Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.8.1908г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
И когато един човек се обсебва, ще забележите, че най-напред започва да намалява дишането му, а с намаляване на дишането душата постоянно се излъчва. И забележително е, че човек, когато е здрав, винаги диша дълбоко, а когато почне да се разболява, намалява се дишането.
23.8.1911г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Тя се равнява на дишането. Тя е един зов и както дишането е потребно за тялото, така и молитвата е потребна за душата.
5.12.1913г.
3. Ще постигнем, ИБ ,
Молитвата към Бога е дихание на нашата душа, ние трябва постоянно да се молим, както постоянно дишаме, защото както с дишането се пречиства кръвта, така и с молитвата се пречиства нашият ум и нашето сърце.
15.11.1914г.
4. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
Казвам: След 12 часа или след 12 седмици, или след 12 години, всичко това ще утихне, напоените с кръв местности пак ще пресъхнат, и хората ще се попитат: „Каква беше тази работа, коя беше причината, защо туй море се разяри срещу нас?“ Морето не се е разярило, то диша и когато се напъне в дишането, неговата коруба, неговите гърди се подигат на 60 крака; само че когато морето диша и поема своя дъх, ти трябва да бъдеш 60 километра далеч – на някой висок връх.
20.12.1914г.
5. Учителите, НБ , София
И как започва сформирането му? Най-първо се образуват крайните удове – краката, ръцете, че после мозъкът, стомахът и най-после белите дробове, и щом се образуват последните, започва се дишането и след това, ако не се роди, детето може да умре.
17.7.1915г.
6. МОЛИТВА,  НБ , София
Когато дишането става правилно, тялото е здраво, а щом дихателната система не е правилно развита, дишането е неправилно и децата са нездрави. И както в този свят имаме нужда да подобрим дишането си чрез изкуствени методи, така и в Душевния свят има нужда да правим молитва – този закон е верен.
17.9.1916г.
7. Милосърдието, НБ , София
Но молитвата е необходима – тя е дишането на човешката душа, тя е общение между Бога и човешката душа.
8.2.1917г.
8. Хигиена на човешката душа, ИБ , БС , София
Храната е свързана с яденето и тялото, водата е свързана с пиенето и сърцето, въздухът – с дишането и ума.
27.5.1917г.
9. Пребъдете,  НБ , София
Дишането, мисленето, чувствуването представят пребъдване, а действията, които ги придружават, наричаме държане. Движението на ръцете и на краката зависи от нашата воля, но биенето на сърцето, дишането, храносмилането не зависят от нас.
9.2 Пръбѫдване ( втори вариант )
Дишането, мисленето, чувствуването е прѣбѫдване, а всѣко дѣйствие въ свѣта е държане. За да си движимъ рѫката, крака, това зависи отъ нашата воля, но биенето на сърдцето, дишането, храносмилането не зависятъ отъ насъ.
14.7.1918г.
10. В истия час,  НБ , София
Значи, Духът се проявява чрез яденето, пиенето и дишането.
Мнозина се запитват, не е ли могъл Бог да създаде света така, че да не се нуждаят хората от ядене, пиене и дишане? Наистина, какво би представлявал света без ядене, пиене и дишане? Кое ще бъде красивото в такъв свят? Днес, дишането, яденето, пиенето представляват истинска красота в живота.
10.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Значи, Духътъ се проявява чрезъ яденето, пиенето и дишането.
Мнозина се запитватъ, не е ли могълъ Богъ да създаде свѣта така, че да не се нуждаятъ хората отъ ядене, пиене и дишане? Наистина, какво би представялъ свѣта безъ ядене, пиене и дишане? Кое ще бѫде красивото въ такъвъ свѣтъ? Днесъ, дишането, яденето, пиенето представятъ истинска красота въ живота.
21.7.1918г.
11. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Каквото е дишането на физическия свят, такова нещо е молитвата в Божествения свят.
11.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Каквото е дишането на физическия свѣтъ, такова нѣщо е молитвата въ Божествения свѣтъ.
15.9.1918г.
12. Не може да се укрие,  НБ , София
Дишането пък подразбира мислене. Който не разбира законите на дишането и на яденето, отегчава се и от едното, и от другото.
12.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Дишането пъкъ подразбира мислене. Който не разбира законитѣ на дишането и на яденето, отегчава се и отъ едното, и отъ другото.
6.10.1918г.
13. Да се роди,  НБ , София
Значи, Мъдростта се придобива чрез дишането.
13.2 Да се роди ( втори вариант )
Значи, мѫдростьта се придобива чрезъ дишането.
20.10.1918г.
14. Дух Господен,  НБ , София
Няма човек на земята, който не се стреми да разбере смисъла на Живота, но малцина спират вниманието си върху смисъла на яденето, на пиенето на вода и на дишането.
14.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Нѣма човѣкъ на земята, който не се стреми да разбере смисъла на живота, но малцина спиратъ вниманието си върху смисъла на яденето, на пиенето на вода и на дишането.
5.12.1918г.
15. Малък разбор, НБ ,ИБ , БС , София
Какво подразбира думата молитва? Дишането има смисъл само когато кръвта циркулира.
15.2 Лемуилъ ( втори вариант )
Какво означава молитвата? — Истинската молитва има отношение къмъ дишането и пречистването на кръвьта.
2.2.1919г.
16. Като себе си,  НБ , София
Езикът на въздуха има отношение към дишането, т.е. към пречистването на кръвта.
16.11.1919г.
17. Двамата свидетели,  НБ , София
Казват за някого, че дишането му спряло. Лъжат: Когато дишането и биенето на сърцето на физическото поле спре, душата започва да работи.
1.2.1920г.
18. Земният и небесният,  НБ , София
18.2 Земният и небесният ( втори вариант )
Гърлото трябва да се отвори, да става дишането свободно.
12.9.1920г.
19. Добрата молитва,  ИБ , В.Търново
Молитвата и дишането имат нещо общо между тях. Дишането става бавно, за да може дробовете да се напълнят с въздух.
10.10.1920г.
20. Когато посрещате,  НБ , В.Търново
Пиенето, дишането също.
2.1.1921г.
21. Съвети от Учителя, ИБ , Русе
Затворете същите пори - ще престане дишането ще умре.
27.2.1921г.
22. Любовта,  НБ , София
Биенето на сърцето има влияние косвено върху дишането, а дишането има косвена връзка с кръвообращението и пречистването на кръвта.
22.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Биенето на сърдцето има влияние косвено върху дишането, а дишането има косвена връзка с кръвообращението и пречистването на кръвта.
6.3.1921г.
23. Вярата,  НБ , София
Вярата е свързана с човешкия ум, с човешкия интелект, а умът е свързан с дишането.
Следователно онзи, който няма вяра, не може да има и правилно дишане, защото умът е свързан с дишането. Мисъл, която въздействува на дишането, тя е права. Наблюдавайте някоя красива жена или мъж, здрави по воля, сърце и ум, ще забележите красотата и пластичността в дишането им! Който не диша правилно, и мисълта му е неправилна.
Забелязано е, че у туберкулозните хора дишането става бързо, ритъмът на дишането им е къс, следователно смяната на енергиите у тях е неправилна, което значи, че между вярата и мисълта има борба.
Ако в момъка мисълта и дишането са правилни, в него става правилно течение и ако сте ясновидец, ще забележите, че от ръката му по направление към ума ще изтича една светлина.
И тъй, дишането трябва да бъде ритмично. Допуснете ли в себе си омразата или лъжата, дишането ви ще се измени. Натрупването на тези мисли ще подействува на дишането, дишането на сърцето и животът веднага ще се прекрати.
Постарайте се да внесете в дишането си ритмичност, правилност. Дойде ви някоя правилна мисъл, проверете веднага правилно ли се извършва дишането у вас.
Подложете на опит учението, направете дишането си ритмично, внесете в сърцето си, в душата, в ума и в духа си, както и в подсъзнанието, съзнанието, самосъзнанието и свръхсъзнанието си да видите тези същества, и вие ще ги видите.
И тъй, вярвайте на вашия ум, който ще упражни влияние върху дишането, което трябва да бъде ритмично, а не с хъркания.
23.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Вярата е свързана с човешкия ум, с човешкия интелект, а умът е свързан с дишането. Следователно, онзи, който няма вяра, не може да има правилно развит ум, а оттам, не може да има и правилно дишане, защото умът е свързан с дишането. Мисъл, която въздействува на дишането, тя е права. Наблюдавайте някоя красива жена или мъж, здрави по воля, сърдце, ум и ще забележите красотата и пластичността в дишането им! Който не диша правилно, и мисълта му е неправилна.
Забелязано е, че у охтичавите хора дишането става бързо, ритъмът на дишането им е къс, Следователно, смяната на енергиите у тях с неправилна, което значи, че между вярата и мисълта има борба.
Ако В момъка мисълта и дишането са правилни, в него става правилно течението и, ако сте ясновидец, ще забележите, че от ръката му по направление към ума ще изтича една светлина.
И тъй дишането трябва да бъде ритмично. Допуснете ли, обаче, в себе си умразата или лъжата, дишането ви ще се измени. Натрупването на тези мисли ще подействува на дишането, дишането на сърдцето, и животът веднага ще се прекрати.
Постарайте се да внесете в дишането си ритмичност, правилност. Дойде ви някоя правилна мисъл, проверете веднага, правилно ли се извършва дишането у вас? Всяка мисъл, която дава потик в живота ви, е правилна.
Подложете на опит учението, направете дишането си ритмично, внесете в сърдцето си, в душата, в ума и в духа си, както и в подсъзнанието, съзнанието, самосъзнанието и свръхсъзнанието си мисълта да видите тези същества, и вие ще ги видите.
И тъй, вярвайте във вашия ум, който ще упражни влияние върху дишането, което трябва да бъде ритмично, а не с хъркания.
3.4.1921г.
24. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
Тоя ден забравили да отворят вентилаторите, поради което въздухът се развалил от образувания въгледвуокис при дишането.
29.5.1921г.
25. Да ги изпита,  НБ , София
И дишането е процес на хранене.
25.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
И дишането и то е едно ядене.
9.6.1921г.
26. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
Дълбоко дишане трябва, от 5-10 до 20 минути ще задържаш дишането си и тогава ще концентрираш мисълта си към Бога.
20.6.1921г.
27. Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС ,
Например сангвиничният темперамент спомага на дихателната система, разширяват се гърдите, кръвообращението става правилно, дишането е добро и такъв човек от малокръвие не страда.
2.3.1922г.
28. Трите методи на природата, ООК , София
Тъй, като си легнеш на едната страна, да няма никакво хъркане, дишането да бъде плавно и тихо, да мислят, че си умрял, а като почнеш да хъркаш, то не е спане.
9.3.1922г.
29. Четирите правила, ООК , София
И този темперамент се развива, за туй трябва да употребим дишането, като средство за развиването му.
29.3.1922г.
30. Старият и новият живот, МОК , София
За пример, вземете науката за дишането, която индусите употребяват от толкова векове.
30.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
Например ако на Запад се приложи науката за дишането, която индусите прилагат, тя ще даде отрицателни резултати - защо? Защото тия системи са добити при слизането на човечеството, т.е. по закона на инволюцията.
12.4.1922г.
31. Закон на движенията, МОК , София
Забравили сте го, нали? Първото желание, първият подтик на детето е дишането.
31.2 Закон на движение ( втори вариант )
Можете ли да си спомните първата мисъл, първото желание във вашето детство? Първият подтик на новороденото дете е дишането - още с раждането си то започва да диша, защото законът на движението е закон на Астралния свят.
24.5.1922г.
32. Страхът и съмнението. Обичта, МОК , Витоша
Ако при сегашните условия пусна тока на обичта, вие ще трябва всинца да се намерите на корем, нито един няма да стане, само ще ритате, ще почувствувате, че умирате и ще кажете: „Стига, Господи!“ – спира ви дишането, спира мисълта, избягват живота живота и съзнанието.
32.2 Противоречията в живота ( втори вариант )
Ако още днес Любовта посети някой човек, той няма да издържи на нейния ток - ще изгуби съзнание, ще падне на земята, дишането и пулсът му ще престанат; за него не остава нищо друго, освен да желае да се върне в първото си положение.
13.6.1922г.
33. Характерни черти,  ИБ , София
Трето? - Разнася семената, улеснява дишането на растенията.
19.8.1922г.
34. Новият живот, СБ , В.Търново
Топло е днес, нали? Какво нещо е топлината? Туй изпотяване, което имаме, то е хубаво: отварят се нашите пори, всички нечистотии трябва да изчезнат, дишането става по-добре.
3.9.1922г.
35. Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ , В.Търново
Жените пяха 1/2 тон по-долу, а мъжете 1/2 тон по-високо, дисонанс имаше в дишането.
15.10.1922г.
36. Ангел Господен говори, НБ , София
Ускорява дишането, но съкращава живота.
36.2 И ангел Господен говори на Филипа ( втори вариант )
Как действа той върху нас? Ускорява дишането, но съкращава живота.
12.11.1922г.
37. Не знаете, що искате,  НБ , София
Дишането и яденето също са два процеса, които, събрани заедно, представят една сума.
22.11.1922г.
38. Предназначение на дихателната система,  МОК , София
Какви знания имате за дишането, защо диша човек? Човек диша, за да поддържа живота, горенето в своя организъм. Какво нещо е горенето и какво – дишането? Според някои дишането е процес на чистене. В този смисъл дишането е двоен процес на хранене.
И тъй, дишането е двоен процес – физиологически и психически. Крайната цел на дишането като психически процес е пречистване на мисълта. Следователно дишането е свързано с мисленето, с мисълта. Кое е най-доброто дишане? Има три вида дишане: горно, средно и долно (според това коя част от дробовете взима най-голямо участие при дишането).
Вие трябва да изучавате добре процеса на дишането, да можете да го опишете и във физиологическо, и в психическо отношение.
Като се говори за дишането, трябва да знаете състава на въздуха. Какво се отделя при дишането? При дишането се поглъща кислород от въздуха, а се издиша въглероден двуокис. Доброто или лошото разположение се отразява на дишането, на пулса.
Този човек има много желания, вследствие на което и дишането в него се извършва слабо. Когато някой способен артист стане много амбициозен, кръвообращението в него става неправилно, дишането му непълно, вследствие на което той се нервира и започва да се гневи.
Източните народи обръщат голямо внимание на дишането като метод за работа в много направления. Любов се иска от хората, за да използват правилно науката за дишането. Първото условие е Любовта да участва при дишането. Не участва ли Любовта при дишането, никакви постижения не можете да имате. Когато дишането не става правилно, в организма се наслояват полуорганични вещества, утайки, които са причина за всички болести.
Сега вече имате понятие колко сложен процес е дишането. Разгневите ли се малко, цялата хармония в организма се нарушава, а с това заедно и дишането не става правилно. И това е разход само за дишането.
26.11.1922г.
39. Лама савахтани,  НБ , София
Въпреки това, хората се различават и в дишането: всички не дишат еднакво, всички не дишат един и същ въздух.
Кой може да обясни, що е дишането? – Е, кой не диша! Учените определят много добре дишането, но какъв е вътрешният му смисъл? За някои то е поемане на въздух навътре и изпущане навън. Ако се пресметне, в 24 часа колко прави, вие ще трябва да плащате милиарди само за дишането.
3.12.1922г.
