Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


27.8.1910г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Че така следва да е, ни се уяснява, че в думата „любовь“ имаме буквите „ю“ и „б“, които са характерни заедно с куката, която се образува в последната буква.
23.8.1911г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Колкото за буквите в картината, те са три инициала, с които Господ е известен в небето. Тези са те буквите на Христа, Който е ръководител на Веригата.
23.8.1914г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
На гръцки език буквите на думата „ихтис" (риба) са първоначалните букви на израза „Исус Христос, син Божий, победител (спасител)".
25.10.1914г.
4. Условията на вечния живот, НБ , София
В нашата писмена реч думите са съставени от известни знакове – буквите, с които те се пишат.
15.4.1917г.
5. Радвайте се, НБ , София
Ако разгледаме буквите, от които е съставена думата „радост" на български език, виждаме, на първо място, буквата „Р", която е образувана от единица и един малък кръг горе.
4.8.1918г.
6. Доброто вино,  НБ , София
Като изучавате думите и буквите, от които те са съставени, ще видите, че всяка дума съдържа в себе си известни закони.
6.2 Доброто вино ( втори вариант )
Като изучавате думитѣ и буквитѣ, отъ които тѣ сѫ съставени, ще видите, че всѣка дума съдържа въ себе си известни закони.
1.12.1918г.
7. Изобилният живот,  НБ , София
Какво означават буквите? Аз означава човека; буки – Божествената книга; веди – изучавам, чета, обръщам тази книга; глаголи – говоря ви за крадеца.
7.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
Какво означаватъ буквитѣ? „Азъ” означава човѣка; „буки” — Божествената книга; „веди” — изучавамъ, чета, обръщамъ тази книга; „глаголи” — говоря ви за крадеца.
12.1.1919г.
8. Великите условия на живота,  НБ , София
Съчетавайте буквите на природата в срички, сричките – в думи, думите – в цели изречения, за да съставите великите мисли на живота.
9.11.1919г.
9. Бог е говорил,  НБ , София
Еврейските пророци се обръщали към евреите с думите: О, Израилю, обърни се към Господа! Защо не казват: „Якове, обърни се!” Българите трябва да изменят една от буквите на името си, или името на София.
9.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Българите трябва да изменят една от буквите на името си или името на София.
26.2.1920г.
10. Великата майка, ИБ , БС , София
И тъй, най-първо започнете да дращите, после да образувате кръгчета и най-после да изписвате буквите.
4.4.1920г.
11. Зачудиха се,  НБ , София
Четеш Библията на младини, буквите ся ясни, добре виждаш. Като станеш на 50 години, пак четеш Библията, но намираш, че буквите не са ясни. Когато децата се учат да четат, обичат да следят буквите и редовете с пръст. Като прекарат пръста си няколко пъти върху буквите, книгата се изцапва, и буквите се заличават. Както децата прекарват пръста си върху буквите на буквара, така и възрастните прекарват пръста си в ума и в сърцето, си и заличават онова, което Божественото е писало.
25.1.1921г.
12. Кротките, НБ , ИБ ,
Буквата Щ е образувана от буквите Ш и Т.
19.6.1921г.
13. Дойди след Мене,  НБ , София
13.2 И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ ( втори вариант )
Да разгледаме буквитѣ, които образуватъ думата „любовь“ в български езикъ.
2.10.1921г.
14. Поздравът на Любовта, НБ , София
Изкуство е да знаеш коя част от буквите да отнемаш, за да превърнеш една енергия в друга, т.е. едно състояние в друго.
24.2.1922г.
15. Двата пътя,  МОК , София
Какво означава думата „наука“? Ако се спрем върху значението на буквите в тази дума, написана на латински и на някой от славянските езици, ще видим, че в нея се крият две различни понятия. От съчетанието на буквите в думата „наука“ в славянските езици се вижда, че славяните търсят в науката метод, чрез който да примирят противоречията в живота.
1.3.1922г.
16. Страх и безстрашие, МОК , София
Тя си служи с тях като с букви в своята азбука, както ние си служим с буквите и слоговете, за да изразим своята мисъл.
12.4.1922г.
17. Движение нагоре. Тръгни към Бога, КД ,
Тайната седи в мистичното значение на буквите, които са като елементи на едно между тях, тогава има друго проявление на същите принципи. Крайно необходимо е да се проникне в тайното значение на буквите -сега друг е въпроса, ако имаме работа седна от древните азбуки, създадени по [...] изображение известни съзвездия - така тази буква, която има връзка с някое от съзвездията ще крие в себе си силите, които й се съобщават от това съзвездие. Градежът на буквите е цяло откровение за този, който може да чете и е разумял окултното значение на геометрическите линии и знаци, защото всяка буква е една геометрическа фигура.
21.8.1922г.
18. Музика, работа и пост, СБ , В.Търново
Ще направим пак едно музикално упражнение с буквите а, о, у.
22.8.1922г.
19. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Упражненията с буквите а и о можем да заменим с думи – хармонично съчетани думи трябва да намерим.
26.8.1922г.
20. Изтълкувай ни тази притча, СБ , ИБ , В.Търново
Например, не започвайте с думата „милосърдие“, а с такава, която започва с буквите „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“, „Е“, „И“.
22.10.1922г.
