на мене.
52.2 Отдайте Божието Богу ( втори вариант )
Въпросът е решен: „Отдайте!" Разбира се думите Христови в цялата глава носят в себе си велики идеи, които Христос е изказал.
Когато кажеш нещо, нека думите ти бъдат верни.
1.1.1917г.
53. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Търсете вътрешното съдържание на думите.
53.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Търсетѣ вѫтрешното сѫдържание на думитѣ.
7.1.1917г.
54. Растете в благодат!,  НБ , София
Под думите „физическа материя“ разбирам света на формите, необходима за проявата и битието на нещата; под „духовен свят“ подразбирам онези сили, които работят за създаване на тези форми; а под „душа“ разбирам условията, които подготвят съграждането на тези форми. Да не схванете думите ми буквално.
14.1.1917г.
55. Марта и Мария,  НБ , София
За да оправдаете неговия недостатък, казвате: „Той е песимист“ – според думите на Шопенхауер.
28.1.1917г.
56. Все що е писано,  НБ , София
56.2 Все що е писано ( втори вариант )
Донякъде, тази дума може да се замести с думите „отчет, равносметка, ликвидиране, равновесие".
Какво означава думата „повръщане"? Според мене, думите "повръщане" и „одумване" са синоними.
4.2.1917г.
57. Блажените,  НБ , София
Думите „брат“ и „сестра“ са Божествени идеи, те са много по-велики понятия от онези, които ние схващаме и разбираме.
Ако Господ не е в свръзка с мене, ако Той не може да ме оживява, защо ми е този Господ и каква полза, че имало някакъв Господ? Затова казва Христос на едно място в Писанието: „Ако думите Ми пребъдат във вас и вие пребъдете в Мене, всичко, каквото попросите. ще ви се даде, ще оживее“. Христос казва, че Той е живо Слово – „Думите, които Аз ви говоря, те са вътре във вас, те са живи“.
57.2 Блажените ( втори вариант )
Думите „брат" и „сестра" са много по-велики понятия - Божествени идеи, от тези, които ние схващаме и разбираме.
Ако Този Господ не е в свръзка с мене, ако аз не мога да Го оживя, защо ми е Този Господ, каква полза, че имало някакъв Господ? Затова казва Христос на едно място в Писанието: „Ако думите Ми пребъдат във вас и вие пребъдете в Мене, всичко, каквото попросите, ще ви се даде, ще оживее." Словото Му кое беше? Христос казва, че то е живо Слово. „Думите, които Аз ви говоря, те са вътре във вас, те са живи."
11.2.1917г.
58. Децата,  НБ , София
Някои искат да знаят кой е Христос. – Думите, които Той е казал, това е Христос; може ли да ви ползват тия думи, да станете щастливи, това е Христос.
15.2.1917г.
59. Венецът на живота, ИБ , БС , София
Сега, вашият кораб, в който вие пътувате, не е здрав, защото щом ви срещнат някои бури, изкушения и неприятности, увисвате надолу. „Отиде си корабът – казвате, – потъна.” Защо, питам, потъна? „Защото бяха тежки думите на онзи неприятел.” Трябва да си направите стабилен кораб!
18.2.1917г.
60. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Ако кажете думитѣ „единъ“, „една“ или „едно“, може да разбирате единъ мѫжъ, една жена или едно дѣте, но може да разбирате и единъ конь, единъ волъ и т.н.
Христосъ казва: „Опитайте.“ „Ако думитѣ ми пребѫдатъ у васъ и вие у Мене, всичко, какво попросите, ще ви се даде.“ Кои думи? Разумнитѣ думи.
60.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Христос казва: „Ако думите ми пребъдват във вас, и вие – в мене, каквото попросите в мое име, ще ви се даде”.
Като види, ще повярва на думите ми.
Който говори в името на Христа, думите му се приемат безрезервно. Думите, които ви казвам, са истинни и вирни не само за днес, но и за бъдещите векове.
25.2.1917г.
61. Спасението,  НБ , София
Петър се обърнал към Бога с думите: Господи, защо не помогнеш на тези добри хора, да се освободят от сиромашията си? – Да бъде според желанието ти! – казал Бог.
61.2 Спасението ( втори вариант )
Подъ думитѣ „кѫща“, „имане“ Той разбира съвсѣмъ друго нѣщо.
22.3.1917г.
62. Кръстът,  НБ , София
Ще говоря върху думите “Защото вам е дадено да познаете тайните на Царството Божие”. Не вземайте никога думите за себе си в отрицателен смисъл, защото туй е опетняване на Бога.
Мнозина тълкуват думите в смисъл, че Бог Него е забравил, но те значат: “Защо си забравил моите братя”.
Какво друго, ако не тъкмо това разбираше Христос под думите: “Вам е дадено да разберете, а тям не е дадено да разберат Царството Божие”? И във вашия живот, когато хората не ви разбират, ще им говорите с притчи като Христос.
Не вземайте думите ми буквално, говоря в преносен смисъл.
Привеждам ви думите на великия Учител на Мира.
Това е смисълът на думите: “Вам е дадено да разбирате тайните на Царството Божие.” Това са някои от тия тайни.
1.4.1917г.
63. Виделината,  НБ , София
Ще се постарая да предам думите Христови на съвременен език, който се говори в двадесети век. Следователно думите в говоримия език са кибритени клечки, и всеки трябва да има своя кутия и запалка, за да може да запали навреме своята клечка, т.е. всяка дума да може да произведе своя ефект.
Думите „светлина“ и „виделина“ са от един и същ корен, но светлината е отражение на виделината.
Това е искал да каже Христос с думите: „Вие сте виделина“, и: „Град, поставен на планина, не може да се укрие“.
5.4.1917г.
64. Оправдание и спасение, ИБ , БС , София
Думите оправдание и спасение имат седем значения.
8.4.1917г.
65. Яков и Исав,  НБ , София
Аз пък казвам: Който не вярва в думите ми, ще ги опита.
Ако младата мома и младият момък не могат да забравят думите, които си пишат или казват, колко повече остават паметни думите на Бога.
Вслушвайте се в думите на всеки човек, да проникнете в смисъла им, да разберете зова на човешката душа, която вика за освобождение.
Думите „Бог”, „Господ” подразбират Божествената майка.
15.4.1917г.
66. Радвайте се, НБ , София
Който не вярва в думите на Христа и в моите думи, нека докаже неверието си.
Радвайте се, когато думите и делата ви са на своето място и време.
За да внушите на човека нещо, думите, с които си служите, трябва да съдържат сила в себе си. Само разумният, просветеният човек може да си служи с внушението и хипнотизма, защото знае силата на думите и кога да си служи с тях.
Нека радостта влезе в ума и в сърцето ви, да се свържете с великите Божии духове и да кажете в себе си: Ето, виждам ги! Повтаряйте често думата „радост", да се свържете с Христа, да разберете великите истини, които Той носи за човечеството; да разберете смисъла на думите, с които Той си служи.
66.2 Радвайте се ( втори вариант )
Азъ говоря на вас, които сте християни отъ 2000 години, вашитѣ бащи и майки сѫ чели Христовото учение, срѣщали сѫ думитѣ „радвайте се“, но още хората не могатъ да се радватъ.
Това, което азъ твърдя, всѣки може да го докаже, като направи единъ малъкъ опитъ и да се убѣди въ истинностьта на думитѣ ми.
Ще кажете: „Това е чрѣзъ внушение.“ За да внушишъ нѣкому нѣщо, трѣбва думитѣ ти да иматъ сила. Често употрѣбяватъ думитѣ „внушение“, „хипнотизиране“.
Ако повтаряте думата „радость“, само така ще привлѣчете Христа, ще познаете великитѣ истини въ живота, ще разберете, че думитѣ иматъ въ себе си дълбокъ смисълъ.
22.4.1917г.
67. Божията воля,  НБ , София
Думите „Божията воля" или „волята на Отца" са, класически.
Той искал да ги предупреди, че един ден, макар и след две хиляди години, когато се намерят в трудни положения, при големи изпитания и страдания, за да излязат от този хаос и да се повдигнат, трябва да знаят, как да изпълняват волята на своя Баща. – Кой е нашият Баща? – Четете Исайя, който се обръща към израилския народ с думите: „Израилю, познай Господаря си!" Обаче, Израил не позна своя Господар, своя Баща и Бог.
Направете опит, да видите, че думите ми са истинни.
67.2 Волята Божия ( втори вариант )
Думитѣ „волята Божия“ ще ги приведа въ съврѣмененъ езикъ. Когато се кажатъ думите „волята Божия“, съврѣменнитѣ хора се малко усмихватъ.
Когато Христосъ е казалъ думитѣ: „Не може да влѣзе въ Царството Небесно този, който казва Господи, Господи,“ Той е ималъ прѣдъ видъ най-културнитѣ хора, а именно сегашнитѣ, хората на XX вѣкъ.
29.4.1917г.
68. Чистосърдечните,  НБ , София
Всеки може да опита силата на чистотата и да се увери в думите ми.
Крайно изненадан от думите на художника, младият човек го запитал: Господине, как е възможно, преди десет години да ви позирам за Христа, а днес - за Юда? – Ти сам ще отговориш на този въпрос, спокойно казал художникът.
68.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Сега на въпроса на думитѣ Христови: „Блажени чистосърдечнитѣ.“ Какво подразбира Христосъ под думата „блаженъ“? Той разбира първо: стремежъ на човѣка нагорѣ.
Затова и азъ ви рекохъ: „Посѣйте въ себе си думитѣ „блажени чистосърдечнитѣ“.
3.5.1917г.
69. Съчетанието (Което Бог е съчетал), ИБ , БС , София
И тъй, поставете си за задача да се върнете към думите „Това, което Бог е съчетал, човек да го не разлъча.” В какво се състои това съчетание? Съчетанието между Слънцето и човека се обуславя от пет сетива.
6.5.1917г.
70. Вземане и даване,  НБ , София
Той се обърнал към страдащия с думите: Ела при мене, заедно да се помолим.
Когато химикът описва свойствата на някое въздухообразно, безцветно, невидимо вещество, хората не вярват на думите му, защото нищо не виждат. В това състояние то става видимо за всички хора, и те вярват в думите на химика.
После ще плаче, ще съжалява, че повярвал на думите на този ласкател.
Поласкан от думите на лисицата, петелът отворил устата си и започнал да пее.
Като се обърне към Бога, Той ще го научи, как да живее и да разбира думите Му.
70.2 Взимане и даване ( втори вариант )
Той опрѣдѣля крадеца съ три качества: да открадне, да заколи и да погуби. „Азъ дойдохъ да имъ дамъ животъ и то прѣизобиленъ.“ Какво разбира подъ тѣзи думи Христосъ, подъ думитѣ „животъ“ и „прѣизобиленъ“.
13.5.1917г.
71. Бог е съчетал,  НБ , София
Думите на Христа: „Който не е готов да се отрече от себе си", подразбират: готовността на човека да се откаже от живота си, за да разбере великата Божествена Истина.
71.2 Богъ е съчеталъ ( втори вариант )
Подъ думитѣ „дрѣнъ“ и „черѣша“ се разбира процеса, който става вѫтрѣ въ човѣшкия животъ.
Съ изгрѣването на Слънцето свещеникътъ да каже: „Благословенъ Господь нашъ, Който ни е изпратилъ Слънцето да донася своитѣ благословения.“ Тогава ще разберете думитѣ: „Това, което Богъ е съчеталъ, човѣкъ да го не разваля.“
20.5.1917г.
72. Доброто съкровище,  НБ , София
Какво се разбира под думите „добро и зло съкровище"? За да придобие добро съкровище, човек трябва да работи хиляди години върху себе си.
Под думите „добро съкровище", Той разбира човешката душа, която се развива правилно.
72.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Това разбира Христосъ подъ думитѣ: „Добриятъ човѣкъ изважда отъ съкровището си добринитѣ.“ Какъ ще приложите това учение? Като станешъ сутринь, задай си въпроса обвитъ ли си съ пелени и вързанъ ли си съ въркозунъ? И затова човѣкъ, като се събужда отъ сънь, веднага си изважда рѫцѣтѣ, за да покаже, че е готовъ за работа.
27.5.1917г.
73. Пребъдете,  НБ , София
За всяко нещо прилагайте думите „опитай и виж”. Направете опит, и ще се уверите в думите ми. Под думите "мъж и жена" в широк смисъл, разбирам ума и сърцето.
Това означават думите: „Ако държите заповедите ми, ще пребъдете в моята любов".
73.2 Пръбѫдване ( втори вариант )
Въ миналата бесѣда ви казахъ, отъ сега нататъкъ да имате прѣдъ видъ всѣкога думитѣ: повѣрвай, опитай и вижъ.
Това разбира Христосъ подъ думитѣ: „да прѣбѫдваме въ заповѣдитѣ Божии, въ Неговата любовь“.
31.5.1917г.
74. Простотата, ИБ , БС , София
Затова употребявайте думите: „Така да изгрее моето Слънце в моята душа и да обнови сърцето ми.” Това значи да се подмладите.
3.6.1917г.
75. Бог е Дух,  НБ , София
Думите, с които хората си служат, крият в себе си нещо ценно, даже и да са обидни външно.
75.2 Богъ е духъ ( втори вариант )
Ако ти развиешъ своята воля, никой нѣма да ти каже будала, а ще каже: „Колко красиво цвѣте, какво отлично дърво, колко сладъкъ плодъ, колко разуменъ човѣкъ е той!“ Научете се да прѣвръщате думитѣ на вашитѣ мѫже. Прѣвърнете думитѣ: упорита, своенравна, твърдоглава, дълъгъ язикъ и др.
Не искамъ наготово да възприемате нѣщата, опитайте ги, разработете и ако не излѣзе вѣрно това, което ви говоря, елате при мене, ще ви дамъ нови упѫтвания и тогава ще се сбѫднатъ думитѣ Христови, това учение ще бѫде единъ изворъ въ душата и ума ви и ще бѫдете радостни и весели и ще помагате на хората.
10.6.1917г.
76. Дали може,  НБ , София
И като не са съгласни с думите на учителите си, между тях произлизат големи неприятности.
Вие ме слушате, разбирате и разсъждавате върху думите ми, дали са верни по форма, по съдържание и по смисъл.
76.2 Дали може ( втори вариант )
И като не сѫ съгласни съ думитѣ на учителитѣ си, между тѣхъ произлизатъ голѣми неприятности.
Вие ме слушате, разбирате и разсѫждавате върху думитѣ ми, дали сѫ вѣрни по форма, по съдържание и по смисълъ.
30.6.1918г.
77. Доведете го,  НБ , София
Бог я запитал: "Защо стоиш настрана и нищо не казваш?" Тогава тя се обърнала към Бога с думите: "Господи, сприхава съм по характер, а някога обичам и да жиля.
77.2 Доведете го ( втори вариант )
Богъ я запиталъ: Защо стоишъ настрана и нищо не казвашъ? Тогава тя се обърнала къмъ Бога съ думитѣ: Господи, сприхава съмъ по характеръ, а нѣкога обичамъ и да жиля.
7.7.1918г.
78. Трите положения,  НБ , София
Първото положение е изкушението, което се отнася до личния, т.е. индивидуалния живот на душата, Това се вижда от думите, които дяволът отправя към Христа: „Ако си Син Божи, речи тези камъни да станат хлябове.” Христос отговаря: „Писано е, че не само с хляб ще живее човек, но и с всяко Слово, което излиза от Божията уста”.
Като произнесе думите, че не само с хляб може да се живее, но и с всяко Слово, което излиза от устата на Бога, Бог Му помогна да разреши противоречията си.
Под думите Слово Божие, Христос разбира онази Любов, която отваря на хората царската врата и за Небето, и за земята.
Само така ще разберете какво означава влизането на свещеника в светая светих и смисъла на думите: „Миром Господу помолимся.”
78.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Това се вижда отъ думитѣ, които дяволътъ отправя къмъ Христа: „Ако си Синъ Божи, речи тѣзи камъни да станатъ хлѣбове.” Христосъ отговаря: „Писано е, че не само съ хлѣбъ ще живѣе човѣкъ, но съ всѣко Слово, което излиза отъ Божията уста”.
Като произнесе думитѣ, че не само съ хлѣбъ може да се живѣе, но и съ всѣко Слово, което излиза отъ устата на Бога, Богъ Му помогна да разреши противоречията си.
Подъ думитѣ „Слово Божие”, Христосъ разбира онази любовь, която отваря на хората царската врата и за небето, и за земята.
Само така ще разберете, какво означава влизането на свещеника въ светая светихъ и смисъла на думитѣ: „Миромъ Господу помолимся.” Всѣки очаква мира, и той е решилъ да дойде.
14.7.1918г.
79. В истия час,  НБ , София
Под думите светъл дух разбираме същество, което е завършило развитието си още преди хиляди и милиони години.
