Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


6.9.1912г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
И вие няма да се чудите, че прави това, понеже имате задължение чрез вашия подпис, който се съхранява много грижливо от Бялото Братство.
Главата на Бялото Братство е Христос, а на Черното ― Сатана, Велзевул.
Оттук вече ни е ясно защо тия хора, които живеят в Истината, ги наричат светли или както в Индия ги наричат „Бялото Братство“.
15.9.1912г.
2. Защо ви помагам?, ИБ , В.Търново
Бялото Братство е, което прави този опит, и то е, което ще ви помага.
17.8.1915г.
3. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
И Бялото Братство си служи с примамка на човека, но туря добри форми, защото лошите форми оттласкват хората.
Старите мехове е Черното Братство, новите мехове е Бялото Братство. Христос казва, че не може да се налива виното на Бялото Братство в меховете на старото Братство.
1.1.1917г.
4. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Ако отидете в странство, между окултистите, между теософите, ще разберете, че те са последователи на Бялото Братство, които работят да обновят човешката мисъл, в бъдеще да се влее в нея нов стремеж, нова дейност на Божествения дух.
20.8.1919г.
5. Правият път, СБ , В.Търново
Това не се търпи от законите на Бялото Братство. Законите на Бялото Братство са безпощадни.
22.8.1919г.
6. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
– Ученици на Бялото Братство.
Спиритизмът и теософията са методи на Бялото Братство.
Организирането на света се дължи на Бялото Братство.
За Бялото Братство апостол Павел загатва в Посланието си към евреите, глава 12, а какво става с послушните и непослушните се говори в книгата на Йов, пак глава 12. В архивите на Бялото Братство се пазят всички тайни и всичко добро – няма нищо пропуснато.
22.8.1919г.
7. Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване), СБ , В.Търново
В Бялото Братство жените и мъжете са равни – когато мъжът замества жената, той е жена, и обратно.
26.8.1919г.
8. Беседа по нарядите, СБ , В.Търново
Трябва да схванете вътрешния смисъл на всеки наряд и да го изпълнявате точно – само тогава ще се свържете с течението на Бялото Братство.
26.8.1919г.
9. Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г, СБ , В.Търново
Да благослови Господ слушателите, членовете и учениците на Бялото Братство.
12.2.1920г.
10. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС , София
И спиритизмът е учение, което е дошло от Бялото Братство, но и него учениците опетниха. Окултизмът е учение, също дадено от Бялото Братство, но и в него има черни и бели окултисти.
7.3.1920г.
11. Ще управлява всички народи,  НБ , София
" - Кое е това дете? – Шестата раса, т.е. идеята на Бялото Братство, че всички хора са братя.
11.4.1920г.
12. Отиде след Него,  НБ , София
След това той я изпратил в Едем, да се учи при един велик Учител, член на Бялото Братство.
И вие, в сегашния си живот, изпадате в положението на този велик Учител – член на Бялото Братство.
Всички ще бъдат съдени за престъпленията си по правилата и законите на Бялото Братство.
8.8.1920г.
13. Двата принципа (Съчетание на отношенията), ИБ , БС , София
Друго положение: от седем милиона години законите на Бялото Братство не са се изменяли нито на една стомилионна част.
Тази година Бялото Братство ще има своята среща на 19 август. Не си правете илюзия, че вие сте от Бялото Братство. Бялото Братство се състои от човешки души, които са свършили своята еволюция от хиляди години.
Върху софиянци Бялото Братство не гледа с добро око, да ви кажа истината. Вашите отношения към мен са отношения към Бялото Братство, а отношенията ви към Бялото Братство са отношения към Бога. Също така и Бялото Братство е посредник между вас и Бога.
Вие изпълнете или това, което Бялото Братство разкрива, или Христовото, или Мойсеевото учение; но едно от тия учения трябва да се изпълни.
В Бялото Братство всичко върви като в музиката.
В Бялото Братство има един закон: не можем да съдим един брат, докато не извърши престъпление. За да бъдеш брат в Бялото Братство, трябва да пожертвуваш живота си за другите.
Това е първият закон на Бялото Братство.
Черното и Бялото Братство са в стълкновение и вие трябва да вземете участие на едната страна. Ако вземете участие на страната на черното братство, от месото ви суджуци ще правят, от кожата ви ремъци, а ако вземете страната на Бялото Братство, ще ходите на двата крака, кожата ще ви бъде здрава и ще имате всичкото Божие благо. (Л.
19.8.1920г.
14. Новото човечество, СБ , В.Търново
А що е съвест? - Тези 144 000 души, членове на Бялото Братство, казват: "Господине, ние видяхме престъплението, което извърши, и според нашия закон, който никога не се изменя, ние те осъждаме и ще понесеш последствията от своите дела."
20.8.1920г.
15. Необходими условия за ученика., СБ , В.Търново
В окултната школа, в Бялото Братство не се позволява да мислите, че сте нещо повече от другите хора, да мислите, че другите са невежи, а вие стоите по-горе от тях.
В Бялото Братство има и жени, които са завършили развитието си преди милиони години.
20.8.1920г.
16. Сутрешен наряд, 20 август, СБ , В.Търново
При никакви условия не се позволява убийство, даже и при самозащита; онзи, който иска да бъде член на Бялото Братство, не трябва да извършва никакви убийства. Преди две хиляди години Христос дойде, за да тури основата на Бялото Братство.
23.8.1920г.
17. Работа върху чистотата и самообладанието, СБ , В.Търново
Тъй казва Окултната школа на Бялото Братство.
Равностранният триъгълник е основа на Бялото Братство и затова първият триъгълник в геометрията е равностранният.
24.8.1920г.
18. Сутрешен наряд, 24 август, СБ , В.Търново
Такъв е законът на ангелите, такъв е законът на Бялото Братство, което сега ръководи света.
21.8.1921г.
19. Четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Сега искам учениците на Бялото Братство да ходите разумно и да употребявате това оръжие.
22.8.1921г.
20. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
И тъй, учениците на Бялото Братство трябва да се освободят от тези мъртви образи.
22.8.1921г.
21. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
Това се изисква от ученика на Бялото Братство.
В този смисъл аз искам от вас да се заемете да изучите учението на Бялото Братство. В учението на Бялото Братство има едно особено разбиране за създаването на света, има една особена теория. Бялото Братство никога не оспорва съвременните теории, то си мълчи за тях.
А като срещна добър човек, аз му правя път и казвам: „С Божието Благословение върви си по пътя!“ Защото онзи, който се опитва да хипнотизира брата си от Бялото Братство, носи голяма отговорност.
В Бялото Братство Учението е неизменно, в него изключенията са много редки и те много скоро се поправят.
Ще се научите да предавате учението на Бялото Братство.
Бялото Братство върви по пътя на Любовта.
22.8.1921г.
22. Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота, СБ , В.Търново
Никой ученик на Бялото Братство не трябва да дава своята воля някому за извършване на престъпление. После, в Бялото Братство не е позволено никому да дава ума си под наем за извършване на някакво престъпление за другите, както не е позволено и сам да извърши известно престъпление. В Бялото Братство никой няма право да дава сърцето си под наем, да служи то другимо като примка, за да върши с него престъпления, както и сам да използва сърцето си за престъпни цели. Тогава ще бъдете ученици на Бялото Братство.
Туй е девизът на учениците на Бялото Братство.
В бъдеще ще трябва да започнете да се чувствате, че сте ученици на Бялото Братство. Ако по живота ви не се познава, че сте ученици на Бялото Братство, по някаква табела ли ще ви познаят? Всеки брат трябва да ходи прав като свещ – да няма гърбица!
