Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.8.1908г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Не се възмущавайте от грешките на другите хора – те са и ваши грешки; радвайте се за добродетелите и благата на другите хора, защото те са и ваши блага. Затова греховете и добродетелите поравно се разпределят.
28.8.1909г.
2. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Добродетелта, Правдата, Любовта, Мъдростта, Истината, Животът, Духът – тези са добродетелите, които представлява тази картина.
8.12.1913г.
3. Делението, ИБ ,
Добродетелите не може да се разделят, защото разделиш ли ги – ражда се злото.
19.7.1914г.
4. Любовта, НБ , София
А защо трябва да бъдете добродетелни? Защото добродетелите ще ви донесат всички необходими материали за съграждане на вашата къща, ще ви донесат всички ония сокове, които са потребни за вашето израстване.
2.8.1917г.
5. Писмо - 2 септември 1917 г., ИБ , Варна
Да бъдете прилежни в придобиванието на добродетелите.
7.7.1918г.
6. Трите положения,  НБ , София
Тя казва: „Ако приложите Добродетелите, които имате в себе си, аз ще ви ръководя и ще възнеса молбата ви към Господа.”
6.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Тя казва: Ако приложите добродетелитѣ, които имате въ себе си, азъ ще ви рѫководя и ще възнеса молбата ви къмъ Господа.
21.7.1918г.
7. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Отвсякъде се чува: хляб, хляб искаме! Какво нещо е хлябът? Доброто, Добродетелите в човека. Дето са Добродетелите, там има хляб в изобилие. няма ли Добродетели, и хляб няма. Значи, в Божествения свят хлябът е свързан с Доброто, т.е. с Добродетелите.
7.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Отвсѣкѫде се чува: хлѣбъ, хлѣбъ искаме! Какво нѣщо е хлѣбътъ? — Доброто, добродетелитѣ въ човѣка. Дето сѫ добродетелитѣ, тамъ има хлѣбъ въ изобилие. Значи, въ Божествения свѣтъ хлѣбътъ е свързанъ съ доброто, т. е. съ добродетелитѣ.
28.7.1918г.
8. Събличане и обличане,  НБ , София
След това тя да се помоли на Бога, да възприеме мъжът й Добродетелите, които цветята носят в себе си.
8.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Следъ това тя да се помоли на Бога, да възприеме мѫжътъ ѝ добродетелитѣ, които цвѣтята носятъ въ себе си.
4.8.1918г.
9. Доброто вино,  НБ , София
Ръцете и краката представляват Добродетелите, принципите, които движат човешкия ум и човешкото сърце.
9.2 Доброто вино ( втори вариант )
Рѫцетѣ и краката представятъ добродетелитѣ, принципитѣ, които движатъ човѣшкия умъ и човѣшкото сърдце.
11.8.1918г.
10. Две жени,  НБ , София
Вярата има отношение към Добродетелите, като вечни блага на живота.
10.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Вѣрата има отношение къмъ добродетелитѣ, като вѣчни блага на живота.
18.8.1918г.
11. Погледна Петра,  НБ , София
Тогава Христос беше с корона на главата си, образувана от светлината на Добродетелите. Те трябва да приложат Добродетелите в живота си и върху тях да съградят бъдещия си дом.
11.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Тогава Христосъ бѣше съ корона на главата си, образувана отъ свѣтлината на добродетелитѣ. Тѣ трѣбва да приложатъ добродетелитѣ въ живота си и върху тѣхъ да съградятъ бѫдещия си домъ.
1.9.1918г.
12. Вкъщи,  НБ , София
И духовните къщи са направени по същия начин, но материалите им са фини – материали на Добродетелите: на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата, на Добродетелта, на милосърдието, на Вярата и др.
12.2 Вкѫщи ( втори вариант )
И духовнитѣ кѫщи сѫ направени по сѫщия начинъ, но материалитѣ имъ сѫ фини — материали на добродетелитѣ: на любовьта, на мѫдростьта, на истината, на правдата, на добродетельта, на милосърдието, на вѣрата и др.
29.9.1918г.
13. В мое име,  НБ , София
Ако иде от юг, Той проповядва за Добродетелите и казва: "Гладния ще нахраниш, жадния ще напоиш, натъжения ще утешиш."
13.2 Въ мое име ( втори вариант )
Ако иде отъ югъ, Той проповѣдва за добродетелитѣ и казва: Гладния ще нахранишъ, жадния ще напоишъ, натѫжения ще утешишъ.
6.10.1918г.
14. Да се роди,  НБ , София
Никой не може да вземе Добродетелите му, никой не може да вземе душата му."
14.2 Да се роди ( втори вариант )
Никой не може да вземе добродетелитѣ му, никой не може да вземе душата му.
8.12.1918г.
15. Разделено царство, НБ , София
Добродетелите не може да разделяш, защото разделиш ли ги – ражда се злото.
2.3.1919г.
16. Ако не бях дошъл,  НБ , София
Само така ще растеш в добродетелите.
17.4.1919г.
17. Това учение, ИБ , БС , София
Следователно Добродетелите не могат да бъдат изкуствени, затова виждайте във всяка сестра само хубавото.
19.8.1919г.
18. Обяснения върху обстановката на залата за събрания, СБ , В.Търново
Образът на Христа, който виждате тук, представя сегашното стремление на човека да се приближи към Христа, Човек е тръгнал от добродетелите нагоре, влязъл е в рая: дървото, което виждате, е райското дърво; после съгрешил, минал през мъдростта, която се добива чрез изпитание; а най-после минал чрез любовта и влязъл в спасението.
18.2 Обяснения върху обстановката на залата за събрания ( втори вариант )
Човѣкъ е тръгналъ отъ добродѣтелитѣ нагорѣ, влѣзълъ е въ рая: дървото, което виждате, е райското дърво; послѣ съгрѣшилъ, миналъ прѣзъ мѫдростьта, която се добива чрѣзъ изпитание; а най-после миналъ чрѣзъ любовьта и влѣзълъ въ спасението.
20.8.1919г.
19. Правият път, СБ , В.Търново
Няма да се мине много време и Господ ще изпрати комисия да види доколко сте силни в Добродетелите, ще провери доколко сте усвоили Божествената Правда, милосърдието, доколко сте щедри и доколко сте изучили закона на пожертването.
23.8.1919г.
20. Правилното разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот, СБ , В.Търново
Тази почва са Добродетелите.
7.12.1919г.
21. Ще живее,  НБ , София
Пръстите на ръцете представят добродетелите. Следователно, като вдигне ръцете си нагоре, човек казва: Господи, в името на моите добродетели и добродетелите на моята жена, дай ми сила да работя в Твоята градина.
21.2 Ще живее ( втори вариант )
Като подигнеш ръцете си нагоре, то значи: „Господи, в името на моите добродетели, в името на добродетелите на жена ми, изпрати сили да работят върху нашите мозъци с Твоята мотика и да посадят ябълки, круши и др."
5.3.1920г.
22. Вяра, ИБ , БС , София
Реплика: Последното петъчно събрание беше да се научим да мълчим, да станем като децата, да развиваме милосърдието, да се упражняваме върху духа, върху добродетелите, върху развиване на сетивата и приготовление за Петдесетница.
4.4.1920г.
23. Зачудиха се,  НБ , София
Той ще бъде умен като него; който е взел крака му, ще придобие добродетелите му; който е взел гръдния кош, ще възприеме любовта му.
12.10.1920г.
24. Само хляб,  ИБ , В.Търново
Богатият е такъв, за да придобие знание, а бедният – за да придобие добродетелите.
30.10.1920г.
25. Две лепти,  НБ , В.Търново
Пантелеймона? Аз бих желал да носят за в бъдеще всички владици корони, оплетени от добродетелите.
20.3.1921г.
26. Фарисей и садукей,  НБ , София
Ако приложите политическия живот за развиване на добродетелите си, на прав път сте; ако го използвате като средство за прехрана и за благуване, на крив път сте.
27.3.1921г.
27. Сеятелят,  НБ , София
Истинското богатство е в добродетелите на човека.
10.4.1921г.
28. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Добродетелите са същественото в живота.
28.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Сѫщественото нѣщо сѫ добродѣтелитѣ.
17.4.1921г.
29. Огнената пещ,  НБ , София
Да забравим миналото! Да целунем ония ръце, които са ни причинили най-големите страдания! Да забравим грешките и да заживеем с добродетелите си!
29.2 Огнената пещь ( втори вариант )
Да забравимъ всичко минало, да цѣлунемъ онѣзи рѫцѣ, който сѫ ни причинили най-голѣмитѣ страдания, да признаемъ всичко и да туримъ добродѣтелитѣ, съ тѣхъ да заживѣемъ.
25.5.1921г.
30. Път на мисълта, ИБ , Витоша
Сега, аз искам от вас да задържите в ума си четвъртия метод за самовъзпитание: Да бъдете слепи за погрешките и добродетелите на хората и да се отворят очите ви за вашите добри и лоши страни.
Нека остане в ума ви поне една мисъл от днешната беседа: Бъдете слепи и глухи за погрешките и добродетелите на хората.
9.6.1921г.
31. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
Искам да остане в ума ви четвъртият метод: да останете слепи за добродетелите и за грешките на хората, а очите ви да се отворят за вас, да познавате и добрите, и лошите си страни, да не се корите и хвалите, но да знаете защо сте такива.
19.6.1921г.
32. Дойди след Мене,  НБ , София
Както съществува закон на Любовта, така съществува закон на дарбите и добродетелите.
32.2 И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ ( втори вариант )
Защото има законъ за любовьта, има законъ за дарбитѣ, има законъ за добродѣтелитѣ.
20.6.1921г.
33. Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС ,
Краката на човешката душа, това са добродетелите.
20.8.1921г.
34. Законът за съвършенството, СБ , В.Търново
В даден случай, когато срещна едно същество, аз мога да бъда към него тъй внимателен, както Бог е внимателен, защото съвършенството е само в Добродетелите. Когато отричаме съвършенството и Добродетелите, ние подразбираме злото.
21.8.1921г.
35. Правилни методи за разбиране, СБ , В.Търново
И слабостите, и Добродетелите ви не са еднакви, затова ще трябва да съедините всичките си Добродетели, понеже ни трябват много Добродетели, трябва ни много Любов и като се съединим, слабостите, грешките ще изчезнат.
16.11.1921г.
36. Плачът,  НБ , София
Нашите крака трябва да стъпят като добродетелите само на чисто.
19.12.1921г.
37. Живо течение, ИБ , София
Краката са символ на добродетелите.
8.1.1922г.
38. Целувание не Ми даде,  НБ , София
Онзи човек, който търси добродетелите, онзи човек, който търси правдата, той е, който целува тези крака.
30.3.1922г.
39. Три разряда ученици, ООК , София
39.2 Три категории ученици ( втори вариант )
Не увеличавайте, нито намалявайте погрешките си и добродетелите си. Дойдете ли до една своя погрешка, изнесете я първо пред себе си такава, каквато е; същото правете и с добродетелите си.
30.4.1922г.
40. Ще се стопи!,  НБ , София
Значи всяка една душа има заложени в себе си семенцата на добродетелите, и този, който я е пратил, дал ѝ условия да реализира тя благата.
14.6.1922г.
41. Какво се изисква от ученика, МОК , София
Нали някой път уподобяваме добродетелите на скъпоценните камъни.
41.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
Някои уподобяват добродетелите на скъпоценни камъни, следователно, както описвате характерните белези на скъпоценните камъни, така могат да се описват отличителните черти и на добродетелите.
В какво се заключава ползата - в свързването ви с добродетелите.
15.6.1922г.
42. Мисъл и действие, ООК , София
Желая Господи, добродетелите, които си вложил в моята душа от начало, да възраснат със силата на твоята Любов и Мъдрост.
42.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Не може да развивате добродетелите си, ако не спазвате благоприятните условия за това.