21. Възлюби го,  НБ , София
Ще ви приведа примера за буквите. Така се изменят буквите и сричките в кабалата, и всяко нещо придобива смисъл, какъвто му е даден.
8.11.1922г.
22. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
В случая за вас не е важен характерът на буквите, нито символът, който те изразяват, но е важна интензивността на енергията, която всяка буква съдържа в себе си и която е необходима за нейното произнасяне.
Да се върнем към буквите и думите. Когато произнасяте буквите, добре е да ги пишете и да изучавате движенията, които правят гърлото, езикът и устните. От буквите постепенно ще пристъпвате и към думите.
29.11.1922г.
23. Единство на съзнанието,  МОК , София
Голяма наука се крие в буквите, затова те трябва специално да се изучават. С буквите се занимава Кабалата.
Както буквите изразяват известен род енергии, така и всеки уд в човешкия организъм е свързан с известен род сили, с известен род енергии.
3.12.1922г.
24. Окултна музика, ООК , София
Трябва да се упражнявате! После правете упражнение с буквите а и е! Вие трябва да избягвате туй пеене със звуковете иее-иее, то е гръцко пеене.
10.12.1922г.
25. Значение на гласните при окултното пеене, ООК , София
Когато няма какво да правиш, останал си без работа, не можеш ни да пишеш, ни да четеш, седни да упражняваш буквите, защото ако не се упражняваш, непременно ще се караш с някого.
10.12.1922г.
26. Ще ви научи,  НБ , София
Какво ще разберете, ако напиша буквите a, b, c, d? Нищо няма да разберете.
11.3.1923г.
27. Видѣхме Господа,  НБ , София
Слушамъ го азъ и казвамъ: „Умно разсѫждава, буквитѣ прѣвръща въ числа, смята ги.
27.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Казвам си: Ето един човек, който превръща буквите в числа. – Как го търпиш? – Как ни търпи Бог? Мислите ли, че вие, които стоите пред Великата интелигентност и философствувате, стоите по-високо от този човек, който се разговаря с мене? Не трябва ли и ние да бъдем подобни на Бога? Защо не гледате и на малките неща като на важни? И най-малките неща в света имат смисъл.
14.3.1923г.
28. Силата на тъмнината и светлината,  МОК , София
Като пишат, някои започват добре, свършват зле: в началото буквите им са едри, а колкото отиват накрая, стават все по-дребни. Буквите трябва да бъдат по възможност по-елипсовидни, но не еднообразни. Всяка форма на буквите трябва да отговаря на енергиите в човека. Щом има съответствие между формата на буквите и енергиите на човека, той сам е доволен от себе си и от своя почерк.
9.5.1923г.
29. Движение на разумните сили,  МОК , София
Буквите СУ представляват един елемент, значи във формулата на приятелството влизат шест елемента.
12.7.1923г.
30. Ученикът трябва да разбира, ООК , София
Какво означават буквите на думата „разбиране“? Буквата „Р“ – значи да обхванеш нещата. „А“ – умът трябва да вземе участие; „З“ – то е закон на физическото поле.
7.11.1923г.
31. Божественото съвършенство, ООК , София
Важно е за вас да знаете как са образувани буквите.
21.11.1923г.
32. Силовите линии в природата, ООК , София
Тя казва: „Аз сама за себе си живея.“ В българския език думите горд и тщеславен започват с буквите Г и Ш .
26.12.1923г.
33. Школата и развитието на ученика, ООК , София
Пречупване става, геометрия има при изговаряне на буквите.
Някои от тия символи днес са видоизменени от учените хора и с това те са направили едно голямо благодеяние, една голяма услуга на човечеството, като са опростили тъй буквите.
Остават буквите С, Т и Ь за ваше размишление, т. е. тези три букви вие ще ги разрешите. Разбира се, това, което ви говоря за буквите, не е Абсолютна истина.
2.1.1924г.
34. Единство на обичта, ООК , София
Питам: онзи, който пише буквата Л така, че събира двете линии на едно място, какъв характер има? Някои графолози има ли тука? Когато някой пише буквите така, че стеснява линиите им, какъв е по характер? Други пък разширяват буквите.
13.7.1924г.
35. Новата азбука, СБ , Мусала
Баща ти те пита: „Какво учи днес?“ – „Учителят ме запозна с буквата „А“.“ – „Чудно нещо, какъв е този нов учител, да те занимава с елементарни работи?“ Ти продължаваш да учиш буквите, гласни и съгласни, докато един ден започнеш да ги съчетаваш в срички, сричките в думи, а думите – в изречения.
Днес ви запознах с буквите „А“ и „Б“. Като видите, че не можете да я разрешите, ще смените местата на буквите и ще образувате „БА“, т.е. след мъчнотията ще отправите вниманието си към Бога.
Да оставиш теляк да те търка, това са буквите „БА“.
7.12.1924г.
36. Великата погрешка, МОК , София
Какво ще разсъждавате тука, какви ви са разсъжденията? Аз може да кажа тъй: (Учителят изтрива знаците в формулата.) Сега може ли да разсъждавате още? Най-после махна и буквите.
36.2 Великата погрешка ( втори вариант )
Ами ако изтрия всичките знаци във формулата, ще можете ли да разсъждавате още? Ами ако премахна и буквите – тогава какво ще остане? Де ще останат разсъжденията ви? Това са математически отношения.
