Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Бъдете готови да услужите на всяко добро и благо дело, понеже това е Волята на Отца вашего, който е горе на Небето.
Ти Си Бог мой, помазан от веки, да бъде Волята Твоя.
От преизобилието на Живота Си те родих за Слава Моя и от Пълнотата на Любовта Си те въздигнах, обединих в Сила и Мощ, и Мъдрост, като те осветих, за да изпълняваш Волята Ми.
Може ли праведний да върши Волята Му, когато е натоварен и съвпрегнат с нечестие? Колко е нещастна душата ми! Знанието ми е изчезнало, достойнството се е загубило, правдата ми се е помрачила и волята ми е свързана и аз съм като един, който е станал подигравка на съдбата.
Ида да сторя Волята на Вечния Бог Йехова.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Бъдете готови да услужите на всяко добро и благо дело, понеже това е Волята на Отца вашего, който е горе на Небето.
Ти Си Бог мой, помазан от веки, да бъде волята Твоя.
От преизобилието на Живота Си те родих за слава Моя и от пълнотата на Любовта Си те въздигнах, обединих в сила и мощ, и мъдрост, като те осветих, за да изпълняваш Волята Ми.
Може ли праведний да върши Волята Му, кога е натоварен и съвпрегнат с нечестие? Колко е нещастна душата ми! Знанието ми е изчезнало, достойнството се е загубило, правдата ми се е помрачила и волята ми е свързана и аз съм като един, който е станал подигравка на съдбата.
Ида да сторя волята на Вечния Бог Йехова.
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Бъдете готови да услужите на всѣко добро и благо дѣло, понеже това е волята на Отца вашего, който е горѣ на небето.
Ти си Богъ Мой помазанъ отъ вѣки, да бѫде волята Твоя.
Отъ прѣизобилието на живота си тѣ родихъ, за слава моя, и отъ пълнотата на любовьта си тѣ въздигнахъ, обединихъ въ сила и мощъ и мѫдрость, като тѣ освѣтихъ, за да изпълнявашъ волята, ми а понеже благоволявамъ въ тебъ по причина че съмъ.
Може ли праведний да върши волята му кога е натоваренъ и съвпрегнатъ съ нечестие? колко е нещастна душата ми! Знанието ми е изчезнало, достойнството се е изгубило, правдата ми се е помрачила, и волята ми свързана и азъ съмъ като единъ който е станалъ подигравка на сѫдбата.
Ида да сторя волята на вѣчний Богъ Ихова.
20.10.1898г.
3. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско, ИБ , Варна
Но престъпниците на завета ми приеха заплата за своите беззакония и отсега всичко се прекратява Правдата е вечна, Отец ми е неизменяем, делата Му са неотложни, вие сте мой народ Господ потърси дом за Себе Си и изборът Му падна в славянското домочадие, което Небето възлюби за неговата Божествена добродетел Затова ви пратих двамата ми служители, да ви донесат радостната вест да напуснете мрака на тъмните езически богове И биде радост голяма в световете на Виделината, кога Бог положи печата на великото Си име на вази и вложи Духа Си в сърцето ви в завет вечен и явих се на тогавашния ви царуващ господар и му известих волята на Небето да приеме пратениците ми на Новия Завет и той ми послуша гласа и се удостои пред мене да стане родоначалник на духовното ваше възраждане. Ето, затова ида от предвечните обиталища, да ви пробудя на добър и свят живот, да ви предохраня да не съгрешите изново против Върховната воля на Небето и ви отхвърли, както в миналото, когато с беззаконията си дотегнахте на Бога и Той ви остави да паднете под ръцете на вашите врагове, които дойдоха отдалеч, да ви накажат за престъпленията и да изпълнят волята на Върховния Съдия над вази.
За Него няма препятствие, няма мъчнотии, волята Му е воля вечна и непреклонна и все, що е рекъл, ще бъде, но не във вашите дни, ако се повърнете назад, както израилският народ в пустинята, и ще оставите костите си, както тях, за вашето малодушие и общо неверие. Това ме принуди да сляза отгоре помежду ви, да се застъпя отново, да изгладя и премахна адската омраза с братския вам род, който е положил за вас безброй человечески жертви, то е свята Русия, на която Бог е отредил велико бъдеще, да изпълни волята Му за ваша слава и славата на Неговото Царство.
25.2.1899г.
4. Свидетелствата Господни, ИБ , Варна
Пето свидетелство: Ще ли изпълниш Волята на Единния, Истинен и Праведен Бог без колебание?
12.3.1899г.
5. Отговори на Свидетелствата Господни, ИБ , Бургас
Пето свидетелство: Ще ли изпълниш Волята на Единия Истинен и Праведен Бог без колебание?
Приемам да изпълня Волята на Единия Истинен и Праведен Бог без колебание.
8.7.1900г.
6. Седем разговора с Духа Господен - Разговор първи - Упътване, ИБ ,
В тия условия се изпълня послушанието на Волята Божия.
В това седи съвършенството – в познанието Волята на Единия истинен Бог, Господ Спасител.
Грехът се почва от сърцето, после минава в мислите, а най-после – във волята и ето това, което беше скрито, става вече явно, т.е. почва да се извършва.
14.7.1900г.
7. Седем разговора с Духа Господен - Разговор трети - Храната и Словото, ИБ ,
Това Аз ще те науча и ще ти отворя път широк – да ходиш и да изпълняваш Волята Господня.
18.7.1900г.
8. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
Обаче усъвършенстването, вътрешното самосъзнание, повдигането на душевния живот, чистотата на сърцето, благородството на ума, достойнството на душата, светостта на волята са принадлежание и преимущество само на духовния человек, роден не от разтленно семе на человечески син, но от Бога, от семе свято.
Не всякой, който ми казва „Господи, Господи“, ще влезе в Царството Божие, но който изпълня Волята на Отца Ми.
Защото, ако струваш Волята Му тъй, както сам Господ, то ще бъдеш и послушван винаги и във всяко време.
18.7.1900г.
9. Седем разговора с Духа Господен - Разговор четвърти - Животът и възраждането, ИБ ,
Ето това ти съобщавам да знаеш, че не е волята на лукавия, гдето се изпълня, но моята.
21.7.1900г.
10. Седем разговора с Духа Господен - Разговор шести - Пътят и Истината, ИБ ,
Ето защо трябва да се пазят съблюдения. „Ако сега разбираш съдържанието на Моите думи, мислите на Моя Дух, ще съумееш да се съобразиш с Волята Ми“ – така казва Господ.
22.7.1900г.
11. Седем разговора с Духа Господен - Разговор седми - Заключение, ИБ , Нови Пазар
Твоите приятели, които Бог е призвал с теб, ще устоят верни докрай, защото това е Волята на Господа, който ги е помилвал.
14.10.1900г.
12. Трите неща, ИБ , Нови Пазар
Размишлявай добре и върши Волята Му.
25.12.1903г.
13. Мир да бъде на всички ви, ИБ , Русе
Зная вашите мъчнотии, вашите изпити и страдания, но такава е Волята на Отца нашего, който е на Небето.
13.2 Слово 1903, Русе ( втори вариант )
Зная вашите мъчнотии, вашите изпити и страдания, но такава е Волята на Отца нашего, който е на Небето.
4.9.1904г.
14. Слово 1904, Варна, ИБ , Варна
Дръжте се близо до Божия закон и няма никога да се спъвате, защото всеки от вас, който иска да бъде любим, близък като брат, сестра и майка, трябва да изпълнява волята на Баща ми.
Не викайте само: "Господи, Господи, Господи", но изпълнявайте волята на Отца ми.
24.8.1906г.
15. Годишна среща на Веригата - Варна, 1906 г., СБ , Варна
За да получим нещо – продължи той, – трябва да турим в действие ума, сърцето и волята си.
28.8.1907г.
16. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
Там, гдето има леност, не може да се развие волята.
Във връзка с това вие искате да възпитавате волята си. За възпитанието на волята си ще употребявате жълтата краска, понеже при възпитанието на волята умът трябва да вземе активно участие, та известни сили да можем да ги управляваме и приспособяваме за всякой един даден акт.
Като гледате жълтото цвете например, волята ви се усилва.
Добродетелта е основана на волята и ако нямате воля, няма да бъдете добродетелни. За волята е потребна жълтата краска, понеже умът взема участие.
И тогава, за да се възпитава сърцето, употребена е розовата краска; за волята – жълтата, а за Мъдростта – синята.
Постенето е една необходимост за уякчаване на волята.
22.8.1908г.
17. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Тогава това, което са яли и пили, трябва да го платят – това е Волята Господня.
Прочетохме всички с глас Хвалата, която ни се даде миналата година, а след това се молихме, щото Господ да изпълни Волята Си и да дойде Духът Му.
28.8.1909г.
18. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Те са, които са слезли Отгоре, знаят Волята Божия и като ги любим, ще знаем основата, върху която са съградили своя живот.
Пето свидетелство: Ще ли изпълниш Волята на Единаго, Истиннаго и Праведнаго Бога без колебание?
Заради Любовта Си, с която Си ни възлюбил, благий Небесен Баща, да дойде Царството Ти, да бъде Волята Ти, да се освети Името Ти на Земята – това е желанието на нашата душа, това е нуждата, която постоянно усещаме в тоя свят.
Опорна точка трябва да има сърцето, умът, волята и прочее.
Не е Волята на нашия Небесен Баща да мърморим един на друг.
Размишлявай добре и върши Волята Му.
Някой ме пита: „Как е баща ти и сестра ти?“ Баща ми е Небето и всякой, който прави Волята Божия, той е брат ми и сестра ми. Волята Божия е да възлюбим ближния си, както себе си – това е добре, ако го струвате.
Там, гдето те искат да ви противопоставят на някой Божествен принцип, вие се поставете диаметрално против тях, защото могат да ви убеждават в нещо и да ви карат да извършите нещо, което е против Волята Божия.
Това е Волята Божия за вас.
27.8.1910г.
19. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
— Господ казва, че е доволен от вас и ако всякога така Го слушате и изпълнявате Волята Му, Той ще ви се притича на помощ.
Това е волята Божия.
Така, когато искаме да въдворим здравето, прибягваме до портокалената краска; когато искаме да въдворим волята, употребяваме жълтата; когато искаме подем на ума и духа — синята и т.н.
При някои от кръжоците дохождат духове, които си налагат волята и те ги слушат, но не знаят какво вършат, защото не знаят законите.
В небето става приготовление и скоро земята ще бъде посетена от жителите на духовния свят, които искат да изпълнят Волята Божия на земята.
31.8.1910г.
20. Приложение към протокола от 1910 г., СБ , В.Търново
А от чисто френологическо гледище във волята влизат твърдостта, на която е основан инатът, смелостта и настойчивостта. И така, волята има три положения – твърдост, смелост и настойчивост. Волята във физическото поле има своето проявление, а в Духовното поле има друго проявление.
В нравствения свят волята не действа, както във физическия свят, защото в нравствения свят много пъти трябва да се подчиним на друга една воля, докато във физическия е обратно.
На 11 октомври 1909 г., неделя, в частен разговор в стаята на г-н Дънов той ми каза: Що е воля? Волята е желание, мисъл и сила.
14.10.1910г.
21. Бележки, ИБ ,
Вие искате да слугувате и питате каква е волята Божия. Тя е много ясна: ами че може ли ръката да попита как може да изпълни волята ти? Тя само ако е саката, не може да изпълни волята ти. Архангел Михаил е, който сега работи за въдворяването на волята Божия на земята, и мнозина има вече вързани, каквото например стана в Португалия и което ще последва и в Испания.
23.8.1911г.
22. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Волята на Отца е вие да бъдете здрави духом, да бъдете щастливи по сърце, за да придобиете блаженството на живота.
Ще се изпълни не волята на света и волята на лукавите, но Моята воля и волята на Отца Моего.
То е: „В изпълнението на волята на Бога е силата на човешката душа.“ Но специално върху картината ние ще се спрем други път, а това, което се загатна върху нея, е мимоходом.
Понеже ние се приближаваме към Господа и искаме да Му слугуваме, то трябва да има контракт между вас и волята Божия; а пък в контракта, знаете, ако не е определен, то и двете страни не ще знаят какво да правят.
Ако, например, конят не иска тази каруца, уверявам ви, че той не може стори това; не може да възстава против своя господар, защото трябва да бъде далече много по-силен от него, та да може да не се повежда по волята му.
И така, когато дойде някое изкушение пред вас, кажете: „Аз не се боя, защото Господ е с мен.“ И после, тази картина, която днес ще ви се даде, често я четете, защото за вас са много важни написаните в нея думи: „В ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВОЛЯТА БОЖИЯ Е СИЛАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША.“ Така щото, който от вас няма нож, да тури у себе си поне малко ножче.
Напротив, вярвайте, че това е по волята Божия, уповавайте се на Него и ще ви бъде добре.
31.3.1912г.
23. Що значи съдба?, ИБ ,
"Праведните" от дома Божий са всички тия, които са изпълнявали волята Божия през всичките прераждания.
28.4.1912г.
24. Да бъдем готови, ИБ ,
Ние разполагаме с девиза: "В изпълнението волята Божия е силата на човешката душа", но такива девизи има и други.
16.7.1912г.
25. Ще дойде като светлина, ИБ ,
Прераждането е път към Бога и ако вие не свършите волята Божия, то вие се просто израждате и следующия път ще се намерите в по-голяма мъчнотия.
6.9.1912г.
26. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
А като се уповаваме на Господа, Господ ще даде заповед на своите слуги, които ще изпълнят волята Му.
Защо е този стремеж у хората, че във всичките демократически управления при все, че цар не искат, а пък гледаме, че цар си турят? — И продължи: — За да можем да изпълняваме волята Божия на земята, трябва да разберем основния принцип.
И когато се молим: „Да бъде волята Божия!“, ние казваме, че тя трябва да бъде не само за България, но и за всички да бъде полезна, даже и лично за теб, който така се молиш.
Но при все това, ако се изпълнява волята Божия, всичко ще ни се даде, защото небето е богато и разполага.
Всички следвайте Божествения път, изпълнявайте волята Божия и всички ваши желания и стремежи ще се осъществят.
Ние сме дали много жертви, та волята Божия не е за в бъдеще да даваме още подобни жертви.
Който иска да се кара, нека върне Пентаграма назад, защото когато вие не изпълнявате Волята Божия, което е и записано в него, заемате негативно положение, тъй като добродетелта и правдата са само на земята, а в небето няма никакви спорове.
Мъчнотиите са, които безпогрешно посочват изпълнителя на волята Божия.
Нам трябва пластичност — да изпитаме и знаем каква е волята Божия и ако бива да сме горделиви и честолюбиви, нека бъдем такива по отношение Волята Божия.
24.8.1912г.
27. Вие сте поканени да работите, ИБ , В.Търново
Ние сме дали много жертви, та волята Божия не е за в бъдеще да даваме още подобни жертви.
22.9.1912г.
28. Въжето на дявола, ИБ ,
Що е всъщност интензивната молитва? То е положението, че ние сме се дотолкова разкаяли от миналите грешки, щото сме готови да изпълним всестранно волята Божия. Това е тя, волята Божия.
6.10.1912г.
29. Обсадно положение, ИБ ,
Обаче Турция се провини и се оказа, че не е готова да изпълни волята Божия, та затова тя ще си получи своето възмездие.
Ето защо всичките тия, които познават Господа, трябва да кажат дълбоко в сърцето си: "Господи, нека бъде волята Ти".
26.10.1912г.
30. Елохим, ИБ ,
И що е духовното развитие? Развитието не е нищо друго, освен душата да бъде отзивчива, пластична, щото да възприеме една Божествена мисъл и да възприема Господа, да действува така, както е волята Му.
20.10.1912г.
31. Обсадно положение, ИБ ,
Но защо трябва да излезем? Защото имаме хиляди желания, които са живи, и когато искате да изпълнявате волята Божия, те са, които ви запират, като че ли нещо ви тегли.
3.11.1912г.
32. Името Господне, ИБ ,
В Господнята молитва има три важни думи "Да се свети името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде волята Твоя." Има, както виждате, и изпълнение на волята Божия, а и волята Божия има тоже съотношение със сърцето.
Волята Божия няма да се изпълни, докато нашият ум не стане седалище на тази Негова воля.
Всякой от вас да гледа да люби и осветява името Господне, да действа за дохождането на Царството Божие, както и да полага всички старания за изпълнение на волята Божия.
Да бъде изпълнена волята Божия – по отношение на ума.
10.11.1912г.
33. Всекиму според вечната Правда, ИБ ,
В Бога всичко е добро, няма в Него зло, а само човек, когато не изпълнява волята Божия – страданията настъпват.
10.12.1913г.
34. Смел и решителен, ИБ ,
Искате някои да вършат волята Божия, но как ще я вършат, като постоянно се карат? Вие тук започвате, а в астралния свят ще ви дадат по-велика работа.
29.4.1914г.
35. Познайте Истината и Истината ще ви, ИБ , Бургас
Второ, свобода на волята и трето - свобода на сърцето за проява на чувствата и мисълта.
2.8.1914г.
36. Сънищата на Йосифа, НБ , София
Той знаеше неприятностите, които можеше да произтекат от неговия отказ да изпълни волята на една такава жена, но пак предпочете да страда, отколкото да съгреши.
23.8.1914г.
37. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
За изпълнение Волята Божия на земята. Ще се молим за домашните си, за добрите земеделци, за добрите търговци, всички учители, свещеници, всички жени и майки, които искат да вършат Волята Божия; за България, Русия, Сърбия, цялото славянство, за всички лица и държави, които искат да вършат Волята Божия.
– Има молитва, изказана с механическо изговаряне; а има и с дълбоки чувства и желания, гдето вземат участие душата, умът, силата и волята.
– Аз прекрасно бих отишъл в пустинята и си бих прекарал живота, но съм ви събрал тук, за да имам главоболие с вас, защото такава е Волята Божия.
Трето: За изпълнението на Волята на Господа Бога Нашего на земята, както е Горе на Небето, между светлите ангелски ликове; и да се въдвори законът на Истината, Любовта и Правдата, за да бъдем всички в едно тяло и в един дух; и да се въдвори ред и съзвучие, и хваление, да ни се даде знание да Го славим и да се радваме всички на Господа и Неговите дела; и да се всели Той в нашия живот и в делото на ръцете ни.
Иван Русев: Не е ли хубаво, в такъв случай, да се изнасилва волята на такава баба?
Затова трябва да се стараем да добием единство, за която и цел тази година ви се дават три посоки за мисъл и действие: първо – прославяне Името Божие на земята; второ – за идването на Царството Христово на земята и трето – за изпълнение на Волята Му.
Казва ни се, че към Христа са се обърнали елини, които искат да изпълнят Волята Божия. Коя е Волята Божия? Тя е навсякъде в нас, в нашия ум, в нашите клетки и затова, ако изпълним тази Воля както трябва и както подобава, ще растем; ако ли не, то ще огрубеем, ще оглупеем.
И аз говоря на вас, които знаете Волята Божия, защото, които знаете повече, ще бъдете бити.
4.10.1914г.
38. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
Мога ли вече аз да се противя на такава тояга, която от рая излезва и всякога право казва? Нека отсега нататък раята да бъде свободна, такава е волята на Аллаха.“
Среда за човешката воля е силата, деятелността и енергията за работа: без работа волята се атрофира.
11.10.1914г.