Очите на ученика от Бялото Братство не трябва да бъдат премрежени, а от тях да блика Любов и енергия, да светят и денем, и нощем. Това се изисква от ученика на Бялото Братство – да притежава абсолютна чистота.
Това е за ученичките и учениците на Бялото Братство. Тази баба и този дядо ще останат толкова благодарни, че ще кажат: „Тези ученици действително са ученици на Бялото Братство.“ Такива отношения трябва да имате всички.
23.8.1921г.
23. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
И като ученици на Бялото Братство трябва да проучите закона и сами да се осветлите.
Това е Учението на Бялото Братство.
Аз бих желал жените на Бялото Братство да имат особена осанка, да се стремят към красота на тялото, да се развиват.
– Ученикът на Бялото Братство трябва ли да даде необходимия физически труд в замяна на своите нужди, или да се ограничи само в духовна работа?
Ученикът на Бялото Братство трябва да даде отлични примери за физически труд.
24.8.1921г.
24. Законът на самопожертването, СБ , В.Търново
И тъй, във вашите умове, в умовете на учениците на Бялото Братство, трябва да стои мисълта, че законът е неизменен, и да се знае, че всичко, което вършим, трябва да е за Бога.
А сега млади и стари, всички ученици на Бялото Братство ще действате по този закон – абсолютна свобода в Любовта.
25.8.1921г.
25. Разумно служене, СБ , В.Търново
И тъй, като ученици на Бялото Братство вие трябва да се пазите от всички кисели чувства, от всички вътрешни неразположения.
11.12.1921г.
26. Стани и опаши се!,  НБ , София
Довечера или никога вече! Това е то великият закон на Бялото Братство в света! Сега ще кажете: „Чакай да видим, какво ли ще видим ние“.
1.1.1922г.
27. Сродните души,  НБ , София
Преди 5,000 или 6,000 години в школата на Бялото Братство в Египет се явява за пръв път една от царските дъщери като ученичка.
Даже и сега, все още жени в Бялото Братство няма. Докато вие сте жени, никога няма да влезете като членове, като души в Бялото Братство. Та като казвам, че и досега в школата на Бялото Братство няма жени, не разбирайте „жени по форма“.
1.3.1922г.
28. Страх и безстрашие, МОК , София
Значи ученикът от Бялото Братство върви в пътя без страх и без тъмнина, а този от противоположното братство – със страх и с тъмнина.
28.2 За страха и безстрашието ( втори вариант )
Без страх и без тъмнина – ученик на бялото братство.
29.3.1922г.
29. Старият и новият живот, МОК , София
В този път на Бялото братство няма никакво изключение. Не се лъжете! Туй е мястото на Бялото братство.
29.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
Докато вървите в пътя на Бялото Братство, там никакво зло не ви чака.
Новото учение изисква доброволна жертва, а не жертва чрез изнудване или чрез насилие; доброволната жертва, жертвата по Любов има място в Бялото Братство.
30.3.1922г.
30. Три разряда ученици, ООК , София
Всеки един от вас, щом влезете като ученици в една окултна школа, Бялото братство ви знае, и следователно, взимат грижи за вас.
Бялото Братство, Белите Братя винаги обръщат внимание на ония прояви на нашето въздържание.
Това е едно престъпление! Забележете го! Туй, което веднъж природата го е заличила, обърнала е този лист, никога не обръщайте този същия лист да му казвате: „Ти знаеш ли едно време какво направи?“ Днес, като ученици, туй изисква Бялото Братство от вас! Туй, което Бог казва: „Ще залича греховете, ще ги забравя“, ти няма да ги напомняш.
Ще можете, но в тази школа на Бялото Братство не се позволява да давате обещания и да не ги изпълнявате. С туй се отличава школата на Бялото Братство.
30.2 Три категории ученици ( втори вариант )
Едно от качествата на великата школа на живота – школата на Бялото Братство, или така наречената Божествена школа, е това, че тя поставя всичко изучено на опит.
4.4.1922г.
31. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
Ученици ги наричам, защото те са чада на Бялото Братство. Обаче в Бялото Братство има други доказателства и ние трябва да докажем, че е тъй.
Нищо повече! В бъдеще, онзи, който не постъпи тъй, аз да ви кажа, ще обърна гръб и няма да го погледна вече! Туй е правило в Бялото Братство.
13.4.1922г.
32. Природни методи, ООК , София
Тъй говорят законите на Бялото Братство.
32.2 Природни методи ( втори вариант )
Ако ви се проповядва учение без мъчнотии, без ветрове, без дъжд, без град, това не е Божествено учение, не е учението на Бялото Братство.
Това са закони на Бялото Братство.
20.4.1922г.
33. Предназначението на музиката, ООК , София
Как тъй? Кои са причините? Окултната наука отговаря на въпроса кои са причините за разделяне на Бялото Братство от черното братство.
10.5.1922г.
34. Закон на енергията, МОК , София
34.2 Закон за енергиите ( втори вариант )
Ако не питате, вие ще се заблудите, защото едновременно с учениците от Бялото Братство ще ви посещават ученици от Черната ложа.
14.5.1922г.
35. Дъще Сионова,  НБ , София
Но какво става в края на краищата? Бялото Братство във Вавилон осъжда тази възлюбена на наказание, а така също и Аземфо – той е принадлежал към тази тайна школа и искал да използва своето изкуство, – и тя се обезобразила още повече, 10 пъти повече, отколкото по-рано.
18.5.1922г.
36. Необятната любов, ООК , София
Та затова Бялото Братство приготовлява членовете на новата култура да напуснат този етаж.
36.2 Необятната любов ( втори вариант )
Затова, именно, Бялото Братство работи усилено, приготвя хора за нова култура, за новия живот.
21.5.1922г.
37. Много плод,  НБ , София
Той е благороден, пратен е от бялото братство.
24.5.1922г.
38. Страхът и съмнението. Обичта, МОК , Витоша
От гледището на окултната школа на Бялото Братство, съмнението и страхът, това са негативни качества, които показват, че висшата любов не е проникнала в човешкото сърце, слабо го е засегнала.
38.2 Противоречията в живота ( втори вариант )
От гледището на Школата на Бялото Братство страхът и съмнението в човека минават за негативни качества, които показват, че висшата Любов не е проникнала в неговото сърце; страхът и съмнението показват още, че висшата Мъдрост не е проникнала в човешкия ум.
26.5.1922г.
39. По пътя, ООК , Витоша
Едно нещо иска от нас Бялото Братство: да бъдем абсолютно верни на законите, които ни дава.
39.2 Правият път ( втори вариант )
Един от принципите на Бялото Братство е реализиране на идеята „Братство и равенство“.
28.5.1922г.
40. Неговата заповед,  НБ , София
Според тогавашните правила на Бялото Братство, изобщо жените напълно се изключвали, понеже не са били повдигнати до тази висока култура.
2.6.1922г.
41. Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни), ИБ , БС , София
Бялото Братство изключва живота на актьора, а приемаме работници. Това е по инициативата на Бялото Братство и те, Белите Братя, ви държат отговорни за нивите ви, овцете ви, за къщите ви и пр. Вие, които се съмнявате - има такива между вас - в една година ще проверите дали сме от Бялото Братство или не.
Има ли някой, който да не страда? И аз често привеждам този пример - как си служат черното и Бялото Братство. Непременно вашите добродетели ще се осакатят и ако не дойде Бялото Братство, да те освободи от него, много ще страдаш.