24.12.1924г.
37. Образи на живата природа, КД , София
Тези чертежи са геометрически, всеки ъгъл е строго определен, дава се насоката, но това е едно много хубаво написано писъмце, един кръг и една точка, красиво написано с буквите му.
Какво означава това? Пиша ви за окото как е направено, турям буквите, разпределям знаците.
21.1.1925г.
38. Значение на изслушването, ООК , София
Първоначално буквите, с които вие си служите, са били символически йероглифи, а сега са графически.
22.2.1925г.
39. Най-важното,  МОК , София
Ето защо човек, за да облагороди характера си, трябва да измени реда на буквите в името си или да смени някои букви: едни да отхвърли, други да прибави. В първата категория влизат буквите от а до и; във втората категория влизат девет букви след буквата и; в третата категория влизат останалите букви от азбуката.
8.3.1925г.
40. Равностранният триъгълник, МОК , София
От реда на буквите заключаваме кой от трите върха е най-деятелен и останалите точки отправят деятелността си към него.
В геометрията като наука точките и буквите представляват сили и се изразяват само в проекции, а в живата геометрия, дето участва умът, те представляват разумни същества, разумни центрове, които едновременно имат отношения един към друг.
11.3.1925г.
41. Равностранният триъгълник, ООК , София
Те гледат да напишат писмото си както и да е, без да обръщат внимание на буквите. Всяко нещо трябва да бъде написано хубаво! Буквите са създадени върху математиката и геометрията.
5.7.1925г.
42. Преходни състояния на съзнанието,  МОК , София
Какво ще бъде качеството на енергиите, които ще протичат през точките l и n? – Енергията, която ще протече през точката l, ще бъде отрицателна и низходяща, а енергията, която ще протече през точката n, ще бъде положителна или възходяща – затова отбелязваме точките с буквите –l и +n.
18.11.1925г.
43. Козативни сили, ООК , София
Буквите включват в себе си формативни сили. Съвременните хора са забравили смисъла на буквите. Не е въпроса за това, какво символизират буквите, но същевременно те изразяват известни течения в природата. Правете опити с буквите, да видите, като ги произнасяте, какво влияние оказват тия течения върху вас.
25.11.1925г.
44. Прави и криви линии, ООК , София
Временните, преходните характери мязат на буквите, които в разните езици се изменят.
16.12.1925г.
45. Перпендикулярът на живота, ООК , София
Тя е една от буквите на азбуката, с която живата природа си служи.
25.12.1925г.
46. Правила и съвети, КД , София
Когато вали дъжд, природата завие лицето, да се не намацат буквите.
3.1.1926г.
47. Десетте думи (Графология),  МОК , София
Първото, ще забележите – буквите са хубаво написани. „Н" – тъй както е написана първата дума, показна едно разположение, душевно спокойствие и с добро разположение на душата. Тъй както са поставени буквите, показват едно душевно разположение.
47.2 Десетте думи ( втори вариант )
Защо например някои хора пишат буквата д нагоре, а други – надолу? Нали правилата, по които учителите учат децата да пишат, са еднакви? В първо отделение всички деца пишат буквите по един и същи начин, но впоследствие всяко дете започва да изменя начина на писане на буквите и в течение на две-три години всяко дете има свой строго определен почерк.
Буквите, с които съвременните хора си служат, са взети от египетските знаци, от йероглифите.
Когато буквите излизат извън реда на обикновеното писане, това показва голяма самоувереност, голяма самонадеяност. Когато в почерка на човека буквите не са установени, а са разнообразни и се приспособяват според условията, това говори за голяма практичност. Когато буквите са тънки, деликатни, това говори за човек с мекота, която е наследил от майка си. Когато буквите са свободно написани, без никакви правила, това говори за човек с голям жест в живота. Когато буквите са едри, равномерни, добре заловени една за друга, това говори за разумен човек, който не е разточителен, който знае как да се справя с енергиите на своя организъм.
В българите е забележително това, че те нямат нищо общо в почерка си: нито във формата на буквите, нито в посоката на писането. Когато буквите а и о са отворени отгоре, това показва голяма откровеност.
17.1.1926г.
48. Изваждане,  МОК , София
Произнасяйте спокойно буква след буква и наблюдавайте какво въздействие ще окажат буквите върху вас.
Наблюдавайте накъде завършват буквите – нагоре или надолу, надясно или наляво.
48.2 Изваждането ( втори вариант )
Но той е вземал само буквите като начални и е образувал думите.)
24.1.1926г.
49. Гласни и съгласни букви,  МОК , София
Буквите, с които си служите в езиците, се вземат вместо числа. Защо с буквите х, у, z се изразяват неизвестни величини?
В това отношение буквите представляват фигуративно изразени идеи. На вас като ученици не ви остава нищо друго, освен да изучавате идеите, които се крият в буквите.
Кои букви се посочиха за най-силни гласни и за най-меки съгласни? – Буквите а, о, и, у се посочиха като силни гласни, а буквите – х, м, л, с – като меки съгласни.
С някои от буквите ще можете да трансформирате един род състояния, а с други – друг род състояния.