39. Колко по-горе стои човек от овца!, НБ , София
Той иска умни хора, които да разбират и да вършат волята Божия.
18.10.1914г.
40. Фарисей и Митар, НБ , София
Във волята има трояко проявление – волята може да бъде: 1) своеволие; 2) воля, която има предвид само нашите интереси, само интересите на нашия народ, и 3) воля, която има предвид интересите и на нашето общество и народ, и на човека, и на Бога.
1.11.1914г.
41. Страхът, НБ , София
А положителната форма настъпва, когато сме съгрешили: който изпълнява волята Божия, няма защо да се бои; но онзи, който не я изпълнява, всякога ще има страх в своето сърце и никога няма да бъде спокоен и свободен.
15.11.1914г.
42. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
Обаче човек не изпълнил волята Божия, и Господ го разжалвал, снел му еполетите и дрехите.
20.12.1914г.
43. Учителите, НБ , София
Всички тук на земята трябва да изпълним волята на нашия Учител, на нашия Баща.
23.1.1915г.
44. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ , Бургас
С тая вяра човек ще създаде своята форма на волята, форма на желанията и пр.
От религиозно гледище това тяхно положение е волята на Бога.
Те само ще извършат волята Божия, а победителят ще бъде Христос.
28.1.1915г.
45. Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли, ИБ , Бургас
Тя е сила, която може да видоизмени най-вече ума, сърцето, волята. В света ще преживеят само силните, а те са тези, които имат хармония между ума, волята и сърцето.
3.2.1915г.
46. Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ , Бургас
Всичко може, но не и да попречат на волята Божия.
4.4.1915г.
47. Великден, НБ , София
Законът на новото раждане подразбира – да изпълни човек волята Божия.
2.5.1915г.
48. Многоценният бисер, НБ , София
Една жена, която била много нервна, упорита, не изпълнявала никак волята на мъжа си: каквото ѝ кажел, тя все противното вършела.
23.5.1915г.
49. Новото основание, НБ , София
Апостол Павел, като се обръща към тогавашните християни, казва: „Никой не може да положи друго основание, освен това, което Христос е положил“, а Христос казва: „Не дойдох да сторя Своята воля, а волята на Бога“ – първата опорна точка, и после: „Не дойдох да взема живота на хората, а дойдох да дам Своя живот на тях“ – втората опорна точка.
6.6.1915г.
50. Божественият Промисъл,  НБ , София
Той казва направо на учениците Си: „Не бойте се: вашият живот е осигурен“, и им привежда пример, че от петте врабчета нито едно не пада на земята без волята на Отца. Защо Христос не е взел едно врабче, а е взел числото 5? Тук има един закон, и всеки, който се намира в този закон на числото 5, той не пада без волята на Отца.
Докато сте умни и изпълнявате волята Божия, вие няма да паднете; в деня обаче, в който сгрешите, Господ ще позволи едно от тия врабчета да падне на земята, а щом падне, ще почнат да падат и космите ви от главата, което ще рече: ще почне да се разрушава вашия живот.
3.7.1915г.
51. Изкушението, НБ , София
Когато говорим за безсмъртието, за изпълнението на Волята Божия, ние разбираме друго нещо.
3.7.1915г.
52. Блудният син, НБ , София
Следователно можем да приемем друга жена в дома само тогава, когато тя като този син каже: „Татко, аз съгреших.“ Христос казва, че мъжът няма право да напусне жена си, освен за благоволение, но ако жената дойде до това смирение, че да му стане слугиня, той трябва да я приеме; ако той я приеме, това ще бъде Волята Божия.
25.7.1915г.
53. Стари и нови мехове,  НБ , София
Станал 60–80-годишен, ще се жени и деца ще има! Разбирам, има изключения, както Авраам роди на стари години; ама той беше с нови идеи, не беше остарял: сегашните на 40 години остаряват – „Да са живи децата ни, свърши се с нас!“ Ти си тогава стар мях, трябва да те турнат в избата; ти си ленивец, който не иска да разбере волята Божия.
17.8.1915г.
54. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
И сега Христос, като казва в прочетения стих: "Прослави Името Си", на друго място казва: "Не дойдох да изпълня Своята воля, но волята на Отца Ми; каквото ми е казал, това и върша".
''Вечерта, колкото бяха останали, вечеряха заедно на общата трапеза, като у всички се бе сложила мисълта, че не е по волята на Комендантството, даже и за ядене, да се събираме повече от 5-6 души.
5.9.1915г.
55. Свобода на Духа,  НБ , София
Дето има жива душа, там има и движение, което пък е резултат на волята.
Вземете едно дете, което още не е развито; то почва да плаче и да си криви лицето и със своя плач налага волята си на майка си; най-после майката му даде цицка и то ѝ казва: „Ето така трябва да ме слушаш“, и майката постоянно изпълнява волята на детето.
24.4.1916г.
56. Истината,  НБ , София
Имате избора да се качите на един планински връх, да се качите отвсякъде, но когато се търкаляте надолу, вие вървите вече само по една посока. „Ама защо човек мисли тъй?“ – Свободен е да мисли. #8211; „Ама безбожник е.“ – То е временно заблуждение. „Лош е.“ – Съзнанието за добро не се е развило у него. „Греши.“ – Волята му не е урегулирана. „Еди-коя си незаконно родила.“ – Уредете отношенията между половете.
8.10.1916г.
57. Поради радостта, НБ , София
Въпросът е дали майката е извършила Волята Божия да се роди едно дете, а какво ще стане от него е второстепенен въпрос.
Но тогава Йоан казал: “Аз ще изпълня Волята Божия, ако ще тази жена и сто пъти да ме влече за косите из къщи”...
15.10.1916г.
58. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Кажи, както Давида: „Дето и да ме изпратиш, Господи, ще извърша волята Ти на драго сърце, защото Те обичам". Нужно е да обичаме Бога, да изпълняваме волята Му.–Защо?–Защото всеки е преживял загуба и разочарование, но любовта към Бога ще върне всичко загубено, ще възстанови здравето на човека и ще постави всички счупени крака и ръце на място.
58.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Кажи, както Давида: „Дето и да ме изпратиш, Господи, ще извърша волята Ти на драго сърце, защото Те обичам." Нужно е да обичаме Бога, да изпълняваме волята Му.
22.10.1916г.
59. Да я не пия ли?,  НБ , София
Той казва: „Не дойдох да изпълня моята воля, но волята на Оня, Който ме изпрати".
59.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
Той казва: „Аз изпълних волята на Отца Си и ако не бях изпълнил Неговата воля и Аз щях да бъда с вас.
3.12.1916г.
60. Ще ви въздигна, НБ , София
Под “разум” разбирам човек да може чрез волята си да създава условия за проява на Знанието.
24.12.1916г.
61. Ще бъдат научени,  НБ , София
Ако волята не е възпитана, човек не може да изрази правилно своите мисли и чувства.
61.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )
Нека те изпълняват волята Божия.
1.1.1917г.
62. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Ще дойде Мъдростта във вас, ще усилите волята си, и работите в света ще се оправят.
62.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Ще дойде Мъдростьта въ васъ, ще усилитѣ волята си, и работитѣ въ свѣта ще се оправѣтъ.
7.1.1917г.
63. Растете в благодат!,  НБ , София
Често четем Господнята молитва: „Да бъде волята Твоя“. Ти не познаваш името Божие, царството Божие, а искаш да изпълниш волята Божия. Човек, който не познава името Божие, не може да изпълни волята Божия. В този процес – търсенето името Божие, царството Божие и волята Божия – ще дойде царството Небесно.
Не е важно каква работа вършиш: математик ли си, химик ли си, доктор ли си, това са сенки, форми в живота; същественото е: осветяваш ли името Божие, влагаш ли волята Божия в душата си? Човек, който иска да бъде силен, трябва да държи тези неща отпред: името Божие, което е най-висшето благо, царството Божие – по отношение на човешката душа, и волята Божия – по отношение на земния живот.
63.2 Растене и познание ( втори вариант )
Често четем Божията молитва: „Да се свети Името Ти, да бъде волята Твоя." Ти не познаваш Името Божие, Царството Божие, а искаш да изпълниш волята Божия. Човек, който не познава Името Божие, не може да изпълни волята Божия. В този процес - търсене Името Божие, Царството Божие и волята Божия, ще дойде Царството Небесно.
Не е важно каква работа вършиш - математик ли си, химик ли си, доктор ли си - това са сенки в живота; съществено е осветяваш ли Името Божие, влагаш ли волята Божия в душата си? Човек, който иска да бъде силен, трябва да има тези неща: Името Божие, което е най-висшето благо; Царството Божие - по отношение на човешката душа, и волята Божия - има връзка с физическия свят.
Като ставате сутрин, кажете: „Да се освети Името Божие вътре в моята душа, да дойде Царството Божие вътре в моята душа и аз да му служа; да бъде волята Божия вътре в мене и аз да я изпълнявам." Това е моето царство - радвайте се, защото Бог го е благословил, Като дойде Царството Божие, нашите работи ще бъдат успешни и благословени, ако ние изпълняваме волята Му и осветяваме Името Му. Няма по-велико щастие от това в света - да изпълниш волята Божия. Не изпълняваш волята Божия - ти си нищожен.
Най-великото учение за вас - вие, които сте дали обещание на Бога, е да растете в благодатта Божия, волята Божия.
28.1.1917г.
64. Все що е писано,  НБ , София
64.2 Все що е писано ( втори вариант )
Благодарете за светлината, която ви е дадена и бъдете готови, като блудния син, да се обърнете към Бога, с разкаяние и смирение, и кажете: Господи, бъди милостив към нас! Не изпълнихме волята Ти, но сега сме готови да станем слуги, да Ти служим с любов.
18.2.1917г.
65. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Когато една кокошка умира и става жертва, азъ казвамъ: „Ти си една благородна, отлична кокошка и прѣдъ Божието лице имашъ една голѣма стойность.“ И затова казва Христосъ: „Нито една птичка не пада безъ волята Господня.“ За всички тѣзи птички, които се самопожертвуватъ, Господь се грижи.
И ангели и дяволи, всички тѣзи духове вършатъ волята Божия и се контролиратъ отъ единъ великъ Божественъ законъ.
65.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Пръв се явил богатият, който започнал да нарежда: Господи, искам голяма къща палат, добре мебелирана и наредена, десетина слуги, да ми работят и всеки ден да слагат на трапезата ми вкусни, богати яденета, плодове и доброкачествени пития: да ям и да пия, за нищо да не мисля. – Да бъде според волята ти! – отговорил му Бог. След това се явил сиромахът и казал: Господи, имам само едно желание – всякога да гледам Твоето лице. - Да бъде според волята ти!
22.3.1917г.
66. Без товар, ИБ , БС ,
На този кръст ще турите Христос с главата нагоре и ще кажете: "Господи, аз ще изпълня волята Ти и ще изпълня закона на любовта Ти.
25.3.1917г.
67. Солта,  НБ , София
Често ние се молим: „Отче наш, Който си на небето, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти“, но ако така не изпълняваш волята Му, както Той ти посочва, значи ти си без сол през този ден.
29.3.1917г.
68. Волята Божия, ИБ , БС , София
Искам от всички ви да сте готови да изпълните Волята Божия. Важното е да изпълните Волята Божия! Но вие какво правите? Ако е съгласна Божествената Воля с вашата воля, вие сте готови да я изпълните, но обратното не.
Всеки ден казвате: „Да бъде Волята Божия.” Мъжът каже: „Да бъде Волята Божия”, но жената каже: „Не, моята воля да бъде”.
Господ пита колко от вас сте готови да изпълните Волята Божия.
1.4.1917г.
69. Виделината,  НБ , София
Виделината можем да чувстваме с душата си, със сърцето си, с волята си. – Друго нещо, което руши виделината, е гневът.
Целта ми е да изпълня волята Божия.
5.4.1917г.
70. Оправдание и спасение, ИБ , БС , София
Да се изпълни Волята Ти на Земята, както се изпълнява горе на Небето.
Този е пътят, по който ще може да калите волята си и да облагородите ума и сърцето си.
8.4.1917г.
71. Яков и Исав,  НБ , София
71.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Раздвояването на ума, на сърдцето, на волята, ето гдѣ е злото.
15.4.1917г.
72. Радвайте се, НБ , София
Те са силите на ума, на сърцето и на волята.
Тя вдъхновява човека, дава импулс на ума, на сърцето и на волята.
При лекуването, вярата и волята трябва да взимат живо участие.
72.2 Радвайте се ( втори вариант )
Ние трѣбва да туримъ, да усилимъ волята си.
22.4.1917г.
73. Божията воля,  НБ , София
Думите „Божията воля" или „волята на Отца" са, класически.
Само разумният може да изпълнява волята на Бога.
Волята е израз на вътрешната хармония между ума и сърцето. Значи, волята подразбира принцип, който свързва две противоположни сили – силите на ума и на сърцето, като ги заставя да действуват в една разумна посока. Чрез силата на волята, подкрепена от ума и сърцето, човек проявява способността си, да превръща низшето в себе си във висше, неблагородното в благородно.
Коя е причината за пропадането на Ниневия? – По онова време Ниневия беше висококултурен център, но жителите на този град водеха лош живот, не изпълняваха волята Божия, поради което бяха осъдени на загиване.
Той искал да ги предупреди, че един ден, макар и след две хиляди години, когато се намерят в трудни положения, при големи изпитания и страдания, за да излязат от този хаос и да се повдигнат, трябва да знаят, как да изпълняват волята на своя Баща. – Кой е нашият Баща? – Четете Исайя, който се обръща към израилския народ с думите: „Израилю, познай Господаря си!" Обаче, Израил не позна своя Господар, своя Баща и Бог.
В какво се заключава волята на нашия велик Баща? Един от Неговите закони гласи: „Не прави на другите това, което не искаш да правят на тебе".
Сегашните хора, без да изпълняват волята на Великия Баща, очакват големи резултати.
Защо човек, като е дошъл на земята, не изпълнява волята на Онзи, Който го е изпратил да се учи и работи между хората? Ще кажете, че ако правите опити, изкушавате Господа. – Като грешите, не Го ли изкушавате?
Той чува Божия глас и изпълнява волята Му.
Който живее в съгласие с Бога и изпълнява волята Му, той може да ги спре.
Той ще просвети ума и сърцето ви, да разберете живота и да изпълнявате волята Му.
73.2 Волята Божия ( втори вариант )
Думитѣ „волята Божия“ ще ги приведа въ съврѣмененъ езикъ. Когато се кажатъ думите „волята Божия“, съврѣменнитѣ хора се малко усмихватъ. Когато Христосъ казва: „Не всѣки, който казва Господи, Господи, ще влѣзе въ Царството Божие“, разбирамъ, че не всѣки ще може да влѣзе въ съзнателния свѣтъ, ако не изпълнява волята Божия. Всѣкога волята Божия подразбира висшето и разумното у човѣка, висшето и разумното въ свѣта.
Христосъ казва: „Никой нѣма да влѣзе въ Царството Божие, ако не изпълнява волята Божия.“ Това значи, че у човѣка трѣбва да се събуди това висше съзнание.
Слѣдователно волята е изразъ на вѫтрѣшното съгласие между ума и сърдцето.
Казвате: „Какво голѣмо нещастие ни сполетя, тази война!“ Що е войната? Тя е резултатъ отъ непокорство на волята Божия.
Какъ ще скѫсате тѣзи нишки? Може да скѫсате тѣзи нишки само когато изпълнявате волята Божия, защото всѣка нишка е единъ атомъ, който реагира върху йонитѣ на материята.
Тѣзи хора въ врѣмето на Христа сѫ сѫществували, но сѫ били въ видъ на сѣмки и тогава Христосъ имъ е казалъ: „Вие, слѣдъ 2000 години, ще изпитате най-голѣми нещастия, но за да може да се спаситѣ и издигнете, непрѣменно трѣбва да знаете какъ да изпълнявате волята на вашия Баща.“ Но ще каже нѣкой: „Кой е моя баща?“ Чудно, провиква се Исусъ и ви казва: „Познай Господаря си,“ но Израилъ не позна своя Богъ.
Защо гълѫбътъ се взима за емблема? Подъ гълѫбъ се разбира висшето у човѣка, висшия човѣшки умъ, по който може да изпълнимъ волята Божия.
Христосъ казва: „За да не се изгубите, трѣбва да изпълните волята на вашия Баща!“ Въ какво се състои волята на Този Баща? Тази воля се изразява въ видъ на законъ.
А сега ние не изпълняваме волята Божия и дѣйствуваме механически.
Какъ ще го упокои Господь? – Изпълнете волята Божия.
За да ни избави Христосъ отъ това разлагане, Той ни дава цѣрь: да изпълнимъ волята Божия.
Който не изпълнява волята Божия, той е шмекеръ. Ако азъ не изпълнявамъ волята Божия, азъ съмъ шмекеръ, лъжецъ и не заслужавамъ вашето почитание.
Къмъ този Божественъ свѣтъ Христосъ призовава: „Изпълнете волята Божия, за да станете господари на своята душа, на своето сърдце, на своя умъ.“ Ще кажете: „Какъ?“ Ще обърнете буквата „к“ надолу съ гърба ѝ, двѣтѣ ѝ пръчки, които идатъ като клончета, направете ги като платна и ще тръгнете изъ свѣта.
За мене всѣки народъ, който изпълнява волята Божия, е почтенъ прѣдъ моитѣ очи.
Не трѣбва да укоряваме себе си и другитѣ, а да кажемъ на цѣла Европа така: „Ние от сега нататъкъ ще изпълняваме волята Божия, за да влѣземъ въ Неговото царство.“ Това трѣбва да го кажатъ царе, свещеници, министри, военачалници, проповѣдници и всички други. Новата култура, тя е основа, за да се изпълни волята Божия. Волята е качество само на силния, умния и добрия човѣкъ и за такъвъ човѣкъ нѣма невъможни нѣща въ свѣта.
Христосъ казва: „Не всѣки, който казва Господи, Господи ще влѣзе въ Царството небесно, а който изпълнява волята Божия.“ Разсѫждавайте върху този стихъ единъ мѣсецъ и кажете въ себе си: „Азъ ще изпълнявамъ волята Божия.“ Слѣдъ единъ мѣсецъ елате при мене и кажете какво сте забѣлѣзали слѣдъ като 10 пѫти на день сте изказвали тази мисъль.
Идете си въ кѫщи съ мисъльта да изпълнявате волята Божия, да живѣете безъ гаранти и Неговата сила да бѫде съ всинца ви.
29.4.1917г.
74. Чистосърдечните,  НБ , София
74.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Какво е ангелъ? Сѫщество, което знае да изпълнява волята Божия, сѫщество, което не може да подкупите съ никакви блага.
6.5.1917г.
75. Вземане и даване,  НБ , София
Волята дава импулс на човека да се движи и да живее.
Сърцето на добрия човек трябва да бъде пълно с добри чувства и желания, умът му – със светли и възвишени мисли, а волята – с благородни постъпки. Ако умът, сърцето и волята на човека са изопачени, природата е турила знак на специфични места: на носа, на устата и на брадата.
Срещна ли човек, който се препоръчва за духовен, питам го: Твоята свещ гори ли? Спасява ли твоите ближни? Оправя ли умовете, сърцата и волята им? Имаш ли тайна стаичка или храм, светилище в себе си? Чуя ли, че някой нарича баща си и майка си изветрели, обезумели, зная вече, че той няма светилище на душата си. Къде е всичко това? Който държи за Христовото учение, нека пръв даде пример, да покаже, как се работи с ума, със сърцето и с волята.