Това е противно на Бялото Братство. Ако сега искате женените да живеете като света, вънка можете, но щом влезете в Бялото Братство, тука има отлични правила.
В Бялото Братство не дават упоително, когато ти правят операция, и трябва да застанеш съвсем мирно, защото, ако мръднеш, ножът ще влезе по-дълбоко.
2.6.1922г.
42. Изгрев и залез, ООК , София
Ако залязвате, вие сте с черната ложа – да ви определя сега – ако изгрявате, вие сте с Бялото Братство. Бялото Братство винаги изгрява, сутрин са те, а черното братство постоянно залязва. Ако кажем: „изгрял си“, ти си с Бялото Братство, а ако кажем: „залязъл си“ – ти си с черното братство. Ние знаем, че в Бялото Братство залез няма. А щом някой каже, че в него изгряло слънцето, ние разбираме, че е от Бялото Братство. Ще кажат: „Един от Бялото Братство“. Сега е чест да бъдеш в Бялото братство, а безчестие да бъдеш в черното братство.
42.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Бялото Братство представлява изгрева на живота, а черното – залеза. Който изгрява, той е в съгласие и хармония с Бялото Братство, със сутринта, с деня на живота. В Бялото Братство няма залез, там е вечният изгрев.
Той е свързан с Белите братя и минава за член на Бялото братство. Бялото Братство е в изгрева на живота, а черното – в залеза. Радвайте се, че можете да бъдете членове, оглашени, вярващи и ученици на Бялото Братство, което носи новата култура в света.
4.6.1922г.
43. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
В нея се пробудило съзнанието и поискала да постъпи в Бялото Братство, за да може да ускори своето развитие. Тогава трябвало един от братята на Бялото Братство да се ожени, за да я спаси, да отдели половината от своя ум, да ѝ даде половината от своето сърце.
8.6.1922г.
44. Окултна хигиена, ООК , София
Бялото братство ще ви даде упътване, ще може да ви даде вътрешно разположение.
4.8.1922г.
45. Превръщане на енергиите, ООК , София
В същото време ти дойде друга мисъл от Бялото братство и ти казва: „Не, постъпи според любовта си, не обръщай внимание на това, считай, че то не е за тебе“. Вие сте в Бялото братство, а работите с черните, на ляво сте. Някои мисли са образувани от Бялото братство, а някои от – черното братство. Тогава, аз ще ви определя следующия закон тъй: Тези, които вървят в лявата пътека, в началото продължават времето, а в края го съкращават, а онези ученици, които вървят в Бялото Братство, в началото съкращават времето, я в края го продължават. Но щом дойдем до методите на Бялото Братство, в края, като видим резултатите, протакаме времето.
В Бялото Братство този метод е обратен.
Те идват и употребяват положителните методи на Бялото Братство. Затуй, много от Бялото Братство се дегизират и отиват в черното братство за изучават методите им, и много от черното братство пък отиват в Бялото Братство да изучават техните методи.
Да бъдем примерни ученици на Бялото Братство.
45.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
В Бялото Братство са изключени злото и омразата, а в черното – доброто и Любовта.
Има мисли и чувства, които идат от Бялото Братство, но има и такива, които идат от черното братство.
Ако учениците на черното братство прилагат положителните методи, колко повече ученикът на Бялото Братство трябва да си служи изключително с положителни методи.
Бялото Братство иска примерни, добри ученици.
19.8.1922г.
46. Новият живот, СБ , В.Търново
Сега аз говоря само за учениците на Бялото Братство, които подлагат всичко на строг научен опит.
Туй е хипнотическо състояние, а нашето учение е Учение на Бялото Братство, според което всички способности и сили у човека трябва да се събудят във всичката своя интензивност.
Ще кажат: „Христос е глава на църквата.“ Христос е глава на туй, Бялото Братство.
Ние сме служители на Бялото Братство, искаме да изпълним Христовия закон, който Той положи преди две хиляди години.
19.8.1922г.
47. Съвършеният мъж, СБ , В.Търново
Сега всички вие, ученици на Бялото Братство, трябва да се различавате с нещо.
В Бялото Братство вие всинца трябва да имате едно сплотяване: не да живеете индивидуален живот, но взаимно да си помагате.
Ако го направите със съзнание заради Бога, Бялото Братство ще ви съдейства.
20.8.1922г.
48. Много плод принася, СБ , В.Търново
Аз ще дам едно правило на учениците на Бялото Братство.
Аз искам да се яви най-първо у вас една мисъл, едно силно желание да бъдете добри ученици на Бялото Братство.
От астралния свят ви дойде някоя мъчнотия и когато вие се чудите как да се освободите от нея, отгоре тия ученици на Бялото Братство се радват и ми казват: „Иди там, между сливенци има голямо недоразумение, иди да ги успокоиш.“ Тук бутнеш, там бутнеш, казват: „Примирихме се.“ Разбира се, спрях градушката, спрях тази мечка, спрях заека. Това не е Учението на Христа, на Бялото Братство – това е един изопачен окултизъм на миналото, примесен с християнството.
20.8.1922г.
49. Чистота на сърцето, СБ , В.Търново
И затуй от всички ученици на Бялото Братство се изисква абсолютна чистота, за да могат силите в Природата да работят за тяхното издигане.
Христос, Който е глава на Всемирното Бяло Братство, днес изисква тази Чистота от учениците на Бялото Братство в България.
От полици ни помен, от записи ни помен, от лихви на пари ни помен между вас! Вътре в Бялото Братство такива работи не се позволяват.
21.8.1922г.
50. Истината, СБ , В.Търново
Кажеш ли я, ти си ученик във Великата школа на Бялото Братство.
Всички ще бъдем искрени! И светът ще почувства, че действително тия хора са ученици на Бялото Братство. Онзи, който говори Истината, той е човекът на Бялото Братство.
22.8.1922г.
51. Изпитвайте писанията, СБ , В.Търново
Това е правило на Бялото Братство.
Всички от Бялото Братство трябва да носите бели връзки.
22.8.1922г.
52. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Един ученик на Бялото Братство няма право да се жени, докато не навърши 33 или поне 30 години.
Ще станат, ще станат, ще станат, имайте търпение! Онези от Бялото Братство, които са поели сега отговорността да ръководят съдбините на света, са предвидили всичко.
23.8.1922г.
53. Милосърдието, СБ , В.Търново
Бялото Братство сега отваря тази Школа, а досега то е държало своята Школа затворена. Христос казва: „Малцина са влезли през тесните врата.“ Сега се отваря този широк път – да влезете и да учите тази велика наука на Бялото Братство.
Следователно Бялото Братство сега отваря своята Школа, и като влезете в нея и се запознаете с методите, прийомите и законите, които управляват Природата, както те ги употребяват, тогава ще имате ясна представа какво нещо е Великата Природа, в която сега живеем.
Сега вие ще ми кажете: „Защо ни е нужно да влезем и да учим в Школата, в училището на Бялото Братство?“ – За да научите законите на щастието, на блаженството, законите на живота, за да знаете как да живеете. Няма друг път! Новият живот е път към Бялото Братство. Понеже всякога искате да живеете добре, имате желание да бъдете при Бога, начините за това ще намерите само в училището на Бялото Братство.
Третото небе – това е Школата на Бялото Братство.
Между учениците на Бялото Братство не се позволяват похвали с цел да придобием тези хора на своя страна: „Ти си способен, ти си отличен, ти си добър!“ – Не, не, всяко едно желание, което ние изказваме, туй желание трябва да изразява една дълбока мисъл.