Като размишлявате всяка сутрин по пет минути, изговаряйте в себе си формулата: „Желая, Господи, със силата на Твоята Любов и Мъдрост да възраснат в мен добродетелите, които отначало още си вложил в моята душа.
21.6.1922г.
43. Скъпоценните камъни, МОК , София
43.2 Скъпоценните камъни ( втори вариант )
Като прекарвате тия камъни през ума си, същевременно ги свързвайте с добродетелите, които всеки от тях изразява; при това положение всеки камък може да въздейства благоприятно върху човека и да смени състоянието му.
Превръщане на добродетелите се изисква.
22.6.1922г.
44. Влиянието на музиката, ООК , София
Всички ние сме хора, които много мислим за религията, много мислим, за добродетелите много мислим.
44.2 Влияние на музиката ( втори вариант )
Тя има за цел от една страна да развие добродетелите – Любовта, Мъдростта, Истината, а от друга – чувствата и умствените способности – вяра, надежда, музика, разсъдъка, въображение, творческия ум, дружелюбие – да регулира честолюбието, гордостта и т.н.
28.6.1922г.
45. Прояви на съзнанието, МОК , София
45.2 Прояви на съзнанието ( втори вариант )
Същия закон ще спазвате и по отношение на добродетелите - всяко нещо, което се явява първо в душата на човека, е най-силно; всяко нещо, което се явява последно в душата му, е най-слабо.
8.10.1922г.
46. Обичен и скъп, НБ , София
Единственото ми желание е, да създадем, около себе, си такава атмосфера, такава аура, в която семената на добродетелите на Бялото Братство да растат и да се развиват правилно.
46.2 Обичен и скъп ( втори вариант )
Каквото и да работим, искам да образуваме една атмосфера, една аура, в която да могат да растат семенцата, добродетелите на Бялото братство.
15.10.1922г.
47. Ангел Господен говори, НБ , София
" – Пладне, това са условията, при които се развиват добродетелите на човека.
29.10.1922г.
48. Станете да отидем!,  НБ , София
И в човешкия живот се явяват известни наслоявания, които препятстват на добродетелите в него да се усилват. – Какво ще направиш в себе си, за да махнеш препятствието в пътя на известна добродетел? – Ще направиш един малък наклон, с който ще дадеш възможност на енергиите на Малката добродетел да се влеят в енергиите на голямата добродетел.
Така се развиват и прилагат добродетелите.
19.11.1922г.
49. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Ще възпяваш някой извор, някоя планина, слънцето, което изгрява, звездите, реката, ще възпяваш добродетелите на някой човек, който е жив, реален.
17.12.1922г.
50. Добрата земя,  НБ , София
Облечете се с дрехите на добродетелите.
31.12.1922г.
51. Простри ръката си!,  НБ , София
Добродетелите са условия за проява на силата. Истинският живот започва с добродетелите.
7.1.1923г.
52. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
На младиятъ човѣкъ казвамъ: „Ще турите всички тия велики добродѣтели, и нѣма да се срамувате отъ добродѣтелите!“ И тогава, всѣки единъ отъ васъ ще ходи въ свободата, въ свѣтлината и въ чистотата.
7.2.1923г.
53. Добри навици,  МОК , София
Какво представят добродетелите? Добродетелите са десетте лева, които човек има в кесията си.
9.2.1923г.
54. Свещеното правило, КД , София
Допуснете, че вие сте една ученичка в Класа на Добродетелите, не само вие, но в Класа на Добродетелите има много ученици в целия свят, с хиляди са от тях.
Аз имам една книга на великите ученици на добродетелите, там са имената на тия велики ученици.
На другите сестри ще им кажете: Ние ви каним в опитния клас на добродетелите, ще направим един опит да видим колко може да издържите.
11.3.1923г.
55. Видѣхме Господа,  НБ , София
55.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Най-после, като дойдете до волята, от човека излиза бяла светлина – цвят на добродетелите.
25.3.1923г.
56. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
Защото нашитѣ грѣхове, които виждаме, прѣдъ Бога не сѫ грѣхове, и добродѣтелитѣ, които мислимъ, че сѫ такива, прѣдъ Бога не сѫ добродѣтели.
13.5.1923г.
57. Правилно разпределение на енергиите, ООК , София
Този принцип може да повреди общо на всинца ни, а добродетелите общо помагат.
17.6.1923г.
58. Вяра и съмнение, ООК , София
Не мислете, че добродетелите, че учението може да се добие в един живот – нито в един, нито в два, нито в 10, нито в 20 живота.
58.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
Нѣкои иматъ горещото желание да бѫдатъ добри и ставатъ добри; нѣкои иматъ горещото желание да бѫдатъ чистосърдечни и ставатъ чистосърдечни, Не мислете, че добродѣтелитѣ, че учението може да се добие въ единъ животъ — нито въ единъ, нито въ два, нито въ десеть, нито въ двадесеть живота.
1.7.1923г.
59. Проява на разумните сили в природата, ООК , София
Едните носят добродетелите, а другите носят злото в света.
1.7.1923г.
60. Ще дойдем при него, НБ , София
Докато хората не се стабилизират в добродетелите, моралът е необходим.
Когато човек постави добродетелите за основа на своя живот, Божията Любов ще го посети.
6.7.1923г.
61. Където е Любовта, там е Бог, КД , София
Вие наричате този клас „клас на добродетелите". Но в този клас на добродетелите, който не работи, той завинаги си остава прост.
Вторият метод за развиване на добродетелите е: ще те накарат да посадиш десетина дървета - ябълки, круши, сливи.
(Учителят разглежда листа, на който е написан реда на добродетелите за всеки месец на ученичките.) Това е значи програмата за петте месеца, която ще имате в Душевния свят. Аз ще ви обясня какво са добродетелите, приложени в живота. Ако вие сте един пътник или един странник, и пътувате, и ако дойдете при мен с добродетелите си, аз ще ви посрещна, ще ви нагостя, ще ви дам легло, храна за път, ще ви покажа пътя.
Те излизат от добродетелите: Любов, Мъдрост, Истина, Правда.
8.7.1923г.
62. Речи само реч, НБ , София
И тъй, човек има сила и цена, докато добродетелите са в него. Щом изгуби добродетелите си, той играе роля на четвороного.
12.7.1923г.
63. Ученикът трябва да разбира, ООК , София
Само в пустинята вие може да научите, да добиете добродетелите.
Той трябва да има качествата на добродетелите.
15.7.1923г.
64. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Дето са добродетелите, там е райската градина.
Когато добродетелите, т.е. плодовете на душите узреят на Божествената светлина, те ще започнат да се обменят.
11.11.1923г.
65. Превръщане на цветовете,  МОК , София
А пък смиреният човек, като отиде при Бога, той носи добродетелите си със себе си.
25.11.1923г.
66. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
А добродетелите, това са един велик капитал, около който почват да циркулират великите сили вътре в природата.
Къде? – В морето на добродетелите, да видим колко риби ще се хванат и какви ще се хванат. Вие ще кажете: „Това е философия! Има ли море на добродетелите?“ – Има, разбира се. И какво велико море на добродетелите е то!
Нека всинца, които ме слушате в София, хвърлим нашата мрежа в морето на добродетелите! Как мислите? Аз ще ви посъветвам, като отидете сега в домовете си, хвърлете тази мрежа и опитайте моите думи.
И тъй, ще хвърлим ние тази мрежа в този океан на добродетелите.
23.12.1923г.
67. Скръб и радост,  НБ , София
И всички ние не се нуждаем от настъпване, ние сме завъртели добродетелите, а сега се нуждаем от отстъпване – ще отвъртваме клечката.
2.1.1924г.
68. Единство на обичта, ООК , София
В същинския смисъл думата единство може да се приложи само върху добродетелите.
8.1.1924г.
69. Мъртвите и живите линии, ООК , София
Знанието за добродетелите също е потребно. Следователно знанието, за което аз говоря, това е знание за съприкосновение с Бога – знание за добродетелите.
27.1.1924г.
70. Колко пъти да прощаваме?,  НБ , София
Този закон, по отношение закона за добродетелите, действа в обратен смисъл.
9.3.1924г.
71. Господи, да прогледам!,  НБ , София
Така ще имаме повече велики учени хора, да знаят туй велико изкуство, как да присаждат добродетелите на човешката душа.
16.3.1924г.
72. Който дойде при мене,  НБ , София
Чрез добродетелите се проявява човешката душа.
30.3.1924г.
73. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Същият закон се отнася и към добродетелите.
6.4.1924г.
74. Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК , София
Добродетелите пък стават градиво за Духа, за да създаде Той своите велики мисли.
Разчитайте на нея само заради чистотата и добродетелите ѝ.
7.7.1924г.
75. Новото възпитание, МС , София
75.2 За възпитанието ( втори вариант )
Добродетелите на хората се развиват по-добре без мустаци и без бради.
24.8.1924г.
76. Качества на разумния живот, СБ , София
Вие искате да бъдете добродетелни хора, без да почувствате тежестта на добродетелите. Като говоря за тежест на добродетелите, подразбирам, че всяка добродетел си има своята ценност и затуй в живота добродетелта ще ни причини една болка.
76.2 Качества на разумния живот ( втори вариант )
Вие искате да бъдете добродетелни хора, без да почувствувате тяжестта на добродетелите. Като говоря за тяжест на добродетелите, подразбирам, че всяка добродетел си има своята ценност, и затуй в живота добродетелта ще ни причини една болка.
8.9.1924г.
77. Най-малкото, КД , София
Какво значи това? Ще вземете това желание за жълтите обуща в духовно значение - краката, това са добродетелите, значи във вашия добродетелен живот ще искате жълти обуща.
Ще употребявате формулите на добродетелите с движение на ръка.
Сега станете прави и направете това упражнение: Пентаграмата с движение на ръката и произнасяне на формулите на добродетелите, както посочих по-горе.
15.10.1924г.
78. Абсолютна справедливост, ООК , София
Аз вземам справедливостта като велик закон за възможностите на добродетелите, които може да се проявят в нашата душа, в нашия дух, в нашия ум, в нашето сърце и в нашата воля.
16.11.1924г.
79. Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ , София
Слѣдъ като му прѣдавалъ дълги години окултното знание, знанието на добродѣтелитѣ и на злото, т.е. какъ трѣбва да живѣе човѣкъ, за да влѣзе въ царството Божие, да стане гражданинъ на небето, и слѣдъ като му прѣдалъ всичкитѣ правила, всичкитѣ закони, най-послѣ трѣбвало да постави този свой ученикъ на единъ изпитъ.
79.2 Градовете Содомски и Гоморски ( втори вариант )
След като му предавал дълги години окултното знание, знанието на добродетелите и на злото, т.е. как трябва да живее човек, за да влезе в царството Божие, да стане гражданин на небето, и след като му предал всичките правила, всичките закони, най-после трябвало да постави този свой ученик на един изпит.
30.11.1924г.
80. Който се учи, НБ , София
Като говоря за богатство, азъ разбирамъ онова вѫтрѣшно богатство на Любовьта, на знанието и на Добродѣтелитѣ.
80.2 Който се учи ( втори вариант )
Като говоря за богатство, аз разбирам онова вътрешно богатство на Любовта, на знанието и на Добродетелите.
22.2.1925г.
81. Най-важното,  МОК , София
При добродетелите пък работи следният закон: всяка добродетел расте, не се размножава, а в растенето всякога има единство, целокупност между частите.
15.4.1925г.
82. Закон на съотношения, ООК , София
Всеки учи за себе си, туй да знаете! Добродетелите на другите хора не могат да бъдат ваши добродетели.
14.6.1925г.
83. Истинната лоза,  НБ , София
Азъ не се запитвамъ, кога ще се поправи свѣта, но питамъ: кога вие ще излѣзете отъ болницата? Кога вие ще излѣзете отъ този свѣтъ, отъ земята и ще отидете въ обѣтованата земя, дѣто хората сѫ здрави? Кои сѫ здравитѣ хора? – Които живѣятъ въ добродѣтелитѣ, които носятъ чувалъ съ жито.
