Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1907г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
Обърнете внимание върху тримата Приятели, които ви са назначени [за] Учители, и като изхвърлите леността, ще пресечете всичките нишки на влиянията, които ви спъват из Пътя ви.
Вашите умове не могат да издържат влиянията Отгоре в тази минута и затова нека свършим засега, а утре в 9 ч. сутринта ще имаме пак събрание.
6.9.1912г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Върху любовта се градят всичките краски, защото от една страна тя действува положително, а от друга страна влиянията й са негативни.
Искам да употребим влиянията на зелената краска.
27.6.1922г.
3. Кое е полезно и кое не е, ИБ , София
На шестлистните влиянията им са добри.
22.8.1922г.
4. Изпитвайте писанията, СБ , В.Търново
В даден момент, когато тя изплаши една бременна жена, влиянията ѝ са лоши.
22.8.1922г.
5. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Днес е вторник, не можем да изпеем втората част на тази песен (Фир-Фюр-Фен), защото е войнствен ден, марсов ден, влиянията са войнствени.
И който дойде в нашия двор, знаете ли какво влияние ще усети? Всеки ще се усеща добре разположен, цялата атмосфера ще се различава от външната – голяма разлика ще има във влиянията.
17.1.1923г.
6. Установени мерки,  МОК , София
В тези случаи удължаванията и скъсяванията на линиите не зависят от волята на индивидите, които слизат на Земята; това зависи от външни влияния, от влиянията на майката и бащата върху децата.
25.4.1923г.
7. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
Трябва да минете през тях и тогава да дойдете до П. (Защо В кръг, а не В права линия?) - Това са все радиуси - АБ, АС, АД, АП. (В различни системи ли са те?) - Да, влиянията са различни; в една система са, но отношенията са различни.
20.1.1924г.
8. Придобивки на съзнанието, МОК , София
Окултната наука поддържа, че влиянията на Земята върху хората преди милиони години са били толкова лоши, че човечеството е бедствало да загине съвършено да загуби своя път.
2.11.1924г.
9. Двата закона, КД , София
Значи вие, като се откажете от света, пак ще бъдете в света, само че няма да приемате влиянията на света и ще живеете в Бога, като се скачите с Него.
16.11.1924г.
10. Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите,  МОК , София
Но през целия ден влиянията на всичките планети ще минат през вашия организъм и вечерно време, като заспите и тогава вашия астрален двойник ще бъде пак под влияние на тия течения, само че в друга форма.
Например, ако влиянията на Марс станат господстващи в живота на някой човек, той ще стане военен, ще мисли само за войни, как да се бие. Като дойдат влиянията на Юпитер върху него до известно време той ще бъде благоразумен, ще се самовладее, но щом тия влияния вземат надмощие, той става горделив и се счита като главния бог Юпитер – заповядва и др. А, за да го излекуваме, трябва да изменим влиянията.
Та влиянията на всичките тия планети образуват Слънчевата система.
10.2 Ролята на противоречията. Влияние на планетите ( втори вариант )
През целия ден обаче влиянията на всички планети ще минат през вашия организъм; и вечерно време, като заспите, вашият астрален двойник ще бъде пак под влиянието на тия течения, само че в друга форма. Законът на развитието поставя човека в хармония с влиянията на Слънчевата система. Например, ако влиянията на Марс станат господстващи в живота на някой човек, той ще стане военен, ще мисли само за войни и за бой. Като дойдат върху него влиянията на Юпитер, до известно време той ще бъде благоразумен, ще се самовладее, но щом тия влияния вземат надмощие, той става горделив и започва да се смята като главния Бог Юпитер – на всички заповядва.
Та влиянията на всички тия планети образуват Слънчевата система.
И всеки, който иска да има нормален ум, едно нормално сърце, трябва да разбира влиянията на планетите.
28.12.1924г.
11. Законът на внушението. Закон за равновесието,  МОК , София
После, може да сте забелязали, като вървите по софийските улици, да кажем, а те са пълни с разни мисли, някой път вас не ви се иска да минете през някоя улица, защо? Като един чувствителен човек усещате, че влиянията не са приятни там и не искате да минете.
11.2 Закон за внушение и закон за равновесие ( втори вариант )
Защо? – Като чувствителен човек вие усещате, че влиянията там не са приятни, и не искате да минете по тази улица.
