Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1907г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
Пазете се от мислите на гордостта.
28.8.1909г.
2. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Гордостта е една духовна болест.
31.8.1910г.
3. Приложение към протокола от 1910 г., СБ , В.Търново
Гордостта е болезнено състояние в Духовния свят, а смирението е естествено състояние в същия свят.
5.12.1913г.
4. Като младенци, ИБ ,
Той е нашият баща на плътта, той е падналият велик дух на светлината и за гордостта си е свален и направен владетел на тъмнината И ние, докато сме синове на плътта, на материалния свят, сме синове на Луцифера - младенци, и сме раби, а не още за Царството Божие.
19.1.1914г.
5. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ , София
С това извадиха наяве непослушанието и гордостта си.
19.7.1914г.
6. Любовта, НБ , София
Разбира се, не казвам, че завистта, че гордостта няма да посетят никога нашето сърце; по някой път ще дойдат като гости, но и затуй няма да ни съдят; работата е да не правим приятелство с тях.
18.10.1914г.
7. Фарисей и Митар, НБ , София
Гордостта и смирението са синоними на тия двама хора – фарисеят и митарят.
У фарисея имаше по-благородни черти, отколкото у митаря; той седеше в много отношения по-високо, но имаше една последна грешка – гордостта, която можа да го смъкне в ада.
18.1.1915г.
8. Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин, ИБ , Бургас
Гордостта води към падане.
26.11.1916г.
9. Закхей, НБ , София
Защото гордостта се явява от ума, а злото – от сърцето. Гордостта се явява, когато човек започва да се индивидуализира.
24.12.1916г.
10. Ще бъдат научени,  НБ , София
Ако се гневиш, ще знаеш, че жената в тебе е виновна, понеже гневът е порок на жената; ако се гордееш, мъжът е виновен, понеже гордостта е порок на мъжа.
10.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )
Горделив си - мъжът е виноват, защото гордостта е порок на мъжа.
1.1.1917г.
11. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Гордостта е майка на временното, преходно знание.
11.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Гордостьта е майка на врѣмѣнното, прѣходно знание.
1.4.1917г.
12. Виделината,  НБ , София
Това, което разрушава, разваля съвременните хора, са следните 7 елемента: гордостта, гневът, сладострастието, леността, скъперничеството, завистта и лакомството. Гордостта не е от Бога. Бог е създал човека да се самоуважава, но той се е отдалечил от Него с гордостта. Тази теменужка, която вие употребявате, говори: „Бог се проявява в скромността на живота, а не в гордостта. Завистта и гордостта са брат и сестра.
27.10.1918г.
13. Двете заповеди,  НБ , София
Като се стремял да реализира големите си желания, човек прескочил едно стъпало от стълбата на развитието си, поради което днес егоизмът, гордостта, алчността са взели надмощие в него.
13.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Като се стремѣлъ да реализира голѣмитѣ си желания, човѣкъ прескочилъ едно стѫпало отъ стълбата на развитието си, поради което днесъ егоизмътъ, гордостьта, алчностьта сѫ взели надмощие въ него.
5.12.1918г.
14. Малък разбор, НБ ,ИБ , БС , София
Под „погубител” се разбира един от пороците на човешкия ум, а това е гордостта.
14.2 Лемуилъ ( втори вариант )
Подъ „погубитель” се разбира единъ отъ пороцитѣ на човѣшкия умъ, главно гордостьта.
15.12.1918г.
15. И рече баща му,  НБ , София
Трябвало да се върне младият брат от странстването си, за да се прояви гордостта и користолюбието на брата му.
15.2 И рече баща му ( втори вариант )
Трѣбвало да се върне младиятъ братъ отъ странствуването си, за да се прояви гордостьта и користолюбието на брата му.
28.12.1920г.
16. Три закона,  ИБ , Русе
Вилхелм, казват, сега реже дърва, а не да чака Господ да смъкне гордостта му.
26.2.1922г.
17. Царството Божие,  НБ , София
За пример, бащата е символ на гордостта: бащата се гордее с децата си.
Да бъдеш баща, значи да развиваш гордостта, да си младоженик – да развиваш ревнивостта, готвач – да се гневиш, да бъдеш разбойник, то е жаждата.
Ти можеш радикално да разрешиш всички въпроси, и да ги разрешиш не по правилата на гордостта, не по правилата на гнева, леността, жаждата и сладострастието.
15.3.1922г.
18. Качества и проявление на волята,  МОК , София
А у инатливия, у него гордостта взема надмощие.
18.2 Качества и прояви на волята ( втори вариант )
В този човек гордостта взима надмощие.
20.4.1922г.
19. Предназначението на музиката, ООК , София
За контролиране на мозъка ви тази предвзетост бърка, тщеславието бърка, гордостта бърка, страхът бърка, гневът бърка, т. е. това са червеи, които разрушават плодовете на вашия ум.
Сега гордостта другояче се определя. От гордостта е произлязла завистта. Гордостта при всички подобни случаи заговорва. А най-голямата опасност, която сега иде, тя е от гордостта в окултната школа. И тъй гордостта е едно най-опасно качество за човека.
Ако гордостта се увеличи чрезмерно, ще чувствувате отзад на главата, в мозъка си едно болезнено напрежение.
19.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
Тщеславието, гордостта, страхът, гневът са сили, които нарушават хармонията в мозъка.
Веднага гордостта му ще излезе на лице. От гордостта е произлязла завистта.
Гордостта се проявява най-много между религиозните хора. Следователно, искате ли да видите гордостта, проявена в своите високи върхове, търсете я между религиозните и учените. Опасно чувство е гордостта, особено в окултната школа.
Ако гордостта се прояви повече, отколкото трябва, в задната част на мозъка ще се яви едно болезнено напрежение.