Всѣка една пръчка така трѣбва да се насади въ вѣчната Добродѣтель, че да могатъ Добродѣтелитѣ на Божията Любовь, Божията Мѫдрость, Божията Истина, Божията Правда да минатъ отъ лозата въ насъ и да просветнатъ дѣлата ни прѣдъ человѣцитѣ.
83.2 Истинната лоза ( втори вариант )
Аз не се запитвам, кога ще се поправи света, но питам: Кога вие ще излезете от болницата? Кога вие ще излезете от този свят, от земята и ще отидете в обетованата земя, където хората са здрави? Кои са здравите хора? – Които живеят в добродетелите, които носят чувал с жито.
Казва Христос: „Аз съм истинната лоза“. всяка една пръчка така трябва да се насади във вечната Добродетел, че да могат Добродетелите на Божията Любов, Божията Мъдрост, Божията Истина, Божията Правда да минат от лозата в нас и да просветнат делата ни пред человеците.
8.7.1925г.
84. Теория и практика, ООК , София
Говорим ли за добродетелите – двойникът трябва да седи в краката.
13.7.1925г.
85. Малкият стрък, ИБ , Мусала
Аз говоря сега само за добродетелите. В живота всички сме така свързани, че прегрешенията на едного са прегрешения на всички и добродетелите на едного са добродетели на всички.
85.2 Малкият стрък ( втори вариант )
Аз говоря сега само за добродетелите. В живота всички така сме свързани, че прегрешенията на едного са прегрешения на всички и добродетелите на едного са добродетели на всички.
29.7.1925г.
86. Съвместими отношения, ООК , София
Следователно ние ще направим добродетелите знайни, а не незнайни.
26.8.1925г.
87. Нарядъ и упътвания (срѣда), СБ , В.Търново
Ние ще кажемъ: нека дойдатъ и тѣ, ние ще имъ платимъ билетитѣ отъ касата на добродѣтелитѣ. Щомъ не знаете, какъ да правите добро, ще внасяте глобитѣ си въ тази каса на добродѣтелитѣ. И когато направите нѣкоя погрѣшка, да ви е приятно, да се зарадвате, че туряте нѣщо въ касата на добродѣтелитѣ, а не да се тюхкате прѣзъ цѣлия день: отидоха 20-тѣ лева!
87.2 Чистота и святост ( втори вариант )
Ние ще кажем: „Нека дойдат и те, ние ще им платим билетите от касата на добродетелите.“ Щом не знаете как да правите добро, ще внасяте глобите си в тази каса на добродетелите. И когато направите някоя погрешка, да ви е приятно, да се зарадвате, че туряте нещо в касата на добродетелите, а не да се тюхкате през целия ден: „Отидоха 20-те лева!“
1.11.1925г.
88. И Бога за свой Отец казваше,  НБ , В.Търново
В духовно отношение, икономията подразбира добродетелите.
Закон е: Не изнасяй навън нито добродетелите на хората, нито техните грешки.
29.11.1925г.
89. Той знаеше, НБ , София
Следователно, добродетелите на хората, и злото и доброто, което иде в света, като се вложи в тия скачени съдове, в тия шишенца, равномерно се разпределя. И затова всички трябва да се стремим към своето цяло, към добродетелите, понеже туй добро е общо за цялото човечество, а ние сме частици от цялото.
16.12.1925г.
90. Перпендикулярът на живота, ООК , София
Стане ли някаква промяна в една от добродетелите на човека, трябва да стане промяна и в останалите добродетели.
20.12.1925г.
91. Добрата земя,  НБ , София
Безумие е да се разрушава онова, което Бог е създал в света! Безумие е да се разрушават добродетелите! Някои казват: няма добродетели – кради, убивай колкото искаш! Няма Истина – лъжи колкото искаш! Как? Кражба, лъжа, това е най-големият срам за света! Лъжата е най-големият позор в света! Единственото велико, хубаво нещо в света, това е Добродетелта.
27.12.1925г.
92. Пълнене и празнене,  МОК , София
Идеите на човека растат и се развиват в периода на празнене на Луната, а добродетелите – в периода на нейното пълнене.
30.12.1925г.
93. Голяма радост и малка скръб, ООК , София
В това отношение добродетелите на човека зависят от количеството на благородните метали в неговата кръв.
Казвам: Задачата на окултния ученик е да превърне неблагородните метали в кръвта си в благородни и по този начин да създаде основа, на която добродетелите могат да растат.
3.1.1926г.
94. Десетте думи (Графология),  МОК , София
94.2 Десетте думи ( втори вариант )
Числото пет представлява човека на добродетелите, а същевременно изразява петте фази на развитие, през които човекът е минал в органическия свят: през растенията, през рибите, през птиците, през млекопитаещите и сега, в петата фаза – във фазата на човека.
10.1.1926г.
95. Основна мисъл, КД , София
Класът на добродетелите ще го вземете като една наука, която може да изучавате при всички условия. Класът на добродетелите е да знае човек как да се справя с мъчнотиите на този живот. Всъщност изменила ли се е тя? В класа на добродетелите, на онези, които идват при нас, ще кажем: „Ще си отвориш устата и сам ще вземеш храната.“ После майката на пиленцата ще се скрие малко и ще каже: „Елате при мене.“ Тогава те трябва да вървят с нея, а не да се отделят от нея.
Тази мисъл е основна за класа на добродетелите.
3.2.1926г.
96. Нашето място, ООК , София
Каква полза ще имате, ако знаете погрешките и добродетелите на хората? Добре е да се знаят погрешките на хората, но и това не принася някаква полза.
17.2.1926г.
97. Веригите на съмнението, ООК , София
От това гледище, обаче, щом става въпрос за доброто, за добродетелите, те проникват целия космос.
18.2.1926г.
98. Огъване и пречупване (Сгъване и пречупване), ИБ , БС , София
При мъчението нови неща се създават, а при скърбите добродетелите се развиват.
7.3.1926г.
99. Домовит човек,  НБ , София
Едновременно с развиването на добродетелите му, се развиват и някои лоши качества.
Следователно, сега трябва да се навлезе в един нов период, дето добродетелите имат условия да растат.
10.3.1926г.
100. Живите закони на добродетелите, ООК , София
Човек може да води духовен живот, когато прилага законите на добродетелите.
Аз ви навеждам на тази мисъл, за да изучавате законите на добродетелите.
21.3.1926г.
101. Закон на съпоставяне,  НБ , София
Всички хора на добродетелите са смирени хора, те са най-великите, най-силните! Чудни сте вие! Човек с добродетели е най-силният човек.
24.3.1926г.
102. Мозъчни наслоявания, ООК , София
Казвам: Сега, като знаете произхода на отрицателните прояви в човека, всички вие трябва да се самонаблюдавате, да анализирате своите настроения и състояния, да не бъдете слепи нито за погрешките, нито за добродетелите си.
28.3.1926г.
103. Петте разумни,  НБ , София
И аз се чудя на добродетелите на съвременните хора, които казват: ние помагаме на бедните.
Мога да ви приведа ред такива факти, но казвам изобщо: ако ти не можеш да употребиш навреме добродетелите, които Бог ти дава, непременно ще полудееш.
9.5.1926г.
104. Място на добродетелите,  МОК , София
Ще видите на какво можете да уподобите добродетелите.
26.5.1926г.
105. Пътят на желанията, ООК , София
Обаче какво разрешиха тези майки? Майката трябва да разреши въпроса на добродетелите, че като роди едно дете, да предаде и на него своите добродетели.
13.10.1926г.
106. Свободно движение, ООК , София
Много хора пък са добродетелни, т. е. в тях са развити добродетелите.
По същия начин и добродетелите оставят белези върху човека.
20.10.1926г.
107. Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК , София
Казвам: Когато хората не разбират законите за развитието на добродетелите, те се опитват да дават съвети на разумните същества от невидимия свят как да постъпват с тях.
1.12.1926г.
108. Говор и пение, ООК , София
Ако мислите и чувствата не ви помагат, защо ви са те? Ако музиката, науката не ви помагат, защо ви са те? Ако добродетелите не ви помагат, защо ви са те? Всяко нещо трябва да е на мястото си, да принесе известна полза.
8.12.1926г.
109. Последната постъпка, ООК , София
Добродетелите също имат свои корени.
15.12.1926г.
110. Неразрешеното, ООК , София
Сега като говоря за проява на добродетелите и способностите на човека, аз нямам предвид неговите отрицателни състояния.
31.12.1926г.
111. Трите вида съзнания, ИБ , София
Тъй щото в самосъзнанието изникват паралелно грехът и всичките пороци, и добродетелите.
12.1.1927г.
112. Предназначение, ООК , София
Казвам: истинските методи, чрез които вие можете да задържите равновесие в живота си, са Добродетелите.
6.2.1927г.
113. За тяхното неверство,  НБ , София
Христос не се е чудил за добродетелите на хората, нито за техните знания, но се е чудил за тяхното неверство, че не са могли да възприемат известни истини.
20.2.1927г.
114. Праведният,  НБ , София
За да влезе човек в Царството Божие, той непременно трябва да има крака, изтъкани от живата материя на добродетелите и да бъдат чисти, свети и непорочни.
20.2.1927г.
115. Трите зрънца,  МОК , София
Човек обича да говори за това, което знае, тази е причината, поради която човек всякога говори за живота, за душата, за добродетелите - без тия неща слизането на човека на Земята е безпредметно.
115.2 Трите зрънца ( втори вариант )
Ако бащата, когато е правил, и синът е участвал, има дял и в добродетелите.
23.2.1927г.
116. Природните звукове, ООК , София
Питам: вие знаете ли, че това, което наричате погрешки на хората, са истински погрешки? Един наш познат казваше: Нашите погрешки са добродетелите на света.
27.2.1927г.
117. Здрави връзки,  МОК , София
117.2 Здрави връзки ( втори вариант )
У добрия човек и погрешките му за добро действат, и добродетелите му.
27.2.1927г.
118. Слънцето не ще зайде,  НБ , София
Добродетелите, които се крият в нашия ум и в нашето сърце, се изразяват всеки нов ден на лицето ни, вследствие на което човек представлява една интересна, но винаги незавършена книга.
6.3.1927г.
119. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Как познавате хората по очите? Всъщност хората се познават по добродетелите си.
20.3.1927г.
120. Кротките,  НБ , София
Де отидоха тия добродетели? Ако добродетелите могат да се стопят като лед, да се превърнат във вода и да отидат в черната земя, какви добродетели са те? – Моят баща беше духовен човек. – Да, твоят баща беше на края на своя духовен живот, на края на своя религиозен живот, на края на своя материалистичен живот, вследствие на което той умря.
22.3.1927г.
121. Отличителните черти на човека,  ИБ , София
Когато любиш някого, ти не трябва да виждаш нито добродетелите му, нито недъзите му.
23.3.1927г.
122. Малкият повод, ООК , София
И тъй, като се говори за добродетелите – кротост, смирение, въздържание, тия добродетели имат отношение към Бога, а не към хората.
27.3.1927г.
123. Лозените пръчки,  НБ , София
Който е кол, той ще търси грешките на хората; който е растение, той ще търси добродетелите на хората. Намерите ли малки люспици от добродетелите, радвайте се и на тях, но търсете големи добродетели.
Същото може да се каже и за добродетелите: За развитието на една добродетел се изисква работа, грижи, вътрешни усилия.
27.3.1927г.
124. Планетни влияния,  МОК , София
На ученика е позволено да бъде недоволен само при един случай - когато не е приложил добродетелите си. Добродетелите пък са необходимо качество за развиване на човека - те са тясно свързани с човешкия живот, от тях зависи бъдещето на човека.