Под думите Дух Свети разбираме всички светли, възвишени Духове, които съставят едно цяло с Христа.
79.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Подъ думитѣ „свѣтълъ духъ” разбираме сѫщество, което е завършило развитието си още преди хиляди и милиони години.
Подъ думитѣ „Духъ Свети” разбираме всички свѣтли, възвишени духове, които съставятъ едно цѣло съ Христа.
21.7.1918г.
80. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Думите известен и неизвестен за някои са съдържателни, а за други безсъдържателни.
Силата на човека не се заключава в думите, но в делата му.
Като ви сполети някакво нещастие, не роптайте против него, но обърнете се към Бога с думите: „Господи, научи ме как да извадя повече масло от скръбта и нещастието ми.” Маслото представлява поуката, която можете да придобиете.
80.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Думитѣ „известенъ и неизвестенъ” за нѣкои сѫ съдържателни, а за други безсъдържателни.
Силата на човѣка не се заключава въ думитѣ, но въ дѣлата му. Като ви сполети нѣкакво нещастие, не роптайте противъ него, но обърнете се къмъ Бога съ думитѣ: Господи, научи ме, какъ да извадя повече масло отъ скръбьта и нещастието ми.
28.7.1918г.
81. Събличане и обличане,  НБ , София
Думите мъжки и женски пол подразбират Любовта и Обичта.
В прав смисъл на думите обличане в ново, човек не може да се облече в ново, докато не влезе Христос в него.
Защо? Изказват недоверие в думите ми, не вярват, че грешникът може да изпълни Волята на Отца си.
81.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Думитѣ „мѫжки и женски полъ” подразбиратъ любовьта и обичьта.
Въ правъ смисълъ на думитѣ „обличане въ ново”, човѣкъ не може да се облѣче въ ново, докато не влѣзе Христосъ въ него.
Защо? — Изказватъ недовѣрие въ думитѣ ми, не вѣрватъ, че грѣшникътъ може да изпълни волята на Отца си.
4.8.1918г.
82. Доброто вино,  НБ , София
Като изучавате думите и буквите, от които те са съставени, ще видите, че всяка дума съдържа в себе си известни закони.
И думите, с които човек си служи, имат цветове, които оказват известно влияние върху нервната система.
82.2 Доброто вино ( втори вариант )
Като изучавате думитѣ и буквитѣ, отъ които тѣ сѫ съставени, ще видите, че всѣка дума съдържа въ себе си известни закони.
И думитѣ, съ които човѣкъ си служи, иматъ цвѣтове, които оказватъ известно влияние върху нервната система.
11.8.1918г.
83. Две жени,  НБ , София
Като се обръща към болната жена с думите "дерзай, дъще, твоята вяра те изцели", Христос посочва на хората общия метод, чрез който могат да се лекуват всички болести.
83.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Като се обръща къмъ болната жена съ думитѣ „дерзай, дъще, твоята вѣра те изцѣли”, Христосъ посочва на хората общия методъ, чрезъ който могатъ да се лѣкуватъ всички болести.
18.8.1918г.
84. Погледна Петра,  НБ , София
В прочетената глава изпъкват три важни неща: думите на Исуса, положението на Петра и пропяването на петела.
За да не плаче, човек трябва да се вслушва в думите на Духа, Който постоянно му посочва погрешките, с цел да се изправи. Като не слуша думите на Христа в себе си, човек сам Го връзва и три пъти се отказва от Него.
Той се обръща към Бога с думите: "Господи, готов съм вече да пожертвам живота си за Тебе.
Когато вашият петел пропее, Христос ще ви погледне, и вие ще си спомните думите, които ви е казал.
84.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Въ прочетената глава изпъкватъ три важни нѣща: думитѣ на Исуса, положението на Петра и пропѣването на пѣтела.
За да не плаче, човѣкъ трѣбва да се вслушва въ думитѣ на Духа, Който постоянно му посочва погрѣшкитѣ, съ цель да се изправи. Като не слуша думитѣ на Христа въ себе си, човѣкъ самъ Го връзва и три пѫти се отказва отъ Него.
Той се обръща къмъ Бога съ думитѣ: Господи, готовъ съмъ вече да пожертвувамъ живота си за Тебе.
Когато вашиятъ пѣтелъ пропѣе, Христосъ ще ви погледне, и вие ще си спомните думитѣ, които ви е казалъ.
25.8.1918г.
85. Скритият квас,  НБ , София
Ще кажете, че думите квас, брашно, жена, замесване са обикновени. Обаче, важно е какъв смисъл влага Христос в думите: "Подобно е Царството небесно на квас".
В този смисъл думите воденица и страдание са синоними.
Като проверявате думите ми на опит, вие се убеждавате в истинността им, а не ги приемате като аксиома.
85.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Ще кажете, че думитѣ „квасъ, брашно, жена, замѣсване” сѫ обикновени. Обаче, важно е, какъвъ смисълъ влага Христосъ въ думитѣ: „Подобно е Царството небесно на квасъ”.
Въ този смисълъ думитѣ „воденица и страдание” сѫ синоними.
Като провѣрявате думитѣ ми на опитъ, вие се убеждавате въ истинностьта имъ, а не ги приемате като аксиома.
1.9.1918г.
86. Вкъщи,  НБ , София
Христос каза на богатия да продаде всичкото си имане, да даде парите на бедните и да Го последва, но той не разбра думите Му и не Го послуша.
86.2 Вкѫщи ( втори вариант )
Христосъ каза на богатия да продаде всичкото си имане, да даде паритѣ на беднитѣ и да Го последва, но той не разбра думитѣ Му и не Го послуша.
8.9.1918г.
87. Да го посрещнат,  НБ , София
Как ще си обясните думите на Христа, че който не яде плътта Му и не пие кръвта Му, няма живот в себе си.
Един ден той завел приятеля си в дома на своята възлюбена, сам да се убеди в думите му.
Проверявайте го и прилагайте думите ми.
87.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Какъ ще си обясните думитѣ на Христа, че който не яде плътьта Му и не пие кръвьта Му, нѣма животъ въ себе си.
Единъ день той завелъ приятеля си въ дома на своята възлюбена, самъ да се убеди въ думитѣ му.
Провѣрявайте го и прилагайте думитѣ ми.
15.9.1918г.
88. Не може да се укрие,  НБ , София
На тръгване, той се обърнал към търговеца с думите: "Взех, каквото ми трябваше.
88.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
На тръгване, той се обърналъ къмъ търговеца съ думитѣ: Взехъ, каквото ми трѣбваше.
22.9.1918г.
89. Двамата братя,  НБ , София
Бог се обърна към израилския народ с думите: „Слушай, Израилю."
Поласкана от думите на паяка, мухата влязла в паяжината му, отдето не излязла повече.
Хората не чуват думите на Христа и не ги възприемат.
89.2 Двамата братя ( втори вариант )
Богъ се обърна къмъ израилския народъ съ думитѣ: „Слушай, Израилю!” Майката говори нѣщо на дъщеря си, казва ѝ: Слушай, дъще.
Поласкана отъ думитѣ на паяка, мухата влѣзла въ паяжината му, отдето не излѣзла повече.
Хората не чуватъ думитѣ на Христа и не ги възприематъ.
29.9.1918г.
90. В мое име,  НБ , София
В този стих, знакът за събиране – плюсът, ще бъде заместен с думите в Мое име или в името Божие.
" – “Докажи това.” – Който иска да се увери в думите ми, ще го изпратя на фронта.
Който се освободи от беса в себе си, ще се обърне към Бога с думите: "Господи, искам да бъда Твой ученик."
Чуете ли думите "Аз съм сред вас” – ще знаете, че Бог ви говори.
Ако в една седмица не го реализират, нека дойдат при мене да кажат, че думите ми не са верни.
Божият поклонник носи със себе си Божията Правда и се обръща към всички народи с думите: "Народи, въдворете Божията Правда на земята!" Ако иде от север, Той проповядва на хората Истината.
В този смисъл, стихът „Дето са двама или трима, събрани в мое име", се превежда с думите „Ако съберете два или три листа от тази книга в мое име, Аз ще бъда с вас”.
Запишете си това, и ако след хиляда години не се сбъднат думите ми, готов съм да платя глоба от десет милиона лева.
90.2 Въ мое име ( втори вариант )
„Дето сѫ двама или трима, събрани въ мое име.” Въ този стихъ, знакътъ за събиране — плюсътъ, ще бѫде замѣстенъ съ думитѣ ,въ мое име” или „въ името Божие.” Знакътъ за събирането е плюсъ, за изваждането — минусъ, за умножението — полегатъ кръстъ, а за дѣлението — две точки.
Достатъчно е да ви кажа: Биятъ се хората на фронта. — Докажи това. — Който иска да се увѣри въ думитѣ ми, ще го изпратя на фронта. Който се освободи отъ бѣса въ себе си, ще се обърне къмъ Бога съ думитѣ: Господи, искамъ да бѫда Твой ученикъ.
Чуете ли думитѣ „ Азъ съмъ срѣдъ васъ” — ще знаете, че Богъ ви говори.
Ако въ една седмица не го реализиратъ, нека дойдатъ при мене да кажатъ, че думитѣ ми не сѫ, вѣрни.
Божиятъ посланикъ носи съ себе си Божията Правда и се обръща къмъ всички народи съ думитѣ: Народи, въдворете Божията Правда на земята! Ако иде отъ северъ, Той проповѣдва на хората истината.
Въ този смисълъ, стихътъ „дето сѫ двама или трима, събрани въ мое име”, се превежда съ думитѣ: „Ако съберете два или три листа отъ тази книга въ мое име, Азъ ще бѫда съ васъ”.
Запишете си това, и ако следъ хиляда години не се сбѫднатъ думитѣ ми, готовъ съмъ да платя глоба отъ десеть милиона лева.
6.10.1918г.
91. Да се роди,  НБ , София
Като излязъл слугата, лордът се обърнал към депутацията с думите: "С какво мога да бъда полезен на благородните дами?" Те разказали с каква цел идат при него, и той веднага им дал една сума от сто хиляди лева.
Между думите добиване и убиване има нещо близко. Също така и на английски думите lawyer (законоведец) и liar (лъжец) са близки по изговаряне, но различни по значение.
Някои казват, че Христос говорил със символи, служил си с преносния смисъл на думите.
Думите на Христа „Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие", подразбират: когато слабото и великото влязат в човека, той може да види Царството Божие.
Всички ще проверят, че думите ми са истинни и ще кажат: "Благодарим Ти, Господи, че отвори очите ни да виждаме."
91.2 Да се роди ( втори вариант )
Като излѣзълъ слугата, лордътъ се обърналъ къмъ депутацията съ думитѣ: Съ какво мога да бѫда полезенъ на благороднитѣ дами? Тѣ разказали, съ каква цель идатъ при него, и той веднага имъ далъ една сума отъ сто хиляди лева.
Между думитѣ „добиване и убиване” има нѣщо близко. Сѫщо така и на английски думитѣ „лоеръ” (законоведецъ) и „лаеръ” (лъжецъ) сѫ близки по изговаряне, но различни по значение: Като се подхлъзне нѣкога езикътъ, може, вмѣсто законоведецъ да излѣзе лъжецъ и обратно.
Нѣкои казватъ, че Христосъ говорилъ съ символи, служилъ си съ преносния смисълъ на думитѣ. — Вашиятъ езикъ какъвъ е? Какъ е възможно топлиятъ човѣкъ да бѫде студенъ? Азъ пъкъ зная студени хора, които сѫ топли.
Думитѣ на Христа „Ако се не роди нѣкой изново, не може да види Царството Божие”, подразбиратъ: Когато слабото и великото влѣзатъ въ човѣка, той може да види Царството Божие.
Всички ще провѣрятъ, че думитѣ ми сѫ истинни и ще кажатъ: Благодаримъ Ти, Господи, че отвори очитѣ ни да виждаме.
13.10.1918г.
92. Двата полюса,  НБ , София
Понеже болният, който лежеше при къпалнята, беше изгубил равновесието си, трябваше да дойде Христос, да възстанови равновесието му с думите: "Стани, вдигни одъра си и ходи!"
С думите, които му каза, Той му предаде част от своята енергия.
Думите „Стани, вземи одъра си и ходи" означават: стани, вземи Свещената книга и чети!
Направете опит с думите Бог е Любов, да видите каква сила се крие в тях.
След 2008 години ще проверите истинността на думите ми.
92.2 Двата полюса ( втори вариант )
Понеже болниятъ, който лежеше при кѫпалнята, бѣше изгубилъ равновесието си, трѣбваше да дойде Христосъ, да възстанови равновесието му съ думитѣ: „Стани, вдигни одъра си и ходи!” Христосъ казва на хората да вдигнатъ одъра си и да се изправятъ.
Съ думитѣ, които му каза, Той му предаде часть отъ своята енергия.
Думитѣ „Стани, вземи одъра си и ходи” означаватъ: Стани, вземи Свещената книга и чети!
Направете опитъ съ думитѣ „Богъ е Любовь”, да видите, каква сила се крие въ тѣхъ.
Следъ 2008 години ще провѣрите истинностьта на думитѣ ми.
20.10.1918г.
93. Дух Господен,  НБ , София
Преди всичко, вие не знаете какво, в същност, се разбира от думите на философа.
Трябва ли да вярвате на всеки, който казва, че ви обича? Преди да повярвате на думите му, опитайте го.
93.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Преди всичко, вие не знаете, какво, въ сѫщность, се разбира отъ думитѣ на философа. Трѣбва ли да вѣрвате на всѣки, който казва, че ви обича? Преди да повѣрвате на думитѣ му, опитайте го.
3.11.1918г.
94. Призваните,  НБ , София
Думите покана и култура имат нещо общо.
94.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Думитѣ „покана и култура” иматъ нѣщо общо.
10.11.1918г.
95. Да наеме работници,  НБ , София
Думите, с които Христос си служи, представляват символи, принципи за изяснение на някои идеи. Както думите, с които си служим, представляват символи, образи на речта, така и положенията, през които минава човек, символизират нещо.
Той пуснал вътре едно десетаче и се обърнал към съдружника с думите:
95.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Думитѣ, съ които Христосъ си служи, представятъ символи, принципи за изяснение на нѣкои идеи. Както думитѣ, съ които си служимъ, представятъ символи, образи на речьта, така и положенията, презъ които минава човѣкъ, символизиратъ нѣщо.
Той пусналъ вѫтре едно десетаче и се обърналъ къмъ съдружника съ думитѣ: Това „тинъ”, което чувашъ при падане на всѣко десетаче въ кутията, ще бѫде твоята заплата.
17.11.1918г.
96. Като чуха,  НБ , София
Значи, същият въпрос може да се преведе с думите: трябва ли да се дава дан на човека? Животните, като по-нискостоящи от човека, му дават данък: месо, мляко, яйца, вълна, мас, труд и др.
Аз вземам думите крак, изкълчване в широк смисъл.
Който не вярва на думите ми, лесно може да ги провери.
Правилното изговаряне на думите произвежда специфично въздействие върху човека. Но ако изговоря пред вас думите Правда, Добродетел, Истина, вие ще свиете рамене.
96.2 Като чуха ( втори вариант )
Значи, сѫщиятъ въпросъ може да се преведе съ думитѣ: Трѣбва ли да се дава дань на човѣка? Животнитѣ, като по-низкостоещи отъ човѣка, му даватъ данъкъ: месо, млѣко, яйца, вълна, мась, трудъ и др.
Азъ вземамъ думитѣ „кракъ”, „изкълчване” въ широкъ смисълъ.
Който не вѣрва на думитѣ ми, лесно може да ги провѣри.
Правилното изговаряне на думитѣ произвежда специфично въздействие върху човѣка. Но ако изговоря предъ васъ думитѣ „правда, добродетель, истина”, вие ще свиете рамене.
1.12.1918г.
97. Изобилният живот,  НБ , София
Яж, пий и весели се, това ще ти остане.” Вслушвайте се в думите на крадеца, но слушайте и думите на Христа, Който ви казва: „Аз дойдох да им дам живот и да го имат преизобилно."
Онзи, който не разбира вътрешния смисъл на думите крадец и крадене, всякога ще живее в противоречия.
Тогава ще разберете думите на Христа: „Аз дойдох да им дам живот, и то преизобилно."
97.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
Вслушвайте се въ думитѣ на крадеца, но слушайте и думитѣ на Христа, Който ви казва: „Азъ дойдохъ да имъ дамъ животъ и да го иматъ преизобилно.” Правете разлика между еднитѣ и другитѣ думи.
Онзи, който не разбира вѫтрешния смисълъ на думитѣ „крадецъ” и „крадене”, всѣкога ще живѣе въ противоречия.