75.2 Взимане и даване ( втори вариант )
Слѣдователно на добрия човѣкъ сърдцето трѣбва да бѫде пълно съ най-хубави желания, умътъ – съ най-хубави мисли, а волята – съ най-хубави дѣйствия.
Вѣрно е, нѣма съмнѣние въ това, че Христосъ е добъръ, но ако ти имашъ такава логика на ума си, на сърдцето и на волята си, Христосъ нѣма да те спаси.
Нека дойде сега единъ евангелистъ на работа съ мене, на онзи почтенъ трудъ, да се научимъ да работимъ съ своя умъ, съ сърдцето си, съ волята си, че кѫдѣто влѣземъ, да носимъ спасение за всички.
13.5.1917г.
76. Бог е съчетал,  НБ , София
Бог е направил няколко основни съчетания: от една страна - между тялото, душата и духа, а от друга – между ума, сърцето и волята.
76.2 Богъ е съчеталъ ( втори вариант )
Споредъ мене, знаменитъ е онзи човѣкъ, който извършва точно волята Божия и който като Слънцето изпраща своето благословение.
Азъ съ удоволствие бихъ заелъ положението на единъ карамфилъ и всѣка година да ме садите, да ме кѫсате, но да изпълнявамъ волята Божия, отколкото да съмъ въ положение на единъ царь въ България. Това значи да изпълнишъ волята Божия, съ всичкото смирение.
20.5.1917г.
77. Доброто съкровище,  НБ , София
В ядката е скрита човешката душа, в която се развиват добрите мисли и желания, в която се кали волята и организират силите на ума и на сърцето.
Събудиш ли се, развържи повоя, махни пелените и кажи: Благодаря Ти, Господи, че си ми дал свобода, да се движа и да работя, да приложа волята, ума и сърцето си, да Ти служа, да изпълнявам Твоята воля.
77.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Като станешъ отъ сънь, хвърли въркозуня си и кажи: „Господи, започвамъ днесъ работата си чрѣзъ свободата и волята, които си ми далъ.“ Съньть е въркозуна.
Сега искамъ всички да развържете кесиитѣ си, сърдцата си, ума, волята си.
27.5.1917г.
78. Пребъдете,  НБ , София
Да държим заповедите, значи, да ги изпълняваме, а изпълняването става само с участие на волята.
Едни от процесите, които се извършват в човешкия организъм, наричаме свободни или зависещи от нашата воля; другите са ограничени, независещи от волята ни.
Ако мъжът не пребъдва в Божиите заповеди и не изпълнява волята Му, и жената е свободна да не изпълнява заповедите на мъжа си.
Понеже глаголът „държа" се отнася до волята, никога не казвайте, че не можете да направите нещо; че някой въпрос ви е тъмен и не можете да го разберете; че условията ви са лоши, или че не е дошло още време за вашето проявяване и т.н.
Ако волята ви е силна, вие можете да правите чудеса. Ако морската звезда може да възстанови отрязания или откъснатия си крак, защо човек да не е в състояние да направи същото? Човек трябва да усили волята си, за да може чрез нея да контролира своите мисли и желания.
Каже ли някой така, това показва, че волята му е слаба. Дайте права насока на волята си, и вие ще се повдигнете.
78.2 Пръбѫдване ( втори вариант )
Да държимъ заповѣдитѣ, значи да ги изпълняваме, а заповѣдитѣ може да ги изпълняваме само чрѣзъ волята си.
Злѣ ли ще бѫде на жена да прѣбѫдва въ заповѣдитѣ на своя мѫжъ, а мѫжътъ – въ заповѣдитѣ на своя Богъ и Неговата Любовь? Защо се развалятъ днесъ сѣмейства? Жената казва: „Заради тебе азъ ще прѣбѫдвамъ въ любовьта ти и ще държа заповѣдитѣ ти, но ти готовъ ли си да изпълнявашъ волята на Бога, на Баща си?“ Обаче този мѫжъ разваля отношенията си къмъ Бога, започва да пие, прѣкарва въ кръчмитѣ, не се връща и тогава жената казва: „Съ този мѫжъ не може повече да се живѣе“, и тя разваля отношенията съ мѫжа си. Когато мѫжътъ каже на жената: „Ти ще прѣбѫдвашъ ли въ моята любовь“, жената трѣбва да отговори: „ще прѣбѫдвамъ, ако ти прѣбѫдвашъ въ волята Божия.“ Ако мѫжътъ не изпълнява волята Божия и жената не трѣбва да изпълнява неговитѣ заповѣди и да не прѣбѫдва въ неговата любовь, но ако той изпълнява волята Божия, а тя не прѣбѫдва въ неговата любовь, тя е отговорна за своитѣ отношения.
Човѣкъ е въ сила да прѣнесе всички страдания съ волята си, която може да надвие всичко, да направи чудеса. Волята трѣбва да се усили, трѣбва да контролира човѣшката мисъль и желания.
Ще кажешъ: „Азъ съмъ грѣшенъ.“ Не казвай това! Грѣхътъ е само въ човѣшката воля, изправи волята си и ще се измиешъ.
31.5.1917г.
79. Простотата, ИБ , БС , София
Щом изпълнявате Волята Му, всеки ден ще се чувствате тихи и спокойни. Не изпълнявате Волята Му – неспокойни сте.
3.6.1917г.
80. Бог е Дух,  НБ , София
Който го срещне, ще му каже: Ти си красив цвят; ти си дърво, което цъфти; ти си плод, който зрее; ти си разумен човек, който прилага волята си, за да превръща горчивите сокове в сладки.
80.2 Богъ е духъ ( втори вариант )
Тази истина бихъ я изразилъ така: Оставете цвѣтята да растатъ, дърветата да цъвтятъ, плодътъ да зрѣе, а човѣкътъ да върши Волята Божия. Въ моята логика като рѣка, ще кажа: „Азъ се движа по пѫтя безразлично и като тъй ще напоя всички трѣви.“ Ако съмъ дъждъ, ще кажа: „Бихъ желалъ да падамъ въ видъ на капки по много растения и дървета, за да омия листата имъ отъ прахъ.“ Питамъ тогава: намѣрихте ли този законъ да се прѣвръщате въ капки на дъждъ и да измивате праха на растенията? Прѣвръщали ли сте се нѣкога въ рѣка, за да напоите всички трѣви? Намѣрихте ли този законъ да се прѣвърнете въ цвѣте, което да расте; въ дърво – да цъвти; въ плодъ – да зрѣе и въ човѣкъ – да изпълнява Волята Божия? Това е философия.
Ти трѣбва да знаешъ какъвъ е мѫжътъ ти, дали е цвѣте, което расте; дърво, което цъвти; плодъ, който връзва или човѣкъ, който изпълнява Волята Божия и Му служи въ духъ и истина.
Когато служимъ на Бога по този законъ, всѣкога може да знаемъ начина, по който може да изпълняваме въ даденъ случай волята Божия.
Може да четете, може да разисквате върху този въпросъ, но важно е за васъ да развивате волята си.
14.8.1917г.
81. Писмо - 14 септември 1917 г., ИБ , Варна
Аз ходя в пътищата Му, върша волята Му, слушам гласа Му.
26.8.1917г.
82. До всички приятели, ИБ , Варна
Изворите трябва да извират, реките да текат, тревите да растат, а човек да мисли и разсъждава и върши волята на своя небесен Баща. Волята Божия, Царството Божие, славата Божия, цел в него самия.
Аз ви говоря за Него, с Когото всякога съм в общение, познавам гласа Му, държа учението Му, върша волята Му, слушам Духа Му и радостта ми е в Неговото живо Слово.
10.6.1918г.
83. Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС , София
А под израза ръка Господня ние разбираме Волята Божия.
Когато искаш да усилиш волята си, ще извикаш един Архангел, а той е мощен, силен.
Всички, които не изпълняват Божията Воля, те са в грях заченати, а които изпълняват Волята Божия, не са в грях заченати. Всички, които изпълняват Волята Божия, са в Любов заченати.
Сега вече ще упражнявате волята си, за да станете чисти и свети.
Досега сте мили паници, лук сте рязали и т.н., а отсега ще започнете от буквата а, която е глас на волята. Само така ще упражните волята си.
26.6.1918г.
84. Пълнене и празнене, БС , София
Писанието казва, че каквото попросим съгласно Волята Божия, дава ни се.
30.6.1918г.
85. Доведете го,  НБ , София
Като знаете това, ценете въздуха, водата и хляба, както цените ума, живота и волята си. Чрез храната човек възпитава волята си, чрез водата – сърцето, а чрез въздуха – ума. Чистата храна усилва волята, чистата вода – сърцето, а чистият въздух – ума.
85.2 Доведете го ( втори вариант )
Като знаете това, ценете въздуха, водата и хлѣба, както цените ума, живота и волята си. Чрезъ храната човѣкъ възпитава волята си, чрезъ водата — сърдцето, а чрезъ въздуха — ума. Чистата храна усилва волята, чистата вода — сърдцето, а чистиятъ въздухъ — ума.
14.7.1918г.
86. В истия час,  НБ , София
В заключение, казвам: Духът е онази мощна сила, която регулира ума, сърцето и волята на човека.
86.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Въ заключение, казвамъ: Духътъ е онази мощна сила, която регулира ума, сърдцето и волята на човѣка.
21.7.1918г.
87. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Търпелив човек е онзи, в когото умът, сърцето и волята са в пълно съгласие. Ако умът на човека върви на една страна, сърцето – на друга и волята – на трета, той не може да бъде търпелив.
Той прилага силите на ума, на сърцето и на волята едновременно, за да обработи материята на скръбта и да я превърне в Радост.
След това ще му препоръчам да съедини силите на ума, на сърцето и на волята си, да действат едновременно и в съгласие. – „Може ли така да се лекува човек?” – Може.
„В молитва бивайте постоянни.” Защо трябва да бъдете постоянни в молитва? За да организирате ума, сърцето и волята си.
Любовта има отношение към човешката душа, Вярата – към ума и сърцето, а Надеждата – към волята.
Волята пък ще бъде прицелна точка.
87.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Търпеливъ човѣкъ е онзи, въ когото умътъ, сърдцето и волята сѫ въ пълно съгласие. Ако умътъ на човѣка върви на една страна, сърдцето — на друга и волята — на трета, той не може да бѫде търпеливъ.
Той прилага силитѣ на ума, на сърдцето и на волята едновременно, за да обработи материята на скръбьта и да я превърне въ радость.
Следъ това ще му препорѫчамъ да съедини силитѣ на ума, на сърдцето и на волята си, да действуватъ едновременно и въ съгласие. — Може ли така да се лѣкува човѣкъ? — Може.
Защо трѣбва да бѫдете постоянни въ молитва? — За да организирате ума, сърдцето и волята си. — Какво представя радостьта? — Правилно съгласуване на силитѣ, които действуватъ въ организма.
Любовьта има отношение къмъ човѣшката душа, вѣрата — къмъ ума и сърдцето, а надеждата — къмъ волята.
Волята пъкъ ще бѫде прицелна точка.
23.7.1918г.
88. Заведеевата майка,  НБ , София
Той е хармонизирал и ума, и сърцето, и волята си.
Безименният пръст представлява любознателността на човека, средният – Правдата, показалецът – религията, а палецът – волята и разума.
Молете Бога да ви помогне, да развивате правилно ума, сърцето и волята си, да се облечете в Христа, както е казано в Писанието.
Блажени са онези народи, които слушат Господа на всичката пълнота и изпълняват волята Му.
88.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Той е хармонизиралъ и ума, и сърдцето, и волята си.
Безименниятъ пръстъ представя любознателностьта на човѣка, срѣдниятъ — правдата, показалецътъ — религията, а палецътъ — волята и разума.
Молете Бога да ви помогне, да развивате правилно ума, сърдцето и волята си, да се облѣчете въ Христа, както е казано въ Писанието.
Блажени сѫ онѣзи народи, които слушатъ Господа на всичката пълнота и изпълняватъ волята Му.
28.7.1918г.
89. Събличане и обличане,  НБ , София
Някой може да е праведен, но няма желание да изпълни Волята на Бога. За предпочитане е да бъдеш грешник, но да изпълниш Божията воля, отколкото да бъдеш праведен и да нямаш готовност да изпълниш Волята на своя Баща. Защо? Изказват недоверие в думите ми, не вярват, че грешникът може да изпълни Волята на Отца си.
89.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Нѣкой може да е праведенъ, но нѣма желание да изпълни волята на Бога. За предпочитане е да бѫдешъ грѣшникъ, но да изпълнишъ Божията воля, отколкото да бѫдешъ праведенъ и да нѣмашъ готовность да изпълнишъ волята на своя Баща. Защо? — Изказватъ недовѣрие въ думитѣ ми, не вѣрватъ, че грѣшникътъ може да изпълни волята на Отца си.
11.8.1918г.
90. Две жени,  НБ , София
Ако наистина сте вярващ, мъчно ли е да изхвърлите едно лошо желание от сърцето си? Какво коства на търговеца да зачеркне дълга от хиляда лева на своя беден брат? Да зачеркнеш дълга на ближния си от своя тефтер, това значи да придобиеш сила, да дадеш нов подтик на волята си към дейност.
Волята се калява и чрез болестите.
Не е въпрос за гладуване, но за каляване на волята.
Ако не приложиш волята си, не можеш да се лекуваш, нито другите да лекуваш.
Тези пръсти показват, че при яденето на хляба, умът и волята на човека трябва да вземат участие.
Ако сте здрави, радвам се, че ще можете да давате на болните и на слабите; ако сте болни, трябва да калите волята си, сами да си помагате.
90.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Ако, наистина, сте вѣрващъ, мѫчно ли е да изхвърлите едно лошо желание отъ сърдцето си? Какво костува на търговеца да зачеркне дълга отъ хиляда лева на своя беденъ братъ? Да зачеркнешъ дълга на ближния си отъ своя тевтеръ, това значи, да придобиешъ сила, да дадешъ новъ потикъ на волята си къмъ дейность. Волята се калява и чрезъ болеститѣ.
Не е въпросъ за гладуване, но за каляване на волята.
Ако не приложишъ волята си, не можешъ да се лѣкувашъ, нито другитѣ да лѣкувашъ.
Тѣзи пръсти показватъ, че при яденето на хлѣба, умътъ и волята на човѣка трѣбва да взиматъ участие.
Ако сте здрави, радвамъ се, че ще можете да давате на болнитѣ и на слабитѣ; ако сте болни, трѣбва да калите волята си, сами да си помагате.
18.8.1918г.
91. Погледна Петра,  НБ , София
Като остана само с волята си, Петър не беше в състояние да съгласува ума и сърцето си, понеже бяха вече разколебани. Като греши, човек пада в три направления – в областта на ума, в областта на сърцето и в областта на волята. Значи, всяка лоша мисъл, попаднала в човешкия ум, изопачава не само ума, но и сърцето, и волята, поради което той става докачлив, подозрителен в чувствата си, нелогичен в мисълта си и слаб във волята си.
Добър характер има онзи човек, в когото умът, сърцето и волята са добре развити и са в хармония.
Силата изопачава ума, сърцето и волята, а Любовта повдига човешката душа и я води към Бога.
91.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Като остана само съ волята си, Петъръ не бѣше въ състояние да съгласува ума и сърдцето си, понеже бѣха вече разколебани. Като грѣши, човѣкъ пада въ три направления — въ областьта на ума, въ областьта на сърдцето и въ областьта на волята. Значи, всѣка лоша мисъль, попаднала въ човѣшкия умъ, изопачава не само ума, но и сърдцето, и волята, поради което той става докачливъ, подозрителенъ въ чувствата си, нелогиченъ въ мисъльта си и слабъ въ волята си.
Добъръ характеръ има онзи човѣкъ, въ когото умътъ, сърдцето и волята сѫ добре развити и сѫ въ хармония.
Силата изопачава ума, сърдцето и волята, а любовьта повдига човѣшката душа и я води къмъ Бога.
25.8.1918г.
92. Скритият квас,  НБ , София
Турете и вие Божествения квас в ума, в сърцето и във волята си, да ги закваси, да станете нови хора.
Ако детето ви е своенравно, ще го накажете, ще го смъмрите, да разбере, че има по-висока воля от неговата – волята на родителите му.
92.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Турете и вие Божествения квасъ въ ума, въ сърдцето и въ волята си, да ги закваси, да станете нови хора.
Ако детето ви е своенравно, ще го накажете, ще го смъмрите, да разбере, че има по-висока воля отъ неговата — волята на родителитѣ му.
1.9.1918г.
93. Вкъщи,  НБ , София
Здравето и щастието на човека зависят от връзката между Духа и душата от една страна, както и между ума, сърцето и волята, от друга страна.
93.2 Вкѫщи ( втори вариант )
Здравето и щастието на човѣка зависятъ отъ връзката между духа и душата отъ една страна, както и между ума, сърдцето и волята, отъ друга страна.
22.9.1918г.
94. Двамата братя,  НБ , София
Десетимата представляват волята, т.е. желанията в човека, затова те възнегодуваха.
Като негодувате, ще знаете, че причината е във волята ви, която търси път да се прояви.
Волята не трябва да негодува против желанията на сърцето и мислите на ума.
Голямо изкуство е да може човек чрез волята си да примири своя ум и своето сърце така, както Христос примири двамата си ученика – Заведеевите синове.
Човек се проявява чрез сърцето, ума, волята и душата си.
94.2 Двамата братя ( втори вариант )
Десетимата представятъ волята, т. е. желанията въ човѣка, затова тѣ възнегодуваха.
Като негодувате, ще знаете, че причината е въ волята ви, която търси пѫть да се прояви.
Волята не трѣбва да негодува противъ желанията на сърдцето и мислитѣ на ума.
Голѣмо изкуство е да може човѣкъ чрезъ волята си да примири своя умъ и своето сърдце така, както Христосъ примири двамата си ученика — Заведеевитѣ синове.
Човѣкъ се проявява чрезъ сърдцето, ума, волята и душата си.
29.9.1918г.
95. В мое име,  НБ , София
Кои са двамата или тримата? Това са умът, сърцето и волята на човека. Когато умът е пълен с възвишени мисли, сърцето – с движеща се творческа сила, а волята – бременна с велики Божии Добродетели, Аз съм там. Нека всеки се запита: "Бременен ли е умът ми с възвишени и светли мисли, сърцето – с творческите енергии на Доброто и волята – с прояви на Доброто?" Когато казваме, че Бог създаде света, разбираме Доброто, защото творчество има само в Доброто.
С помощта на тези макари човек издига волята си, която е паднала долу, и я поставя на мястото й. Тримата са умът, сърцето и волята, които всякога трябва да бъдат в съгласие.
Този стих, преведен на ваш език, означава: ако умът и сърцето ви са събрани в мое име, и Аз ще бъда между вас; ако умът, сърцето и волята ви са събрани в мое име, и Аз ще бъда между вас.
Това събиране не става по ваша воля, но по волята на кацаря.