3.5.1922г.
20. Красивото в живота, МОК , София
Ако почне да преобладава грубият елемент на личните чувства, гордостта, очите пак ще бъдат ясни, но ще бъдат светнали и ще представят една грубост, неподвижност.
14.5.1922г.
21. Дъще Сионова,  НБ , София
Възседна Христос на туй осле, значи подчинил Той в себе си тщеславието и гордостта, а туй показва: „Отсега нататък аз ще служа на Бога с Любов, с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа, с всичката си сила, всичко, което имам, подчинявам го на Негово служене“ – туй показва „възседна на осле“.
15.6.1922г.
22. Мисъл и действие, ООК , София
22.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Например, ако изведнъж придобиете големи знания, вие можете да се възгордеете, а гордостта води към падане.
22.6.1922г.
23. Влиянието на музиката, ООК , София
23.2 Влияние на музиката ( втори вариант )
Тя има за цел от една страна да развие добродетелите – Любовта, Мъдростта, Истината, а от друга – чувствата и умствените способности – вяра, надежда, музика, разсъдъка, въображение, творческия ум, дружелюбие – да регулира честолюбието, гордостта и т.н.
26.11.1922г.
24. Лама савахтани,  НБ , София
Между религиозните се срещат такива, на които гордостта и религиозността се вижда през скъсаните им гащи.
29.11.1922г.
25. Единство на съзнанието,  МОК , София
Страхът е недъг на чувствата, а гордостта – недъг на ума.
24.1.1923г.
26. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Гордостта произтича от ума, а тщеславието – от сърцето.
Сега ще нахвърлям няколко мисли върху гордостта и тщеславието. Гордостта се дължи на чрезмерно развито самоуважение в човека.
Като пишете темата си, пишете и за ползата и вредата от гордостта и тщеславието.
Гордостта и тщеславието играят важна роля в науката. Гордостта е дала обратни резултати в науката, тя е създала консерватизма. Вследствие на гордостта знанието е задържано за достойните хора, за аристократите – простата маса, народът не е достоен за знание. Следователно гордостта привлича енергиите към центъра, а тщеславието ги пръска навън, към периферията.
И тъй, изучавайте гордостта и тщеславието в техния естествен вид, за да ги превърнете в нещо полезно.
Самоуважението е благородно чувство, а гордостта – болезнено. Гордостта е опасна и в това отношение, че прави човека злопаметен.
После се явила гордостта – мъжът в човека.
Някой е горделив; гордостта в него е трън, който не трябва да се изкорени, но да се присади.
Дето страхът и гордостта са силно развити, там надеждата е слабо развита. Гордостта пък кара човека да се държи нависоко, а същевременно и да лицемери.
5.2.1923г.
27. Малките случаи, ООК , София
У оптимистите е обратно: у тях гордостта е слабо застъпена, а съвестта, милосърдието и разсъдъкът завземат по-широка площ в схващанията им, затова те виждат във всичко добрата страна.
11.2.1923г.
28. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
28.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
За да го освободи от гордостта, Провидението го направило просяк.
21.2.1923г.
29. Първата родена мисъл,  МОК , София
Дето гордостта и тщеславието са силно развити, там и умът е слаб.
13.5.1923г.
30. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
Не бойте се!“ Както гордостта е аномалия в човешкия ум, така страхът е аномалия в ума и сърцето едновременно.
8.7.1923г.
31. Речи само реч, НБ , София
Как смеете да се качвате на върховете и да оставяте своите извержения? Гордостта е човешко извержение.
Кажат ли за някого, че е горделив, аз зная, че той е беден, нищо няма. – Как да примирим гордостта с ревността? – На горделивия ще дадем част от богатството на ревнивия и ще ги съберем да живеят заедно.
11.11.1923г.
32. Който има уши,  НБ , София
Гордостта може да се покаже и през хубавите дрехи, може да се покаже и през съдраните гащи.
21.11.1923г.
33. Силовите линии в природата, ООК , София
Ще разгледате тщеславието и гордостта като две положителни прояви на човека в низходяща степен или като две отрицателни качества на неговия характер.
В гордостта като основа влиза личното чувство, самоуважението – то е главният елемент, а в тщеславието – общителността.
26.3.1924г.
34. Добрите и лошите мисли, ООК , София
Съмнението си има свой произход, гордостта си има свой произход; омразата също си има свой произход.
34.2 Добритѣ и лошитѣ мисли. ( втори вариант )
Съмнѣнието си има свой произходъ, гордостьта си има свой произходъ, умразата сѫщо си има свой произходъ.
21.1.1925г.
35. Значение на изслушването, ООК , София
В религиозния живот има една голяма опасност, а именно: тщеславието и гордостта се скриват вътре в човека и той трябва внимателно да ги различава. Гордостта дошла.
13.12.1925г.
36. Откъде ида,  НБ , София
Високото място на храма, това е гордостта.
27.12.1925г.
37. Показа им ръцете си,  НБ , София
Питам: защо тя пък е тъй любезна, тъй учтива? Казвам: грозната, за да балансира своята грозота, туря на лице своята доброта, а красивата, за да пази своята красота, понеже всички я търсят, тя ги презира, туря на лице една лоша черта - гордостта.
28.2.1926г.
38. Приех от Отца Си,  НБ , София
Гордостта у човека, съзнанието му, че много знае, му пречи в живота.
5.5.1926г.
39. Условия за обикновения и за разумния човек, ООК , София
Кой е коренът на всички злини? Коренът на всички злини е сребролюбието; коренът на всички злини е тщеславието; коренът на всички злини е гордостта; коренът на всички злини е гневът; коренът на всички злини е съмнението; коренът на всички злини е безверието.
13.10.1926г.