Тогава ще разберете думитѣ на Христа: „Азъ дойдохъ да имъ дамъ животъ, и то преизобилно.” Това значи, да придобиешъ любовьта, но не като чувство, нито като топлина или като настроение.
5.12.1918г.
98. Малък разбор, НБ ,ИБ , БС , София
Думите на цар Лемуила, пророчеството, което го поучи майка му.”Притчи Соломонови 31:1
98.2 Лемуилъ ( втори вариант )
Какво се разбира подъ думитѣ „ленивъ хлѣбъ”? Младъ момъкъ се интересува отъ една млада мома и често я посещава.
8.12.1918г.
99. Разделено царство, НБ , София
Това е, което се подразбираше от думите, казани от Христа на евреите: „Аз с Духа Божи изпъждам лошите духове, турям ред и порядък, а не разединявам, а вие ще бъдете поставени в една школа да научите закона на обединяването“.
15.12.1918г.
100. И рече баща му,  НБ , София
Ще разгледам думите грях, греша в широк смисъл, а не както ги разбират сегашните религиозни хора.
100.2 И рече баща му ( втори вариант )
Ще разгледамъ думитѣ „грѣхъ”, „грѣша” въ широкъ смисълъ, а не както ги разбиратъ сегашнитѣ религиозни хора.
29.12.1918г.
101. Неизвестното,  НБ , София
Сега, приятели, оставям ви с Надежда в сърцата ви, с Вяра в умовете ви и с Любов в душите ви, да възкръснете и разберете дълбокия смисъл на думите, които ви говоря.
101.2 Неизвестното ( втори вариант )
Сега, приятели, оставямъ ви съ надежда въ сърдцата ви, съ вѣра въ умоветѣ ви и съ любовь въ душитѣ ви, да възкръснете и разберете дълбокия смисълъ на думитѣ, които ви говоря.
12.1.1919г.
102. Великите условия на живота,  НБ , София
Силата на човека се крие в любовта, а не в думите.
Този кон може да каже, че се е разговарял с царя, но другите, или трябва да вярват на думите му, или да отрекат истината, че царят може да се разговаря с конете.
Думите „напил се като магаре“ означават едно от качествата на магарето – неговата откровеност. Когато е трезв, той мисли, увърта думите си, прецежда ги, пръв той да плувне над водата, като масло.
Съчетавайте буквите на природата в срички, сричките – в думи, думите – в цели изречения, за да съставите великите мисли на живота.
19.1.1919г.
103. Голямата вяра,  НБ , София
За мнозина вярата е толкова разбрана, колкото думите Бог Отец, Бог Син и Бог Дух. Който знае, какво значи начало на нещата, той разбира думите Бог Отец. Който разбира двете противоположни начала в света – духът и материята, той знае смисъла на думите Бог Дух. Който разбира отношенията на сина към бащата, той знае, какво означават думите Син Божи. Когато се говори за проявите на сина към хората, разбираме значението на думите Син Человечески.
Аз взимам думите „изместени кости“ в смисъл на разместени мисли, желания и постъпки.
Тази мисъл Христос изразил чрез стиха: „Не мога да взема хляба от децата и да го дам на псетата.“ Аз превеждам думите на Христа по следния начин: Не съм дошъл за хора, които искат само да се удоволстват.
9.2.1919г.
104. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Някоя майка се заканва на своите неприятели с думите: Нека родя аз, тогава ще видите! Тя очаква да роди син, който да отмъсти за нея.
Когато се говори на хората за недостатъците им, те казват, че не искат да слушат думите на този, или на онзи. Ако не слушате думите на вашия приятел, ще слушате думите на природата.
И да имам време и пособия, не бих могъл да докажа истинността на думите си.
2.3.1919г.
105. Ако не бях дошъл,  НБ , София
Христос казва: „Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат.“ Той свързва отговорността за греха със своето идване. – Кога греши човек? – Когато не слуша думите и съвета на любовта.
Дали вярвате, или не на думите ми, не е важно – ще ги опитате.
9.3.1919г.
106. Моето иго,  НБ , София
Ето защо, между делата и думите на човека не трябва да има противоречие.
22.3.1919г.
107. С Любов се взима, НБ , София
Не считайте, че думите “Любов”, “Обич” и “Дух” се отнасят само до Царството Божие.
Думите “жена” и “жиг”1 произтичат от един и същи глагол – “жигосвам”.
И тогава думите ми ще ви бъдат ясни.
Някои от пророците са разбирали Бога, но някои не са Го разбирали, изопачили са думите Му и днес те вече не са предадени така, както са били в първите времена.
30.3.1919г.
108. Детето растеше,  НБ , София
Той проповядва братство и равенство – не се заблуждавайте от думите му.
Това учение ги разколеба, те се усъмниха в думите на Господа и пристъпиха Неговата заповед.
Това се разбира от думите, които Христос изказал: „Не се противи на злото“.
Като заминете за другия свят и се върнете отново на земята, сами ще проверите, дали думите ми са верни.
6.4.1919г.
109. Господ му рече,  НБ , София
Те не само чувстват, не само възприемат, но чуват и думите, свързани с даденото събитие.
Ние казваме, че думите човек и триъгълник са синоними.
Често думите се изопачават. Ананий се обръща към Господа с думите: „Чух за тоя человек от мнозина, че е сторил много злини на Твоите светии в Ерусалим.” (–13 ст.).
Преди хиляди години още пророкът е предал думите на Господа: „Ще отнема каменните им сърца, ще ослепеят вълчите им очи, ще прегледат като човеци.” Това значи: Да изгубят каменните си сърца и да придобият нови; да изгубят вълчите си очи, да придобият човешки.
109.2 Господ му рече ( втори вариант )
Те не само чувстват, не само възприемат, но чуват и думите, свързани с даденото събитие.
Ние казваме, че думите „човек" и „триъгълник" са синоними.
Често думите се изопачават. Ананий се обръща към Господа с думите: „Чух за тоя человек от мнозина, че е сторил много злини на Твоите светии в Ерусалим.
Преди хиляди години още пророкът е предал думите на Господа: „Ще отнема каменните им сърца, ще ослепеят вълчите им очи, ще прогледат като човеци."
17.4.1919г.
110. Това учение, ИБ , БС , София
Някой път думите ви са слаби – защо? Защото нямате Любов вътре в себе си.
Понеже иде Възкресение Христово, откажете се от тези две думи, които отвън са гладки, а отвътре не носят Мир, а вложете в себе си думите Отец и Син.
Като произнасяте всяка сутрин думите Отец и Син, ще придобиете голяма енергия.
Затова излезте от вашите зимници и турете в сърцето си думите Отец и Син.
Сега ще размишлявате върху 9-и и 10-и стих от тази глава и върху думите Отец и Син.
20.4.1919г.
111. Като го видя Петър,  НБ , София
И до днес се тълкуват думите на Христа, пишат се големи томове, но светът и без тия томове ще се оправи.
Когато работя земята, аз се обръщам към Господа с думите: Господи, помогни ми в работата, да покажеш на хората, че ако са с Тебе, ще изкарат много повече, отколкото ако очакват на себе си. Направете опит, за да се убедите в думите ми.
111.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Какво се разбира под думите „любов" и „обич"? Под „любов" се разбира закон на самопожертването.
27.4.1919г.
112. Кога се молиш,  НБ , София
Ако изговаря думите метаболизъм, анаболизъм и катаболизъм, всяка от тях подразбира известно съдържание.
112.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Ако изговаря думите „метаболизъм", „анаболизъм" и „катаболизъм" - всяка от тях подразбира известно съдържание.
4.5.1919г.
113. Изгряващото слънце,  НБ , София
Под думите „стъпкал своя бог“ аз разбирам, че е стъпкал своя егоизъм.
Това са думите Христови, който казва в цитирания стих: „Аз, моят Дух ще дойде да ви научи, какво да правите“.
11.5.1919г.
114. Светило на тялото,  НБ , София
Какво е разбирал Христос под думите: „Светило на тялото ти е окото“? Според съвременните схващания окото не може да бъде светило на тялото.
Че тази мисъл е вярна, вижда се от думите на Христа: „Които чуят гласа на Сина Човечески, те ще възкръснат“.
18.5.1919г.
115. Гредата,  НБ , София
Миналата беседа говорих върху думите: „Ако окото ти е светло, цялото ти тяло ще бъде светло“. Как да се извади тази греда? Под думите „греда“ и „сламка“ Христос разбира два противоположни принципа – принципи на отрицание в човешкия живот.
1.6.1919г.
116. Отхвърленият камък,  НБ , София
Тогава ние можем да заменим думите „българин“, „французин“, „германец“ със съвсем други понятия. Като кажем думите: „ръка“, „мозък“, „бял дроб“, ние имаме известна представа.
8.6.1919г.
117. Гърбавата жена,  НБ , София
Какво разбирам по думите: „да напуснете мъжете си“? Жената уподобявам на директор на затвора, която следи постоянно къде отива мъжът ѝ, какво прави, как прилага нейното учение, и за всяка най-малка грешка го бие.
Този стих аз свързвам с много други стихове, тъй го тълкувам и го подписвам отдолу, защото като го подпиша, думите му имат сила. Когато напише човек нещо и се подпише под него, то значи, че трябва да устоява на думите си.
15.6.1919г.
118. Учител и Господ,  НБ , София
Външно думите „Учител“ и „Господ“ нямат нищо ново, те са толкова обикновени. В българския език с думите „господар“, „господин“, „госпожа“ или „госпожица“ се именуват хора, които са господари на положението, които са управляващи, високопоставени лица.
Когато употребявам известна дума, аз търся нейните вибрации, защото думите се определят тъй, както се определят слънчевите лъчи.
Вие често тълкувате много криво думите ми.
19.6.1919г.
119. Призваха Исуса,  НБ ,БС , София
Имайте предвид две неща: когато слушате някой да ви говори, трябва да обърнете ухото си в такава посока, че да схващате думите, а не само да ги чувате, и второ, умът ви трябва да бъде поставен в такава посока, че не само да разбирате думите, а да долавяте смисъла им, защото всяка една дума съдържа в себе си известна Сила.
29.6.1919г.
120. Старият книжник,  НБ , София
В прочетения стих Христос вмята думите: „Който се е учил за Царството Божие“.
19.8.1919г.
121. Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ , В.Търново
Това е точният превод на думите Христови, и в тях се крие същността.
Под думите „в себе си" говорих ви какво трябва да разбирате.
— Под думите ,,да намериш душата си", значи да чувствуваш, че между хората и тебе няма дисхармония, а има правилен обмен на мисли и чувства; ще рече да има хармония между сърцето и ума — да се прояви любовта и мъдростта.
20.8.1919г.
122. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Тези душички – мисли и желания – ние наричаме ангели, защото думите мисъл и желание са слаби да изразят това, що са тези душички.
22.8.1919г.
123. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Под думите ляв, ляво течение в окултизма разбират човек, който работи изключително за своето лично благо, само за себе си.
24.8.1919г.
124. Космичната Обич, СБ , В.Търново
Като слушате думите Космична Обич, на пръв поглед може да ви се види странно и да се запитате как е възможно обичта да бъде космична. - Може.
28.9.1919г.
125. Аз съм онзи човек,  НБ , София
Той се обърна към Него с думите: „Господи, защо си ме оставил?” Коя е причината някога Бог да ни изоставя? От 20 години българите подържаха мисълта, че ние сами можем да се оправим.
125.2 Аз съм онзи човек ( втори вариант )
Той се обърна към Него с думите: „Господи, защо си Ме оставил?" Коя е причината някога Бог да ни изостави?
9.11.1919г.
126. Бог е говорил,  НБ , София
Ако не вярвате, ще дойде ден, когато ще проверите думите ми.
Аз взимам думите круши, ябълки, жито в обикновен смисъл, както математиката си служи с неизвестните х, у, z.
Еврейските пророци се обръщали към евреите с думите: О, Израилю, обърни се към Господа! Защо не казват: „Якове, обърни се!” Българите трябва да изменят една от буквите на името си, или името на София.
126.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Ако не вярвате, ще дойде ден, когато ще проверите думите ми.
Аз взимам думите „круши", „ябълки", „жито" в обикновен смисъл, както математиката си служи с неизвестните х, у, z.
Еврейските пророци се обръщали към евреите с думите: „О, Израилю, обърни се към Господа!" Защо не казват: „Якове, обърни се."
16.11.1919г.
127. Двамата свидетели,  НБ , София
Някой път пък сърцето на дъщерята се е въодушевило, но майка ѝ, като се оженила, станала философка, ще я спре с думите: „Не се води по глупостите на твоето сърце, не го слушай! – Парички, парички! Желанията на сърцето са илюзии на младежта – трябва месце за ядене“.
7.12.1919г.
128. Ще живее,  НБ , София
Вярвате ли в думите ми, или не, не е важно.
128.2 Ще живее ( втори вариант )
Аз ще ви отговоря с думите на един негърски проповедник.
14.12.1919г.
129. Работи на лозето ми,  НБ , София
Как мислите, право ли е това, което ви говоря? Верни ли са думите ми? Ще кажете, че са верни.
Кажете ли веднъж така, първо вие трябва да повярвате на думите и на решението си.
21.12.1919г.
130. Денят на доброто,  НБ , София
Какво е разбирал Христос под думите: „Затова е дозволено да прави човек добро в съботен ден“? На кой човек е дозволено? – На онзи човек, който стои по-горе от овцата, разумния човек. Аз взимам думите „религиозни хора“ в най-широк смисъл.
8.1.1920г.
131. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Всички ще се убедите в думите ми.
Първото правило: Като станеш сутрин, пей с чувство; ако мислиш нещо, мисълта ти да има съдържание; ако кажеш нещо, да има смисъл в думите ти.
131.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Всички ще се убедите в думите ми.
Ако кажеш нещо, да има смисъл в думите ти.
18.1.1920г.
132. Добрият пастир,  НБ , София
Ако приложите така учението, ще опитате думите ми.
132.2 Добрият пастир ( втори вариант )
Ако приложите така учението, ще опитате думите ми.
18.1.1920г.
133. Съмнение и вяра,  ИБ , София
Каквото и да му говорих, не можа да се убеди в истинността на думите ми.
22.1.1920г.
134. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК , София
И думите на Христа: "Докато не се родите от дух и вода" аз превеждам така: думата „вода" с думата „магнетизъм", а „духът" – това е движение, електричество на свърхсъзнанието.
Сега ще минем да преведем думите „кротост" и „смирение".
22.1.1920г.
135. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Понеже се готвите за работа в живота, желателно е да започнете да разбирате смисъла на думите. Думите на земята играят същата роля, и когато вие разберете техния вътрешен смисъл, ще видите, че те са величини.
Какво разбирате под думите "кротост" и "смирение"? Кротък и смирен човек не се подразбира, че трябва да стане мост на всички.
1.2.1920г.
136. Земният и небесният,  НБ , София
Като изучаваме човешкия език, ние трябва да проникваме в неговия дълбок смисъл, в начина, по който са свързани думите.
Като изговорите думата „бомба”, веднага си представяте нейната външна форма и ефекта, който произвежда при експлозия, Между думите „добро” и „бомба” има голяма разлика.
136.2 Земният и небесният ( втори вариант )
Ние трябва да се научим на дълбокия смисъл на думите, как са свързани.
Ние разбираме смисъла на думите само тогава, когато започнем да страдаме.
8.2.1920г.
137. Молитвата, НБ , ИБ , София
Думите на съвременния език трябва да ги превръщаме преди да ги изясним, тъй както математиците правят.
Когато 10 души се съгласят да крадат, как мислите, има ли хармония? Казвам ви, думите, които ви говоря, да ги вземете като росните капки и слънчевата светлина – те принадлежат на всички.
Ако аз можех да превърна думите, щях да кажа тъй: “Ти, като се молиш, влез в Божествения свят, иди и дружи с ангелите за известно време и ще разбереш смисъла на живота.” Но всеки, който влезе в тази стаичка, трябва да свали товара от гърба си, както камилата.
Знаете ли колко са силни човешките думи? Аз мога с една дума да ви разваля щастието, разбирате ли? Думите са най-опасното оръжие на физическото поле.
22.2.1920г.
138. Аз съм жив,  НБ , София
Думите „умен и глупав” са относителни понятия.
Ако един човек, като ме слуша, изопачава думите ми и се нахвърля върху мене, той е мъртъв, не е жив.
138.2 Аз съм жив ( втори вариант )
Думите „глупав" и „умен" са неща относителни.
Един човек, който, като ме слуша, изопачи думите ми и след това се нахвърля отгоре ми, той не е жив, той е мъртъв.
29.2.1920г.
139. Що казва Духът,  НБ , София
„Който има ухо, нека слуша, що казва Духът към църквите.” В тоя стих има две важни мисли: „Който има ухо”, и „да слуша, що казва Духът.” Думите „ухо” и „слушане” са два важни момента, две важни състояния на душата.
