Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


14.9.1897г.
1. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
1.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Работете не за това що погинва, но за това що прѣбѫдва; говорете, възвисете гласътъ си и възтрѫбете съ силенъ гласъ за да се чуе името ми.
Възвиши гласътъ си за „Сионъ“ и възпѣй му, че Господъ иде да се възцари въ него.
И дѣйствително той ме позна и възвиси гласътъ си за помощь.
Слушайтѣ гласътъ ми докътъ ви подканвамъ въ пѫтя на Живота.
Защото съ крѣпка дѣсница крѣпя и съ мѫдрость и знание обръщамъ все, затова къмъ мене се обръща всѣка тваръ, за да приеме сила да се крѣпи — ето Азъ ги викамъ по име, и тѣ ще чуятъ гласътъ ми и ще се развеселятъ.
Ще чуешъ гласътъ му и ще се възрадвашъ.
Азъ съмъ онзи на когото си чулъ гласътъ, азъ съмъ онзи Богъ Любовь.
18.7.1900г.
2. Седем разговора с Духа Господен - Разговор четвърти - Животът и възраждането, ИБ ,
Този е гласът на твоя Бог и Господ, който е толкова снизходителен към теб, щото дава живота си в жертва жива томува, който седи на престола, за да познаеш Него Самаго, който те е привлякъл с нишки на Любов.
1903г.
3. Мисли и упътвания, ИБ ,
Слушай гласът на твоя Ангел-хранител – съвестта, за да си спокоен и блажен всякога.
28.8.1909г.
4. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Когато се каже Любов, това показва, че това е гласът на всичките Светли духове, които са слезли да търсят своите братя в материята и казват: „Ние, които любим Господа, ви казваме да любите и вие Господа с всичката си душа, с всичката си сила, с всичкия си ум и с всичката си воля, защото в Него само ще намерите блаженство на своята душа и своя Дух.“ Всякой, който има Живот в себе си, като слънчевите лъчи произвежда най-благотворни резултати.
27.8.1910г.
5. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Гласът бе глас на г-н Дънов и се носеше откъм олтара.
14.4.1912г.
6. И гласът му се чува, ИБ ,
Христос е толкова близо вече, щото и гласът Му се чува. Понеже Христос е близо, чува се и гласът Му, то и вие дръжте се близо и бъдете юнаци.
15.11.1914г.
7. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
Ако наблюдавате някой път часовник, ще забележите, че гласът му, веднъж усилен, почва постепенно да отслабва, да замира и като че по едно време спира, после пак се усилва, и пак спада; същото това става и във вашето сърце.
28.1.1917г.
8. Все що е писано,  НБ , София
Като проговори Христосъ отъ едно мѣсто, гласътъ му, като по телефонъ, ще се разнесе навсѣкѫдѣ.
18.2.1917г.
9. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
9.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Гласът Му ще се чува навсякъде, по целия свят и, като огнен меч, ще прониква умовете и сърцата на хората.
12.4.1917г.
10. Влиянието на музиката, ИБ ,
Хора, които са музикални, гласът им е мек, тих.
15.4.1917г.
11. Радвайте се, НБ , София
Един минувач го запитал: Какво правиш, Настрадин Ходжа, там? – Свиря на кемане. – Защо не се чува гласът му? – Утре ще го чуете.
Помнете: каквото правите, каквато работа вършите, един ден, гласът й ще се чуе.
11.2 Радвайте се ( втори вариант )
Питатъ го: „Какво правишъ тамъ?“ – „Свиря на кемане.“ – „Кѫде е гласътъ му, та не се чува?“ – „Утрѣ ще му чуете гласа,“ отговорилъ Настрадинъ Ходжа. Гласътъ на това, което работите, ще го чуете послѣ, въ една или друга смисъль, то има своята сила.
22.4.1917г.
12. Божията воля,  НБ , София
12.2 Волята Божия ( втори вариант )
Когато обиждаме нѣкого, когато извършимъ нѣкакво прѣстѫпление, Той ни говори: „Не правишъ добрѣ, ще погинешъ.“ Това е гласътъ на Баща ти, Който ти говори. „Ама, азъ съм здравъ, силенъ, ученъ човѣкъ.“ – „Синко, не прави така, не е хубаво това, съ братята и сестритѣ си постѫпвай честно и почтено, защото ще направишъ тъй, че този законъ да въздѣйствува върху тебе.“
6.5.1917г.
13. Вземане и даване,  НБ , София
Отдалеч го зърнала лисицата и дошла под дървото, отдето започнала да се разговаря с него: Голям красавец си, петльо, не съм виждала друг като тебе! А гласът ти, звучно и кръшно се извива, само да слушаш и да не се наслушаш! Запей ми една песен, да се порадвам и развеселя.
7.7.1918г.
14. Трите положения,  НБ , София
Чувате ли гласа Му? Всички трябва да слушате гласа, който се носи от висините и казва: „Деца, какво правите? Камъните на хляб ли правите? От планината ли се хвърляте? На дявола ли се кланяте?” Това е гласът на Христа, Който днес говори на много езици едновременно.
14.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Чувате ли гласа Му? Всички трѣбва да слушате гласа, който се носи отъ висинитѣ и казва: Деца, какво правите? Камънитѣ на хлѣбъ ли правите? Отъ планината ли се хвърляте? На дявола ли се кланяте? Това е гласътъ на Христа, Който днесъ говори на много езици едновременно.
10.11.1918г.
15. Да наеме работници,  НБ , София
След две-три години гласът на проповедника заглъхнал: не се чували вече хубавите проповеди.
15.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Следъ две-три години гласътъ на проповѣдника заглъхналъ: не се чували вече хубавитѣ проповѣди.
17.11.1918г.
16. Като чуха,  НБ , София
Щом се отказваш от задълженията си, гласът се отдръпва навътре, нищо не чуваш.
16.2 Като чуха ( втори вариант )
Щомъ се отказвашъ отъ задълженията си, гласътъ се отдръпва навѫтре, нищо не чувашъ.
15.12.1918г.
17. И рече баща му,  НБ , София
Гласът Му се чува и възприема от всички.
17.2 И рече баща му ( втори вариант )
Гласътъ Му се чува и възприема отъ всички.
18.1.1920г.
18. Добрият пастир,  НБ , София
Той беше пратеник на Господа, но гласът му остана глас в пустиня.
18.2 Добрият пастир ( втори вариант )
Той беше пратеник на Господа, но гласът му остана глас в пустиня.
18.1.1920г.
19. Съмнение и вяра,  ИБ , София
Като ставате от сън, обръщайте внимание, какъв е гласът ви, дали е мек; какви са вашите движения. Когато дойде Духът в човека, гласът му става по-мек, а движенията по-пластични.
1.2.1920г.
20. Земният и небесният,  НБ , София
Като удрят тъпана, гласът му се чува чак до другото село.
20.2 Земният и небесният ( втори вариант )
Най-любимата музика на тукашните шопи е тъпанът и затова, като го заудрят, на два километра се чува гласът му - голям шум вдига той.
19.8.1920г.
21. Път, Истина и Живот, СБ , В.Търново
Направиш някой път лоша постъпка, дойде ти лоша мисъл, Той казва: „Това, което направи, не е хубаво.“ Учените ще кажат: „Това е гласът на нашата съвест, който ни говори.“ Казвам: това е гласът, езикът на нашия Баща, Който казва: „Синко, това, което направи, не е добро.“ Ако започнем да разбираме, че Господ ни говори, ще бъдем внимателни към онова, което е вътре в нас.
27.3.1921г.
22. Сеятелят,  НБ , София
Членовете му се разпръсват и гласът му вече не се чува.
5.6.1921г.
23. Ангелът отговори,  НБ , София
Тих и кротък е гласът на Бога.
Ако там можеше да се чуе гласът на Бога, никой не би дошъл на земята.
19.6.1921г.
24. Дойди след Мене,  НБ , София
24.2 И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ ( втори вариант )
Кѫдѣ си Матей, живъ ли си ти? Не се чува още гласътъ му.
20.6.1921г.
25. Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС ,
Първо трябва да се въдвори хармонията и гласът ще дойде; като се въдвори хармонията, мисълта ще дойде; като се въдвори хармонията, чувствата ще дойдат; като се въдвори хармонията, правилните действия ще дойдат.
26.6.1921г.
26. В правда, истина и святост,  НБ , София
Понеже гласът му бил мек, приятен, в първия момент тя понесла спокойно целувката.
23.8.1921г.
27. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
– Как може практически по-правилно да се развие гласът (по отношение на пеенето)?
И така чрез внушение се разваля гласът им. Знайте, че гласът зависи от Любовта.
18.12.1921г.
28. И Петър се грееше,  НБ , София
Но след няколко време императорът попитал министъра: „Какво стана с нашия господин праведник, защо не му се чува гласът?“ Министърът му отговорил: „Петелът, когато затлъстее, не пее“.
12.3.1922г.
29. Слушайте Него,  НБ , София
И гласът отгоре казва: – кой глас? – Божественият: „Него слушайте“. – Туй, което аз съм вложил вътре във вас, Него слушайте, този Дух, Него слушайте! Някой казва: „Много просто е това учение“.
29.3.1922г.
30. Старият и новият живот, МОК , София
Но после дошел тихият глас, то е гласът на Любовта.
3.5.1922г.
31. Красивото в живота, МОК , София
31.2 Красотата в природата ( втори вариант )
Сегашните учители по музика се дразнят, гневят на учениците си, когато взимат фалшиви тонове; ако може да запази нужното самообладание и присъствие на духа, учителят ще може лесно да коригира учениците си - под влияние на неговото спокойствие и най-неспособният ученик ще може да изправи гласа си и да пее хубаво, но когато учителят се гневи, тоновете се съкращават и гласът излиза фалшив.
14.5.1922г.
32. Дъще Сионова,  НБ , София
Питат го: „Какво правиш там, Настрадин Ходжа?“ – „Свиря на цигулка.“ – „Ами де е гласът?“ – „Гласът ѝ утре ще го чуете.“ След като свирите, след като извършите едно действие, то само по себе си ще даде своите резултати.
18.6.1922г.
33. Ако пребъдете в Мене,  НБ , София
Но слушали ли сте вие някой фонограф, като се завърти, отначало прави едно съскане, че след време, като го слушаш, гласът започва да става по-ясен и по-ясен.
27.7.1922г.
34. Развитие на съзнанието, ООК , Чамкория
34.2 Развитие на съзнанието ( втори вариант )
Той е гласът на майката, която събира малките около себе си.
4.8.1922г.
35. Превръщане на енергиите, ООК , София
35.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Гласът бил категоричен, но тя си казала: „Само две–три глътки!“ Спряла се пред чешмата, от която текло изобилно вода и за да не пие направо от нея, помолила едно младо момиче да ѝ услужи със стомната си.
22.8.1922г.
36. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Гласът на туй упражнение е окултно нотиран.
24.8.1922г.
37. Великата Божия църква, СБ , В.Търново
Понеже не сте свикнали на ранно ставане, то мнозина от вас сте в положение на махмурлии и затова, като пяхте Благославяй, душе моя, Господа, гласът ви не вървеше.
26.8.1922г.
38. Изтълкувай ни тази притча, СБ , ИБ , В.Търново
Ако, например, произнесем някоя дума малко натъртено, малко остро, ако гласът ни е малко дисхармоничен, веднага неговия тон ще произведе съответстваща вибрация.
1.10.1922г.
39. Правила за Окултната школа, ООК , Русе
Ти ще дадеш ухо, ще се вслушваш, и ще кажеш: „Направих погрешка, но мога да я изправя, с Любовта мога да я изправя“. – „Изправи се, Учителю.“ Точно тъй! Тогава гласът на Учителевата цигулка и гласът на твоята цигулка ще се слеят в едно, точно като че ли от една цигулка излиза.
12.10.1922г.
40. Практическо приложение на музиката, ООК , София
По един или по друг начин, като правите усилия, той ще дойде, той се е запечатал и ако вие се нагодите, гласът ще дойде. Ако пазите правилата, гласът ви ще се възобнови. И забележете, ония хора, които са груби, и гласът им съответства на техния характер.
15.10.1922г.
41. Влияние на музиката, пеенето и движенията, ООК , София
Дръжте един човек 4–5 дни гладен и след това го накарайте да пее – гласът му не работи.
22.10.1922г.
42. Окултна музика, ООК , София
Щом почне да загрубява гласът, изменя се ципицата, изменя се и характерът, понеже тия вибрации са много чувствителни.