Работете с буквите десет вечери наред, по половин час, между девет и десет часа. Наблюдавайте внимателно въздействието на буквите върху вашия психически живот. Изобщо буквите могат да се използват при различни случаи в човешкия живот.
49.2 Гласните и съгласните букви ( втори вариант )
Напишете буквите х, у, з.
Да дойдем до буквите.
Това упражнение с буквите ще имате за десет дена подред, по половин час само.
31.1.1926г.
50. Свидетелството Негово,  НБ , София
Буквите на тая книга са живи, написани са от най-хубавите семенца на всички растения.
Носил той тази свещена книга, и трябвало от нея да й чете, да й даде известни наставления, да й покаже път, начин, по който да се смекчат никои от буквите на нейното име, и по този начин да придобие такова име, каквото иска.
14.2.1926г.
51. Позвах Сина си,  НБ , София
Твоята книга не трябва да потъва във водата и буквите не трябва да се заличават.
28.2.1926г.
52. Страдание, търпение, опитност, знание,  МОК , София
Следователно знаците, представени на фиг. 1, не са нищо друго освен буквите в думата любов.
В буквите на тази дума е означен целият процес на Любовта.
14.3.1926г.
53. Форми на съзнанието. Трите съзнания,  МОК , София
Така се реформират и буквите.
17.3.1926г.
54. Редът на числата, ООК , София
За следващия път, според буквите, с които се пише думата „Бог“ на български език, определете числото, на което се равнява тази дума. Редът на буквите в думите не е произволен.
21.3.1926г.
55. Жива реч,  МОК , София
Ученикът трябва да изучава буквите като символи.
Оттук виждаме, че буквите, с които си служат народите, представляват символи на нещата.
55.2 Живата реч ( втори вариант )
В китайски, в санскритски всички тези езици според своето развитие, буквите са все символи, които съответстват донякъде на вътрешното умствено развитие на народа.
4.4.1926г.
56. Дава плод,  НБ , София
Щом започнеш да се молиш, ти изучаваш буквите, а после и първите слогове на Божествения език.
25.4.1926г.
57. Работа в съзнанието. Съзнателна работа , МОК , София
Буквите му са тънки, едва се забелязват.
Когато буквите на някой човек в началото са дебело написани, а към края стават тънки, това показва, че той е волева, активна натура: започва твърдо, свършва меко.
57.2 Съзнателна работа ( втори вариант )
Щом хората почнат да стават меланхолични, да се обезсърчават, почват да пишат писмата надолу, после буквите са тънки, а онзи, който е здрав, има едно устойчиво движение на ръката.
Човек, на когото писмото е ъглесто, станал е нервен, буквите му са заострени и ако човек не обърне внимание, след пет-шест години, ако води един настойчив живот, не концентрира ума си, ще почне да се заостря носът му като на сокол.
23.5.1926г.
58. Склонности и разнообразие,  МОК , София
Буквите м и а имат един и същи произход, само че м означава смърт, ограничаване, а буквата а – излизане от мъчнотиите на живота, т.е. мисъл, разширяване, освобождаване.
26.5.1926г.
59. Пътят на желанията, ООК , София
Ако разгледате буквите в думата “Богъ”, буквата “Б-б” означава растене, развитие на Божественото в човека.
10.11.1926г.
60. Доброто сърце, ООК , София
Ако разгледате почерка на някой човек, виждате, че буквите в началото са дебели, а накрая стават тънки.
14.11.1926г.
61. Няма пророк,  НБ , София
Ние не умаловажаваме нито гласните, нито съгласните букви, но казваме, че има закон, по който се редят нашите мисли и чувства, тъй както има закон, по който се редят буквите, за да образуват думи, а после и цели изречения.
19.12.1926г.
62. Благоприятният час,  МОК , София
Сега, като говоря за буквите, имам пред вид тяхното съдържание и смисъл. Знаковете на буквите са взети от египетските йероглифи.
Същото се отнася и до буквите в азбуката на различните езици.
62.2 Изпитите. Духовна връзка и помагане ( втори вариант )
Много от буквите на латинската азбука са заети от йероглифите. Един ден, с време, и в техния език ще се изменят буквите.
9.1.1927г.
63. Сам с ума си,  НБ , София
Ако разгледате буквите, които съставляват думите „бял“ и „черен“, те сами по себе си нямат никакъв смисъл.
12.1.1927г.
64. Предназначение, ООК , София
Казвате: Как е възможно буквите на Природата да са живи? Да, живи са буквите на Природата, което се вижда от стиха, който апостол Павел изказал: “Вие сте жива, написана книга”.
30.1.1927г.
65. Неизвестни величини,  МОК , София
Ден след ден детето учи буквите, докато един ден започне вече свободно да чете и да пише.
9.2.1927г.
66. Свещеният олтар, ООК , София
Аз бих казал още, че буквите, с които ще се пише новата поезия, трябва да бъдат образувани от вълни на разумността. И буквите на тази поезия са живи.
23.2.1927г.
67. Природните звукове, ООК , София
Следователно и буквите се делят на категории.
Лесно е човек да напише превръщането на буквите една в друга, но мъчно е, когато при някое противоречие в живота, той трябва да превръща енергиите според разумните закони на Природата. Който разбира смисъла на законите, вложени в буквите, той ще може да превръща и техните енергии.
27.2.1927г.