Запишете си тия думи на едно тефтерче, за да се убедите, че думите ми ще се сбъднат. Не казвам да тръбите това в света, да плашите хората, но да вземете думите ми във внимание и да оправите живота си.
Това може да проверите всеки момент, да се убедите в истинността на думите ми.
Думите „стар, беден,” са измислени от дявола.
Сами ще опитате думите ми.
Мнозина ме слушат, но малцина вярват в думите ми.
Той се повлиява от думите им и постепенно изменя отношенията си към нея.
139.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Думите „ухо" и „слушане" - това са две душевни състояния.
Не ви казвам това, за да го тръбите всред света, да внасяте страх навсякъде, а да вземете във внимание думите ми.
4.3.1920г.
140. Труд и мъчение,  ИБ , София
Употребявайте думите „мъчение“ и „труд“ и ги проверявайте.
7.3.1920г.
141. Ще управлява всички народи,  НБ , София
На друго място, Евангелието характеризира детето с думите „нов човек".
Под думите: „в грях ме зачена майка ми", Давид подразбира само външната страна на въпроса.
Ако не вярвате на думите ми, сами ще ги проверите.
Това са думите, които Христос днес отправя към вас.
28.3.1920г.
142. Законът и пророците,  НБ , София
Ще взема думите „закон и пророци", защото те означават сегашния живот, във всичките му фази и нужди.
Също и думите имат два смисъла: стар и нов.
Това означават думите: „Царството Божие се благовествува".
4.4.1920г.
143. Зачудиха се,  НБ , София
Казвате: Нима всичко това се съдържа в думите: „Зачудиха се, оставиха Го и си отидоха.
Ако не вярвате на думите ми, сами ще ги опитате.
11.4.1920г.
144. Отиде след Него,  НБ , София
Сега, като ме слушате, онези, които ме разбират, да не изопачават думите ми.
18.4.1920г.
145. Молих се,  НБ , София
Думите на Христа: „Ако не се родите отново от дух и кода, нямате живот в себе си", се отнася до бъдещата култура.
25.4.1920г.
146. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Как ще разтълкувате думите: „не мрази и не люби“? Те представят една отрицателна величина с минус, но показват един положителен принцип и означават: не люби омразата, с която мразиш, защото, като любиш омразата, ти ѝ даваш сила. Във второто положение думите „мрази и люби“ означават: мрази злото, а за да мразиш злото, значи да мразиш любовта и само тогава ще се излекуваш.
Разсъждавайте върху думите „рабство“ и „приятелство“.
2.5.1920г.
147. По предание,  НБ , София
Хората са много затъпели! Каква култура е сегашната? Осъдят някого на обесване, и след това викат свещеник да го причести! Свещеникът го утешава с думите: Такава е Божията воля! – Не, не трябва да го причестяваш, но кажи: Аз не одобрявам убийствата.
Който го е предсказал, думите му са истинни и верни.
9.5.1920г.
148. Запалят свещ,  НБ , София
От кабалистично гледище, думата „глупав" има по-силни вибрации от думите „силен и умен."
Всички ще проверите думите ми, ще разберете, право ли говоря.
13.6.1920г.
149. Десен и ляв път,  НБ , ИБ , Сливен
Употребявам думите „ляв и десен път“, защото няма други пътища.
19.8.1920г.
150. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
– Какво да се прави с такава майка, която върви против думите на учителя, когато той съветва децата в училище? Учителят казва, че не е добре да се колят животни, а майката казва на детето: „Я вземи ножа, та отрежи главата на тази кокошка!“
Ето защо, макар и да има хубава идея в книгата на някой писател, ако в думите му има много силни букви, те ще предизвикват дисхармония в съзнанието.
21.8.1920г.
151. Сутрешен наряд, 21 август, СБ , В.Търново
Когато дойде Духът, на душата израстват криле и тя казва: „За мене всичко е възможно.“ Замине ли си Духът, душата казва: „Аз вече не мога да направя нищо, всичко се свърши.“ Затова Христос казва: „Без Мене не може да направите нищо.“ Под думите без Мене Христос подразбира Божествения Дух.
24.8.1920г.
152. Сутрешен наряд, 24 август, СБ , В.Търново
Момъкът казва: „Ти си моят ангел, ти си смисълът на живота ми, само с тебе има живот, радост, а без тебе ще се самоубия.“ Тя казва същото: „Ти си за мен ангел, без тебе не мога да живея.“ И тъй, докато се оженят, чуват се думите „ангелче“, „гълъбче“, „Иванчо“, „Марче“.
12.9.1920г.
153. Аз ви избрах,  ИБ , В.Търново
Ще направя едно малко пояснение върху думите на 16 стих: „Не избрахте вие Мене, но Аз вас избрах и поставих ви да идете и вие и да принесете плод, и плодът ви да пребъде, щото, каквото поискате от Отца в Мое име, да ви даде.“
Думите „избрах ви“ са понятни, отивате в един магазин и избирате.
17.9.1920г.
154. Аз дойдох, за да имат живот,  ИБ , В.Търново
Над този принцип има друг – Христовият: „Аз дойдох, за да имате живот вечен и да го имате преизобилно.“ Думите, които каза Христос: „Аз дойдох, за да имат живот и да го имат преизобилно“, имат смисъл и са един велик принцип.
26.9.1920г.
155. С любов и вяра,  ИБ , В.Търново
Думите, с които може да помогнеш на хората, могат да се изкажат и от малко дете.
Като умрете и ви турят на носилка, като дойдат поповете, няма ли да гоните Михаля? Думите Христови са: „Ако вие не вярвате в Мене, т.е. в живота, и в Бога не вярвате.“
Един път, когато се молил, дошло едно момче и през прозореца му хвърлило една сврака с думите: „На, за тебе Господ ще промисли.“ Той взел свраката и като почнал да я разглежда от каква смърт е умряла, намерил в нея една верижка с бисери на господарката му.
10.10.1920г.
156. Без съмнение и без отсрочка,  ИБ , В.Търново
Тогава сам признал, че са верни думите на жена му, че без Бога нищо не може да сторим.
25.1.1921г.
157. Кротките, НБ , ИБ ,
Това е вътрешният смисъл на думите: "да бъдем кротки и добри".
И вие носите отвънка такива халати, които не ви издават за кротки хора и затова, често се чуват между вас думите: "Помушни го малко."
27.2.1921г.
158. Любовта,  НБ , София
Тъй че, думите „по образ" значат „по любов".
158.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Тъй че, думите "по образ“ значат "по любов".
13.3.1921г.
159. Новият човек,  НБ , София
Понеже всички езици нямат еднакъв знаменател, то и думите им не изразяват едно и също нещо.
Значи думите хипотенуза, единица, Бог са преводи на двете точки, които се движат една срещу друга, за да образуват правата линия.
Не искам криво да предават думите ми.
159.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Понеже всички езици нѣматъ единъ и сѫщъ знаменатель, то и думитѣ въ тѣзи езици нѣматъ едно и сѫщо изражение, защото всички народи се намиратъ въ разни степени на развитие.
Всичко, което ви говоря, не го налагамъ, но искамъ да стане доброволно, да обмислите добрѣ думитѣ ми. Вземете отъ думитѣ ми като абсолютно вѣрни само 25%, 75% оставете настрана.
20.3.1921г.
160. Фарисей и садукей,  НБ , София
Като говоря така, някои може да се обиждат от думите ми – това нищо не значи.
Ще дойде ден, когато думите, които ви говоря, ще светят и горят, а вие ще играете ръченица.
160.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Може нѣкой отъ васъ да се обижда отъ думитѣ ми, това нищо не значи за мене.
27.3.1921г.
161. Сеятелят,  НБ , София
Думите на Христа: „Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си“, означават: Ако не влезеш в общение с чистите духове, нямаш живот в себе си.
3.4.1921г.
162. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
Ако детето ни пита защо ядем, трябва ли да му отговорим с думите, че така е наредил Бог? Хората страдат от това, че всичко обясняват с думите: „Така е писано“, „така е казано“, „така е наредено“, „така е пророкувано“. – Знаеш ли ти какво е казал пророкът? – „Има писани закони.“ – Знаеш ли защо са писани тия закони.
Думите на Христа: „Ако не ядете плътта на Сина Человеческаго и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си“.
Като се свърши сражението, генералът се обърна към мене с думите: „Видяхте ли какви герои излязохме? Такива трябва да бъдат всички войници!“ – Когато човек влиза в живота с идейни разбирания, зъбите му не трябва да тракат от страх.
Като излезете оттук, помнете думите, които ви казах: Яжте правилно! Като вземеш един варен картоф в ръката си, кажи: „Братко, ще ме извиниш, че събличам дрешката ти.
162.2 Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ ( втори вариант )
И ние страдаме отъ това, че всичко обясняваме съ думитѣ: „тъй е писано, тъй е казано, тъй е казалъ еди кой си пророкъ“.
10.4.1921г.
163. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Като произнасяте правилно думите, ще проверите силата, която се съдържа в тях. Както водата от чешмата, която минава през дървото, измива нечистотиите на далечно разстояние, така и думите, правилно произнесени, измиват всички нечистотии, които срещнат на пътя си.
Думите на пророка ще се чуят.
По едно време пъдарят ги забелязал, взел един голям прът и си казал: „Чакай да им светна по една на тия крадци!“ – „Ех“, казал оня, който мислел, че знае български, „не разбрах думите „да им светна по една“.
163.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Думитѣ на пророка ще се чуятъ.
17.4.1921г.
164. Огнената пещ,  НБ , София
Питам: Де е вашата реалност? Като говоря по тоя начин, някои изопачават думите ми, но това нищо не значи.
Думите „ако“ и „прочие“ ще изхвърлите навън.
Питам: Обиждате ли се от това, което ви говоря? Ще ме държите ли отговорен за думите ми? Аз не обичам да нося отговорност за това, което говоря.
24.4.1921г.
165. В рова на лъвовете,  НБ , София
165.2 Въ рова при лъвоветѣ ( втори вариант )
Не е въпросъ какъ ще схванемъ думитѣ. Думитѣ сѫ сѣнка на реалностьта, а това, което въ дадения моментъ прѣживѣе, което дава сила на нашето сърце, което дава сила на нашия умъ, което дава сила на нашата воля, това е реалность.
1.5.1921г.
166. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Ще кажете, че думите ми са силни.
В думите, с които си служат братът и сестрата, има само една форма, само едно съдържание – идеята, и само един смисъл, или едно значение. В братството и сестринството думите не се доказват.
Аз взимам думите вол, кокошка, овца в преносен смисъл.
166.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
Въ думитѣ на брата има само едно съдържание, думитѣ му сѫ само съ една идея, съ едно значение. Тамъ, въ братството и сестринството думитѣ не могатъ да се доказватъ по другъ начинъ, тѣ сѫ точно опрѣдѣлени математически величини.
15.5.1921г.
167. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Това означават думите на Христа: „Няма нищо скрито-покрито в света“.
Често съществителните имена и глаголите не се поставят на местата си, според правилата на граматиката, и от думите изкарват неща, обратни на това, което съм говорил.
Казвате: „Вярно ли говориш, или не?“ – Сами ще си отговорите, верни ли са думите ми, или не. – „Много ни напече!“ – Какво трябва да правите, когато слънцето силно пече? Ще отидете на работа.
Казвате: „Проста работа! Ние знаем тия неща“. – Тоя ред, в който са дадени думите „топло, свежа, светъл и крепък“, не сте го знаели досега.
22.5.1921г.
168. Живата енергия,  НБ , София
Думите на Христа „Ако не се отречеш от майка си“, подразбират отричане от „мая“, която настоява, че те е родила и, следователно, има право над тебе.
Напишете думите: Любов, единство, съгласие.
168.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
Слѣдователно онзи, който заема постъ сѫдия, да отсѫжда споредъ думитѣ на Христа, трѣбва да бѫде безгрѣшенъ, понеже безгрѣшнитѣ хора да дойдатъ и съ камъни да те биятъ, не само нѣма да те убиятъ, но ще възкръснешъ.
5.6.1921г.
169. Ангелът отговори,  НБ , София
Христос повярва на думите им и слезе на земята.
Ангелът отговаря: „С думите „ако“ и „може“ не се живее в Божествения свят“.
Учениците на Христа се обърнаха към Него с думите: „Учителю, дай ни вяра“.
9.6.1921г.
170. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
И тъй, сега вие, мъже и жени, и всички други, не само в новото учение, всички искате да станете духовни, но аз още не съм намерил нито един автор, нито един човек, който да разправи какво подразбира той под думите "да живее духовен живот".
Ако му кажа, че е честен, добър човек и не му дам 1000-та лева, които ми иска, где остава последователността между думите и делата? Като му дам пари, то с това аз го похвалявам и му казвам: В моето лице ти имаш всичкото доверие.
12.6.1921г.
171. Двете жени, НБ , София
Преди да започне проповедта си, гръцкият поп се обърнал към слушателите си с думите: „Знаете ли какво ще ви говоря?“ – „Знаем.“ – „Щом знаете, нищо няма да ви кажа.“ – „Не, не знаем.“ – „Щом не знаете, пак нищо няма да ви говоря.“ – Това е извъртане на истината.
20.6.1921г.
172. Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС ,
Можете ли да направите първото упражнение? Опитайте го още сега. (Упражнението продължи две минути.) Ще мислите две минути върху думите "любов и съгласие".
26.6.1921г.
173. В правда, истина и святост,  НБ , София
Думите на Христа „да се отречем от себе си“ означават да станем слепи за света, да задържим в съзнанието си само един образ – образът на Бога.
Ако не вярвате на думите ми, може да ги опитате.
Петко Славейков възпява парата с думите: „Парице, парице, всесилна царице; с тебе в рая, без тебе в ада“.
19.8.1921г.
174. Възпитание на човешката воля, СБ , В.Търново
И тъй, първо ще се стараете да се самоконтролирате, думите ви да бъдат отмерени, да не говорите повече, отколкото трябва.
19.8.1921г.
175. Сутрешен наряд, 19 август, СБ , В.Търново
Тогава думите на апостол Павел са верни: „Всичко мога чрез Христа“.
20.8.1921г.
176. Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси, СБ , В.Търново
Не трябва да изменяме енергията на Природата, но да се съгласяваме с нейните действия, и тогава да няма думите мога, не мога, а да казваме само: „Мога“.
22.8.1921г.
177. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
За да можем да разберем дълбоко вътрешния смисъл на думите, за да разберем какво е искал да каже пророкът, трябва да имаме същите преживявания, същата обстановка.
Защо пророкът се обръща с думите: „О, да би раздрал Ти небесата, да слезеш.
През годината ще проверите дали думите ми са верни, или не.
23.8.1921г.
178. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
Не само това, което аз ви говоря, но и онова, което вие говорите, да е едно и също с думите на Оногова, Който ви е проводил.
25.8.1921г.
179. Сутрешен наряд, 25 август, СБ , В.Търново
Психическо упражнение № 3 е същото, както психическо упражнение № 1 (с. 426), само че тук се изговарят думите: „Да снеме Бог...“
2.10.1921г.
180. Поздравът на Любовта, НБ , София
Лесно е да поздравиш човека с думите „добър ден“, и той да ти отговори „дал ти Бог добро“, без да е денят добър и без да имате някакво добро.
Когато станете верни служители на Любовта, ще ви изтълкувам думите „Няма Любов като Божията“. Думите „Няма Любов като Божията“, съдържат великите тайни на живота.
9.10.1921г.
181. Братя и сестри в Христа,  НБ , София
Аз не разбирам под думите „живата природа“ това, което съвременните естественици разбират.
10.11.1921г.
182. Свидетелството на Духа, ИБ , БС , София
Почвата, това сте вие според думите на Христа, лозата, то е словото, което е вложено във вас, а лозарят, то е Духът, Който обработва.
Ако аз ви говоря за любов, за целувки, думите ми са разбрани съвсем в преиначен смисъл.
16.11.1921г.
183. Плачът,  НБ , София
И той цитира думите: „Бог за такива хора казва: те са димът в ноздрите ми“.
Той беше оставен наследник на един богат англичанин, дадоха му 350 милиона шилинга, той се отказа с думите: „Това богатство, което е добито с неправда, не го искам“.
20.11.1921г.
184. Ананий и Сапфира,  НБ , София
Като излизат думите ви, да бъдат сладки като мед, и кристални, като росни капки.
27.11.1921г.
185. Аз ще го възкреся,  НБ , София
Вие сте изгубили смисъла на думите за благородното, за възвишеното.
Вие ще кажете: „Какво е туй нещо?“ Аз ще ви цитирам думите на апостол Павел: „Това, което око не е видяло и ухо не е чуло“.
4.12.1921г.