29.10.1922г.
43. Влиянието на електричеството, ООК , София
Ако някога смисълът на песента развращава, то гласът поправя до известна степен.
Този е гласът, който подхожда на вашите електрически вибрации, всички веднага усвоихте упражнението и усещате една радост в себе си. Като го пеете, усещате едно приятно настроение, значи гласът и думите хармонират на вашето състояние.
5.11.1922г.
44. Никаква лъжа, ООК , София
Ще ги изпеете с всичките модулации, високо към тихо, и тъй, гласът постепенно да изчезне.
И после музиканти и певци ще се явят, ще се развие гласът ви.
19.11.1922г.
45. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Но казвам, самото произношение няма дълбочина, гласът е горе, носово произношение, когато при окултното пеене гласът най-малко трябва да слезе в гортана.
3.12.1922г.
46. Дойде да послужи,  НБ , София
Това е гласът на Бога, на Христа.
Това е гласът на Любовта.
3.12.1922г.
47. Окултна музика, ООК , София
Гласът ви и умът ви ще присъстват вътре в гърлото и никога няма да се простудите.
Можем ли да постигнем тия естествени движения, гласът ни ще бъде естествен и от Невидимия свят ще почнат да ни преподават.
24.12.1922г.
48. Защо не можахме,  НБ , София
Тогава гласът каза: Свърши се! Право мислиш, че ще ги спасиш.
24.12.1922г.
49. Окултна медицина, ООК , София
Понеже се занимавам с едно Божествено изкуство, искам да ви дам пример, че уважавам музиката; заради самата музика го правя това. (Всички пеем „Духът Божий“.) Да изпеем сега „Мусала“! Гласът ви малко спада, но зависи от влагата.
9.2.1923г.
50. Свещеното правило, КД , София
И в най-голямата тъмнина да слушате гласът да каже: „Не бой се, тук съм!" Няма по-хубаво от туй състояние.
14.3.1923г.
51. Силата на тъмнината и светлината,  МОК , София
Пък и пойна птица си, гласът ти – цяла музика.
19.3.1923г.
52. Смисълът на противоречието, ООК , София
Вижте какъв е благороден гласът на онези, малките деца! Като растат, напредват във възрастта си, гласът им огрубява.
17.6.1923г.
53. Имаше двама синове, НБ , София
Ще кажете, че това е гласът на съвестта. – Както и да го наричате, казвам: Няма човек в света, на когото Бог да не е проговорил.
12.7.1923г.
54. Абсолютното малко и абсолютното велико, ООК , София
Гласът започне да ти говори, а ти се ослушваш.
26.8.1923г.
55. Здравият ум, НБ , ИБ , Витоша
Гласът ти казва: „Не постъпи добре“.
55.2 Черни връх ( втори вариант )
Пак те остави гласът, но като ти заговори 3-4 пъти, ти почнеш да мислиш. Гласът ще ти каже: "Внимавай, толкова пъти си лъгал, дошел си до това положение."
19.12.1923г.
56. Окултната музика в живота, ООК , София
Чувам някой път – някоя мома викнала, запяла, та на цял километър гласът ¢ се чува.
17.2.1924г.
57. Царството Божие се благовества,  НБ , София
Като започнал да пили ключа отвън, минава един стражар и го пита: „Какво правиш тук?“ – „Е, свиря на цигулка.“ – „Ами защо гласът ѝ не се чува?“ – „Утре ще го чуеш.“ Следователно всички неща имат свои плодове.
26.3.1924г.
58. Добрите и лошите мисли, ООК , София
Ако чуеш в себе си мисълта: „Вселената Аз я създадох“, ще знаеш, че това е гласът на Бога, гласът на Духа Божи, който говори.
58.2 Добритѣ и лошитѣ мисли. ( втори вариант )
Ако чуешъ въ себе си мисъльта: вселената азъ я създадохъ — ще знаете, че това е гласътъ на Бога, гласътъ на Духа Божий, Който говори.
16.4.1924г.
59. Любов към Бога, ООК , София
Това е гласът на съвестта.
14.5.1924г.
60. Четирите проекции, ООК , София
Когато при пеене гласът на някой човек трепти, това показва, че той се афектира.
28.5.1924г.
61. Съзнателната монада, ООК , София
Как се опитва гласът на една певица? Може да я мислят за много видна, но тя трябва да излезе да пее пред света.
7.7.1924г.
62. Топлината на живота, МС , София
62.2 Топлината на живота ( втори вариант )
Ако мислите по обикновеному, тогава гласът ви ще бъде груб, сърцето грубо, умът ви разстроен.
31.8.1924г.
63. Правила на разумния живот, СБ , София
Да, Господ ни говори, но между нас и Бога има толкова напреднали души, та като проговори Господ, гласът Му минава през всички тия по-висши от нас същества и докато дойде до нас, той се е изменил вече.
63.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Да, Господ ни говори, но между нас и Бога, има толкова напреднали души, та като проговори Господ, гласът Му минава през всички тия по-висши от нас същества и докато дойде до нас, той се изменил вече.
22.9.1924г.
64. Физическият и духовният човек, КД , София
Ако у вас Божественото състояние е развито, веднага ще чуете един глас: „Постъпката ви не е добра.“ Вътре, дълбоко, гласът ще ви каже: „Вие не направихте добре.“
22.10.1924г.
65. Добрата постъпка, ООК , София
Има някои хора, на които, като дишат, гласът им се чува.
5.11.1924г.
66. Връзки в геометрическите форми, ООК , София
Единият от тях хванал ръката на другия и вика, колкото гласът му държи, а той му вади зъб.
12.11.1924г.
67. Забравените неща, ООК , София
Ако вие пеехте по този начин, гласът ви би треперил, щеше да бъде мек и звънлив, па и душите ви щяха да трептят. А сега гласът ви е тъп, защото нямате въодушевление отвътре, не преживявате думите.
Гласът ви да няма меден тон, а да се отличава с голяма мекота и изразителност.
3.12.1924г.
68. Закон на равенството, ООК , София
Който пее така, след месец, най-много след 2-3 месеца, туй пеене ще слезе в сърцето, от сърцето – в гърлото, и гласът постепенно ще се подобрява.
24.12.1924г.
69. Както Природата пише, ООК , София
И тогава, като пеете, като говорите, гласът ви ще бъде мек, благороден, няма да е рязък.
4.1.1925г.
70. Насока и направление на енергията, МОК , София
Тъй че, някои хора ни се виждат много мекички, защото отдалече говорят, а колкото се приближавате към тях, гласът им става по-силен и вие казвате: „Грубо говори.” Рекох, тогава много наблизо сте дошли.
Когато от близо иде гласът, той е от сърце, пък щом някой говори само за недостатъците на хората, той е от далеч.
70.2 Направление на енергиите ( втори вариант )
Та когато някои хора ви се виждат много мекички, то е, защото говорят отдалече, а когато се приближавате към тях, гласът им става по-силен, по-висок и вие казвате за тия хора, че говорят грубо.
Когато гласът иде отблизо, той е от сърце. Когато пък някой говори за недостатъците на хората, гласът иде отдалече.
28.1.1925г.
71. Правилно пеене, ООК , София
Колкото характерът става по-благороден, по-изгладен, по-хубав, по-възвишен, толкоз и гласът и вибрациите му имат съответстващ израз.
5.7.1925г.
72. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Какво да се прави? Светията погледналъ камъка и си помислилъ: кого да пожертвува, камъка или сина на вдовицата? Въ това врѣме чува единъ вѫтрѣшенъ гласъ, който му казва: дай тозъ камъкъ! Светията пакъ си помислилъ: дали не ми говори нѣкой дяволъ? Гласътъ повторно му казва: „Дай този камъкъ на вдовицата, той е заради нея, тя ще го пази“.
72.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
Какво да се прави? Светията погледнал камъка и си помислил: кого да пожертвува, камъка или сина на вдовицата? В това време чува един вътрешен глас, който му казва: дай тоз камък! Светията пак си помислил: дали не ми говори някой дявол? Гласът повторно му казва: „Дай този камък на вдовицата, той е заради нея, тя ще го пази“.
8.7.1925г.
73. Теория и практика, ООК , София
Когато говорите на онзи, когото обичате, гласът ви е тих, мек.
15.7.1925г.
74. Силовите линии на доброто и злото, ООК , София
Представете си, че вие сте осъдени на смърт и съдията пише на вашата присъда следното: „Ако можете да изпеете тази песен хубаво, с чувство, ще възвърнем живота ви – смъртната присъда ще се отмени.“ Как ще я пеете? – Ще пеете, а гласът ви ще трепери.
25.7.1925г.
75. Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ , София
Когато някой човек се вижда много голям, и гласът му се чува добре, това показва, че той е пред първото огледало още, значи отражението му е голямо; щом някой човек се вижда много малък, и гласът му се чува слабо, той е пред четвъртото или петото огледало и отражението му е малко.
75.2 Дава животъ – Скърбьта и радостьта ( втори вариант )
Когато нѣкой човѣкъ се вижда много голѣмъ, и гласътъ му се чува добрѣ, това показва, че той е прѣдъ първото огледало още, значи отражението му е голѣмо; щомъ нѣкой човѣкъ се вижда много малъкъ, и гласътъ му се чува слабо, той е прѣдъ четвъртото или петото огледало и отражението му е малко.
26.7.1925г.
76. Свободни движения,  МОК , София
Когато той говори, гласът му трепери.
23.8.1925г.
77. Двете свещени положения, СБ , В.Търново
Чували ли сте колко е мекичък гласът на един такъв човек? Нещо особено има в Божественото, в Любовта.
26.8.1925г.
78. Живите образи, СБ , В.Търново
Гласът му чуеш, но не знаеш отде иде и къде отива.
28.8.1925г.
79. Нарядъ и упътвания (петъкъ), СБ , В.Търново
На другата сутринь, като донася млѣкото, минава прѣзъ сѫщата улица, спира се прѣдъ вратата на момата, застоява се тамъ и извиква: „Млѣко“! – Но гласътъ му става мекичъкъ, озърта се, дано се отвори вратата.
79.2 Наряд и упътвания (петък) (Проявлението на Любовта) ( втори вариант )
На другата сутрин, като донася млякото, минава през същата улица, спира се пред вратата на момата, застоява се там и извиква: „Мляко“! – Но гласът му става мекичък, озърта се, дано се отвори вратата.
На другата сутрин, като донася млякото, минава през същата улица, спира се пред вратата на момата, застоява се там и извиква: „Мляко!“, но гласът му става мекичък – озърта се, дано се отвори вратата.
25.11.1925г.
80. Прави и криви линии, ООК , София
Съмнява ли се човек, той не може да пее хубаво: гласът му е груб, неточен. Гласът на добрия певец трябва да бъде мек, ясен и изразителен; умът му не трябва да е раздвоен.
27.12.1925г.
81. Показа им ръцете си,  НБ , София
Христос показал ръцете си на своите ученици и ги запитал: “Вие познавате ли тия ръце?” Понеже те не можаха да Го познаят, Той им каза: “Четете линиите на ръцете, понеже те никога не се изменят.” И наистина, гласът понякога може да се измени, лицето може да се измени, но човешката ръка никога не се изменя.
17.1.1926г.
82. Благ,  НБ , София
Кажеш ли, че Господ те чува и мисли заради Тебе, Той действително те чува и мисли за теб; кажеш ли, обаче, че Той не те чува и не мисли заради теб, ти сгъстяваш материята около себе си и се отдалечаваш от Бога с такава бързина; че гласът Му не може да се чуе и да те стигне.
14.2.1926г.
83. Позвах Сина си,  НБ , София
Щом проблее една човешка душа, гласът й е толкова силен, че всички други братя и сестри ще я чуят.
3.3.1926г.
84. Природни изрази, ООК , София
Кои са отличителните черти на глада? По какво познавате, че някой човек е гладувал? – Очите му са хлътнали, лицето – посърнало, тялото – малко сгърбено, гласът – тих, мек, а общият вид – като на смирен човек. Кои са отличителните черти на сития, на нахранения човек? – Лицето му е пълно, месесто, очите – потънали в месо, ходът – сигурен, смел, гласът – висок, силен.
2.5.1926г.
85. Избавената душа,  НБ , София
Някои казват: аз съм добър човек! Казвам: изпей ми една песен, да ти кажа какъв си! По пеенето ти ще позная дали си добър човек или не? Той казва: гласът ми е малко развален.
30.5.1926г.