124.2 Планетни влияния ( втори вариант )
Добродетелите – качества за вашето развитие, тясно са свързани с живота ви, от тях зависи вашето бъдеще.
17.4.1927г.
125. Раб и син,  НБ , София
Много поети са изгубили своето вдъхновение; много хора на изкуството са изгубили своето изкуство; много хора на красотата са изгубили своята красота; много хора с добродетели са изгубили добродетелите си.
15.5.1927г.
126. Ще ви се даде,  НБ , София
Тъй щото, ако някой иска да знае, какво представят добродетелите в морално отношение, той трябва да има предвид, че те са нещо подобно на растителността.
29.5.1927г.
127. Благо и леко,  НБ , София
Разнообразието на добродетелите зависи от употребата като храна на различните растения и плодове. Той може да възприеме добродетелите само от растителната храна.
1.6.1927г.
128. Съзвучно движение, ООК , София
Колко години трябва да работи човек върху себе си, за да развие някой добри качества! Богатство са добрите качества, т. е. добродетелите в човека, заради които заслужава да работи.
12.6.1927г.
129. Дойде на себе си,  НБ , София
Каквато е душата на човека, такова е и цялото му тяло; какъвто е умът, такива са и очите му; каквото е сърцето, такава е и устата му; какъвто е носът, такава е и интелигентността му; каквито са краката, такива са и добродетелите му; каквито са ръцете такава е и неговата правда.
6.7.1927г.
130. В живота, ООК , София
Понеже краката са свързани с добродетелите в човека, всякога трябва да ги миете с любов.
19.8.1927г.
131. Пътят на ученика, СБ , София
Аз наричам грешните хора „хора, накичени с добродетелите на праведните“.
23.10.1927г.
132. По-долен от ангелите,  НБ , София
Тъй трябва да гледа ученикът на всички хора! Да заставиш брата си или сестра си да съблече дрехите си и да се яви пред тебе гол, това значи да отхвърлиш добродетелите му настрана и да го видиш гол, с неговите недъзи.
13.11.1927г.
133. Така е писано,  НБ , София
Някъде рационалните числа показват добродетелите, а ирационалните – отклоненията, недъзите; някъде е обратно: ирационалните числа показват добродетелите, а рационалните – отклоненията.
Когато някой облича и съблича добродетелите си, той е произлязъл от 70-те ученици на Христа; когато някой постоянно е облечен в своите добродетели и не ги съблича, той е произлязъл от 12-те Христови ученици.
30.11.1927г.
134. Вероятности и възможности, ООК , София
Човек има всички възможности да добие добродетелите на душата. Пътят за постигане на добродетелите не е произволен.
18.12.1927г.
135. Твърдата храна,  НБ , София
Бъдещите възпитатели трябва да са запознати с физическия, астралния и умствения живот на човека, да знаят, де седят добродетелите и де – недъзите му и да изберат добри, правилни методи, чрез които ще могат да му помогнат.
Не туряйте граници на вашите възможности! Съвременните хора страдат от един недъг, че на всичко турят граници: на знанието, на музиката, на добродетелите, на живота и т.н.
18.1.1928г.
136. Малки и големи придобивки, ООК , София
Добродетелите нито се предават, нито се придобиват с пари.
26.2.1928г.
137. Дванадесетте племена,  НБ , София
Едно трябва да пазите: нито добродетелите си да преувеличавате, нито погрешките си.
21.3.1928г.
138. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК , София
Ето защо хубаво е човек да увеличава броя на своите микроскопични добрини – те се увеличават и образуват големи цели числа; когато се увеличават постепенно добродетелите в човека, те образуват онази сила, която е необходима за неговото пълно развитие.
И човек, като съедини своя ум – главата, със своите крака – добродетелите, образува едно колело, което се завърта; завърти ли се това колело, цялото Небе работи с него.
25.3.1928г.
139. Остани с нас!,  НБ , София
Като минат добродетелите покрай тях, да ги поканят в дома си, поне за дадената вечер.
9.7.1928г.
140. Без окови!, МС , София
Всички трябва да работите съзнателно, за да развиете в себе си добродетелите и дарбите, които са вложени във вас.
140.2 Без окови! ( втори вариант )
Всички трябва да работите съзнателно, за да развиете в себе си добродетелите и дарбите, които са вложени във вас.
25.7.1928г.
141. Единство на съзнанието, ООК , София
Ученикът трябва да познава произхода на недъзите и на добродетелите си, да знае по какъв начин да работи с тях.
24.8.1928г.
142. Дейност и почивка,  МОК , София
Чрез прилежание човек развива добродетелите си.
Добродетелите се развиват в закона на прилежанието, а слабостите и пороците – в закона на леността.
142.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
Казвамъ: само прилежанието е въ състояние да запази добродѣтелитѣ на човѣка.
5.9.1928г.
143. Планински върхове, ООК , София
143.2 Планински върхове ( втори вариант )
Трябва да мислим правилно, да чувстваме правилно, тогава ще дойдат добродетелите.
Защо? Пришките не образуват добродетелите.
19.10.1928г.
144. Развиване на дарбите,  МОК , София
Колкото по-долу слиза една мъчнотия, толкова по-големи възможности носи в себе си за развиване на дарбите и добродетелите.
30.11.1928г.
145. Дейност и замисъл на природата,  МОК , София
145.2 Деятелност и замисъл на природата ( втори вариант )
По ноктите ще изучаваш, по кои признаци се познава гениалността, талантите, добродетелите.
30.1.1929г.
146. Знайно и незнайно, ООК , София
Само при това положение, вие ще имате вътрешен мир, ще бъдете радостни и весели, и ще проявявате добродетелите си.
3.2.1929г.
147. Учителю благи,  НБ , София
Да служим първо на Бога, а после на ближните си! Нашите ближни са среда за нас, в която добродетелите ни могат да се проявяват и развиват.
10.2.1929г.
148. На Бога живаго,  НБ , София
Добродетелите са дреха, облекло на щастието.
27.2.1929г.
149. Отношение между числата, ООК , София
Всички хора се стремят да бъдат добри, учени силни, но в края на краищата виждат че добродетелите, знанията силата не се придобиват лесно.
149.2 Елементарни отношения на числата ( втори вариант )
Всичките хора се стремят да бъдат добри, но се усещат, че добродетелите не се постигат, тъй както трябва.
28.4.1929г.
150. Момчето ми,  НБ , София
Следователно, ако искате да нарисувате някой човек, трябва да представите такъв образ, по който да се четат добродетелите му.
3.5.1929г.
151. Външни и вътрешни методи,  МОК , София
На какво се дължи безсмъртието? – На добродетелите и способностите на човека. – Защо? – Защото само те го следват във вечността.
5.5.1929г.
152. Ела след мене!,  НБ , София
Важно е да познавате добродетелите в човека.
29.5.1929г.
153. Определени движения, ООК , София
153.2 Любовният поглед ( втори вариант )
И добродетелите се опорочават.
9.6.1929г.
154. Достоен,  НБ , София
Същото нещо може да се каже и за добродетелите.
Какво придобива, този философ, при събиране на тия сламки? По-добре щеше да бъде, ако той беше събирал тези сламки, в света на добродетелите.
19.6.1929г.
155. Естествени връзки, ООК , София
Какво може да се мисли за човек, който вижда само недостатъците на хората, без да вижда добродетелите им? Кой е по-добър: който първо дава хляб, а после взема пари, или който първо взема парите, а после дава хляб? Има и такива хора, които дават хляб, без да вземат пари.
26.6.1929г.
156. Външните линии на красотата, ООК , София
Приложи ли само една от добродетелите си, това значи да стъпва само на част от ходилото си, това значи да куца. – Не, човек трябва да стъпва на цялото си ходило, да приложи в живота си всички свои добродетели и способности.
11.9.1929г.
157. Вън и вътре в тялото, ООК , София
Знанието, добродетелите не се придобиват изведнъж, те не текат като река, но се събират капка по капка.
29.9.1929г.
158. Дух Господен,  НБ , София
Престъпленията на човека се отпечатват на едно място, а добродетелите му – на друго.
158.2 Духът Господен ( втори вариант )
Престъпленията се напечатват на едно място, а добродетелите - на друго място.
9.10.1929г.
159. Новото в живота, ООК , София
Човек трябва да гледа с отворени очи, както на добродетелите си, така и на своите погрешки.
13.10.1929г.
160. Вечно благовестие,  НБ , София
Дето и да се обърнете, навсякъде се благовествува: и в науката, и в музиката, и в изкуствата, и в добродетелите, и в живота, и в смъртта, и в радостите, и в скърбите и т.н.
160.2 Вечно благовестие ( втори вариант )
Днес се благовества в науката, в музиката, в поезията, изкуството, в добродетелите, в любовта, в мъдростта, в истината, в кротостта, във въздържанието, в богатството и в сиромашията, в живота и в смъртта, в страданията и в радостите и т.н. във всичко се благовества.
20.10.1929г.
161. От всичките най-много,  НБ , София
Срещнем ли човек, в когото гениалността, добродетелите и силата са изявени във всичката си мощ, това е човекът на истината.
27.10.1929г.
162. Блажени са очите и ушите,  НБ , София
Младото поколение трябва да се поощрява от добродетелите на великите хора и да се стреми да ги подражава.
6.11.1929г.
163. Вкисване, ООК , София
Някой човек се отказва да работи върху себе си и разчита на добродетелите, които е развил в миналото си.
17.11.1929г.
164. Сам се опасваше,  НБ , София
Достойнството на човека не седи в неговите външни качества, но в добродетелите на неговата душа.
8.12.1929г.
165. Да ида да го събудя,  НБ , София
Човек трябва да се ползва от своите добродетели, както и от добродетелите на своите ближни, без да се запитва какво крият тия добродетели в себе си.
20.12.1929г.
166. Изпълнение и отлагане,  МОК , София
Който не е добър по естество, каквито добродетели и постижения да има, не може да се радва на добродетелите и постиженията си.
8.1.1930г.
167. Проява на Любовта, ООК , София
Човек е потопен в средата на добродетелите, но въпреки това не ги разбира.
15.1.1930г.
168. Светли и тъмни действия, ООК , София
Следователно, човек може само да се ползува от добродетелите и силите на своите ближни, но не може да ги наследи. Добродетелите на майка ти и на баща ти са техни добродетели.
168.2 Двамата бакали ( втори вариант )
Чуждите добродетели и добродетелите на баща си не може да вземеш.
Чуждите добродетели и добродетелите на баща си не може да вземеш.
19.1.1930г.
169. Две лепти,  НБ , София
Ако не усилва добродетелите си, човек може да отслабне, да изгуби силата си като добродетелен човек.
22.1.1930г.
170. Опитна школа, ООК , София
Същото нещо можем да кажем и за добродетелите и способностите на човека.
19.2.1930г.
171. Новото в живота, ООК , София
Чрез страданията се култивират добродетелите.
Като ученици, вие трябва да изучавате силата на добродетелите, да знаете, как и къде да ги прилагате. Попаднете ли под тяхното действие ще си помагате с благотворните лъчи на добродетелите.
28.2.1930г.
172. Закони на доброто,  МОК , София
Сиромашията ражда добродетелите, а богатството ги отглежда.
5.3.1930г.
173. Термометъра на човека, ООК , София
Като дойдат до добродетелите, мнозина мислят, че те произхождат от тях.
Следователно, добродетелите на човека са вън от него. В тази форма се втичат добродетелите и, когато потрябва, изтичат, или се изявяват навън. Търсите ли добродетелите, като неща съществени за вашия живот, ще ги намерите в Бога.
14.3.1930г.
174. Дисонанси в живота,  МОК , София
Като знаете това, развивайте добродетелите си, за да не ги атрофирате.
16.3.1930г.
175. С благодат и истина,  НБ , София
Понеже кракът на човека е свързан с добродетелите, а те – с духовния живот, затова човек не трябва да изкълчва крака си.