25.1.1925г.
12. Който иска славата, НБ , София
Нѣкои казватъ: е, какво ще се говори за учението на Юда? Нека се запитаме, свободни ли сме отъ влиянията, отъ недъзитѣ на Юда? Когато бръкнемъ въ кисията на нѣкого, когато отнемешъ живота му, имането му, когато го обезчестишъ, когато отнемешъ всичкото му цѣломѫдрие, това не е ли учението на Юда? Когато внесешъ онѣзи велики, дълбоки качества въ душата на човѣка, когато внесешъ онова чувство на самопожертвуване, на себеотрицание въ живота на човѣка, да бѫде той готовъ да жертвува здраве, сили и животъ за другитѣ, не е ли това учението на Христа? Ние казваме: ето единъ човѣкъ, който не разбира живота! Споредъ насъ, въшката, която се качва на главата ми, нищо не работи и живѣе на моята смѣтка, е много културна! Тя казва: нека този човѣкъ работи заради мене.
12.2 Който иска славата ( втори вариант )
Някои казват: Е, какво ще се говори за учението на Юда? Нека се запитаме, свободни ли сме от влиянията, от недъзите на Юда? Когато бръкнем в кесията на някого, когато отнемеш живота му, имането му, когато го обезчестиш, когато отнемеш всичкото му целомъдрие, това не е ли учението на Юда? Когато внесеш онези велики, дълбоки качества в душата на човека, когато внесеш онова чувство на самопожертване, на себеотрицание в живота на човека, да бъде той готов да жертва здраве, сили и живот за другите, не е ли това учението на Христа? Ние казваме: Ето един човек, който не разбира живота! Според нас, въшката, която се качва на главата ми, нищо не работи и живее на моята сметка, е много културна! Тя казва: Нека този човек работи заради мене.
29.3.1925г.
13. Слънчевите трансформатори,  МОК , София
Действително влиянията на Сатурн са вредни за човека.
5.4.1925г.
14. Законътъ на внушението,  МОК , София
Едно нещо трябва да имате предвид: да се пазите от внушенията, от влиянията на света. Влиянията на външния свят могат да ви се отразят така, че да попречат на правилното ви развитие.
12.4.1925г.
15. Влияние на вътрешната светлина,  МОК , София
Вие трябва да изучавате влиянията на светлината. Разгледайте например влиянията на светлината върху кой и да е плод.
6.7.1925г.
16. Вътрешна връзка, МС , София
Друго важно нещо е: да бъдем благоугодни на Бога! Когато говоря нещо, аз всякога имам предвид следното: мисълта ми да е вярна пред Бога! Не мислете, че аз не чувствам влиянията на хората, но си казвам: че хората мислят за мен криво, това не е важно.
27.12.1925г.
17. Пълнене и празнене,  МОК , София
Следователно влиянията им върху хората представляват разумни отношения.
4.7.1926г.
18. Запалената свещ,  НБ , София
Защо е така? Земята като пътува из пространството, условията на това пространство се различават, вследствие на което и влиянията на тия условия върху нас се различават.
22.8.1926г.
19. Светлият път на Знанието, СБ , София
Там, където влиянията са хармонични, ще се разширявате, колкото искате, но щом дойдете при неблагоприятни условия на живота, ще се прибирате.
29.9.1926г.
20. Стремеж към съвършенство, ООК , София
Не се плашете от влиянията. Ако влиянията на хората са добри, приемете ги без страх. Ако влиянията на хората са лоши, пак ги приемете без страх и размишлявайте.
10.10.1926г.
21. Затова се родих,  НБ , София
Има внушения, от влиянията на които хората трябва да се пазят, но не всяко влияние е зло.
17.10.1926г.
22. Любов и вяра,  МОК , София
Влиянията са благоприятни условия за човека да расте, да се развива, да преодолява мъчнотиите, които среща на пътя си.
27.10.1926г.
23. Устойчиви съединения, ООК , София
Когато човек влезе в причинния свят, той е абсолютно свободен от влиянията на ада.
17.11.1926г.
24. Устои на съзнанието, ООК , София
Тя повишава трептенията, вибрациите на човешкия организъм и с това го прави способен да издържа на външните влияния и на влиянията на микробите.