186. Още по-блажени са,  НБ , София
Аз смекчих думите, сега законът не може да ме хване, но в първия случай биха ми наложили и глоба, а сега ще бъда откровен и ще ви приведа един случай, как казвал един англичанин на един друг човек „liar“ – лъжец. „Лъжец ли?“ Този го дава под съд.
Вие ще кажете: „Преди 2000 години да бяхме, какво щастие да видяхме благия Христос – кроткия, възлюбления, колко ли са били сладки думите му: Исусе, Исусе, Господи!“ О, преди 2000 години вие бихте били в състояние да направите това, а сега, след 2000 години, не сте в състояние.
11.12.1921г.
187. Стани и опаши се!,  НБ , София
Под думите: „Умът им да бъде на мястото си“, разбирам съзнателно, не механически: в това е и именно човешката еволюция: човек сам да завладява своя ум и своето сърце.
19.12.1921г.
188. Живо течение, ИБ , София
Сега ще отиваме главно към плодовете, докато дойдем до това състояние, дето думите ще бъдат храна за душата.
25.12.1921г.
189. Каквото вържете на земята,  НБ , София
Това са думите, това е идеята, дълбокият смисъл, който Христос е вложил в думите си: „Което вържете с Любов, ще бъде вързано; и което развържете с Божествената Мъдрост, всякога ще бъде развързано“.
Това са думите на Христа.
1.1.1922г.
190. Сродните души,  НБ , София
От думите „като себе си“, от онзи човек, който може да люби, започва творчеството на земята.
15.1.1922г.
191. Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ , София
И ние трябва да се върнем към думите Христови.
Йоановите ученици са за Йоана, фарисейските са за фарисеите, а Моите са за Мене – казва Христос. – Другите се приготвят за Моето учение, а понеже Моите са минали през пост и молба, затова ще ядат и пият.“ Аз взимам думите „ядене“ и „пиене“ в смисъл на процес, през който е минала душата, за да дойде до Любовта и Мъдростта.
22.1.1922г.
192. Плевелите и пшеницата,  НБ , София
И казва, като цитира думите на този господар от една велика книга, от която Той чете, какво е казал господарят: „Оставете ги да растат“. И вие се благодарете, че в моите беседи има някой плевел от думите да израстне. Те са думите на един човек, на когото устата са били най-святи. „Вие сте – казва – деца на дявола“, и т.н.
Когато думите допадат на жената, тя казва: „Знаете ли какво каза учителят? Прав е той“. И другата страна, когато моите думите допадат на мъжа, и той казва: „Прав е учителят“.
5.2.1922г.
193. Какво трябва да искаме?,  НБ , София
И Христос казва: „Ако пребъдете в мене и думите ми пребъдат във вас – във вашите отношения към Него, – тогава – казва той – аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас, и аз ще ви се изявя“.
24.2.1922г.
194. Двата пътя,  МОК , София
Какво означават думите „познай себе си“? Какво трябва да познаете в себе си: висшето, или низшето? Да познаете себе си, ще рече да познаете висшето, Божественото начало в себе си.
1.3.1922г.
195. Страх и безстрашие, МОК , София
Изречението „Fir fur fen tao bi aumen“ може да се преведе още и с думите: „Без страх и без тъмнина!“ Страхът е роден от греха, като същевременно той произвежда тъмнина.
2.3.1922г.
196. Трите методи на природата, ООК , София
Не, не, Христос е говорил много умно и на място е говорил, а ние сега взимаме и размесваме думите: туй казал, това-онова, и мислим, че сме обяснили нещо.
5.3.1922г.
197. В дома на Отца,  НБ , София
Христос туря един специален смисъл в думите: „В дома на Отца вашего много жилища има“.
Той казва: „Думите, които ви аз говоря, са дух и живот“, туй слово като приложите в живота си, то ще ви спаси.
12.3.1922г.
198. Слушайте Него,  НБ , София
Сега ще дойдат да тълкуват думите ми.
19.3.1922г.
199. Твоето Слово,  НБ , София
За пример, онзи, който заема пари, казва: „Вярвай ми, аз съм честен човек, ще ти ги платя навреме, ти вярвай в думите ми“.
26.3.1922г.
200. Които вас приемат,  НБ , София
Поетите трябва да разбират що е поезия: тя е като музиката, хармония трябва да има, и думите така трябва да са наредени, че като прочетеш едно стихотворение на някой поет, да почувстваш едно трептене в сърцето и едно разширение, да станеш радостен и весел.
29.3.1922г.
201. Старият и новият живот, МОК , София
Но турите ли думите: „Ти готов ли си да се жертвуваш заради мене“, те турят един облак и те спират тяхната помощ.
1.4.1922г.
202. Правилник за учениците на първи окултен клас на Бялото Братство, ИБ ,
Ученикът пристъпя в клас с пълна вяра, без страх и съмнение към думите на Учителя – съмнения и мъдрувания не се допускат.
Ученикът се покорява, слуша и изпълнява думите на Учителя.
Ученикът не се обижда, а винаги търси доброто в думите, които са му казани.
2.4.1922г.
203. Прави правете Неговите пътеки!,  НБ , София
Не казвам, че между тия пророци няма искрени хора, има, но когато човек изкаже туй изречение: „Прави правете Господните пътища“, той трябва да разбира вътрешния смисъл на думите, трябва да има знание, знание, знание, знание, знание.
Питам: Вашите възгледи, които имахте досега, бяха ли за доброто на вашия народ? Преди хиляди години – аз преди хиляди години не бях тук, – сравнете преди 1000 години, 800 или 500, ако България е била по-добра, отколкото сега, аз съм готов да оттегля думите си.
4.4.1922г.
204. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
Сега ние сме опитвали резултата, когато думите ви не изразяват вашите чувства.
Сега аз ще ви поздравя с думите: Без страх! А вие ще отговорите: Без тъмнина!
5.4.1922г.
205. Двете посоки, МОК , София
Ще ви хванем, като дадете думите.
205.2 Двете посоки ( втори вариант )
За следния път напишете всички по една дума, но не е безразлично каква - всеки да напише по една хармонична дума, каквато той обича, та като я произнесе, да му е приятно; при това желателно е думите да не се повтарят. Думите любов, добро, зло, право, красота и други, понеже много се употребяват в езика ви, не трябва да ги пишете.
12.4.1922г.
206. Закон на движенията, МОК , София
206.2 Закон на движение ( втори вариант )
В славянските езици думите силен и слаб започват с една и съща буква.
Като четохте думите, които бяхте писали за домашна работа, забеляза се, че първата половина от думите беше по-хармонична от втората; това се дължи на една от характерните черти на българина - той започва добре, върви до едно място, където се явяват препятствия, и после свършва зле. Дисхармонията във втората половина на думите показва, че знанието още не е станало обект на вашия ум.
13.4.1922г.
207. Природни методи, ООК , София
207.2 Природни методи ( втори вариант )
Под думите „точно определено“ не разбираме, че нещата са ограничени.
Има една архива, в която се пази великата, свещена книга с думите и притчите на Христа, написани със златни букви.
19.4.1922г.
208. Разбор на думи, МОК , София
Думите трябва да определят ни повече, ни по-малко.
Тръгвам като туриш, има смисъл, хармония и др. вътре имат смисъл и тъй, думите се нареждат като тонове.
То е закон! Това са по-дълбоките мисли, скрити в думите: „Кажи Истината и не я казвай!“ Защо не трябва да казваш? Понеже ти си празен, истината я няма, мълчи, да се напълни твоето шише.
208.2 Разбор на думи ( втори вариант )
Каква е разликата между думите хармония и симфония? - Симфонията е резултат на хармонията. Когато разглеждате една дума, вие трябва да обръщате внимание на корена и, на нейния произход, също така трябва да се спирате и върху смисъла на думите в идейно отношение - значи трябва да се знае каква идея изразява тази дума.
Според вас коя дума от прочетените е най-важна? Думите постоянство, съвършенство означават резултат на нещо; думата Господ е много неопределена.
Сега, ще знаете вече, че думите в речта се нареждат така, както се нареждат нотите в музикалните пиеси. Ония от вас, които са поети, ако не са изучавали думите като ключове на речта, трябва да се позанимаят с тях, да знаят къде и как да ги поставят.
Какво значат думите да мислиш без мисъл? Мисълта подразбира едновременно и чувство, и действие; без тези две неща мисълта не е права мисъл, това е все едно да казвате, че трябва да се любите, без да любите - това не е Любов, в такава Любов няма никакъв подтик, никакъв метод.
Думите обич, обичам, обича имат два важни елемента: първият елемент е растене, а вторият - узряване на плода, резултат.
Този е дълбокият смисъл, скрит в думите „Кажете Истината или не казвайте Истината!".
23.4.1922г.
209. Христа разпят,  НБ , София
Само онзи, който дълго е проучвал, който е правил хиляди опити, той може да разбере дълбокото значение на онези велики стихове и изречения в Писанието, дето Христос казва: „Ако думите ми пребъдат във вас и вие пребъдете в мене, каквото поискате, ще ви бъде, аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас и тогава ще ви се изявя“.
Тогава всички да произнесат думите: Всичко бива чрез Христа.
2.5.1922г.
210. Символически, окултни правила и мерки, ООК , София
210.2 Символични и научни правила ( втори вариант )
Какво разбираме под думите „съгласие“ или „съзвучие“ и „несъгласие“ или „дисонанс“? Може ли съзвучието да се превърне в дисонанс и, обратно, дисонансът в съзвучие? Представете си, че вие сте образован, културен човек, разбирате от музика, от изкуство.
18.5.1922г.
211. Необятната любов, ООК , София
И щом намеря, че имате Любов, аз взимам думите си назад. А щом вие не издържите; вие ще вземете думите назад.
211.2 Необятната любов ( втори вариант )
Някой слуша какво му се говори и преподава, но търси да намери нещо скрито в думите на говорителя, за да го предаде. Като любиш, ти ще изслушаш човека и ще видиш, че няма нищо опасно в думите му, заради което трябва да се предаде.
За да не нарушавате хармонията между тях, ще бъдете внимателни в мислите и в чувствата си, в думите и в обходата си. Как постъпвате към онзи, когото обичате? Към него вие сте крайно внимателни, разговаряте се сладко, думите ви са меки и топли.
Това означават думите на Христа: „Когато брат ти сгреши пред тебе и се обърне да ти иска прошка, прости му, преди да е залязло слънцето“.
Те му говорят, но думите им не достигат до него.
28.5.1922г.
212. Неговата заповед,  НБ , София
Под думите „движение“ и „стремеж“ подразбирам две различни идеи: стремежът – това е вътрешен разумен подтик, а движението – това е физическата страна на нещата.
Е как ще разберем дълбокия смисъл на думите на Христа, Който казва: „Аз съм живият хляб, слязъл от небето“? Водата и хлябът са живи. Думите, които ви аз говоря, това съм аз.
31.5.1922г.
213. Връзки на знанието ., МОК , София
213.2 Връзки на знанието ( втори вариант )
Направете следния опит да проверите думите ми: минете покрай някой беден човек и без да забележи той, сложете пред него двадесет-тридесет лева; щом се отдалечите, вие ще изпитате голяма радост.
2.6.1922г.
214. Изгрев и залез, ООК , София
Сега, вие младите, тази вечер може да опитате думите ми, като пипате мустачките си.
214.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Той разбира думите на Псалмопевеца, който казва: „Господи, изчисти ме, да стана бял като сняг“.
Момата повярва на думите му и решава да се омъжи за него.
Както и да произнасят те думите „любов“, „истина“, всички врати ще останат затворени за тях.
8.6.1922г.
215. Окултна хигиена, ООК , София
За да проповядва Христос трябва да има души избрани, подигнати така високо, такова съзнание, такава хармония, че като слезе да бъдат подготвени, че думите, които каже, да ги възприемат и да влезе светлина.
Туй ще вземете във внимание, но от думите ми вие светии няма да станете.
215.2 Окултна хигиена ( втори вариант )
За да проповѣдва Христосъ трѣбва да има души избрани, подигнати така високо, такова съзнание, такава хармония, че като слѣзе да бѫдатъ подготвени, че думитѣ, които каже, да ги възприематъ и да влѣзе свѣтлина.
Туй ще вземете въ внимание, но отъ думитѣ ми вие светии нѣма да станете.
14.6.1922г.
216. Какво се изисква от ученика, МОК , София
216.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
Думите, които ще изговорите, ще заместват парите, с които досега сте си служили; ще кажете: „Започвам да работя с Божествените добродетели, които живеят в мен".
15.6.1922г.
217. Мисъл и действие, ООК , София
Павел го е взел от там: „ако думите ми пребъдват във вас, и вие пребъдвате в мене, аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас“.
217.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Даже тонът, с който изговаряте думите, има голямо влияние върху човека.
След възкресението те си спомниха думите Му и се успокоиха.
Думите им са безплодни.
18.6.1922г.
218. Ако пребъдете в Мене,  НБ , София
Христос казва: „Ако думите Ми пребъдват във вас…“ Кои са тия думи? – Разумното в света.
И казва Христос: „Ако думите Ми пребъдват във вас и вие пребъдвате в Мене“.
Сега Христос казва: „Ако думите Ми пребъдват във вас и вие пребъдвате в Мене, каквото попросите, ще ви бъде“.
И казва Христос: „Ако вие пребъдвате в Мен и думите Ми пребъдват във вас, каквото искате, ще ви бъде“. И „ако думите Ми – казва Христос – пребъдват във вас“, този закон на Любовта ние можем да го приложим на опит.
„Ако думите ми – казва Христос – пребъдват във вас…“ Но кой Христос? Не думите на Христа преди 2,000 години, а на Христа, Който сега ви говори. Мислите ли, че ако беше се изправил сега Христос пред вас, другояче щеше да говори? Той е казал: „Думите, които аз ви говоря, не са мои“. Тогава каква разлика има? И казвам: Думите, които аз ви говоря, не са мои, те идат от един велик източник и аз ви ги казвам.
13.7.1922г.
219. Простите и сложни движение в природата, ООК , Чамкория
219.2 Прости и сложни движения ( втори вариант )
Обаче думите „творчество“, „съграждане“ имат отношение към материалния свят.
Какво означават думите „не сте готови“? Представете си, че ви накарам да отидете през един студен зимен ден на планината, която е покрита със сняг и лед.
20.7.1922г.
220. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
220.2 Живите сили на природата ( втори вариант )
Под думите „несъзнателни сили“ разбираме такива, които нямат морал в себе си.
4.8.1922г.
221. Превръщане на енергиите, ООК , София
Думите на гостилничаря са верни до известна степен.
221.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Първо ще се опиташ да разубедиш онзи, който издава заповедта; ако не обърне внимание на думите ти, ще го вържеш временно с едно въже и ще освободиш човека, когото ще бесят.
Думите на Духа са Божии думи.
19.8.1922г.
222. Новият живот, СБ , В.Търново
А сега вие казвате: „Вярвайте в Бога.“ Какво се разбира под думите „Вярвайте в Бога“? Аз казвам: само високо интелигентният човек може да вярва, а глупавият не може да вярва.
19.8.1922г.
223. Съвършеният мъж, СБ , В.Търново
Нали ще Го опитаме? Защото е писано в Евангелието, Господ казва: „Опитайте Ме и вижте, че съм благ.“ Христос казва: „Ако думите Ми пребъдват във вас, и вие пребъдвате в Мене, Аз и Отец Ми ще дойдем и жилище ще направим във вас, и каквото попросите, ще ви бъде.“ Но като изпълним всичките условия, които Великият Божествен закон изисква, всичко е възможно.
20.8.1922г.
224. Чистота на сърцето, СБ , В.Търново
Някои от вас, братя, ученици, имате голяма слабост: не си държите на думите.
22.8.1922г.
225. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Аз ще видя дали ще ми остане време да дойдем до окултно произнасяне на думите, да знаем как да произнесем една дума.
Ако изпълним всичко туй в Школата, ще постигнем онова, което е изразено с думите на апостол Павел, че „Око не е видяло и ухо не е чуло, и на сърцето на човека не е дохождало онова, което е приготвил Бог за онези, които Го любят.“ На друго място Павел казва още: „Като излязох от тази школа, в тялото си ли бях, или вън от тялото, не зная, но чух нещо, което не може да се изкаже на обикновен език.“ За да ви въведа в Школата, непременно трябва да ви извадя от тялото вънка.
23.8.1922г.
226. Милосърдието, СБ , В.Търново
Схванете добре думите Христови: „Затова царството небесно е уподобено на човек цар, който иска да прегледа сметката със слугите.“
Кажете му: „Приятелю, оставам доволен от твоята картина, хубаво впечатление ми прави.“ „Кажи ми една дума, която да даде подтик на моя живот.“ Казвам: „Оставам доволен.“ Думите и градят, и събарят.