95.2 Въ мое име ( втори вариант )
„Дето сѫ двама или трима.” Кои сѫ двамата или тримата? — Това сѫ умътъ, сърдцето и волята на човѣка. Когато умътъ е пъленъ съ възвишени мисли, сърдцето — съ движеща се творческа сила, а волята — бременна съ велики Божии добродетели, Азъ съмъ тамъ. — Кой е този Азъ? — Единниятъ, отъ Когото всичко произлиза. Нека всѣки се запита: Бремененъ ли е умътъ ми съ възвишени и свѣтли мисли, сърдцето — съ творческитѣ енергии на доброто и волята — съ прояви на доброто? Когато казваме, че Богъ създаде свѣта, разбираме доброто, защото творчество има само въ доброто.
Съ помощьта на тѣзи макари човѣкъ издига волята си, която е паднала долу, и я поставя на мѣстото ѝ. Тримата сѫ умътъ, сърдцето и волята, които всѣкога трѣбва да бѫдатъ въ съгласие.
„Дето сѫ двама или трима, събрани въ мое име, тамъ съмъ Азъ срѣдъ тѣхъ.” Този стихъ, преведенъ на вашъ езикъ, означава: Ако умътъ и сърдцето ви сѫ събрани въ мое име. и Азъ ще бѫда между васъ; ако умътъ, сърдцето и волята ви сѫ събрани въ мое име, и Азъ ще бѫда между васъ.
Това събиране не става по ваша воля, но по волята на кацаря.
6.10.1918г.
96. Да се роди,  НБ , София
Духът и душата посещават човека и си заминават, но ако останат за дълго време в него, те обхващат напълно ума, сърцето и волята му.
Той е дошъл да работи с ума, със сърцето и с волята си.
" – Приложи волята си, за да се справиш с мъчнотиите си. Прилагайте ума, сърцето и волята си съзнателно, за да живеете добре.
Задачата на всеки човек, на всеки българин е да познае своя Баща и да каже: "Готов съм вече да изпълня първо волята на Баща си, а след това и на своя ближен."
96.2 Да се роди ( втори вариант )
Духътъ и душата посещаватъ човѣка и си заминаватъ, но ако останатъ за дълго време въ него, тѣ обхващатъ напълно ума, сърдцето и волята му.
Той е дошълъ да работи съ ума, съ сърдцето и съ волята си.
Ако нѣкой се оплаква, че мозъкътъ му не работи, както трѣбва, нека мисли усилено, да прочисти пѫтищата, по които текатъ умственитѣ енергии. — Голѣми мѫчнотии имамъ. — Приложи волята си, за да се справишъ съ мѫчнотиитѣ си. Прилагайте ума, сърдцето и волята си съзнателно, за да живѣете добре.
Задачата на всѣки човѣкъ, на всѣки българинъ е да познае своя Баща и да каже: Готовъ съмъ вече да изпълня първо волята на Баща си, а следъ това и на своя ближенъ.
13.10.1918г.
97. Двата полюса,  НБ , София
Значи, причината на болестта му била във волята, затова не могъл да движи ръцете и краката си, трябвало да дойде някой отвън, да го пусне в къпалнята.
Тройката в числото 38 показва, че преди три прераждания този болен е бил на земята, но е водил порочен живот и като последствие на неговия лош живот, волята му се е парализирала.
Умът, сърцето и волята на мнозина са парализирани, т.е. не могат свободно да се проявяват.
Вложете тези думи в ума, в сърцето и във волята си и ще видите, че ако сте болен, ще оздравеете; ако досега само сте гледали, отсега нататък ще виждате; ако само сте чувствали, отсега нататък ще любите.
И Духът се проявява само чрез онзи, на когото умът, сърцето и волята са здрави и добре нагласени.
И противоречията смущават човешкия ум, но чрез тях се калява волята.
97.2 Двата полюса ( втори вариант )
Значи, причината на болестьта му била въ волята, затова не могълъ да движи рѫцетѣ и краката си, трѣбвало да дойде нѣкой отвънъ, да го пусне въ кѫпалнята.
Тройката въ числото 38 показва, че преди три прераждания този боленъ е билъ на земята, но водилъ пороченъ животъ и като последствие на неговия лошъ животъ, волята му се парализирала.
Умътъ, сърдцето и волята на мнозина сѫ парализирани, т. е. не могатъ свободно да се проявяватъ.
Вложете тѣзи думи въ ума, въ сърдцето и въ волята си и ще видите, че, ако сте боленъ, ще оздравѣете; ако досега само сте гледали, отсега нататъкъ ще виждате; ако само сте чувствували, отсега нататъкъ ще любите.
И Духътъ се проявява само чрезъ онзи, на когото умътъ, сърдцето и волята сѫ здрави и добре нагласени.
И противоречията смущаватъ човѣшкия умъ, но чрезъ тѣхъ се кали волята.
20.10.1918г.
98. Дух Господен,  НБ , София
Какво отношение има Христовото учение към всеки човек индивидуално? То има отношение първо към Духа, после към душата и най-после към ума, сърцето и волята. Като посредници между Духа и тялото служат душата, умът, сърцето и волята.
98.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Какво отношение има Христовото учение къмъ всѣки човѣкъ индивидуално? То има отношение първо къмъ духа, после къмъ душата и най-после къмъ ума, сърдцето и волята. Като посрѣдници между духа и тѣлото служатъ душата, умътъ, сърдцето и волята.
27.10.1918г.
99. Двете заповеди,  НБ , София
Помнете: здравето на човека произтича от волята му, щастието – от неговия ум, а блаженството – от душата. Каквато е волята, такова ще бъде и здравето ни; какъвто е умът, такова ще бъде и щастието ни; каквато е душата, такова ще бъде и блаженството ни. Не можеш да любиш Господа само със сърцето, или само с душата, или само с ума си, или само с волята си; трябва да Го любиш заедно с четирите елемента.
Ако сърцето не работи, и душата няма да работи; ако умът не работи, и волята няма да работи.
Той казва: “Късайте от плодовете на Дървото на Живота, за да бъдете силни, да проявите Любовта, Правдата, милосърдието, кротостта и въздържанието.” Само така човек може да прояви характер; само така може да кали волята си.
Човек трябва да знае каква храна е нужна за развитието на ума, на сърцето и на волята му.
Следователно, ако искаш да бъдеш здрав, волята ти трябва да бъде свързана със сърцето ти; за да бъдеш умен, волята ти трябва да бъде свързана с твоя ум; за да имаш правилни отношения към всички хора, волята ти трябва да бъде свързана с твоята душа; за да имаш устойчива и силна воля, душата ти трябва да бъде свързана с Божествения Дух.
Ще се стремите, в Доброто да участват и четирите елемента: умът, сърцето, волята и душата. Онзи, на когото ще направите Доброто, е обект; начинът, по който ще направите Доброто, трябва да включва силите на ума, на сърцето, на душата и на волята.
В първо време той се обезсърчава, но после силите на ума, на душата и на волята му идат на помощ, и той се насърчава.
По същия начин, достатъчно е да погледнете линиите и силите, които действат в ума, сърцето, душата и волята на човека, за да познаете какви чувства, мисли и желания го стимулират.
Правете опити да се свързвате със силите на Разумната Природа чрез ума, сърцето, душата и волята си. Махайте бастуна си в посока на ума, на сърцето, на волята и на душата. Когато отивате в посока на сърцето си, ще движите бастуна си по права линия; когато вървите по посока на душата си, ще го движите в плоскост; когато вървите в посока на волята си, ще го движите в три измерения, в измеренията на куба; и най-после, вървите ли в посока на своята сила, ще го движите в центъра.
99.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Помнете: здравето на човѣка произтича отъ волята му, щастието — отъ неговия умъ, а блаженството — отъ душата. Каквато е волята, такова ще бѫде и здравето ни; какъвто е умътъ, такова ще бѫде и щастието ни; каквато е душата, такова ще бѫде и блаженството ни. Не можешъ да любишъ Господа само съ сърдцето, или само съ душата, или само съ ума си, или само съ волята си; трѣбва да Го любишъ заедно съ четиритѣ елемента.
Ако сърдцето не работи, и душата нѣма да работи; ако умътъ не работи, и волята нѣма да работи.
Само така човѣкъ може да прояви характеръ; само така може да кали волята си. Човѣкъ трѣбва да знае, каква храна е нуждна за развитието на ума, на сърдцето и на волята му.
Следователно, ако искашъ да бѫдешъ здравъ, волята ти трѣбва да бѫде свързана съ сърдцето ти; за да бѫдешъ уменъ, волята ти трѣбва да бѫде свързана съ твоя умъ; за да имашъ правилни отношения къмъ всички хора, волята ти трѣбва да бѫде свързана съ твоята душа; за да имашъ устойчива и силна воля, душата ти трѣбва да бѫде свързана съ Божествения Духъ.
Ще се стремите, въ доброто да участвуватъ и четиритѣ елемента: умътъ, сърдцето, волята и душата. Онзи, на когото ще направите доброто, е обектъ; начинътъ, по който ще направите доброто, трѣбва да включва силитѣ на ума, на сърдцето, на душата и на волята.
Въ първо време той се обезсърдчава, но после силитѣ на ума, на душата и на волята му идатъ на помощь, и той се насърдчава.
По сѫщия начинъ, достатъчно е да погледнете линиитѣ и силитѣ, които действуватъ въ ума, сърдцето, душата и волята на човѣка, за да познаете, какви чувства, мисли и желания го стимулиратъ.
Правете опити да се свързвате съ силитѣ на разумната природа чрезъ ума, сърдцето, душата и волята си. Махайте бастона си въ посока на ума, на сърдцето, на волята и на душата. Когато отивате въ посока на сърдцето си, ще движите бастона си по права линия; когато вървите по посока на душата си, ще го движите въ плоскость; когато вървите въ посока на волята си, ще го движите въ три измѣрения, въ измѣренията на куба; и най-после, вървите ли въ посока на своята сила, ще го движите въ центъра.
3.11.1918г.
100. Призваните,  НБ , София
Изпълнявайте волята на Онзи, Който живее във вас.
При това, не зная какво да направя, за да изпълня Волята Божия." Факирът си казал: "Такава е била Волята Божия."
100.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Изпълнявайте волята на Онзи, Който живѣе въ васъ.
При това, не зная, какво да направя, за да изпълня волята Божия. Факирътъ си казалъ: Такава е била волята Божия.
7.11.1918г.
101. Който намигва, ИБ , БС , София
За да се познае твоята мисъл силна ли е или не, направи следното: имаш ревматизъм, който с никакви лекарства не се излекува; виж първо каква храна му е потребна и после със силата на волята започни да го местиш от едно място на друго в тялото си.
Главното упражнение, което ви предстои този месец, е следното: развиване на волята. При развиване на волята мислите ви трябва да бъдат строго определени. Тази нишка, така изпредена, ще влезе като Сила на вашата воля, защото волята ще трябва всякога да се приложи в материалния свят.
За да развиете вашето сърце, трябва да турите волята си в действие.
За да можете да упражнявате волята си, всякога трябва да заменяте едно неприятно състояние с друго приятно. Ще ви дам начин за усилване на волята ви.
Не се пресилвайте с каляването на волята си.
Тъй че, Чистотата ще я държите като едно условие за усилване на волята.
Казвате си: „Е, утре пак същото нещо ни чака, кога ще се освободим?” Няма да се освободите, защото в този труд придобивате знания, калявате волята си в тези мъчнотии.
17.11.1918г.
102. Като чуха,  НБ , София
Който изпълнява волята на Бога, като дойде до зъбците, вижда една тясна отворена вратичка и през нея излиза навън.
102.2 Като чуха ( втори вариант )
Който изпълнява волята на Бога, като дойде до зѫбцитѣ, вижда една тѣсна отворена вратичка и презъ нея излиза навънъ.
5.12.1918г.
103. Малък разбор, НБ ,ИБ , БС , София
103.2 Лемуилъ ( втори вариант )
Чрезъ волята си тя работи върху тѣлото си, а чрезъ мислитѣ, желанията и постѫпкитѣ си укрепява мишцитѣ си.
15.12.1918г.
104. И рече баща му,  НБ , София
Кажат ли, че някой е близо до Бога, това показва, че той върши волята на Бога, мисли и чувства като Него.
104.2 И рече баща му ( втори вариант )
Кажатъ ли, че нѣкой е близо до Бога, това показва, че той върши волята на Бога, мисли и чувствува като Него.
12.1.1919г.
105. Великите условия на живота,  НБ , София
Когато ражда, жената трябва да се обърне към Бога с молба, да я научи да изпълнява волята Му. – Защо страда човек? – За да научи нещо ново, да разбира Божията воля и да я изпълнява.
Едно е задължението на хората към своя Отец – да изпълняват волята Му.
Много работа се иска от човека, за да хармонизира ума, сърцето и волята си.
19.1.1919г.
106. Голямата вяра,  НБ , София
Ето защо, всеки трябва да си каже: „Аз познавам живия Бог, Който е в мене, и изпълнявам волята Му.“ Бог, Който живее в човека, живее във всички живи същества, в цялата природа. И обратно, ако човек не изпълнява волята Божия, той е в положение на корени, които се забиват дълбоко в земята.
У някои сърцето взима надмощие, у други – умът, а у трети – волята. – Защо не се организират всички хора, да се развиват еднакво? – Това е невъзможно.
Който следва Божия път, той всякога изпълнява волята Му. – Кого да слушаме? – Себе си ще слушате, защото там е Бог.
9.2.1919г.
107. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Без любов волята нищо не може да направи.
Следователно, ако умът те съблазнява и пожелаеш да извършиш някакво престъпление и насочиш волята си в тази посока, спри ги и въздействай върху себе си, да се запазиш от злото.
9.3.1919г.
108. Моето иго,  НБ , София
Трябва ли кадията да се сърди на турчина, че му казал истината? Кой от вас е изпълнил Божията воля както трябва? Нека всеки си отговори, какво е направил за Господа. – Аз ли съм най-голям грешник? Не е въпросът, дали си грешник, или не; важно е, всеки да изпълни волята на Онзи, Който го е изпратил тук на земята.
И тъй, буквата а е умът, в – сърцето, с – волята. Волята е дете на ума и на сърцето. Следователно, когато казват за някого, че волята му не е възпитана, това значи, че умът и сърцето му са невъзпитани. Някои искат да възпитат ума и сърцето чрез волята.
30.3.1919г.
109. Детето растеше,  НБ , София
Всички народи са Божии слуги, които изпълняват волята на своя господар.
6.4.1919г.
110. Господ му рече,  НБ , София
Как е създадена религията? – Тя е създадена от участието на трите принципа: волята е създала материала за съграждане на външната форма; сърцето е създало съдържанието й, а умът – силата, с която тя се движи.
110.2 Господ му рече ( втори вариант )
Волята е създала материала за съграждане на външната форма, сърцето е създало съдържанието й, а умът - силата, с която тя се движи.
17.4.1919г.
111. Това учение, ИБ , БС , София
Имате ли някой труден въпрос, повикайте вашия Баща и кажете: „Татко, понеже Ти изпрати Христа на Земята, то нека бъдат Твоите думи тъй, както си ги казал!” Девизът, който трябва да си поставите, е: „Ние ще изпълним Твоята Воля тъй, както искаш!” Ще кажете: „Не обещаваме, защото мъчно е да се изпълни Волята Божия.” Веднъж допуснете ли такова съмнение, то е от лукаваго. Трябва да се изпълнява Волята Божия заради Господа, а не заради света.
20.4.1919г.
112. Като го видя Петър,  НБ , София
Това е волята на майстора, който правил воденичното колело.
112.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Ако попаднете между зъбците на някое мелнично колело и дойде някой философ, и ви каже, че това е волята на Бога, това не е вярно. Волята Божия не е била такава, а това е волята на майстора, който е направил колелото. Днес създадат един закон и казват, че това е волята Божия и тя трябва да се изпълнява.
27.4.1919г.
113. Кога се молиш,  НБ , София
За реализиране на това желание се иска участието на ума, на сърцето и на волята. Дето умът, сърцето и волята се съединяват, там молитвата се реализира.
Волята, умът, сърцето ще се проявят с всичката си сила - никакво недоволство, никаква сянка няма да се яви на лицето ви.
113.2 Кога се молиш ( втори вариант )
За реализиране на това желание се иска участието на ума, на сърцето и на волята. Дето умът, сърцето и волята се съединяват, там молитвата се реализира.
Волята, умът, сърцето ще се проявят с всичката си сила.
4.5.1919г.
114. Изгряващото слънце,  НБ , София
Хора, които вършат волята Божия, наричам пролетарии или хора на бъдещето. А Христос е казал: „Който изпълнява волята на Отца Ми, той ще живее в светлина“.
11.5.1919г.
115. Светило на тялото,  НБ , София
Спрете сега ума, мисълта, волята и сърцето си върху това око и запитайте се всеки един в себе си, кой ден от замътването сте.
1.6.1919г.
116. Отхвърленият камък,  НБ , София
Човек трябва да съзнава, че може да бъде и грешен, и праведен, но трябва да върши волята Божия.
Христос казва: „Аз дойдох да сторя не своята воля, а волята на Онзи, Който ме е изпратил“. Всеки човек, който не изпълнява волята Божия, все остарява.
8.6.1919г.
117. Гърбавата жена,  НБ , София
Аз разбирам по воля и по дух това Божествено тяло, което в света не се мени, т.е. онези идеи, които са неизменни, които съществуват вечно, и действията, от които светът се гради, – това Божествено тяло, в което волята се проявява.
Както краката се движат правилно, тъй и сърцето, волята, всичко трябва да се движи в своя път.
Това показва, че у тях сърцето, умът и волята не са в съгласие.
15.6.1919г.
118. Учител и Господ,  НБ , София
Той носи в душата си ония вибрации, които може да дадат подтик на ума и волята ви.
Преди да заминем, ние трябва да изпълним волята Божия. Приложете търпението, т.е. развийте ума и волята, махнете подозрението и го заместете с творческа Любов.
19.6.1919г.
119. Призваха Исуса,  НБ ,БС , София
Ще кажеш: „Ами аз къде ще живея?” Ти ще живееш във волята си, Бог ще живее в сърцето ти, а ближният – в ума ти.
Как мислите, сватба ли ще бъде това, ако булката, като влезе в къщата, прогони свекърва, сестри, братя и другите близки на момъка? Ако изпълнявате Волята Божия, вие ще се повдигнете и ще дадете простор на душата си.
У нас предшества умът, после сърцето, после волята, но първоначално е действала волята, после – желанието и най-после – умът. Бог чрез Своята воля ни подтиква, при което нашата мисъл започва да действа, после действа сърцето ни и най-после – волята.
22.6.1919г.
120. Малкият закон,  НБ , София
Кой е най-малък? – Този, който не изпълнява волята Божие ни по сърце, ни по ум, ни по душа, ни по дух.
Някой път ви дойде една мисъл, тежко ви е, но тази мисъл не е ваша; вие сте чувствителни и като тъй долавяте тъгата на някое малко същество някъде в Ню Йорк, което в даден момент не е изпълнило своя дълг, не е изпълнило волята Божия, този велик Божи закон.
120.2 Малкият закон ( втори вариант )
Кой е най-малък? Този, който не изпълнява волята Божия ни по сърце, ни по ум, ни по душа, ни по дух.
29.6.1919г.
121. Старият книжник,  НБ , София
Следователно вие имате два противоположни полюса: умът е горе, на небето, а волята – долу, на земята.
19.8.1919г.
122. Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ , В.Търново
Всинца вие не може да се обърнете в голяма река; има много големи реки, както много велики хора, но няма добри хора, сиреч хора такива, волята на които е просветена и в излишък, че да могат да дадат и на други.