40. Свободно движение, ООК , София
На какво се дължи гордостта? Гордостта е признак на излишък от мозъчна енергия.
2.1.1927г.
41. Влизане,  НБ , София
Гордостта сваля човека надолу.
12.1.1927г.
42. Предназначение, ООК , София
Гордостта е болезнено чувство.
17.4.1927г.
43. Раб и син,  НБ , София
Аз взимам гордостта в прав, в хубав смисъл. Гордостта, без смирението, е болезнено състояние на човешкия дух.
12.6.1927г.
44. Дойде на себе си,  НБ , София
Гордостта в човека трябва да отстъпи на смирението, и така да се яви пред Бога.
15.8.1927г.
45. Правата мисъл, МС , София
Какво представлява гордостта? - Тя е шилест връх, на който едва ли може да стои една муха. Гордостта всякога има за цел високия връх.
4.9.1927г.
46. Мнозина казваха,  НБ , София
Многото знания, невежеството, гордостта не са нещастия за хората, но те говорят за отбиването им от правия път.
18.12.1927г.
47. Естествена среда,  МОК , София
Ще дойде у вас гордостта, ще се наклоните надясно, но пак ще се изправите.
18.12.1927г.
48. Твърдата храна,  НБ , София
Гордостта, самосъзнанието, амбицията и ред още отрицателни прояви в човека се дължат на излишни вещества в неговото умствено тяло.
25.3.1928г.
49. Остани с нас!,  НБ , София
При това положение, в него се развива гордостта.
27.4.1928г.
50. Смирението,  МОК , София
Гордостта представя сушата в живота. Гордостта е причина за пропадането на някои религиозни системи; тя е причина и за пропадането на религиозни и на светски хора.
4.7.1928г.
51. Началото на добродетелта, ООК , София
Малко трябва на човека, за да прояви гордостта си. Гордостта е качество не само на човека, но и на животните, и на растенията.
31.8.1928г.
52. Гордост и ревност,  МОК , София
Той е застанал на пътя, който води към гордостта, т. е. на кривия път на живота.
Човек, в когото гордостта взима връх, престава да се учи.
Какво представя гордостта? – Най-голямата суша, която може да се яви в живота на човека, това е гордостта. Според някои, гордостта представя „запичане на съзнанието“.
Същият процес се явява и при гордостта.
В това отношение, гордостта е първото болезнено и неестествено състояние на човешкото съзнание.
Гордостта така се подкрадва в него, както в младия момък – мисълта за някоя красива мома, че само той има право да се разхожда, да се разговаря с нея и да й се радва. И момата, в която гордостта взима надмощие, мисли, че само тя има право да се разхожда и разговаря с красивия момък. Като видят, че има нещо красиво, което не могат да постигнат, те започват да се страхуват от своята мисъл, гордостта ги плаши и постепенно изправят разбирането си.
Значи, гордостта ражда ревността.
Гордостта произвежда запичане на съзнанието, а запичането създава суша в човешкия живот.
Като говоря за гордостта, не разбирам проявената гордост, но за състоянието, което е резултат на гордостта – запичането на съзнанието, когато човек престава да мисли и чувства.
Който не Го признава и не Го търси, той е дал място на гордостта в себе си. Влезе ли гордостта в човека, той се излага вече на опасност – запичане на съзнанието.
Гордостта се възпитава чрез смирението.
Ние сме против неестествените положения в живота, каквито са гордостта и запичането на съзнанието, защото те лишават човека от възможността да расте и да се развива правилно. Гордостта и ревността внасят сиромашията в живота.
Който е научил законите на прилежанието и леността, нека направи сравнение между гордостта и ревността от една страна, запичането и сиромашията от друга.
Като ученици, вие трябва да се пазите от запичане на съзнанието, което се ражда от гордостта и от сиромашията, която е последствие на ревността. За да се освободи от болезненото състояние на гордостта, човек трябва да превърне гордостта в самоуважение; за да се освободи от болезненото състояние на ревността, той трябва да превърне ревността в прилежание.
В нея заговаря гордостта, и тя казва: Аз ще му покажа, коя съм.
52.2 Гордость и ревность. ( втори вариант )
Мисли ли, че всичко знае, той е на пѫтя на гордостьта, т.е. на кривия пѫть въ живота.
Не е знанието, което възгордява и спира човѣка отъ правия пѫть на живота, но гордостьта, именно, е спънка за истинското знание и за добрия животъ на човѣка. Човѣкъ, у когото живѣе гордостьта, прѣстава да се учи.
Споредъ менъ, гордостьта е най-голѣмата суша, която може да се яви въ живота на човѣка. Гордостьта може да се нарече още запичане на съзнанието.
Сѫщото нѣщо се забѣлѣзва и при гордостьта. Дойде ли гордостьта у човѣка, ще видите, че слѣдъ 5 – 6 – 10 деня най-много той започва да мухлясва.
Въ това отношение гордостьта е първото болезнено състояние на човѣшкото съзнание.
Това показва, че гордостьта се прокрадва скрито въ неговото съзнание. И момата, отъ своя страна, върви съ момъка и си мисли: „Като този момъкъ нѣма втори въ свѣта.“ Гордостьта се промъква и въ нейното съзнание.
Значи, гордостьта ражда ревностьта. Защо? Гордостьта произвежда запичане на съзнанието, а запичането създава суша въ живота на човѣка.
Като говоря за гордостьта, азъ не разбирамъ проявената гордость, но – състоянието, което е резултатъ на гордостьта – запичането на съзнанието, когато човѣкъ прѣстава да мисли и да чувствува.
Сега, отъ това, което се знае за гордостьта и за ревностьта, може да се извлѣче слѣдниятъ законъ: докато има запичане на човѣшкото съзнание, ще има сиромашия, ще има и безплодие.