24.8.1922г.
227. Великата Божия църква, СБ , В.Търново
Да произнесем думите В Дух и сила – ръцете хоризонтално (седем пъти).
При разтваряне на ръцете и при изговаряне на думите след всяка дума движението на ръцете се спира във вид на летене.
Как разбирате думите на пророка, казани още преди 2000 години: „И ще бъдат научени от Господа.“ Той е говорил за тези времена, когато хората ще бъдат научени чрез Божията Любов. – „И ще им дам нови сърца, и ще вложа Духа Си.“ Щом вложи Духа Си, чрез тази Любов Бог ще ни научи на Своите закони: как да живеем, как да Му служим, как да обичаме.
24.8.1922г.
228. Живот вечен, СБ , В.Търново
Тогава как ще си обясните мисълта в думите на апостол Павел: „Родих ви.“ Сега казвате: „Ще има ли раждане?“ Павел, един мъж, казва: „Родих ви в Христа.“ Както виждате, в Новия живот и мъжете раждат.
25.8.1922г.
229. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Знаете ли по колко начина можете да кажете: „Аз ви обичам“? Знаете ли колко значения може да дадете на думите „Обичам ви“? Всякога внасяйте разнообразие.
27.8.1922г.
230. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
„Ако пребъдвате и мене, и думите ми пребъдват във вас, каквото искате, ще просите, и ще ви бъде.
230.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
"Ако пребъдвате в Мене, и думите Ми пребъдват във вас, каквото искате ще попросите и ще ви бъде."
На тези, които трябва да влязат, казвам: както Отец възлюби Мене и Аз възлюбих вас; пребъдете в Моята Любов! Състоянието, което отличава ученика, се съдържа в думите "Пребъдете в Моята Любов!" Христос казва: "Ако държите Моите заповеди, ще пребъдете в Любовта Ми, както съм Аз държал заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата Любов".
30.8.1922г.
231. Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика, ИБ , СБ , В.Търново
Думите и движенията на наряда, който тази сутрин ви дадох, имат значение само за онези, на които съзнанието се е пробудило.
3.9.1922г.
232. Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ , В.Търново
Христос тук употребява думите "малките деца" като плод на Любовта.
Думите му са претеглени, без дефект са, но те са като ножа на гилотината.
Думите Му са тук затворени, в Евангелието.
10.9.1922г.
233. Аз съм вратата на овцете, НБ , СБ , В.Търново
Това са думите, които Христос говори днес.
233.2 Вратата на овцете ( втори вариант )
В този стих са изпуснати думите „без любов.
22.9.1922г.
234. Празникът на труда, СБ , ИБ , В.Търново
Когато изпълнявате днешния, какво ще се ползвате? Разбирате ли думите „Вие, които желаете да се приближите при този камък на Любовта, отхвърлете всяка злоба и всяка лъст, и лицемерие, и завист и всяко одумване“? Направили ли сте го? Вярвам, че не сте го направили, но ако не сте, Господ ще Го направи заради вас.
Думите „Който ни благославя“ подразбират, че само Онзи може да благославя, Който е Любов.
24.9.1922г.
235. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
235.2 Дух Свети ще ви научи ( втори вариант )
Това означават думите, че Духът ще те спаси.
1.10.1922г.
236. Живият Господ,  НБ , Русе
Но Йоан казва: „Думите Христови не са загубени."
8.10.1922г.
237. Обичен и скъп, НБ , София
Какво ще разберете от думите „binom tu meto"? Какво ще кажете за изречението „Сила жива, изворна, течаща"? В това изречение, не може нито да отнемете, нито да прибавите нещо. Коя дума ще турите по-напред – изворна или течаща? В това изречение, думите са наредени по особен закон. Единствено нещо, което спъва, както отделния човек, така и цялото човечество, се дължи на разместване на думите в разумната реч. Ако сравните думите „обичен и любезен", по-силна е "обичен".
Питам: Каква връзка има между думите „обичен и скъп"? Нещата трябва да бъдат обични, а не скъпи. Защо се обръщате към приятелката си с думите: „скъпа приятелко"? Скъпа, значи, оценили сте я.
Ти се молиш: О, Господи, помилвай ме! Какво означава обръщението „О"? Какво означават думите „помилвай ме"? Това значи: помилвай ме, защото съм голям грешник. – Това не е достатъчно.
Кое е това слънце? Аз оспорвам думите, че без вашето слънце, т.е. без вашата мила или вашия мил не можете да живеете.
Думите „скъпи Учителю" не могат да произведат светлината на думите „обични Учителю".
Христос е разрешил тоя въпрос с думите: „Аз съм живият хляб.
237.2 Обичен и скъп ( втори вариант )
Или да произнеса думите: „Сила жива, изворна, течаща." Единственото нещо, което сега ви спъва в живота, което спъва съвременното човечество, се дължи на туй разместване на думите в разумната реч.
После вземете думите „обични" и „любезни" - каква разлика може да направите между тях? Коя от тях е по-силна? По-силна дума е „обични".
Понеже вие се приближавате към духовния свят, занимавате се с него, трябва да няма двусмислие на думите.
Какво означава това „о", какво означават думите: „Господи, помилвай ме.
Ще вземете сега, да кажем, думите: „О, мила моя, без тебе аз не мога да живея; о, мило слънце, без тебе не мога да живея."
И Христос с думите „Аз съм живият хляб", е разрешил въпроса. „Който Ме яде, ще има живот в себе си" - това е една окултна тема.
12.10.1922г.
238. Практическо приложение на музиката, ООК , София
Добре, тия думи могат ли да се пеят на друг глас? Може ли да го нотирате? Значението на думите в първата половина от упражнението ги разбирате, но на другата половина – не.
Сега думите в това упражнение са нагласени на тонове, които са във възходяща степен. Изпейте го още веднъж. (Изпяхме го още веднъж.) Думите „зум-мезум“ в окултната музика регулират, те са равнодействащи сили, сили, които регулират всичко. „Зум-мезум“, те са мярка. „Тумето“ има едно от най-хубавите съдържания, но понеже съдържанието е толкоз хубаво, аз не искам да ви го преведа, защото ще се опетни.
Това аз го наричам окултно упражнение, думите са нагласени на особени гами.
15.10.1922г.
239. Ангел Господен говори, НБ , София
Понеже бил без работа, той се обърнал към турчина с думите: Слушай, приятелю, приемаш ли ме да ти стана съдружник? Ти ще чукаш кафето, а аз ще казвам „ха-ха", да не вършиш две работи едновременно. Като разказал цялата история на съдията, последният се обърнал към турчина с думите: Ще направиш една тенекиена кутия, в която ще турят парите от кафетата.
Важно е, че Филип послушал думите на ангела.
Ще видите тогава, верни ли са думите ми или не. Могат да се смеят на думите ми, но скоро ще проверят това.
239.2 И ангел Господен говори на Филипа ( втори вариант )
И ще видите тогава думите ми верни ли са, или не.
15.10.1922г.
240. Влияние на музиката, пеенето и движенията, ООК , София
Думите, които пеем, трябва да бъдат със смисъл. Ще разделим думите на пасивни и негативни.
Думите са малко, но съдържателни.
Сега, ако вземете да пеете думите: „Сила жива“, „Сила жива“, „Сила жива“, питам ви: Ако някой каже „Жива сила“ и „Сила жива“, едно и също нещо ли значи? В окултната наука „Сила жива“ значи сила, която излиза от животните, а „Жива сила“ – сила, която излиза от хората.
22.10.1922г.
241. Възлюби го,  НБ , София
Думите имат смисъл, само когато са тясно свързани. Казват „любов”, но каква любов подразбират? Думите жажда, глад, смърт, страдание, пожар са силни; те имат определено значение и, вследствие на това, сегашната култура не е израснала по причина на езика.
Понякога аз съжалявам, че даже мои ученици криво тълкуват думите ми. В моето съзнание думите имат само едно значение.
22.10.1922г.
242. Окултна музика, ООК , София
Може да ви се видят думите много смешни, но няма нищо смешно.
Сега запишете си думите на новото окултно упражнение:
Тъй, както са нагласени думите, в тях има смисъл, не може да има изключение. Изпейте тихо „Изгрява слънцето“. (Всички пеем) Сега в думите „зум-мезум“ се съдържа скритият смисъл. В думите „сила жива, изворна, течуща“ силата ние може да я опитаме вътрешно, а светлината опитваме само чрез очите си. Най-първо, преди думите „сила жива, изворна, течуща“ ние трябва да сложим други думи, както прави един художник, да се попълни цялото упражнение.
Не „ако обичаш“ и „моля ти се“, определи точно думите, кажи: „Качи се в гърлото, да ми изпееш една хубава песен, каквато ти знаеш“.
Затуй, когато се прави един превод на Свещената книга, човек трябва много добре да разбира окултния език, да разбира думите в тяхното дълбоко значение.
29.10.1922г.
243. Влиянието на електричеството, ООК , София
И тъй, с музиката ще се поляризирате. (Учителят пее „Сладко медено“.) Гледам в Юч-бунар по улицата минава един продавач, той тъй си наредил думите на песен, че всички деца на улицата са научили песента и я пеят.
Като го пеете, усещате едно приятно настроение, значи гласът и думите хармонират на вашето състояние.
29.10.1922г.
244. Станете да отидем!,  НБ , София
Какво се разбира под думите „Бог не съществува"? Това означава, че Бог не е в сенките на нещата.
Така тя опровергала думите на лекарите. – Ще живея за тебе, казала тя на мъжа си и оздравяла.
5.11.1922г.
245. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Питате, защо си служа с думите „моето учение"? – То не е лично мое учение.
8.11.1922г.
246. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
С енергиите, които излизат от мислите, чувствата, думите и постъпките на човека, се обясняват хармоничните и дисхармоничните състояния, които човек преживява.
Да се върнем към буквите и думите. От буквите постепенно ще пристъпвате и към думите.
Освен форма, съдържание и смисъл думите имат още и възраст.
Като класифицирате по този начин думите, ще се спрете и върху думата „престъпник", да видите коя друга дума отговаря на съдържанието, което е вложено в нея. За следния път направете един списък от 50 положителни и 50 отрицателни думи, да видите дали съдържанието и смисълът на думите отговарят всякога на външния им вид, на външния им израз.
Като ученици на окултна школа вие трябва да правите ред упражнения, да дойдете до положение да разбирате думите по съдържание и смисъл. Когато искате да изкажете една истина, думите, с които си служите, трябва да бъдат положителни и по форма, и по съдържание, и по смисъл. Когато изговорите думите „изгрява слънцето", вие започвате да мислите.
Тия картини осмислят думите „сладко медено". При тия картини изпъква идеята, която се съдържа в думите „сладко медено".
И тъй, когато изучавате някой език, добре е да класифицирате думите така, че всяка от тях да се постави в съответния за нея свят: физически, астрален или умствен. Така разпределени, всяка на своето място, думите ще бъдат ясни, разбрани по смисъл и по съдържание.
Ученикът трябва да се наблюдава, да изучава движенията и силите, които са свързани с тях, за да може чрез думите правилно да ги регулира.
Сега, като пишете върху зададената тема „Разлика между дух и душа", спрете се известно време върху думите „дух" и „душа" и помислете малко. Като се спирате върху думите, вие ще се научите да разбирате дълбокия смисъл, който е вложен в тях. Като произнесете думите „душа" и „дух" няколко пъти спокойно, тихо, при думата „душа" ще почувствувате под лъжичката си особена топлина, особена мекота и ще изпитате желание да помилвате всичко, което се намира около вас. Това са преживявания, които ще имате от произнасянето на думите „душа" и „дух".
12.11.1922г.
247. Музика и пеене – средство за постигане на Божественото, ООК , София
Сега при думите „Духът Божий“ (Учителят пее „Духът Божий“ и прави движения с ръцете), щом си с Него, ти ще вземеш същото разширение.
12.11.1922г.
248. Не знаете, що искате,  НБ , София
Един ден в обущарницата влязъл един помешчик, който се обърнал към обущаря с думите: Слушай, приятелю, нося ти тази хубава кожа, от която искам да ми ушиеш здрави, хубави обувки.
Някои заместват думата „човек” с думите „цял век”.
Днес думите „дух” и „душа” са изгубили своя първоначален смисъл.
Бог говори тихо, но който е готов, чува думите Му: Не бойте се! Аз ви обичам, Аз съм с вас.
19.11.1922г.
249. Да наследя,  НБ , София
Големецът се обръща към Христа с думите: „Учителю благи."
Поставете тази истина на опит и ще се уверите в думите ми.
19.11.1922г.
250. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Там думите са безразборно разхвърляни.
А щом като произнесеш думите „тънки вежди“, и те представляват нещо слабо, безхарактерно, тези вежди нищо не означават.
Обаче ако във вас се развие вътрешната, окултната музика, то ако аз кажа за пример тъй: „хм, х“ (Учителят пее „Сила жива...“ без думи), веднага като ви я изпея, всички вие ще знаете какви са думите. Разбъркани са думите.
22.11.1922г.
251. Предназначение на дихателната система,  МОК , София
Думите вървят от възходяща към низходяща степен: материята на думата светлина е най-рядка, после е тази на благоухание, а най-гъста е материята на думата сладост.
Езикът е картечницата, а думите – картечният огън, който се изсипва надясно-наляво, докато се свърши.
Само при това съзнание вие ще разберете дълбокия смисъл на думите: "По благодат живеем.
26.11.1922г.
252. Лама савахтани,  НБ , София
Онези, които чуха думите на Христа, криво Го разбраха. Като изучава езика, той не може да проникне в дълбокия смисъл на думите и лесно се познава, че е чужденец.
Също така не би разбрал смисъла и на думите, ако не им дадеш условие да израстат и да дадат плод.
Христос се обърна към Бога с думите: „Боже мой, защо си ме оставил?" С тези думи Христос показа на хората, че при известни случаи, Бог може да ги изостави. – Кога именно? – Когато те забравят Неговия език. Виден проповедник се качва на амвона и започва с думите: „Или, Или, лама савахтани?" – „Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?" След това продължава да тълкува, защо Христос се обърнал към Бога с тези думи.
Колко са ми говорили такива неща! – Ще имаш тези пари и ще се убедиш в думите ми. – Как ще ги имам? Докато не ги видя, не вярвам.
Само така ще разберете смисъла на думите: „Боже мой, защо си ме оставил?" Питам: Защо мъжът напуща жена си, и жената напуща своя мъж? – За оправдание, мъжът казва, че жена му е лоша, затова я напуща.
26.11.1922г.
253. Практическо приложение на окултната музика, ООК , София
Ние ги свързваме с думите, за да се развие в нас чувствителността.
3.12.1922г.
254. Дойде да послужи,  НБ , София
Така смесват и думите изкушение и съблазън.
Той предава думите на своя професор: В природата не съществува никаква субстанция; освен вещ и индивид, нищо друго не съществува.
Вие говорите за светото Писание. — И аз съм съгласен, че думите на Христа са свещени, че Христос е дошъл да спаси света.
Питам: Кой е Онзи, Който утешава човека? Когато мъжът наскърби жена си, тя се обръща към Бога с думите: Господи, искам да ме освободиш от мъжа ми и да живея само за Тебе, Бог чува молбата и тихо й отговаря: Ще се уреди твоят въпрос, но ти обичай мъжа си. – Как да го обичам, като е толкова груб към мене? – Обичай го, и повече не мисли.
3.12.1922г.
255. Окултна музика, ООК , София
Онзи, който не е способен в пеенето, той чрез думите на упражненията ще трябва да упражнява и своята воля.
Когато аз говоря музикално, думите ми произвеждат един ефект, но някой път правя известни нарушения, за да видя какви резултати ще произведат думите ми.
И когато човек почне да се подобрява, думите се възстановяват, възвръщат се, но пак по същия ред. Сега ние ще оставим това настрана, но казвам, че в Школата ще се учите да разбирате думите. Думите ви трябва да бъдат разбрани. Вътре в Школата думите ви трябва да бъдат разбрани, трябва да знаете какво искате да кажете.
10.12.1922г.
256. Значение на гласните при окултното пеене, ООК , София
Може ли някой да продиктува думите? Представете си, че отиваме на Мусала, възпяваме го.
В думите се срещат гласни букви, които имат смисъл в окултната наука.
10.12.1922г.
257. Ще ви научи,  НБ , София
Зад думите „никна, раста, цъфтя и зрея” аз скривам известни идеи, които и вие не знаете.
Днес всички можете да бъдете щастливи. – Как? – Като повярвате в думите ми.
17.12.1922г.
258. Добрата земя,  НБ , София
Един варненски адвокат казваше: Светът да се обърне с главата надолу, аз пак ще си остана материалист. – Слушай, аз ще ти докажа математически, че след четири години, от краен материалист, ще станеш краен идеалист. – Това е невъзможно. – Ще провериш думите ми.