40. Окултна музика, ООК , София
Туй упражнение е същевременно и за дишането, но тихо го пейте.
7.2.1923г.
41. Добри навици,  МОК , София
Мислите ли, че ако прочетете някоя книга за дишането, ще можете да дишате правилно? — Не, за придобиване на известно знание се изисква работа, упражнения.
41.2 Образуване на добрите навици ( втори вариант )
Сега, мислите ли, като прочетете някоя книга за дишането, някой трактат на индусите, че знаете вече всичко? Не е лесна работа.
8.4.1923г.
42. Точността, ООК , София
Може ли да спреш дишането, че си разгневен? Не можеш да спреш дишането, ще дишаш. У някого дишането се ускорява, но не може да го спре.
25.4.1923г.
43. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
Представете си един нос тъй хубав, правилен, дълъг около 6 см, с широки ноздри - то е хубаво и за дишането, и за мисълта.
20.5.1923г.
44. За Името Ми, НБ , София
Ако разглеждате човешкия зародиш, ще забележите, че туптенето на сърцето и дишането са последни процеси.
44.2 Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми ( втори вариант )
Ако вие разглеждате човешкия зародиш, ще забележите, че биенето на сърцето и дишането са последен процес.
20.6.1923г.
45. Опити,  МОК , София
Ако едно от двете течения вземе надмощие в организма, тогава става известно нарушаване в дишането. В такъв случай дишането вече не е пълно, нито е правилно. Чрез дишането поетата от дробовете храна се разпространява по целия организъм.
Велика наука е науката за дишането. За дишането са писани книги, които трябва да четете, да видите какви методи се препоръчват там и кои от тях можете да приложите.
Всички сте писали нещо за дишането, всеки е дал поне един метод за правилно дишане, защото мислите, че дишате правилно. Обаче ако проследите дишането на всеки поотделно, ще забележите, че един диша много бързо, друг — бавно, трети — с голямо прекъсване и т.н.
Това се отразява и върху дишането ви. Това се отразява и върху дишането ви.
Написвайте стиха преди започване на дишането.
45.2 Опити ( втори вариант )
Сега, дишането е проводник за разпространение праната по целия организъм.
Когато дишането е правилно, при последното издишане ще усетите една приятност, като че не ви достига дъхът. Това показва ползата от дишането - едно приятно разположение имате.
Защо някои хора дишат много плавно, едва се забелязва дишането, а у някои постоянното дишане не с така ритмично, защо?
Сега да опитате вашия метод за дишането. Вземете някой, на когото дишането не е правилно, нека приложи всичките ваши методи, които сте казали, да видим кой от тези методи ще проработи.
Запример, ако вие се приближавате към природата и се страхувате, тоест процесите, дишането, което искате да извършите, няма да бъде правилно - вие сте в едно стеснено състояние.
Преди дишането ще ги пишете, после ще започнете дишането.
11.9.1923г.
46. Високият идеал, ООК , София
Щом се събуди едно дете, веднага тя се спре пред него с един трепет, задържа дишането си и се вслушва за какво ще помисли това дете.
46.2 Високият идеал ( втори вариант )
Щом се събуди някое нейно дете, тя веднага с трепет се спира пред него, задържа дишането си и се вслушва да разбере какво ще помисли това дете.
18.10.1923г.
47. Разумност в природата, ООК , София
Значи няма свобода на дишането.
23.12.1923г.
48. Упътвания и образи,  МОК , София
Сега ще упражните и дишането при движенията.
17.2.1924г.
49. Морални чувства,  МОК , София
Те внасят още и разширение на кръвоносните съдове, т.е. дишането е свободно, а кръвообращението правилно – няма никакво стеснение в човека.
49.2 Морални чувства ( втори вариант )
Те внасят още и разширение на кръвоносните съдове, т. е. дишането е свободно, а кръвообращението – правилно, няма никакво стеснение в човека.
24.2.1924г.
50. Моралният тип,  МОК , София
Това показва, че дишането у вас е слабо – ще образувате по-силно дишане, ще разширите носа си с 1–2 мм.
2.3.1924г.
51. Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите,  МОК , София
Когато дишането е правилно, и носът е правилно устроен.
4.5.1924г.
52. Психически наслоявания. Закон за примирение,  МОК , София
Вследствие на тия наслоявания в човека се явява разстройство в стомаха, устата започва да мирише, процесите на дишането не стават правилно, приливите и отливите на кръвта в сърцето се забавят и т.н.
29.10.1924г.
53. Темпераментите, ООК , София
Защо? – Защото в дробовете при процеса на дишането се образува това приятно горене.
11.1.1925г.
54. Тѣсниятъ пѫть, НБ , София
Нѣкой може да философствува, да говори че животътъ се изразява въ това, въ онова, но я ми кажете, щомъ се изключи яденето, пиенето, обличането, заемането на разни служби, дишането, гледането, въ какво седи вашиятъ идеаленъ животъ? – Извънъ тия форми животътъ ви не може да се изрази.
54.2 Тесният път ( втори вариант )
Някой може да философства, да говори че животът се изразява в това, в онова, но я ми кажете, щом се изключи яденето, пиенето, обличането, заемането на разни служби, дишането, гледането, в какво седи вашият идеален живот? – Извън тези форми животът ви не може да се изрази.
15.2.1925г.
55. Високите места и чистият въздух,  МОК , София
Не се ли усилва кръвообращението, не се ли явяват тия бели полукръгове, с това се потвърждава и фактът, че те имат връзка с дишането и кръвообращението.
15.3.1925г.
56. Вдлъбната и изпъкнала леща,  МОК , София
По този начин става и дишането.
24.6.1925г.
57. Най-малкото чувство, ООК , София
Нека всички сестри носят къси ръкави вън от града, но влязат ли в града, трябва да носят дълги ръкави, защото от праха в града порите на кожата ще се запушат и дишането им ще се затрудни.
29.8.1925г.
58. Нарядъ и упътвания (сѫбота), СБ , В.Търново
Запримѣръ, вземете дишането, то е бавенъ процесъ, който става ритмично. Значи, дишането трѣбва да бѫде ритмично.
58.2 Наряд и упътвания (събота) (В съгласие с Живата Природа) ( втори вариант )
Запример, вземете дишането, то е бавен процес, който става ритмично. Значи, дишането трябва да бъде ритмично.
Например вземете дишането - то е бавен процес, който става ритмично. Значи дишането трябва да бъде ритмично.
22.11.1925г.
59. Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление, МОК , София
Да се къпе човек, това не е удоволствие, а необходимост, наложена от нуждата на организма да отвори порите на кожата си, чрез които дишането и храненето става правилно.
18.4.1926г.
60. Качествата на здравия човек,  МОК , София
60.2 Качества на здравия човек ( втори вариант )
Здравият човек се отличава от болния още и по дишането си.
9.5.1926г.
61. Място на добродетелите,  МОК , София
Какво по-голямо богатство или какъв по-голям приход може да иска човек от дишането и издишването? Който може да диша правилно, да мисли правилно и да яде правилно, той е придобил големи блага в живота.
30.5.1926г.
62. Което дава живот,  НБ , София
Молитвата не седи в дигането на ръцете нагоре, но в дишането на душата. Както движението на кръвта помага за дишане на тялото, така и в дишането на душата става нейното пречистване и човек влиза в новия божествен живот.
30.5.1926г.
63. Окултни познания,  МОК , София
Оттук вадим следното заключение: каквото е дишането на човека, такива са и неговите мисли и чувства. По дишането на човека познават здрав ли е той, или не. Дишането определя характера на човека.
63.2 Окултни елементарни познания ( втори вариант )
Тогава, каквото е дишането в полето на духовния свят, такова е чувстването. Тъй както дишането е необходимо, тъй и нормалното чувстване. Когато дишането е анормално, и чувстването ще бъде анормално. Дишането трябва да става ритмично, едва да се чува.
Характерът ви се обуславя, или дишането ще определи какви са вашите чувства и какви са вашите мисли. Следователно при сегашното си живеене може да измените дишането.
1.12.1926г.
64. Говор и пение, ООК , София
От тази широчина се определя и дишането на човека.
5.12.1926г.
65. Пулс,  МОК , София
При дишането трябва да взимат участие и коремните мускули, да дават тласък, напрежение на въздуха, да го изкарват навън.
При това, добре е всеки да бъде сам, да не гледат другите, хора, как се упражнявате в дишането. Приложете упражнението за дишането за десет деня, да видите, какъв резултат ще имате.
65.2 Веждите – пулсът – дишането ( втори вариант )
Друго едно практично правило: с биенето на сърцето, трябва да бъде правилно и дишането ви. Ако дишането е правилно, веднага ще усетите едно затопляне вътре, към слънчевия възел.
Тези упражнения са необходими, понеже, като работите дълго време, занимавате се с умствен труд, вдал си се в известна мисъл, намалява дишането – трябва да станете, ако искате и утре да работите тъй добре. Аз бих ви препоръчал малко масурче от житна цев, през нея да издишате, че да даде едно известно усилие в дишането.
Тогава за 10 дена ще вземете упражнението с дишането.
Колко основни мисли има, практически, в днешната лекция? (- За дишането, за пулса, за сърцето.) Първата – за веждите, после – за пулса, дишането.
9.3.1927г.
66. Силните течения, ООК , София
Когато котката дебне мишка, тя не издава никакъв звук, даже дишането си притаява и седи със затворени очи, като светия, като че не се интересува от земни работи, но всъщност тя не е кротка.
Да се откажете от молитвата, значи да се откажете от дишането.
24.4.1927г.
67. Великденски подарък, МОК , ИБ , София
За да бъде дишането ви пълно, трябва да си отворите всички пори.
Дишането не трябва да става само чрез дробовете, но и чрез кожата и чрез всяка една клетка – туй е здрав човек.
67.2 Хигиенични правила ( втори вариант )
Когато дишате дълбоко, първоначално ще почувствате някакво препятствие, но като постоянствате, вие ще се освободите от него и ще придобиете свобода в дишането. За да бъде дишането ви пълно, вие трябва да отворите порите на тялото си.
За да бъде дишането пълно, трябва да се отворят всичките ви пори, а това ще стане чрез водата. Дишането не трябва да става само с дробовете, но и с всичкото ви тяло, с кожата.
Това е първото, след туй седнете тихо и спокойно и започнете дишането.
Сега ще направим дишането с думата: «Вдихание» (с мелодия). 3 пъти.
8.5.1927г.
68. Сто пеняза,  НБ , София
Това пък създава неправилности и в кръвообръщението, в дишането, докато най-после човек замине на онзи свят.
Придобие ли човек координация на своите органи, порите на тялото му ще се отворят, и дишането ще стане правилно.
25.5.1927г.
69. Постъпки, ООК , София
Казвате: Как да придобием търпение? — Търпението се регулира чрез дишането. Колкото по-дълго време човек може да задържа дишането си, толкова по-голямо е търпението му; колкото по-малко време задържа дишането си, толкова по-малко е търпението му. Който иска да развива търпението си, той трябва да започне да задържа дишането си, в първо време десет секунди, после — петнадесет, двадесет, половин минута, една минута и т. н. Някои, като задържат дишането си няколко секунди, започват да се страхуват, да не се пръсне сърцето им, или да не се скъса нещо в дробовете им. Дишането е най-добрият начин за развиване на търпение. При това, дишането трябва да става така, че никой да не забелязва, че дишате.
29.5.1927г.
70. Благо и леко,  НБ , София
Когато пък дихателната система у човека е слаба, дишането става по-бавно, вследствие на което носът се сплесква, ноздрите се свиват.
5.6.1927г.
71. Трениране,  МОК , София
Когато се поти здравият, той диша правилно и ритмично, през това време порите му се отварят и цялото тяло диша; болният се поти, но дишането му е неравномерно и трудно. Когато се тренира физически, човек трябва да обръща внимание на дишането си, да диша и през кожата си - всички пори на тялото му трябва да бъдат отворени и да приемат въздух.
71.2 Трениране ( втори вариант )
Ще усилите дишането на тялото си.
12.6.1927г.
72. Типове и образи,  МОК , София
Видите ли човек, който диша бързо, кратко, ще знаете, че дишането му обхваща само горната част на дробовете - този човек не може да бъде търпелив.
Концентрирането на мисълта е в зависимост от дишането - колкото по-дълбоко диша човек, толкова по-лесно може да се концентрира.
72.2 Типове и образи ( втори вариант )
Вий не сте направили една молитва, да поемете въздух и в туй съзерцание – не да мислите за дишането, че ще се задушиш.
25.9.1927г.
73. Оскърбени,  НБ , София
Щом се подпуши храносмилателната система на човека, едновременно с това се подпушва и дихателната система: дишането става по-бързо или по-бавно, неравномерно, а понякога съвсем спира.
Работата е упражнение; дишането е упражнение; храненето е упражнение.
18.1.1928г.
74. Малки и големи придобивки, ООК , София
Много въпроси не са разрешени: за яденето, за дишането, за богатството и сиромашията, за знанието и т. н.
74.2 Малки и големи придобивки ( втори вариант )
Дишането не е разрешение.
14.3.1928г.
75. Живата наука, ООК , София
Търпението е свързано с дишането, с дихателната система. Дишайте дълбоко и задържайте дишането си 10-20-30 и повече секунди. Колкото повече секунди задържате дишането си, толкова по-голямо ще бъде търпението ви.
25.3.1928г.
76. По пътя на природата,  МОК , София
При дишането, например, те си служат с методите на индуските йоги, но не получават добри резултати.
11.5.1928г.
77. Методи за хранене,  МОК , София
Като работят върху храненето и дишането, естествено ще изправят мислите и чувствата си и ще се домогнат до по-висок живот.
29.6.1928г.
78. Закони на красотата,  МОК , София
Мисълта и чувствата на човека са свързани с дишането.
Щом подобрите дишането и чувствата си, подобрява се състоянието на нервната и симпатична системи.
Щом се свържете с Него, състоянието ви ще се подобри, дишането ви ще стане правилно.
19.9.1928г.
79. Разумни наредби, ООК , София
Яденето, пиенето, дишането, мисленето, чувстването, волевите действия са все стари наредби, но не може да ги напуснете.
23.11.1928г.
80. Не противи се на злото,  МОК , София
Човек се подчинява на любовта доброволно, както на дишането.
80.2 Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение) ( втори вариант )
Такъв един закон е законът на дишането.
30.11.1928г.
81. Дейност и замисъл на природата,  МОК , София
Дишането, пиенето на вода, мисленето, чувстването също са необходими и съществени неща.
81.2 Деятелност и замисъл на природата ( втори вариант )
И дишането не може да бъде мода.
24.2.1929г.
82. Променява времената,  НБ , София
Който заболява от хрема, той трябва да знае, че в дишането му има някакво отклонение дишането не е ритмично, вследствие на което не се приема достатъчно количество въздух. Щом дишането се подобри, и хремата ще изчезне.
1.3.1929г.
83. Наука и знание,  МОК , София
83.2 Наука и знание ( втори вариант )
Защо човек става неразположен, без да има външни причини? При неразположение цвета на лицето се изменя, светлината на лицето се изменя, кръвообращението се изменя, и пулсът се изменя, и дишането се изменя.
26.4.1929г.
84. Преводи в природата,  МОК , София
Преди мисълта е дишането.
12.5.1929г.
85. Ще ти въздаде,  НБ , София
В дадения случай икономическите условия, които определят дишането на човека, са въздухът и умението му да диша правилно.