Който не Го е намѣрилъ, далъ е мѣсто на гордостьта въ себе си. Влѣзе ли гордостьта въ човѣка, като естествена послѣдица на нея се ражда запичане на съзнанието.
Ние сѫдимъ само неестественитѣ положения въ живота, каквито сѫ гордостьта и запичането на съзнанието, защото тѣ лишаватъ човѣка отъ всѣка възможностъ за растене и правилно развитие. Гордостьта и ревностьта внасятъ сиромашия въ живота на човѣка, а човѣкътъ днесъ иска да бѫде богатъ.
Та казвамъ: който е научилъ закона на прилежанието и на лѣностьта, да направи паралелъ между гордостьта и ревностьта отъ една страна, и запичането и сиромашията отъ друга.
И тъй, ще се пазите отъ запичане на съзнанието, което се ражда отъ гордостьта; ще се пазите и отъ онази ужасна сиромашия, която е послѣдствие на ревностьта. Горделивиятъ човѣкъ, за да се избави отъ своето болезнено състояние, трѣбва да прѣвърне гордостьта въ самоуважение.
21.11.1928г.
53. Постоянни и непостоянни величини, ООК , София
Много ангели, много велики духове са паднали, поради своите лични чувства, поради гордостта си.
23.6.1929г.
54. Разумните кротки,  НБ , София
Гордостта на човека се вижда и през скъсаните, и през здравите дрехи.
8.12.1929г.
55. Да ида да го събудя,  НБ , София
Тщеславието и гордостта лежат на противоположните ъгли на квадрата.
55.2 Да ида да го събудя ( втори вариант )
Тщеславието и гордостта се намират на противоположните ъгли на този квадрат.
22.1.1930г.
56. Опитна школа, ООК , София
Те сгрешили поради гордостта, която била силно развита в тях.
16.3.1930г.
57. С благодат и истина,  НБ , София
Често гордостта се изявява като болезнено състояние на човешката душа.
23.3.1930г.
58. Синове на светлината,  НБ , София
Например, ако човек живее повече в низшите области на мисълта си, кръвта ще храни повече задните центрове на мозъка: семейните чувства, гордостта, тщеславието и др.
2.4.1930г.
59. Права мисъл, ООК , София
Защо? Защото тщеславието е чувство, което се изявява навън, по отношение на хората, а гордостта – навътре, към самия човек.
59.2 Чиста мисъл ( втори вариант )
Тщеславието е за предпочитане пред гордостта, защото тщеславието е отвън, за хората, а гордостта е отвътре.
6.4.1930г.
60. И рече Исус,  НБ , София
Да сподели с никого състоянието си, не се решавал – гордостта не му позволявала.
30.4.1930г.
61. Положително знание, ООК , София
Ако не може да използва знанието, както трябва, човек се възгордява, а гордостта покваря човешката душа.
1.9.1930г.
62. Две категории хора, ООК , София
Например, вие ще изучавате тщеславието, користолюбието, гордостта, но заедно с тях ще изучавате и добродетелите: смирение, кротост, търпение, любов и т.н.
19.9.1930г.
63. Силата на доброто,  МОК , София
Гордостта върви по прави линии, а тщеславието – по криви. Гордостта и тщеславието са две прояви на човека, които трябва да се изучават.
63.2 Правата и кривата линия. Силата на думата добро ( втори вариант )
Запример чрезмерното знание ще роди какво? (Гордост) Най първо гордостта е в центъра, а щестлавието е на периферията. Щестлавието е периферията на гордостта. Та, когато ние говорим за щестлавието, ще знаете, че това проявление е на периферията, а гордостта е в центъра. Гордостта е праволинейна, а щестлавието е криволинейно. При гордостта въобще човек има отношение към себе си, той мисли за своето достойнство. Когато някой човек каже: това е моята чест! Това не се отнася към гордостта, а се отнася към периферията.
23.11.1930г.
64. Двама или трима,  НБ , София
Честолюбието е майката, а гордостта – бащата.
26.12.1930г.
65. Любов и милосърдие,  МОК , София
65.2 Любов и милосердие ( втори вариант )
И действително, съответствие има, гордостта на човека седи във вирнатата глава.
3.6.1931г.
66. Съществено и несъществено, ООК , София
Няма по-страшно нещо от гордостта и тщеславието.
5.6.1931г.
67. Трите отношения,  МОК , София
Те събуждат гнева, честолюбието, гордостта, тщеславието на хората, вследствие на което развалят отношенията им.
21.6.1931г.
68. Мистично разбиране,  УС , София
Дали е вярващ или не, той носи със себе си тщеславието и гордостта.
14.7.1931г.
69. Денят на доброто,  РБ , 7-те езера
Гордостта е най-големият враг в развитието на човека. Опасно нещо е гордостта за духовния човек.
11.11.1931г.
70. Двоен дял, ООК , София
Гордостта, тщеславието счупват осите на ума и на сърцето. Влезе ли в човешкия ум, гордостта сваля човека от висините, до които е стигнал, в най-големите дълбочини.
2.3.1932г.
71. Физическият и Божествения живот, ООК , София
Значи, гордостта е резултат на неизползувано, натрупано знание. Гордостта е обратен процес на смирението. – Кога се смирява човек? – Когато прилага знанието, което е придобил.
71.2 Физическият и божественият живот ( втори вариант )
Следователно гордостта не е нищо друго освен неизползвано знание, натрупано знание.
16.3.1932г.
72. Начало на Мъдростта, ООК , София
Волът е символ на търпението, а магарето - на гордостта. Впрегнеш ли гордостта и търпението заедно, работата непременно ще се осакати. Да учиш гордостта на търпение, това значи, без да искаш, да предизвикаш някаква катастрофа.