68. Здрави връзки,  МОК , София
Думите, сричките, буквите представляват плоскости и възвишения, по които човек се движи.
13.3.1927г.
69. Няма тайно,  НБ , София
И тъй, първото нещо, което трябва да имате предвид в български език, е да знаете значението на буквите.
16.3.1927г.
70. Спасителни положения, ООК , София
Сега, да направим едно упражнение с движение и пеене на буквите „У“, „А“, „И“.
23.3.1927г.
71. Малкият повод, ООК , София
От това тълкуване можете да извадите заключение, че буквите определят смисъла на думите. За пример, според значението на буквите, думата ”Елена” означава стремеж към размножаване, към придобиване на много неща.
30.3.1927г.
72. Съпротивление, напор и стремеж, ООК , София
Сега, ще напиша една пропорция, образувана от буквите A, B, C, D, които представляват ума, сърцето, духа и душата на човека: A:B=C:D.
10.4.1927г.
73. Двама синове,  НБ , София
Представете си, обаче, че срещате друго същество, което не познава буквите външно, по техните знаци, но ги познава само по размерите им и така си съставя понятие за техния смисъл. Последното същество си служи с инструменти за измерване на буквите. Питам: кой начин за четене е по-лесен – да познаваме буквите по техните външни белези, или да ги измерваме чрез инструменти? По втория начин постъпват и някои от съвременните учени.
11.5.1927г.
74. Четирите кръга, ООК , София
Всеки може да пише, но за да съчетае буквите, слоговете, думите, мислите така, че да изразяват нещо хубаво, нещо разумно, човек трябва да съгласи своята енергия с тази на разумната природа.
5.6.1927г.
75. Трениране,  МОК , София
И тъй, според съчетанието на буквите в българския език щастието съдържа следните елементи: Вяра, разумност, въображение, чувство, познаване на законите на Земята - на твърдата, течната и въздухообразната материя, както и законите на светлината, топлината, електричеството и магнетизма.
Дойдете ли до графологията, ще видите, че буквите, като символи на нещо, са взети от природата, от човешкото тяло.
21.8.1927г.
76. Обич към знанието, СБ , София
От ваше гледище кой предмет в живота е най-важен, или кой клон от науката засега е най-важен? В съвременното общество кои науки седят на първо място? (– „Естествените науки и математиката.“) Всички съгласни ли сте с това? Кое е най-важното в първо отделение? С какво започва учителят? С откриването на буквите, нали? Ами вие с какво трябва да започнете? Най-първо започнете с изучаването на лицето си.
18.9.1927г.
77. Зарадваха се учениците,  НБ , София
Питам: не е ли маловажно, като отивате за пръв път в училище, учителят ви цяла година да ви занимава с кукички, с чертички? Ще кажете, че тия неща не са маловажни, защото са елементи на буквите.
16.11.1927г.
78. Превръщане на киселините, ООК , София
Като извадите от думата "умраза" буквите "м" и "з", ще остане думата "ура-а".
4.12.1927г.
79. Седем кошници,  НБ , София
В дадения момент най-важният въпрос за него е да се заеме с изучаването на буквите.
14.12.1927г.
80. Време и вечност, ООК , София
Когато учителят открива буквите на ученика, той трябва да внимава, да следи всички обяснения, които му се дават.
Когато човек е гладен, незадоволен в нещо, линиите на буквите му са тънки, изтънчени.
Буквите а и б са красиви, но буквите в, г, д, ж не са толкова красиви. В бъдеще новите краснописци ще обръщат внимание на движенията, които ръката прави при написване на буквите. Ако движенията при написване на буквите са правилни, те се отразяват благоприятно върху паметта, върху развиването на ума.
25.12.1927г.
81. Човешки и природни енергии,  МОК , София
На философите пък ще дам следната задача: да сравнят буквите на българската азбука с латинската и да потърсят причините, защо българското „Р“ е на латински „П“, защо буквата „П“ е на латински „Н“ и българското „У“ е латинското „И“? Интересно е да се знае защо известни букви имат едно значение в един език, а друго значение в друг език.
1.1.1928г.
82. В образ Божи,  НБ , София
Който има прави отношения към Бога, към своя ближен, той разбира смисъла на числата и буквите и може да ги прилага в новия живот.
11.1.1928г.
83. Нови възгледи и методи, ООК , София
За онези от вас, които знаете да пишете и да смятате, буквите и числата имат смисъл.
Като се говори за изкуството, направете опит да напишете буквите на азбуката, но да ги поставите в такъв ред, че да образувате от тях нещо цяло, завършено. Изкуство е наистина човек да напише буквите в такъв ред, че да образува от тях срички; от сричките – думи; от думите – изречения; от изреченията – цяла реч, която да представя нещо добре изразено, логически и граматически. Изкуство има в нареждане на буквите, изкуство има в нареждане на тоновете при музиката и пеенето, изкуство има и в говоренето.
15.1.1928г.
84. Заветът,  НБ , София
Защо трябва да скърбите? Какво лошо има в това, че някой произнесъл буквите "м", "р", "з"..? Дали някой казва, че ви обича, или че ви мрази, вие трябва еднакво, с едно и също разположение, да приемете и едното, и другото.
22.1.1928г.