86. Което дава живот,  НБ , София
Ако хванете един вол, той няма да вика, гласът му няма да чуете.
7.7.1926г.
87. Специалният закон, ООК , София
Ако преведете дробта 4/5 в реална форма, вие може да имате женска форма, каквато е майката, но с мъжки качества: гласът й е силен, гърлен; по лицето и брадата си има косми като у мъжа и т. н.
11.7.1926г.
88. За Слава Божия,  НБ , Мусала
Например, ако пеете във Варна, гласът ще може да се чува навсякъде.
1.12.1926г.
89. Говор и пение, ООК , София
Гласът на певеца е неговото съдържание.
12.12.1926г.
90. Глас в пустинята,  НБ , София
Гласът в външната страна в човека, чрез която той изразява своята реч, т.е. своето разумно слово. В това отношение гласът, както и движенията в човека, трябва да станат разумни, защото те не са всякога израз на разумното.
“Глас в пустинята.” Значи, за да има резултат, гласът трябва да се превърне в разумен вътрешен израз.
Гласът на Едного.” Под думата “глас” се разбира разумното начало.
“Глас в пустинята.” Гласът представлява разумната реч, която говори всеки му отвътре; обаче тя е нещо неопределено за самия човек. Погледът му е дълбок, приятен; гласът му е тих, кротък, но мощен.
В това време минавал покрай една турска гостилница, дето готвели в 25 тенджери, и така хубаво му замирисало на ядене, че апетитът му се изострил още повече, гладът започнал да го мъчи усилено и с дълбока въздишка той си рекъл: “На мене ли се падна тази участ да гладувам цели три дни?” В този момент ясно чува един глас да му говори отвътре: “Наведи се и виж какво има пред тебе.” Той се навежда и вижда пред себе си сребърен половин лев. - Хайде сега вземи този половин лев, иди в гостилницата да се нахраниш и повече не пъшкай”, добавил гласът.
Гласът на Едного, който вика в пустинята: “Прави правете пътищата Господни!” Когато казваме, че сме в края на тази епоха, ние подразбираме, че сме в началото на друга епоха, на великата епоха, подобна на която досега не е съществувала.
30.1.1927г.
91. Дело съвършено,  НБ , София
Сега казват за някой човек, че пее с душа, но гласът му се чува на разстояние едва стотина метра.
22.3.1927г.
92. Отличителните черти на човека,  ИБ , София
Ще ви запитам: според тази дълбока наука на живота, по какво познавате, че вие сте същият човек, който бяхте вчера? Коя е отличителната ви неизменна черта? Едно време гласът ви беше тънък, слаб, вие бяхте дете. Сега гласът ви е станал дебел, ръцете ви са изменени, а при това твърдите, че сте все същият човек.
22.4.1927г.
93. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
Това е било гласът на майка му, която в този момент се е молила за него и със силата на мисълта си му е помогнала.
27.4.1927г.
94. Забравената дума, ООК , София
Този глас е гласът на Божията Любов.
8.5.1927г.
95. Сто пеняза,  НБ , София
Окото може да покаже посоката, отдето иде гласът, а ухото може да схване, какъв е гласът, който се чува.
29.5.1927г.
96. Благо и леко,  НБ , София
Вие можете ли да кажете, че виждате и чувате еди-кой си певец или говорител? Не, гласът, който слушате да пее или да говори, е само отражение от гласа на еди-кого си.
19.6.1927г.
97. Три посоки,  МОК , София
Някога си затворил спирачките и се чудиш защо работата ти не върви; изведнъж чуваш, че гласът ти нашепва: „Отвори спирачките!". Каквото гласът ти каже, слушай го - така съдбата ще разбере, че има работа с умен човек и ще бъде по-снизходителна към тебе.
21.8.1927г.
98. Ще се превърне в радост, СБ , София
Ако кажа погрешката ти направо, т.е. отблизо, гласът ми ще прозвучи тъй силно, че има опасност тъпанчето ти да се пукне.
22.8.1927г.
99. Пробуждане съзнанието на ученика, СБ , София
Питам: Какво ще правите, като се намерите в такова положение? И гласът на Господа няма да чувате, и Той ще се скрие от вас.
23.8.1927г.
100. Дойде глас, СБ , София
Тя иска Стоян да ѝ слугува през целия ѝ живот, и гласът му да чува.
24.8.1927г.
101. Явно говорих, СБ , София
Намери се само един между многото – Никодим, който казваше: „Да оставим този човек, да го пуснем на свобода!“ Що е гласът на един човек всред множеството? Той е капка вода в океана.
4.9.1927г.
102. Мнозина казваха,  НБ , София
Бесът, това е гласът на света.
16.10.1927г.
103. Призови Симона!,  НБ , София
Гласът, който ми говореше, продължи: Аз ще ти покажа, кой си ти.
18.12.1927г.
104. Твърдата храна,  НБ , София
Благородство има в този човек! А тъй, да викне някой, да ревне, колкото гласът му държи, това още не изразява дълбока скръб.
4.3.1928г.
105. Изново,  НБ , София
Представете си, че и гласът му е гъгнив, има някаква повреда в ларинкса, вследствие на което, не може и да пее. От друга страна, и гласът му е хубав, пее добре.
18.3.1928г.
106. Помаза ме,  НБ , София
Гласът отвътре пак му нашепвал: този човек в първо време плаща, но после не плаща. – Не, аз ще го заставя да плаща редовно.
6.5.1928г.
107. Глас от града,  НБ , София
„Глас от храма". – Това е гласът на различните религии в света, които са разделили човечеството. Това е гласът на хора, с разни религиозни убеждения, които разискват върху въпроса, кое верую в света е най-право.
„Глас от Господа, Който прави въздаяние на неприятелите си". – Този е гласът на възвишеното, на Божественото, което туря нещата в ред и порядък.
Казвам: това е гласът на Господа.
„Глас на метеж иде от града". – Това е гласът на човешкия стомах, който разрешава икономическия въпрос: какво ще ядем и какво ще пием, как ще се обличаме, в каква къща ще живеем и т.н.
„Глас от храма". – Това е гласът на човешкото сърце.
„Глас от Бога, Който дава въздаяние на неприятелите си". – Това е гласът на Божественото, което говори във всеки човек.
Всички страдания на нашите физически тела, всички изпитания и противоречия на нашите сърца и умове, това е гласът на Господа, Който казва: „Нека всички ваши мисли, чувства и желания в живота ви вървят успоредно с моя живот! Прави правете пътищата Господни!"
20.5.1928г.
108. Той дойде при Пилата,  НБ , София
Представете си, че аз излизам вън от стаята си без свещ, и никой не ме вижда, но гласът ми само чуват.
27.5.1928г.
109. Бог е Дух,  НБ , София
В книгата на Данаила, глава 10, стих 5 се казва следното: „Подигнах очите си и видях человек облечен с ленени дрехи ... и гласът на думите му като глас на народ". „Аз, прочее, останах сам и видях това голямо видение; и не остана сила в мене . . .» (8 ст.). „Чух, обаче, гласа на думите му, и като слушах гласа на думите му, аз бях нечувствителен, паднах на лицето си, и лицето ми върху земята" (9 ст.).
3.6.1928г.
110. Вечно веселие,  НБ , София
Гласът е Яковов, а ръцете – Исавови.
8.7.1928г.
111. Роден от Бога, МС , София
Тъпанът за войниците е важен, надалеч се чува гласът му.
9.7.1928г.
112. Без окови!, МС , София
Гласът на Бога е толкова силен, че всякога произвежда пертурбации вън и вътре човека.
112.2 Без окови! ( втори вариант )
Гласът на Бога е толкова силен, че всякога произвежда пертурбации вън и вътре човека.
1.2.1929г.
113. Значение на смените,  МОК , София
113.2 Смяна на състоянията (продължение от миналата лекция) ( втори вариант )
На десетия път гласът му става мекичък.
10.3.1929г.
114. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Като чуят вътрешния глас да им говори, те казват: Дали Господ ни говори, или така ни се струва? Гласът на Господа не мяза на никой друг глас: нито на майка ти, нито на баща ти, нито на приятеля ти.
Трябва да се измени този начин на живеене! – Това е гласът на дядо ти.
Гласът му казваше: Иди! – и той отиваше. – Ела! – и той дохождаше.
14.4.1929г.
115. И огорчи се в сърцето си,  НБ , София
Обикновено грешникът се качва на високо място и там се моли, но гласът и думите му пак не се чуват.
1.5.1929г.
116. Пътят на слабия и на силния, ООК , София
116.2 Двата свещени пътя ( втори вариант )
Запример вземете онези любовни песни, гласът е така нагласен, че предизвиква известни състояния.
29.5.1929г.
117. Определени движения, ООК , София
Гласът и звучи меко естествено, без никакво принуждение.
117.2 Любовният поглед ( втори вариант )
Гласът ще ти определи мястото.
Някой ще каже: "Гласът." Когато се пее идейно, гласът върви по един строго определен начин.
16.6.1929г.
118. Да изпълня,  НБ , София
Философът говори с Бога отблизо, затова се чува гласът му.
7.7.1929г.
119. Първите стъпки, МС , София
Обичаш ли го, обаче, ти няма да виждаш неговите недостатъци и ще кажеш: "Колко е приятен този човек! Погледът му е красив, гласът му е като на малко, нежно прасенце".
16.8.1929г.
120. На планината,  МОК , Рила
Какво става с младия момък, като види една красива мома? – Той се изменя коренно: лицето му става светло, гласът – мек, погледът – дълбок.
27.8.1929г.
121. Линиите на природата, СБ , София
Когато слушате някой идеен певец или музикант, гласът му вибрира приятно, дълбоко чувство се излива чрез тоновете, чрез гласа му.
29.9.1929г.
122. Дух Господен,  НБ , София
Щом престане да пее, и гласът не се чува вече. Изгуби ли се гласът? – Не, той отново ще се чуе. Докато гласът на човека се върне обратно при него, той ще бъде нетърпелив, неспокоен, като че очаква нещо. Ако гласът на човека стигне до слънцето, той ще стане певец на слънцето. До която планета стигне гласът на човека, такъв певец може да стане той: ако гласът му стигне до Марс, той ще стане певец на Марс; ако стигне до Юпитер, той ще стане певец на Юпитер; ако стигне до Меркурий, до Венера, или до Сатурн, такъв певец ще стане той.
122.2 Духът Господен ( втори вариант )
Хората могат да те чуват и на половин километър разстояние, но питам, де е гласът ти.
9.10.1929г.
123. Новото в живота, ООК , София
Като гладува, сиромахът става слаб, тънък, пожълтява; гласът му става мек, кротичък, като Божа кравица.
30.10.1929г.
124. Източници на живота, ООК , София
След две-три години гласът на този проповедник не се чувал вече.
1.12.1929г.
125. Пасха Господня,  НБ , София
Докато е в армията и дава заповеди, гласът му се чува като на полковник. Щом го уволнят, той нито може да заповядва, нито гласът му се чува.
15.12.1929г.
126. Да ви даде,  НБ , София
Формата и гласът на днешното магаре са по негово желание.
29.12.1929г.
127. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
127.2 Понеже аз живея, и вие ще живеете ( втори вариант )
Онзи човек, който е намерил Божественото, този момент, той когато ми говори - всякога говори истината и гласът му е за мене като музика, приятно ми е да го слушам.
8.1.1930г.
128. Проява на Любовта, ООК , София
128.2 Чувството на любовта ( втори вариант )
Онзи певец, който е даровит, естествено излиза гласът.
10.1.1930г.
129. Функции на човешкия организъм,  МОК , София
129.2 Природните функции на човека ( втори вариант )
Сега може някой от вас да има желанието да пее, обаче, като рече да пее, гласът му става дрезгав.
Заемете се до края на годината да се подобри гласът ви. Гласът е един израз на вътрешната хармония.
19.1.1930г.
130. Две лепти,  НБ , София
Моисей се е разговарял с Бога, слушал е гласът Му, но никога не Го виждал.
24.1.1930г.
131. Възпитание на волята,  МОК , София
131.2 Вътрешното възпитание на волята ( втори вариант )
И ти бързаш и в бързането си излизаш от твоята стая навънка, дишаш студен въздух, схване ти се гласът и може цяла седмица да страдаш.
2.2.1930г.
132. Аз съм,  НБ , София
Този глас е гласът на Божественото, което внася радост и оживяване.
5.3.1930г.