Това са последствията на гордостта. Гордостта е отрицателно качество, от което човек сам може да се освободи.
72.2 Две състояния ( втори вариант )
Образ на гордостта е магарето. Несъвместими са търпението и гордостта. Ти не може да впрегнеш търпението и гордостта на едно място.
20.4.1932г.
73. Динамика на живота, ООК , София
Страхът, съмнението, подозрението, това е човешката страна на живота; болестите, скъперничеството, гордостта и тщеславието са също човешката страна на живота.
24.4.1932г.
74. Запечатаната книга,  НБ , София
Скъперничеството, користолюбието, гордостта, тщеславието, злобата – всичко е означено на техния нос.
29.5.1932г.
75. Постоянна благодарност,  УС , София
Благороден си, по причина на гордостта.
26.6.1932г.
76. Добрата воля Божия,  УС , София
Например, честолюбието, гордостта си стари, наследствени черти.
16.9.1932г.
77. Петте области в човека,  МОК , София
77.2 Петте области в човека ( втори вариант )
Гордостта е едно болезнено състояние.
25.9.1932г.
78. Превръщане на числата,  НБ , София
Дотогава, докато ти имаш слабости към парите, дотогава, докато ти имаш слабости към славата, дотогава, докато ти имаш слабости към гордостта, към всички удоволствия на живота, ти щастлив никога не може да бъдеш.
78.2 Превръщане на числата ( втори вариант )
Дотогава, докато имаш слабост към парите, дотогава, докато имаш слабост към славата, към гордостта, към удоволствията на живота, никога не можеш да бъдеш щастлив.
28.10.1932г.
79. Постигнати резултати,  МОК , София
Всеки от вас има специфични въпроси, но тъй както сте наредени, те не могат даже да се повдигнат. – Защо? – У някои от вас личните чувства са силно развити; у други честолюбието е силно; у трети – гордостта, тщеславието.
2.11.1932г.
80. Любов към Бога, ООК , София
Да се отречеш от богатството си означава да се откажеш от тщеславието, гордостта - от всичко отрицателно.
9.11.1932г.
81. Божественото дърво, ООК , София
Гордостта и тщеславието имат различен произход.
Гордостта произлиза от чувството на самоуважение, а тщеславие – от чувството на общителност.
81.2 Всякога услужвай ( втори вариант )
Тщеславието и гордостта имат различен произход. В гордостта се проявява чувство на самоуважение.
13.11.1932г.
82. Сляп от рождение,  НБ , София
Гордостта е едно болезнено чувство. Самоуважението е едно естествено чувство у човека, за да се пази чувството достойнство, а гордостта е едно анормално състояние и показва, че като говори, друг човек няма, само той има право.
82.2 Сляп от рождение ( втори вариант )
Вземете за пример гордостта у човека. Самоуважението е едно естествено чувство у човека, за да се пази достойнството му, а гордостта е едно анормално състояние.
25.11.1932г.
83. Силата на ума,  МОК , София
83.2 Силата на ума ( втори вариант )
Гордостта не е нищо друго, освен че са въвели тези хора, които не са били готови, в тази стая, дето има тези признаци описани, и са станали горделиви.
1.1.1933г.
84. Топли чувства и светли мисли,  УС , София
Ако си беден, ще свали от гърба ти товара на бедността; ако си гладен, ще те освободи от глада; ако си страхлив, ще те освободи от страха; ако си горд, ще те освободи от гордостта; ако си тщеславен – от тщеславието; ако си алчен, ще те освободи от алчността.
1.3.1933г.
85. Човешкият нос, ООК , София
По носа се познава гордостта, искреността на човека.
7.6.1933г.
86. Законът на ограничението и законът на свободата, ООК , София
Студенината на човека се дължи на гордостта. Работили ли сте при 150° студ? При гордостта температурата се понижава до 270°. Когато се казва, че във физическия свят студът може да достигне до 270°, това се дължи на гордостта.
И тъй, желанието на човека да стане господар, да заповядва на всички хора, да стане божество, е създало гордостта.
86.2 Законът за ограничението и законът за свободата ( втори вариант )
Гордостта на човека е голяма студенина. Вие работили ли сте при 150 градуса студ? Гордостта е студ от 270 градуса. Дето казват, че в физическия свят е възможен студ около 270 градуса под нулата, това е гордостта.
3.9.1933г.
87. Едно звено, СБ , София
В първия случай гордостта, а във втория случай озлобяването са чуждите елементи, които развалят красотата.
8.12.1933г.
88. Същественото в живота,  МОК , София
Гордостта е обратното на тщеславието.
26.8.1934г.
89. Трите изпита (Трите велики закона), УС , София
След това дойде една фаза, когато трябва да започне да изучава Мъдростта и тогава в него се заражда гордостта, иска да стане господар.
3.10.1934г.
90. Милосърдие, смирение и молитва, ООК , София
Писанието казва: Гордостта се ражда не в слугите, а в господарите."
20.3.1935г.
91. Трите правила. Път за освобождение, ООК , София
Аз сега представих гордостта и страха, а пък вие ще ми представите милосърдието.
17.4.1935г.
92. Най-голямото изкуство, ООК , София
Гордостта и тщеславието на човека - това са полюси.
5.5.1935г.
93. Пак се яви!,  НБ , София
Или когато се подигне омразата, гордостта, подозрението, озлоблението, безверието, много мъчно може човек да се справи с всичко това, Даже и най-праведният човек някога е изложен на изкушение.
12.8.1935г.
94. Божествения ръб, СБ , РБ , 7-те езера
Гордостта е обща черта на хората, на животните и на растенията. Лошата страна на гордостта е, че тя суши човека.
27.9.1935г.