6.6.1929г.
86. Естественото състояние,  МОК , София
Ако дишането е слабо, отразява се върху носа и очите.
2.8.1929г.
87. Мълчание и говор,  МОК , София
Това прекъсване е на място, когато се диктува от дишането.
28.8.1929г.
88. Естествен ред на нещата, ООК , София
Това показва, че при дишането на някои хора липсва нещо. При дишането заедно с въздуха в дробовете влиза известна енергия. Колкото по-дълбоко е дишането, толкова по-голямо количество енергия влиза в дробовете, която заедно с въздуха обхваща всички белодробни [Матея, 5 гл. ????] клетки и помага за доброто пречистване на кръвта. Обаче ако дишането е плитко, количеството на приетата с въздуха енергия не обхваща всички клетки, вследствие на което пречистването на кръвта не е пълно.
15.9.1929г.
89. Обикновени и необикновени процеси,  НБ , София
89.2 Тридесет и осем години ( втори вариант )
Защо? Понеже очите са орган за възприемане на светлината; носът е орган за възприемане на дишането; обонянието - за мириса.
25.10.1929г.
90. Здраве, богатство и учение,  МОК , София
Както човек спазва законите на природата при храненето, така трябва да спазва нейните закони и при дишането, при работенето и т. н.
27.12.1929г.
91. Собственик и наемател,  МОК , София
Кажем ли, че духът на човека е повдигнат, имаме предвид подобрението на дишането му. Когато дишането на човека не става правилно, духът му пада. В това отношение духът седи над идеята и над дишането. Духът е в състояние да подобри и регулира дишането. Оттук вадим заключението: всяка идея, която не подобрява дишането, не е истинска, не е права идея.
91.2 Отличителна черта на наемателя и собственика ( втори вариант )
Това значи да се подигне процесът на дишането, понеже той не може да диша, тъй както трябва. Тогава с подигане на дишането се подига духът. Но идеята може да подигне дишането. И при всяка идея, която не подобрява дишането, човек не може да работи.
10.1.1930г.
92. Функции на човешкия организъм,  МОК , София
За да бъде силен, той трябва да знае, как да използва въздуха, който диша, да го отправи към всички клетки на дробовете, за да става дишането правилно.
15.1.1930г.
93. Светли и тъмни действия, ООК , София
93.2 Двамата бакали ( втори вариант )
Дишането е закон.
Дишането е закон.
26.1.1930г.
94. Богове сте,  НБ , София
Духовният живот е тъй естествен, както яденето и дишането.
94.2 Богове сте ( втори вариант )
Той може да диша добре, но дишането не е здраве. Здравето е една сила, която държи в контакт и яденето, и дишането.
23.2.1930г.
95. Делата Божии,  НБ , София
Някои йоги са дошли до положение да задържат дишането си до половин час.
Дишането е свързано с мисълта.
19.3.1930г.
96. Правилни форми, ООК , София
96.2 Правилни форми ( втори вариант )
Спрете ли, то е един процес, както дишането.
6.4.1930г.
97. И рече Исус,  НБ , София
Порите на кожата трябва да бъдат отворени, да става дишането пълно. Когато дишането е правилно, и състоянието на мозъка е добро.
11.4.1930г.
98. Хармоничен избор,  МОК , София
Първата проява на новороденото дете е дишането. Дишането се придружава с плач - гласът на волята.
Значи, дишането е свързано с мисленето.
Когато сърцето работи добре и дишането е правилно. Когато любовта работи в човека, пулсът му е нормален, кръвообращението - правилно и дишането - дълбоко. Светлите мисли и възвишените чувства регулират нервната система, кръвообращението, дишането, а оттам и храносмилането.
98.2 Първата задача ( втори вариант )
Да кажем, когато се роди детето, кое е първото желание, което се ражда у него? Ще забележите, когато се роди, детето почва един процес - дишането. Дишането почва с раждането. Детето не диша в майка си, но с раждането започва този процес на дишането. А с дишането се ражда първият звук - плачът, който е глас на волята.
А с дишането умът е започнал да мисли.
Тогава, когато сърцето ти удря правилно, и дишането е правилно, когато сърцето не пулсира правилно - и дишането не е правилно.
Това веднага ще произведе една реакция върху неговите дробове, върху сърцето, върху мозъка - значи ще произведе реакция върху кръвообращението и върху дишането.
27.4.1930г.
99. Доведете ми го тук,  НБ , София
Значи, един велик, разумен закон регулира дишането на земята и на всички живи същества, които живеят на нея. При това, ако ритмусът в дишането на хората съвпада с ритмуса при дишането на земята, в техния живот настава пълна хармония. Ако ритмусът при дишането на хората не се съвпада с ритмуса на земята, явява се дисхармония в целия живот. Дишането на Земята и на Слънцето е свързано с разумни закони, вследствие на което не може да се обясни по механически начин. Съществуват и органически процеси, които също са разумни, но те се различават от дишането на Земята и на Слънцето, което се управлява от друг род разумни закони.
2.5.1930г.
100. Показване,  МОК , София
100.2 Демонстрация ( втори вариант )
Трябва да изучавате тоновете като нагласяване на дишането.
7.5.1930г.
101. Претръпване и претъпяване, ООК , София
101.2 Претръпване и претъпяване ( втори вариант )
Сега, че какво има в пъшкането? Диша човекът, но в дишането седи една идея.
9.5.1930г.
102. Състояние на материята,  МОК , София
Определено е, колко пъти трябва да мига човек в минута, както е определен броят на пулса и на дишането. То показва, че процесът на дишането не е завършен. Между дишането и пулса на сърцето има известно съответствие.
102.2 Четирите състояния на материята. Точност и работа ( втори вариант )
Значи при дишането процесът не е завършен. И чрез дишането имате предвид някакви постижения. И затова, ако вие удвоите дишането, да става по-бързо, да кажем, приемате в минута 30 обяда с дробовете си, това е едно нездравословно състояние.
Значи природата е турила известни граници за дишането и за сърцето. Защото, ако ние приемаме дишането и го правим да е по-бързо, ние ще изменим и хода на нашата мисъл, и на нашите чувства. Има едно съответствие между дишането и сърцето.
Като започнете дишането си, ще си вдигнете пръста нагоре. Докато дойде дишането до своята пълнота и след като си свършите работата, ще снемете пръста си надолу. (Всички направихме упражнението.) Още веднъж, застанете хубаво, изправете се хубаво, метнете рамената си хубаво назад. Ще си вдигнете пръста и ще започнете работата. (Направихме още веднъж дишането.) Някои от вас не можете да дишате и задържате дълго време въздуха.
14.5.1930г.
103. Добрият ден, ООК , София
103.2 Добрият ден ( втори вариант )
При дишането имаме малко по-добре.
21.5.1930г.
104. Стойност на нещата , ООК , София
104.2 Постоянна цена ( втори вариант )
Дишането е един процес.
23.5.1930г.
105. Музика и работа,  МОК , София
Това са най-силните желания, а именно, дишането и яденето.
105.2 Музика и работа ( втори вариант )
Това са най-силните желания, а именно дишането и яденето.
Имаме яденето, дишането.
25.5.1930г.
106. По-горни от тях,  НБ , София
Представете си, че в миналото сте дишали правилно, но в настоящия момент е станало някаква промяна в дишането ви, и вие не можете да се ползвате от предишното си дишане.
30.5.1930г.
107. Къртица, славей и пчела,  МОК , София
Какво е нужно на едно живо същество, за да се развива правилно? Щом живее на физическия свят, това същество трябва да има преди всичко здрава стомашна система, добре развита дихателна система - дишането да става правилно, и напълно нормална мозъчна система. Ако това същество е работник, на първо място, стомашната му система трябва да е здрава; ако е певец, дихателната му система трябва да е добре развита, дишането му да е правилно; ако е учен човек, нервната, мозъчната му система трябва да е напълно нормална.
Чрез физическата работа той се свързва със стомаха; чрез пеенето - с дробовете, а оттам и с процеса на дишането; чрез мисълта той се свързва с мозъка.
В него мисълта, дишането и храненето са непреривно свързани.
Съвременните хора очакват големи постижения, без да познават основните закони на храносмилането, дишането и мисленето. Ако човек не може да разбере смисъла на храненето, на дишането и на мисленето, животът, сам по себе си, ще остане неразбран. Както мисълта, чувстването и действието са неразривно свързани, така трябва да бъдат свързани мисленето, дишането и храненето.
Ето защо, за да бъде в изправност мозъчната система на човека, преди всичко, той трябва да разбира онези закони, през които са минали съществата преди него, т.е. той трябва да знае законите на храненето и дишането.
107.2 Къртът, славеят и пчелата ( втори вариант )
Какво е нужно на едно живо същество, за да се развива правилно? Щом живее на физическия свят, това същество трябва да има преди всичко здрава стомашна система, добре развита дихателна система - дишането да става правилно, и напълно нормална мозъчна система. Ако е певец, дихателната му система трябва да е добре развита, дишането му да е правилно.
Чрез физическата работа той се свързва със стомаха, чрез пеенето - с дробовете, а оттам и с процеса на дишането, чрез мисълта той се свързва с мозъка.
В него мисълта, дишането и храненето са непреривно свързани.
Съвременните хора очакват големи постижения, без да познават основните закони на храносмилането, дишането и мисленето. Ако човек не може да разбере смисъла на храненето, на дишането и на мисленето, животът сам по себе си ще остане неразбран. Както мисълта, чувстването и действието са неразривно свързани, така трябва да бъдат свързани мисленето, дишането и храненето.
Ето защо, за да бъде в изправност мозъчната система на човека, преди всичко той трябва да разбира онези закони, през които са минали съществата преди него, т.е. той трябва да знае законите на храненето и дишането.
После иде науката за дишането - това е вече в прогимназията и гимназията, а науката за мисленето или за мисълта -това е човекът в университета.
Всички тези процеси стават все в тази област - дробовете, дишането.
По-далечните процеси на мисълта, на дишането -те са от по-високо естество, но те напълно зависят от тази основа на физическия свят.
Ако вие не можете да разберете смисъла на яденето, ако не можете да разберете смисъла на дишането и не можете да разберете смисъла на мисленето - то и животът сам по себе си остава неразбран.
Сега какво разбрахте, защо повдигам аз този въпрос? Понеже вие минавате за учени хора, казвате: „Аз съм изучил храносмилането, дишането и мисленето."
Та когато ние казваме да не се нервира човек, то е за дишането - понеже нервирането спъва дишането. Щом ти се смущаваш, ти не можеш да дишаш правилно, дишането се спира. А дишането много зависи от дихателната система на човека и от стомашната система.
6.6.1930г.
108. Основна мисъл,  МОК , София
Съществени процеси за всеки човек, за всяко живо същество са възприемането на светлината, дишането, пиенето на вода и храненето.
Слънцето оказва влияние върху кръвообращението, дишането и мисълта на човека.
108.2 Основната мисъл (Същественото в живота) ( втори вариант )
Можете ли да ми кажете един процес, който е необходим? Една мисъл, която е необходима? Да яде, трябва всеки един, нали? Пиенето на вода, дишането, това са процеси, без които не може. Дишането е един такъв процес.
20.6.1930г.
109. Работа, музика и мисъл,  МОК , София
Дишането е процес, който е предвиден от самата Природа.
109.2 Преводи в природата (Работа, музика, молитва) ( втори вариант )
Да кажем, ти не можеш да измениш начина на дишането си.
2.7.1930г.
110. Морални правила, ООК , София
И тъй, първият основен морал на живота е храненето, вторият – дишането, третият – чувствуването, четвъртият – мисленето, петият – служенето на Бога.
Като знаете това, следвайте законите на природата: не бъдете разточителни нито в яденето, нито в дишането, нито в чувствата, нито в мислите си.
Желанието за ядене постави при яденето; желанието за дишане – при дишането; желанието за чувствуване – при чувствата; желанието за мислене – при мисълта и желанието за служене – при служенето на Бога.
110.2 Правилно ядене - правилно служене ( втори вариант )
Вторият морал е дишането.
Но за яденето, за дишането, за чувстването, за мисленето, за служенето на Бога законът трябва правилно да се приложи.
Всякога - нито в дишането, нито в яденето има разточителност.
Има известни желания, които съответстват на дишането.
Желанието за ядене - при яденето, желанието за дишане - при дишането, желанието за чувстване - при чувстването, желанието за мисленето - при мисленето, желанието за служенето - при служенето.
Щом коремът има дефект, щом в дишането има дефект, щом в мисленето има дефект, щом в чувстването има дефект, то и в служенето има дефект.
6.7.1930г.
111. В дома на Симона,  НБ , София
Каква е целта на дишането? Какво се постига с една вдишка и издишка? – Нищо особено.
Той ще се намери в положението на някои европейци, които искат да подражават в дишането на индусите, но не могат да издържат. Има индуси, които са постигнали големи резултати в дишането. Те могат да задържат дишането си до един час. Ако иска да знае, колко е търпелив, нека се опита, колко време може да задържа дишането си. Ще каже, че задържа дишането си 30 секунди. Търпеливият човек трябва да задържа дишането си поне две минути.
13.7.1930г.
112. Връзване и развързване, МС , София
Когато слънцето изгрява, в сърцата, в душите на всички живи същества настава свещен трепет: всички растения, риби, птици, животни, хора, даже и великите духове затаяват дишането си.
30.7.1930г.
113. Скришната стаичка, ООК , СБ , 7-те езера
За него молитвата е толкова естествена, както храненето, дишането, чувствуването и мисленето.
113.2 Скришната стаичка ( втори вариант )
Както човешката мисъл да бъде, както човешкото чувстване или както дишането, или както яденето, или както знанието.
1.8.1930г.
114. На езерата, МОК , СБ , 7-те езера
Целта на къпането е да се отворят порите на тялото, дишането да става и чрез кожата.
114.2 На езерата ( втори вариант )
Целта на къпането е да се отворят порите на тялото, дишането да става и чрез кожата.
15.8.1930г.
115. Упътвания и наставления, МОК , СБ , 7-те езера
115.2 Поучения, преживявания и наставления на планината ( втори вариант )
Вземете запример тези преводи за дишането в Индия.
19.8.1930г.
116. Носител на Божиите мисли, СБ , РБ , Рила
Повече от 20 минути те не могат да спрат дишането си. Някои гениални хора могат да спрат дишането си едва от 1 до 10 минути. В този смисъл свещено нещо е дишането.
31.8.1930г.
117. Условия за растене,  НБ , София
То може да се дължи на разстройство на черния дроб, на дишането, на сърцето или на някое разстройство в мозъка.
7.9.1930г.
118. Имам ястие,  НБ , София
Първият пропее, с който детето започва своя живот, е дишането.
17.9.1930г.
119. Общи и специфични идеи, ООК , София
Да знае човек как да диша, това значи да владее законите на дишането.
26.9.1930г.
120. Милосърдие и користолюбие,  МОК , София
120.2 Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл ( втори вариант )
После, дишането е пак една работа за някого. А дишането е за дробовете. Това е заплатата за яденето и дишането. Но като дойдеш и до дишането, не можеш и да дишаш вече. Значи, и на дишането не си господар. Следователно, като умираш и яденето и дишането ще ти го вземат, НО КАТО УМИРАШ, ТИ ПАК МИСЛИШ.