Тримата, с пушките в боево положение, ме изглеждат и ми казват: „Ние отиваме да се бием“, т. е. от Бялото Братство имаше духове и те казваха: „Ние от Бялото Братство отиваме да се бием с черните братя.
24.8.1922г.
54. Живот вечен, СБ , В.Търново
Не го пущайте! В Бялото Братство ще пазите едно правило: който дойде, трябва да си събуе обущата, да е с нови дрехи, с нови обуща: през банята ще мине да се окъпе, а после през седем огъня – и след като мине през всичко това, тогава ще го въведете вътре в Братството.
В законите на Бялото Братство няма такова поведение, те не го позволяват. Това на един ученик от Бялото Братство не се позволява.
И аз казвам на моите ученици: ще приложа закона, моя закон, закона на Бялото Братство – запишете го!
Разбирате ли? Правилото в Бялото Братство е: ако ти се ожениш за една жена и ѝ се начумериш един път само и я изгълчиш, бракът е опорочен, опозорен.
Учението на Бялото Братство е това.
– Какъв е бракът в Бялото Братство?
Ако има някой, който е доволен, той е постъпил съобразно законите на Бялото Братство. Казвам тогава: вие сте в законите на Бялото Братство.
И трябваше Бялото Братство да му покаже, че ще дойде ден, когато светът ще се оправи не чрез убийства, а чрез Любов.
В Бялото Братство няма нищо скрито-покрито.
Ще му кажете: „Ще ме извините, ще платя.“ Като му кажете: „Ще платя“ – платете! И тогава Бялото Братство ще ви благослови. Вие ще се застъпите за принципите на Бялото Братство и ще видите как Бялото Братство ще ви благослови.
Това са последните ученици на Бялото Братство, които му носят вода. Вода носят те на Бялото Братство, а тук, на Земята, в църквата на формите, минават за светии. И за голяма привилегия се счита туй – да носиш вода на Бялото Братство.
Сега, щом влезете в Школата, макар че някои още не са станали ученици, казват: „Ами като ученици ние ще се женим ли?“ – Ти най-първо стани ученик на Бялото Братство, че според тези негови закони белите братя ще те упътят. Какви ще бъдат формите на Бялото Братство? Те са хиляди пъти по-хубави, отколкото сегашните.
Какво значи чист, свят живот? В Бялото Братство светията жертва своето благо за своите ближни, а в Черното братство светията жертва своите ближни за своето благо.
Сега ние говорим за учениците на Бялото Братство в съвсем друг смисъл.
В църквата много от светиите са свързани с Бялото Братство и работят за повдигането на църквата, но имат големи препятствия, големи мъчнотии, понеже народът не слуша тия светии.
Онези от вас, които са ученици, да знаете, че туй изисква сега Великият Учител на Бялото Братство.
24.8.1922г.
55. Предварителни бележки, СБ , В.Търново
Е, да допуснем, че вие сега сте ученици на Бялото Братство, пращат ви да извършите следната задача: една 72-годишна баба – вземам туй число – 72, като известно число, което има смисъл – имала 10 деца: 7 сина и 3 дъщери.
25.8.1922г.
56. Върху задачите на Школата, СБ , В.Търново
Не прониква ли съмнението, смели ли сте, решителни ли сте, ще имате всичкото съдействие на Бялото Братство.
27.8.1922г.
57. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
В известни дни през годината, Учителят на Бялото Братство слиза космически в природата.
57.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
В известни времена, в известни дни през годината Учителят на Бялото Братство космически слиза вътре в Природата.
10.9.1922г.
58. Аз съм вратата на овцете, НБ , СБ , В.Търново
Питам сега свещениците, които са присвоили това Слово, ще кажат ли на хората най-великата Истина? Аз заявявам: абсолютно никаква лъжа, в Бялото Братство не се позволява нито бяла, нито черна лъжа! Без лъжа може ли? Може.
58.2 Вратата на овцете ( втори вариант )
В Бялото Братство не се позволява никаква лъжа: нито бяла, нито черна! – Може ли да се живее без лъжа?
22.9.1922г.
59. Празникът на труда, СБ , ИБ , В.Търново
Вие, които сте в Школата, мислите ли, че и ние трябва така да постъпваме? В Училището на Бялото Братство абсолютно са изключени всички погрешки. Ще знаете, че законите в Бялото Братство действат без изключение.
„Чисти като водата, като Светлината и като Любовта“ – това са три велики Сили, начини и методи, чрез които учениците на Бялото Братство се пазят от своите грехове.
24.9.1922г.
60. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
В Бялото Братство се държи точна сметка за всичко.
60.2 Дух Свети ще ви научи ( втори вариант )
В Бялото Братство се държи строга статистика.
4.10.1922г.
61. Допирните точки в природата,  МОК , София
И тогава той ще работи или по законите на Бялото братство, или по законите на Черното братство.
Когато някой повдига само единия си пръст, показалеца запример, с това той иска да покаже, че служи на Бялото братство. Показалецът е знамето на Бялото братство.
За да познавате Учителя си, ще ви опиша отличителните черти на Учителя на Бялото братство и на този от Черното братство. Учителят на Бялото братство се облича скромно, но винаги чисто, спретнато, без никакви пръстени и украшения. Когато ученик от Школата на Бялото братство отиде при Учителя си и каже, че еди-кой си учител е много напреднал, знае много неща, Учителят му няма да се нахвърля по адрес на този учител, да го нарече такъв-онакъв, но ще каже: Да, този учител знае много повече неща от мен. Учителят на Бялото братство не носи никакви пръстени и украшения, облича се скромно, защото иска да застави ученика си сам да намери вътрешните богатства и чистота на Учителя си, да намери вътрешния, а не външния му блясък.
Много от учителите на Черното братство са свършили Школата на Бялото братство, знаят всичките й методи и ги употребяват за Черното братство. След като са свършили Школата на Бялото братство, някои от Учителите на тази Школа са следвали Школата и на черните братя, тъй щото и те знаят методите и на едното, и на другото братство. Учителите на Бялото братство си служат с методите на своята Школа. Учителите от Черното братство, които знаят методите и на двете Школи, често употребяват методите на Бялото братство в полза на своята Школа.
Учителят на Бялото братство, Учителят на Истината носи в себе си три неща: свобода за душата, светлина за ума и чистота за сърцето.
И обратното се случва: ако ученик от Черното братство се занимава с положителните черти на своя характер, той става ученик на Бялото братство.
Ако ви поканят от Бялото братство, ще ви изпратят за проповедник в някоя голяма черква в Америка и след десет години ще се произнесат за вас от кои проповедници сте и какъв е характерът на проповедите ви.
В Бялото братство могат да те оцветят, могат и да те избелят. Следователно и в Бялото, и в Черното братство оцветяват платовете, само че плат, оцветен с призмата на Бялото братство, моментално може да стане бял, когато при Черното братство това е невъзможно.
6.10.1922г.
62. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
В главата е ложата на Бялото Братство, а в стомаха е ложата на черното братство; там всичките братя, които стоят, казват: „Кокошчици, агънца, гъсчици дайте, това-онова“.
А в Бялото Братство всички грехове се прощават, и то моментално, или не, но лъжата никога не се прощава! Туй да го знаете – съзнателната лъжа никога не се прощава! И когато дойде Божественият глас, извика: „Адаме“.
Казано нещо в Бялото Братство – да се изпълни, и вие ще влезете в едно ново течение – да хванете мечката за ушите.