95. Господар и слуга,  МОК , София
У онзи се събужда гордостта, казва: „То [не е като] за тебе, за глупаци, невежи – за умните кукуригам. Ако горделивият се гордее с онова, което знае, на място е гордостта, но ако се гордее с нещо, което не знае, то е друг въпрос.
29.9.1935г.
96. Буря голяма. Горделивият и тщеславният,  УС , София
Гордостта е дърво на доброто, тщеславието е дърво на злото.
Гордостта винаги върви с доброто.
Запример гордостта не е такава, каквато се явява в узрелия плод.
Защото гордостта, не мислете, че е едно нормално състояние.
Следователно гордостта у човека е един анормален процес, който трябва да се изхвърли. В гордостта има една елементарна нечистота вътре; тъй, както в една киселина, не всичките елементи, които влизат в киселината, са опасни.
Нито по пътя на гордостта искам да се проявя, нито по пътя на тщеславието.
Казвам сега, дръжте за себе си правилото: Не се проявявайте по пътя на гордостта, не се проявявайте по пътя на тщеславието.
96.2 Развълнуваното море ( втори вариант )
Гордостта е дърво на доброто, а тщеславието – дърво на злото. Обаче, като прояви в човека, гордостта и тщеславието са анормални процеси. Гордостта е цирей, който трябва да изтече навън, да освободи човека от известна нечистота. Гордостта е подобна на онези елементи в киселините, които ги правят вредни.
Вървете в правия път, който няма нищо общо нито с гордостта, нито с тщеславието.
3.11.1935г.
97. Герои,  УС , София
97.2 Героите ( втори вариант )
Какво се изисква от сегашните хора? – Да се откажат от своите стари разбирания, от гордостта, която ги спъва на всяка крачка. Непослушанието се дължи на гордостта.
Понеже гордостта се криеше дълбоко в тях, те пожелаха да станат велики като Баща си, да се проявят, и ядоха от забранения плод.
3.1.1936г.
98. Двата вида пеене,  МОК , София
Искате да бъдете смирени, но във вашето смирение е скрита гордостта.
26.1.1936г.
99. Слуги на Доброто, УС , София
Ако имате гордостта на растенията, брадви ви очакват.
Както казва Христос на онзи дух на изкушението, че не само с хляб от камъни може да се живее, това значи: не е гордостта, която може да даде смисъл на живота.
99.2 Слуги на доброто ( втори вариант )
Няма човек, животно, дърво или камък, на които гордостта да не се е сломила.
Гордостта и тщеславието събарят човека, а не го повдигат.
Следователно, докато расте и се развива, докато живее, човек може да се справи с гордостта си.
Христос казва: „Не само с хляб от камъни може да се живее, но с всяко Слово, което излиза от устата на Бога.“ Значи, гордостта и достойнството не осмислят човешкия живот.
12.2.1936г.
100. Тониране, ООК , София
Той гъделичка тщеславието и гордостта на човека.
1.3.1936г.
101. Познат от Бога, УС , София
Дайте знание на невежия – вие ще създадете в него гордостта.
101.2 Познат от Бога ( втори вариант )
Дайте пари на бедния, който не се е научил да работи, и той в скоро време ще стане ленив; дайте знание на невежия, и той ще прояви гордостта си; дайте сила на слабия, за да се прояви в него насилието; дайте красота на грозната мома, за да видите в лицето й суетата на живота; вложете светостта в неразкаяния грешник, за да разберете, какво значи духовна гордост.
1.3.1936г.
102. Тази заповед приех от Отца си,  НБ , София
Ако в един дом преобладават момчетата, ще се яви гордостта.
30.9.1936г.
103. Противоречията в природата, ООК , София
В „духовния“, в него се ражда гордостта.
Алчността е във вас тук, /в ухото има малко напред/, а пък гордостта е отзад, на горната част на тила.
В духовния свят дето царува Любовта, там тъй несъобразно може да функционира, че може да се роди гордостта.
Трябва да се освободите от тесногръдството, от гордостта.
2.10.1936г.
104. Функции на черния дроб,  МОК , София
А най-бедните родители в Умствения свят са родили гордостта.
Аз сега вземам гордостта. Гордостта е самоуважение. В егоизма функционират две крайни неща: гордостта и алчността – две чувства, които са анормално развити.
После, у тях има друга черта: обичат да си показват гордостта. Гордостта му се проявява в желанието да се покаже, че е безстрашен, че не е като баба: „Като ще направиш нещо, направи го!“ Хубаво, но ако един човек се самоубие, какво ще постигне? Аз привеждам този пример, за да покажа къде седи гордостта.
Щом дойдат алчността и гордостта, идва външното падение на човека, идват всичките болести и нещастия.
104.2 Функции на черния дроб ( втори вариант )
Най-бедните родители в умствения свят родили гордостта. Гордостта показва, че е родена при много лоши условия, но умствени, не физически.
Гордостта е крайно самоуважение. Функционира гордостта.
Де се показва гордостта на англичанина?
Проявява се гордостта, да покаже, че е безстрашен, че не е баба. Аз привеждам този пример да покажа, де седи гордостта, да не бъде човек страхливец.
Ако се яви алчността и гордостта, идва външното падение на човека, идат всичките болести и нещастия.
4.10.1936г.
105. Важността на черния дроб,  УС , София
Обаче една отрицателна черта на англичанина е гордостта. Ако мислите и чувствата му не са организирани, гордостта му е опасна.
105.2 Важността на черния дроб ( втори вариант )
Макар, че англичаните да са стигнали до висока степен на цивилизация, да се владат, обаче гордостта (е) на тях.
7.10.1936г.