Колко окултисти са опропастени ! Концентрира се някой да си коли волята, кали я, кали я, и един ден се пречупи и рече: „Хайде в други живот ще започна изново".
19.8.1919г.
123. Мировата Любов, СБ , В.Търново
Проектирайте това в мислите, волята и действията си и ще видите резултата.
19.8.1919г.
124. Обяснения върху обстановката на залата за събрания, СБ , В.Търново
В изпълнение волята на Бога чрез любовта е силата на човешката душа; в изпълнение волята на Бога чрез мъдростта е силата на човешката душа; в изпълнение волята на Бога чрез правдата е силата на човешката душа; в изпълнение волята на Бога чрез добродетелта е силата на човешката душа; в изпълнение волята на Бога чрез истината е силата на човешката душа.
Сега, ще ви дам мотото: в изпълнение волята на Бога чрез любовта е силата на човешката душа, защото Бог е любов. Не можем да изпълним волята Божия, ако не Го обичаме, ако не Го любим. Волята Божия е да бъдем всички добродетелни.
124.2 Обяснения върху обстановката на залата за събрания ( втори вариант )
Надписътъ на пентограмата е: въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ любовьта е силата на човѣшката душа; въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ мѫдростьта е силата на човѣшката душа; въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ правдата е силата на човѣшката душа; въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ добродѣтельта е силата на човѣшката душа; въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ истината е силата на човѣшката душа.
Сега, ще ви дамъ мотото: въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ любовьта е силата на човѣшката душа, защото Богъ е любовь. Не можемъ да изпълнимъ волята Божия, ако не Го обичаме, ако не Го любимъ. Волята Божия е да бѫдемъ всички добродѣтелни.
20.8.1919г.
125. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Ще бъде пръв всеки, който изпълнява Волята Божия.
22.8.1919г.
126. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
– Какви начини има за бързо развитие на ума, сърцето и волята?
22.8.1919г.
127. Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване), СБ , В.Търново
Когато покварите сърцето, волята и ума на човека, това са също морални престъпления.
В прилагането на този закон вие ще калите сърцето, ума и волята си.
24.8.1919г.
128. Космичната Обич, СБ , В.Търново
Космичната Обич е един велик закон, който разпределя действията на всички сили в нашето съзнание тъй хармонично, че на всяко нещо, което създава, му дава и съответна храна, която му е необходима: на ума - съответни мисли, на сърцето - съответни желания, на волята - съответни действия.
Живее той, но долу на земята и по волята на вятъра.
24.8.1919г.
129. Начин за себеконтрол, СБ , В.Търново
Като е влязъл вече, той трябва да има волята да се учи. Виждам, вие имате желание да вършите Волята Божия, но се питате как.
Този триъгълник ще бъде една схема, която ще показва къде куцате най-много: дали в ума, в сърцето или във волята; дали в душата, духа или тялото; дали в чувствата, мислите или действията.
Неволните грешки в чувствата, мислите и действията са в подсъзнанието; волните на сърцето, ума и волята – в съзнанието, а ония на душата, духа и тялото – в самосъзнанието.
Ако волята ви се застъпва за прав и добър живот, ще поставите на съответното място от ляво към дясно червена точица.
26.8.1919г.
130. Беседа по нарядите, СБ , В.Търново
И в тази работа, както в други, трябва да си послужите с три неща: чрез тялото си ще познаете цялата Вселена, чрез волята си ще направите да работи за вас цялата Вселена, а чрез ума си ще накарате есенциите на целия свят да работят за вас.
26.8.1919г.
131. Първи наряд за 1919/20 г., СБ , В.Търново
По време на поста ще размишлявате върху една от следните Добродетели: през първия пост – милосърдието, през втория – радостта, през третия – търпението, през четвъртия – вярата, през петия – надеждата, през шестия – сърцето, през седмия – волята, през осмия – душата, през деветия – духа, през десетия – чувствата, през единадесетия – Царството Божие, и през дванадесетия – Божията Любов и Божията Мъдрост.
26.8.1919г.
132. Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г, СБ , В.Търново
Молитва за идването на Царството Божие в нас в своята пълнота – в сърцата ни, в душите ни, в умовете ни, в духа ни и във волята ни.
28.9.1919г.
133. Аз съм онзи човек,  НБ , София
Значи, в Него действат и положителни, и отрицателни сили. – Кога се проявяват отрицателните сили на Бога? – Когато не изпълнявате волята Му и нарушавате основния закон на любовта.
133.2 Аз съм онзи човек ( втори вариант )
Кога се проявяват отрицателните сили на Бога? Когато не изпълнявате волята Му и нарушавате основния закон на любовта.
16.11.1919г.
134. Двамата свидетели,  НБ , София
Ние трябва да проникнем дълбоко в нашите души и сърца; да кажем в себе си, че сме синове Божии, че сме излязли от Божествения център и затова ще вършим волята Божия. Крив път си хванал: никога няма да бъдеш добър; ти трябва да вършиш волята Божия. Ти може да си добър, ама като не вършиш волята Божия, ти си лош. Съвременните хора трябва да решат да вършат волята Божия в пълния смисъл на думата. Но не тъй, както я разбират, защото това, което те вършат, не е волята Божия, а служене на себе си. Да изпълняваме волята Божия значи да почувстваме единство с Бога. В известен момент на живота, когато трябва да усилим нашата воля, да я съединим с волята Божия, да видим свидетелството на тия двама души, трябва да постим.
30.11.1919г.
135. И отиде та се представи,  НБ , София
Който се занимава с такива величини, слиза в гъстата материя, дето сърцето, умът и волята се изопачават.
7.12.1919г.
136. Ще живее,  НБ , София
Аз ви уча, как да изпълнявате волята на живия Господ, в Когото се крие вашата свобода.
136.2 Ще живее ( втори вариант )
Аз не ви проповядвам спасение, аз проповядвам как трябва да се върши волята Божия на земята, волята на Онзи Велик Господ, в Който седи нашата свобода и Който може да ни направи братя.
Колкото пъти вие не искате да изпълните волята Божия, тя ще стои, докато я убиете.
14.12.1919г.
137. Работи на лозето ми,  НБ , София
Всеки готвач, който готви добре, изпълнява волята на господаря си. Който не готви добре, не изпълнява волята на господаря си.
Той напомня разговора на бащата с първия син, който първо се отказал да изпълни волята на баща си. Съзнанието му се пробудило, и той казал: Ще отида да изпълня волята на своя баща. Когато се казва, че жената ще спаси света, разбираме първата жена, която отказа да изпълни волята на баща си.
Христос изнася притчата за двамата синове, за да представи двете категории хора: духовенството, които обещаха, че ще изпълнят волята Божия, но не я изпълниха; втората категория са бедните, хромите и клосните, които не обещаха да изпълнят волята Божия, но я изпълниха.
В притчата за двамата синове, Христос не осъжда единия, който не изпълнил волята на баща си, но запитва слушателите си, кой от двамата изпълнил волята на баща си.
Умът обещава и не изпълнява, а сърцето се отказва да изпълни волята на Бога, но после се разкайва и изпълнява. Хората на сърцето, които минават за наивни, глупави, първо се отричат, но после изпълняват волята на Баща си.
137.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Значи онзи готвач, който добре готви, изпълнява волята на господаря си, а онзи, който не готви добре, не изпълнява волята на господаря си. Онази жена, която отказва да готви, а сготви хубаво на мъжа си, тя е изпълнила волята на мъжа си.
Когато Господ поставил жената в рая, тя казала на Господа: „Аз няма да изпълня волята Ти, защото си имам свои умозрения и ще живея тъй, както намирам за добре. Обаче съвременната жена, като първия син, който първо се отказал да изпълни волята на баща си, а после се разкаял, от многото страдания се разкайва, пробужда се у нея съзнанието, и казва: „Я да отидем наново при нашия Баща, да изпълним волята Му, както по-рано ни говореше." Когато се говори, че жените ще изправят света, разбира се първите жени, които отказаха да изпълнят волята на Баща си.
Да, но двата сина не вършат волята на Баща си.
Това не наричам изпълнение волята Божия.
Христос не осъжда тези двама синове, а само ги запитва кой от тях изпълни волята на Баща си.
Когато ние извършваме волята Божия, това правим за нас, а не за Бога.
Ами ако и на вашите ближни се запалят? Христос се обръща и пита учениците Си: „Кой изпълни волята Божия? Дали този, който се отказва, или който обеща, че ще изпълни?" Онзи, който се отказал. Ако вие сте от тези, които сте се отказали, а извършите волята Божия, аз ви похвалявам. Но ако вие сте от тези, които обещаха и казваха: „Имай я вързана в кърпа и се надявай, че всичко ще изпълня", а после се отказаха, вие не сте изпълнили волята Божия и сте изгубили онзи момент, в който можехте да се подигнете.
Утешителна дума ще ви кажа само тогава, когато изпълните волята Божия.
Кой е този, който ще върши волята Божия? Христос казва, че когато слънцето потъмнее и луната когато няма да дава светлина, звездите ще започнат да падат.
Христос запитва: „Кой от двамата синове Божии е изпълнил волята Божия?" Свещениците казват: „Онзи, който се отказал да изпълни волята на Отца си, той я е изпълнил, защото после се разкаял." Вие може да се считате голям грешник, но веднага се решите да изпълните волята на Баща си, затова този последен момент ви спасява и вие сте на нивата.
Първият син, който не извърши волята Божия, е мъжът, т.е. човекът, когото Бог създал. Той обеща, но не изпълни волята Божия. Жената е вторият син, който отказа да изпълни волята Божия, но после се разкая и я изпълни.
Аз ви пожелавам да изпълните волята Божия. Когато не вършим волята Божия, то е защото се отдалечаваме от Него и отслабваме.
8.1.1920г.
138. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Ако не е изпълнил волята му, не иска да го срещне.
Волята е най-голямото благо, което Бог ни е дал. Бих препоръчал на мъжете и на жените, като се почувствуват неразположени, да вземат един нож, да го наострят и да кажат: С волята всичко мога да направя. Това е криво прилагане на волята.
Първо ще минете през областта на ума, на сърцето и на волята.
138.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Ако не е изпълнил волята му, не иска да го срещне.
Волята е най-голямото благо, което Бог ни е дал. Бих препоръчал на мъжете и на жените, като се почувстват неразположени, да вземат един нож, да го наострят и да кажат: „С волята всичко мога да направя."
Това е криво прилагане на волята.
Първо ще минете през областта на ума, на сърцето и на волята.
18.1.1920г.
139. Добрият пастир,  НБ , София
Под право мислене не разбирам логично мислене; право мислене е когато във всяка мисъл взимат участие и умът, и сърцето, и волята, Там, дето умът, сърцето и волята се проявяват отделно, злото се вмъква.
139.2 Добрият пастир ( втори вариант )
Право мислене е, когато във всяка мисъл взимат участие и умът, и сърцето, и волята. Там, дето умът, сърцето и волята се проявяват отделно, злото се вмъква.
18.1.1920г.
140. Съмнение и вяра,  ИБ , София
За някои неща вие имате воля, но като дойде да отхвърлите съмнението, волята ви е слаба.
Не се питай, защо трябва да направиш това или онова, но изпълни волята Божия.
22.1.1920г.
141. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК , София
Когато наблюдавате природата, особено когато жените са трудни, два-три-четири месеца, някои жени минават такова едно състояние: онези, у които съзнанието не се е развило, прекарват леко, но високо развитите, интелигентните, минават много голяма криза, и тази криза зависи от онова състояние на душата на детето, която влиза вътре в света на майката, заражда в нея временна дисхармония, докато майката сполучи да регулира наклонностите и желанията на детето; тогава то изгубва своето съзнание и се подчинява на волята на майката, защото майката взема надмощие, власт над детето.
Религиозните, духовните и обществените идеи, които сме възприели, би трябвало да внесат в нашия живот елементи, които могат да разширят съзнанието ни, да усилят волята ни, да очистят сърцето ни и да просветят ума ни.
22.1.1920г.
142. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Всички искате да се учите, да вършите волята Божия, но питам: защо не започвате? Казвате: „Не знаем".
1.2.1920г.
143. Земният и небесният,  НБ , София
Всеки трябва да знае мястото и службата си във великия Божествен организъм – дали е нос, око, ухо, пръст. – Защо трябва да се занимавам с ръката си? – Ще се занимаваш с ръката си като с величина, чрез която ще прилагаш волята си.
В широк смисъл казано, слушайте гласа на Бога, вършете волята Му, както вие разбирате, и повече не се страхувайте.
143.2 Земният и небесният ( втори вариант )
Затова Христос казва: „Ако земните работи не разбирате, как ще разберете небесните?" Ще каже някой: „Защо аз да се занимавам с ръката си?" Ще се занимаваш с твоята ръка като с една величина, защото чрез нея ще упражняваш волята си. За да упражни някой волята си, бих му препоръчал да работи.
В този широк смисъл слушайте гласа Му, вършете волята Му, както вие разбирате, и не се бойте.
5.2.1920г.
144. Мъчението, ИБ ,ООК ,
Окултната школа има за цел не да подобрите временния си живот, а да изпълните волята Божия разумно, в широк смисъл, да изпълните Неговата воля във всичките области на човешкия живот.
8.2.1920г.
145. Молитвата, НБ , ИБ , София
Не изпълнявате ли волята Му, нищо не сте за мене.
12.2.1920г.
146. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС , София
Той е толкова добър, че няма по-добър от Него, когато вършим Волята Му, но няма и по-лош от Него, когато не изпълняваме Волята Му и вършим зло.
22.2.1920г.
147. Аз съм жив,  НБ , София
Достатъчно е да кажеш като Христа: „Не дойдох да изпълня своята воля, но волята на Оня, Който ме е изпратил.” Нека всеки в Себе си каже: „Не дойдох да изпълня волята на Ивана, на Драгана; дойдох да изпълня волята на Оня, Който ме е изпратил.” Иван, Драган, Стоян са ваши братя, няма защо да изпълнявате тяхната воля. Ще изпълнявате волята на Оня, Който ви е дал живот.
147.2 Аз съм жив ( втори вариант )
Ще ги премахнем само тогава, когато кажем тъй, както Христос е казал: „Не дойдох да правя Своята воля, а волята на Онзи, Който Ме е пратил." Аз искам всички тъй да чувствате и да кажете: „Не волята на Петра, на Драгана, на Стояна дойдох да направя, аз искам да извърша Божията воля."
26.2.1920г.
148. Великата майка, ИБ , БС , София
Особеното значение на кръстенето в окултен смисъл е следното: помни трите пръста на Майка си и в ума, и в сърцето, и във волята си! А религиозните хора казват, че при кръстенето единият пръст бил Отец, другият - Син, а третият - Свети Дух.
Волята започва с грях.
Вие ще ми цитирате онзи стих, дали това е съгласно с Волята Божия. Всяко добро действие е съгласно с Волята Божия. Всяка добра мисъл, всяко добро начинание, колкото малко и нищожно да е то, е съгласно с волята Божия.
29.2.1920г.
149. Що казва Духът,  НБ , София
Какво се иска сега от човека? Той трябва да знае отношението, което съществува между мислите и ума, чувствата и сърцето, постъпките и волята, както и между душата и духа.
Например, късият палец показва, че във волята на човека има някакъв недостатък. Че, наистина, между волята и палеца съществува известна връзка, виждаме по това, че когато някой заболее, започва да свива палците си. Главно се обръща внимание върху волята му, да се подържа нейната активност.
149.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Да се научим да живеем в него съгласно волята Божия. Каква е волята Божия? Духът казва: „Волята Божия, смисълът на живота според Неговата воля, е да правим добро и да не умираме."
Ако живеете и изпълнявате волята Божия, като си заминавате за онзи свят, ще кажете на всички сбогом, защото си отивате при Бога и ще носите на всички много здраве.
Например, ако палецът на някого е къс, това показва, че във волята на този човек има някакъв недостатък. С това те искат да парализират волята им, та да не вършат престъпления. Че наистина има известно съотношение между волята и палеца на човека, се вижда по това, че когато някой човек заболее и с това отслабне волята му, започва да крие палците си.
5.3.1920г.
150. Вяра, ИБ , БС , София
Който приеме Божествения Дух, той трябва да върши Волята Божия, а не каквото сам си поиска.
От силата на волята ви зависят и богатствата ви, които ще имате.
И тъй, ще работите сега за развиване на Вярата и волята. За да развиете волята си, трябва да си поставите в ума някакъв идеал.
7.3.1920г.
151. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Един ден, ще разберете живата геометрия, живите линии, които така се кръстосват, че едни от тях излизат от ума, други – от сърцето, а трети – от волята; ще разберете, че силата на волята регулира двата вида линии – на ума и на сърцето. Тя представя равнодействащата сила – волята в човека. Значи, равностранният триъгълник представя силите на ума, сърцето и волята, които са в пълна хармония помежду си.
Българинът има слаба воля; умът и сърцето му са по-силно развити от волята. По този начин, те усилват волята си и изучават закона на жертвата. Вие, като народ, трябва да развивате благородни черти в себе си, да усилвате волята си, като необходимост за вашето бъдещо развитие.
Всеки човек, който живее в съгласие с ума, сърцето и волята на Бога, струва повече от цялото човечество, което не живее в съгласие с Божествените закони.
Турете волята си в съгласие с тях, и очите ви ще се отворят.
Турете волята си в действие и потърсете вашия Господ, в когото вярвате. – Где е Той? – Потърсете Го и ще Го намерите.
9.3.1920г.
152. Девети март (22 март),  ИБ , София
Казвате: „Да възпитаваме хората.“ Как ще ги възпитаваме? Като възпитавате волята си, вие ще бъдете в състояние да изправите лицето си и да се освободите от всеки недъг, който имате. Като мото през тая година ви давам да развиете волята си – воля подкрепена с добродетел, с правда, с мъдрост, с любов и с истина. Турете в мисълта ви да възпитавате волята си и да нямате никакво смущение в сърцата си.
11.4.1920г.
153. Отиде след Него,  НБ , София
Такава е волята на Бога.
25.4.1920г.
154. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Когато господарят яде, слугата трябва да стои прав на крака, да не мисли нищо за себе си, а да е готов всеки момент да изпълни волята на господаря си.
2.5.1920г.
155. По предание,  НБ , София
Това е волята на свещените предания. Ако носиш омраза в сърцето си, а работиш върху възпитание на волята си, тури преграда на своите нечисти мисли и чувства. Волята на онзи, който не прави добре, е като на животните.
Чрез волята си човек може да се лекува и от своите вътрешни недъзи.
Който признава ума, той живее в ума; който признава сърцето, живее в сърцето; който признава волята, живее във волята; който признава душата, живее в душата; който признава духа, живее в духа.
10.5.1920г.
156. Работете с Любов, ИБ , БС , София
Когато Господ почне да говори на човека, последният чувства това говорене в ума, сърцето и волята си.
Реплика: За да намерим душата си, трябва ли еволюция, или това зависи от волята на субекта?
13.6.1920г.
157. Десен и ляв път,  НБ , ИБ , Сливен
Двата, като се препречат, ще дадат волята – децата.
Например носът е олицетворение на волята, ума, мъдростта. Хората трябва да работят в левия път с Любовта, в десния – с Мъдростта, а в правия път – с волята, с Истината.
Волята всичко може да направи. Нейната функция може да се определи накратко така: волята може да контролира ума и сърцето.