85. Никодим,  НБ , София
Тези елементи са буквите. Това зависи от любовта, която съществува между буквите. Който пише, той непременно трябва да познава законите, по които буквите се съчетават. Най-добро съчетание между буквите е, когато съгласни се съединяват с гласни.
Сега, ние не се спираме върху формата на буквите, но казваме, че буквите, т.е. звуковете представят скрити сили в природата. И ако не знае, как да съчетава буквите в думи и в изречения, той пак ще си създаде някакво нещастие.
14.3.1928г.
86. Живата наука, ООК , София
Детето се връща от училище, разправя с интерес за буквите А и Б, които учителят им разкрил.
11.4.1928г.
87. Възпитание на удовете, ООК , София
Буквите X, У, Z, както и всички останали букви от азбуката, представят известни символи.
Като ученици, вие трябва да изучавате буквите, като методи за самовъзпитание.
4.5.1928г.
88. Двете посоки,  МОК , София
Той ги запознава с буквите и с аритметическите действия, като започва със събирането.
16.5.1928г.
89. Разумни отношения, ООК , София
Ако е ученик, и буквите, и числата ще оживеят за него.
23.5.1928г.
90. Плащане и прощаване, ООК , София
Буквите в думата „любов“ ще ги произнасяте според мекотата и твърдостта на техните звукове.
20.6.1928г.
91. Задна стража, ООК , София
Като се спирате върху буквите, с които се пише всяка една от дадените думи, вие ще разберете тяхното съдържание и смисъл.
И тъй, като разглеждате буквите, от които са съставени думите, вие ще се домогнете до вътрешното съдържание на думите, а също и до техния смисъл.
4.7.1928г.
92. Началото на добродетелта, ООК , София
Ако пишете писмо на своя приятел, в което нареждате буквите по начин, какъвто вие желаете, нищо няма да излезе: „И“, „М“, „А“, „Г“, „Р“. Това зависи от начина, по който буквите се разместват. Като разместите буквите, вие сте в състояние да образувате и киселини.
26.9.1928г.
93. Акустика на съзнанието, ООК , София
Когато някой казва за себе си, че не разбира и не знае нищо, това показва, че той е ученик в първо отделение и сега се запознава с буквите.
5.10.1928г.
94. Творческа линия,  МОК , София
Мислете върху буквите ЛБ и МБ, ТД и ТИ, като символи в живота.
7.12.1928г.
95. Хигиена на живота,  МОК , София
95.2 Хигиена на живота ( втори вариант )
Когато са изучавали закона на кабалата, са дошли до убеждението, че буквите, това са формули.
18.1.1929г.
96. Наблюдение и интуиция,  МОК , София
Понятието „интуиция“ за някои хора е разбрано и известно, а за някои – неразбрано и неизвестно, както са неизвестни буквите x, у, z, в математиката.
25.1.1929г.
97. Смяна на енергиите,  МОК , София
Ако сте писар и пишете писма, а не знаете как да съчетавате буквите правилно, какво ще стане с вас? Щом прегледа едно от писмата, които сте писали, началникът веднага ще ви уволни.
Ако една дума съдържа низходящи сили, буквите, които я образуват, не са хармонично съчетани.
97.2 Смяна на енергията ( втори вариант )
Но, ако ти започнеш най-първо хубаво, а свършваш съвсем изкривено, [...] и в това има писмо, само че буквите не са написани в порядък.
1.2.1929г.
98. Значение на смените,  МОК , София
Ако някой ви каже „мошеник“, също така ще изхвърляте буквите, една след друга, и думата ще изгуби своя смисъл. Като зачерквате буквите, вие се освобождавате от отровата, която някои думи съдържат в себе си. За да се освободиш от тази дисхармония, ще премахваш постепенно буквите й, докато най-после остане сричката „зя“.
98.2 Смяна на състоянията (продължение от миналата лекция) ( втори вариант )
Затривайте буквите и четете и вижте, колко смешно става.
Затривай буквите, произнасяй ги и като затриваш буквите по този начин, ще произведеш една вътрешна промяна в себе си, понеже всека буква представлява една динамическа сила.
3.2.1929г.
99. Учителю благи,  НБ , София
Думата „учител" е издържана във всяко отношение: и в математическо, и в кабалистическо, и по съчетание на буквите си.
Буквите в тия думи са наредени по известни закони, при специално съчетание между тях.
Забележете, в български език буквите У и Ч представят две отворени чаши, които очакват да се напълнят с нещо.
6.3.1929г.
100. Първата буква, ООК , София
Дали животът е добър или лош, това зависи от умението на човека да поставя буквите на определените им места.
Животът е съставен от няколко елемента, които отговарят на буквите, от които се състои тази дума: Ж — означава пропукване на яйцето и излизане на пилето. Като изучавате елементите на думата „живот“ ще видите, че буквите, които образуват думите, не са произволно съставени. Обаче, който не разбира вътрешния смисъл на буквите, той е в положението на ученик от първо отделение, на когото учителят преподава нещо по дескриптивна геометрия.
100.2 Първата буква ( втори вариант )
Но като стана виден списател, можеш ли да се освободиш от тия букви? Само че като дете вие сте писали буквите по един начин, а като списател вие сте виртуоз да ги сменяте в разни пермутации, слогове, думи и тъй нататък.
Този, който писал буквите, е бил мъдрец.