Като развива добродетелите си, едновременно с тях човек развива и своите органи.
18.4.1930г.
176. Направления в живота,  МОК , София
Учете се да се справяте с недъзите си, за да се ползувате от добродетелите си.
176.2 Направления в живота ( втори вариант )
Учете се да се справяте с недъзите си, за да се ползвате от добродетелите си.
18.5.1930г.
177. Да се възвеселим,  НБ , София
В какво се крие величието на човека? — В добродетелите, които той е развил.
8.6.1930г.
178. Който влиза,  НБ , София
Първото условие за развиване на добродетелите е животът.
Физическото здраве се основава изключително на добродетелите в човека.
15.6.1930г.
179. Преди Авраама,  НБ , София
Във всеки човек е вложено известно богатство, нищо друго не му остава, освен да прояви богатството и добродетелите си.
22.6.1930г.
180. За храна,  НБ , София
Тогава, като ме питат, в какво се заключава новото учение, казвам: Новото учение е наука, която съдържа всички възможности за реализиране на добродетелите още в този живот; новото учение е наука, която носи всички предпазителни мерки, да се спрат злините, които сега съществуват; новото учение е наука, която съдържа всички закони, правила и методи за реализиране на доброто, към което се стреми човешката душа.
Какво представя новото учение? То е наука за реализиране на добродетелите между всички хора, животни, растения, даже и между водата, въздуха, светлината.
17.8.1930г.
181. Благословена между жените, СБ , РБ , Рила
Тяхното богатство се заключавало в знанието им, в характера им, както и в добродетелите им.
1.9.1930г.
182. Две категории хора, ООК , София
С изучаването на характерите и проявите на хората вие изучавате добродетелите и слабостите им в техните тънки проявления. Например, вие ще изучавате тщеславието, користолюбието, гордостта, но заедно с тях ще изучавате и добродетелите: смирение, кротост, търпение, любов и т.н.
10.9.1930г.
183. Отличителна черта, ООК , София
Краката символизират добродетелите на човека.
10.10.1930г.
184. Нов мироглед,  МОК , София
Запример, вие се интересувате от един учител по музика и се привличате към него не заради добродетелите му, а заради неговото знание.
29.10.1930г.
185. Правилно разрешаване, ООК , София
Окото е създадено за добродетелите на човека, а не за болестите. Според мене здраво око е това, в което се виждат добродетелите на човека.
23.11.1930г.
186. Общение с Бога,  ИБ , София
Щом молитвата е в зависимост от добродетелите, човек трябва да постави доброто за основа на своя живот.
По същия начин се определят и добродетелите у човека. Колкото добродетелите на човека са по-развити, толкова по-силно е и неговото благоухание.
3.12.1930г.
187. Просветено съзнание, ООК , София
Ние не говорим за количеството на добродетелите, но за тяхното качество.
7.12.1930г.
188. Важността на размишлението,  УС , София
За онези, които живеят в безлюбие, Писанието ги нарича мъртви в добродетелите, защото не любят. Живи в добродетелите са онези, които любят.
17.12.1930г.
189. Умствени прояви, ООК , София
От човека се иска да върви напред, без да се спира върху погрешките и добродетелите си.
24.12.1930г.
190. Единица време, ООК , София
Какво печели човек, ако преувеличи недостатъка на онзи, когото не обича, или преувеличи добродетелите на онзи, когото обича? Нищо не печели.
13.2.1931г.
191. Няколко необходими неща,  МОК , София
191.2 Три неща са потребни ( втори вариант )
Тогава аз разграничавам живота така: младите хора се занимават с любовта, а старите хора – с добродетелите.
13.5.1931г.
192. Свещеният трепет, ООК , София
Краката на човека са Божественото в него – добродетелите му.
21.6.1931г.
193. Учителю, да прогледам!,  НБ , София
Интелигентността зависи още и от моралния устой, както и от добродетелите на човека. Развитието на добродетелите зависи от устройството на задната част на мозъка.
24.6.1931г.
194. Осмисляне на живота, ООК , София
Като се разочарова, човек вижда повече грешките на хората и ги преувеличава; като се очарова, той вижда добродетелите им и пак ги преувеличава. Добре е човек да чете така, че по човешките лица да не преувеличава нито грешките, нито добродетелите им, но да вижда нещата в тяхната действителност.
19.7.1931г.
195. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Добродетелите идват при човека, както ангелите.
19.8.1931г.
196. Сила, разумност и добро, СБ , София
Какво представляват мантията и короната? Те представляват добродетелите на Христа, с които Той е облечен.
11.10.1931г.
197. Дайте ни от вашето масло,  НБ , София
„Дайте ни от вашето масло!" Така казали неразумните девици на разумните: „Дайте ни от вашето масло!" Можем ли да дадем от това, което е потребно за нас? Можем ли да дадем нашите добродетели в услуга на другите хора? Добродетелите назаем не се дават; любовта назаем не се дава; мъдростта на заем не се дава; истината на заем не се дава; знанието назаем не се дава.
Казвам сега: маслото - добродетелите - никога на заем не могат да се дадат.
18.10.1931г.
198. Отношение на два закона,  НБ , София
За пример ако някой страда от болки в краката, той трябва да знае, че причината за тази болка се крие някъде в добродетелите му, които са във връзка с краката.
1.11.1931г.
199. Изново,  НБ , София
Върху мислите се отпечатва не само характерът на човека, но и целият му живот, учението, което е проповядвал, добродетелите, които е имал в себе си и т.н.
18.11.1931г.
200. Материални прояви на живота, ООК , София
Под "безплодие" в широк смисъл на думата се разбира липса на добродетелите в човека: любов, мъдрост, истина, знание, светлина, свобода и т.н.
200.2 Животът като математически действия ( втори вариант )
Аз разглеждам безплодието в широк смисъл - безплодие в добродетелите на човека.
22.11.1931г.
201. За кого ме мислите,  НБ , София
Измервал съм хора, на които добродетелите не търпят никаква критика.
25.11.1931г.
202. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
Работете върху себе си, да придобиете тоновете и цветовете на добродетелите.
6.12.1931г.
203. Жал ми е за народа,  НБ , София
Ние не сме за скъсаните дрехи, но за дрехите на добродетелите.
24.1.1932г.
204. Доведете ми го,  НБ , София
Ако ние схванем, че богатството в света, това са добродетелите, знанието, положителните качества -това е друг въпрос.
3.2.1932г.
205. Лица на реалността, ООК , София
И добродетелите са богатство, с което трябва да се ползваш разумно. – Не искам да бъда богат. – Богатството не е само в парите.
7.2.1932г.
206. Тези малките,  НБ , София
Когато някой се влюби в Бога, той ще почне с добродетелите: той е добър, миротворец, облечен е хубаво, ще си направи косата, ще се покаже, че не е стар.
17.2.1932г.
207. Доброто разположение, ООК , София
Невежеството съществува вън от науката и вън от добродетелите.
207.2 Доброто разположение ( втори вариант )
Невежеството съществува вън от науката, вън от добродетелите.
21.2.1932г.
208. Моята любов няма да премине,  НБ , София
Ако ти мислиш доброто, ако разбираш онзи ред на нещата, по който вървят добродетелите, ти ще знаеш как да съграждаш в себе си своето тяло.
21.4.1932г.
209. Доброто семе, ИБ , БС , София
Краката отговарят на добродетелите, ръцете – на Правдата, очите – на Истината, ушите – на Мъдростта, устата – на Любовта.
27.4.1932г.
210. Трите принципа, ООК , София
Не бягай от тях, за да не бягат добродетелите от тебе.
Бъдете богати, но в любовта и в добродетелите.
210.2 Трите типа ( втори вариант )
Както вие всяка сутрин може да гледате как растат дърветата, така и те се интересуват от всеки човек, в който се развиват добродетелите.
8.5.1932г.
211. Обич и знание,  УС , София
Тогава как ще влезете в ангелския свят? И в ангелския свят има атмосферно налягане, но там то се определя от добродетелите.
11.5.1932г.
212. Слаби и силни положения, ООК , София
Не се поставяйте на пътя на добродетелите, или на човешките дарби и способности. Остави добродетелите да си текат непреривно.
12.5.1932г.
213. ПЪТИЩА НА МЪДРОСТТА, ИБ , БС , София
Целта на Любовта е да развие добродетелите.
18.5.1932г.
214. Закон за частите и за цялото, ООК , София
Така ще изучавате добродетелите си.
214.2 Законът на частите и законът на цялото ( втори вариант )
Боли те носът, боли те кракът - това е изучаването на добродетелите.
29.5.1932г.
215. Постоянна благодарност,  УС , София
Тя е обвивка на добродетелите.
28.7.1932г.
216. Ценни мисли из книгата на Великия живот (IV), СБРБ , 7-те езера
Не връзвай звънци на добродетелите си.
16.8.1932г.
217. Ще се приложи, СБРБ , 7-те езера
Ако хората вдигат голям шум с добродетелите си, те не знаят да плават.
24.8.1932г.
218. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Марта и Мария, сестрите на Лазара, представят добродетелите в човека.
4.9.1932г.
219. Ценни мисли,  НБ , София
Не връзвай звънци на добродетелите си.
7.9.1932г.
220. Изключителни условия, ООК , София
Повече смисъл има да изнасям добродетелите им.
2.10.1932г.
221. Правила за живота,  УС , София
Няма богат човек в света, на когото животът да е уреден, както той желае. – Защо? – Защото истинското богатство е в добродетелите, а не в парите.
Дръжте в ума си добродетелите на хората.
9.10.1932г.
222. Свобода и ограничение,  УС , София
Този закон се отнася, както за грешките, така и за добродетелите.
13.11.1932г.
223. Младост и старост,  УС , София
И тъй, когато щастието не иде при тебе, знай, че си прост човек; когато добродетелите и знанието бягат от тебе, знай, че си прост човек.
16.11.1932г.
224. Здрава мисъл, ООК , София
224.2 Здрава мисъл ( втори вариант )
Човек, това е добродетелите му.
27.11.1932г.
225. Мисълта – мощна сила,  УС , София
Друг път ще говоря за противоположната раса на лемурийците, която е носителка на любовта и добродетелите.
4.12.1932г.
226. Новото съзнание,  УС , София
Щастието не е нито в богатството, нито в знанието, нито в добродетелите. – В какво се крие щастието? – Не казвам.
18.12.1932г.
227. Сеятелят,  УС , София
Други линии са дадени, но линиите на добродетелите остават за в бъдеще. Казвам: Ако се яви художник, който може да постави линиите на добродетелите, неговите картини ще оживеят.
1.1.1933г.
228. На двама господари,  НБ , София
Знание има само в добродетелите, знание има само в любовта, в мъдростта и в истината.
228.2 На двама господари ( втори вариант )
Знание има само в добродетелите, знание има само в любовта, в мъдростта и в истината.
26.2.1933г.
229. Блажени сте,  УС , София
Добродетелите и пороците са написани в човека – няма нищо скрито-покрито.
26.2.1933г.
230. Добро и човещина,  НБ , София
Аз съм за онази наука, която търси добродетелите. Добродетелите мене ме интересуват.
230.2 Добро и човещина ( втори вариант )
Добродетелите ме интересуват.
1.3.1933г.
231. Човешкият нос, ООК , София
231.2 За човешкия нос ( втори вариант )
Растене става само в добродетелите.
26.3.1933г.
232. Кой ще ви даде вашето,  НБ , София
Сега, препоръчвам ви – благодарете на погрешките си и радвайте се на добродетелите си, целувайте ги и ги прегръщайте.
232.2 Кой ще ви даде вашето ( втори вариант )
Сега, препоръчвам ви: Благодарете на грешките си и радвайте се на добродетелите си, целувайте ги и ги прегръщайте.
9.4.1933г.
233. Приемане и предаване,  УС , София
Природата съдейства за придобиване на добродетелите.
12.4.1933г.