106. Път, истина и живот, ООК , София
Най-първо изучи как започва у вас гордостта. Гордостта повдига човека. За да излезеш из калта, из водата, из влагата, все трябва да дойде гордостта; и ще излезеш из калта, из водата, из влагата, все трябва да дойде гордостта и ще излезеш навън, ще се повдигнеш. Гордостта е извършила най-хубавите работи в животинското царство. Гордостта е най-високият морал на животните. Най-високият морал, който животните са създали е гордостта. Гордостта на животните едва съставлява основа на човешката справедливост. В гордостта има подтик за справедливост. От гордостта трябва да влезеш в справедливостта.
И Любовта трябва да мине през проводника на гордостта. Гордостта не е толкова лошо чувство, за да произведе в човека онова състояние на достойнство. Щом мине Любовта през гордостта, ти вече разбираш какво нещо е достойнство.
18.10.1936г.
107. Шестото чувство,  УС , София
Иначе ще покажете гордостта си.
30.5.1937г.
108. Упование на Божественото,  УС , София
108.2 Уповай на Божественото ( втори вариант )
Гордостта не ви позволява да признаете вашите погрешки.
1.8.1937г.
109. Разбиране и съзнание, СБ , РБ , 7-те езера
Богатството, което обсебва човешката душа, не е ли такава змия? Голямото тщеславие, което обсебва човека, не е ли една змия? Гордостта, която завладява човека, не е ли една змия? Като чуя, че някоя жаба кряка силно, зная вече, че змия е хванала крачето й.
6.8.1937г.
110. Светилник на ръцете и на нозете, СБ , РБ , 7-те езера
Трябва ли ученикът да заличи знанието, което е придобил от своя учител? Ако рече да заличи знанието, което учителят му е предал с любов, това показва, че той е дал място на гордостта в себе си. Гордостта е една от непотребните частици върху неговата монета.
110.2 Мед да потече ( втори вариант )
След като си придобил неговото знание, възгордял си се и казваш: “Нямам нужда от учител.” Гордостта, която е дошла, говори това. Откъде дойде тя? Този учител, като те учи с любовта, в любовта си към тебе ти е дал знанието си и в любовта се роди гордостта. Питам сега: как може да се изправи гордостта? Или друго едно сравнение: ти си един млад момък, всичките моми ги считаш като ангели, намериш една мома ангелица и казваш, че без нея не можеш да живееш.
8.9.1937г.
111. Трите основни неща, ООК , София
Едно чувство на самоуважение, от което произтича гордостта и едно чувство на общителност, от което произтича тщеславието. Често като се разгневите, дойде гордостта.
17.9.1937г.
112. Аристократ и демократ, МОК , София
Всичко това личи в походката му, защото гордостта дава една особена осанка и прави човека много хубав.
9.1.1938г.
113. Окото на любовта,  УС , София
Днес ви давам задача да представите гордостта и тщеславието в геометрическа форма и математическо отношение. Колкото и да ви се вижда чудно, гордостта и тщеславието имат своя форма. Гордостта произтича от самоуважението. Гордостта и тщеславието не са лоши неща, но езикът, с който си служим, трябва да бъде точен. Има нещо прекалено и в гордостта, и в тщеславието.
Да се върнем към тщеславието и гордостта. Според мене, тщеславието е двуизмерно, а гордостта – триизмерна.
Ако гледаш през очите на тщеславието и гордостта, ще виждаш едни неща; ако гледаш през очите на вярата, ще виждаш други неща. На устата на други е изразена линията на тщеславието, скържавостта, гордостта.
3.7.1938г.
114. Слизане и качване,  УС , София
Един трябва да се справя със страха, друг – с щеславието си, трети – с гордостта, с алчността, с гнева, със суетността и др.
9.10.1938г.
115. Пред новата епоха, НБ , РБ , Мусала
То е противоположно качество на гордостта.
19.10.1938г.
116. Посещение на Бога, ООК , София
А другата опасност съществува – гордостта.
7.5.1939г.
117. Божественото право,  НБ , София
Страхът и гордостта са две чувства в човека, които са се родили от безлюбието. Добро чувство е и страха, и гордостта. Чрез гордостта човек пази своето достойнство. Чрез гордостта той се стреми да запази своето сърце, своята сила.
12.11.1939г.
118. Намиране изгубената дума,  УС , София
Гордостта е следното.
28.1.1940г.
119. И ще родиш син,  НБ , София
Ще кажете, че гордостта на човека се проявява.
31.1.1940г.
120. Трите връзки, ООК , София
Гордостта е планински връх.
14.2.1940г.
121. Обичайте – ценете!, ООК , София
Следователно гордостта е болезнено състояние в човека.
21.4.1940г.
122. Божията мисъл,  УС , София
Защото гордостта в човека иде, когато той мисли, че няма нужда от никого.
14.7.1940г.
123. Съвършенство във възприемането и даването,  УС , София
Питам сега, какво препятствува на тази сестра да застане при всичките? То е гордостта, която съществува. Гордостта, то е едно чувство, което е дадено на човека като самоуважение и тогава е на място. Когато един човек започне да мисли, че той е нещо повече от другите, то е гордостта.
3.11.1940г.
124. По образ и подобие,  НБ , София
Гордостта в света става причина за всичкото падение на хората.
18.1.1942г.
125. Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на Истината,  УС , София
Тази болест е дошла да вземе от честолюбието или от гордостта. Казвам, много болести има, които ни оглаждат тщеславието, много болести има, които ни оглаждат гордостта.
4.2.1942г.
126. Не пренебрегвайте благата, ООК , София
Сократ е казал на един от своите ученици: „Гордостта ти се вижда и през съдраните ти гащи.“ Някой се гледа смирен, но той с туй смирение иска да обърне внимание.
При гордостта човек защищава правата, които Бог му е дал.