Външно е смирен, обръща се с думите: „Учителю благи," но аз чета в очите му тази мисъл.
24.12.1922г.
259. Защо не можахме,  НБ , София
Син Божи, Христос иде на земята! Знаете ли, какво носи Той за вас? Христос носи такъв камшик за владиците и свещениците, че щат - не щат, ще разберат, колко думите ми са верни и истинни.
По думите им ги познавам.
Аз тегля думите и постъпките си на везни, да не ви обидя. Като говоря за братя или сестри, спирам се и проверявам думите си, как им се отразяват.
Всяко нещо, което ви давам, трябва да отговаря на думите ми.
24.12.1922г.
260. Окултна медицина, ООК , София
Всяка дума е турена на място, нищо излишно! Думите тъй естествено наредени, идеално.
31.12.1922г.
261. Простри ръката си!,  НБ , София
Ако употребиш този израз с лошото му значение, ще ти отговорят: Ще ме научиш, но ти ще видиш! Ето защо, като говори, човек трябва да мисли, да преценява думите си, да не ги изопачават.
Някога чувам, как моите слушатели изопачават думите ми, цели опашки им прикачват.
И думите на Павла могат да се изопачат.
2.1.1923г.
262. Правилният растеж на Ученика, ООК , София
Умът ти ще бъде концентриран в думите и в гласа.
7.1.1923г.
263. Значение на ръцете и пръстите, ООК , София
Ти няма да схванеш отчетливо думите, но като помислиш за тази светлина, като че в тебе иде един подем, нещо дълбоко в душата ти израства и ти почваш да мислиш правилно.
7.1.1923г.
264. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
264.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
Ако съвременните хора разбираха скрития смисъл в думите на Христа, щяха да живеят по друг начин, а не както сега.
10.1.1923г.
265. Окултна страна на живота,  МОК , София
Думите, мислите, чувствата и действията представляват Божествени пътища, които човек трябва да знае как да проправя. Когато строи една къща, инженерът трябва да бъде честен, добросъвестен и да каже на домакина, на когото строи: "Ще ти направя една къща от толкова и толкова хиляди тухли, керемиди, летви, греди, дъски – преброй ги и ще се увериш в думите ми."
14.1.1923г.
266. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
А ако вие намеритѣ нѣщо неистинно въ думите ми, тогава азъ съмъ готовъ да се закълна.
266.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Той казва: „Както Отец ми, Който ми е дал първата дума, ме научи да говоря, така говоря и аз.” Това е превод на думите „ей – ей; не – не.” Според българските закони, ако не се кълнеш, ще те осъдят на затвор от 3 месеца до 3 години.
Думите, които излизат от устата й, възкресяват. - Ако кажа една дума, в името на тази църква, нови души се раждат, мъртви възкръсват, слепи проглеждат, глухи прочуват, неразумните стават разумни, слабохарактерните проявяват характер.
Думите на Господа били: „Ей-ей; не-не.” И до днес Бог се застъпва за еврейския народ.
Това не е прилагане на думите „ей-ей; не-не.” Не е позволено да се съмняваме в Бога. Ако издържим изпита си, Той ще ни се усмихне и ще каже: Доволен съм от вас, че издържахте изпита си по правилата на думите „ей-ей; не-не.”
21.1.1923г.
267. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Сега, ще дойдемъ до думитѣ: „вързвамъ и развързвамъ“. „Вързването“ това е актъ на ума.
267.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Опитайте плодовете на това дърво и ще се уверите в думите ми.
Христос го коригира с думите: Тази власт не е твоя. Да дойдем до думите „завързвам" и „развързвам".
Думите на Христа, че вечният живот се заключава в познаване на Бога, имат отношение към истинския живот.
Три часа са достатъчни, за да проверите, дали думите ми са истинни.
21.1.1923г.
268. Тъмното петно в съзнанието, ООК , София
Хора, които много се обичат, между тях се роди един недъг, че после най-малкият оттенък на думите се тълкува зле. Единият каже нещо, другият изтълкува думите точно в обратен смисъл.
4.2.1923г.
269. Кое е това ново учение?,  НБ , София
Най-първо, онѣзи, които иматъ, които подържатъ материалистическа философия, чиста кръвъ трѣбва да иматъ! И чудно е, когато онѣзи, които ме слушатъ, изопачаватъ думитѣ ми! Нека дойдатъ онѣзи умнитѣ лѣкари, онѣзи вещитѣ лѣкари, да бѫдатъ асистенти на природата.
Думитѣ англичанинъ, французинъ, турчинъ, е много добра.
269.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
Момата не чула думите на майка си, с търпение очаквала минаването на принца.
Думите „руснак, французин, турчин, англичанин" също са добри думи.
Ти си странник, на сто врати си хлопал и навсякъде си слушал думите: Няма място за тебе, – Братко, много съм отпаднал.
11.2.1923г.
270. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Подъ думитѣ 12 майки се разбира, че ще тѣ зачене една майка, друга ще ти даде едни елементи, трета – други и т.н.
11.2.1923г.
271. Съмнение и воля, ООК , София
Той казва така: „Ако думите ми не пребъдат във вас...“, едното условие, моите думи – разумното Слово. Думите: „Ако пребъдвам във вас и ако вие пребъдете в мене, аз и Отец ми ще направим жилище във вас“, подразбират един велик закон. „Тогава аз ще ви се изявя на всеки едного.“ Тази е една опитност, която може да имате.
14.2.1923г.
272. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
Христос пък е казал: „Възлюби ближния си като себе си!" Думите „себе си" подразбират мярка, с която се определят всички неща.
18.2.1923г.
273. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
Добре, ако вѣрвате въ думитѣ на Христа, вие не трѣбва да грѣшите. Вие не вѣрвате въ думитѣ на Христа, затова грѣшите.
Вие, които ме слушате, за да се убедите въ истинностьта на думитѣ ми, направете единъ опитъ, не два опита, само единъ опитъ, давамъ ви позволѣние. Този опитъ е слѣдующиятъ: Разболѣетѣ се, на умиране сте, кажетѣ си така: „Ако думитѣ на онзи човѣкъ, който ни проповѣдва тамъ, сѫ Божествени, въ името на тия думи, Господи, повърни ми здравето, азъ ще слушамъ, ще ти служа“. Ще има резултатъ, ако издържите думитѣ си, ако посвѣтите живота си на Бога, но речете ли да върнете назадъ, два пѫти по-зле ще е за васъ, отъ васъ нищо нѣма да остане, ще бѫдете пометени.
273.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Този стих съдържа три основни положения, които се определят с думите: закон, пророк и изпълнявам.
На какво базира той проповедта си? На думите от Писанието, дето Бог казва на еврейския народ: За вечни времена ще ви отстраня от лицето си. След време дохожда един пророк и предава думите на Господ: "Израиле, обърни се към мене!" Значи, единият пророк говори едно, а другият – друго. – Кой пророк е бил с Господ, да знае, какво мисли Той? Ние нямаме право да тълкуваме думите на Господ, да казваме, кой колко ще бъде наказан.
Направете само един опит, но искрено. – Какъв опит да направим? – Някой заболее до смърт, нека се обърне към Бога с думите: Господи, ако това, което ни се проповядва в Твое име, е истинно, помогни ми да оздравея. Аз искам да познаете този Господ и да се убедите в думите ми.
21.2.1923г.
274. Първата родена мисъл,  МОК , София
Също така и думите „мъдрост", „истина", „правда", „добродетел" имат ключове, с които се отварят. Който разполага с тия ключове, само той ще може да се ползва от енергиите, които думите съдържат в себе си.
За този човек думите хляб, вода, въздух са живи, пълни с енергии.
25.2.1923г.
275. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
Въ българския езикъ думитѣ „хора“ или „хоро“ сѫ почти едни и сѫщи.
275.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Аз взимам думите "видимо и невидимо" в широк смисъл.
На български думите "хора" или "хора" са почти идентични.
25.2.1923г.
276. Качества на ума, сърцето и волята, ООК , София
Никога да се не опитвате да кажете, че обичате някого, а всъщност не го обичате, защото думите ви ще произведат обратен ефект. Защото ако кажеш, че го обичаш, а ти го обичаш, не са думите, които произвеждат ефекта на действията вътре.
28.2.1923г.
277. Развитие на мозъчните центрове,  МОК , София
Първият пътник се обръща към коларя с думите: Слушай, аз съм беден човек, мога ли да се кача в колата ти да си почина малко? — Не може. Следователно има разлика в хлопането, има разлика в говора и думите на хората.
Приложи ли нежните звуци на своята цигулка, т.е. приложи ли моралните си чувства в своя живот, всяка врата ще му се отвори, всеки дом ще го приеме с думите: Добре дошъл!
8.3.1923г.
278. Произход на правите мисли, ООК , София
В Божествения свят, в окултния свят, думите там са точни величини. Значи думите са такива едни бутончета, свързани с такава една сила.
11.3.1923г.
279. Видѣхме Господа,  НБ , София
Думитѣ и тѣ прѣтърпѣватъ едно видоизмѣнѣние. Такова израждане на думитѣ има въ български езикъ. Казвамъ израждане на думитѣ, а не прѣраждане на думитѣ, въ възходяща степень. Вземете думитѣ на английски езикъ, запримѣръ думата (prohibit me), тя е въ низходяща степень, сега на английски езикъ (prohibit me) значи, „забрани ми“, т.е. да туришъ прѣпятствие нѣкому. Трѣбва да се обѣснятъ думитѣ „Око за око, зъбъ за зъбъ“.
И това нѣкои го базиратъ на думитѣ на Гаутама Буда.
279.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
И думите, с които човек си служи, също претърпяват промяна. В българския език думите претърпяват голямо израждане. Значи, думите се израждат, а не се прераждат.
С това, Тома искаше да каже, че има основание да се съмнява в думите на Петра, който три пъти се отрече от Христа.
14.3.1923г.
280. Силата на тъмнината и светлината,  МОК , София
Поласкан от думите на лисицата петелът отворил уста и закукуригал.
Докато успееш да избягаш, водата ще те отнесе и завлече по течението си. – "Сега вярваш ли на думите ми?"
Щом придобиете съвършенство, ще разберете думите, вложени в поздрава, който тази вечер дадох: "Само светлият път на Мъдростта води към Истината".
19.3.1923г.
281. Смисълът на противоречието, ООК , София
Какво разбирате под „концентриране на мисълта“? Тази дума може да се разгледа като съставена от думите: „кон“ и „центрум“. „Кон“ значи „със“, и „центрум“ значи „център“, т.е. мисъл с центъра си, следователно има мисли с център, има и мисли без център.
22.3.1923г.
282. Тритѣ допирни точки, НБ , ИБ , София
И въ този пѫть ще се реализиратъ думитѣ, дето казва единъ отъ пророцитѣ, че онѣзи който чакатъ Господа, тѣхната сила ще се възобнови тѣ ще се подмладятъ.
282.2 Трите допирни точки ( втори вариант )
И в този път ще се реализират думите, дето казва един от пророците, че "онези, които чакат Господа, тяхната сила ще се възобнови."
25.3.1923г.
283. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
Казвамъ: „Думитѣ Христови ще ги вземете.
283.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
Ако владиката говори така на хората, и думите му се сбъднат, неговата проповед има смисъл.
Направете опит да се убедите в думите ми.
"Вярвайте в Бога, и в мене вярвайте! Ако думите ми, т.е. думите на Духа, пребъдват във вас, вие ще бъдете мои ученици." Ако думите на Христа пребъдват във вашите сърца, и ако вие, чрез вашата любов, разумност и воля пребъдвате в мене, Отец ми, Който е неизменен, и аз, който се проявявам чрез Него, ще дойдем и ще направим жилище във вас и ще ви се изявим.
8.4.1923г.
284. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
284.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
"Защо сте тъжни?" Днес вие се поздравявате с думите: Христос Възкресе! Радостни ли сте, че Христос възкресе? Тръгнете из града да питате, колко софиянци са видели Христа.
22.4.1923г.
285. Петимата братя, НБ , София
На излизане от черквата започват да разискват върху думите: „Син Божи ли е Христос, или не?“ Ако си позволиш да кажеш, че Христос не е син Божи, ще те нарекат еретик.
Майката казва: „Синко, тази мома не е за тебе“. – „Как си позволяваш да говориш така? Тя е ангел, няма подобна на нея.“ – „Ще видиш, ще се убедиш в думите ми.“ Те се оженват и не се минава една година от женитбата, тя започва да се проявява, да изисква от него нов костюм, модерни обувки, златни украшения.
25.4.1923г.
286. Четирите съзнания,  МОК , София
Като ученици от вас се иска точност в думите: по форма, по съдържание и по смисъл. По отношение на форма на думите, ние казваме например: „добър", „по-добър" и „най-добър". Най-после думите могат да се изговарят и по смисъл.
29.4.1923г.
287. Живот вечен, НБ , София
Де е Христос сега? Той се обръща към Господа с думите: „Отче, тези овце са Твои. Ако Христос ви проговори и вие се усъмните в думите Му, моят слон ще ви докаже истината. – Как ще я докаже? – Накарайте го да мине през моста.
20.5.1923г.
288. За Името Ми, НБ , София
В това време минал един селянин и го попитал: „Стояне, какво правиш?“ – „Поддържам тази греда, докато намеря подходящ кол.“ Като се разговаряли известно време, Стоян се обърнал към него с думите: „Приятелю, можеш ли да ми направиш една услуга?“ – „Мога.“ – „Подръж малко гредата, докато отида в селото за десетина минути да си свърша една работа.“ Стоян отишъл в селото, дето се забавил доста време, а селянинът поддържал гредата.
30.5.1923г.
289. Отношение на природните сили,  МОК , София
Отде знаете какво се съдържа в думите, които вие наричате обидни? Може би този човек е имал съвсем друго нещо в ума си, когато е изказал тия думи и по някакво особено съвпадение на условията, те са прозвучали неправилно в ушите на онзи, който ги предава.
3.6.1923г.
290. Напразно Ме почитат, НБ , София
Христос казва така: „Ако думите ми пребъдват във вас; ако моето разумно Слово, което е спасило хиляди и милиони същества; което е повдигнало хиляди и милиони ангели в миналото; ако това Слово пребъдва във вас, ако вие пребъдвате в тези разумни условия, които Отец ми е създал, Аз и Отец ми ще дойдем да съградим нещо ново във вашия живот, и аз ще ви се изявя“.
10.6.1923г.
291. Разпятаго търсите, НБ , София
Учениците на Христа се съблазниха от думите Му и казаха: „Ние мислехме, че този Учител е от Бога, а той не е на себе си. Останаха при Него само дванадесет ученици и Той ги попита: „Вие искате ли да се отделите?“ – „Не, Учителю, при кого да отидем? Ти имаш думите на живота.“ В числото 12 сборът от 1 + 2 = 3 показва, че те не могат да отидат никъде.
291.2 Зная, че Исуса разпятаго търсите ( втори вариант )
Останаха само дванадесет ученици и той ги попита: „Вие искате ли да се отделите?“ „Не – казват. – Учителю, при кого да отидем? Ти имаш думите на живота.“ Числото 12 сборът му е 1 + 2 = 3.
17.6.1923г.
292. Вяра и съмнение, ООК , София
То е следното: понеже желанието на всеки ученик в Школата е той да бъде изслушван, когато говори, то щом двама измежду вас водите разговор, постарайте се да се изслушвате внимателно, да влезете в думите и да се разберете.
Няма да се съмняваш, ще минеш, а като ти каже: „Спри!“, ще спреш и ще опиташ, че в думите Му няма никакво изключение.
Като се уверите в истинността на думите ми, да кажете: „Учителят е бил нещо по-хубаво, отколкото в постскриптума.
292.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
То е слѣдующето: понеже желанието на всѣки ученикъ въ школата е, той да бѫде изслушванъ, когато говори, то щомъ двама измежду васъ водите разговоръ, постарайте се да се изслушвате внимателно, да влѣзете въ думитѣ и да се разберете.
Нѣма да се съмнѣвашъ, ще минешъ, а като ти каже: „Спри!” ще спрешъ и ще опиташъ че въ думитѣ Му нѣма никакво изключение.
Като се увѣрите въ истиностьта на думитѣ ми, да кажете: Учительтъ е билъ нѣщо по-хубаво, отколкото въ постскриптума.
17.6.1923г.
293. Имаше двама синове, НБ , София
Той взел хляба, изял го и като се върнали силите му, благодарил на Бога с думите: „Господи, като се върна при учениците си, ще проповядвам за Тебе“.
20.6.1923г.