5.12.1926г.
25. Пулс,  МОК , София
25.2 Веждите – пулсът – дишането ( втори вариант )
Влиянията на всички хора не са еднакви.
19.12.1926г.
26. Благоприятният час,  МОК , София
Като знаете влиянията на планетите върху земята, върху всеки човек, вие ще можете да определите, какви резултати ще имате при започване на известна работа, или някакво предприятие.
23.1.1927г.
27. Представа за трите свята,  МОК , София
27.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
Най-първо трябва да се освободите от влиянията.
20.2.1927г.
28. Трите зрънца,  МОК , София
28.2 Трите зрънца ( втори вариант )
Не се плашете, сега, от влиянията.
2.3.1927г.
29. Възможни постижения, ООК , София
Не е лесно човек да се справи с влиянията на своите родители: или той ще заприлича на тях, или те на него.
6.3.1927г.
30. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Значи, нейният организъм трябва да издържа на влиянията, които се отделят от болния.
27.3.1927г.
31. Планетни влияния,  МОК , София
31.2 Планетни влияния ( втори вариант )
Влиянията, това са възможности. Вий не считайте влиянията в лош смисъл, това са възможности, чрез които можете да черпите известни енергии.
15.5.1927г.
32. Светлият кръг,  МОК , София
32.2 Светлият кръг ( втори вариант )
Всички трябва да направите около себе си този, светлия кръг! (Учителят показва с ръка, че този светъл кръг върви напред и назад около тялото.) Тогаз ще бъдете и защитени и от всичките бури на живота! В астрологията ще извикате на помощ влиянията на всички планети.
22.5.1927г.
33. Седмият кръг на живота,  МОК , София
Никой не може да скрие това, което живее в него, никой не може да се опази от влиянията на външния свят.
23.10.1927г.
34. По-долен от ангелите,  НБ , София
Питам: защо красивата мома не излизала и от двамата художници с едно и също разположение? Влиянията на тия художници били различни.
28.12.1927г.
35. Кръгове на съзнанието, ООК , София
Понякога вие усещате влиянията на външните кръгове.
1.4.1928г.
36. Славата човеческа,  НБ , София
Тя изучава влиянията на планетите върху човека.
6.9.1929г.
37. Смяна на състоянията,  МОК , София
Едни от влиянията на планетите са благоприятни за човека, а други – неблагоприятни.
14.2.1930г.
38. Човек и природа,  МОК , София
Тия задължения са временни и нямат нищо общо с влиянията и теченията, които идат от природата.
30.4.1930г.
39. Положително знание, ООК , София
39.2 Положително знание ( втори вариант )
Ако така дрехата не е направена, ние усещаме токовете, влиянията, които идат.
Следователно този триъгълник непременно трябва да турите тази крива линия, за да измените влиянията.
6.7.1930г.
40. В дома на Симона,  НБ , София
Колкото по-чувствителен е човек, толкова повече се влияе от чуждите мисли и чувства, но той трябва да знае законите да се огражда и да познава, от де идат влиянията. Да се справя човек с влиянията, това е велика наука, която Христос преподаваше на учениците си.
15.8.1930г.
41. Упътвания и наставления, МОК , СБ , 7-те езера
41.2 Поучения, преживявания и наставления на планината ( втори вариант )
Пък ако не разбираш влиянията на Венера, на любовта, ти ще станеш на каша, тинеста каша, и съвсем ще забатачиш, и нищо няма да направиш.
14.11.1930г.
42. Разумни промени,  МОК , София
42.2 Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили ( втори вариант )
По какво ще позная какви промени са станали със самото тяло? Ако имаме една отлична кръвоносна система, ако имаме една отлична дихателна система, ще имаме един отличен темперамент, весел, жизнерадостен, оптимистичен, значи влиянието на слънцето действува благотворно, а ако имам влиянията на месечината, по какво ще позная? Ако влиянието на месечината е взело надмощие, тогава ще имам преодоляюще влияние на венозната кръв, защото месечината усилва създава нещата, но не им дава насока; слънцето ги създава и им дава насока, а месечината ги създава, но не може да им даде насока; а земята в даден случай е само един бирник, тя обича само да взема, тя е като един банкерин и държи точна сметка: каквото даде, ще си платиш точно.