234. Полза от знанието, ООК , София
Въздухът е емблема на Божествената мисъл; водата е емблема на Божествения живот, а твърдата почва е емблема на добродетелите.
234.2 Ползата от знанието ( втори вариант )
Въздухът считам емблема, образ на Божествените мисли, водата – на Божествения живот, а твърдата почва считам като емблема на добродетелите в света.
3.5.1933г.
235. Прави разсъждения / Човешката уста, ООК , София
235.2 Човешката уста ( втори вариант )
Когато го хванат на местопрестъплението или когато го хванат на мястото на добродетелите.
10.5.1933г.
236. Живите линии, ООК , София
Тя рови с краката си, които са символ на добродетелите.
236.2 Живите линии ( втори вариант )
Краката представляват добродетелите.
14.5.1933г.
237. Добродетелната жена,  НБ , София
Единственото място, дето добродетелите живеят, не е тялото, но душата. Когато добродетелите са извадени оттам, ще опитаме своя живот, тогава цялото небе, цялата природа, всичко туй ще бъде с нас и ние ще минем от сегашното смъртно състояние в безсмъртно, от сегашното робство в свобода, от безлюбие в любов и животът ще има съвсем друг израз, отколкото днес, съвсем друг изглед, отколкото този, който има днес.
237.2 Добродетелната жена ( втори вариант )
Единственото място, където добродетелите живеят, не е тялото, но душата, те са родени да живеят в нашите умове, нашите сърце и нашата душа. Когато добродетелите са извадени, оттам ще опитаме своя живот, тогава цялото небе, цялата природа, всичко това ще бъде с нас и ние ще минем от сегашното смъртно състояние в безсмъртието, от сегашното робство в свобода, от безлюбие в любов и животът ще има съвсем друг израз отколкото днес, съвсем друг изглед отколкото този, който има днес.
21.5.1933г.
238. Вяра, надежда и Любов,  УС , София
Три неща са нужни за възприемане на истината: да се облечеш в дрехата на надеждата, т.е. в добродетелите на физическия свят; да се облечеш в дрехата на вярата, необходима за духовния свят.
21.6.1933г.
239. Организиране на вътрешния човек, ООК , София
Добродетелите са скъпоценните камъни.
2.7.1933г.
240. Праведният ходи в целостта си,  НБ , София
240.2 Праведният ходи ( втори вариант )
Спешен въпрос е дали можем да задържим добродетелите си, богатството си.
5.7.1933г.
241. Непреривност в процесите, ООК , София
Тогава ще дойдат благодатта, богатствата, добродетелите, дарбите.
19.7.1933г.
242. Отношение между нещата, ООК , София
Питате: Къде ще ни заведат добродетелите, идеализмът? Казвам: Надеждата е път към вярата.
Когато прибавиш една цифра отпред, ти увеличаваш благата чрез добродетелите.
242.2 Съответствие на нещата ( втори вариант )
Пък като увеличаваш числото, като прибавяш една цифра отпред, то ти увеличаваш благата чрез добродетелите.
22.10.1933г.
243. Слушайте Го! (Слушайте Го! Дай свобода!),  УС , София
Радват ме добродетелите.
11.2.1934г.
244. Мене слушайте,  НБ , София
Затова жените развиват отрицателната страна на добродетелите.
25.4.1934г.
245. Сигурният пазител, ООК , София
Сега по какво ще се отличавате вие? – Човек трябва да се отличава по добродетелите.
15.7.1934г.
246. Справедливост, милосърдие, УС , София
И човек е силен тогава, когато има добродетелите.
29.7.1934г.
247. Човешкото и Божественото, УС , София
Бог може да ви говори чрез богатството, Бог може да ви говори чрез добродетелите, чрез всичко може да ви говори.
20.8.1934г.
248. Великото и малкото, СБ , София
Каквото сте придобили на Земята, ще го оставите и ще отидете само с добродетелите си.
21.8.1934г.
249. Дигни одъра си!, СБ , София
Питам: в какво се заключава животът? Можете ли да кажете, че животът седи в това – един да служи за обявяване на добродетелите на другите, а те да растат, велики да стават? Не, смисълът на живота не е в това. Трябва ли да поставяте добродетелите си на пиедестал като красивите статуи? Човек трябва да бъде подобен на Бога.
2.9.1934г.
250. Доброто семе,  НБ , София
Когато се говори за добродетелите на някой народ, се разглежда народът, разглежда се цялото човечество как е.
17.10.1934г.
251. Богат и сиромах, ООК , София
Човек вън от добродетелите си не може да се обича.
4.11.1934г.
252. Всичко е възможно,  НБ , София
Много християни има, които разчитат на добродетелите на Христа, на светиите и казват: Ние сме грешни хора, ще се помолим и ще ни се даде, каквото ни е нужно.
2.1.1935г.
253. Проводници (Където и да отидем), ООК , София
Крий добродетелите си, а лошавините не крий. Лявата ти ръка да не знае добродетелите ти.
6.1.1935г.
254. И ще доведат всичките ви братя,  НБ , София
Духът като учител ще ви научи, но вие трябва да разбирате външните условия, за да могат добродетелите у вас да се развиват.
20.1.1935г.
255. Товарене и разтоварване,  УС , София
Ако се оплакваш за погрешките си, стар си; ако говориш за живота, както днес се проявява, възрастен си; ако се радваш на добродетелите, които ще развиеш в бъдеще, млад си. Мислете и се радвайте на добродетелите си, които ще проявите в бъдеще, защото в тях се крие вашето благо. Днес са важни добродетелите, които са се родили от погрешките на човека.
23.1.1935г.
256. Новият опит, ООК , София
Щом имате живота, тогаз ще имате добродетелите, защото добродетелите могат да се покажат само в живота.
3.2.1935г.
257. Разумният домостроител,  НБ , София
Добродетелите е поставила в неговите крака, а благото е поставила в неговия стомах.
6.2.1935г.
258. Естественото положение на човешката душа, ООК , София
Модата, това показва за в бъдеще добродетелите, които човек трябва да изяви. Сегашната мода не е нищо друго освен едно отражение на добродетелите, които човек трябва да изяви в бъдеще.
17.2.1935г.
259. Път към Любовта,  УС , София
Хората идват в негова помощ, да развие и прояви добродетелите си.
1.3.1935г.
260. Голямото и малкото, МОК , София
Малките неща създават погрешките, а големите работи създават добродетелите.
24.3.1935г.
261. Двете добродетели,  УС , София
Представете си, че не срещате фотографи, но - ваши приятели, които започват да ви говорят или за добродетелите или за погрешките и недостатъците ви? И в единия, и в другия случай можете ли да се отегчите и обезсърчите, или да се стимулирате? Например, както учителят може да стимулира или понижи духа на ученика, така всеки човек може да се стимулира или обезсърчи.
28.4.1935г.
262. Трите врати,  УС , София
Какво ти струва да се запретнеш на работа? Ако не си добродетелен, работи да развиеш добродетелите си.
29.5.1935г.
263. Общи погрешки и общи добродетели, ООК , София
Не повтаряй добродетелите, не повтаряй и погрешките.
16.6.1935г.
264. Каза ми всичко,  НБ , София
Аз казвам за себе си: Не дойдох на земята да търся погрешките на хората, аз дойдох да търся добродетелите, и като ги намеря, и аз мога да взема и вашето мнение.
24.7.1935г.
265. Стар и нов порядък, ООК , София
Какво ще бъде крайното заключение? Сега кесията може да означава добродетелите.
12.8.1935г.
266. Божествения ръб, СБ , РБ , 7-те езера
Като постигнете това, в погрешките на хората ще виждате свои погрешки и в добродетелите на хората ще виждате свои добродетели. Радвайте се на добродетелите на другите, защото са и ваши добродетели. Докато виждате добродетелите на другите хора, ще знаете, че и вие имате същите добродетели.
8.9.1935г.
267. Божественият план,  УС , София
267.2 Тълкуванието. (Истинските връзки) ( втори вариант )
Сега останаха добродетелите, краката са това, част от желязо, част от кал.
29.9.1935г.
268. Буря голяма. Горделивият и тщеславният,  УС , София
И често човек не може да оцени какво нещо са добродетелите.
268.2 Развълнуваното море ( втори вариант )
Съществуват два вида прояви на добродетелите: положителни и отрицателни.
6.10.1935г.
269. Двата порядъка,  УС , София
269.2 Двата порядъка ( втори вариант )
Всяко прекъсване на добродетелите води също към катастрофа.
20.10.1935г.
270. Де е човекът? Първият образ на човека. . Степени на разбиране,  УС , София
Тогава дошли Добродетелите – две сестри от Небето.
27.10.1935г.
271. Приложението като източник на знанието,  УС , София
271.2 Източник на знанието ( втори вариант )
Задачата на Божествената школа, която следвате, е да изнесе всички признаци на добродетелите, които се отразяват благотворно върху здравето на човека.
И добродетелите биват външни и вътрешни.
15.11.1935г.
272. Параметафизика,  МОК , София
Че като говоря за обущата, значи, някой път скърбите може да произтичат от факта, че у тебе добродетелите са слаби. Трябва да измениш положението в добродетелта, да смениш добродетелите, да знаеш всеки един момент [каква добродетел е необходима].
1.12.1935г.
273. Огънят на пречистването. Едно добро,  УС , София
273.2 Огън на пречистване ( втори вариант )
Добродетелите, обаче, растат и се развиват все повече и повече.
15.12.1935г.
274. По новия начин. Коприненият конец,  УС , София
274.2 Коприненият конец ( втори вариант )
В духовния свят идеята за голотата има смисъл, защото се разбира човек, външно гол, а вътрешно облечен с добродетелите на живота. Облечете се с дрехата на добродетелите, да бъдете готови за изпита, който ви очаква в духовния свят.
22.12.1935г.
275. Котелът и торбата. „Което имам“, УС , София
275.2 Земята като училище ( втори вариант )
Работете за придобиване на добродетелите, без да се питате кога ще ги постигнете.
29.12.1935г.
276. Причина на страданията. Любов, разумност, истина и доброта,  УС , София
276.2 Причини за страданията ( втори вариант )
След това се чисти, грее се на слънце, но все котка си остава и в края на краищата ще умре от глад и лишения. – Защо? – Липсва – същественото – проява на добродетелите.
Работете върху добродетелите в себе си, да оживеете.
Давайте от себе си, прилагайте добродетелите си, за да не ви заставят насила да давате.
29.4.1936г.
277. Основната мярка, ООК , София
Умножават се добродетелите на човек и увеличават се добродетелите на човека.
1.5.1936г.
278. Стара и нова българска песен,  МОК , Витоша
Ти може да се упражняваш в добродетелите.
26.8.1936г.
279. Човешко и Божествено, СБ , София
Същото може да се каже и за добродетелите.
279.2 Човешкото и Божественото ( втори вариант )
Същото може да се каже и за добродетелите.
27.9.1936г.
280. Той създава,  УС , София
Не говори за добродетелите си преди да си ги проявил.
11.10.1936г.
281. Реалното в Любовта,  УС , София
И добродетелите са височини в живота.
3.1.1937г.
282. Реалността в живота,  УС , София
И добродетелите ще ви напуснат. – Всичко земно ще ви напусне и вие ще останете сам.
282.2 Реалността в живота. Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене ( втори вариант )
Като умрете, и умът и сърдцето ви и добродетелите ви, всички ще се оттеглят от вас.
10.1.1937г.
283. Божествената храна,  УС , София
Младият постоянно прилага добродетелите си в служене на Божественото.
283.2 Божествената храна ( втори вариант )
И всеки, който е почнал да проявява добродетелите, той е млад.
10.1.1937г.
284. Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ , София
Щом живеете на онзи свят, ще има възможност да приемете дарбите и добродетелите на онзи свят.
24.2.1937г.