133. Термометъра на човека, ООК , София
133.2 Човешкият термометър ( втори вариант )
Дадох й няколко правила, разви й се гласът и след три-четири години беше една от най-хубавите хористки в хора.
7.3.1930г.
134. Идеалният човек,  МОК , София
134.2 Идеалният човек ( втори вариант )
Когато човек говори отблизо, гласът е по-силен, а когато говори отдалеч, гласът е по-слаб.
12.3.1930г.
135. Идейната обич, ООК , София
135.2 Идейната обич ( втори вариант )
Тази песен е, че в горните корди, в по-дебелите корди, гласът е тих.
30.3.1930г.
136. В сила,  НБ , София
След като гласът се повтори и потрети, Самуил разбра, че Бог го вика, и веднага стана.
11.4.1930г.
137. Хармоничен избор,  МОК , София
Дишането се придружава с плач - гласът на волята.
18.4.1930г.
138. Направления в живота,  МОК , София
138.2 Направления в живота ( втори вариант )
Кой глас? Този глас, за когото е казано: „Страшен е гласът.
27.4.1930г.
139. Доведете ми го тук,  НБ , София
Ако гласът на една певица обхваща три октави, това е добре за нея.
2.5.1930г.
140. Показване,  МОК , София
140.2 Демонстрация ( втори вариант )
Струните и гласът, това е сърцето.
4.6.1930г.
141. Точност, ООК , София
141.2 Точност ( втори вариант )
Колкото е по-близо до лицето, гласът е по-силен. Колкото е по-далеч от лицето, гласът отслабва.
19.9.1930г.
142. Силата на доброто,  МОК , София
Достатъчно е малко да го докоснеш, за да се чуе гласът му.
142.2 Правата и кривата линия. Силата на думата добро ( втори вариант )
А кой се обижда повече, щеславният или горделивият? Каква е вашата опитност? Вие кога се обиждате повече? Щестлавният мяза на камбана; малко като го бутнеш, отдалече се чува гласът му.
19.10.1930г.
143. Отец люби Сина,  НБ , София
За обяснение на този стих, Христос казва: „Вятърът вее, дето ще; и гласът му чуваш, но не знаеш, отде иде и де отива.
4.1.1931г.
144. Здрава основа,  УС , София
Пееш за Любовта, но и гласът ти не отговаря на нейното съдържание.
16.1.1931г.
145. Колелото на съзнанието,  МОК , София
145.2 Закон на редуването. Функции на числата – колелото на човешкото съзнание ( втори вариант )
Тъй както казвате: Кой знае? Едно време преди научните открития, може да кажете: Кой знае или де ще му се чуе гласът.
6.3.1931г.
146. Ханизе,  МОК , София
И струната се запитва къде е била и къде е сега, но факт е, че днес гласът ѝ се разнася по целия свят.
146.2 Ханизе ( втори вариант )
Той ще я хване, ще я прекара през жицата, ще я погледне хубаво, ще я тури на цигулката, ще я попипне, ще я поглади, ще я опъне и като я опъне с ръката си, ще подръпне струната, дрън, дрън, после пак я навива, навива, пак опъне; и след това тури лъка си отгоре, пак я погледне и той каже: Хубавичка е! Той говори за нея, казва: Хубав е гласът ѝ, и като свири, той внимава за гласа ѝ.
4.10.1931г.
147. Да се облечете с новия человек!,  НБ , София
Има една известна мисъл: гласът на народа е глас Божий.
28.10.1931г.
148. Предназначението на носа, ООК , София
Недоволството е гласът на Бога, който не одобрява постъпката ти.
15.11.1931г.
149. Няма да угаси,  НБ , София
Има движенията донякъде, но гласът го няма.
18.11.1931г.
150. Материални прояви на живота, ООК , София
На първо време тоновете му са слаби, неправилни, но след плесниците гласът му се усилва и той започва да взима чисти, правилни тонове.
150.2 Животът като математически действия ( втори вариант )
Той се свива, срамува се, гласът му се свива, не може да вземе верни тонове. "От този момент - казва той - гласът ми се отвори.
20.12.1931г.
151. Според делата,  НБ , София
– Ами гласът му къде е?
Гласът му утре ще излезе...
6.1.1932г.
152. Граници в живота, ООК , София
Много естествено, простудило се е гърлото им и гласът им се е изгубил.
10.1.1932г.
153. Вземи детето,  НБ , София
Ангел Господен явява се на сън на Йосифа и му казва: „Вземи детето и майка му и иди в Египет.” Когато ти слушаш вътрешния глас, то гласът на твоя Баща е, Който говори.
13.1.1932г.
154. Законът и Любовта, ООК , София
Обаче, гласът не се обажда повече.
154.2 Противоположности на живота ( втори вариант )
Ти после кажеш: "Деца имам, как ще го напусна?" Гласът утихне.
Вие ако не сте работили отвътре, дошъл гласът, казва: "Напусни мъжа си."
Това значи, когато дойде гласът "Напусни мъжа си".
20.1.1932г.
155. Раждане и растене, ООК , София
Той пее, но гласът му не е издържан: взима ту чисти, ту нечисти тонове.
5.2.1932г.
156. Свещеното място,  МОК , София
156.2 Свещеното място ( втори вариант )
Когато Мойсей се подвижи до горящата къпина, гласът му каза: „Изуй си обущата, понеже мястото, на което стоиш, е свято“.
Ако вълкът те е видял по-рано, не може да си мърдаш ръцете, не можеш да викаш, схваща ти се гласът.
12.2.1932г.
157. Силата на възможностите,  МОК , София
Някога гласът върви според времето: налягането се повдига, и гласът се повдига. Някога става обратно: налягането се повдига, а гласът спада.
157.2 Силата на възможностите ( втори вариант )
Гласът е на всички спаднал. Гласът е малко по-дрезгав.
21.2.1932г.
158. Моята любов няма да премине,  НБ , София
Когато дойде един човек да би иска своите пари, гласът му е един, но когато дойде да ви услужи, носи нещо в торбата си, гласът му е друг, другояче говори.
4.3.1932г.
159. Движения в природата,  МОК , София
Според мене първият пее добре, защото тръбата му е широка и гласът свободно излиза от нея. Вторият не може да пее, защото тръбата му е сплескана някъде и гласът се свива.
22.5.1932г.
160. Двете страни на света,  УС , София
Гласът на цигулката, например, не иде нито от струните, нито от цигулката.
10.7.1932г.
161. Прие го с радост,  НБ , София
"Къде му е гласът?" "Гласът утре ще се чуе." Гласът на онова, което ние вършим, все ще излезе.
10.8.1932г.
162. Което остарява, СБРБ , 7-те езера
Този глас е гласът на царската дъщеря, която ще каже една дума на ученика.
2.9.1932г.
163. Тънки и дебели линии,  МОК , София
Ако си певец и станеш голям материалист, гласът ти спада, става бас; ако си идеалист, пееш сопран.
163.2 Тънки и дебели линии ( втори вариант )
Най-първо започнеш много добре, след туй намалява се гласът, неправилен става. Запример хората, които стават съвършени материалисти, веднага става бас гласът.
4.9.1932г.
164. Ценни мисли,  НБ , София
Казва му гласът: "Туй, на което се препъваш, вземи го на гърба си, занеси го вкъщи."
7.10.1932г.
165. Съзнание и свръхсъзнание,  МОК , София
165.2 Знание - съзнание и свръхсъзнание (Силите в пръстите. Знанието в природата) ( втори вариант )
Нямаш приятели, изпееш песента на един, и той ти каже: „Аз ви познавам, заповядайте.“ Но ако той каже: „Не си струва да слушаш гласа му, гърлест е гласът му, струва 5 лева.“ И тогава вие идете до онова противоречие, казвате: „Защо Господ ме е създал мене?“
2.11.1932г.
166. Любов към Бога, ООК , София
От кое място го чу? Един път казваш, че гласът излязъл от слънчевия възел, друг път - от главата.
2.12.1932г.
167. Зависимост в природата,  МОК , София
Гласът му е мек, хармоничен, самоуверен.
167.2 Зависимост на мислите и чувствата от постъпките (Зависимост в природата) ( втори вариант )
Следователно онези, които пеят, трябва съзнанието им да действа, понеже музиката е една умствена способност и трябва да вземете участие, гласът да действа върху това и ларинксът, да знаеш колко да съкратиш и колко да отпуснеш тази ципица.
16.12.1932г.
168. Терцата в живота,  МОК , София
Ако вървиш след онзи, който се качва на планината и пее, гласът му непрекъснато ще звучи.
18.12.1932г.
169. Живият хляб,  НБ , София
Изгубва се, върви и гласът ѝ казва: „Спри се, не върви повече.“ Тя остава, вали я дъждът.
8.1.1933г.
170. Духът дава живот,  НБ , София
Един слушал сладкия говор на една царска дъщеря, но бил сляп, казва: „Толкоз си добра, гласът ти е толкова мек.
28.4.1933г.
171. Председател на фирмата, МОК , София
Има ли още време да попее овчарят? – Има още 5 минути. – Тогава ще ви питам: Защо някога се пее тихо, а някога – силно? Тихото пеене показва, че гласът иде отдалеч. При силното пеене гласът иде отблизо. Приятно е да слушаш как гласът се приближава и отдалечава, т.е. усилва и отслабва.
25.6.1933г.
172. Добрите дарби,  НБ , София
172.2 Добрите дарби ( втори вариант )
Гласът пак настоява: Спри се. не ти е притрябвало.
12.7.1933г.
173. Красивите линии в природата, ООК , София
Гласът не си схванал; времето, когато ти се говорело, не помниш; мястото, дето си бил, не помниш; мислите, които са ти казали, не знаеш.
173.2 Красиви линии в природата ( втори вариант )
Че ако не помниш, нямаш този трансформатор, тогава, щом не помниш мястото, мястото не знаеш, времето не знаеш, гласът какъв беше не помниш.
14.7.1933г.
174. Доволството в живота,  МОК , София
При това положение може ли да бъдете сиромаси? Какво ще кажете, ако гласът ви се чува на два километра? Такъв глас е чудо! Който ви слуша, ще каже: „Не сме чували такъв глас!“ Казваш: „Да имам този глас!“ Кажете ми, ако имате такъв глас, как бихте го използвали? Ако имаш такъв глас, можеш ли да кажеш, че си неразположен и не можеш да пееш? Ще пееш по всяко време, когато те викнат.
174.2 Доволството в живота ( втори вариант )
При това положение може ли да бъдете сиромаси? Какво ще кажете, ако гласът ви се чува на два километра? Такъв глас е чудо! Който ви слуша, ще каже: „Не сме чували такъв глас!“ Казваш: „Да имам този глас!“ Кажете ми, ако имате такъв глас, как бихте го използвали? Ако имаш такъв глас, можеш ли да кажеш, че си неразположен и не можеш да пееш? Ще пееш по всяко време, когато те викнат.
30.7.1933г.
175. Вътрешно послушание,  УС , София
Христос казва; „Вятърът вее, дето ще, и гласът му чуваш, но не знаеш, отде иде.“ Къде се чува гласът на вятъра? – Дето има противоречия.
30.7.1933г.
176. Който направи небето и земята,  НБ , София
И тогава учените хора са дошли до твърдението: когато у човека се образува голяма сухота, човек започва да говори грубо, рязък е гласът му.
176.2 Който направи небето и земята ( втори вариант )
Той започва да говори грубо и гласът му е рязък.
4.10.1933г.
177. Трите първични принципа. Елементи в живота, ООК , София
Човек трябва постоянно да пее, докато в човека се развие гласът, че да може човек тъй да пее, че да е доволен от пението си.
15.12.1933г.
178. Познаване, МОК , София
Гласът е вече един резултат.
29.12.1933г.
179. Закон за музиката, МОК , София
Пееш, но гласът е дрезгав.
Но и гласът трябва да се приспособява към ударенията на думите.
28.1.1934г.
180. В какво седи духовният живот, УС , София
И гласът на детето е такъв, че то като каже, всички се завтичат – майката и другите.
18.2.1934г.
181. Не пресушавай живота, УС , София
Гласът ѝ е, който определя качеството, че е хубаво направена.
14.3.1934г.
182. Развитие на заложбите, ООК , София
Хубави извивки имаше гласът ѝ. Ето какво подразбирам под това: Когато човек започне да остарява, гласът му добива един друг трепет.
25.3.1934г.
183. Какво знамение показваш нам?,  НБ , София
Казват: „Дайте ѝ парите!“ Туй, което е гласът, това е нашият ум.