Яденето е на физическото поле, дишането е процес в духовния свят, външният процес на духовния свят.
28.9.1930г.
121. Вътрешна свобода,  УС , София
Мисълта е най-същественото нещо в живота. – „Ами яденето?“ – И яденето е важно, и дишането е важно, обаче мисълта отличава човека от животното.
15.10.1930г.
122. Определено време и място, ООК , София
Нека Твоята воля присъства в дишането, в кръвообръщението ми, да изпращам кръвта по цялото си тяло, да се храни, за да Ти служа с радост и любов“.
23.11.1930г.
123. Общение с Бога,  ИБ , София
Щом човек се счита свободен, независим, нека се опита да спре дишането си само за един час. Спре ли дишането си за един час, той ще разбере каква е необходимостта от него. Ако дишането представлява голяма необходимост за човека, тогава мисълта за Бога е хиляди пъти по-голяма необходимост.
21.1.1931г.
124. Дишането на човека и на животните, ООК , София
Като изучавате дишането на човека и на животните ще видите,че те се различават по темпа на дишането. Вие не можете да измените мисълта си, ако не измените дишането си. И обратното е вярно: вие не можете да измените дишането си, ако не измените мисълта си. Ако изгуби темпа на дишането си, човек изгубва и своята права мисъл.
За да изучите темпа на човешкото дишане вие трябва да наблюдавате дишането на обикновения човек, на талантливия, на гениалния и на светията. Добрият човек диша по специфичен начин, различен от дишането на лошия. Дишането е първото условие, което предава на човека известни добродетели.
Дишането е мярка за определяне степента на човешкото развитие.
И тъй, дишането трябва да бъде съзнателно, защото е във връзка с мисълта. Те не знаят какво представлява дишането и защо дишат.
Ако човек не може да приложи дишането правилно другите процеси остават безпредметни.
Грамадна е разликата между дишането на човека и това на животното.
Тъй щото не мислете, че е невъзможно да задържите дишането си половин час и повече.
23.1.1931г.
125. Разумното слово, МОК , София
Щом мисленето, дишането и храносмилането в човека не стават правилно, и в обществата не стават правилно.
125.2 Гладът – доброто – разумното слово ( втори вариант )
Умът се проявява в човека и ако мозъкът е нормален, и дишането ще бъде нормално.
В нас дишането не е право.
30.1.1931г.
126. Разумността,  МОК , София
126.2 Разумното! ( втори вариант )
Единият хърка много, а който е разумен, дишането му е плавно, тъй като го погледнеш, приятно е дишането.
13.2.1931г.
127. Няколко необходими неща,  МОК , София
Ако сърцето и умът в човека действат правилно, процесът на дишането също е правилен. Ето защо, ние препоръчваме дишането като метод за урегулиране на мислите и чувствата в човека.
127.2 Три неща са потребни ( втори вариант )
Дишането се състои от два процеса: вдишване и издишване. Дишането това е процес на чувствуване и мислене.
При дишането, щом вдишвате навътре, вие имате предвид да урегулирате вашите желания, сърдечните течения; а щом издишате, ще имате предвид да урегулирате вашите мисли, да пречиствате.
18.2.1931г.
128. Зенитът на живота, ООК , София
Какво ще говорят за пример за дишането като физиологически процес, щом той им е познат? Да разискват по този въпрос това значи да повтарят едни и същи работи.
17.4.1931г.
129. Разумност и светлина,  МОК , София
Права мисъл е тази, която не спъва процесите на мисленето, на дишането, на кръвообръщението и на храненето.
129.2 Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина ( втори вариант )
Сега мисълта е правилна само тогава, когато тази мисъл съдействува на процесите, които стават в мозъка – не спъва процесите на мозъка: мисълта е права, когато тя не спъва процесите на дишането, когато тя не спъва процесите на стомаха – на храносмилането, значи на физическото поле.
29.5.1931г.
130. Правилна преценка,  МОК , София
130.2 Еднаква оценка. Ритмус на музиката. Стъпка в музиката ( втори вариант )
Например при яденето вие очаквате, друг да ви помогне, да ви дадат нещо, но при дишането така ли е? Очаквате ли там, някой да ви пумпира дишането вътре? Не. Когато дойдем в материалния свят да правим нещата, тъй както при дишането, животът ще се оправи. В дишането ти ходиш и дишаш сам. Дишането е една храна.
21.6.1931г.
131. Учителю, да прогледам!,  НБ , София
Веднъж създаден човек, той трябва да диша по всички правила на дишането; веднъж създаден човек, той трябва да яде по всички правила на яденето. Дишането, яденето са процеси, които хората трябва да разбират.
19.8.1931г.
132. Сила, разумност и добро, СБ , София
Човек не обръща внимание на своите мисли, на дишането, на чувствата си, пренебрегва ги, а мечтае за постигането на някакъв висок идеал.
28.10.1931г.
133. Предназначението на носа, ООК , София
Носът, като орган на човешкото тяло, извършва няколко функции: първо, той е орган на дишането. Ако дишането спре, спира и мисълта.
133.2 Предназначението на носа - служба и функция ( втори вариант )
Една физическа функция - най-първо през него трябва да минава дишането, да минава въздухът, той трябва да диша през носа си. Ако се спре дишането, спира се и мисълта.
6.11.1931г.
134. Везните на природата,  МОК , София
134.2 Мене, мене, текел у фарсин. Везните на природата! ( втори вариант )
Тогава за стомахът е гладът, а за дробовете, какво? Дишането, как ще го определите? Сега да оставим въпроса за дишането.
22.11.1931г.
135. За кого ме мислите,  НБ , София
Това е едно верую. - В какво вярваш? - Вярвам във въздуха, чрез него става дишането.
25.11.1931г.
136. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
Наблюдавайте, какво е дишането ви, когато сте разположени и когато сте гневни.
136.2 Разтоварване на съзнанието ( втори вариант )
После да видите в тия случаи какво е дишането ви и какво е положението на тялото.
20.12.1931г.
137. Според делата,  НБ , София
Аз ще бъде господар!" На какво? Господар на въздуха, господар на рибите, на водата, господар на земята, на яденето, на дишането, господар на мислите, на чувствата, на своите постъпки.
23.12.1931г.
138. Сила, живот и здраве, ООК , София
Ако има знание, той сам трябва да си помогне, да възстанови дишането си.
Появява се хрема, кашлица, дишането се затруднява.
3.1.1932г.
139. От смърт в живот,  НБ , София
Процесите на яденето щяха да стават по друг начин, процесите на дишането, на кръвообращението, на мисленето, на чувствуването също.
6.1.1932г.
140. Граници в живота, ООК , София
Искаш да бъдеш красив, строен, но това зависи от дишането. Човек трябва да знае, как да диша, да има ритъм в дишането.
Като правите упражнението, няма да мислите за нищо, освен за дишането. Правете упражнението за дишането по пет пъти с лявата ръка и пет пъти с дясната ръка.
Музиката се проявява в три направления: музика в движенията, музика в дишането, музика в яденето.
Какво ще стане, ако подпушите изворите на любовта, на мъдростта и на истината? Или, какво ще стане с вас, ако подпушите изворите на вашата мисъл, на вашето чувство, на дишането, на яденето и на движението ви? Някои казват, че чувствата развалят човека.
8.1.1932г.
141. Бавни и бързи движения,  МОК , София
Един основен и важен въпрос в живота е дишането. Седем милиона пори взимат участие в дишането. Значи, специфичното дишане и дишането чрез порите трябва да бъдат в хармония.
Помни: Колкото са важни дишането и храненето, като процеси, толкова е важно и ходенето.
141.2 Бавни и бързи движения ( втори вариант )
Един основен въпрос е дишането. Дишането физиологически е частно, специфично по отношение на дробовете. Следователно, тия двата процеса – специфичното дишане и дишането чрез порите, трябва да бъдат в хармония.
От яденето, от дишането, от ходенето зависи цялото щастие на човека. Законът на дишането е важен.
Поезията ви напълно ще зависи от дишането.
13.1.1932г.
142. Законът и Любовта, ООК , София
142.2 Противоположности на живота ( втори вариант )
(Направихме упражнението за дишането.)
10.2.1932г.
143. Любовта на безсмъртието, ООК , София
Никой не може да проникне в дробовете, да види, как става дишането.
143.2 Любов на безсмъртието ( втори вариант )
Ти не може да отвориш белите дробове, за да видиш как става дишането.
19.2.1932г.
144. Фактори в природата,  МОК , София
144.2 Фактори на храносмилането ( втори вариант )
Да направим едно малко упражнение. (Упражнението за дишането, 6 приемане на въздух, 3 задържане и 6 издишане.) (Всички прави.) Сега ще правите вдишките като вдигате ръцете си нагоре до мишниците си, ще задължите до три и ще издишате, като издигате ръцете си право над главата.
4.3.1932г.
145. Движения в природата,  МОК , София
145.2 Съзнателни и механически движения ( втори вариант )
Направихме упражнението за дишането, с движение на ръцете, всички прави, ръцете бавно се издигат до над гърдите, след това пак бавно се издигат по-високо над главата и се издиша, при вдигане на ръцете до над гърдите се вдишва; след това ръцете пак бавно се снемат до над гърдите като се вдишва, след това ръцете се снемат до долу и се издиша.
Как ще си обясните вие въздишането? Вие ще забележите, че в публиката, когато човек се облича хубаво и иска да даде внимание, той задържа дишането си и когато дълго време е спирал дишането си, тогава ще каже хуу – въздъхне.
11.5.1932г.
146. Слаби и силни положения, ООК , София
146.2 Слаби и силни положения ( втори вариант )
Ако ти не знаеш при яденето колко хапки да ядеш, не знаеш при дишането колко вдишки да вземаш, ти нарушаваш законите на храненето и законите на дишането.
29.5.1932г.
147. Вечният порядък,  НБ , София
Съществува една дисхармония в дишането. В Индия йогите са създали цяла школа за дишането, в която изучават ритмичния закон за дишането. Те търсят ключа на дишането, защото е изгубен. Но и досега не могат да намерят ритмуса на дишането и на сърцето. Ти ще намериш ритмуса на дишането. Ако се разгневиш на жена си, ти ще изгубиш ритмуса на дишането. Ако се разгневиш на сина си, на дъщеря си, ти ще изгубиш ритмуса на дишането си.
Най-първо, за да отпушите дишането, ще се научите да задържате въздуха. Дишането, това е ключът. А какво означава в дишането да хвалите Господа? За да хвалите Господа, трябва да излезе нещо от вас. Да хвалите Господа, то е законът на дишането. В дишането е всичко.
Когато човек съгреши против Бога, тогава Господ заключва дишането му.
Положителната наука според мен трябва да започне с децата, с дишането. Онзи, който има правилно дишане, той като легне да спи, мъркане няма, хъркане няма, запушване няма, отваряне на устата няма, при него има една плавност в дишането, един ритъм. При йогите дишането е цяла доктрина, цяла наука.
Защото човешката мисъл върви по закона на дишането.
Когато европейските народи са употребили индуските методи за дишането, всякога са имали пакости.
26.6.1932г.
148. Малцина избрани,  НБ , София
На какво именно да се учи? – Най-първата наука, с която човек започва, е дишането. Дишането и яденето; и третото е мисленето. Ако дишането не е започнало навреме, ако един човек не е роден навреме, ако не е започнал ядене навреме, няма да мисли и от него нищо не може да се очаква.
16.8.1932г.
149. Ще се приложи, СБРБ , 7-те езера
След яденето трябва да дойдат процесите на дишането, на мисленето и на чувстването.
9.9.1932г.
150. Божествени и човешки процеси,  МОК , София
С дишането, с храненето, с движенията човек решава задачите си в живота. Ако не е така, дишането няма смисъл, храненето няма смисъл, движенията – също нямат смисъл.
150.2 Човешки и Божествен процес ( втори вариант )
Чрез дишането една задача разрешавам. Ако няма да разреша задача с дишането, смешно е да дишам, или ако постоянно мигам целия ден и науча как да се затварят очите, има смисъл.
28.10.1932г.
151. Постигнати резултати,  МОК , София
От три хиляди метра нагоре, дишането се затруднява и от носа започва да тече кръв.
4.12.1932г.
152. Яви им се,  НБ , София
Лекарят казва – дишането му постепенно утихва, докато изчезне.
Ние например не можем да отхвърлим един стар възглед на яденето, на дишането.
152.2 Яви им се ( втори вариант )
Лекарят казва: Дишането й постепенно престана.
Ние не можем да отхвърлим един стар възглед за яденето, за дишането.
11.12.1932г.
153. Думи на Правда,  НБ , София
Ако човек се обезвери от старото вярване и ако вярва в новото, той трябва да се откаже от яденето, трябва да се откаже от дишането, трябва да се откаже от всичкия стар живот.
153.2 Думи на Правда ( втори вариант )
Един човек безверник или вярващ трябва да се отличава по следното качество: Ако човек се обезвери от старото вярване и ако вярва в новото, той трябва да се откаже от яденето, трябва да се откаже от дишането, трябва да се откаже от стария живот.
21.12.1932г.
154. Внушение и вдъхновение, ООК , София
То е все едно, като имате организъм, усещате глад, без да знаете произхода на глада; изпитвате жажда, без да знаете произхода на жаждата; усещате нужда от въздух и започвате да дишате, без да знаете произхода на дишането.
25.12.1932г.
155. Ще влезе Духът,  НБ , София
На туй учение се дължи храненето, дишането, на туй учение се дължат всичките блага в света.
155.2 Ще влезе Духът ( втори вариант )
На нея се дължи храненето, дишането, всички блага в света.
28.12.1932г.
156. Вътрешни опити, ООК , София
Щом престанеш да мислиш и дишането престава.
4.1.1933г.
157. Работа на природата, ООК , София
Чрез дишането работиш повече с мисълта си.
13.1.1933г.
158. Отношение между мисли и чувства,  МОК , София
В този смисъл, дишането е един от процесите на живота.
158.2 Отношение на мислите и чувствата ( втори вариант )
Дишането е един процес, един от процесите на живота.
Дишането няма да бъде правилно.
15.1.1933г.
159. И украсиха светилниците си,  НБ , София
Не отделяйте процеса на дишането, както и на цялата ви нервна система от мисълта. Тези три процеса: яденето, дишането и мисълта, са свързани тясно. Обаче, ако го приемеш с благоговение и с благодарност, и дишането ще стане в тебе правилно.
159.2 И украсиха светилниците си ( втори вариант )
Не отделяйте процеса на яденето от процеса на мисълта! Не отделяйте процеса на дишането, както и на цялата ви нервна система от мисълта.
Тези три процеса: яденето, дишането и мисълта са свързани тясно. Обаче, ако го приемете с благоговение и с благодарност, и дишането ще стане във вас правилно.
18.1.1933г.
160. Влияние на музиката, ООК , София
Между храненето, дишането и мисленето има известно отношение.
3.2.1933г.
161. Точка и свобода,  МОК , София
Дишането, като процес на взимане и даване, лежи в основата на живота.
161.2 Точка и свобода ( втори вариант )
Та дишането е приемане. Дишането - този процес, лежи в основата на живота.
8.2.1933г.
162. Честното ухо, ООК , София
Вътрешната страна на интелектуалния живот има отношение към обонянието, към носа, към дишането.
1.3.1933г.