285. Не ограничавай Божественото, ООК , София
Но каква връзка имат те с добродетелите? Понеже за да отидеш някъде да направиш нещо, трябва да отидеш със своите крака, едно движение трябва.
10.3.1937г.
286. Мислене и чувствувание, ООК , София
Трябва много погрешки да се изправят в нас, за да могат да се явят добродетелите.
24.3.1937г.
287. Гласни и съгласни – радости и скърби, ООК , София
Като ви се говори за добродетелите, вие се радвате.
14.4.1937г.
288. Път към новото, ООК , София
Ако парите тебе те доведат до знанието, ако знанието те доведе до добродетелите, ако добродетелите те доведат до Любовта ти вече си на правия път. Но ако ти започнеш без знание със своите удоволствия, и ако с добродетелите се роди тщеславието, и ако в Любовта се роди развлечението, ти си в кривия път.
12.5.1937г.
289. Свободният човек, ООК , София
Ако съгрешиш пред Господа, Той ще те прати да изучаваш добродетелите.
11.7.1937г.
290. Аз ще дойда,  НБ , София
Добродетелите, които Бог е вложил в човешката [душа], там е скрито знанието.
19.7.1937г.
291. Опитано е, СБ , РБ , 7-те езера
Любовта е пробният камък за добрия живот, за добродетелите на човека.
Щом изучавате добродетелите на хората и ги държите в съзнанието си, вие принасяте полза и на тях, и на себе си.
291.2 Божието слово е опитано ( втори вариант )
Изследвайте добродетелите, които се намират в хората и от тях вие сами ще се ползувате.
23.7.1937г.
292. Стани!, СБ , РБ , 7-те езера
Следователно, и човек ако се плаши от нищо и никакво, не е ли подобен на заека? Какво представят краката изобщо? – Те представят добродетелите, т. е. капиталът, който трябва да се пусне в обръщение.
292.2 Стани ( втори вариант )
Туй, с което трябва човек да започне, то са добродетелите.
Казва: “Трябва да се работи, трябва да се ходи.” Но в нашето ходене трябва да имаме пред вид добродетелите, с които трябва да се развиваме и прилагането на тия добродетели.
25.7.1937г.
293. Правилна обхода, СБ , РБ , 7-те езера
Всеки знае погрешките си и добродетелите си по-добре от всички други.
Какво трябва да прави човек, за да даде възможност на личността на добродетелите да се прояви в него? – Той трябва да постави за основа на живота си трите главни стълбове – стълбът на любовта, стълбът на мъдростта и стълбът на истината. Върху тези три стълба той ще съгради личността на добродетелите – великото благо на неговия живот.
28.7.1937г.
294. Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
И тъй, реалното в света, това е любовта и добродетелите, които произтичат от нея.
1.8.1937г.
295. Разбиране и съзнание, СБ , РБ , 7-те езера
Благодарете за дарбите, способностите и добродетелите, с които ви е надарил.
8.8.1937г.
296. Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ , 7-те езера
Добродетелите и способностите на човека се развиват при влага, а не при суша.
8.10.1937г.
297. Вътрешна светлина, МОК , София
Ако дадеш на тона една проницателност, да прониква, ти трябва да туриш закона на любовта, или закона на милосърдието, или Любов към Бога, една от добродетелите.
10.10.1937г.
298. Подобно е на невод, НБ , София
Е добре, в сегашния век кой с какво може да бъде виден? Човек може да бъде виден със своето сърце, с добродетелите, които е развил в себе си.
12.11.1937г.
299. Съгласуване, МОК , София
Същият закон е и за добродетелите, и те са повече. Винаги са повече добродетелите.
17.11.1937г.
300. Естественият път, ООК , София
Вас ви е страх, че ако научите добродетелите, ще изгубите живота.
5.12.1937г.
301. Неизменни величини,  УС , София
Добродетелите – това са плодовете на духа.
5.12.1937г.
302. Сила, благородство, светлина и доброта, НБ , София
Запример, вие имате приятели, на които не знаете добродетелите.
12.12.1937г.
303. Трите пътя, УС , София
Като срещнеш човек с дреха, ушита от линиите на добродетелите, виждаш на лицето му изписано доволство, благодарност.
22.12.1937г.
304. Ползата от краката, ООК , София
Краката са орган на добродетелите.
5.1.1938г.
305. Съзвучие, ООК , София
Истинското богатство винаги се дължи на добродетелите, които са посещавали човека, сега или някога.
9.1.1938г.
306. Окото на любовта,  УС , София
Като говоря така, някой казва: Да мога и аз да говоря като Учителя! – Ако говориш като мене, какво ще направиш? – Поне ще зная много неща. – Като имаш много знания, какво ще постигнеш? – Да имаме добродетелите на Учителя. – Какво ще придобиеш с тях? – Да имам мисълта на Учителя? – Защо ти е тази мисъл? Това е външно, механично разглеждане на живота.
14.1.1938г.
307. Противоречията в живота,  МОК , София
Защо погрешките да са постижими, пък добродетелите да не са постижими? Защо така мислите? Но човек може да бъде добродетелен, той може да бъде добър и лош.
23.1.1938г.
308. Радостни и весели,  УС , София
И добродетелите се отразяват на лицето.
22.3.1938г.
309. Дигни одъра си!,  ИБ , София
Ако изнасяш добродетелите си, а криеш погрешките си, ти си слаб човек; ако изнасяш погрешките си, а криеш добродетелите си, ти си слаб човек. Обаче, ако едновременно изнасяш и добродетелите си, и погрешките си, ти си силен човек. Той пое и добродетелите, и погрешките им.
24.4.1938г.
310. Всичките народи,  НБ , София
Всяко нещо, което отнема от топлината му, от благородството, от добродетелите му, и това не е право.
1.5.1938г.
311. Даром давайте,  УС , София
Добродетелите са живи същества.
8.5.1938г.
312. Който не носи кръста си,  НБ , София
Добродетелите, това са мощните сили, чрез които Бог работи в света.
29.5.1938г.
313. Обнова на човека,  УС , София
Не пренебрегвай нито една от добродетелите в своята работа. Основа на живота и начало на всяка работа са добродетелите.
3.6.1938г.
314. Правата линия,  МОК , София
Когато някои говорят „карма“, аз разбирам отлагане на добродетелите на хубавите работи.
31.7.1938г.
315. Възможни условия, СБ , РБ , 7-те езера
Ако с плътта си може да се хвалите, тогава най-високите и най-едри хора първи трябва да се похвалят. – Не, ръстът не определя добродетелите на човека.
31.7.1938г.
316. Първо и последно място, СБ , РБ , 7-те езера
На същото основание казваме, че качествата, добродетелите на човека не зависят от мястото, на което са поставени.
5.8.1938г.
317. Трудни задачи, СБ , РБ , 7-те езера
Всички добродетели – любовта, мъдростта, истината, правдата и доброто имат свои основни тонове, които, не се ли вземат правилно, и добродетелите не се изявяват правилно.
10.8.1938г.
318. Здравословни и болезнени състояния, СБ , РБ , 7-те езера
В какво седи истинското знание: в научаване на погрешките ли, или на добродетелите на човека? – В изучаване на човешките добродетели.
14.8.1938г.
319. Азбука на Божествения език, СБ , РБ , 7-те езера
Останалите хора, които не са облечени с дрехи на добродетелите, ще чакат векове и хилядолетия да дойде някой да им помогне.
19.8.1938г.
320. Силен и слаб, СБ , РБ , 7-те езера
Иска ли да прояви добродетелите си, човек трябва да приложи в живота си закона на любовта.
26.8.1938г.
321. Великият подтик, СБ , РБ , София
Същото се отнася и до добродетелите.
Обаче, да ходиш на училище, за да получаваш двойки, в това няма никакъв смисъл. – Ами ако правим погрешки? – На прилежния и способен ученик много от погрешките му се прощават, но на неспособния, на мързеливия, и добродетелите се намаляват.
27.8.1938г.
322. Под слънчевите лъчи, СБ , РБ , София
С други думи казано: служите ли на добродетелите, всички удове в организма ви ще бъдат в изправно положение.
28.8.1938г.
323. Желаният мир, СБ , РБ , София
Значи, в човешкия живот тъмнината е необходима, за да се проявят добродетелите – звездите.
4.9.1938г.
324. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
В сегашния си живот ние имаме за цел за изправим погрешките си, да развием своя ум, да развием тялото си, което Бог ни е дал и да приложим в служба добродетелите си, които Бог ни е дал, да изпълним службата, която днес ни е предоставена, но да я изпълним по честен начин.
9.10.1938г.
325. Пред новата епоха, НБ , РБ , Мусала
Ние познаваме Бога чрез добродетелите.
19.10.1938г.
326. Посещение на Бога, ООК , София
Казано е: „Дето са събрани двама или трима“, дето са добродетелите, там е и Бог. Дето ги няма добродетелите, там сте вие. Та, трябва да работим върху добродетелите, за да дойде Господ, за да дойде Господ при добродетелите. Не могат да дойдат добродетелите в човека, докато той не е чист. Затова трябва чистота, за да дойдат нашите приятели между нас и добродетелите, с тях ще дойде и Господ.
2.11.1938г.
327. Божественият подтик, ООК , София
Добродетелите се проявяват в материалния свят. Любовта не е добродетел, тя ражда добродетелите.
А що се отнася до Добродетелите – Това е човешкият свят.
А пък Добродетелите ще създадат формите на цялото тяло. Животът оформява това, което ангелите творят в нас, а пък Добродетелите оформяват това, което хората творят. Без музиката не можете да разберете Живота, не можете да разберете Добродетелите, от Любовта не можете да се ползувате.
Това са добродетелите.
Вода ви трябва и твърда почва ви трябва, това са Добродетелите.
Ще превърнеш добродетелите, жадния ще го напоиш, гладния ще го нахраниш, а пък на тъжния ще кажеш една сладка дума.
9.11.1938г.
328. Да станем едно, ООК , София
Ако в [радостта] бихме прилагали всяка добродетел и ако в страданията бихме оценявали добродетелите, нашият живот щеше да има съвсем друг резултат.
23.11.1938г.
329. Разумният път в живота, ООК , София
Търсете Господа в добродетелите. Потребни са и добродетелите в човека.
9.12.1938г.
330. Младост и старост,  МОК , София
Да съзнаваш техните погрешки и добродетели, че да използуваш добродетелите, които са имали, да използуваш техните погрешки.
Законът е обратен при добродетелите.
18.12.1938г.
331. Любов, доброта и справедливост,  НБ , София
Когато Господ създал света, при Него се явило осезанието и казало: „Господи, искам да ми дадеш почтена служба, да ме туриш на първо място, не искам да изпълнявам долна служба.“ Господ му отговорил: „Ще те пратя в училището на добродетелите да изследваш дълбоките тайни на Битието.“ Осезанието се зарадвало, че му била дадена такава служба.
21.5.1939г.
332. Който знае и който не знае,  НБ , София
Синът ви казва: „Аз с какво ще нося?“ Мъчнотиите в света не се разрешават по този начин, нито добродетелите се разрешават по този начин.
14.6.1939г.
333. Езикът на седемте тона, ООК , София
Един човек, който вижда добродетелите на хората, той ще ги прояви. И който не вижда добродетелите на хората, не може да ги прояви.
18.6.1939г.
334. Знаменосци на Любовта,  УС , София
А добродетелите на Любовта са звонкови пари.
23.6.1939г.
335. Обезсърчение и насърчение,  МОК , София
Добродетелите в човека при лошите условия се проявяват.
6.8.1939г.
336. Светлина, топлина и сила, СБ , РБ , 7-те езера
Поради лошия и нечист живот, човек постепенно губи добродетелите си и проявява качества, които го понижават.
27.8.1939г.
337. Еднообразие и разнообразие, СБ , РБ , София
Глупостите на младостта, но с любов, представят добродетелите на младостта.
27.8.1939г.