8.4.1934г.
184. Тъй мисля аз,  НБ , София
Сега тъй, както ви говоря, гласът [ми] ви мяза на стражарски.
11.4.1934г.
185. Идването на Господа, ООК , София
Вие ще я изпеете, но само думите „Бог е Любов“, но гласът на песента „Бог е Любов“, той не е истинският глас на Любовта.
4.7.1934г.
186. Самовъзпитание, ООК , София
Ти казваш: „Знаеш ли аз какво мога да направя, аз какъв глас имам?“ Че какъв е гласът ти? На един километър не може да се чуе.
8.7.1934г.
187. Приемете Духа,  НБ , София
Гласът му казва: „Посред нощ, в 12 часа, иди на еди-коя си улица, там имаш една работа.“ Богатият излиза вън, никой няма и се връща. Втори път гласът му казва. Три пъти гласът му казва: „Ако не отидеш, ще стане нещастие.“ И той отива.
21.8.1934г.
188. Дигни одъра си!, СБ , София
Когато пееше, никой не я виждаше, криеше се, но гласът ѝ се чуваше надалече.
2.9.1934г.
189. Законът на подмладяването, УС , София
Онова, което прави впечатление на хората, е не само изказването на думите, но и гласът, с който се изказват думите.
Досега това беше непознато, но сега, като се пее по радиото, по един механичен начин се предава гласът.
12.9.1934г.
190. Връзка с Бога, ООК , София
Ти седиш и се вслушваш една минута, половин час и си готов да тръгнеш в тази посока от гдето иде гласът.
24.10.1934г.
191. Добри проводници, ООК , София
Гласът отгоре трябва да излезе.
7.11.1934г.
192. Самоотричане, ООК , София
Кое е меродавно сега? Ако ти се харесваш, и хората не те харесват и започват да правят известни критики, че гласът ти няма яснота, мекота и израз, кой е правата страна?
14.11.1934г.
193. Механическо и органическо пеене, ООК , София
Постепенно замира гласът, отслабва.
21.11.1934г.
194. Действието на музиката, ООК , София
Има неправилност, понеже времето е малко по-сухо и гласът не може да излиза правилно.
На младите още гласът им не е добре оформен, не могат да пеят.
2.12.1934г.
195. Доброто име,  УС , София
Като дойдат до духовните, гласът им се губи.
195.2 Доброто име ( втори вариант )
Гласът излиза дрезгав тогава, защото в пеенето има едно голямо изкуство.
16.12.1934г.
196. Когото възкръси,  НБ , София
Трети път гласът му казал: Стани, иди на определеното место! Ако не отидеш да изпълниш тази работа, ще знаеш, че това нещастие ще дойде върху твоята глава.
17.4.1935г.
197. Най-голямото изкуство, ООК , София
Но един ден вече не му се чува гласът.
24.4.1935г.
198. Предпоставките на музиката, ООК , София
Казват, че „слаби стъпки" значи - слабо пее, слаб глас, а пък че „силни стъпки" значи, гласът е силен, като пее, туря повече сила, отколкото трябва.
На някои певци слаб им е гласът, но много далеч прониква тоя глас.
Казват, че речитативна била речта, но не излезе ясно речитативната реч - гласът заглушаваше думите.
26.5.1935г.
199. Възходящият път,  УС , София
199.2 Възходящият път. (Трите думи. Писмото) ( втори вариант )
Значи, като говоря, аз зная, че гласът ми е бил малко неправилен.
31.5.1935г.
200. Фа–фа диез,  МОК , София
Две стражи има: когато се разваля времето, гласът звучи по един начин, а когато се оправя времето – по друг начин.
200.2 Фа и фа диез ( втори вариант )
Две страни има: когато се разваля времето, гласът звучи по един начин, а когато се оправя времето − по друг начин.
16.6.1935г.
201. Плащане на дългове,  УС , София
201.2 Изплащайте дълга си ( втори вариант )
Колкото гласът на човека е по–мелодичен, толкова е по–добре. Щом стане гласът дрезгав, че говориш така рязко или малко си сприхав.
7.7.1935г.
202. Към мене,  УС , София
202.2 Обърнете се към мене ( втори вариант )
Сега другото положение – когато гласът ти е дрезгав.
14.7.1935г.
203. Слово и Живот,  УС , София
Един познат минал покрай него и го запитал: Какво правиш тук, Настрадин Ходжа? - Свиря на кимане. - Ами защо гласът му не се чува? - Утре ще му се чуе гласът.
Всички хора се намират в положението на Настрадин Ходжа: каквото са свирели в миналото, днес се чува гласът му. Ако навремето не се е чул гласът му, днес ще се чуе.
203.2 Словото и животът ( втори вариант )
Минава един, пита го: „Настрадин Ходжа, какво правиш?“ „Свиря на кемане.“ „Ама гласът не се чува.“ „Утре ще чуеш гласа.“ Той сега свири, но гласът утре ще се чуе. Каквото сме свирили в миналото, сега му се чува гласът.
1.9.1935г.
204. С человечески езици, СБ , РБ , София
Някой минава за деликатен, за човек с мек характер, а гласът му е груб.
15.9.1935г.
205. Скъпоценото камъче,  УС , София
Който говори меко, музикално, той всякога е здрав; огрубее ли гласът му, той заболява.
25.9.1935г.
206. Новото верую, ООК , София
И най-добрият певец, като няма 50 000 лв., гласът му ще гъгне.
6.10.1935г.
207. Кристализиране на човешката душа, СБ , РБ , София
207.2 Кристализиране на човешката душа ( втори вариант )
Възпроизведен е гласът на певеца върху грамофонната плоча, но въпреки това много неща липсват.
9.10.1935г.
208. Новият начин, ООК , София
Някой път, когато пея, аз виждам, че някой, който е болен, оздравява; но, понякога като пея и не оздравява човекът, казвам си: "Гласът ми още не е такъв, какъвто трябва да бъде."
23.10.1935г.
209. Безкрайните неща, ООК , София
Дали някой човек пее добре, или не, това няма да ти покажат очите, а ухото; дали гласът е добър, сочен и прочее, ухото ще каже.
Дали някой човек пее добре, или не, това няма да ти покажат очите, а ухото; дали гласът е добър, сочен и прочее, ухото ще каже.
10.11.1935г.
210. Свещеният огън,  УС , София
210.2 Свещеният огън ( втори вариант )
Мислете за горящата къпина, откъдето се чу гласът на Бога.
17.11.1935г.
211. Вътрешният закон,  УС , София
Гласът на певеца е хубав, приятно ти става. Пък някой път самата песен както е избрана и гласът на певеца те дразни и ти съжаляваш, че си ходил на концерт.
11.12.1935г.
212. Трите връзки, ООК , София
Аз съм виждал светски хора, които псуват, имат един груб глас, а пък, като видят някого, измени се гласът им и каквото казват, гениално го казват!
13.12.1935г.
213. Неразбраното,  МОК , София
Но гласът на цигулката, когато времето е сухо и когато времето е влажно, не е един и същ.
15.12.1935г.
214. Да се не изгуби нищо,  НБ , София
Но понеже гласът на този англичанин запример, се предава чрез въздушните вълни в пространството, ние приемаме неговия глас и можем да се разговаряме.
15.12.1935г.
215. По новия начин. Коприненият конец,  УС , София
Щом станеш самостоятелен – докато си подчинен, малко ти е тих гласът, щом ти предадат някоя власт, веднага влезне нещо ново в гласа ти.
Стаята е така направена, че гласът на професора да достига до всички, да могат добре да слушат онова, което той ще каже.
3.1.1936г.
216. Двата вида пеене,  МОК , София
И следователно, до де се чува гласът? Една певица като пее, се чува едва на 2–3 километра. Ако можете да ги изпеете тези осем октави, ще може да се чува гласът ви на осем километра и повече.
19.1.1936г.
217. Всичко, което чух,  НБ , София
Гласът ви трябва да бъде над 18 октави. Туй, което аз зная, е приблизително така: Ако един човек се постави в един музикален, магнетичен сън, в пета степен, може приблизително до седем октави да му се подигне гласът.
31.1.1936г.
218. Придобиване на енергия,  МОК , София
Че в пеенето, когато гласът започне да трепери, то е добър певец. (Всички пеем „до, ми, сол, до, сол, ми, до“.
6.3.1936г.
219. Царят, богатият и момата,  МОК , София
Да допуснем, че гласът ти е много хубав в три до четири октави нагоре.
7.2.1936г.
220. Предпоследната врата. За това което е,  МОК , София
Гласът малко трепери, сърцето разчувствувано.
1.5.1936г.
221. Стара и нова българска песен,  МОК , Витоша
Защото има известни пасажи, известни изменения, гласът така се изменил и на този глас дошли другите.
3.5.1936г.
222. Защо е позволено някой да прави добро,  НБ , София
Страданията, това е гласът на Бога.
2.9.1936г.
223. Навреме, ООК , София
Ти като намериш Бога, ако си певец, ако е дрезгав гласът ти, като помислиш за Него, гласът ти ще стане мек, приятен и публиката ще те изслуша.
27.9.1936г.
224. Той създава,  УС , София
224.2 Аз го създадох! ( втори вариант )
Изменя се и гласът. Гласът на човек е най-постоянен.
Знаете ли какво значи виждането в пълната духовна смисъл? Писанието казва, че онези които, чуят гласа ми, - Гласът на Господа, - ще оживеят.
3.1.1937г.
225. Реалността в живота,  УС , София
Казвате, че човек гори или пее, но къде е човекът? Гласът иде отдалеч, но човекът не се вижда.
10.1.1937г.
226. Божествената храна,  УС , София
226.2 Божествената храна ( втори вариант )
Всичките хора са крайно несправедливи (един към друг) и духовните хора, и като се молят; той се моли, но слуша, че онзи, който се моли, гласът не такъв.
10.1.1937г.
227. Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ , София
Минава един познат и го запитал: „Какво правиш тук, Настрадин Ходжа?“ – „Свиря на кеманѐ.“ – „Ами защо не се чува гласа на кемането?“ – „Утре ще се чуе.“ Тъй щото, когато Настрадин Ходжа дойде със своята пила да свири на вашия ключ като с кемани, вие трябва да бъдете там и при това, трябва да бъдете толкова благородни, да турите нещо в джоба на Настрадин Ходжа, за да не излезе гласът на онова, на което той е свирил.
3.2.1937г.
228. Царството на Духа, ООК , София
Какъв е гласът му? Понякой път е тих, а понякой път причинява шум, буря.
10.2.1937г.
229. Музикална забава, ООК , София
Ти чувствуваш нещо, гласът му не слушаш, чувствуваш нещо приятно, че то иде отнякъде и то е нещо музикално.
17.3.1937г.
230. Плосък и объл говор, ООК , София
Гласът им е плосък. Защото всякога когато човек преглъща, затваря това, горното гърло и тогава гласът става плосък. Гласът е резултат на омразата, завистта, самолюбието, тщеславието, на всички отрицателни черти. Речете да преглътнете, започнете да пеете, да видим какъв ще бъде гласът. Или дойде някой ваш слуга, не може да го търпите, защо? – Защото гласът му е плосък. Щом гласът е объл, Любовта в тебе се изразява; щом гласът е плосък, Любовта в тебе не се изразява както трябва. (Една котка мина край Учителя.) Тя показва, че вие сте добри хора, за вас има бъдеще, тя казва: „А за нас, котките, докато дойдем до вашето положение, много хляб има да ядем. Човек, на който започват да се уреждат работите, гласът му започва да става объл.
Като опипаш, ще благодариш на Господа, ще кажеш: „Благодаря Ти Господи, за онова, което си ми дал тук (Учителят посочва гърлото), помогни ми сега за да може да се развие гласът ми, да стане музикален.“ Някой път казваме: „Трябва да имаме хубав, сладък глас“.
Има песни, които не са хубави, те са плоски, и гласът е плосък, нямат изражение.
Кога ще бъдете вие успоредни? Ако да кажем вашия глас не отговаря на вашата мисъл, тогава гласът не е успореден.
Той като изяде една череша, развали гласа и понеже гласът е развален, втория път без да знае ще поправи гласа.
Гласът той е свързан с много други предмети, които трябва да се проучват. Но ще се спрете: едно благо имате, което струва милиони – гласът на човека.
Гласът и той трябва да се упражнява. Гласът и той като не се упражнява и той огрубява.