24.4.1929г.
101. Постижения на богатия и на сиромаха, ООК , София
Всяка дума има дълбок вътрешен смисъл, който показва, че създаването на буквите, на думите в езика не е произволен, но разумен, съзнателен процес.
14.6.1929г.
102. Лесно и мъчнопостижими неща (Леснопостижими и мъчнопостижими неща),  МОК , София
Буквите трябва да се сменят една след друга; всяка предидеща буква трябва да отстъпва мястото си на последващата.
25.8.1929г.
103. По Бога направени, СБ , София
Ако думата „прави” се изтълкува кабалистически, според буквите, от които е съставена, първата буква „п” в тази дума, е на мястото си.
В духовно отношение някои хора са в първо отделение, те едва сега изучават буквите и само тях разбират.
Същото се отнася и до буквите.
8.9.1929г.
104. Стотникът,  НБ , София
Всяко страдание представя една от буквите на Великата, Божествена азбука. Много са буквите на Божествената азбука! Те са повече от 35 милиона.
104.2 Стотникът ( втори вариант )
Буквите са около трийсет и пет милиона.
13.9.1929г.
105. Отношения към природата,  МОК , София
Когато учителят запознава детето с буквите, той пише красиво, отчетливо. Детето копира учителя си, иска да напише буквите също така красиви, но не може. Каквито движения да прави с ръката си, буквите не излизат сполучливи.
Човек може да се освободи от упражненията толкова, колкото поетът и писателят от буквите.
105.2 Правилни физически отношения с природата ( втори вариант )
Вие казвате: “Човек не трябва да прави толкова движения.” Вие можете ли да се освободите като поети от буквите? При това ще ги пишете хубаво.
20.10.1929г.
106. От всичките най-много,  НБ , София
Отделно разглеждани, буквите представят нещо временно, но ако една буква само липсва в дадена дума, последната губи нещо от своя смисъл.
15.12.1929г.
107. Да ви даде,  НБ , София
107.2 Да ви даде ( втори вариант )
Слепите, като четат, буквите им са изпъкнали и те като пипат, четат. Обаче за онези, които виждат, не е необходимо буквите им да са изпъкнали.
5.1.1930г.
108. От сърцето излизат,  НБ , София
Ако напишете думата „вълк“ на български език и разгледате буквите, ще видите, че вълкът има една хубава черта.
18.5.1930г.
109. Да се възвеселим,  НБ , София
Графолозите обръщат голямо внимание на начина, по който се пишат буквите.
4.6.1930г.
110. Точност, ООК , София
110.2 Точност ( втори вариант )
Да кажем, един човек, който пише буквите дебели, какво означава геометрически това? Този твърдия човек - зад него седи едно минало, той е бил трън, който навсякъде е ходил.
4.7.1930г.
111. Освобождаване,  МОК , София
Малки са буквите, могат да се пропуснат една-две букви.
11.7.1930г.
112. Влияние на светлината и топлината върху човека,  МОК , София
За да се научи да пише, то започва с елементите на буквите.
12.7.1930г.
113. Право си отсъдил, МС , София
Някой казва: аз не мога да обичам. – Стар си. – Обичам. – Млад си. – Нищо не мога да постигна. – Ти не можеш да постигнеш нищо, защото нямаш любов, нямаш знание, нямаш мъдрост, нямаш истина. – Не мога да уча. – Как ще учиш? Ти си оставил своята свещена книга на децата ; те са играли с нея, изтъркали, зацапали са буквите й.
13.7.1930г.
114. Връзване и развързване, МС , София
По същия начин, искате ли да напишете някоя дума красиво, вие трябва предварително да се упражнявате върху нейните елементи, буквите й, и тогава да я напишете, както искате.
18.7.1930г.
115. Обикновени, талантливи, гениални и светии,  МОК , София
Когато кукичките и чертичките се съединят, детето се запознава с буквите, към които има вече съзнателно отношение.
15.8.1930г.
116. Упътвания и наставления, МОК , СБ , 7-те езера
Как ще изразите мисълта си устно или писмено, ако между буквите, с които си служите, няма вътрешна връзка? Всяка мисъл, всяко чувство и всяко желание представят отделни елементи, между които трябва да има известна връзка.
116.2 Поучения, преживявания и наставления на планината ( втори вариант )
Даже елементарните обяснения на този велик закон - ако не знаете как да свържете буквите, те са безсмислени.
21.11.1930г.
117. Влизане и излизане,  МОК , София
117.2 Влизане и излизане. Изборът на числата и природата ( втори вариант )
Но така както са поставени буквите, този човек е на спасителния път.
23.11.1930г.
118. Двама или трима,  НБ , София
Като чел книгата, забелязал, че цветът на книгата и буквите постоянно се променяли: ставали ту сини, ту червени, ту виолетови, ту смесени.
10.12.1930г.
119. Разумни отношения, ООК , София
Ако махнете буквите - „Л и Ю" от думата „любов", т. е. ако махнете бащата и майката, нищо не остава от любовта.
19.12.1930г.
120. Езикът на природата,  МОК , София
Щом научите буквите, постепенно ще ги съчетавате в срички, в думи, докато най-после образувате цели изречения.
26.12.1930г.