163. Човешкият нос, ООК , София
163.2 За човешкия нос ( втори вариант )
После, не трябва да се оставяте на постоянна хрема, от която се развиват полипи в носа, които го запушват и пречат на дишането.
8.3.1933г.
164. Принципи, закони, сили и форми, ООК , София
Като знаете това, както обръщате внимание на храносмилането, така трябва да обръщате внимание и на дишането. Щом дишането е правилно, и пулсът на сърцето ще бъде правилен.
164.2 Принципи, закони, сили и форми ( втори вариант )
Освен това обръщайте внимание и на дишането. Дишането ви трябва да бъде плавно, да няма никакво хъркане в него. Ако дишането е правилно, тогава и пулсът на сърцето ще бъде правилен. Ако дишането не е правилно, тогава и пулсирането на сърцето няма да бъде правилно, а пулсирането на сърцето представя пулс на природата.
12.3.1933г.
165. Начало и край,  УС , София
Само така ще разбереш какво нещо е животът и дали има смисъл да се живее. – „Не съм доволен от себе си.“ – Спри дишането си за две минути и ще станеш доволен. И после, като започнеш да дишаш, ще изпиташ чувство на доволство, ще разбереш смисъла на дишането, а оттам и на живота.
22.3.1933г.
166. Развити и недоразвити, ООК , София
Дишането у всеки човек е различно.
Човек диша и издиша, без да знае защо. „Зная, че трябва да дишам, но защо, не зная.“ Ученият казва, че чрез дишането в кръвта се внася кислород и тя се пречиства.
Обаче устата изпълнява едновременно няколко служби: тя изпитва вкуса, занимава се с храненето, дишането и с говора.
166.2 Развити и недоразвити ( втори вариант )
В това отношение вие трябва да разбирате следното: въздухът, който е вън от вас, от ваше гледище, ако той е чист, но вие се затворите в стаята или си затворите устата и кажете, че няма да приемате въздух, ще изучавате дишането на йогите. Защо трябва да се упражнява дишането на йогите? Вие не трябва да дишате бързо, но не трябва да дишате и медлено. Според степента на вашето развитие се определя и дишането ви. Забележете, у животните дишането става бързо. У един нормално здрав човек дишането става плавно, зависи какво е органическото развитие или степента на развитие, на която човек се намира.
Рекох, когато вие дишате, трябва да нагодите пулса си така, че дишането да става нормално.
Казваш: „Потребно е дишането.“ Учените хора обясняват, че това става за пречистване на кръвта, за окисляване на кръвта. С дишането едновременно става и друг един процес, който се извършва в подсъзнанието и свръхсъзнанието. Но ако с дишането не става едно малко пречистване в твоите желания и твоята мисъл, дишането не е правилно.
Но с процеса на дишането стават известни промени в организъма.
Тя се занимава с вкуса, с храненето, с дишането и най-после с говора, тя предава най-възвишеното у човека.
26.3.1933г.
167. Кой ще ви даде вашето,  НБ , София
Ти можеш да се ползваш от дишането на майка си само тогава, докогато си в нейната утроба, ти можеш да се ползваш от ума на майка си само докато си в нейната утроба, но щом излезеш от утробата на майка си, ти не можеш да се ползваш от нейното дишане, нито можеш да се ползваш от нейния ум.
167.2 Кой ще ви даде вашето ( втори вариант )
Ти можеш да се ползваш от дишането на майка си, докато си в нейната утроба; ти можеш да се ползваш от ума на майка си, само докато си в нейната утроба, но щом излезеш от утробата на майка си, ти не можеш да се ползваш от нейното дишане, нито можеш да се ползваш от нейния ум.
16.4.1933г.
168. Живот вечен,  НБ , София
Ще каже някой: „Тогава де е силата на човека?“ Силата на човека е в дишането, силата на човека е в мисленето. Да спреш и дишането, и то е немислимо.
168.2 Живот вечен ( втори вариант )
И ако някой пита къде е силата на човека, отговорете: Силата на човека е в дишането, силата на човека е в мисленето.
Всичко може да направиш, може да грешиш колкото искаш, но да спреш мисълта е невъзможно, да спреш дишането е невъзможно.
19.4.1933г.
169. Слушайте разумното, ООК , София
169.2 Слушайте разумното ( втори вариант )
Между дишането и товара на гърба ти има голяма разлика.
21.4.1933г.
170. Настъпване и отстъпване, МОК , София
Да не мисли за нищо, освен за дишането.
170.2 Настъпване и отстъпване (Неразбраните работи в живота) ( втори вариант )
Ако искате вие да поправите вие вашия нос, трябва да започнете с дишането.
От дишането зависи и човешката нервна система в какво състояние ще бъде.
17.5.1933г.
171. Въжделения на душата, ООК , София
Кое е същественото при съграждането на една къща? – Основата и материалът за нея. – Кое е същественото за дишането? – Въздухът. – Кое е същественото, което задоволява жаждата, на човека? – Водата. – Кое е същественото за запазване топлината на тялото? – Облеклото. – Защо се облича човек? – За да запази тялото си от външните неблагоприятни условия.
171.2 Въжделенията на човешката душа ( втори вариант )
Но и вън от дишането има и други фактори. Значи най-първо иде яденето, после – дишането и мисълта за градежа на човешкото тяло.
Също така и чрез дишането.
31.5.1933г.
172. Обходата, ООК , София
Щом се гневиш и нервираш, дишането не е правилно.
172.2 Обхода ( втори вариант )
Щом почнеш да се нервираш, дишането не е правилно.
2.7.1933г.
173. Праведният ходи в целостта си,  НБ , София
Казвам, при сегашните условия, тъй както разправят за дишането, разправят по един специфичен начин, че да се диша, това е цяла наука. Онези, които не разбират тази наука, които приложиха дълбокото дишане – йогите, имаха отрицателен резултат на дишането, отколкото положителен.
173.2 Праведният ходи ( втори вариант )
При сегашните условия, дишането е голям проблем, много спешен и важен. Дишането е цяла наука. Йогите имаха по-скоро отрицателен резултат в дишането, отколкото положителен.
5.7.1933г.
174. Непреривност в процесите, ООК , София
174.2 Разните положения на ревността ( втори вариант )
Не, не е само дишането.
12.7.1933г.
175. Красивите линии в природата, ООК , София
175.2 Красиви линии в природата ( втори вариант )
Ако носът не е построен както трябва, дишането няма да стане правилно.
16.7.1933г.
176. Семе, цвят и плод,  УС , София
Например, дишането е духовно хранене.
2.8.1933г.
177. Новите положения. Мислова централа, ООК , София
177.2 Новите положения на живота. Мисловата централа ( втори вариант )
Дишането ще употребите пак за живота.
1.9.1933г.
178. Бъдещото верую на човечеството, СБ , София
Като знаят това от своите посветени, индусите са създали цяла наука за дишането, с ред методи и правила, с цел да се възстанови силата на човешкия организъм.
8.10.1933г.
179. Непреривните постижения,  НБ , София
В дишането, както това се изнесе в западната култура, в Америка, в Англия, Германия, се родиха ред школи за дишането и се яви цяла една галиматия такава и много хора подлудяха от това дишане. В Латвия сега наскоро някой се занимавал с дишането. Но той целия ден се занимавал с дишането и набрал толкова много енергия, че разстроил цялата си нервна система и ме пита какво да прави. Ти си се пресилил с дишането. Малко се изисква от дишането.
На 35 години този човек, на когото положението му ще се подобри, той ще се ожени за една жена, която ще му въздействува хубаво и у него ще се урегулира дишането.
25.10.1933г.
180. Елементарни, съзвучащи и съграждащи мисли, ООК , София
Представете си, че сте здрав човек, но по едно време започвате да усещате затруднение в дишането, нещо ви души, смущавате се и след всичко това хората започват да ви утешават, че като умрете, ще отидете при Бога.
Яденето, дишането, пиенето на вода, светлината, която придобиваме, аз наричам, че това са Божествени мисли, чувствувания и постъпки, които са най-важни.
5.11.1933г.
181. Общото благо,  УС , София
Мислите ли, че един адепт, който разбира законите, могат да го обесят? Че, той ще суспендира дишането си за 10–15 дена.
10.12.1933г.
182. Земята на живите,  НБ , София
Казвам: Сега животът зависи от дишането на човека. Източните народи с хиляди години са изучавали науката за дишането. Едва сега нашите учени хора започват да изучават дишането от друго гледище. И едните, и другите са съгласни: прекрати се дишането, прекратява се животът; започва дишането, започва и животът. От туй гледище всичките болести водят началото си от дишането. Дишането обуславя храната. Дишането обуславя и външния живот на хората. Той разбира, че неговото богатство седи в дишането.
Най-малкото равновесие, което изгубиш, ако ти малко се раздразниш или скръб дойде, ако не разбираш смисъла на скръбта, веднага ще се наруши дишането. След време, щом се наруши дишането, според западната наука при слабото дишане кръвта не може да се пречисти, а щом не може да се пречисти кръвта, остават утайки, образува се венозна кръв.
Защо ти е богатството, защо ти е знанието? Туй знание къде ще го държиш? И знанието, и здравето на човека зависи от живота, който иде чрез дишането.
Следователно, при дишането, според източната наука, има три степени: горно дишане, средно дишане, долно дишане и пълно дишане – четвърта степен.
Помнете, че вашите религиозни разбирания, вашите научни разбирания зависят от дишането. Дишането, това е един трансформатор, един от най-големите трансформатори в организма между природата и нас.
Той е научил силата на дишането.
Искам да ви убедя да мислите, че с дишането може всичките работи да се оправят. Дишането не е прост процес, както някои мислят.
Ако човек тия апарати не ги развива чрез закона на дишането, тогава какво понятие ще имаш за природата, ако не можеш да възприемеш всичките тънки сили? Ти най-първо трябва да се справиш с твърдата материя, с течната, да се справиш с въздухообразната и с етерообразната.
Дишането да се тури във връзка с човешките чувства, дишането да се тури във връзка с правата човешка мисъл. Чрез дишането може да опиташ кои мисли са прави и кои – криви. Вземи една мисъл, която е крива, произнеси я и почни да дишаш: дишането няма да бъде ритмично, сърцето няма да бие равномерно. Изкажи една правилна мисъл и веднага ще забележиш едно подобрение на дишането, едно равномерно биене на сърцето.
Сега да се върнем към дишането.
Казвам: Чрез закона на дишането може да поправиш много погрешки.
Щом ти виждаш, че можеш да дишаш, с дишането свършва работата.
Едно израждане ще има в храната, в дишането и в мисленето.
Дишането е процес да възприемеш живота.
27.12.1933г.
183. Постигни реалността, ООК , София
Кои неща стават по благодат? – Яденето, дишането, пиенето, приемането на светлината.
31.12.1933г.
184. Да живее душата ми!,  НБ , София
Дишането дава ход на живота.
Следователно ние сме сега в епохата на живеенето и дишането.
Ако той урегулира своето дишане – дишането не само като процес, но вътрешно както се разбира, – той ще има отношение, връзка с всички разумни хора.
31.12.1933г.
185. Радост, която никой няма да отнеме,  УС , София
Например: защо трябва да ям? Веднъж си ял, защо трябва да ядеш? Също така е и с дишането.
14.1.1934г.
186. Реалното и нереалното, УС , София
Ако преденето не е за вас, ако ходенето не е за вас, ако яденето не е за вас, ако дишането не е за вас, ако обличането на дрехи не е за вас, ако пиенето на вода не е за вас, ако работата не е за вас и прочее, тогава кое е за вас? Много пъти се казва: „Не трябва да се яде много.“ Но какво нещо е многото ядене? Или, казва се в закона: „Човек не трябва да желае много.“ Но никак ако не желае, тогава кой е прав? Казват: „Да не желаем много.“ Тогава малко ли да желаем? Някой казва: „Аз искам да съм в рая, макар и да съм накрая.“ Някои разбират християнството да бъдат на най-високото място.
28.1.1934г.
187. В какво седи духовният живот, УС , София
Питам сега: Какво се постига с това? Постигнато е нещо, но какво е постигнато? Знаете ли какво е постигнато с победата на Дан Колов с Регуло? Постигнато е нещо. „Регуло има сила на мускулите – казал Дан Колов, – но аз имам и сила на дишането.“
Когато аз говоря за дишането, аз подразбирам Божествената Любов.
И всичкото е въпрос на дишането. И Дан Колов, като говори за дишането, и той не знае, не разбира същинското дишане.
Има една сила, която зависи от дишането, но тя е свързана с любовта.
Не, дебелият врат показва, че дишането му е силно.
Аз не искам да бъдете Дан Коловци, но има една наука за дишането, на която борците не обръщат никакво внимание.
Силата ви в умствено и духовно отношение зависи от любовта и от дишането ви, което може да проявите чрез любовта. Обръщайте внимание на любовта и на дишането в себе си и не се спирайте някой път да мислите какво аз зная.
Това е начинът, методът за усилването на дишането.
14.2.1934г.
188. Не я ограничавай!, ООК , София
Дишането се подкрепя и от други процеси, за дишането са потребни храносмилането и човешката мисъл.
Но онзи непреривен процес на живота, това е дишането. Щом спрем дишането, животът не може да се прояви. Външният живот е резултат на дишането. Пресилване може да има и в дишането. Когато човек не диша, има един резултат, а пък когато човек пресили дишането, образува се друг резултат.
4.3.1934г.
189. Приготовленията на сърцето,  НБ , София
Учи го на закона на дишането. Тя прави тялото, образува крачка, образува мозък, уши, очи и най-после, майката е много умна, към деветия месец вече, сглобява дихателната система и му дава първия урок за дишането и тогава му отваря вратата и казва: „Хайде на училище!“
Ако имаш един невъзпитан ум и невъзпитани чувства, ти ще развалиш това, което яденето и дишането дават. Тогава трябва да вкараш в храната яденето, дишането, мисленето, чувствуванието.
В дишането трябва пластичност.
Науката за дишането е много ценна.
11.3.1934г.
190. Новата дреха, УС , София
Дишането е вземане. Аз ги свързвам така: Даването и вземането са дишането на душата.
Всеки ден при дишането трябва да направим това.
21.3.1934г.
191. Мистичната чаша. Хигиена на душата, ООК , София
Някой ще каже: „Какво ще придобия като пея?“ Най-първо ще почнете да изучавате закона на дишането. Дишането си има свой тон. Ти не може да дишаш правилно, ако намалиш тона на дишането.
25.3.1934г.
192. Какво знамение показваш нам?,  НБ , София
Не е достатъчно само да разбирате закона на дишането.
20.5.1934г.
193. Да се не смущава сърцето ви!,  НБ , София
Според мене яденето е благо в природата; дишането е едно голямо благо в природата.
23.5.1934г.
194. Пред шестата врата, ООК , София
Трябва да бъде в постоянна връзка с процеса на дишането, за да дойде здравето в него.
17.6.1934г.
195. Което става, УС , София
Питам: Каква е тази сила, която действува в тебе? Какво нещо е гладът? Самият живот е, който изисква и дишането, яденето, почивката.
27.6.1934г.
196. Дишането и вътрешният живот, ООК , София
Дишането, мисълта и любовта са свързани.
Значи щом едните движения се съвпадат с дишането, а други с издишване, тогава ти си на правия път.
При музикалните упражнения трябва да употребявате дишането. В дишането е вътрешния живот.
8.7.1934г.