294. Опити,  МОК , София
Ако разгледате думите „любов" и „обич", как мислите, коя от двете думи ще окаже по-силно влияние върху човека и на коя от двете думи влиянието ще бъде по-трайно. За да се произнесете върху влиянието на думите, за степента на тяхната сила, вие трябва да ги опитате първо върху себе си. Изговорете тихо думите „добър", „благ", „милостив", „справедлив", „търпелив" и др. и вижте какво влияние ще произведат върху вас.
294.2 Опити ( втори вариант )
В себе си запример произнесете думите „добър", „благ", „милостив", „нежен", „справедлив", „търпелив" и други такива думи, да видите какво влияние упражняват върху вас.
21.6.1923г.
295. Приложение, ИБ , БС , София
Когато се домогнем до тази велика Истина да служим на Бога, то думите ми към вас ще бъдат всъщност разговор с Бога, към който единствено имам отношение, а вие само ще слушате този разговор.
Затова думите мога и не мога са изключени.
Там той ще е едно младо момиче, ще припка и като го попитат на колко години е, ще каже: „На десет години.” Думите млади и стари са само отношения, различни мерки.
22.6.1923г.
296. Първичната връзка, ИБ , София
Като чул думите му, той пожелал да му даде нещо, но онзи се изгубил.
24.6.1923г.
297. След три дни, НБ , София
Под думите на Христа: „След три дена аз ще възкръсна“, се подразбира, че след три дена Той ще внесе Божествената Любов, която включва всичко в себе си.
27.6.1923г.
298. Нежност и грубост,  МОК , София
Какво разбирате под думите „Бог работи?" Кога Бог работи? — Когато човек е слаб.
28.6.1923г.
299. Божественото и човешкото, ООК , София
И тъй, вярвайте в думите си, вярвайте в своята доброта, вярвайте в своята интелигентност, вярвайте в благородството на душите си, вярвайте във вашето смирение! Само по този начин ще минете, понеже сега наново ви записват.
1.7.1923г.
300. Ще дойдем при него, НБ , София
„И ще дойдем при него, и ще направим жилище в него.“ – Кога? – Когато думите ми пребъдват в него.
Който разбира смисъла на думите „Бог е Любов“, първо разбира смисъла на страданията и ги използва разумно.
„Ако думите ми пребъдват във вас, и вие в мене, Аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас.“ Богословите пък казват, че ако всички хора приемат тяхното верую, няма да имат нужда от друго учение.
„Ако думите ми пребъдват във вас, Аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас. Да пребъдват думите ми във вас, това е първото условие, за да се избавите от смъртта.“ С други думи казано: За да се избави от смъртта, човек трябва да бъде честен.
Христос казва: „Ако думите ми пребъдват във вас и вие – в мене, Аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас“.
„Ако думите Ми пребъдват във вас и вие – в Мене, Аз и Отец Ми ще дойдем и ще направим жилище във вас.
Тогава ще ви поздравя с първия ден на Божествения живот, с думите: „Аз ще ви се изявя“.
6.7.1923г.
301. Където е Любовта, там е Бог, КД , София
Много пъти искате да знаете какво искам да кажа с думите чистосърдечие, искреност, откровеност, затова с няколко думи сега ви ги поясних.
15.7.1923г.
302. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Той си помислил: „Поне да можеше касата да стане по-лека!“ Тъй като нямало кой да му помогне, той се обърнал към жреца с думите: „Знаеш ли някакъв начин да ми помогнеш?“ – „Аз мога да ти помогна, но с условие, че ще станеш мой ученик.
26.8.1923г.
303. Здравият ум, НБ , ИБ , Витоша
Не е въпрос да се вземат думите на Павла буквално. „Чрез вяра и дела“ – това са две школи.
Най-после се обръщаш към Бога с думите: „Господи, в Тебе е всичкото ми упование.
Това означават думите на Христа: „Който има уши да слуша, нека слуша“.
303.2 Черни връх ( втори вариант )
Думите на Христа имат смисъл: "Ако Ме любите, ще опазите Моя закон."
9.9.1923г.
304. Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР , София
Ако върху това, което съм ви казал, се усъмните, тогава знаете ли какво ще дойде? Абсолютно не позволявам никакво съмнение в думите ми! Защото аз никога не съм се съмнявал.
9.9.1923г.
305. Три правила за ученика, ИБ ,БР , София
Ако ти говори човек добро, ще приемеш думите му, ако ли не - ще се резервираш.
16.9.1923г.
306. Бъдете разумни!,  НБ , София
Ако вие бихте се пренесли в далечното минало на човешкото появяване, ако бихте имали онази привилегия, която ангелите са имали, да видят създаването на сегашния свят, появяването на човека, неговото развитие, всички онези култури, които са предшествали и които има още да предшестват, които са били и които има още да бъдат, щяхте да имате ясна представа за думите „разум и незлобие“.
Той ще ти даде един метод, ще те вземе, ще те заведе при баща ти, той ще каже: „Синко, ела, на думите на този разумен човек аз ще те взема, ще направя опит“. Ако си дъщеря, напуснала си дома си, предала си се на разпуснат живот, този разумен човек ще те заведе при баща ти и баща ти ще каже: „Ела, на думите на този човек аз ще те взема, ще направя опит с тебе“.
23.9.1923г.
307. Съблазните,  НБ , София
Често аз употребявам думите „положителни и отрицателни сили на природата“.
28.10.1923г.
308. Изпитвайте Писанията!,  НБ , София
Не, при Господа, при никоя друга църква! Като ме чуят, ще кажат: „А...!“ Всички свещеници, владици, на Господа трябва да служат, не трябва да се занимават с мене! А те, дойдат, чуят нещо, после изопачават думите ми и говорят, че дошли на Господа да служат.
Ние трябва да бъдем велики работници! Някои казват: „Скромни да бъдем!“ Не, велики работници! Някои цитират думите на Павел: „Велики работници да бъдем!“ Но не такива, каквито по времето на Павел. Сега да бъдем велики по Любов, велики по Мъдрост, велики по Истина, велики по смирение, велики по кротост, по въздържание, велики по безкористие, велики, велики! Така искам! И ще имате благословението на Този, на Когото думите никога не се изменят.
31.10.1923г.
309. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
Трябва обаче да знаем начина да превръщаме идеите, да разлагаме думите и да намерим Истината, която се крие в тях.
11.11.1923г.
310. Който има уши,  НБ , София
Под думите „има Господ“ ето какво подразбирам.
11.11.1923г.
311. Превръщане на цветовете,  МОК , София
Как можем да превърнем червения цвят например? Вие знаете, че думите „живот“ и „любов“ имат червен цвят. Правете опити с думите, да видите какво влияние ще окажат върху вашия мозък.
18.11.1923г.
312. Бог на живите,  НБ , София
Като чета съчинението му, от думите разбирам, че носът му е бил 3 и половина сантиметра дълъг.
18.11.1923г.
313. Гняв и страх,  МОК , София
Тогава той разбира думите на ап.
21.11.1923г.
314. Силовите линии в природата, ООК , София
Тя казва: „Аз сама за себе си живея.“ В българския език думите горд и тщеславен започват с буквите Г и Ш .
25.11.1923г.
315. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Трябва един разумен живот! Всичките тези хора трябва да плъзнат вънка, из природата, и тогава да се върнат да работят, да има едно съответствие между думите и делата ви.
28.11.1923г.
316. Волята Божия, ООК , София
Ще бъдеш без желания! Е, как ще ме разберете сега, какво означават думите без желания.
2.12.1923г.
317. Който люби,  НБ , София
Тя е светлината, за която Христос казва: „Аз съм виделината и думите, които аз ви говоря, не са мои, но на Отца ми, Който ме е проводил“. Е, тогава как ще изтълкувате думите: „Небето и земята ще потънат, ново небе, нова земя ще се явят“.
Опазването на туй Слово не седи в думите.
Сега, ако вие сте верни на думите Христови, то не е за в бъдеще, но още днес вие можете да имате един опит.
9.12.1923г.
318. Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ , София
Ще взема думите Христови: „Всичко, каквото чух от Отца си, явих ви го!“ Вие ще намерите допълнението на това: „Всичко, каквото чух!“ Често употребявате думите „на вас всичко ви казах“.
Връща се вечерта мъжът ѝ, тя го посреща с думите: „Видях днес един благороден човек, не е като тебе поплювко“.
Земята и небето ще преминат, казва се, но думите на Любовта няма да преминат.
16.12.1923г.
319. Той ги изпита,  НБ , София
Думите, тъй както са поставени, почти нямат никакъв смисъл.
Думите са живи сами по себе си. Или пък, ако туря думите „добро“, „истина“, „любов“, твоето сърце по един или друг начин ще мръдне.
Някои идват тук да ме хванат за думите ми. И почват да разместват думите ми.
И тъй, най-първо трябва да се научите да употребявате правилно думите, да научите силата на всяка дума.
Туй всички държавници, всички учени, професори трябва да го знаят, а не да си играят с думите, с Бога.
И тъй, в българския език, най-първо ние трябва да се научим, по възможност, да употребяваме думите на място.
И тъй, от човека се изисква едно нещо: да бъдем крайно внимателни към думите, които употребяваме, защото, казва Христос: „От думите си ще се оправдаем и от думите си ще се обвиним“. Туй, което ни спъва, то са думите, нашият лош език.
19.12.1923г.
320. Окултната музика в живота, ООК , София
При свободното пеене сегашната музика не може да върви, защото тактът трябва съвсем другояче да се мени, ударенията на думите пък имат особено съчетание.
Изпейте думите Благост (3) носи (3) светлината (3).
26.12.1923г.
321. Школата и развитието на ученика, ООК , София
В какво седи силата на една реч? Правили ли сте изследвания, да видите в какво седи силата на парите и силата на хубавите думи в живота? Вземете думите обич и любов. После с К се пишат думите кола и колело. Имаме обаче и думите клекав, кьопав.
8.1.1924г.
322. Мъртвите и живите линии, ООК , София
Аз оставям думите си без заключение.
13.1.1924г.
323. Оздравяха,  НБ , София
Оправдаха ли се думите им, че турчинът изтезава? – Не се оправдаха.
Днес думите Христови са малко изопачени.
Някои оспорват думите ми, казват: „Този е свещеник, деца има, жена има, как ще може без пари?“ Хубаво, не оспорвам това.
13.1.1924г.
324. Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, МОК , София
Упражнение: Ще изговорите думите: „сърце“, „ум“, „душа“ и „дух“.
В това положение на ръцете се изговаря думата дух“ и постепенно се прибират на челото Следете какво ще почувствате като изговаряте думите „душа и дух“.
Тия упражнения може да правите мислено, като произнасяте думите в себе си, без да правите движения с ръцете.
20.1.1924г.
325. Допреният въглен,  НБ , София
Ние не можем да описваме туй, което той е видял; ние не можем да си представим работите тъй, както са били всъщност, но съдим според думите му.
23.1.1924г.
326. Закон за късите и дългите линии, ООК , София
Думите страдание и радости дадения случай имат същото отношение.
10.2.1924г.
327. Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието,  МОК , София
За пример, в обикновената геометрия определяте посоките с думите „нагоре“ и „надолу“, но като влезете в духовния свят, дето ще изучавате същността на нещата, няма да употребявате думите „нагоре“ и „надолу“ – там отношенията са други.
13.2.1924г.
328. Трите състояния у човека, ООК , София
В дадения момент, когато ние разсъждаваме върху думите надолу и нагоре, ние сме център и всеки човек разсъждава, изхождайки от себе си.
Туй приложение не го определяйте с думите: „Трябва да бъдем добри.“ Аз съм ви говорил и друг път.
17.2.1924г.
329. Царството Божие се благовества,  НБ , София
Следователно, щом разрешим този въпрос, на който именно и Христос се облягал, ще разберем думите Му: „Ако кажа, че не Го познавам и не върша волята Божия, аз ще бъда подобен на вас, но аз изпълнявам волята Божия“.
20.2.1924г.
330. Обектът на съзнанието, ООК , София
Някой път думите хипнотизират.
24.2.1924г.
331. Що е това?,  НБ , София
Христос казва: „Ако думите ми пребъдват във вас и вие пребъдвате в мене, каквото попросите в мое име, ще ви бъде“.
27.2.1924г.
332. Истинско и относително знание, ООК , София
Аз се чудя на вашите умове – как изопачавате думите! И после казвате: „И Учителя е като нас.“ – Не, едно ще знаете: аз не съм като вас.
2.3.1924г.
333. Родени изново,  НБ , София
Думите, че ние трябва да се усъвършенстваме, че трябва да се посветим, всички тия думи, сами по себе си, са празни, ако не бъдем свързани с живия Господ на Любовта.
16.3.1924г.
334. Движение на енергиите. Закон за поляризиране,  МОК , София
После ще държите в ума си думите „радост“ и „веселие“.
Ще изговаряте думите „любов“, „радост“ и „веселие“.
С формулата, която ви дадох тази вечер: движението на ръцете пред гърдите, настрани, същевременно леко издухване, трептене на ръцете и произнасяне на думите „любов“, „радост“, „веселие“, може да разрешите 30 на сто от мъчнотиите в живота си, но при изпълнението им има голяма отговорност.
16.3.1924г.
335. Който дойде при мене,  НБ , София
Някои разбират думите:„който дойде при мене", буквално, както, ако отидеш при някой господар да му работиш, той няма да те изпъди.
Думите, че грешните ще погинат, подразбират, че те ще се превъзпитат, ще се повдигнат и ще кажат: Едно време бяхме слепи, сега прогледахме. И за да се обновите, да се освободите от робството, да приложите силата си, обърнете се към Бога с думите: Господи, искаме да изпълним Твоя закон, да вършим Твоята воля, да изявяваме Твоята мисъл.
Тогава ще се изпълнят думите в стиха: „Вълкът и агнето ще пасат заедно."
30.3.1924г.
336. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Като го нахраня, ще го целуна и ще го изпратя с думите: Когато искаш, пак ела.
Какво ще допринесе вашата проповед за любовта и за морала на болния, ако той няма никакъв морал в себе си ? Колкото и да му говорите, думите ви ще звучат напразно.
2.4.1924г.
337. Разумното сърце, ООК , София
Под думите здрава основа разбирам основа, която не се мени, която остава една и съща при всичките условия.
6.4.1924г.
338. Кажи само реч,  НБ , София
Защо изопачават думите ми? – Защото само външно, механически ги разбират.
Как ще си обясните тогава думите на Христа, Който казва: „Идете и проповядвайте моето Слово, и аз ще бъда с вас до скончанието на века."
13.4.1924г.
339. Още малко,  НБ , София
Какво означават думите „няма да ме виждате" ? Това показва, че слънцето на живота залязва.
Ще дойде Христос на земята и ще произнесе думите „Бог е Любов."
Ще проверите, дали думите ми са верни.
20.4.1924г.
340. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Как разбирате думите на Христа: „Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си"? Тъй щото, ако въпросът за месоядството или вегетарианството се разглежда по буква, той ще доведе до катастрофални резултати.
Като говоря по този начин, някои са готови да изопачат думите ми и да създадат цяла анархия около себе си.
23.4.1924г.
341. Точилото и ножът, ООК , София
Когато употребявам думата достъп, къде е по-правилно да се тури ударението – на първата или на втората сричка? Има закони, които определят ударението на думите в езика. Когато силата е дошла в жената, тя определя къде да бъде ударението на думите – в края ли, или в началото.
27.4.1924г.
342. Ще го изцеля,  НБ , София
Това подразбират в широк смисъл думите „не убий!" Човек сам може да се лиши от благата, но и други могат да го лишат.
Тогава ще се изпълнят думите на Христа: „Аз ще дойда и ще ви изцеля".
7.5.1924г.
343. Страхът, ООК , София
Той е знаел какво е нужно да говори, но е трябвало да се помъчи да изговори думите.
Някой път ви кажа нещо по-силно, но категорично и наблюдавам как ще изтълкувате думите ми.
11.5.1924г.
344. Напразно ме почитат,  НБ , София
Тя разбрала думите му буквално.
18.5.1924г.
345. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Всеки може да направи опит, да провери думите ми. Направи и ти този опит, да видиш, че думите ми са верни.
18.6.1924г.
346. Малкото приложение, ООК , София
Думите имат смисъл дотолкова, доколкото те засягат живота.
6.7.1924г.
347. Да възлюбиш, МС , София
Който разбира това, което говоря, ще се ползва от думите ми.
6.7.1924г.
348. Любов и мисъл, МС , София
348.2 Разумната любов и светлата мисъл ( втори вариант )
Нашият говор всякога не е така мек, думите ни не са тъй подбрани, настроението ни не е всякога тъй хубаво, и вследствие на това произлизат ред недоразумения.
13.7.1924г.
349. Новата азбука, СБ , Мусала
Питам: Това достатъчно ли е? Какво означават думите „много ти благодаря“? Казваш: „Аз съм доволен от този човек – благодарих му“. Много скъпо продаваш думите си.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.