Като ги съединим, ще получим третия път – пътя на волята.
15.6.1920г.
158. Разговор,  ИБ , Сливен
В какво се състои волята? Учителят разказва примера: Една американка била болна до смърт.
Каляване на волята
С това ще калиш волята си.
27.6.1920г.
159. От мен да замине,  НБ , ИБ , Бургас
Кой е Христос? Да твърдим, че бащата ни е богат, да се хвалим с баща си и да му вършим волята, са две неща различни.
А то значи да изпълниш волята Божия на земята.
27.6.1920г.
160. Щастието е в человека,  ИБ , Бургас
Щастие има там, гдето има хармония между волята, ума и сърцето, а то е да станете богати, да забогатеете с добродетели.
Затова трябва да възпитат волята си и се облагородят.
Че в света има друг Промисъл, който върши всичко в света, да върши човек волята Божия.
19.8.1920г.
161. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
Работете за усилване на волята. Как? Скърбен, тъжен си за нещо, имаш голяма неприятност в живота, гледай чрез силата на волята си да превърнеш това състояние в положително.
19.8.1920г.
162. Новото човечество, СБ , В.Търново
Тогава питам защо палецът у някои хора е по-дълъг, а у други - по-къс; защо у някои е по-правилно сформиран, а у други - не? Всичко това означава нещо, то говори за развитието на волята и разсъдъка у човека.
Този, който вярва и ме обере, ще го заплюя; този, който не вярва и не ме обере, ще му дам две целувки, защото той не опозорява Името Божие и изпълнява Волята Му.
19.8.1920г.
163. Път, Истина и Живот, СБ , В.Търново
Щом и ние не изпълняваме Волята Божия, когато отидем на Небето, за нас казват: „Въшки не искаме!“ Под въшка в духовния свят се подразбира личният егоизъм, с който трябва да се простим.
Според мен добър човек е този, който и при най-лошите условия се стреми да върши Волята Божия.
20.8.1920г.
164. Сутрешен наряд, 20 август, СБ , В.Търново
Ако беше Бог, Той нямаше да каже: „Аз не дойдох да извърша Своята воля, а Волята на Отца Си, Който живее в мен.
Попитайте ги каква е ползата от страданията и те ще ви отговорят: „Такава е Волята Божия.“
22.8.1920г.
165. Образуване на един клас, КД , В.Търново
Щом човек действа хармонично, никога не пада, но щом изгуби равновесие между ума, сърцето и волята, става падане.
Човек всяко нещо трябва да изпита чрез волята си. Волята — това е разумният акт.
22.8.1920г.
166. Сутрешен наряд, 22 август, СБ , В.Търново
Ще се стараете да внесете в ума си най-светлите мисли и ще уякчите волята си, за да бъдете твърди и решителни във всичките си добри намерения.
Ако вие послушате Неговия глас и изпълните Волята Му, Той ще изпрати Духа Си през годината и ще имате цялото Негово съдействие.
23.8.1920г.
167. Гимнастически упражнения, СБ , В.Търново
Изпълнението на всичките упражнения пък засилва волята.
30.8.1920г.
168. Първоначален език,  ИБ , В.Търново
Войникът проявява любов на бойното поле, ала неговата любов е любов на волята. Ала Божията Любов е синтез и съзвучие на всичко, тя е едновременно любов и на ума, и на сърцето, и на волята, и на душата, и на духа, а тялото трябва да бъде послушен слуга на Божествената Любов. Това е първи превод: когато Божествената Любов се всели у вас, сърцето ви ще бъде в съгласие със сърцата на всички ваши братя, умът ви в съгласие с умовете на всички ваши ближни; волята ви, душата ви, духът ви ще бъдат в съгласие с ума, волята, душата и духа на всички – това е вторият превод; и третият превод ви давам: сърцата на всички ваши братя ще бъдат в съгласие с вашето сърце, с ума ви, с волята ви, с душата и с духа, всички с всички ще бъдете в съгласие, ще бъдете едно.
12.9.1920г.
169. Аз ви избрах,  ИБ , В.Търново
Христос казва: „Аз ви избрах“ и кои избира? Онези, които искат да вършат волята Божия. Когато синът изпълни волята на баща си и бащата ще изпълни волята на сина. За да бъде избран някой от Господа, той трябва да е готов да изпълни волята Божия.
12.9.1920г.
170. Добрата молитва,  ИБ , В.Търново
Как да правим волята Божия?Ако някой беден човек се е молил дълго време на Бога, да му помогне в нещо, тогава Господ изпраща Духа Си при някого и Той го наставлява да извърши това добро на човека вместо Бога. И когато така ни наставлява Духът, каквато работа и да имаме, ще я оставим и ще извършим волята Божия, която е по-важна от всяка друга работа. И никога да не казваме: „Ами какво ще стане с нас?“ Аз ще ви попитам един въпрос: Ами че като сте си вършили все вашата работа, каква сте я оправили? Няма човек или ангел, който да е отказал да изпълни волята Божия и да е прокопсал. Извършете волята и за последствията не мислете.
В този път ще трябва да изпълнявате волята Божия, тогава ще бъдете силни и мощни.
26.9.1920г.
171. С любов и вяра,  ИБ , В.Търново
Той им я занесъл въпреки волята на жена си.
10.10.1920г.
172. Без съмнение и без отсрочка,  ИБ , В.Търново
Когато дойде времето да изпълните волята на Бога, изпълни я, без да отлагаш, като не се вслушваш в гласа на изкусителя.
Когато изпълняваш волята Божия, тогава ти си силен. Ако искате да станете по-умни, по-силни, че тогава да вършите волята Божия, вие сте на крива посока и на песъчлива почва.
Аз наричам всякой човек млад, който изпълнява волята Божия, а стар онзи, който се колебае да изпълнява волята Божия. Предпочитам хора, които вършат волята Божия и правят грешки, отколкото ония, които не правят грешки и не вършат волята Божия.
Като се реши човек да изпълни волята Божия и да вдигне одъра си, тогава именно иде изкусителят и казва: „Не му е времето, слаб си, млад си“ и др. А ти не го слушай, а именно с тази воля, с тази вяра, с тези мисли, с тези чувства и знания, които сега имаш, изпълни незабавно и без съмнение волята Божия и знай, че именно сега е моментът. Когато ти се решиш да изпълниш волята Божия, и без забава, и без колебание приведеш в изпълнение това си желание, ти всякога си силен, умен, а поколебаеш ли се, или отсрочиш изпълнението на волята Божия, ти всеки такъв момент си слаб и глупав. Знай, че не е времето, което засиля и поумнява хората, че не е старостта на годините, която прави хората умни и силни, че умността зависи от момента, в който решиш да изпълняваш волята Божия без съмнение и без отсрочка и че не е времето, което ще те направи по-умен.
Животът на християнина се състои в това: в момента, в който реши да изпълни волята Божия, е човек силен и умен, а в момента, в който се колебае, е слаб и глупав. Аз наричам млад човек, който изпълнява волята Божия без съмнение, без отсрочка и без философствувание, а стар наричам онзи, който се съмнява, отсрочва и философствува. Младият знае всякога, че при изпълнение волята Божия е силен, а старият, че има знание, но че не е изпълнил волята Божия точно и навреме и че е слаб. Аз предпочитам оня, който прави хиляди погрешки при изпълнение волята Божия, пред оногоз, който не прави грешки, но и не изпълнява волята Божия.
Предпочитам грешник, изпълняващ волята Божия, пред праведник, който се съмнява и колебае да изпълни волята Божия – затова говори, действувай без забава, без съмнение, без философия всякога, когато ти каже Господ, и знай, че Господ те праща всякога да говориш на глупави, зелени, кисели и слаби хора, че именно тия, на които ти се поръча да говориш в дадения момент, са такива, затова не философствувай, не отлагай и не се съмнявай, защото този момент няма да се повтори по същия закон и смисъл на този стих.
Казвам и вам днес, вдигнете одрите си и идете у дома си, че Христос иде днес именно за това, за да провери кой си е взел одъра си и отива в дома си, кой е млад и кой с готовност, без оглед, без съмнение и философствувание изпълнява волята Божия. Турете в себе си тая мисъл: Когато изпълниш волята Божия, млад си, силен си, богат си и във всичко всякога и всякъде ще ти върви и обратно – когато не изпълниш волята Божия, ще си всякога стар, слаб и беден и ще срещаш във всичко сенки. Получиш ли Божествената мисъл да изпълниш волята Божия, сиреч да говориш или да направиш нещо за Господа, преди всичко изпълни нея без забава, без оглед, без философствувание и без колебание и съмнение и тогава ще ти върви във всичко, каквото предприемеш, и тогава само ще бъдеш млад, мъдър и богат.
10.10.1920г.
173. Когато посрещате,  НБ , В.Търново
Божествената душа, онова състояние, когато ние сме готови да изпълним волята Божия по форма, по съдържание и по смисъл и сме готови за всички жертви.
Онова състояние в нас, което ни прави готови да изпълним волята Божия, тъй както е законът вътре в нас, се казва Исус.
Христос бе силен, защото бе послушен на волята Божия.
Сега за вашия град и аз ще кажа: Дошъл ли е Исус, народът излязъл ли е да Го посрещне? Лазар възкръснал ли е? Мария помазала ли е нозете Му? Казвам ви, че който иска да не разпне Исуса, да изпълни доброволно волята Божия и тогава Царството Божие ще дойде тук, на земята, и тогава живият Господ ще му се изяви.
Да посрещнете този Исус и да изпълните с готовност волята Божия, без да чакате да ви стръснат. Да изпълните волята Божия и да се обърнете още тази година към Бога.
Видите ли времето днес колко е хубаво? Господ ви казва: „Така ще бъде в душата на всекиго, който доброволно изпълни волята Божия.“ Като излезете навън и погледнете небето колко е хубаво днес, с това Господ ви казва, че това, което ви се каза, е право.
30.10.1920г.
174. Две лепти,  НБ , В.Търново
После отишъл да види и попита Господа дали е изпълнил волята Божия, а Господ му отговорил: „Твоите добрини не струват толкова, колкото подскачането, което другарят ти направи, когато видя златото.“ С любов да вършим благодеяния, тогаз е истинско, не е ли то с любов, нищо не струва.
7.11.1920г.
175. Точка, линия, плоскост, куб,  НБ , В.Търново
Ако не вършим волята Божия, а само вземаме и не даваме, значи, че ние сме спрямо Бога вагабонти.
28.12.1920г.
176. Три закона,  ИБ , Русе
Всичко, което искаме, ще се изпълни по волята ни – добро или зло, според мислите ни и желанията ни.
29.12.1920г.
177. Няма любов като Божията Любов,  ИБ , Русе
Изпълнението на упражненията е за възпитаването, усилването на волята.
2.1.1921г.
178. Съвети от Учителя, ИБ , Русе
Като дойдем до волята Божия, не трябва да се двоумим да помогнем.
25.1.1921г.
179. Кротките, НБ , ИБ ,
Чул и царят за него и казал: "Кой е този вагабонтин, който развращава народа ми и не изпълнява волята ми?" Отишъл при него да го накаже.
Буквата А означава човешкия нос, т. е. волята ви трябва да бъде силна, кротка и умът да бъде съединен с волята ви. Значи всичкото богатство, което придобиете чрез волята си, ще го поставите върху себе си, което е вашето сърце. И тъй, щастлив човек е онзи, който може да впрегне в работа ума си заедно с волята си, т. е. мъжкия и женския принцип да ги впрегне заедно, да ги тури в лодката си и така да управлява живота си.
27.2.1921г.
180. Любовта,  НБ , София
Тези братя са: серафимите – братя на Любовта; херувимите – братя на хармонията; престолите — на волята; господствата – на радостта, интелигентността; силите – на движението и растенето; властите – братя на външните форми, изкуството; началствата – братя на времето, състоянието и такта; архангелите – на топлината и огъня; ангелите — носителите на живота и растителността, които приготовляват живота.
180.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Тези братя са серафимите - братя на любовта; херувимите - братя на хармонията; престолите - на волята; господствата - на радостта, интелигентността; силите - на движението и растенето; властите - братя на външните форми, изкуството; началствата - братя на времето, състоянието и такта; архангелите - на топлината огъня; ангелите - носители на живота и растителността, те приготовляват живота.
6.3.1921г.
181. Вярата,  НБ , София
Турете волята си чрез мисълта, за да направите живота си щастлив.
181.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Турете волята си чрез мисълта, за да направите живота си щастлив.
13.3.1921г.
182. Новият човек,  НБ , София
Днес това състояние е изчезнало, защото между ума, сърцето и волята на човека има дисхармония.
182.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Тѣзи външни символи сѫ емблеми на това вѫтрѣшно състояние, което днесъ е изчезнало, поради това, че между чувствата, ума и волята на човѣка има дисхармония.
Една воля има, тя е волята Божия и никакъвъ господинъ Дѫновъ.
20.3.1921г.
183. Фарисей и садукей,  НБ , София
183.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Нѣкога дойде нѣкой апашъ при богаташа, насочва насрѣща му револвера и го пита: „Ще дадешъ ли такава и такава сума за това и онова дело или съ живота си ще платишъ?“ Богаташътъ скоро изважда кесията си, дава исканитѣ пари и си казва: „Слава Богу, че не ме уби!“ Апашътъ, като сочи револвера, си мисли: „Ти разбойнико, който досега не си изпълнилъ волята Божия, давай скоро!“ И слѣдъ това богатиятъ завежда углавно дѣло, че го изнудили.
27.3.1921г.
184. Сеятелят,  НБ , София
Христос казва: „Не дойдох да изпълня своята воля, но волята на Оня, Който ме е проводил“.
Кръстът е учение на ума, на сърцето и на волята, а грехът е най-голямото робство. – „Защо дойде Христос на земята?“ – За да се пожертва за хората и да ги освободи от греха.
184.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Христосъ казва: „Не дойдохъ въ свѣта да извърша своята воля, а волята на Този, Който ме изпратилъ“.
Човѣкъ трѣбва да има кръстъ на ума, на сърцето, на волята и на свободата.
10.4.1921г.
185. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Ония, които вярваха в Бога, но не изпълниха волята Му, нищо не направиха; ония, които не вярваха в Бога и не изпълниха Неговата воля, пак нищо не направиха. – Защо? – „Защото и едните, и другите вършеха своята воля“.
185.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Въ Господнята молитва се казва: „Да дойде Царството Твое, да бѫде волята Твоя, както на небето, така и на земята.“
Толстой още прѣди 20 години прѣдсказа какво ще стане съ Русия и казваше на жена си: „Хайде да раздадемъ богатството си, да се уединимъ нѣкѫдѣ и да заживѣемъ тихъ, чистъ животъ, да изпълняваме волята Божия.“ – „Раздай своето богатство, азъ не искамъ да направя сѫщото“, отговаряше жена му. Ще кажете: „Ние сме готови да изпълнимъ волята Божия, когато дойде врѣмето за това.“ Това не е готовность.
Всичкитѣ ни дѣйствия, мисли трѣбва да дишатъ чистота, искреность, въ нищо да нѣма задна цѣль и да вършимъ само Волята Божия въ този свѣтъ.
Онѣзи, които вѣрваха въ Бога, но не изпълниха волята Му, нищо не можаха да направятъ и онѣзи, които не вѣрваха въ Бога, а вършиха Неговата воля и тѣ не можаха да направятъ нѣщо, защото и онѣзи, които вѣрваха въ Бога, вършиха своята воля и онѣзи, които не вѣрваха въ Бога, пакъ вършиха своята воля.
17.4.1921г.
186. Огнената пещ,  НБ , София
В живота на тримата младежи са взимали участие, от една страна, умът, сърцето и волята, а от друга, духът, душата и тялото.
Кой има пришки на ума, на сърцето и на волята си, това са знакове, че той е работил на нивата.
Докато умът, сърцето и волята са в рамките на твоя живот, ти си щастлив; щом излязат вън от тия рамки, ти си нещастен.
Чрез какво се изявяват тая смелост? – Чрез ума и мислите, чрез сърцето и чувствата, чрез волята и действията. Правете опити за засилване на волята си, без да разказвате на другите какво правите.
186.2 Огнената пещь ( втори вариант )
Когато имате пришки на ума, на сърцето и на волята си, това сѫ знакове, че сте работили.
Здравъ ли си, имашъ ли красивъ умъ, здрава воля, чисто сърце, ти си щастливъ! Докато твоятъ умъ, твоето сърце и твоята воля е въ рамкитѣ си, ти си щастливъ, но излѣзатъ ли умътъ, сърцето и волята ти отъ рамкитѣ си, всички ще те подтикватъ, ще бъдешъ нещастенъ.
Смѣлость въ какво? – Смѣлость въ ума и мислитѣ, смѣлость въ сърцето и чувствата, смѣлость въ волята и дѣйствията, но не и смѣлость въ прѣстѫпления. Постарайте се да сторите това, упражнете волята си, безъ да разказвате това нѣкому.
24.4.1921г.
187. В рова на лъвовете,  НБ , София
Всички да възкръснат и да кажат: „Долу стария ред на нещата! Долу насилието! Долу затворите и бесилките! Нов ред и порядък навсякъде!“ Ще кажете: „Амин! Тъй да бъде!“ Не, амин, но сложете волята си в действие!
187.2 Въ рова при лъвоветѣ ( втори вариант )
Нѣма защо нито тѣ, нито ние да пукаме, а ще трѣбва по другъ начинъ да изпълнимъ волята Божия.
Той е живия Христосъ на Любовьта и когато Той дойде въ всѣки домъ, да нѣма бѣсилки, затвори, всички да си подадатъ рѫка въ новото учение, да има възкресение, пѣсни и всички да кажатъ: „Долу насилието, долу затворитѣ и бѣсилкитѣ – редъ и порядъкъ навсѣкѫдѣ!“ Вие ще ми кажете: „Аминъ, тъй да бѫде!“ Не, не аминъ, а ще турите волята си.
1.5.1921г.
188. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Млади и стари, вложете Любовта в себе си, да заживее Христос не само на небето, а в душите, сърцата, умовете и волята ви. Доста глаголстване! Никой никога да не критикува! Не критикувай брата си, нито сестра си! Сега няма да ви кажа „Христос възкресе!“ Но ще ви запитам: Влязла ли е Любовта в умовете, в сърцата, в душите и във волята ви? На ония, в които Любовта е влязла в умовете, в сърцата, в душите и във волята, казвам: Христос възкресе, и Любовта възкръсна! Не чакайте да дойде времето за това, не очаквайте на еволюцията, не чакайте да дойде Любовта отвън.
188.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
Всички млади и стари вложете любовьта, да заживѣе този живъ Христосъ не само на небето, а въ душитѣ, сърцата, умоветѣ и волята ви и да приложите това учение на опитъ! Доста глаголствуване! Никой никого да не критикува. Брата си да не критикува! Сега нѣма да ви кажа „Христосъ възкресе!“ Ще ви запитамъ: Любовьта въ сърцата ви влѣзла ли е, възлюбили ли сте я? Любовьта влѣзла ли е въ душите ви, любовьта влѣзла ли е въ умоветѣ ви и въ волята ви. Ако е влѣзла любовьта въ сърцата, душитѣ, умоветѣ и волята ви, на всички, у които е влѣзла, казвамъ: Христосъ възкръсна и любовьта възкръсна! De factum може да бѫде това.
15.5.1921г.
189. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
И най-после, ако постъпките ви стават по-благородни, волята ви се усилва.
25.5.1921г.
190. Път на мисълта, ИБ , Витоша
Ако волята на човека е слаба, и сърцето му ще бъде слабо. Щом волята се засили, и сърцето се засилва. Щом се разколебае волята му, той и физически отслабва. Волята на човека се изпитва на земята. Който още не е развил волята си, ще му разбиват носа, и той ще разбива чуждите носове; ще го бият и убиват, и той ще убива.
Стомахът не създава волята, но тя се изявява чрез него.
Докато жената върши волята на мъжа си, по-добра от нея няма. Не казвам да изпълнявате волята на мъжа или на жената, но казвам: За да вървите в правия път, изпълнявайте волята Божия.
29.5.1921г.
191. Да ги изпита,  НБ , София
191.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
Въ единия свѣтъ има едни резултати, въ другия – други резултати, но и еднитѣ и другитѣ вършатъ волята Божия.
5.6.1921г.
192. Ангелът отговори,  НБ , София
192.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Ако плачете, за да извършите волята Божия, добрѣ, но ако плачете, за да ме оберете, казвамъ ви, че не мога да отворя тази Божествена каса.
9.6.1921г.
193. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
Ако волята ни е слаба, ще бъде слабо и сърцето ни. Ако волята ни е силна, подразбира се физическата сила на човека, ще бъдат силни и неговите чувства. Вземете онези хора, които имат здраво тяло и силна воля, как устояват те своята любов? А онези майки, на които волята е слаба, като са насаме, обещават да издържат своите чувства, но като дойде изпитът, като Петра три пъти се отказват. Волята на човека се познава само на физическия свят, и от това гледище много хора с хиляди години са упражнявали волята си. Хора, които са отивали на бойното поле, с хиляди години са развивали волята си дали ще могат да издържат. Който не е развил волята си, трябва да разбива носа си и да му го разбиват, да убива и да го убиват.
Когато гърдите са здрави, човек има здраво сърце; когато мозъкът е здрав, човек има здрав ум, или тогава умът може да се прояви правилно; когато дробовете са здрави, чувствата се проявяват правилно; и когато стомахът е здрав, волята може да се прояви правилно, но не че стомахът създава волята.
Когато някой мъж върви по волята им, те казват, че чрез него говори Духът, че те го виждат с великолепни дрехи с корона и венец на глава, като него няма друг. Но почне ли той да не върви по техния път, да не върви по волята им, започват да казват, че не е вече в такива хубави дрехи облечен, че му взели короната, венеца.
12.6.1921г.
194. Двете жени, НБ , София
От вас се иска съзнателна, интензивна работа върху ума, сърцето и волята. Ако в ума ви влезе една лъжлива мисъл, в сърцето – едно лъжливо чувство, и във волята – лъжлива постъпка, изхвърлете ги навън по всички правила на окултната наука. – Кога се явила тази мисъл в ума ви? Както по дървото се познава какво е било времето всяка година, така и по особени свои прояви човек познава кога се родила известна мисъл в неговия ум.
194.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Не, ще се стегне вашия умъ, трѣбва работа – сърцето ви да работи, волята ви да работи день и нощь, не да се безпокоите.
19.6.1921г.
195. Дойди след Мене,  НБ , София
195.2 И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ ( втори вариант )
Значи митарьтъ е човѣкъ, който се занимава съ математиката на мѫдростьта, приложилъ е тѣзи знания на математиката въ полза на себе си и на ближнитѣ си, да изучи закона на любовьта и мѫдростьта, да върши волята Божия, да знае защо е доброто и злото въ свѣта.
20.6.1921г.
196. Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС ,
Когато имате хармония в ума си, когато имате хармония в сърцето си, когато имате хармония във волята си, всичката работа добре върви и лукът ви в половин час е препържен.
26.6.1921г.
197. В правда, истина и святост,  НБ , София
Ако си майка, ще имаш добри деца; ако си учител, ще имаш добри ученици. – Защо ми е истината? – Да имаш светъл ум, да разсъждаваш правилно. – Защо ми е светостта? – Да калиш волята си, за да не се колебаеш в живота. За да се освободи от тая каша, всеки човек, всеки народ трябва да носи правдата в сърцето си, истината в ума си и светостта във волята си. Всеки дом, всяко общество, всяка църква, всяко училище трябва да носят правдата в сърцата си, истината в умовете си и светостта в волята си.
И тъй, ако умът ви страда, вложете в него истината; ако сърцето ви страда, вложете в него правдата; ако волята ви не е калена, вложете в нея светостта. Ако правдата влезе в сърцето ви, истината в ума ви и светостта във волята ви, вие ще имате вътрешен аромат, по-приятен от тоя на цветята.
Когато правдата влезе в сърцата ви, истината влезе в умовете ви и светостта във волята ви, само тогава може да кажете, че сте едно с Христа и че Духът ви е посетил. Ще кажете, че това е ставало само във времето на апостолите. – И сега може да стане същото, но при условие – правдата да е в сърцата ви, истината в умовете ви, и светостта във волята ви.
Онези, които ме съдят, са свободни, но аз бих ги запитал: Носят ли те правдата в сърцата си, истината в умовете си и светостта във волята си? Ако тия добродетели не са в тях, не могат да ме съдят. Ако правдата не е в сърцето му, истината не е в ума му, и светостта не е във волята му, няма право да ме съди.
Като ви е пратил на земята, Бог е написал на вратата, през която минавате: „Всеки, който слиза на земята да се учи, трябва да вложи правдата в сърцето си, истината в ума си и светостта във волята си.
Сега, като ви наблюдавам, забелязвам, че се смущавате и казвате: „Чудно нещо! Толкова години вече се подвизаваме като християни и не сме придобили още правдата, истината и светостта! Какво сме правили тогава?“ Както виждам в сърцата ви е слязло само крачето на правдата, в умовете ви – крачето на истината, и във волята ви – крачето на светостта. Цялата правда трябва да влезе в сърцата ви, цялата истина в умовете ви и цялата светост във волята ви. Христос пита: „Как го прогласихте? С правда в сърцата, с истина в умовете и със светост във волята си? С пари ли проповядвахте?“ – „С пари разбира се.“ – Тогава„ идете малко настрана, ще ви имам предвид.“ После ще дойдат православните при Христа и ще кажат: „Господи, колко църкви направихме в Твое име, колко молитви четохме за Тебе, колко кандила палихме, колко еретици изгорихме!“ Христос ще ги запита: „Как направихте това? Как проповядвахте, с пари или с правда в сърцата, с истина в умовете и със светост във волята?“ – „С пари проповядвахме.“ Христос ще им каже: „Стойте и вие малко настрана. Обаче Христос говори и ще говори другояче за парата. – Кога ще дойде Христос на земята? – Когато правдата влезе в сърцата ви, истината – в умовете ви, а светостта – във волята ви.
Ако ви питат де са тия добродетели, отговорете: „Правдата трябва да влезе в сърцата ви, истината в умовете ви и светостта в тялото, в силата, т.е. във волята ви“.
Наистина няма по-лош човек от оня, в сърцето на когото живее правдата, в ума – истината, а във волята – светостта. Ще кажете, че родителите са добри, а детето излязло лошо, метнало се на дядо си. – Не, жено, признай си истината, че когато си заченала това дете, правдата не е била в сърцето ти, истината не е била в ума ти, а светостта не е била във волята ти. Момък и мома, в сърцата на които живее правдата, в умовете им – истината и във волята им – светостта, могат да се женят.
197.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
Тази слѣпота въ окултна смисъль подразбира човѣшката воля, която е въ състояние да направлява ума отъ едно положение въ друго, отъ едно състояние въ друго, т.е. да имашъ волята да гледашъ само онѣзи нѣща, които ти принасятъ добро, а не и онѣзи, които ти принасятъ зло.
Всѣки единъ домъ, всѣко общество, всѣка църква, всѣко училище трѣбва да иматъ правдата въ сърцата си, истината въ ума си, а волята им да е калена въ светостьта – безъ никакво изключение.
И тъй, ако умътъ ви страда, вложете въ него истината, ако сърцето ви страда, вложете въ него правдата, ако волята ви не е калена, вложете въ нея светостьта. Ако въ сърцето ви влѣзе правдата, в ума ви истината, а светостьта въ волята ви, вие вѫтрѣшно ще имате другъ единъ ароматъ.
И тогава си казвате: „Е, то бѣше врѣмето на апостолитѣ.“ И сега може, но у апостолитѣ истината е била въ умоветѣ имъ, правдата – въ сърцата имъ, светостьта въ волята имъ и Господь билъ съ тѣхъ.
И онѣзи, които искатъ да ме осѫдятъ, нека ме осѫдятъ, но бихъ ги запиталъ: „Правдата въ сърцата ви ли е, истината въ умоветѣ ви ли е, светостьта въ волята ви ли е?“ Ако нѣматъ тѣзи нѣща, не могатъ да ме осѫдятъ.
Този Господь, Който ви е изпратилъ на земята, е надписалъ на вратата, прѣзъ която слизатъ духоветѣ долу на земята, слѣдното: всѣки единъ, който слиза на земята да се учи, да завършва своето образование, е длъженъ да вложи правдата въ сърцето си, истината въ ума си и светостьта въ волята си и този, който не направи това, никога да не се пуща да мине прѣзъ тази врата.
Не турите ли правдата въ сърцето си, истината въ ума си и светостьта въ волята си, нищо нѣма да излѣзе. Да, но какво казваше Христосъ? – „Идете си отъ мене вие, които до сега сте работили съ неправда, на които правдата не е била въ сърцата, идете си вие отъ мене, на които истината не е била въ умоветѣ и светостьта не е била въ волята ви.“ Това е правилниятъ преводъ на Христовитѣ думи и като приложите този преводъ въ живота си, тогава има смисълъ, а въ Евангелието другояче е казано. Сега виждамъ въ васъ едно смущение, казвате си: „Че ние толкова години сме се подвизавали като християни и да нѣмаме правдата въ сърцата си, истината въ умоветѣ си и светостьта въ волята си. Че тогава каква е тази работа!“ Въ вашитѣ сърца едва е влѣзло най-малкото краче на правдата, въ умоветѣ ви едва е влѣзло най-малкото краче на истината, а въ волята ви едва е влѣзло най-малкото краче на светостьта. Не крачето на правдата трѣбва да влѣзе въ сърцата ви, а цѣлата правда, не крачето на истината трѣбва да влѣзе въ умоветѣ ви, а цѣлата истина, не крачето на светостьта трѣбва да влѣзе въ волята ви, а цѣлата светость.
Като дойде Христосъ, ще се явятъ при Него евангелиститѣ и ще кажатъ: „Господи, ние проглушихме свѣта съ Твоето Евангелие, дѣ не сме Го изпратили и напечатили, има Го чакъ въ Китай и Япония.“ Христосъ ще ги пита: „Какъ Го прогласихте, съ правда въ сърцата, съ истина въ умоветѣ и съ светость въ волята ли? Съ пари ли проповѣдвахте?“ – „Да, съ пари.“ – „Е, малко отстѫпете настрана, ще ви имамъ прѣдъ видъ“, ще каже Христосъ. Ще дойдатъ послѣ православнитѣ при Христа и ще Му кажатъ: „Е, Господи, колко църкви сме направили заради Тебе, колко масло изгорихме, колко молитви направихме зарадъ Тебе, колко еретици изгорихме!“ Ще ви пита Христосъ: „Какъ направихте това, съ правда въ сърцата, съ истина въ умоветѣ и съ светость въ волята ли? Съ пари ли проповѣдвахте?“ – „Да, имаше пари, дискусии имаше въ църквитѣ.“ Ще ви каже Христосъ: „И вие малко настрана, ще ви имамъ прѣдъ видъ.“ И какво ще бѫде? Ще видите всички тѣзи светии, наредени отъ лѣвата страна на Христа, всѣ ще ги има прѣдъ видъ Той. Вие казвате: „Кога ще дойде Христосъ?“ – Ако правдата не влѣзе въ сърцата ви, истината въ умоветѣ ви и светостьта въ волята ви, Христосъ никога не ще дойде. Ако пъкъ още днесъ вложите правдата въ сърцата си, истината въ умоветѣ си и светостьта въ волята си, Христосъ веднага ще дойде.
Ако искате да приложите Христовото учение на земята, ако искате да бѫдете силни, търсете грѣшката въ сърцето, въ ума и въ волята си. Когато се въдвори правдата въ нашитѣ сърца, истината въ нашитѣ умове и светостьта въ волята ни, тогава въ всички народи ще дойде новия животъ.
Казвате нѣкому: „Ела да ти кажа дѣ е Христосъ.“ Много хубаво, но питамъ ви: Правдата въ сърцата ви ли е, истината въ умоветѣ ли ви ли е, светостьта въ волята ви ли е? Ако имате тѣзи елементи, ще намѣрите Христа, но ако ги нѣмате, всѣки ще ви излъже, че всѣки свещеникъ, всѣки владика е Христосъ.
И наистина, най-лоши хора сѫ тѣзи, у които правдата е въ сърцата имъ, истината въ умоветѣ имъ, а светостьта – въ волята имъ. А ние се сами утешаваме и казваме: „Тукъ има изключение, не знаемъ това дѣте на кой отъ дѣдовцитѣ си се е метнало.“ Не, жено признай си истината, че когато си заченала това дѣте, правдата не е била въ сърцето ти, истината въ ума ти, а светостьта не е била въ волята ти.
Когато единъ баща роди синъ, да каже: „Господи, азъ зная, че когато съмъ заченалъ този синъ правдата не е била въ сърцето ми, истината не е била въ ума ми, светостьта не е била въ волята ми,“ Онѣзи моми и момци, които ще се женатъ, нека преди да родятъ, да вложатъ тѣзи три елемента въ себе си и ще иматъ тогава най-красивитѣ дѣца, домътъ имъ ще бѫде най-добъръ. Сега момъкътъ като се ожени, да се запита: „Правдата въ сърцето ми ли е, истината въ ума ми ли е, светостьта въ волята ми ли е?“ Ако си отговори, че има всички тѣзи елементи, да се жени.
Значи: Ако правдата пребѫдва въ твоето сърце и ти пребѫдвашъ въ правдата; ако истината пребѫдва въ твоя умъ и ти пребѫдвашъ въ истината; ако светостьта пребѫдва въ волята ти и ти пребѫдвашъ въ светостьта, тогава Азъ и Отецъ ми ще дойдемъ да направимъ жилище въ тебе, Азъ и Отецъ ми ще ти се изявимъ и ще бѫдемъ едно.
19.8.1921г.
198. Възпитание на човешката воля, СБ , В.Търново
Следователно затова Бог е създал тялото на човека – за да развие у него волята. И всякога онези сили, у които волята не е разумна, избухват моментално, а онези, у които съзнанието се проявява, тези движения са пластични. Болка може да се яви навсякъде в нашия организъм, когато умът, сърцето и волята не си хармонират.
У нас трябва да има готовност да вършим Волята Божия, без да се спъваме от такива криви разбирания.
И тъй, ще се стараете да създадете хармонията на добрите действия на волята.
Ще отправите вашата мисъл нагоре към Бога, ще отправите Любовта си към Него и считайте, че тия ръце са Божии, изявявате волята си и Бог се изявява във вас.
19.8.1921г.
199. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
Само когато всички пръсти са заедно, само тогава имаме цялата ръка, която е емблема на волята и може да изпълни длъжността си.
19.8.1921г.
200. Сутрешен наряд, 19 август, СБ , В.Търново
Сега ще направим нашите нови упражнения за проявяване на волята ни. Когато правим тези упражнения, да имате в ума си мисълта, че проявявате волята си.
20.8.1921г.
201. Законът за съвършенството, СБ , В.Търново
Добро е това, което е плод на Любовта, което е в съгласие с Волята Божия.
Например вие често имате тази опитност: с ума си решавате да направите едно добро, казвате: „Еди-коя си вдовица има малки деца, хайде да направя дрешки за тях.“ След това заговаря сърцето ви и казва: „Хубаво е това!“ Но после идва волята и казва: „Сега не му е времето, почакай малко.“ Почакаш ден-два, отложиш работата и най-после едно твое дело остава нереализирано. А Любовта винаги се проявява във волята.
И тъй, ние можем да бъдем съвършени, като вложим Любовта в мисълта си, в сърцето си и във волята си.
Имаме ли Любов, можем да бъдем съвършени; тогава и умът ни ще мисли, и сърцето ни ще чувства, и волята ни ще действа.
20.8.1921г.
202. Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси, СБ , В.Търново
В тези упражнения започва да действа съзнателно волята, затова аз ги наричам волеви упражнения.
Какво означава първото движение напред? Двете ръце – това е волята, проявата на Любовта.
Всеки ден ленти, ленти, докато в съзнанието му се втълпи идеята, че трябва да изпълнява Волята Божия.
21.8.1921г.
203. Общи упражнения, СБ , В.Търново
Когато хората изпълняват волята на един човек, те вършат престъпление, а когато един човек изпълнява волята на много хора, той върши Добро.
21.8.1921г.
204. Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Така че и според интензивността на волята, трябва да бъдем в състояние да изменим челото си, формата на главата, носа и да моделираме лицето си като един художник.
21.8.1921г.
205. Правилни методи за разбиране, СБ , В.Търново
Когато няма никаква роса, тези съотношения се отразяват на сърцето, на ума и на волята.
21.8.1921г.
206. Четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Това аз наричам очистително дишане – ще проектираш волята в себе си и ще кажеш: „В името на Божията Любов, в която няма никаква измяна, и в името на Божията Мъдрост, и в името на Неговото Слово, тъй да бъде!“
22.8.1921г.
207. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
Каквото и да ни се случи, трябва да казваме: „Такава е Волята Божия.“ И не само да казваме това, а да го почувстваме дълбоко в душата си, да го помислим, да съзнаем, че туй, което е допуснато, е за наше добро в дадения момент, и тогава да насочим волята си в тази посока, в която Божественият Дух иска да ни преведе.
Волята ви трябва да бъде като един оседлан кон с юзда и като станете дежурни, да се качите горе и да изпълнявате Божията воля.
22.8.1921г.
208. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
Ще ви кажат: „Твоето сърце стопли ли се?“ Да, когато ставам сутрин и изпълнявам Волята Божия, когато се храня с Любов, когато говоря с Любов, когато пиша с Любов, когато чета с Любов.
Аз искам всичко да става според волята на този Божествен Дух.
Ще влезете с пълно сърце, ум и душа, за да проявите волята си, да се учите от Господа.
Всеки от вас трябва да има свой особен метод за работа върху своето умствено и духовно развитие за укрепване на волята и ума.
Едно 15-16-годишно момче да се изпуска, това е срам за него, но у неговите органи има нещо, което то не може да контролира с волята си. Когато волята укрепне, когато укрепнат и мускулите – тогава вече слабостта не се проявява. Така и в морално отношение нашите органи не са тъй развити, затова волята ни не може да ги контролира.
22.8.1921г.
209. Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота, СБ , В.Търново
За да може да постигнете обаче това бъдеще, за да не се спрете във вашата еволюция, трябва непременно да съхранявате вашите умствени, сърдечни и волеви сили, трябва да се пазите да не се изврати волята ви, да не я давате под наем да върши зло. Вие навлизате в една свещена област, където умът ви трябва да бъде свещен, сърцето ви трябва да бъде свещено, волята ви трябва да бъде свещена, душата ви трябва да бъде свещена.