197. Приемете Духа,  НБ , София
Ако ти имаш будно съзнание при дишането, диханието на Бога ще остане в тебе.
11.7.1934г.
198. Взимане и даване. Първият и последният, ООК , София
Как ще разбереш Божията мисъл? В дишането е правилният процес на твоята мисъл. Има отношение между мисленето и дишането.
Някой казва: „Аз мисля право!“ Щом е така, тогава и дишането трябва да е право.
Дишането трябва да бъде меко и динамично.
Една трета от дишането вече научихме. Две трети от дишането имате още да учите – да бъдете господар на дишането и да контролирате мисълта си.
Стига ти правилно да мислиш и дишането, яденето ти ще бъдат правилни.
Дишането е необходимо! То е едно голямо благо за живота! Трябва да се мисли, понеже и то е едно благо за живота.
Първото упражнение, което направихме се отнася за храносмилането, второто – за дишането, а третото – за мисълта. Сега ние направихме първия опит, вторият опит ще бъде за дишането, а третият – за правилната мисъл.
18.7.1934г.
199. Вътрешни състояния и външни условия, ООК , София
През време на яденето имате най-малко и други 20 обеда чрез дишането.
20.8.1934г.
200. Великото и малкото, СБ , София
Като дойдеш до някое място, болката ще престане и заедно с дишането ще излезе навън.
26.8.1934г.
201. Който прави истината,  НБ , София
Когато природата създала дихателната система, турила пак един инспектор да контролира дишането.
Животът се продължава чрез дишането.
Кръвта не се окислява, дишането не е правилно, не се приема достатъчно количество въздух. Питам сега, ако не дишате, ако някой каже: „Аз не се храня“, храната е толкоз важна, но много по-важно [е] дишането. Вие при дишането сте свободни: може да вземете колкото искате обеда без да плащате нищо, а за яденето се плаща, но за дишането нищо не се плаща, никакви пари не се дават.
Тази мекота може да се възстанови чрез дишането.
Ако не се обичат, ако яденето не става правилно, ако дишането не става правилно, ако мисленето не става правилно, този дом се поддава на много болести.
Чувствата зависят от дишането, постъпките зависят от нашия стомах.
9.9.1934г.
202. Мечът на Духа,  НБ , София
Детето кой го учи да диша? Майката в утробата му е дала първите наставления за дишането.
12.9.1934г.
203. Връзка с Бога, ООК , София
Дишането, това е вътрешната страна на живота.
Че в онзи процес на храносмилането на дишането, на мисленето в тебе участвуват Божествени сили.
21.10.1934г.
204. Оставете да растат наедно и двете!,  НБ , София
Мени се и храната, мени се и дишането, менят се и възгледите – всичко се мени.
Ако яденето не е правилно, то и процесът на дишането, който е много важен процес, ще бъде неправилен. Ако дишането, като важен процес, е неправилно, то и мисълта неправилно ще се развива.
24.10.1934г.
205. Добри проводници, ООК , София
Трябва да се изучи цялата физиология на дишането. [Ще използваш] въздуха, когато пееш.
28.11.1934г.
206. Принципи и условия. Връх и долина, ООК , София
Ние имаме основния закон, на дишането. При дишането от дето е влязъл въздухът, оттам и ще излезе навън.
Какво нещо е Бог? При дишането, като вдишаш, Бог е в тебе.
Сега да остане мисълта - както при дишането на въздуха - всяка мисъл, която влиза в нас, тя трябва да излезе от нас.
5.12.1934г.
207. Веселие и радост, ООК , София
Ние имаме в дишането онзи хармоничен закон на даването и вземането, и колкото вземеш отвън, толкова и даваш пак навън.
18.1.1935г.
208. Обективни и субективни разсъждения,  МОК , София
Дишането е един процес, за да възстановите чрез правилното хубаво дишане процеса на светлината.
27.1.1935г.
209. Подмладяване,  УС , София
Като ученици, вие трябва да обърнете внимание върху дишането си. Значи пеенето е свързано с дишането.
17.2.1935г.
210. Бъдете прочее разумни!,  НБ , София
Листата на това дърво са човешките мисли, чувства и постъпки! Чрез тях става дишането.
24.2.1935г.
211. Съучастници в благата,  УС , София
211.2 Съучастници в благата ( втори вариант )
В дишането ние сме свободни, но без яденето, не сме свободни.
27.2.1935г.
212. Развитие на справедливостта, ООК , София
В дишането трябва да има една дълбока линия. Дишането да не върви по една права линия, а по една такава линия. Защо е така? Тази втората линия на чертежа е хубава при дишането.
Ако при големи мъчнотии дишате плитко, тогава дишането ви е слабо.
Идеята ви при дишането ще бъде: „Да бъда справедлив."
Сега ще започнем дишането.
Чрез дишането ще регулирате сърцето си. Дишането трябва да започне оттам, а пък мисълта да бъде спомагателно средство на дишането. При дишането се образува именно тази кривата линия. Чрез дишането тя се урегулира. Значи дишането играе важна роля. Да се мърда пъпът ви при дишането.
Като се занимаваме с дишането, ние се занимаваме със справедливостта.
Това може да стане чрез дишането. Дишането е едно от хубавите условия, при което може да се установи едно равновесие и разположение на човека.
8.3.1935г.
213. Двата университета. Съживяване на царския син,  МОК , София
Сега във вас остава мисълта, тя е следната: Разправя, разправя, но как се добиват пари? И казва някой: "Вместо да ни разправяш, по-добре е да ни дадеш!" Но има неща, които не могат да се дават! Например за да бъдете здрав, това зависи от дишането, от храната.
213.2 Двата университета (Съживяване на царския син) ( втори вариант )
Например, за да бъдеш здрав, това зависи от дишането, от храната.
20.3.1935г.
214. Трите правила. Път за освобождение, ООК , София
Ако дишането, мисленето и храносмилането вървят правилно, то яденето е правилно и следователно организмът може да бъде здрав. Всички болестни състояния произтичат от факта, че един от процесите може да не е правилен: или дишането, или мисленето, или самият процес на храненето.
31.3.1935г.
215. Придобиване и задържане,  УС , София
Не става ли същото и при дишането? Човек взима кислород от въздуха, а после изпуска, т.е. дава въглероден двуокис.
Ще кажете, че това забавя дишането ви. Там, именно, е грешката ви при дишането, че бързо дишате. Колко работи ме чакат! Според мене, първата ви работа е да дишате дълбоко, да мислите за дишането и да благодарите, а след това ще се грижите за останалите работи.
215.2 Да се добие и задържи богатството ( втори вариант )
Има един закон на дишането.
Сега се явява едно трето положение в дишането, което трябва да оправи нещата.
7.4.1935г.
216. Два метода,  УС , София
Този закон се прилага и при дишането: колкото въздух приемеш, толкова ще изпуснеш навън.
216.2 Двата метода и двата пътища към сродната душа ( втори вариант )
Аз вземам за основа дишането на човека.
28.4.1935г.
217. Един от дванадесетте,  НБ , София
Щом се яви някакво смущение в човешкия ум, то се отразява и в дишането на носа.
28.4.1935г.
218. Трите врати,  УС , София
218.2 Любовта. (Три стъпки – три врати) ( втори вариант )
Сега нали знаете за дишането? Индусите имат цяла школа за дишането. Преди школата на йога съществуваше една школа на дишането, която иде направо.
17.5.1935г.
219. Условия и възможности,  МОК , София
Туй някакъв придатък ли е? – Показва едно движение на дишането. От туй движение може да се покаже каква е силата на дишането.
219.2 Условие и възможности ( втори вариант )
Туй някакъв придатък ли е? − Показва едно движение на дишането. От туй движение може да се види каква е силата на дишането.
19.5.1935г.
220. До 29-ти юний,  УС , София
Човек диша, но не знае какви ще бъдат последствията на дишането.
19.6.1935г.
221. Комплексни понятия, ООК , София
Божественото в яденето човек е изгубил, изгубил е закона за пиенето на вода, изгубил е и закона на дишането.
30.6.1935г.
222. Начало и край,  УС , София
Значи, всички живи същества дишат, ядат, но се различават едни от други по начина на дишането и на храненето.
5.7.1935г.
223. Двата полюса. Мъжът и жената,  МОК , София
Ако не може да изкажеш "А"-то, в тебе дишането не върви правилно.
Тогава капилярните съдове функционират правилно, дишането е правилно, мисленето е правилно, човек е здрав.
27.9.1935г.
224. Господар и слуга,  МОК , София
С дишането ти възприемаш чрез носа, а с очите си ти предаваш.
29.9.1935г.
225. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Вземете закона за дишането. Този закон на дишането е най-правилният начин да възприемем въздуха и мислите, които идват чрез него, различават се.
6.10.1935г.
226. Кристализиране на човешката душа, СБ , РБ , София
Дишането е символ.
226.2 Кристализиране на човешката душа ( втори вариант )
Дишането е свързано с мисълта, с чувствата.
27.10.1935г.
227. Умих се и гледам,  НБ , София
Има много системи за дишането, много правилни и неправилни. Всички методи за дишането са хубави, но в тях липсва един съществен елемент. Един метод за дишането е следният: След като приемете в дробовете си чистия въздух, и го задържите 15–20–30 секунди, трябва да кажете в себе си положителните думи: Господи, заради голямото благо, което си ми дал, аз съм готов да изпълня Твоята Воля. Няколко формули трябва да употребява човек при дишането. С дишането човек може да се освободи от всякакво тягостно състояние.
Но ако вие не можете да се свържете с тия същества, които възприемат етера от въздуха, дишането не е правилно.
1.11.1935г.
228. Знание и чувствителност,  МОК , София
Чрез въздуха, чрез дишането той се храни.
10.11.1935г.
229. Свещеният огън,  УС , София
229.2 Свещеният огън ( втори вариант )
Задушават се, дишането, кръвообращението им не стават правилно.
15.11.1935г.
230. Параметафизика,  МОК , София
Свободата не е само в дишането. Свободата на дишането има граници.
Запример, ако ти можеш за 20 минути да спреш дишането, какво показва? Значи зависи от силата на твоето знание. Дишането, когато е бързо, не е добро. Продължителното време на дишането показва начина, по който животът идва.
24.11.1935г.
231. Бъди доволен,  УС , София
231.2 Доволството ( втори вариант )
Той просълзява очите, препятства на дишането.
6.12.1935г.
232. Същественото,  МОК , София
Тогава, между две съществени идеи, коя е съществената? Сега, какво разбирате под думата „съществено“? Кое е същественото за болния човек? – /„Здравето“./ Хлябът не е ли съществен? Дишането не е ли съществено? Здравето е резултат от правилното хранене и правилното дишане.
8.12.1935г.
233. Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги,  УС , София
Ако ти дишаш въздух и този въздух не може да произведе туй, което искаш, питам: туй дишане правилно ли е? Къде е погрешката? Погрешката е в начина на дишането. При дишането ще вземеш дълбоко.
29.12.1935г.
234. Вас ви нарекох приятели,  НБ , София
Дребна, малка работа, запример е науката за дишането. Всеки знае да диша, но колко много зависи от дишането! Всеки знае да яде, но колко много зависи от яденето.
Човек може да има знания, може да е силен, но ако само за три–четири минути спре дишането си, той изгубва и знание, и сила.
24.1.1936г.
235. Музикално състояние,  МОК , София
След туй, след дишането, второто положение какво е към природата? Петте сетива, които човек има, то е отношение към живата природа.
29.1.1936г.
236. Три категории храни. Първото обещание, ООК , София
При един такъв порядък на нещата каква култура може да има? Каква цивилизация може да има? От дишането на хората във въздуха остават известни утайки, известна "тор"; също и в чувствения свят остават известни утайки от човешките чувства.
236.2 Три категории храни. Първото обещание ( втори вариант )
При един такъв порядък на нещата, каква култура може да има? Каква цивилизация може да има? Не само това, но и от дишането на хората във въздуха остават известни утайки, известен тор.
31.1.1936г.
237. Придобиване на енергия,  МОК , София
Казва: „Аз не мога да пея.“ Как да не можеш да пееш? Ти като вземеш въздух, не можеш ли да издишаш? Дишането може да бъде музикално.
7.2.1936г.
238. Предпоследната врата. За това което е,  МОК , София
Кислородът е за дишането.
23.2.1936г.
239. За да бъдете синове,  НБ , София
Както функцията на стомаха е за храносмилането, на дробовете – за дишането, на мозъка – за мисленето, така и всеки най-малък уд има определена функция.
4.3.1936г.
240. Служене и прислужване, ООК , София
Започва с дишането, и него не знае.
18.3.1936г.
241. Радиации, ООК , София
Дишането, това е закон, за да оправиш мисловия си свят, за да оправиш мислите си.
И ако в дишането ти има нещо неестествено, ако не дишаш свободно, ако не ти е приятно дишането, то има нещо, което препятства на твоите мисли.
20.3.1936г.
242. Самовъзпитание,  МОК , София
После един физиолог може да знае онези процеси, които стават в стомаха, как става храносмилането, знае как става процеса на дишането.
5.4.1936г.
243. Понеже ви изказах това,  НБ , София
Следователно, мисълта в живота е същото нещо, каквото представя дишането за кръвта. Дишането пречиства кръвта.
19.4.1936г.
244. Светило на тялото,  НБ , София
Въпросът за яденето е важен, за дишането – също е важен, за гимнастическите упражнения е също така много важен.
Дишането поддържа здравето.
3.5.1936г.
245. Защо е позволено някой да прави добро,  НБ , София
Запример, мнозина говорят за дишането, за (храненето) на йогите, на индусите, но те сами нямат една мярка, в която да се заключава правилното дишане и ядене. Какви трябва да бъдат мислите и чувствата на човека във време на дишането, също не знаят.
13.9.1936г.
246. Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС , София
Казва: „Защо трябва да живея? Мен ми дотегна да живея.“ Да се спре човек най-малко една, две, три минути, без да диша, да задържи дишането си, въздуха, само за три минути.
18.9.1936г.
247. Правите и кривите линии,  МОК , София
Казва: „Аз не се занимавам с праха.“ Имате един начин – дишането.
Сърцето, дишането, болките на човека не са под контрола на човешката воля.
27.9.1936г.
248. Най-голям в Царството небесно,  НБ , София
За пример, вие сте учили за храносмилането, учили сте за дишането, учили сте за мисленето, както и учените хора.
2.10.1936г.
249. Функции на черния дроб,  МОК , София
Храносмилането е свързано с дишането, дишането е свързано с човешката мисъл, с мозъка.
249.2 Функции на черния дроб ( втори вариант )
Храносмилането е свързано с дишането, дишането е свързано с човешката мисъл, с мозъка.
14.10.1936г.
250. Усет, влечение, чувство, стремеж, ООК , София
Как ще се избавиш от яденето? Как ще се избавиш от дишането? Какви трябва да бъдат сега вашите разбирания? Какви трябва да бъдат разбиранията на един мъж, като види една жена? Истинските възгледи на всинца ви, трябва да са тия: Като видиш една жена, ти трябва да влезеш вътре в нея, а не тя да живее в тебе.
5.2.1937г.
251. Естествена хладина и топлина,  МОК , София
Дишането трябва да върви музикално.
251.2 Естествена хладина и топлина ( втори вариант )
Дишането трябва да върви музикално.
17.2.1937г.