8.10.1922г.
63. Обичен и скъп, НБ , София
Единият пръст има отношение към Бялото Братство, а другият – към черното братство. Това значи: Ние благославяме в името на Бялото Братство и в името на черното братство.
Единственото ми желание е, да създадем, около себе, си такава атмосфера, такава аура, в която семената на добродетелите на Бялото Братство да растат и да се развиват правилно.
63.2 Обичен и скъп ( втори вариант )
Единият пръст е Бялото братство, а другият - Черното братство. И свещеникът казва: „Ние благославяме в името на Бялото братство и в името на Черното братство; и истината говорим, и лъжата говорим - според както дойде."
Каквото и да работим, искам да образуваме една атмосфера, една аура, в която да могат да растат семенцата, добродетелите на Бялото братство.
11.10.1922г.
64. Отличителни качества на волята,  МОК , София
И тъй, при упражняване на волята Бялото братство изисква всяка мисъл да бъде чиста, пряма, изправна и благородна.
22.10.1922г.
65. Възлюби го,  НБ , София
Амерфу бил адепт на Бялото Братство.
Аз искам учениците на Бялото Братство да приложат тази любов в най-малък размер, микроскопически да я приложат, без никакво изключение.
5.11.1922г.
66. Никаква лъжа, ООК , София
За пример не казвайте – „Този е от Бялото Братство, този е ученик“. – Не. Човек, който не може да говори истината, той не може да бъде ученик на Бялото Братство! Този закон е вътрешен.
Той, човекът, дава. „Кои сте вие?“ – „От Бялото Братство“ – за Господа живеят.
Туй е окултен ученик! И като кажеш, че утре в 4:30 часа ще ти донеса парите, а не отидеш, в Бялото Братство имат особено мнение за тебе.
5.11.1922г.
67. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Не, като отидете при Господа, във Великата школа на Бялото Братство, абсолютно се забранява да се оплаквате от когото и да е.
17.12.1922г.
68. Добрата земя,  НБ , София
Какво става сега? Бащата иска да стане ученик на Бялото Братство, да влезе между адептите, но синът му казва: Татко, легни в гроба.
7.1.1923г.
69. Значение на ръцете и пръстите, ООК , София
От чисто окултно гледище те постъпват неразумно, но ние ще постъпим според закона на Бялото Братство, според Божествения закон.
21.1.1923г.
70. Тъмното петно в съзнанието, ООК , София
Но Школата на Бялото Братство, тя е безпощадна. В каквато и да е Школа – дали си в Школата на Бялото Братство, или от школата на Черното братство, и в двете школи законът е един и същ, всякога резултатът е смърт, няма друго! Трябва да знаете, излезете ли веднъж из Школата, очаква ви смърт!
Затуй и в черното братство, и в Бялото Братство всички се отличават с постоянство. Какво постоянство има във всичките братства! Защото те знаят, че ако не издържат – смърт ги очаква! В черното братство – всеки, който не устои, очаква го смърт; в Бялото Братство – всеки, който не устои, очаква го смърт! Обратно, в черното братство, ако устои, очаква го живот, и в Бялото Братство, ако устои, очаква го живот.
Едно от двете ще решите! Напред! Някои от вас да не бъдете страхливи! Безстрашни ще бъдете и тогава Бялото Братство ще помогне по един особен начин.
11.2.1923г.
71. Съмнение и воля, ООК , София
Е, как ще се справиш? Сега за пример вие чувате Бяло Братство, говорите, че сте ученици на Бялото Братство. Но кой от вас е срещал някого от Белите Братя? Я ми кажете, има ли някой от вас, който да се е запознал с Белите Братя? Казвате: „Ние сме членове на Бялото Братство“. Срещали ли сте някой член на Бялото Братство? Ако вие сте Бялото Братство...? Влезли ли сте вие в контакт със съзнанието на тия същества на Бялото Братство, които са завършили своята еволюция и които ръководят съдбините на човечеството? Или вие мислите, че като присъствате в окултния клас, че някой от тия Братя ще обърне внимание на вас.
Като говорим за Бялото Братство, за Христа, ние го знаем – Един е Той, който е дошъл на Земята, пострадал и възкръснал.
25.2.1923г.
72. Качества на ума, сърцето и волята, ООК , София
Когато един маг на черното братство и един маг на Бялото Братство се срещнат, те се здрависват, говорят си приятелски и пак се разделят приятелски.
При учениците на Бялото Братство слънцето изгрява, а при учениците на черното братство слънцето залязва. По това се отличават учениците на Бялото Братство от тия на черното братство.
И ще видите, че при сегашните условия, в които се намираме, по-голямо превъзходство имат силите на Бялото Братство. А черното братство си служи за свои цели с излишъка на тази енергия, която Бялото Братство не може да употреби, и я праща към центъра на земята. На ученика от Бялото Братство слънцето му е на изток, 7 часа сутрин изгрява, а също е и над главата му, 12 часа по обяд. Затова духовете от Бялото Братство, които идват в сеансите, носят големи звезди или на челото, или над главата, а онези от черното братство нямат никакви звезди. Всеки един дух от Бялото Братство, който ще се яви, ще има или една петоъгълна звезда на главата си, или на челото си, или един светъл кръг около главата си, или пък светла аура по цялото си тяло; тази аура и денем се вижда, той издава светлина от себе си. Щом си тури звезда, той става член на Бялото Братство. Той или трябва да се покае, да се върне назад, или да мине в Бялото Братство. И ако някой ученик от Бялото Братство иска да си изгаси светлината, същият закон е и за него, той престава да е от Бялото Братство.
Значи ако ние констатираме малките си погрешки, тогава от Бялото Братство казват: „Този е един достоен ученик“.
Това е закон за учениците на Бялото Братство.
12.3.1923г.
73. Влияние на планетите, ООК , София
И в двете школи, тази на Бялото Братство и тази на черното братство, правилото е едно и също.
Няма събрание, което ако духовете на хората са въодушевени, обладани с възвишени мисли, и да не ги посети Христос най-малко за 5–10 минути или да няма друг някой представител от Бялото Братство.
8.4.1923г.
74. Точността, ООК , София
Бялото Братство, сме поставили в действие този закон.
Бялото Братство си служи с тия естествени методи, които са отлични.
22.4.1923г.
75. Петимата братя, НБ , София
В древността един от египетските фараони на име Кухи Бентам бил един от посветените членове на Бялото Братство. Той имал дъщеря – Изис Бухи, която посвещавал в знанието на Бялото Братство. За да изучи законите на щастието, Изис Бухи взимала уроци от Мелсадек – Учител на Бялото Братство.
20.5.1923г.
76. Закон за контрастите, ООК , София
Първото нещо: като ученици на окултната Школа, ще се стараете да бъдете изправни към вашите мисли по отношение на Бялото Братство или по отношение на вашия Велик учител, който се намира в другия свят.
17.6.1923г.
77. Вяра и съмнение, ООК , София
В Бялото Братство като се усъмниш, няма да те изключат, но ще те извадят навън, да понесеш последствията на своите съмнения.
Ако искате да използвате каквато и да е сила в Природата, в окултната наука на Бялото Братство, трябва да имате разрешение дали да употребите тази сила, или не.
В Бялото Братство не трябва да бъдем слаби. Тъй ще бъде, като дойде Бялото Братство.
Аз трябва да ви запозная с Бялото Братство. Кое е по-съществено – Бялата Ложа или Бялото Братство? „Бялото Братство“ – това е първото име, но то има по-свещено име, което сега не смея да го произнеса.