13.2.1942г.
127. Гордост и смирение,  МОК , София
Тогава изваждам правилото: Смирението е, когато пъплите нагоре, а когато слизате е гордостта. В триъгълника (Фиг. 1) страната AC е смирението, движението е нагоре, CB е гордостта, движението е надолу. Някой, ако иска още да слиза, ако се увеличава гордостта, нищо не придобива. Няма нещо по-лесно от гордостта. Най-лесното нещо е гордостта.
AB е мярката, с която се мери смирението и гордостта. AC показва мястото, дето смирението почва и CB е мястото, дето гордостта почва. Дето е крайният предел на смирението, там гордостта почва да слиза. C е началото на гордостта, а B е крайният предел на човешката гордост.
Естественото положение на гордостта е да се превърне в самоуважение. Гордостта е орда. „Орда“ значи събрани хора, че вървят през просото. Тогава какъв е законът? Гордостта и смирението са две противоположни неща. Почти гордостта и смирението са равни.
Вие считате смирението движение надолу, а пък гордостта – движение нагоре.
Първата глава е смирението, втората глава е гордостта.
Половината дърво е израснало в света на гордостта – земята, другата половина – в смирението. Половината от дървото е направена от гордостта, половината е направена от смирението. Тъй щото природата използува тия двете състояния на смирението и гордостта да създаде растенията. В природата и смирението, и гордостта работят и произвеждат плодове, от които хората се хранят. Смирението работи и гордостта работи. Гордостта работи за себе си и смирението работи за себе си. Смирението отива към Бога, гордостта остава Бога отвън.
Гордостта е движение надолу. Там, дето смирението започва и там, дето гордостта спира, то са двете крайни точки на доброто. Смирението свършва, дето гордостта започва. CB е дето гордостта започва и свършва. Доброто функционира между смирението и гордостта и ги уравновесява. Едната страна на триъгълника служи на гордостта, другите две служат на доброто. Гордостта е на страната на злото. Гордостта е доста голям шепотник. Азотната киселина, това е гордостта. Значи увеличението на гордостта спира всичките способности.
Г-то, то е състояние на гордостта, излиза из рядката материя, отива към по-гъстата материя.
Гордостта като дойде, казва: „Много си прост, чакай да те нашаря, да замязаш на нещо.“ Сега какво разбирате под думите: „Унизиха ме.“ Вие сами слизате долу и мислите, че хората ви унижават.
Гордостта е едно неразбиране безразборно. В гордостта човек се хаби. Гордостта аз уподобявам на едно рало. Мислим, че гордостта върши нещо. Разумността, която иде отгоре, тя използува енергиите на гордостта и внася нещо хубаво.
Всякога загубата е свързана със закона на гордостта, печалбата е свързана със закона на смирението. Гордостта е силно течение, което завлича човека. Целият наш свят трябва да се освободи от силното течение на гордостта, която ги влече всичките хора.
Гордостта свършва при доброто, по-надолу от доброто не може да иде. Може да бъде гордост и гордостта може да стане смирение.
Шест страни има и 12 ръба, показват пътя, по който човек в смирението и гордостта минава. Гордостта лесно може да се оправи. Смиреният трябва да мине през областта на гордостта. Ученият човек разбира свойствата на гордостта. От гордостта придобива известни качества. В гордостта човек може да прекали да стане повече твърд, отколкото трябва. Има едно движение, смирението трябва да мине по пътя на гордостта, по пътя на доброто и само по този начин човек ще разбере живота. Не мислете гордостта като едно състояние непотребно. Само когато гордостта стане господар на всички други състояния, то е злото. Тогава от гордостта се започват всичките спорове, състезания, биене.
Гордостта съществува във всички същества. Гордостта е неразбраният, неорганизираният живот. В гордостта движението е надолу. От гордостта човек после трябва да дойде и да вземе хоризонтално положение или мярката на нещата. Гордостта е движение надолу към материята. В гордостта човек е образувал своето тяло, в смирението е образувал любовта към ближните.
А гордостта е движение надолу.
16.8.1942г.
128. Божиите блага,  УС , София
Гордостта е старост.
22.8.1943г.
129. Ден на любовта, СБ , РБ , София
За тях гордостта е като червилото и белилото, с които мажат лицата си. Както се белосват къщите отвън и отвътре, така момите се белосват и червисват отвън, а отвътре внасят гордостта. В този смисъл, гордостта е вътрешна мазилка. Както дъждът и вятърът развалят мазилката на къщата, така и вътрешните и външни условия на живота разтърсват съзнанието на човека и постепенно го освобождават от гордостта. Остане ли гордостта за дълго време в човека, той постепенно се смалява, докато най-после се прегърби и остарее.
Ленивият се стреми към долината и равнината, защото там условията за живота са по-леки. – Какъв е произходът на леността? Кой я роди? – Гордостта.
5.9.1943г.
130. Блаженствата, СБ , РБ , София
Значи, гордостта се дължи на присъствието на азота в човешкия организъм.
Живот, в който гордостта се проявява, носи нещастие; живот, роден от любовта, носи щастие.
10.9.1943г.
131. Хармония в живота, СБ , РБ , София
Три неща препятстват на човека: алчността, тщеславието и гордостта. Гордостта се проявява, когато нещата се изнасят, каквито не са в действителност. В същност, вината е в него: не си е доял, или преял; проявил е тщеславието и гордостта си.
Гордостта представя натегнато състояние на струните, а самоуважението и достойнството – нормално състояние на струните.
10.11.1943г.
132. Мажорни и минорни гами, ООК , София
В него се криела гордостта.
14.11.1943г.
133. В Негово име, НБ , София
Пазете се от гордостта. Затова казваме, че гордостта предшествува падението.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.