На мнозина гласът излиза от плитко. Гласът трябва да излиза от дълбоко. Вие ще си представите, че сте в един кладенец дълбок и гласът от дъното ще излиза, не отгоре при устата да излиза, но от дъното. Гласът трябва да излиза отдолу.
19.3.1937г.
231. Основите на здравето,  МОК , София
Гласът може да се развие.
По колко начина можеш да представиш една мисъл? Например, как ще представите мекия човешки глас или ясния глас? На какво се дължи ясният глас? Въпросът трябва да се разглежда физиологично: когато тоновете на певеца опират в мекото небце, гласът му е плосък и нечист. Когато тоновете излизат от гърлото и се ударят в твърдото небце, гласът става чист и ясен. Гласът трябва да дойде към небцето, после до зъбите и тогава да излезе навън.
231.2 Основите на здравето ( втори вариант )
Гласът може да се развие.
По колко начина може да представиш една мисъл? Запример, как ще представите мекия глас? На какво се дължи ясния глас? Казвате: “Гласът не е ясен.” Физиологически трябва да разглеждате въпроса. Когато гласът на певеца опира на мекото небце, този глас е плосък, не е чист. Който не знае, иска да пее ясно, но гласът опира все на меката част, и може да бъде ясен.
21.3.1937г.
232. Старото отмина,  УС , София
Значи, гласът на човека е нещо съществено, което не се изменя.
Казвам: Съдбата не е нищо друго, освен гласът на съвестта, чрез която говорят напредналите същества.
232.2 Три фази има ( втори вариант )
Гласът е нещо много съществено. Не се изменя гласът.
5.5.1937г.
233. Разумният музикален живот, ООК , София
О-то показва условията, които Бог ти дал, то е гласът.
Не ме харесвате, че гласът не е хубав.
26.5.1937г.
234. Първата песен, ООК , София
Ако ти пееш в Ню-Йорк, в Сан Франциско, в Лондон, в някой друг град, гласът ти ще се чуе.
2.6.1937г.
235. Правилно приемане, ООК , София
Гласът, този звук, слогът какво показва? – „Те“, означава някоя енергия, която слиза не отдолу нагоре, но която слиза и като слиза едновременно тя среща известни мъчнотии.
11.8.1937г.
236. Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ , 7-те езера
Това е гласът на изкушението.
29.8.1937г.
237. Вътрешна обхода,  УС , София
Чрез тях се изявява гласът на Бога, Който казва: Добре мислиш, добре чувстваш и добре постъпваш! Какво по велико от това да чуеш одобрението на Господа!
3.9.1937г.
238. Божественият подарък, МОК , София
И тогава гласът ти ще се нагласи според туй приятно чувство и ти веднага ще се постараеш да вземеш тона до.
5.9.1937г.
239. Силният,  УС , София
Каже ли така, гласът му го напуща.
Щом извадя златото, гласът ми се загубва.
239.2 Силен в света ( втори вариант )
Турям стерлингата, гласът дойде.
12.9.1937г.
240. Свят на промени,  УС , София
240.2 Религиозни хора ( втори вариант )
Думите са същите, които пее, но гласът не е същият, а пък някой път арията е същата, пък думите не са същите.
10.10.1937г.
241. Да видят,  УС , София
Колкото по-чист е гласът, толкова изпятата песен отговаря на реалността.
5.12.1937г.
242. Сила, благородство, светлина и доброта, НБ , София
За този певец ние казваме, че или е пил студена вода, или е ходил на разходка, че се е изпотил и гласът му е пресипнал, или друга някаква причина е повлияла върху неговия глас.
12.12.1937г.
243. Трите пътя, УС , София
Без да искаш, гласът ти се повишава.
26.12.1937г.
244. Имаше някой человек, НБ , София
На някои хора гласът е раздвоен.
29.12.1937г.
245. Пред радостите и зад страданията, ООК , София
Някой от вас като говорят, гласът му хрипкав. На някой гласът е груб, туй показва, че той не диша добре.
Но на „О“-то гласът излиза свободно. И при буквата „А“, пак е свободен гласът.
31.12.1937г.
246. Дишане, МОК , София
Понеже, ако вземеш грубо „р“-то огрубява гласът.
2.1.1938г.
247. Доброто и светлината,  УС , София
Значи, днес се чува гласът на миналото, преди четири поколения.
Един пътник минавал по това време и като видял, че Настрадин ходжа пили нещо, запитал го: Какво правиш тук, ходжа? – Свиря на кемане. – Защо не се чува гласът му? – Утре ще се Чуе.
Някой певец излезе на сцената да пее, но се е простудил, вследствие на което гласът му е гъгнив, не може да пее.
23.1.1938г.
248. Няма нищо ново под слънцето,  НБ , София
„Няма нищо ново под слънцето.“ – Но има нещо ново под слънцето. – „И вятърът вее, където ще и гласът му чуваш, но не знаеш от къде иде.
26.1.1938г.
249. Обичай и освобождавай, ООК , София
В дадения случай кога гласът е алтов? Доста мъчно е да определиш.
30.1.1938г.
250. Новата любов,  НБ , София
Никодим пита Христа: „Възможно ли е човек да влезе в утробата на майка си отново и да се роди?“ Христос му отговори: „Ти си учител израилев, не знаеш ли това? Вятърът вее, дето си ще и гласът му чуваш, но не знаеш отде иде.
4.2.1938г.
251. Законът на хармонията в тялото,  МОК , София
Когато някой свири или когато някой пее, ако на лъжичката му не издава музика, тогава дрезгав излиза гласът.
Не само гласът ти, но и цялото ти тяло в дадения случай да бъде музикално.
16.2.1938г.
252. Божественият глас, ООК , София
Аз съм слушал хората на земята, когато обичат, как гласът им е мекичък, деликатен. Като не обича, гласът му е дрезгав.
25.2.1938г.
253. Обич и любов,  МОК , София
На Бога гласът е толкоз музикален, че злото, което е толкоз страшно, като чуе Божия глас, престава вече да прави зло.
6.3.1938г.
254. Новата храна,  УС , София
Слушате, че говорят, но от друго място идва гласът.
13.3.1938г.
255. Да слушат,  УС , София
Ако семето, т.е. гласът, няма условия да расте, публиката не е доволна от певеца.
Друго сравнение: музиката има отношение към устата, към чувствата, гласът има отношение към ушите, а мисълта – към очите, които възприемат светлината.
16.3.1938г.
256. О, любов неизказана! Музикално упражнение, ООК , София
Гласът ни не може да го вземе.
18.3.1938г.
257. Излизане, работа, молитва,  МОК , София
Гласът е един автомобил.
20.3.1938г.
258. В името на Бога!,  НБ , София
Тогава как ще разберете? Когато апостол Павел отиваше от Йерусалим за Дамаск, чу глас, който му казва: Савле, защо ме гониш? – Нали отиде на небето? – Казва му гласът: Савле, защо ме гониш? – Кой си ти, Господи? – Аз съм Исус. – Какво искаш? – Иди, аз ще ти кажа какво трябва да правиш.
25.3.1938г.
259. Законът на музиката,  МОК , София
Понеже „до“ представя известно ограничение, вие се спъвате в „до“-то, имате съмнение, гласът ви трепери при „до“, съмнявате се, а музиката не търпи никакво съмнение.
27.3.1938г.
260. Великите пътища,  УС , София
В случая, ако аз съм във физическия свят, а вие в духовния, и обратно, ако вие сте във физическия, а аз в духовния свят, и в двата свята се чува гласът на Бога.
4.5.1938г.
261. Музикална любов, ООК , София
Някои от вас, когато пеете имате желание гласът ви да бъде силен. Гласът ви може да бъде силен, ако започнете от тихото.
20.5.1938г.
262. Опорна точка,  МОК , София
Когато е влажно времето не пее, за да не се развали гласът.
25.5.1938г.
263. Правият и кривият път, ООК , София
Тази сутрин слушах отгоре като пеехте една песен много разлято. „Бог е Любов“ пеехте така разлято, така плоско, гласът няма никаква дълбочина.
29.5.1938г.
264. Обнова на човека,  УС , София
Гласът му се излива леко, плавно, като че извира отнякъде. И той пее, но усещаш, че гласът му едва излиза от гърлото, като че ли го тегли с помпа. Гласът му може да не се чува, но и като мисли, и като чувства, той все пее.
22.6.1938г.
265. Добрият живот, ООК , София
Ако сега турите „М“ или „Е“, тогава гласът къде ще дойде? Или ако турите „А“, или ако турите „И“? Къде ще дойде гласа? Или ако турите „Е, а“. Къде ще дойде гласът?
26.6.1938г.
266. И прослави Бога,  НБ , София
Забелязвам, че колкото средата е по-груба, гласът толкова повече се губи, колкото средата е по-деликатна, и гласът се усилва.
3.7.1938г.
267. Блажени сте ако любите!,  НБ , София
Понякой път вие се вслушвате и казвате: „Съвест.“ Съвестта в човека, това е гласът Божи, който говори вътре.
8.7.1938г.
268. Освобождаване,  МОК , София
Как започват яретата? Гласът им е креслив. Как е гласът на едно яре? /Учителят подражава гласът на ярето/. Вижте, в този звук, в гласът на едно животно е изразен и характера му.
9.9.1938г.
269. Господарят,  МОК , София
Гласът мек или груб.
11.9.1938г.
270. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Те кряскат, викат, но гласът им не се чува далеч.
25.9.1938г.
271. Що има вътре в човека,  НБ , София
И това, дето ходите с иглата си да шиете дрехи, няма да ви ползува толкова, колкото гласът ви щеше да ви ползува.
13.11.1938г.
272. Горе на планината, УС , София
Още като влезе от вратата, гласът му се чува.
30.11.1938г.
273. Новата религия, ООК , София
Наближава гласът до човешкия, приятно ти е да слушаш.
14.12.1938г.
274. Път и постижение, ООК , София
Вие сте един добър певец, казвам ви: След 10 години гласът ви ще задебелее, вие няма да бъдете сопран, ще бъдете бас.
18.12.1938г.
275. Любов, доброта и справедливост,  НБ , София
И когато човек говори на земята, гласът му се чува в този висок свят.
1.1.1939г.
276. Малкият брат,  ИБ , София
Мнозина казват, че душата е нешо отвлечено, невидимо, на което гласът не може да се чуе.
Това е гласът на вашия съсед.
Затова е казано в Писанието: „Изпитвайте духовете"! Когато гласът иде от тъмнина, изпитвай го; когато иде от светлина, възприемай го и прилагай! Някои казват, че човек трябва да се противи на дявола, т. е. на злото в света.
22.1.1939г.
277. Не може да се слугува на двама господари,  НБ , София
Какво ще кажете за вантрелозите, които свирят със стомаха си? Те пеят, а гласът им излиза от стомаха.
22.2.1939г.
278. Най-умни, най-чисти и най-силни, ООК , София
Някой ще каже: „Защо не може да се прояви добре?“ По следната причина: Ако съвременното радио не е направено съобразно законите, които техниката изисква, или съобразно силите в природата, тогаз гласът не може да се предава по радиото.
29.3.1939г.
279. Качествата на ученика, ООК , София
Казват, че гласът трябва да излиза от носа, че ако ти мислиш, гласът ти ще може да излиза от носа, от небцето.
2.4.1939г.
280. Трите пътища,  УС , София
Та казвам сега: Гласът ти казва „Вземи този път.“ Вземи го. И на Султана каза гласът: Вземи този път. И на сутринта гласът ѝ казва: Вземи този път.
5.4.1939г.
281. Господари на външния и вътрешния живот, ООК , София
И гласът другояче вече пее.
7.4.1939г.
282. Дайте свобода,  МОК , София
Ако един певец не го обича публиката, коя е причината? – Гласът му.
17.5.1939г.
283. Музикалния тон на живота, ООК , София
Сега и на вас ще задам въпроса: Колко октави ви е гласът? Да кажем в тази година, ако ви кажа, всеки един [от] вас, който ме слуша, да кажем ако вие имате 1 октава и половина, да придобиете още два тона, да притурите два тона.
Колко ми е приятна тази болка! Малки дечица, колко ми е приятно!“ Казвате: „Човек, като стане възрастен, изгубил му се гласът.“ Всеки човек, който не върши нищо, той е стар.
Някои стискат безименния пръст, сила дава, гласът им е по-силен, няма мекота в тях.
11.6.1939г.
284. Денят Господен,  НБ , София
Ако вие имахте един глас от 4 октави да пеете, един ясен глас, мислите ли, че вие ще бъдете беден? Гласът ви е мек, изразителен, може да пеете, навсякъде ще си проправите път.