Та за да се уравновесят влиянията на слънцето, месеца и земята, непременно трябва да преодолява влиянието на слънцето.
5.12.1930г.
43. Елементи на планетите,  МОК , София
Те са познавали влиянията на минералите и на растенията върху човека и се ползвали от тях.
43.2 Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове ( втори вариант )
Та именно какви са влиянията на Марс, когато той действува в човека? (Когато Марс действува, човек става мускулест, енергичен, много активен във всяко едно отношение).
4.3.1932г.
44. Движения в природата,  МОК , София
44.2 Съзнателни и механически движения ( втори вариант )
Та съзнанието може да показва какви са вашите мисли и вашите желания, а вашият термометър показва какви са влиянията на външната природа, на окръжаващите ви върху вас.
28.10.1932г.
45. Постигнати резултати,  МОК , София
45.2 Постигнати резултати ( втори вариант )
Обаче има известни процеси, които след една, след две или след четири години ще оставят влиянията си върху тебе.
14.6.1933г.
46. Влияние на материята, ООК , София
46.2 Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината ( втори вариант )
Но когато преодоляват влиянията на твърдите вещества, тогаз е крайният материализъм. Тогава се развиваше човешката мисъл и едва сега започват влиянията на мисълта, които произтичат от светлината – четвъртото влияние.
25.6.1933г.
47. Добрите дарби,  НБ , София
Даже на Юпитер, влиянията на който са хубави, много зловещо действат някой път на човека. Казват: „Духът, който раздава.“ Под думата Слънчева система разбираме онези разумни възвишени типове, които регулират влиянията.
47.2 Добрите дарби ( втори вариант )
Даже влиянията на Юпитер, които са хубави, понякога действат отрицателно на човека. Под думата слънчева система разбирам ония възвишени и разумни типове, които регулират влиянията.
16.7.1933г.
48. Елате да обядваме,  НБ , София
Има хора в света, на които влиянията са толкова лоши, че като минат, погледнат някой вол, някой бивол, някоя крава – веднага умират.
48.2 Елате да обядваме ( втори вариант )
Има хора в света, чиито влиянията са толкова лоши, че ако минат покрай някой вол или крава и ги погледнат животните веднага умират.
7.10.1934г.
49. Посвещения в живота,  УС , София
49.2 Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми) ( втори вариант )
Змията ще те научи да врачуваш на боб, на кафе, може някоя окултна наука, може да гадаеш какви са влиянията и т.н.
19.10.1934г.
50. Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане, МОК , София
Но влиянията на Сатурн ни най-малко не са лоши.
50.2 Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане ( втори вариант )
Но влиянията на Сатурн ни най-малко не са лоши.
22.9.1935г.
51. Защо им говориш с притчи?,  НБ , София
Ако можете да посадите едно дърво и да го поставите на влиянията на вашата добра мисъл, това дърво ще даде добри плодове.
30.10.1935г.
52. Единият лев, ООК , София
Всички несрети в живота произтичат от влиянията.
24.1.1936г.
53. Музикално състояние,  МОК , София
След туй идат влиянията на външните условия, то е пак затвор.
29.1.1936г.
54. Три категории храни. Първото обещание, ООК , София
Това е дълбока работа – да можеш да виждаш влиянията на Марс, на Меркурий, на Сатурн, на Венера и пр.
54.2 Три категории храни. Първото обещание ( втори вариант )
Това е дълбока работа, да можеш да виждаш влиянията на Марс, на Меркурий, Сатурн, Венера и прочее.
6.5.1936г.
55. Тайни и откровения, ООК , София
Някой човек има по-гъсти влияния, материята е гъста, че като седнеш, влиянията не си хармонират.
28.9.1938г.
56. Закони на Любовта, ООК , София
Когато някой бутне детето и то плаче, то е защото такива са влиянията.
7.6.1939г.
57. Изкуството на ангелите, ООК , София
Някой човек заспива, понеже влиянията на окръжающата среда са толкова тежки, че той не може да ги понесе.
7.8.1940г.
58. Разбиране на природните закони, ООК , София
Като седите няколко дена там, вий ще усетите влиянията на говедата върху себе си.
24.3.1943г.
59. Малките правила, ООК , София
Като видиш някой добър човек, влиянията, които изтичат от него, са хубави.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.