Това са три метода, три Школи, които Бялото Братство употребява едновременно.
И тъй, в Бялото Братство изучаването на Любовта, Мъдростта и Истината са методи за работа, за да се образуват онези духовни връзки за служене на Бога. Аз ще се спра някой път да ви поговоря върху Бялото Братство, има много да се говори върху него, да се запознаете със законите на тази Божествена наука.
Братя, първият звънец е ударил, остават още два! И като ударят последните два звънеца, всичките царства на земята ще бъдат царства на Бялото Братство.
17.6.1923г.
78. Имаше двама синове, НБ , София
Третият закон на Бялото Братство е Истината, която носи свободата.
Един от законите на Бялото Братство гласи: „Не се позволяват никакви отношения, никакви сделки между същества, които нямат Любов в сърцето си“.
78.2 Имаше двама синове ( втори вариант )
Следователно тя е вторият метод на Бялото братство, в който чрез тия страдания този Божествен закон е почнал вече силно да работи.
В науката на Бялото братство този начин съществува и той е следният.
Ще ви обясня по какъв начин и вие можете да се развържете от вашите връзки и да влезете в културата на Бялото братство.
21.6.1923г.
79. Приложение, ИБ , БС , София
Такъв един въпрос ми се вижда малко неестествен, т.е. вие, като ученици на Всемирната школа на Бялото Братство, трябва да схванете въпроса малко другояче.
И тогава знаете ли на какво ще приличате – ще ходите, ще обикаляте около университетите на Бялото Братство, ще гледате какво има отвън, но вътре какво има няма да знаете.
Но вие може да имате тази опитност – всеки от вас, когато стане ученик, когато придобие тези качества на смирение и Мир, ние ще го въведем вътре в Бялото Братство и всеки от вас ще види какво е то.
Ще ви кажат: „Ами ние имаме култура!” Тази култура, която имате, е взета отгоре, от нас, от Бялото Братство.
Ще направите един опит: вечерно време, когато си лягате, ще кажете: „Тази вечер аз искам да отида при Бялото Братство, ще отида при Господа!” Някои преди това ще се запитат: „Аз чист ли съм?” Подобни разсъждения прави ли са? Когато някой болен страда от някоя болест десетки години и опърпан, окъсан отива при някой добър, благороден и чист лекар, казва ли му, че е болен, пита ли го дали трябва да дойде при него? Не, той отива при този лекар и казва: „Заради него ще отида, той ще ме приеме!” Вие трябва да имате вярата, която болният има към лекаря.
На света ние заповядваме, а не друг някой! Аз, който съм ученик на Бялото Братство, на което Христос е глава, аз заповядвам! Аз съм казвал това толкова пъти.
Докато при това положение, при което са сега, те ще срещнат учителя си, с когото нямат никаква връзка, и ще кажат: „Едно време беше наш учител, а сега е обеднял.” Не, в Бялото Братство такива отношения няма. Обществото може да смъкне един учител, учениците му може да го смъкнат, но в Бялото Братство това е невъзможно – там няма сила по-голяма от неговата.
Тези страдания трябва да ги минем до седмата глава.” Той беше във вашето положение, като вас разсъждаваше, като вас мислеше, но след като му удариха пет пъти по тридесет и девет, той влезе в осмата глава и тогава разбра какви отношения имат страданията, измени тона си и каза: „Има един изходен път в живота и днешните страдания не са в състояние да ни изменят в Любовта Христова.” И разказа тогава Павел: „Не зная в тялото си ли бях, извън тялото си ли бях, но заведоха ме на едно място, няма да ви кажа къде, но видях и чух неща, които не мога да ви изкажа.” Къде е ходил? – В Бялото Братство. Не мислите, че в Бялото Братство ще се учите за пет-десет-петнадесет години, но се изисква един, два, три, пет и повече живота. Ако влезете в Бялото Братство с вашите схващания, така, както сега се учите, така, както сега бързате, вие ще имате един нещастен живот.
Църквата, това е Бялото Братство, нищо повече – това са живи Същества от най-висша култура, това са църквите, това е Царството Божие.
При това, ученикът на Бялото Братство трябва да бъде добър, което е вече едно морално качество. Ученикът на Бялото Братство трябва да бъде толкова досетлив, че да може да даде на всекиго отговор за това, в което вярва. По това трябва да се различавате от другите и когато минавате, да казват: „Учениците на Бялото Братство са честни хора, те са хора, които, каквото започнат, свършват.” Каква друга препоръка ви трябва? Ами че на тази препоръка се крепи всяко едно царство, всяко едно общество, всяка една държава.
В Бялото Братство вие трябва да знаете онова изкуство на подмладяване.
22.6.1923г.
80. Първичната връзка, ИБ , София
Но преди всичко той трябва да направи връзка с Бога и да разреши въпроса за служене при условията, дадени му от Бялото Братство.
Някои задават въпроса: „Де е Бялото Братство?“ В самите нас. Има окултисти, които са обикаляли дворовете на Бялото Братство, но не са проникнали до неговата същина. Учителите на Бялото Братство знаят законите на природата. Учителят на Бялото Братство може да те срещне навсякъде, ако си го пожелал.
Когато ученикът на Бялото Братство иска да вземе нова посока в живота си, той трябва да има предвид всички закони на Братството. Наистина Бялото Братство влиза в положението ви и ви помага да решите правилно своите мъчнотии.
Ако Великият Учител – Христос, казва, че има смирено сърце, колко повече вие, които искате да станете ученици на Бялото Братство, трябва да придобиете смирение.
Тогава той се смири и се свърза с Бялото Братство.
Не ви желая нещо материално, но това, което Бялото Братство е предвидило за вас.
24.6.1923г.
81. След три дни, НБ , София
След като се отдалечило царството на Бялото Братство, този камък почнал да минава от ръка на ръка, докато след хиляди години дошъл в царството на Мехам Мерфю.
28.6.1923г.
82. Божественото и човешкото, ООК , София
Това е философията, това е учението на Бялото Братство – да изпълним волята Божия. а всяко друго учение, което не изпълнява волята Божия, не е вярно учение.
Само учените хора могат да критикуват, но тия учени хора, като отидат в Бялото Братство, връщат ги назад.
Туй е учението на Бялото Братство.
Да кажем, че сега се даде някаква заповед от Бялото Братство, или от Господа, колко от вас ще изпълните заповедта? Знаете ли, че вие ще се намерите в едно голямо противоречие ? В 905 г. в Англия по време на Галското движение една англичанка се молила цели 10 години да я благослови Господ, да даде сили и възможност да бъде полезна на своите ближни и най-после се явява Христос и казва: „Туй, което ти искаш, не е определено за тебе, но от еди-кога си е определено за друга, която се е молила по-отдавна за същото.
1.7.1923г.
83. Проява на разумните сили в природата, ООК , София
Всички тия болести не са нищо друго освен случаи, съзнателно изпратени от Бялото Братство, за да упражнявате вашата воля.
Тъй ще бъде! Ще водиш един разговор със себе си и като те видят от небето, че постъпваш тъй, ще хроникират това в Бялото Братство.
2.7.1923г.
84. Две думи!,  МС , София
Бялото Братство от хиляди години живее в този живот.
3.7.1923г.
85. Първото правило,  МС , София
На този кредит отгоре може ли да турите нещо, което да го компенсира? Законът е такъв: на всеки кредит отгоре, ще може ли да дадем нещо, което да отговаря? Защото, забележете, в окултната наука, в Бялото Братство, тия пари са живи, те не са мъртви пари.