Умът ще дойде напълно в услуга на Доброто, сърцето ще дойде напълно в услуга на Любовта, волята ще дойде напълно в услуга на Истината, а душата ви – напълно в услуга на Божията Мъдрост.
Туй е първото учение, което трябва да имате в сърцата, умовете, душите и волята си и вие ще го подложите на опит.
Тогава волята, сърцата и умовете ви ще действат правилно, няма да усещате никакво стеснение, връзките помежду ви ще станат нормални и приятни.
Като говорите за тази Любов, ще я чувствате и в ума, и в сърцето, и във волята си.
Умът ви, сърцето ви, волята и душата ви ще бъдат посветени на Господа.
25.8.1921г.
210. Разумно служене, СБ , В.Търново
Когато вие започвате да губите вашите сили, скъсвате нишките на душата си; когато изгубите мисълта си, скъсвате нишката на волята си.
Ще изпълним Волята Божия тъй, както Бог е писал в Своята Голяма Книга.
2.10.1921г.
211. Поздравът на Любовта, НБ , София
Любовта хлопа на сърцето, вярата хлопа на ума, а надеждата – на волята. Отворете вратите на сърцето, на ума и на волята си, за да постигнете всичко, което желаете.
211.2 Поздравътъ на Любовьта ( втори вариант )
Нѣма да станете богати, но изведнажъ може да станете мощни и въ единъ день можешъ да бѫдешъ и здравъ и всичко, но се изисква волята на единъ светия отъ трета степень.
Ще отворите вратата на сърцето си, на ума и на волята си и тогава всичко може, ако отворите.
9.10.1921г.
212. Братя и сестри в Христа,  НБ , София
„Защото, който прави волята“ – волята, това е великият закон, който сега оперира на земята. Сега Господ е наложил в действие своя велик Дух и е вложил волята си, и горко ономува, който не слуша Неговата воля. Затуй казва Христос: „Който върши волята, не моята воля, но волята на Отца ми, Който е на небеса“. Сега Христос казва: „Който изпълни волята на Отца моего, той ми е брат“. Следователно в определението на Христа: „Който изпълнява волята на Отца моего“, той му е брат и сестра и майка.
И волята Божия, Любовта е необходима, за да бъдеш и брат, и сестра, и майка на Христа. „Майка“ подразбира закона на Любовта. Природата ви прощава само като се съобразявате с волята Божия, и не само да я имате като прост закон, но да приложите този закон в живота; и този закон да проникне като една велика Любов във всичките ваши мисли и желания, да станете братя, сестри и майка на Христа.
Волята Божия като мине през всичките живи клетки на твоя организъм и обърне твоята материална и реална любов, ти ще бъдеш пред вратата на Храма, и Христос тогава ще излезе и ще каже: „Добре дошъл, брат, сестра и майко!“, ще турне ключа, ще отвори вратата и ще те въведе в Храма. Сега вие ще кажете: „Но ние, които сме оставили всичко, нас какво ни очаква?“ Казва Христос: „Няма никой, който да е пожертвал или баща, или майка, или къща и да е изпълнил волята Божия, че да не приеме стократно и в бъдеще живот вечен“.
Велика е волята Божия. Докато не изпълниш волята на този Единния Отец, който е горе, на небеса, не можеш да станеш брат и сестра на великия Учител и Христос. И казва Христос: „Който изпълни волята на този мой Отец, Който знае всичко, Който движи земята; Който нарежда хармонията в света, само той може да ми бъде брат и сестра и майка, както тия – моите ученици. Аз ви казвам единствения път, по който може да изпълните волята на Отца. Вие сега точно изпълнявате волята Божия, но под камшика на стражаря, под строгото заплашване на закона. Отиваш войник и казваш: „За отечеството отивам да изпълня волята Божия“.
Но когато говоря за волята на онзи Отец, тя е диаметрално противоположна на тази воля. Да изпълниш волята Божия, то е най-възвишеното, най-святото, до което можем да достигнем в тоя живот.
И тъй, ще разберете, че елементът, това е волята Божия, върху която вие трябва да сложите мисълта си. Трябва да се спрете тогава и да кажете: „Готов ли съм аз да изпълня волята Божия?“ И когато дойдете да решавате този въпрос, не трябва да казвате: „Аз мъж имам, деца имам“.
За да станете братя и сестри, непременно волята на Отца трябва да пребъдва в душите ви. Който иска да стане ученик, не може да започне новото учение, ако не изпълни волята на Отца и стане брат, сестра и майка на Христа.
И там е дълбокият смисъл, който Любовта носи на душата, в която волята Божия се е реализирала. Това ви казвам на всеослушание! Най-първо трябва да бъдете братя, сестри и майка, да изпълните волята Божия.
Аз казвам: Волята на Този Отец иде сега в света.
Какво се иска сега? Един начин има, по който може да се разреши въпросът: да реализирате волята Божия, да възприемете Божията Любов.
И тъй, желая от моето гледище да бъдете в бъдеще и братя, и сестри, и майка на Христа, да изпълните неговата воля и волята на Отца, и тогава ние вече можем да кажем, че царството Божие е слязло на земята.
23.10.1921г.
213. Тогаз те ще просветнат,  НБ , София
Тогава царят казал: „Такава била волята Божия“.
6.11.1921г.
214. Ненаписаните закони,  НБ , София
Кога? Когато грешиш, а когато вършиш волята Божия, винаги ще имаш едно велико благословение.
Да не плачете като другите: ако умре мъжът ти, ще кажеш: „Такава е волята Божия“.
Двама братя, отшелници, се връщат в града си и единият брат казва на другия: „Знаеш ли каква е волята на Христа? Като отидем в една къща и ни изпъдят, и отидем навсякъде и не ни приемат, тогава, като излезем вън, да благодарим и да се радваме, че никъде не са ни приели“.
10.11.1921г.
215. Свидетелството на Духа, ИБ , БС , София
Вашият ум, сърце да бъдат готови да дойдат до туй съзнание - да изпълните волята на Христа. И в кутията намерили 12 билетчета с 12 имена - всяка една е гласувала за себе си И сега, вие в тази Христова кутия, всяка гласува за себе си и няма кой да поднесе букета Като се отвори кутията, вътре има толкова имена, колкото и жени има Всяка е гласувала за себе си Това не е лъжа Не е лошо да бъде човек пръв, но при изпълнение волята Божия Пръв е само Господ, начало на нещата, това е Той, а ние не може да бъдем първи Онзи, който създава нещата, Той е първият.
Духът като дойде, трябва да изпълним волята на този Бог, Който ни е изпратил на земята.
Кажете: "Да се изпълни волята Божия!" Волята Божия се изпълня само чрез закона на любовта.
Сега се молиш да вършиш волята Божия, а утре търсиш един от чуждите мъже.
13.11.1921г.
216. В Египет,  НБ , София
По целия свят ще стане тъй, всичко ще се разруши. „Е-е – сега ще кажете, – докажи го!“ Аз ще ви пратя, когато храмовете се съсипят, ще ви пратя да ги видите и ще ви кажа: Вижте ги! Вярно ли е това? – „Защо стана това?“ – Защото не мислехте, не вършихте волята Божия, а вършихте своята воля.
В Рим всички без изключение трябва да зачитат волята на Нерона. Воля има в нея: „Не искам да ида! За нищо не желая да ида в двореца!“ Онзи, който е бил определен, отишъл да изпълни волята на Нерона с насилие, и след туй, по заповедта на Нерона, я пуснали навън.
Вие сте сега тази римлянка, която е излязла от Рим, която са я целували в затвора насила, против волята ѝ.
16.11.1921г.
217. Плачът,  НБ , София
Вие искате да станете ученици и волята Божия, Любовта Божия трябва да проникне в душите ви, да станете братя и сестри и майка на Христа.
И тогава Христос се обръща към учениците си и казва: „Ето тези са моите братя и сестри, които вършат волята на Отца ми. И понеже ми станаха братя и сестри и изпълниха волята Божия, те се приемат за ученици“. Аз изпълнявам волята Божия, плакал съм и ме приеха. Ние трябва да изпълним волята на Отца.
Щом не ти е говорил, аз зная, че ти не си изпълнил волята Божия, не си плакал. Първото условие е: Да почнеш да изпълняваш волята Божия и да станеш брат, сестра и майка на Христа. Само едно условие се изисква: Да изпълним волята на нашия Баща, който ни е пратил на земята.
По-умен от това – да изпълниш волята Божия – то значи да не се подкупваш от нищо и да знаеш да плачеш.
И тогава във вас ще има един непреодолим стремеж във всичкото ви битие да вършите волята Божия.
27.11.1921г.
218. Аз ще го възкреся,  НБ , София
И във всичките лекции в университета доказват субективно и обективно, посредством понятията, чувствата, волята, всички доказват дали на небето да бъдем, или на земята.
11.12.1921г.
219. Стани и опаши се!,  НБ , София
„Стани!“ Какво беше първото? „Опаши се!“ Значи: вложи волята си.
Какво Господ мисли да направи в бъдеще, те ще познаят. „Стани! – казва ангелът. – Изпълнявай волята Божия!“ А този Бог на Любовта иска от всинца ни един закон, той го е вложил в нас.
19.12.1921г.
220. Живо течение, ИБ , София
Хлопа - волята, ръката.
Когато човек яде, трябва в този процес да вземат участие умът, сърцето и волята, и те да вземат толкова от храната, колкото им е потребно.
25.12.1921г.
221. Каквото вържете на земята,  НБ , София
Христос, като казва на своите ученици: „Всичко, каквото вържете...“, говори на ученици, които разбират законите на царството Божие и се съобразяват с тия закони. „Каквото вържете на земята, ще бъде вързано и на небето.“ Да не мислите, че можете нещо да вържете без волята Божия, т.е. разбирам ония закони, които действат в живота.
1.1.1922г.
222. Сродни души,  ИБ , София
Като се гневите, прилагайте волята си, да се освободите от това отрицателно качество.
Като работите върху себе си, употребете шест часа за работа с ума си; шест часа със сърцето си; шест часа с душата си; шест часа с духа си и шест часа с волята си.
8.1.1922г.
223. Целувание не Ми даде,  НБ , София
Туй беше волята Божия.
15.1.1922г.
224. Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ , София
Много хубаво, всички тия неща ние ги похваляваме; всички тия неща, които хората са казали, ще ги разберем само тогава, когато сме се наяли добре, когато сърцето ни е топло, когато умът ни е светъл, когато волята ни е крепка. – Тогава ще разберем този свят, който стои пред нас.
Безволев си, слаба ти е волята, да знаеш как да я калиш.
22.1.1922г.
225. Плевелите и пшеницата,  НБ , София
А ние да се учим и да вършим волята Божия.
29.1.1922г.
226. Пак ще ви видя,  НБ , София
Кога ще ви види? Когато почнете да мислите, да изпълнявате волята на моя Отец, аз ще дойда, и вие ще се зарадвате, и вашата радост никой няма да отнеме.
5.2.1922г.
227. Какво трябва да искаме?,  НБ , София
Ако ние не сме готови чистосърдечно да изпълним, в даден случай, волята Божия, то всички други усилия са безполезни.
И тогава ще имаш сили да извършиш волята Божия.
19.2.1922г.
228. Искайте, търсете, хлопайте!,  НБ , София
Тъй и искането, търсенето и хлопането или знанието, чувството и волята трябва да ни засегнат по един разумен начин.
24.2.1922г.
229. Трите живота, ООК , София
Ще живеем в света, ще изпълним Волята Божия.
26.2.1922г.
230. Царството Божие,  НБ , София
Светските хора ще се съберат и ще свършат известна работа, а религиозните ще се питат: „Дали е такава волята Божия?“ И докато ние се намъдруваме, други се наиграват.
2.3.1922г.
231. Трите методи на природата, ООК , София
Той е огън всепояждующ и когато казва някому да изпълнява волята му, а той каже: „Аз имам особено мнение“, Бог се проявява такъв.
Само по един начин може да се изпълни Волята Божия! И то разумен начин. (II правило за съня).
231.2 Методи на природата ( втори вариант )
Да се навикне човек да спи добре и спокойно, това значи да възпита волята си. С възпитание на волята си трябва да започнат всички – и стари, и млади.
8.3.1922г.
232. Сила на волята,  МОК , София
Тази тема е от значение за вас, защото волята още не е намерила мястото си в живота. Защо? Защото проявата на волята започва от разумния живот, дето няма никакви разрушения.
Изкажете се, проявете волята си, макар и да сте написали нещо глупаво.
В това отношение и вие трябва да правите опити, да упражнявате волята си, да видите, можете ли да си легнете в точно определения час и да заспите в продължение на 10 минути. Ако можете да заспите в определеното време, волята ви е силна. Ако мине половин час или повече и не можете да заспите, волята ви е слаба. При това упражнение ще изпитате силата на волята си. Не, волята се изпитва само чрез упражнения. За да усилвате волята си, добре е, като лягате вечер, да си кажете, че тези вечер искате да спите само на дясната си страна. Ако сутринта се намерите на дясната страна, волята ви е силна; ако се намерите на лявата страна, значи волята ви е слаба.
Това упражнение е необходимо за усилване на волята.
Сега не ви остава нищо друго, освен да размишлявате върху въпросите, които засегнах в тази лекция, да правите опити за усилване на волята си, за да станете господари на себе си.
232.2 Методи за укрепване на волята ( втори вариант )
Второто упражнение ще бъде: „Мястото на волята“. На кое място да я турим, защото волята още не е на мястото си. Волята почва с разумния живот, дето няма разрушение. Те волята ще вземете като най-висшето, което се явява.
Там ще упражнявате волята си и ще видите туй време, което сте си турили, ако в 10 минути заспите, наложили сте си волята. Ако мине половин час и не заспите, волята ви е слаба. Волята ще започнете от съня. Да опитате волята си.
9.3.1922г.
233. Четирите правила, ООК , София
Това е определение на волята, но не е както определението на съвременните философи.
И тъй, умът, сърцето и волята имат четири елемента и с тях ще трябва да работите.
Когато аз говоря за волята, подразбирам детето на ума и сърцето.
233.2 Важни правила ( втори вариант )
Тогава, къде остава волята? – Волята е дете на ума и на сърцето. Волята е резултат от продуктивната работа на ума и на сърцето, които са вървели по новия път и работили съобразно Божия закон.
Да хармонизира човек енергиите си, ще рече да внесе в ума, в сърцето и във волята си такива елементи, които помагат за развитието им. Волята е детето на ума и на сърцето на героя и на героинята.
12.3.1922г.
234. Слушайте Него,  НБ , София
Следователно Любовта, в каквато и да е форма – аз не говоря за любовта на сенките, да не ме разберете криво, защото има любов на сенките, – истинската Любов прилича на една вадичка, която ще внесе нещо ново в живота ти и умът ти ще стане светъл, душата ти свежа, а волята ти ще стане мощна.
15.3.1922г.
235. Качества и проявление на волята,  МОК , София
Тоя път пак ще извадите правилата само за волята. И аз ще ви говоря от чисто френологическо гледище, какво нещо е волята, научно.
Ще разгледаме после и качествата на волята и как се е проявила волята в света. Защото волята има няколко проявления: проявление в умствения свят, в астралния свят и във физическото поле. Волята всякога подразбира ограничаване. Волята има два начина на проявление: смаляване и разширяване, но първото нещо: волята започва с ограничаване – без ограничаване воля не може да се прояви. Волята не е еднакво развита у всички, и затуй трябва да знаете вие признаците на волята. Сега, за пример, говорите за воля, но ако видите един човек, може ли да узнаете у кого е силно развита волята? И дали тази воля е култивирана, възпитана или просто естествена? Тия признаци, като ученици на една окултна школа, трябва да ги знаете.
Друг ден ще ви дам една схема за развитието на волята, все трябва да имат известни мерки. Онзи, който пише писмо, като хване перото, и в него се прояви волята. Търговецът, като отвори касата си, и там се проявява волята. Гладният, като отвори торбата си, и в него се поражда волята. Тъй че в света има различни стимули, които подтикват волята.
Тогава, ако ви попитат, в тялото де бихте поставили волята? Да кажем, главата, мозъкът е място за мислене; дробовете, сърцето отговарят на чувствата на човека. А волята в ръцете, в краката, в езика, в очите, в ушите. Всичките тия сетива са място на волята. У друг, който говори, волята е в езика и в нашата мисъл. Навсякъде волята може да влезне и да направлява. В това отношение волята е външната страна, проявената вече, външната страна на битието или обективната страна.
Сега аз съм определил челото – това е мисълта; носът – чувствата, а долната част – волята. В лицето е тъй физиономически, ей тъй от носа надолу, брадата туй е волята. Палецът: I-та фаланга е волята, II-та – човешкият ум, а III-та – неговите чувства. Когато някой почне да му отслабва волята, той крие палеца си; в юмрук, а онези, които обезумяват, те държат отворени пръстите си. И желаете формата на палеца да бъде красива, и вие ще въздействувате на волята си. Когато волята действува, първата фаланга расте; когато умът правилно се развива, втората част расте в големина. Ето ви барометър, в който ще видите туй развитие – до къде е стигнала волята ви. А волята е физическата страна. Ако първата фаланга (волята) е по-голяма, такива хора са сбъдничави. Сега може да опитвате волята си в малките неща. Някои от вас ще развият волята си по-скоро в тази посока, а други – по-мъчно.
И тъй, във волята вие ще има да се справите първо с физическия човек, първо с тялото, ако искате да развиете волята; второ – с чувствата си и трето – с мислите си.
Единият час може да е сутрин: като станете, да си препратите по едно добро желание за усилване на волята си; а другият – вечерно време.
235.2 Качества и прояви на волята ( втори вариант )
Аз пък ще говоря научно, от френологично гледище, какво представя волята. В темите вие разгледахте въпроса за волята психологически.
Сега, ще разгледаме качествата и проявата на волята. Волята се проявява в три света: в умствения, в сърдечния, т.е. в света на чувствата и желанията, или в астралния свят, и във физическия свят. Волята подразбира процес на ограничаване. Това той може да постигне само с приложение на волята си. Значи чрез приложение на волята си човек може да се смалява и увеличава, т.е. съкращава и разширява. Първият процес, с който волята започва, е ограничаването. Без ограничаване волята не може да се прояви. Преди всичко, волята разбира строго определено движение в съзнанието, т.е. на клон в съзнанието.
Ето защо, човек трябва да познава признаците на волята, да знае коя воля е силна, и коя – слаба.
Сега, като ученици на окултна школа, вие трябва да знаете признаците на волята. Както всяко нещо, така и волята има свои признаци.
Изобщо, хората трябва да работят, да развиват волята си. Когато писателят хване перото, той проявява волята си. Като отвори касата си, търговецът проявява волята си. Като отвори торбата си с хляба, бедният също тъй проявява волята си. Като отвори книгата си и започне да чете, ученият проявява волята си. Като влезе в лабораторията, химикът проявява волята си. Значи различни са стимулите в живота, които подтикват волята да се прояви.
Сега, ако ви запитат де е мястото на волята в тялото, какво ще отговорите? Както знаете, че мозъкът в главата е място на мисълта, а дробовете и сърцето – място на чувствата, така трябва да знаете и местото на волята в тялото. Волята на човека се изразява в ръцете, в краката, в езика, в очите, в ушите на човека. Изобщо, сетивата са място на волята.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.