252. Обичай и познавай! Добър и учен!, ООК , София
Какво нещо е яденето, какво нещо е дишането и какво нещо е мисълта.
5.3.1937г.
253. Двете течения,  МОК , София
Когато превърнем дишането в нормално състояние, то трябва да става много правилно и хармонично. Докато постоянно мърмориш в себе си и си недоволен от едно, второ, трето, четвърто, дишането ти не е правилно. Дишането е свързано с човешката мисъл, с човешките чувства и с храносмилането. Има такава зависимост: ако не дишаш правилно, храносмилането не е правилно, следователно и мисълта няма да бъде правилна, и чувствата няма да бъдат правилни; ако храносмилането не е правилно, дишането не е правилно, следователно и мисълта няма да бъде правилна, и чувствата няма да бъдат правилни. Най-първо трябва да уредиш или дишането, или храносмилането, или ума, или чувствата или стомаха.
253.2 Двете течения ( втори вариант )
И при дишането има метод. Когато превърнеш дишането в нормално състояние, то става много правилно, много хармонично. И дишането не е правилно. Дишането е свързано с човешката мисъл, свързано е с човешките чувства, свързано е с човешкото храносмилане. Първо трябва да уредите дишането, или храносмилането, или ума, или чувствата, или стомаха.
7.3.1937г.
254. Обмяна в Божественото,  УС , София
В него мисленето, чувстването и дишането стават правилно.
254.2 Обмяна на божественото ( втори вариант )
Колко пъти трябва майката да кърми детето си, да не умре? Ако дойдете до дишането на физическия свят, колко пъти човек трябва да диша в една минута, когато е здрав? Когато неговите мисли са нормални и чувствата и постъпките, дишането става естествено. То щом човек не е здрав, тогава яденето не е нормално и дишането не е нормално и мислите са ненормални, те не стават правилно.
19.3.1937г.
255. Основите на здравето,  МОК , София
Диафрагмата има важна роля в дишането. Които искат да учат науката за дишането, обръщат голямо внимание на диафрагмата.
255.2 Основите на здравето ( втори вариант )
При дишането диафрагмата има важна роля. Които изучават науката за дишането, обръщат голямо внимание на диафрагмата.
4.4.1937г.
256. Степени на любовта,  УС , София
Казвам: Какъвто е законът за храненето и дишането, такъв е и за четенето.
256.2 Степените на любовта ( втори вариант )
Та казвам: В целия живот една верига са това свързани: яденето дишането, пиенето на вода, мисленето, чувствуването.
14.5.1937г.
257. Трите системи,  МОК , София
Ако нервната система е добре развита, винаги има нещо хубаво и в ума ти, и в дишането ти, и в чувствата ти.
18.6.1937г.
258. Поясът,  МОК , София
За да се самовъзпитава, човек трябва да разбира много добре и храненето, и дишането, и мисленето - това са въпросите, които лежат в самовъзпитанието.
18.7.1937г.
259. Лъчи на живота, СБ , РБ , 7-те езера
От първата хапка хляб, от първия дъх на живота зависи храненето и дишането на душата.
259.2 Първият лъч на топлината ( втори вариант )
Вече започва дишането на душата, храненето на душата.
30.7.1937г.
260. Планини и долини, СБ , РБ , 7-те езера
Цигулката представя човешкото тяло, нотите – храненето, дишането, а цигуларят – човешката мисъл. Следователно, ако между цигулката, нотите и цигуларя, т. е. ако между мисълта на човека, неговото тяло, храненето и дишането му няма известно отношение, сами по себе си те нямат никакъв смисъл.
260.2 Планини и долини. Умът и сърцето ( втори вариант )
Най-хубавата целувка е дишането, най-хубавата целувка, това е мисълта.
4.8.1937г.
261. Нашето предназначение, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
Вие още не знаете какво нещо е дишането.
261.2 Предназначението на човека ( втори вариант )
Вие не знаете още, какво нещо е дишането.
23.8.1937г.
262. Трите ухания, СБ , РБ , София
Когато някой човек заболява, дишането му се ускорява. Като се затрудни дишането им, те съзнателно го ускоряват, като мислят, че по този начин ще си помогнат. Това показва, че за да бъде дишането на човека нормално, трябва да отговаря на естествения ритъм в природата.
25.8.1937г.
263. Естественият живот, ООК , София
След това идва дишането и най-после идва мисленето.
Туй е дишане! А тъй, както вдишваш и издишваш, това не е дишане! При дишането има една свещена мисъл.
И ако аз съм богат, аз ще почна тъй да упражнявам дишането: вдишам, приемам въздух.
12.9.1937г.
264. Свят на промени,  УС , София
Според мене, три причини има за заболяване на човека: яденето, дишането и мисленето.
264.2 Религиозни хора ( втори вариант )
Три причини има: Яденето, дишането и мисленето. Здравето се произвежда от дишането, здравето се произвежда от мисленето.
24.9.1937г.
265. Възможности в живота, МОК , София
Ако нарушите закона на дишането, дробовете страдат.
3.10.1937г.
266. Бал маске,  НБ , София
Дишането, слушането, мисленето са все целувки.
6.10.1937г.
267. Ценностите в живота, ООК , София
Разбирате какво нещо е дишането. От дишането зависи целият живот.
8.10.1937г.
268. Вътрешна светлина, МОК , София
Но, вие казвате: „Обесили го.“ Та всеки човек, на когото спират мисълта, не го ли обесват? Нали мисленето е дишането? Дишането е свързано с мисленето.
15.10.1937г.
269. Разумните движения, МОК , София
Цяла наука седи в отварянето и затварянето на устата, в приемането и в изхвърлянето на въздуха, в дишането и издишането. Дишането започва.
Разбира и яденето, разбира и дишането и всичката обстановка.
17.10.1937г.
270. Разнообразието в живота, НБ , София
Дишането регулира човешкото сърце.
27.10.1937г.
271. Мястото на възвишеното и обикновеното в живота, ООК , София
При това, колкото по-нагоре се стига, дишането става по-затруднено.
12.11.1937г.
272. Съгласуване, МОК , София
Тогава вече дишането има смисъл.
26.11.1937г.
273. Великата работа на водата, въздуха, . топлината и светлината, МОК , София
Вторият процес е дишането. Дишането е процес пак на чистене.
5.12.1937г.
274. Неизменни величини,  УС , София
Вярата отговаря на дишането, а надеждата – на яденето.
12.12.1937г.
275. Трите пътя, УС , София
Симпатичната нервна система има отношение към храносмилането и дишането.
15.12.1937г.
276. Добрият брат и добрият баща, ООК , София
Знаете ли колко зависи от дишането? На мнозина съм дал дишането.
19.12.1937г.
277. Закон за контролиране, НБ , София
Задържиш ли я, ще изгориш, въглената киселина, която се отделя при дишането, непременно трябва да излезе навън.
26.12.1937г.
278. Имаше някой человек, НБ , София
Какво ще ми разправяте за дишането, ако не дишате? Какво ще ви разправям за дишането, ако аз дишам, а вие не дишате? За да ви разправям за дишането, трябва и вие, и аз да дишаме. Какво ще ви разправям за дишането, ако нито аз, нито вие дишате? Трябва да има отношения между нас. Дишането ще представя за вас една непозната, неизвестна област. Дишането е един елементарен процес, който също трябва да го познавате и да го прилагате. Дишането е процес на мислене. За физическото поле дишането е упражнение за правилно мислене. Сега, като говоря за процеса на дишането казвам, че мъртвите не дишат, но не вършат и никакви престъпления.
29.12.1937г.
279. Пред радостите и зад страданията, ООК , София
В дишането няма никакъв ритъм, вследствие на това се произвеждат всичките болести, които имаме. Но в дишането такова отсечено нещо няма. Музикалност има в дишането. Не че дишането е всичко, но ритмичното дишане е разумно. Сега философията на дишането каква е? – Онези, които са изучавали дишането, знаят, че цяла една философия има.
Да се върнем към дишането.
Ако 1⁄30 хилядна част от секундата имаш скръб, ти мислиш, че имаш голяма скръб; много малко като се прекъсне Любовта, ти вече се чувствуваш нещастен. (Всички пеем „Аз мога да дишам вече добре“.) Сега при дишането, когато приемате въздуха, дръжте мисълта си.
31.12.1937г.
280. Дишане, МОК , София
– Да имаме упражнение с дишането.
Да направим още веднъж упражнението за дишането.
7.1.1938г.
281. Бъдете щедри,  МОК , София
Някой човек може да го накарате 20 минути сега да спре дишането, но той ще изгуби съзнание, ще бъде мъртъв.
12.1.1938г.
282. Четиритях точки, ООК , София
В дишането има един велик процес. Туй е дишането, който знае.
14.1.1938г.
283. Противоречията в живота,  МОК , София
Да направим едно упражнение с дишането.
Няма какво да се отказваш от дишането.
Кръвообращението ще бъде добро, дишането ще бъде добро и двете ще бъдат добре.
23.1.1938г.
284. Радостни и весели,  УС , София
По нея аз определям, какви мисли и чувства вълнуват човека, какво е дишането му.
26.1.1938г.
285. Обичай и освобождавай, ООК , София
Когато човек се каля от дишането, лицето му почервенява.
2.2.1938г.
286. Ще идеш и ще се възродиш, ООК , София
Чувствата идат чрез закона на дишането.
Та възможността е като дишането.
9.2.1938г.
287. Страдание и учение, ООК , София
Какво има да ни безпокои, кажете ми? Че, ако знаехте да дишате, запример, ако ти може да концентрираш ума си, че Божият живот чрез дишането да влезе в тебе, ти ще забравиш всичките страдания.
11.2.1938г.
288. Мозъчна и симпатична нервна системи,  МОК , София
Може ли да направите едно упражнение с дишането? Направете го сами, като броите на ум до 6. /Направихме упражнението три пъти, като броихме до шест за вдишване, задържане и издишване/.
Не знаете какъв сложен процес трябва да стане във вас, в мозъка ви и в дишането ви, и в храненето трябва да стане, докато се реализира туй, което желаете.
С дишането, с яденето, с работенето, ние събуждаме симпатичната нервна система, а с мисленето ние събуждаме, поощряваме мозъчната система.
Тогава дишането, храносмилането, движението на ръцете, на очите, на всичките удове, когато можеш да ги владаш, да бъдат под твоя контрол, ти си научил закона на любовта.
13.2.1938г.
289. Четири погледа,  УС , София
Добрият живот е храна за човека – значи ще се храниш с Любовта. – „Да мислим добре.“ – Доброто мислене е дишането.
25.2.1938г.
290. Обич и любов,  МОК , София
Казвате: „Окапаха листата!“ Защо? Понеже те са били средство за дишането, външно средство за дишането.
При стомаха парчетата се правят, при дишането се изпълняват, при мисленето се слушат.
27.2.1938г.
291. Единство в живота,  УС , София
Значи любовта е свързана с мисълта, вярата е свързана с дишането, а надеждата – с храненето.
11.3.1938г.
292. Учение,  МОК , София
Щом поддържаш дишането, веднага животът се проявява.
След като се научите да свирите с устата, туй е свирене на арфа с 32 струни е тази арфа, тогава като се научите хубаво да свирите, ще ви дадат друг орган, дишането ще дойде.
В яденето, в дишането и в мисълта; животът в тия трите форми се проявява.
Ако вие не знаете как да дишате, ако в дишането не чувствувате Божието присъствие, ако в храната вие не чувствувате Божието присъствие, в яденето като ядете, трябва да знаете, че вие възприемате една Божествена сила, която ще ви научи какво трябва да правите.
13.3.1938г.
293. Дигна ръцете си и ги благослови,  НБ , София
Дишането ще ни запознае със силите, които действуват в създаването на света.
25.3.1938г.
294. Законът на музиката,  МОК , София
Защо искате? Ами, че в дишането има пеене. Ако вие имате едно хубаво дишане, достатъчно е да си турите ухото на гърдите, за да знаете дали дишането е правилно. Когато дишането е правилно, има една музикалност в дробовете.
29.4.1938г.
295. Една основна идея,  МОК , София
Коя е основата на дишането? – Въздухът. На какво дишането се обосновава? – На въздуха? – Въздухът е потребен за дишането.
Сега дишането в какво седи? Западните хора дишат и източните хора дишат, но има разни теории за дишането.
4.5.1938г.
296. Музикална любов, ООК , София
Този момент, в който се роди, как ще започне дишането, в положителен смисъл или отрицателен. Някои деца се раждат и като се родят правилно започва дишането. Някой път туй, дишането започва неправилно, не се приема достатъчно количество въздух. В дишането има цяла музика.
15.5.1938г.
297. Речи само реч,  НБ , София
Храненето на човека трябва да бъде разнообразно, дишането му също трябва да бъде разнообразно.
29.5.1938г.
298. Всичко е възможно,  НБ , София
Казват: „Защо дишаш?“ Дишането е вливане на Божествения живот.
3.6.1938г.
299. Правата линия,  МОК , София
Храненето и дишането това са два процеса. Не е лесна работа човек да говори за дишането.
1.7.1938г.
300. Законът на контраста,  МОК , София
Дотогава, докато не се прояви дишането в човека – детето в утробата на майка си не диша, не чувствува и не мисли.
6.7.1938г.
301. Светлина, топлина, доброта, ООК , София
Казвате: „Защо трябва да бъда добър?“ Ако в тебе кръвообръщението и дишането не стават правилно, ти си осъден, никакво постижение не може да имаш.
20.7.1938г.
302. Основи на здравето, СБ , РБ , 7-те езера
Който разбира законите на дишането, той разбира законите на духовния свят. Когато живеете на равни места, дишането ви е спокойно, леко, защото сте се приспособили на тия условия.
31.8.1938г.
303. Кибритени клечки, ООК , София
Те дишат подобно на дишането на рибите. Но има един процес на дишането.
2.9.1938г.
304. Съзнание и самосъзнание,  МОК , София
Въздухът е посланик на дишането. Така е и с дишането. Колко пъти са давани правила за дишането, някои считат мъчно е да се диша. Има едно съзнание във въздуха, човек ако влезе във връзка с него, дишането става правилно.
Ако ти пиеш вода и умът ти присъствува /и/ в дишането, непременно ще имаш добри резултати.
Не вярвате в дишането, не вярвате в пиенето на вода, не вярвате в яденето. Опитвали ли сте се за колко време може да не дишате, да спрете дишането? Спри се някой път, изпразни въздухът. Тогава започни дишането и да не става бързо. Мнозина се простудяват в дишането, понеже поемат бързо въздуха.
Та казвам: Всичките окултни ученици в старо време досега, трябва да бъдат много умерени в яденето, в пиенето на вода, в дишането и в ходенето.
4.9.1938г.
305. Тониране,  УС , София
И тъй, любовта на човека към хората регулира неговия стомах; любовта му към ангелите регулира дишането му, а любовта му към Бога регулира главния мозък, т.е. нервната му система.
11.9.1938г.
306. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Когато се качва по високи планински места, дишането на човека се усилва. – „Ама защо трябва човек да се моли?“ – Ако не се молиш, ти нищо няма да придобиеш. Молитвата е процес, подобен на дишането. Както при дишането всички мускули трябва да се раздвижат, такова нещо представя и молитвата.
16.9.1938г.
307. Самовъзпитание,  МОК , София
Всяка добра мисъл действува правилно на кръвообращението, на дишането и на мисълта. А всяка неправилна мисъл спъва кръвообращението, спъва храносмилането на човека, спъва дишането и неговата мисъл.