338. Запалка на свещения огън, СБ , РБ , София
Следователно, като живее и се жертвува за ближните си, човек дохожда до положение да съзнава, че добродетелите на хората са и негови добродетели; и престъпленията на хората са и негови престъпления.
338.2 Запалката на свещения огън ( втори вариант )
Добродетелите на всички хора са наши добродетели.
18.10.1939г.
339. Малките Божествени подтици, ООК , София
Житните зърна са все същества, които минават по този път, че упражняват добродетелите, жертвуват се.
339.2 Малките Божествени подтици ( втори вариант )
Житните зърна са все същества, които минават по този път, те упражняват добродетелите, жертват се.
1.11.1939г.
340. Оценка на Божествената Любов, ООК , София
И ако краката ви болят, недъг има в добродетелите.
Добродетелите, нашите мисли и чувства – това е резултатът на онова, което ние сме свършили.
340.2 Оценяване на Божествената Любов ( втори вариант )
И ако краката ви болят, недъг има в добродетелите.
Добродетелите, нашите мисли и чувства - това е резултатът на онова, което ние сме свършили.
22.11.1939г.
341. Хубавата страна, ООК , София
Можеш да умножиш добродетелите си, а може да умножиш погрешките си; можеш да умножиш придобивките си, а можеш да умножиш загубите си.
Като дойдат добродетелите, те ще те разтоварят, т.е. ще те освободят от мъчнотиите.
И като стигнеш на местоназначението, добродетелите ще те разтоварят.
29.11.1939г.
342. Божествената топлина, ООК , София
Добродетелите на физическото поле са отвън.
17.12.1939г.
343. Аз, ти, той,  УС , София
Щом сгъваш краката си, имаш противоречие, сгъваш добродетелите си.
24.12.1939г.
344. Акаш и прана,  НБ , София
Когато човек говори за своите добродетели, той губи добродетелите си.
31.12.1939г.
345. Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека,  НБ , София
Ние трябва да се занимаваме с добродетелите на хората.
3.1.1940г.
346. Вътрешният господар, ООК , София
Като срещнеш някой човек, не търси погрешките му, но търси добродетелите му, какви дарби има, какви способности.
4.2.1940г.
347. Постиженията на човека,  УС , София
Добродетелите растат.
18.2.1940г.
348. Добрият път,  УС , София
Пък ако не използувате благоприятните условия, които Бог ви дава да изправите погрешките си и да развивате добродетелите си от миналото, вие нямате връзка с бъдещето.
28.2.1940г.
349. Минало и настояще, ООК , София
Учете се от живота, учете се от добродетелите.
Човек трябва да оценява погрешките си и добродетелите си.
20.3.1940г.
350. Името Божие, Царството Божие и Волята Божия, ООК , София
Не търсете господаря и на добродетелите.
28.4.1940г.
351. Както ме е Отец въздигнал,  УС , София
Някой иска, без да изучава добродетелите да възкръсне.
28.4.1940г.
352. Обещанието на Отца,  НБ , София
Тогава хората ще излязат от областта на погрешките и ще влязат в областта на добродетелите.
2.6.1940г.
353. Бог е истинен,  НБ , София
На праведния не трябва да приписваме греховете на грешника, не трябва да приписваме добродетелите на праведния.
4.8.1940г.
354. Стотникът, СБ , РБ , София
Ние, обаче, нямаме предвид грешките и добродетелите на хората. хората се отличават едни от други по това, че грешките и добродетелите на някои от тях са проявени, а на някои – не са. Що се отнася до добродетелите, човек трябва да има такива добродетели, които никога не губят цената си.
По същия начин тя отбелязва и добродетелите.
30.8.1940г.
355. Прилежание, СБ , РБ , София
За пример, способностите и дарбите са дреха на неговия ум, а добродетелите – дреха на неговото сърце.
11.9.1940г.
356. За дишането, ООК , София
Същият закон е и за добродетелите.
22.9.1940г.
357. В Божественото училище, СБ , РБ , София
Без тези лъчи добродетелите остават непознати.
13.10.1940г.
358. Самоотричане,  УС , София
Добродетелите, развиването на човешките способности, то е бъдещето, което нас ни очаква.
1.12.1940г.
359. Старото и новото,  НБ , София
Вие може да имате уважение за добродетелите.
18.12.1940г.
360. Отворени и затворени фигури, ООК , София
Едното носи противоречие на миналото, другото носи добродетелитѣ на бѫдещето.
360.2 Отворени и затворени фигури ( втори вариант )
Едното носи противоречие на миналото, другото носи добродетелите на бъдещето.
26.8.1941г.
361. Новият път, СБ , София
Краката са основа на живота – добродетелите, с които можете да работите.
3.9.1941г.
362. Прави възгледи, СБ , София
Понеже краката са символ на човешките добродетели, страшно е положението на човек, който не е работил върху добродетелите си. Който е развил добродетелите си, върви тихо, плавно, като че не стъпва на земята.
21.9.1941г.
363. Царството Божие, СБ , УС , София
Докато ние, тревопасните, не си подадем ръка за взаимна работа; докато не съединим добродетелите си и не разчитаме едни на други, всякога ще се намери някой господар да ни връзва.“ Така се разговаряли конят и кравата около дървото.
4.1.1942г.
364. Който изпълнява волята Божия,  НБ , София
И в ума, и в чувствата, и в добродетелите.
28.1.1942г.
365. Здравословното състояние, ООК , София
Сега ще кажете: „Там е работата.“ Приложете добродетелите, не ходете голи.
15.2.1942г.
366. Съживява,  НБ , София
Уча се от добродетелите.
20.3.1942г.
367. Припомняне,  МОК , София
Един човек, като му гледате обущата, може да знаете какви са добродетелите му.
12.4.1942г.
368. Децата и Царството Божие,  НБ , София
Ние често преувеличаваме добродетелите на хората.
6.11.1942г.
369. Добър ден,  МОК , София
Хората, за да се приложи един закон, и в добродетелите трябва да бъдат еднакви, за да прогресират.
25.11.1942г.
370. Да благодарим, ООК , София
Краката показват, в Доброто колко знание е добил, добродетелите, които е добил.
3.1.1943г.
371. Пътят на праведния, НБ , София
Мене ме интересуват добродетелите, благата, дарбите, които хората имат.
27.1.1943г.
372. Красиви движения, ООК , София
Защо го пиша така А-то? Защо не го пиша така ? Какви са моите съображения или вашите съображения? – тази линия показва да бъдеш богат и добродетелите ще ги носиш отпред.
14.3.1943г.
373. Навреме и без време, НБ , София
Законът е такъв: щом едно дете не носи добродетелите на родителите си, щом едно дете не носи добродетелите на Любовта, щом едно дете не носи добродетелите на Мъдростта, щом едно дете не носи добродетелите на Истината, то не е родено от Бога. Едно дете трябва да носи добродетелите на Любовта, поне една добродетел да носи.
21.3.1943г.
374. На първо място,  УС , София
Казва Христос: „Събирайте си съкровища, дето молец и крадец не влизат.“ Що са добродетелите? Това са богатства, с които трябва да станем богати.
4.4.1943г.
375. Двата принципа, НБ , София
Нека се радва на красивите жени, понеже красивите хора носят греха на света, а грозните носят добродетелите на света.
2.5.1943г.
376. Близо е,  УС , София
Това значи, че добродетелите са нарушени.
Бог ни свързал с разумното, краката са разумна площ, с която ние сме свързани, за да минат добродетелите в нас.
14.7.1943г.
377. Най-важният потик, ООК , София
Занимавай се с добродетелите на хората.
5.9.1943г.
378. Блаженствата, СБ , РБ , София
Добре е да знаеш езици, да се запознаеш с добродетелите на всеки народ.
378.2 Блаженствата ( втори вариант )
Хубаво, като знаеш немски, ще научиш добродетелите на немците, но като знаеш немски, ще научиш и лошите работи на немците.
12.9.1943г.
379. Извор на любовта, СБ , РБ , София
Преди години, когато правех своите научни изследвания в България, навсякъде си пробивах път, защото търсех само добродетелите на хората. Казвах им, че се интересувам от добродетелите, а не от недъзите им. Те познават недъзите си по-добре от мене, но не познават добродетелите си.
3.11.1943г.
380. Еднакви отношения, ООК , София
Трябва да бъде обратно: добродетелите им да бъдат толкова високи, че да ги закриват, никой да не ги вижда. Бъдете невидими в добродетелите си, а не в погрешките. Има случаи, когато човек трябва да бъде видим и в погрешките, и в добродетелите си. – Кога става това? – Когато и погрешните му са малки, и добродетелите му са малки. Ако погрешките и добродетелите пораснат, човек става невидим.
380.2 Еднакви отношения ( втори вариант )
Някой път добродетелите ви трябва да бъдат толкоз високи, че пак да се не виждате. Някой път трябва да сте невидими в добродетелите. Някой път трябва да бъде видим в погрешките, видим и в добродетелите.
5.11.1943г.
381. Добрата дума, МОК , София
Природата поставя добродетелите на видно място, всички да ги виждат и да се ползват от тях.
10.11.1943г.
382. Мажорни и минорни гами, ООК , София
Радвайте се на добродетелите на близките си. Радвайте се на погрешките му един път, а на добродетелите му два пъти.
382.2 Мажорни и минорни гами ( втори вариант )
Радвайте се на добродетелите на другите.
28.11.1943г.
383. Три важни неща, НБ , София
Краката представят добродетелите на човека.
15.12.1943г.
384. Най-мъчната работа, ООК , София
Разчитайте на краката си, както на добродетелите си.
19.12.1943г.
385. Блажени нищите,  УС , София
Да изучаваме светлината в нашия ум, топлината в нашето сърце, силата в нашата душа и добродетелите, скрити в нашия дух. Да изучаваме и методите за прилагане на светлината, топлината, силата и добродетелите. Прилагайте добродетелите в живота си.
Единствените добри обувки са човешките крака — добродетелите на човека; единствените добри ръкавици са човешките ръце — справедливостта на човека; единственият хубав поглед е погледът на светлината, която излиза от човешките очи; единствената хубава реч е топлината, която излиза от човешката уста; единственият хармоничен тон е тоя, който се възприема от човешкото ухо.
385.2 Блажени нищите ( втори вариант )
Единствените добри обуща са добродетелите на човека.
22.3.1944г.
386. Новото в живота, ИБ , ПС , Мърчаево
Ако той няма короната на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на добродетелите, тогава какво значение има другото? И ако не носи знамето на Истината в своите ръце, тогава какво значение има неговата дейност? Ръката ти трябва да прави хубави неща: да пише нещо хубаво, да изоре хубаво земята, да ушие нещо хубаво и т.н.
28.8.1944г.
387. Сянка и реалност, ИБ , ПС , х.Еделвайс
Да се радваме на добродетелите, които Бог ни е дал.
387.2 Сянка и реалност ( втори вариант )
Радвайте се на добродетелите, които са вложени във вас.
В същност, Бог се радва и на погрешките, и на добродетелите им.
24.9.1944г.
388. Зовът на новото, ИБ , ПС , Мърчаево
388.2 Зовът на новото ( втори вариант )
Ако краката не са изразители на добродетелите, любовта не може да се прояви.
5.11.1944г.
389. Реалности в живота, ИБ , ПС , София
Аз наричам тая реалност – реалност на добродетелите на човечеството.
389.2 Реалности в живота ( втори вариант )
Аз наричам тая реалност – реалност на добродетелите на човечеството.
8.12.1944г.
390. Постижения, ИБ , ПС , София
390.2 Постижение ( втори вариант )
Ще се видят погрешките ти, но ще се видят и добродетелите ти. Ако влезеш в света на тъмнината, ще скриеш погрешките си, но ще скриеш и добродетелите си.
10.12.1944г.
391. Разумна икономия, ИБ , ПС , София
391.2 Нова земя ( втори вариант )
Да вложим добродетелите си в действие.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.