Е-е, питам ви: При такъв единъ морал, какво общество може да имаме? Сега, вас, като ученици на Бялото Братство, не могат ли да ви подкупят с 200-300 хиляди лева? Утре и до вас ще дойде изкушението.
Като дойде Бялото Братство, то ще отмери всичко справедливо.
8.7.1923г.
86. Упътване, ООК , София
Туй е хубавото на всички окултни Школи, които вървят по методите на Бялото Братство, че приготовляват своите ученици да бъдат готови за новите условия, при които животът може да се прояви.
15.7.1923г.
87. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Азембу, прочут Учител от Бялото Братство, искал да се освободи от великия жрец на Братството на име Шефу, който се свързал тайно с тъмните сили на природата и почнал да прилага методите на Луцифер.
Хората още се занимават с въпроса кой управлява света – Бялото Братство или черното? Трябва ли да имаме богатства, къщи, ниви, лозя? Хората умират и при най-хубавите къщи, и при най-голямото богатство.
Вие сте ученици на Бялото Братство, не трябва да допущате да ви критикуват.
9.9.1923г.
88. Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР , София
Тези, които са казвали, че трябва да се започне с любовта към Бога, са Бялото Братство, а другите, които са казвали, че трябва да се започне с любовта към ближния – това е черното братство.
10.9.1923г.
89. Абсолютно най-малката величина, ИБ ,БР , София
Тази година българите казват: "На тези от Бялото Братство няма да им позволим да имат събор." Учениците как ще решат въпроса? Всички тези ученици, които вярват в Бялото Братство, казват: "Това дете взе кесията, отиде кесията."
Ще имате случай да се запознаете със силата на Бялото Братство, което действа.
Сега, Бялото Братство всяка година има събор, на едно от най-високите места на Хималаите.
10.9.1923г.
90. Окултният закон за противоречията, ИБ ,БР , София
От друга страна, аз бих ви съветвал да концентрирате ума си, да дойдете в по-близка връзка с Бялото Братство.
7.11.1923г.
91. Божественото съвършенство, ООК , София
Мойсей е завършил една от великите Школи на Бялото Братство в Египет, но като не разбирал основния закон на Любовта, един ден, като излязъл и видял, че един египтянин бие един евреин, убил египтянина и го заровил в пясъка.
16.1.1924г.
92. Приливи и отливи, ООК , София
Вие сте чудни, като казвате, че сте от Бялото Братство.
6.4.1924г.
93. Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК , София
И Мойсей който беше посветен в Египет в тайните на Бялото Братство дълго време трябваше да седи в пустинята, и тогава едва му се разкриха някои тайни при къпината.
28.5.1924г.
94. Съзнателната монада, ООК , София
Това не е методът на Бялото Братство. Методите на Бялото Братство са съвсем други.
15.10.1924г.
95. Абсолютна справедливост, ООК , София
Някои хора говорят за Бялото Братство. Законът на Бялото Братство е закон на абсолютната справедливост, а не на осъждане.
22.2.1925г.
96. И пишеше на земята, НБ , София
96.2 И пишеше на земята ( втори вариант )
Някои казват, че Бялото Братство е в България. Всички други хора: писатели, свещеници, проповедници, философи, всички те са служители на Бялото Братство. И някои казват: Бялото Братство в България не вирее. Българите трябва да знаят, че свободата им е дадена от Бялото Братство. Бялото Братство не е нещо видимо, то не е секта, не е църква, то е нещо живо, извън тези покварени условия, в които живеят хората.
24.8.1925г.
97. Основни закони, ИБ , В.Търново
Аз казвам: Гаранти не ставайте, нищо повече! Но трябва да знаете, че и обогатяването, което имате, от Бялото Братство е една гаранция.
24.8.1925г.
98. Търпение и вяра, СБ , В.Търново
Но трябва да знаете, че това, което оставите в касата на Бялото Братство, е една гаранция.
26.8.1925г.
99. Живите образи, СБ , В.Търново
Знаменитият адепт Саваат-Бен-Абу трябвало да прекара своето последно посвещение, за да бъде приет като член на Бялото Братство. Дошъл до отчаяние, казал си: „Изглежда, че тази моя погрешка ще си остане и занапред и аз не ще мога да вляза като член на Бялото Братство.“ Питам ви: как бихте разрешили този въпрос? Отчаял се той. Молил се той, цели 20 години се молил да му се помогне да разреши задачата си и да влезе като член в Бялото Братство. Тогава го направили член на Бялото Братство.
11.10.1925г.
100. Великиятъ законъ,  НБ , Русе
100.2 Великият закон ( втори вариант )
Един от видните ученици на Бялото Братство, наречен Ешуа Бентам бил изпратен в Египет да държи своя изпит. Като разреши задачата си, ще се върне пак в Школата на Бялото Братство и ще каже, как я разрешил.
15.11.1925г.
101. Заведоха Исуса, НБ , София
Ето защо Бялото Братство е решило да даде такъв урок на съвременните културни хора, та да Го помнят за хиляди години.
6.12.1925г.
102. Видя го Исус,  НБ , София
Защо не могъл да го разреши? На всички, които влизали в школата, според законите на Бялото Братство, строго се забранявало да имат работа с жени, но Соломон, като баща си, обичал жените, и се влюбил в дъщерята на Фараона.
10.3.1926г.
103. Живите закони на добродетелите, ООК , София
Бялото Братство изисква от всинца да приложите тази задача в действие.
24.3.1926г.
104. Мозъчни наслоявания, ООК , София
Аз не говоря за адептите на злото, но за адептите на доброто, за адептите на Бялото Братство.
26.5.1926г.
105. Пътят на желанията, ООК , София
Невидимият свят ще ви изключи от Школата и Бялото Братство няма да ви съдейства.
Някой казват: “Дали наистина съществува някакво Бяло Братство или е нещо фиктивно?” Един наш познат в Америка от няколко години насам иска да намери някой от членовете на Бялото Братство, но не може да ги намери. Ако срещнете един член от Белите Братя, той никога няма да каже, че принадлежи към Бялото Братство. Той носи знака на Бялото Братство, но вие сте сляп, няма да го видите.
14.7.1926г.
106. Право мисли!, ООК , София
Някой ще каже: “Тук се говори за членове на някакво ново общество.” Бялото Братство, за което ви говоря, не е ново общество; то е съществувало от памтивека, но продължава да съществува и до днес.
17.10.1926г.
107. Раздай го на сиромасите,  НБ , София
За таза цел Бялото Братство й дало следната задача: “Ако може да живее във водата без да потъва, да се движи във въздуха без да пада, да влиза и излиза от огъня без да изгаря, да се движи из светлината без да почернява и най-после да ходи из света, без да се опетнява, без да се съблазнява, само тогава ще може да стане член на Бялото Братство.” Какво означава водата, въздухът, огънят, светлината и светът? - Това са символи, известни величини, които имат своето дълбоко назначение.
20.10.1926г.
108. Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК , София
Ако искате да бъдете ученици, да влезете в Школата на Бялото Братство, трябва да ликвидирате със стария живот.
5.12.1926г.
109. Умовете им,  НБ , София
Ако е въпрос за сила, Бялото братство разполага с такава.
12.12.1926г.
110. Глас в пустинята,  НБ , София
По същия начин днес българите приемат сила от Бялото Братство, към което отправиха и продължават да отправят хиляди хули.