14.6.1939г.
285. Езикът на седемте тона, ООК , София
Богатият, който е изгубил богатството си, до какво окаяно положение е дошъл? До никакво окаяно положение не е дошъл той. (Учителят изпя „до“ отначало слабо и постепенно усилваше тона и към края тонът стана много силен.) Каква е разликата сега в тона? Когато човек е неорганизиран, тогаз пее така гръмливо и грубо. (Учителят изпя „до“ меко.) Гласът може да бъде още по-мек. (Учителят изпя следните думи : „Свобода, ти си нашата избавителка! Теб сега всичко дължим.
16.6.1939г.
286. Нормалният човек,  МОК , София
Пък гласът ти като на един ангел.“ Той те маже, ти трябва ли да приемеш тези работи? Ще кажеш: „Имам за цел да пея като ангел, но не съм като тях, пея още като жабите.“ Защото аз ги слушам, жабите са много музикални, много правилно вземат тоновете, тъй оперно пеят.
21.6.1939г.
287. Нагоре и напред, ООК , София
Гласът ви в сопрано трябва да е много звънлив.
23.6.1939г.
288. Обезсърчение и насърчение,  МОК , София
Питали го: „Настрадин Ходжа, какво правиш?“ – „На цигулка свиря.“ – „Гласът къде ѝ е?“ – „Утре ще го чуете.“ Това е един турски анекдот.
2.7.1939г.
289. Новата любов,  УС , София
Тя мълчи и гласът ѝ не може да чуеш.
26.7.1939г.
290. Път към живота, СБ , РБ , 7-те езера
Ако бедният човек издаде същата заповед, гласът му не се чува.
14.8.1939г.
291. Разнообразието в живота, СБ , РБ , 7-те езера
Който е придобил любовта, ако е певец, гласът му се отличава с вътрешна мекота и пластичност.
6.10.1939г.
292. Смяна на състоянията,  МОК , София
Отишла в Германия, един професор я учил на пеене и ѝ казва, че гласът ѝ трябва да се постави наново. Повръща я назад и ѝ казва от всичко да се откаже, всичко да забрави, гласът наново да се постави.
8.11.1939г.
293. Правилно възприемане и правилно даване, ООК , София
Не че гласът е много силен, но копчето е отворено.
10.11.1939г.
294. Прави и криви линии,  МОК , София
Когато пее човек, трябва да има яснота, ясен трябва да бъде гласът. Всякога, когато човек не се тревожи, гласът е ясен. Щом човек има хубаво разположение, то се отразява върху ларинкса, гласът е ясен.
26.11.1939г.
295. Там имаше някой си человек,  НБ , София
Къщовницата ще вземе метлата и ще започне да чисти, да мете, цял ден ще се чува гласът ѝ, ще заповядва на този, на онзи.
29.11.1939г.
296. Божествената топлина, ООК , София
Като го слушам втори път, изменил се е гласът му.
7.1.1940г.
297. Познаване на великото,  НБ , София
Като го видели някои, че седи пред вратата на богатия търговец и пили нещо, запитали го: „Какво правиш тук, Настрадин Ходжа?“ – „Свиря на кемане.“ – „Ами защо не се чува гласът му?“ – „Гласът му утре ще се чуе.“
Казвам: Гласът на тази година ще се чуе чак след 999 година.
26.1.1940г.
298. Нови насоки,  МОК , София
Вие изучавали ли сте, ако вземете „до“ в първата октава, на какво разстояние може да ви чуят? На колко метра може да се чуе гласът ни? Или ако изпеете горно „до“, да знаете докъде ще се чуе? Нали седем октави има.
23.2.1940г.
299. Разумни основи,  МОК , София
Не че искате да правите погрешка, но понеже мислите, че се намирате в голямо пространство, давате сила, че излиза гласът по-рязък.
28.2.1940г.
300. Минало и настояще, ООК , София
Щом започне да ти говори, тогава има опасност някой път, понеже си чул, че гласът му се изменя – някой път ти говори по-меко, някой път по-твърдо.
1.3.1940г.
301. Новото възпитание .,  МОК , София
Нали на някои певци гласът им трепери, за да предадат по-голям ефект.
Щом като разруши, излезе, оформява се гласът.
31.3.1940г.
302. Светлина, топлина, сила,  УС , София
Гласът му да бъде ясен, да има отличен тембър, да има после известна мекота и да носи в себе си физическа сила, че като изпееш една песен, болният да стане и да започне да ходи.
21.4.1940г.
303. Божията мисъл,  УС , София
Гласът е много ясен.
24.4.1940г.
304. Сгъстяване, разредяване и разширяване, ООК , София
Като говори един събеседник, може гласът му какъвто и да е, но най-първо, говори ли правилно той.
1.5.1940г.
305. Божественият център, ООК , София
Големи хора са, занимават се с разни работи, викайте!“ Той, Илия, направи много кратка молитва и изведнъж гласът му се чу.
Ако имате радио, как са направени: силно ли да говори или тихо? Има една пружинка, която като завъртиш, гласът се намалява.
5.5.1940г.
306. Най-малката погрешка и най-малкото добро,  УС , София
Всеки може да учи пеенето, но да се научиш да пееш и гласът ти да има израз.
12.5.1940г.
307. Здравословно гледище,  УС , София
Колкото си по-далеч, гласът е по-хубав. А пък ако искаш гласът ти да е хубав отблизо, наблизо когато са хората, много тихо трябва да пеят.
17.5.1940г.
308. Разумни отношения,  МОК , София
Някъде всички музиканти тихо свирят, замре гласът.
5.6.1940г.
309. Двата закона, ООК , София
Като бият тъпана, тъпанът отгоре е чист и му се чува гласът.
30.6.1940г.
310. Първата запалка,  УС , София
Яков каза: „Баща ми ще ме познае, брат ми е космат и наместо благословение, ще ме прокълне, че искам да го излъжа.“ – „Не бой се“, казва майка му, – „ще вземеш кожата на някое одрано агне, баща ти ще попипа и ще мисли, че си Исав.“ Като отиде Яков при баща си, казва му: „Гласът ти мяза на Яковия, но ръката ти мяза на Исавовата.
10.7.1940г.
311. Добри проводници, ООК , София
Само че, като умира, пее до известно време, а пък след като замине, не се чува гласът му.
19.7.1940г.
312. Мъчение, труд, работа,  МОК , София
Има певци, които работят, но има певци, които се трудят – гласът му не излиза.
4.8.1940г.
313. Стотникът, СБ , РБ , София
Гласът продължил: „Вземи монетата, иди да се нахраниш добре и повече не пъшкай“.
17.8.1940г.
314. Сянка и реалност, СБ , РБ , 7-те езера
В големия салон гласът се разпръсва, а слухът ви още не е толкова развит, да възприемате добре.
25.8.1940г.
315. Двете царства, СБ , РБ , София
Някой носи револвер, но нещо му нашепва: „Убий този човек!“ – Защо трябва да убиваш човека? После гласът ще му пошепне: „Извади ножа си, мушни онзи човек, вземи богатството му“. – Защо трябва да мушкате човека? – Да не си вдига главата нагоре! То е все едно, когато мъжът бие жена си.
1.9.1940г.
316. Добрата покана, СБ , РБ , София
Гласът може да идва от три места: отдолу, отстрани – от посоката на ушите, и отгоре, от центъра на мозъка. Както седите, някаква светлина блесне пред вас и вие чувате тих глас – гласът на Божественото.
13.10.1940г.
317. Самоотричане,  УС , София
На най-големите певци как е поставен гласът? Гледаш някой религиозен пее една песен и гласът излиза от гърлото плитко. Не е поставен гласът му.
4.12.1940г.
318. Животъ, сила, здраве, ООК , София
На малкото дете на 5–6 години, гласътъ му не е преправенъ. На нѣкои деца на 5–10 години, гласътъ е много хубавъ, чистъ, нѣщо хубаво и непринудено има въ гласа (имъ).
318.2 Животъ, сила, здраве ( втори вариант )
На малкото дете на 5-6 години, гласът му не е преправен. На някои деца на 5-10 години гласът е много хубав, чист, нещо хубаво и непринудено има в гласа (им).
5.1.1941г.
319. Двете недоволства,  УС , София
Туй е сега новото, което мога да ви кажа за Новата година. „Които чуят гласът Му“.
19.2.1941г.
320. Слушайте съвета, ООК , София
Когато гласътъ е много интензивенъ, работитѣ не растатъ.
320.2 Слушайте съвета ( втори вариант )
Когато гласът е много интензивен, работите не растат.
28.2.1941г.
321. Музикални тонове,  МОК , София
Ако вие биете един камък, вие може да го разтрошите, чува се гласът му.
14.3.1941г.
322. Силното число,  МОК , София
Ако този център на главата не се събуди, гласът ще бъде обикновен.
30.3.1941г.
323. Настанало е Царството Божие,  НБ , София
Сега не му се чува гласът.“ Този министър бил духовит, казал: „Петелът, когато затлъстее, не пее.“ Друга крайност.
20.4.1941г.
324. Трите извора,  УС , София
Гласът на един певец трябва да бъде ясен, мек, внушителен.
23.4.1941г.
325. Самовъзпитание, ООК , София
Гласътъ не е така музикаленъ въ високитѣ тонове и въ низкитѣ тонове.
325.2 Самовъзпитание ( втори вариант )
Гласът не е така музикален в високите тонове и в ниските тонове.
7.5.1941г.
326. Ще направимъ жилище, ООК , София
Гласътъ е ясенъ, има мекота, има и сила, като пѣе има разположение. Другиятъ пѣе, ясенъ е гласътъ, но дразни, нѣма мекота въ гласа му.
326.2 Ще направим жилище ( втори вариант )
Гласът е ясен,има мекота, има и сила, като пее има разположение. Другият пее, ясен е гласът,но дразни, няма мекота в гласа му.
18.5.1941г.
327. Безлюбие и любов,  УС , София
Сега не само тънко да говори, но ако гласът е музикален, защото има тънки гласове, които не са музикални, пискливи са, като че цепят.
Ако дойде и напише буквата В, виждам, дали е здрав или не, устроен ли е физически добре, как е сърцето, гласът, пулсът му какъв е.
Виждали ли сте характера на бивола? Ако един бивол, господарят го пусне в гората да пасе и на сутринта носи торбата и извика: Караманчо! Биволът веднага като чуе гласът на господаря си, ще се обади, ще дойде.
1.6.1941г.
328. Крайното добро и крайното зло,  УС , София
Брат ти като дойде при тебе, за да бъде гласът му на място, той е много гърлест, ще стоиш на половин километър от там да ти говори.
4.6.1941г.
329. Качване и слизане, ООК , София
Като поостарѣхте, гласътъ започна да става дрезгавъ. Тя мислеше, че като не пѣе – гласътъ се разваля.
329.2 Качване и слизане ( втори вариант )
Като поостаряхте, гласът започна да става дрезгав. Тя мислеше, че като не пее – гласът се разваля.
12.9.1941г.
330. Трите перпендикуляра, СБ , София
Ако салонът е малък, гласът ти ще бъде естествен, без повишаване.
330.2 Трите перпендикуляра ( втори вариант )
Аз съм забелязал, че това зависи от тембъра на гласа, за да прониква гласът. Така силно провиква гласът му. И другите млекари викат, но гласът им не се чува.
14.9.1941г.
331. Двама или трима, СБ , НБ , София
331.2 Двама или трима ( втори вариант )
Друг е въпросът, ако гласът ви е груб, необработен.
14.9.1941г.
332. Единственото нещо, УС , СБ , София
332.2 Единственото нещо ( втори вариант )
Тази плоча, колкото повече се употребява, изхабява се гласът. До едно време ще дойде съвсем да се изхаби гласът.
3.10.1941г.
333. Правият ъгъл,  МОК , София
Да кажем, имате музикант, певец, но гласът му не е развит.
29.10.1941г.
334. Разумна почивка, ООК , София
Гласът не му се подчинява.
5.11.1941г.
335. Да ценим живота, ООК , София
Като говориш, да те наричат сладкодумен, не да бъде нахохорен гласът ти.
Да я изнесат до стражаря, че като се смее, да не достига гласът ѝ.
7.11.1941г.
336. Отворен и затворен интервал,  МОК , София
Гласът на музиката трябва да бъде отворен интервал, а думите затворен. „Обичам живота.“ Като не разбирате законите, думите „затворен интервал – затворен интервал“ – затворена музика се отблъскват.