18.9.1938г.
308. Да Му служим без страх,  НБ , София
Казвам: От какво зависи физическият живот на човека? – Зависи от три фактора: Най-първо зависи от храната, зависи от дишането и зависи от кръвообращението на човека. Дишането трябва да бъде една мелница, която мели брашното и дига шум наоколо. Ако вие разчитате само на вашия физически живот, вие ще бъдете един дерменджия, един воденичар, паспал ще събирате, пияница ще бъдете и при това дишането не може да бъде правилно.
Като вдъхнал този въздух, като станало окисляването, станал жива душа, започнал да мисли, понеже с дишането иде човешката мисъл.
21.9.1938г.
309. По закон и по любов, ООК , София
Туй произтича от дишането, защото забележете: този въздух, който не е съединен, който е отдалече. Когато Любовта върви правилно, вие казвате, правилно е дишането. Та човек с дишането си, на ваш език, кислородът и водородът постоянно връзки правят, постоянно женитба става. Сегашните хора започват да грешат с дишането. Сега в живота всички нещастия на хората произтичат от яденето и дишането. И в дишането става така.
Ако в твоя ум блуждаят нечисти мисли, ако в тебе се зароди най-малкото желание да направиш нещо, ако в яденето не знаеш как да ядеш, ако в дишането не знаеш как да дишаш, ако не знаеш как да се обличаш, защото човешката мисъл сега се занимава с модата.
Знаете ли дишането на светията какво е? Най-напред светията за 20 минути задържа въздуха си. Дишането е една работа.
30.10.1938г.
310. Неизбежният път,  НБ , София
От какво страда? Дишането е слабо в него, задушава се. И дишането се подчинява на известни закони.
2.11.1938г.
311. Божественият подтик, ООК , София
И търпението на човека зависи от дишането му.
6.11.1938г.
312. В името Божие,  НБ , София
Подвижността и хладнокръвието на човека зависи от рибите, а дишането му зависи от птиците.
16.11.1938г.
313. Добри и лоши хора, ООК , София
Дишането е основано на този закон.
23.11.1938г.
314. Разумният път в живота, ООК , София
Но сега най-важното място, то е носът, понеже чрез него става дишането.
30.11.1938г.
315. Новата религия, ООК , София
Ами [от] този въздух, от дишането на въздуха вие ще приемете вашето разположение и ще започнете да мислите.
11.12.1938г.
316. Закон на вярата,  НБ , София
Сега ние изучаваме закона на вярата, закона на дишането. Ако дишането на човека е слабо и вярата му ще бъде слаба. Щом дишането е пълно и вярата е силна. Който иска да усили вярата си, той трябва да усили дишането си. Като диша, човекът трябва да възприема всяка вдишка спокойно, дълбоко, като спазва и при дишането законите на хармонията и на мелодията. При дишането човек не трябва да бърза, бавно да възприема въздуха и бавно да го изпуща, като задържа въздуха в дробовете си най-малко десет секунди.
Вярата е закон, свързан с дишането. Както във въздуха има няколко елемента, необходими при дишането, така и вярата се нуждае от няколко елемента.
Вие може да сте чели много хубави книги за дишането, но този метод не е даден никъде.
14.12.1938г.
317. Път и постижение, ООК , София
Започнете яденето, дишането и мисленето.
28.12.1938г.
318. Физически, духовни и умствени нужди, ООК , София
Не може да избегнеш дишането. Ако в дишането може да опиташ, по-добре е да дишаш, отколкото е да се противиш.
Защото в поста, когато някой пости, то е за засилване на дишането. Човек, като започне да пости, трябва да усили дишането си.
30.12.1938г.
319. Скръб и радост,  МОК , София
Дишането е един процес да се учиш.
11.1.1939г.
320. Правилно разбиране, ООК , София
Набожните хора трябва да изучават закона на светлината, да изучават закона на дишането, на храненето, на пиенето.
13.1.1939г.
321. Организиран и неорганизиран свят, МОК , София
Ако човек имаше нужда от въздух, щеше ли той да работи? Защото дишането е една принудителна работа, но е приятна работа.
1.2.1939г.
322. Постъпвайте съвършено!, ООК , София
Усещаш приятност в дишането си, в мислите, разположен си.
8.2.1939г.
323. Надежда, вяра и любов, ООК , София
Показва, че дишането не е правилно.
10.2.1939г.
324. Един опит, МОК , София
Лишете дробовете от въздух, обезсмисля се дишането.
12.2.1939г.
325. Качества на силния човек,  УС , София
Например, при дишането вие взимате част от въздуха и го задържате, искате да го направите част от себе си – ваша собственост.
15.2.1939г.
326. Правилни схващания и правилен живот, ООК , София
Или може причината да е в твоите чувства, причината може да е в дишането. Кое е правилното дишане? В правилното дишане трябва да има кръв. (Виж фиг. 1) (липсва в оригинала) Някой път дишането да е като начупена линия (Виж фиг. 2 и 3) (липсва в оригинала) Когато човек почне да диша бързо и плитко, този човек скоро ще изхвръкне. Като дишаш да не се чува дишането ти. Щом няма хармония между чувствата на човека, то и дишането става неправилно. Сега дишането е външна страна; чрез него могат да се поправят известни чувства.
17.2.1939г.
327. Недоволството, МОК , София
Ако диша какъвто и да е въздух, ще бъдат ли резултатите еднакви? Ще зависи от качеството на въздуха, какви ще бъдат резултатите от дишането.
12.3.1939г.
328. Радостта,  УС , София
Ти, ако на дишането не можеш да се радваш, не можеш да разбереш, че Бог ще влезе в тебе.
15.3.1939г.
329. Самовъзпитание, ООК , София
Вие мислите при дишането за съвсем други работи.
Дишането ви трябва да бъде правилно.
31.3.1939г.
330. Трите перпендикуляра,  МОК , София
Най-първо, ако носът е тесен, дишането е слабо, дупките са по-малки.
12.4.1939г.
331. Съобразителност и разумност, ООК , София
Трябва да носите известен прибор, известна маска с кислород и трябва изкуствено да поддържаш дишането.
21.4.1939г.
332. Самовъзпитание,  МОК , София
Ако иска човек да бъде здрав, при дишането трябва да присъствува умът. За да дишате правилно, умът най-малко 5–10 минути на ден трябва да мисли върху дишането, върху онова, което правите при дишането. Та често хората заболяват, когато техният ум не взима участие при дишането. При дишането ние сме длъжни да взимаме участие най-малко по 5–10 минути на ден. През това време да мислим върху дишането, да вземем участие с мисълта си при дишането, да мислим върху самия процес.
23.4.1939г.
333. Новото в живота,  НБ , София
Ето аз какво разбирам под дишане: Ако дишаш и не мислиш когато дишаш, при дишането, като приемаш въздуха трябва да благодариш на Бога, че си приел въздуха в себе си да го задържиш.
30.4.1939г.
334. Любовта като среда, като сила и като възможност,  НБ , София
Мнозина казват, че не се интересуват от яденето, не се интересуват от дишането, от мисълта, от това-онова.
3.5.1939г.
335. Иде и иди, ООК , София
И дишането е първия контакт. Първия живот на земята човек е почнал да чувствува с дишането.
12.5.1939г.
336. Музикален живот,  МОК , София
Каква идея е яденето, дишането, слушането? И Д Е Я – мисловият свят.
14.5.1939г.
337. Божието благословение,  НБ , София
Тъй както сега угаждат на стомаха си, ако угаждаха на дробовете, на дишането и на своята мисъл, ние щяхме да бъдем почти съвършени хора.
17.5.1939г.
338. Музикалния тон на живота, ООК , София
Пеенето е закон на дишането.
19.5.1939г.
339. Беден и богат,  МОК , София
Зависи от дишането, зависи от храната, зависи от мисълта.
24.5.1939г.
340. Музикална задача, ООК , София
В „сол“ ще дойде дишането. Ти не може да дишаш правилно, ако не пееш „сол“. „Сол“, като пееш, веднага дишането става правилно.
9.6.1939г.
341. Бял и черен кюп,  МОК , София
Яденето е работа, дишането е работа, ходенето е работа, самата работа е работа.
21.6.1939г.
342. Нагоре и напред, ООК , София
Та казвам сега, с това ще подобрите дишането си. Главно чрез пението, чрез свободното пение се подобряват дробовете и дишането. А пък щом се подобри дишането, човек е вече здрав.
25.6.1939г.
343. С човешки и ангелски езици,  НБ , София
Ако ти знаеш как да дишаш правилно, ти ще бъдеш щастлив по отношение на дишането.
25.6.1939г.
344. Стари и нови светии,  УС , София
Най-първото, лесната задача, с която хората са започнали, е дишането! Дишане, ядене и спане са най-лесните работи, с които човек може да работи.
12.7.1939г.
345. Езикът на любовта, СБ ,РБ , 7-те езера
Дишането пък подразбира прави мисли и прави чувства.
345.2 Силата на Любовта ( втори вариант )
В този нов живот мисълта е дишането на човека. Под думата молитва разбирам следующето: тя е дишането на душата.
16.7.1939г.
346. Реалността на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Физическият живот на човека се обуславя от дишането.
16.8.1939г.
347. Възможности на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Които са разбрали смисъла на науката за дишането, те я свързват с правото мислене и се радват на големи постижения.
347.2 Възможностите на Любовта ( втори вариант )
Ония, които започват с портокалената светлина, понеже не знаят езика ѝ да го говорят, те вдъхват въздуха - учат учението на дишането. Те са ученици на науката за дишането.
18.8.1939г.
348. Новият закон, СБ , РБ , 7-те езера
Дишането и храненето са два процеса, които съществуват и в духовния свят. Вътрешната или духовна страна на дишането е правилното мислене. Значи, между дишането и мисленето, както и между храненето и чувстването съществува тясна вътрешна връзка. Ако дишането не се придружава от вътрешна мисъл, и ако храненето не се придружава от вътрешно чувство, тия два процеса не се използват правилно. Обаче, ако човек свърже дишането със стремежите на своя ум, а храненето – със стремежите на своето сърце, и двата процеса ще се извършат правилно и ще имат добри резултати.
Дишането е свързано с ума, а умът – с духа.
348.2 Новият закон ( втори вариант )
Когато правилно мислим, това е вътрешния духовен свят - дишането. Та онези, които разбират, има една връзка между дишането и мисълта и между яденето и чувстването на човека. Дишането без една правилна вътрешна мисъл и то е безполезно. Когато свържем яденето със стремежа на сърдцето и дишането с мисленето, ние вече имаме един правилен процес.
Следователно яденето е свързано със сърдцето, дишането е свързано с мисълта.
1.9.1939г.
349. Красиви движения,  МОК , София
И в дишането: Същият закон.
13.9.1939г.
350. Организирана вяра, ООК , София
А пък щом дишането не е правилно, то има една натегнатост, сухота в очите. А пък щом дишането не е правилно, то погледът е остър и очите са сухи.
6.10.1939г.
351. Смяна на състоянията,  МОК , София
Дишането не е един прост акт само на приемане на въздуха. Онези, които са писали много върху дишането, са забравили едно нещо.
Седите, но нещо стомахът ви има или бъбреците, или дишането ви.
8.10.1939г.
352. Мощните сили в природата,  НБ , София
При това, никакъв шум не трябва да се чува при дишането. Вследствие на това дишането не е правилно. Ако дишането в човека не е правилно, в дадения момент и мисълта не може да бъде нормална.
18.10.1939г.
353. Малките Божествени подтици, ООК , София
Друга работа, по-деликатна, е дишането.
353.2 Малките Божествени подтици ( втори вариант )
Друга работа, по-деликатна е дишането.
6.12.1939г.
354. Търсене на изгубената дума, ООК , София
Като не благодариш на Бога за яденето, ще се разстрои стомахът ти; като не благодариш за дишането, ще се разстроят дробовете ти; като не благодариш за мисленето, ще отслабне нервната ти система.
17.12.1939г.
355. Аз, ти, той,  УС , София
А пък щом си изкривяваш врата, дишането ти няма да бъде правилно.
24.12.1939г.
356. Акаш и прана,  НБ , София
В този смисъл дишането не е нищо друго освен метод за акумулиране на праната.
5.1.1940г.
357. Идеален и реален живот,  МОК , София
То са два полюса на физическото поле: яденето и дишането. Когато едно дете се образува в утробата на майката, дишането иде после. Когато в детето започне да функционира дишането, то се ражда вече. Като заплаче, значи вече започва процесът на дишането.
Основното нещо на физическото поле е дишането. Дишането е първото нещо.
Сега вземете закона за дишането. Преди закона за храненето един труден въпрос за разрешаване е дишането. Да кажем, че някой човек в духовния свят е слаб, или дишането му е слабо.
21.1.1940г.
358. Ако имате вяра,  НБ , София
Като спре дишането на сърцето, това е студ, който му действува.
28.1.1940г.
359. Един ден,  УС , София
Ще ви чета: „Реалността на живота.“ /Учителят прочете 40 страница и няколко реда от 41-та до изречението: „Физическият живот на човека се обуславя от дишането.“/ Една година показва, че земята се завърта веднъж около слънцето.
31.1.1940г.
360. Трите връзки, ООК , София
Има заблуждения в дишането, от които идат болестите.
28.2.1940г.
361. Минало и настояще, ООК , София
Ти се уплашиш – не е лошо, че си се уплашил, но ако не изследваш греха защо е дошъл… Като се уплашиш, наблюдавай дишането какво е.
Или по някой път онези хора, които много се тревожат, под очите си имат черно, което показва, че дишането не е правилно.
1.3.1940г.
362. Новото възпитание .,  МОК , София
Говори за дишането, няма го дишането.
6.3.1940г.
363. Съвършенството, ООК , София
Казвам, че причината може да бъде яденето или дишането, или електричеството, или магнетизмът, които минават през неговата нервна система. Ако е дишането, това е неговата чувствителност.
31.3.1940г.
364. Светлина, топлина, сила,  УС , София
Ако неговата диафрагма е слаба, дишането ще бъде слабо.
24.4.1940г.
365. Сгъстяване, разредяване и разширяване, ООК , София
Ако пресилването е в чувствата, ще се яви в симпатичната нервна система нарушение, в дишането ще стане някакво нарушение, заболяване става вече.
17.5.1940г.
366. Разумни отношения,  МОК , София
Ако се качи още по-нависоко, става и задушаване в дробовете, дишането не става правилно.
22.5.1940г.
367. Три вида любов, ООК , София
Една малка мекота, едно завиване, пластичност трябва да има в дишането.
5.6.1940г.
368. Двата закона, ООК , София
Дробовете са функция за дишането, стомахът е функция за храносмилането.
23.6.1940г.
369. Новият закон,  НБ , София
Здравето зависи от дишането. Сега, не само в храненето, не само мисълта влиза, но една храна, ако ти не я обичаш, не те ползува; и дишането ако не ти е приятно, ако не мислиш заради него, не може да те ползува.
28.6.1940г.
370. Основната мисъл,  МОК , София
Кое спъва младия и кое го поощрява? Допуснете сега, че вие не знаете какво нещо е дишането. Животните не знаят какво нещо е дишането.
10.7.1940г.
371. Добри проводници, ООК , София
Доброто разположение урегулира дишането.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.