Казва се в Писанието: “И веселиха се в Неговата обитаема земя, и наслаждението им беше с человеческите синове.” - Кои са тези синове?- Това са разумните синове на Бялото Братство, с които Мъдростта се е веселила.
31.12.1926г.
111. Трите вида съзнания, ИБ , София
Това го дават не ученици от Бялото Братство, не от православната църква служители, но ученици и ученички, които ходят да се пързалят, виждат коня паднал, налепят се и помагат на коня.
23.2.1927г.
112. Природните звукове, ООК , София
Школите на Бялото Братство имат точно обратни методи: строгата мярка прилагат към себе си, а меката, добрата – към своите ближни.
30.3.1927г.
113. Съпротивление, напор и стремеж, ООК , София
Бялото Братство съществува от незапомнени времена. Бялото Братство е взело участие още при създаването на света, на целия космос.
Следователно, като ученици на Бялото Братство, вие трябва да вървите по неговия път, да следвате живота на Белите Братя. Такъв е животът на младия момък и на младата мома в света, но не и на тия от Бялото Братство.
29.5.1927г.
114. Хармонични положения,  МОК , София
Кога изгуби Мойсей красноречието си и стана гъгнив - откакто уби египтянина; Мойсей беше адепт, член на Бялото Братство и не му беше позволено да върши убийства.
114.2 Хармонични положения ( втори вариант )
Той е адепт – като знаеше всички закони, той извърши едно престъпление, което не беше простено на един член от Бялото Братство.
11.9.1927г.
115. Денят Господен,  НБ , София
Ставате ли сутрин, душата ви трябва да е изпълнена със светли мисли, които идат от Бялото Братство.
29.1.1928г.
116. Синове на възкресението,  НБ , София
Занони е бил член на Бялото Братство, но за отклонението, което направил в живота си, трябвало да умре, заедно с жена си.
25.3.1928г.
117. По пътя на природата,  МОК , София
Аврам ходи и в Египет, да се запознае със законите на Бялото Братство, и след това се върна в Ханаан, дето го приеха с почести.
22.8.1928г.
118. Ключът на живота, ООК , София
Ще кажете: „Добре щеше да бъде, ако днес присъстваха всички братя и сестри от провинцията!“ – Всички са тук. – Защо? – Защото всеки брат или сестра от физическия свят, които са записани в Бялото Братство, имат по двама делегати, които ги представят – един в Божествения свят и един в ангелския свят.
6.2.1929г.
119. Двете съзнания, ООК , София
Някой от вас се изправи пред съдбата си и казва: Знаеш ли, кой съм аз? - Кой си ти? - Аз съм член на Бялото Братство. - Член на Бялото Братство ли? Чакай да видиш аз коя съм! Хване те и те разтърси.
7.4.1929г.
120. Той е реченият,  НБ , София
И двамата царски синове били адепти, единият от тях принадлежал към Бялото братство, а другият – към черното.
22.9.1929г.
121. Духовното в човека, НБ , СБ , София
На всички хора сега предстои да извършат по една работа за Бялото Братство, т. е. за идване на Царството Божие на земята.
13.10.1929г.
122. Вечно благовестие,  НБ , София
Те са членове на Бялото Братство, което има задача да управлява света.
122.2 Вечно благовестие ( втори вариант )
Те са членове, които влизат в управата на Бялото братство.
18.4.1930г.
123. Направления в живота,  МОК , София
123.2 Направления в живота ( втори вариант )
Ще каже някой, че той е от Бялото братство, той е окултен ученик.
14.7.1931г.
124. Денят на доброто,  РБ , 7-те езера
Моисей нямаше право да убива, понеже беше член на Бялото Братство, а всеки член, който извършваше убийство, се наказваше строго.
7.8.1931г.
125. Ден на Божието изявление, СБ , РБ , 7-те езера
Те казват: „Този е от черното братство, а онзи – от Бялото Братство“. Който върви по законите на Любовта, Мъдростта и Истината, той е от Бялото Братство.
25.9.1932г.
126. Превръщане на числата,  НБ , София
Вчерашният брат, с когото се разговарях, казва: „Дойде при мене един от високо произхождение, който казал, че минава от Бялото Братство“, казал: „Дай ми 250 лева, аз ще ти ги върна.“ И до днес не ги е донесъл.
Господа го делим – турили го в църквата, турили го в Бялото Братство.
126.2 Превръщане на числата ( втори вариант )
Вчера разговарях с един брат, който ми каза: "Дойде при мене един, който се препоръча, че е от Бялото Братство и ми поиска 250 лева, при условие, че ще ги върне.
Господа Го делим: поставили Го в църквата, поставили Го в Бялото Братство.
2.9.1933г.
127. Един удар, СБ , София
Казвате, че сте в Бялото Братство. Бялото Братство може да бъде в човека, но човек не може да бъде в Бялото Братство. Бялото Братство може да влезе и да излезе от човека, но човек не може да влезе и да излезе от Бялото Братство. Ако Бялото Братство влезе в човека, той придобива истинско разбиране за живота. Ако някой мисли, че може да влезе в Бялото Братство, той е на крив път.
24.12.1933г.
128. Трите изпитания,  УС , София
Един брат седи при мене и казва: „Искам да се запозная с напредналите братя от Бялото Братство.“ И той мисли, че тези Бели братя са българи.
14.2.1934г.
129. Не я ограничавай!, ООК , София
Най-първо си представете, че ще носите дрехи като на дякон – класическа копринена дреха, бяла дреха с пояс, ако сте от бялото братство, а ако сте от черното братство, ще имате като попът, джубе с един черен пояс, една ризница.
22.8.1934г.
130. Търпение, чистота и приложение, ООК , София
Да кажат в Невидимия свят: „Първата композиция на учениците на Бялото Братство.
17.10.1934г.
131. Богат и сиромах, ООК , София
Вие може да кажете, че ние сме от новото братство, от Бялото братство.
1.3.1935г.
132. Голямото и малкото, МОК , София
Сега вие ще кажете: „Аз съм от Бялото Братство.“ Ти за Бялото Братство ще кажеш най-после.
26.1.1936г.
133. Слуги на Доброто, УС , София
И вие сега може да кажете, че „Това е голямо престъпление!“ Но ако ти със своето поведение убиваш най-хубавата мисъл в една душа или нарушаваш едно от най-хубавите му чувства, не си ли ти онзи, горделивият човек? Може да си брат тук, от Бялото Братство на Изгрева, някой изгревчанин, може да си от православната църква, без разлика е това, някой окултист, може да си учен човек – и това е без разлика какво име носиш.
5.12.1937г.
134. Сила, благородство, светлина и доброта, НБ , София
Като наблюдавам какво става в кухнята, казвам, че всички последователи на Бялото Братство имат много пара в себе си, не могат да я изпуснат навън.
5.2.1939г.
135. Пътят на светиите,  УС , София
Среща го една сестра, която минава като от Бялото Братство, която зная, че и тя е закъсала отвсякъде.
15.11.1939г.
136. Към свобода!, ООК , София
От бялото братство.
136.2 Към свобода! ( втори вариант )
Богатият може, но бедният? Гледам някой, че турил бял каук - от Бялото Братство е.
14.4.1940г.
137. Майката на съвършенството,  УС , София
Ако дойде един от военните капацитети на Бялото Братство, на Всемирното Бяло Братство, той само от брега, като погледне всичките параходи ще останат на мястото си.
4.4.1943г.
138. Двата велики закона, УС , София
Издал се някакъв учебник в България и там пишат, че всичките най-лоши работи идат от Бялото братство.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.