21.11.1941г.
337. Същественото,  МОК , София
Всяка капка като пада чуваш гласът.
3.12.1941г.
338. Две врати за освобождение, ООК , София
Около този ъгъл се образува един малък кръг, че като излиза гласът, да ти е приятно.
12.12.1941г.
339. Махар Бену Аба,  МОК , София
При „Бену“ – колкото отиваш нагоре и гласът отслабва. „В мрак и тъмнота“ съответствува на това слизане.
17.12.1941г.
340. Умът и сърцето, ООК , София
Щом няма тази топлинка, излиза от гърлото гласът.
4.1.1942г.
341. С малкото,  УС , София
Какво му казва тази цигулка? Какво ще говори? Гласът излиза от нейните струни, отлична музика е.
4.2.1942г.
342. Не пренебрегвайте благата, ООК , София
Сега не зная, ако идете надалеч, как ще се слуша гласът ви.
6.2.1942г.
343. Организиране,  МОК , София
Гласът не е ясен, пресекване има. Трябва и гласът да е музикален, и тонът да съответствува.
8.2.1942г.
344. И пак пишеше,  НБ , София
В музиката туй го наричат да се постави гласът. Аз съм виждал много музиканти (в)се поставят гласа им, а гласът остава си непоставен.
18.2.1942г.
345. Изгрява слънцето, ООК , София
Гласът не е измислен сега.
25.2.1942г.
346. Нови насоки, ООК , София
Дойде някой, когото го обичате, вие имате интерес от него, веднага гласът ви е мек.
Нали сега, когато от Лондон искат да дадат сведения, други станции има, които турят противоположни вълни и става цяла галиматия: ту гласът изчезне, ту се чуе като фуния и не може нищо да се схване.
8.3.1942г.
347. Най-лесното,  УС , София
Не че го искаш, сам съзнаваш, че гласът не е мек. Имам нещастието, не мога да се освободя.“ Гласът ти е бас, говориш, той иска сопран. Такъв е гласът ѝ.“ Казвам, и дебелото предене, и тънкото предене на място са.
18.3.1942г.
348. Музика в живота, ООК , София
Гласът ни е много груб.
27.3.1942г.
349. Постижения,  МОК , София
Какво впечатление ви направи гласът на тази певица, първият тон като издаде, после постепенно като пя, какво беше вашето впечатление? Тя пропусна един номер, не можа да изпее една българска песен.
1.4.1942г.
350. Живот и музика, ООК , София
Щом не постъпваш добре, започваш да чувствуваш, че гласът [ти] става дебел.
5.4.1942г.
351. Близо и далеч,  УС , София
След като треперят, чувам един глас, който казва: „Ни един косъм от главата ви тази вечер няма да падне.“ След като дойде гласът, сирените започнаха да реват.
12.4.1942г.
352. Трите положения,  УС , София
Какво ще бъде твоето разбиране? В музиката има подигане на гласа, кряска певицата, но чува се надалече, музикален е гласът.
Като се направи една цигулка, цигулката може да е направена от Гуарнери, но тя трябва да се опита, да се види гласът ѝ какъв е.
13.5.1942г.
353. Примирете се със себе си, ООК , София
Като станеш, гласът Божий ще ти каже: „Иди на училище, вземи торбичката и книгите.“ Ще каже: „Иди на нивата.“ Ще идеш на нивата и ще работиш.
27.5.1942г.
354. Координиране, ООК , София
Питал императорът: „Защо не се чува гласът на нашия проповедник?“ Министърът казал: „Петелът когато затлъстее, не пее.“ Вярно е.
3.6.1942г.
355. Служене, ООК , София
Отнякъде иде гласът.
7.6.1942г.
356. Добрият път,  УС , София
Казва: „Как си? Много гениален си.“ После ти каже: „Какво говедо си.“ Най-първо насърчава религиозните, казва: „Молете се, много хубаво се молите, какъв е сладък гласът ви.“ Но после обърне другото, имаш най-големите разправии с него.
12.7.1942г.
357. Трите чаши,  УС , София
Гласът е ценен за онзи, който знае да пее.
19.7.1942г.
358. Път на доброто – път на Любовта,  НБ , София
Колкото по-благородни и разумни са съществата, гласът им става деликатен.
Бащата казва: Гласът ти е Яковов, но отвън си като Исава.
14.10.1942г.
359. Пред лицето Божие, ООК , София
Ти трябва да свириш и гласът, който издава, да се радваш като цигулар.
8.11.1942г.
360. Ще ви се изявя,  НБ , София
Колкото материята е по-гъста, гласът е по-груб.
18.11.1942г.
361. Правилно разбиране, ООК , София
Някой път гласът е дрезгав – [в] сърцето, недоволни сте.
2.12.1942г.
362. Песента на блудния син, ООК , София
Някой е скулптор, знае как да удря със своя чук, да извае една статуя, или някой знае да пее, развит е гласът му, пее.
18.12.1942г.
363. Ориентиране,  МОК , София
Колко тона има между този тон и "до"? Някой път гласът ви е по-висок, отколкото основния тон, който вземаш.
3.2.1943г.
364. Подмладяване, ООК , София
Я някой от вас да изпее сега някоя песен. (Брат Ради изпя „Изгрява Слънцето“ с движение.) Дето гласът му не е ясен, вие го спъвате. Гласът му може да бъде много по-ясен.
10.2.1943г.
365. Път за всички, ООК , София
Гласът не спада към физическия свят. Като стане на 19 години, 20, 21, тогава може да се появи гласът. Гласът спада към духовния свят, то е качество на ангелите. Когато гласът е груб, пеенето не е Добро.
Като го слушаш, гласът му е мек, казваш: „Хубаво пее“.
3.3.1943г.
366. Човешка, ангелска и Божествена Любов, ООК , София
Казвам: тихият глас, е гласът на Божествената светлина.
7.3.1943г.
367. Трите зова, НБ , София
В добрия певец Истината говори, затуй му е хубав гласът.
10.3.1943г.
368. Новото верую, ООК , София
Дарба има, гласът му е мек, пластичен, съдържателен.
12.3.1943г.
369. Зло и добро,  МОК , София
Предпоставка разбираме туй: Гласът може да излиза добре, ако ларингсът е добре поставен.
28.4.1943г.
370. Трите метода, ООК , София
Зависи от милосърдието, зависи от трептенията на милосърдието, като минават те в ларинкса, тогава гласът става мек.
5.5.1943г.
371. Добър, справедлив, красив и умен, ООК , София
И с две чукчета удрят по клепалото трака-трак и ще се чуе гласът надалече.
16.5.1943г.
372. Добър слуга и господар, НБ , София
Викал министъра кралят и казва: „Да не е болен? Не се чува гласът, да проповядва проповедникът.“ Казва: „Ваше Величество, петелът когато затлъстее, не пее.“
11.7.1943г.
373. Четирите струни,  УС , София
Гласът на дъщерята е по-дебеличък, на брата – още по-дебел, и на бащата – най-дебел.
18.7.1943г.
374. Второ отделение, НБ , София
Усещал, че не [е] гласът ни [на] арфа, ни на цигулка.
28.7.1943г.
375. Основа за вечността, ООК , София
Гледам, че минавате през една долина, гласът ви не се подобрява, ами огрубява.
15.8.1943г.
376. Вечното благо, СБ , РБ , София
Щом изгуби любовта, тя млъква, не се чува вече гласът ѝ.
15.8.1943г.
377. Същественото в живота, СБ , РБ , София
Други пък имат глас за пение, но като дойде време да го приложат, не могат – някаква простуда ги хванала, поради което гласът им пресипнал.
12.9.1943г.
378. Пътят към изток, СБ , РБ , София
Този глас е гласът на любовта, която говори изключително истината.
15.9.1943г.
379. Добри плодове, СБ , РБ , София
Ако нямаш любов, ако езикът ти е невъзпитан, гласът ти ще бъде груб, тоновете ще бъдат нечисти, неясни.
6.10.1943г.
380. Трите свещи, ООК , София
Силен е гласът на магарето, но без съдържание.
8.10.1943г.
381. Силите на природата, МОК , София
Запитали го: Какво правиш Настрадин Ходжа? – Свиря на кемане. – Защо не се чува гласът му? – Утре ще се чуе. Като обере къщата, всички ще заговорят за него, ще се чуе гласът на неговата постъпка.
10.10.1943г.
382. Двата пътя,  УС , София
Това, което му проговорило отвътре, е неговото желание, е не гласът на Бога.
22.10.1943г.
383. Прими в музиката, МОК , София
Гласът непрекъснато се разнася, но отвреме-навреме ти не го чуваш.
24.10.1943г.
384. Плодовете на Духа,  УС , София
За да се чуе гласът му, той трябва да вика, защото външната среда е шумна. Като вика много, гласът излиза нехармоничен.
384.2 Плодовете на Духа ( втори вариант )
Ако човек ти разправя за музиката, какво ще разбереш? Ако гласът е музикален, докъде ще схванеш.
31.10.1943г.
385. Новото начало,  УС , София
Не е мъчно да пееш, но когато времето се изстуди, гърлото изстива, и гласът излиза дрезгав.
12.11.1943г.
386. Закон на хармонията, МОК , София
Казват за Шаляпин, че гласът му бил толкова силен, че изгасвал лампите.
17.11.1943г.
387. Любов и безсмъртие, ООК , София
И гласът трябва да бъде ясен, звънлив, чист.
3.12.1943г.
388. Най-голямото изкуство, МОК , София
Гласът е даден на човека, но той трябва да го обработи.
15.12.1943г.
389. Най-мъчната работа, ООК , София
389.2 Най-мъчната работа ( втори вариант )
Представете си, че вие сте стари, на сто и двайсет години, гласът трепери. Гласът трепери, молите се на вашите кредитори.
26.12.1943г.
390. Божията воля,  УС , София
Какъв ли е гласът ти? Попей малко, да те чуя.
390.2 Волята Божия ( втори вариант )
Гласът ти трябва да е Божествен.
9.1.1944г.
391. Божественият ден,  УС , София
391.2 Божественият ден ( втори вариант )
Само един добър учител по музика може да определи гласът какъв ще бъде - сопран ли, алт ли, тенор или бас.
12.7.1944г.
392. Той иде!, ИБ , ПС , Мърчаево
Първото нещо, то е гласът на Бога, който създава.
392.2 Той иде ( втори вариант )
Чули ли сте досега, гласът Божи да ви осъжда за нещо? Чули ли сте Господ да ви ругае? Единственото същество, Което всякога говори благо, това е Бог. Гласът на Бога е благото в света – най-хубавото, най-красивото нещо, което съществува.
8.11.1944г.
393. Най-лесната работа, ИБ , ПС , София
Ако ще му трепери гласът, ако ще го е страх, да седи.
393.2 Най-лесната работа ( втори вариант )
Ако се смущава, и гласът му трепери, по-добре да не пее.
10.11.1944г.
394. Неповторими неща, ИБ , ПС , София
Погледнеш гласът му се развалил.
Да пее без да му трепери гласът.
394.2 Неповторими неща ( втори вариант )
Не се минава много време гласът му се разваля.
15.11.1944г.
395. На фокус, ИБ , ПС , София
Бих желал всички да имате много хубави гласове, да сте богати, да сте добри певци, като запеете на един километър да се чува гласът ви.
395.2 На фокус ( втори вариант )
Желая всички да сте богати, да имате хубави гласове, да сте добри певци – като запеете, на един километър най-малко да се чува гласът ви.
10.12.1944г.
396. Разумна икономия, ИБ , ПС , София
396.2 Нова земя ( втори вариант )
Чул гласът да му казва: Премести се оттук.
13.12.1944г.
397. Най-голямото благо, ИБ , ПС , София
Казвате: Какъв е гласът на ада? Закон има, който като представяте, трябва да знаете.
Втория път да вземате най-малко четири–пет октави и гласът да се чува на два километра.
15.12.1944г.
398. Неделими неща, ИБ , ПС , София
Напластяване има, какво ще стане гласът ти? Какво трябва да правиш? Не им давайте храна, оставете ги.
398.2 Неделими неща ( втори вариант )
Те отделят различни сокове, във вид на химични съединения, разтварят някои неща и си правят своите опити, да видят, какъв е гласът ти, как трябва да пееш. Ти ги храниш по три-четири пъти на ден, изхраниш ги добре, а после се чудиш, защо се развалил гласът ти.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.