121. Любов и милосърдие,  МОК , София
Когато пишете или изговаряте една дума, едновременно с нея се раждат и буквите, от които тя е съставена, като нейни елементи. От благоприятното съчетание на условията, при които се раждат буквите на думите, зависи и благоприятното раждане на самата дума.
9.1.1931г.
122. Четирите положения,  МОК , София
Наистина, слаби сте, но не сте по-слаби от буквите.
122.2 Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат ( втори вариант )
Няма по-слабо същество от буквите, когато са разхвърляни, но и няма по-силно същество от буквите, когато са турени на мястото си.
18.2.1931г.
123. Зенитът на живота, ООК , София
Съвременният човек се намира в положението на един от адептите на миналото, който написал три куплета, в които буквите и думите били така наредени, че ако измени само една буква или една дума от куплета, нов стих се образувал. Едно след друго децата започнали да правят корекции на написаното: някои започнали да запълват празнините на буквите, други - да ги съединяват с различни кукички и чертички, но и до днес още тия думи се намират у тях.. Дълго време адептът чакал да му ги донесат, и днес още чака, но буквите и думите на тия куплети са пръснати по целия свят и не могат да се намерят.
27.2.1931г.
124. Живите сили в природата,  МОК , София
Начинът, по който човек пише буквите, определя неговия характер. Ако буквите са остри или кръгли, дребни или едри, казваме, че човек е нервен или спокоен, икономичен или крайно щедър и т.н.
124.2 Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата ( втори вариант )
После ако буквите са големи или някой път са малки, какво показва този ситният почерк? Икономист е, пести редовете, а някой друг пише и между редовете. Какви са съображенията, че не пише поотделно буквите? Това са все наследени черти.
6.3.1931г.
125. Ханизе,  МОК , София
Като пишете буквите, добре е да не ги затваряте напълно, да има по един малък отвор, откъдето да излизат мъчнотиите. Добрият писател свързва буквите една с друга, преливане става между тях, но въпреки това пак има по един малък отвор.
125.2 Ханизе ( втори вариант )
Казвам, при една права мисъл не затваряй буквите, слоговете, нека те преминават от едно състояние в друго и да има връзка между тях.
25.3.1931г.
126. Основна мисъл, ООК , София
Вие знаете, че за да напишете думата „любов“, трябва да си послужите с буквите „Л“, „Б“, „О“, но и други букви трябва да поставите между тях. Между буквите „Л“ и „Б“ трябва да поставите буквата „Ю“, а след „О“ – буквата „В“.
Писателят съчетава правилно буквите, сричките, думите и образува от тях красиви и възвишени мисли, които повдигат хората.
22.4.1931г.
127. Възстановяване, ООК , София
Има ли прах в очите си, художникът не може да различава боите, музикантът не може да вижда нотите, шивачът – тигелите, писарят – буквите и т.н.
29.4.1931г.
128. Хикс, игрек и зет, ООК , София
Ако са неизвестни, означаваме ги с буквите x, y, z.
15.5.1931г.
129. Новата епоха,  МОК , София
Понеже се намират в ограничителни условия, разполагат с малко земя, в която да проявят своята енергия и ум, те увеличават броя на буквите в думите си.
20.5.1931г.
130. Музикални прояви, ООК , София
Като напишете на български думата „щастие“, от геометрическите форми на буквите, които влизат в нея, можете да определите значението на тази дума.
19.6.1931г.
131. Свиване и разширяване,  МОК , София
Ако в пропорцията заместите буквите с числа, вие ги разглеждате като количествени величини и казвате 10:5=20:10.
21.6.1931г.
132. Мистично разбиране,  УС , София
Ако съедините няколко букви, за да образуват думата „любов“, мислите ли, че любовта е в тези букви? Не, любовта не е в буквите, с които се пише думата „любов“.
24.6.1931г.
133. Осмисляне на живота, ООК , София
За пример, буквите „Ж“, „З“, „С“ са символи.
9.10.1931г.
134. Опитност и знание,  МОК , София
Ако пишеш, трябва да знаеш, де да поставиш всяка буква, на какво разстояние да бъдат буквите една от друга и т. н. Какво ще напишеш, ако буквите не се поставят на място?
134.2 Десетях възпитани деца ( втори вариант )
В това отношение в какво седи правилността на писмената реч? Далеч ли да се поставят буквите? Всяка една буква е елемент в създаването на израза. Ако не се турнат буквите на тяхното място, какво ще бъде?
4.11.1931г.
135. Правилният тон, ООК , София
135.2 Правилният тон ( втори вариант )
Чрез тези символи аз ви откривам буквите.
8.1.1932г.
136. Бавни и бързи движения,  МОК , София
Той не вижда добре, затова буквите му са едри. Има една норма в природата, която определя точно, колко големи трябва да бъдат буквите, с които си служиш. – Кое писмо е хубаво, добре написано? – От което ти сам си доволен. – Кога ще бъдеш доволен? – Когато писмото ти е написано добре, по форма, по съдържание и по смисъл.
20.1.1932г.
137. Раждане и растене, ООК , София
Буквите л, к, Б, с които започват думите: любов към Бога, имат различно значение, понеже чрез тях се проявяват различни сили.
17.2.1932г.
138. Доброто разположение, ООК , София
138.2 Доброто разположение ( втори вариант )
Ако вземете буквата "а" и към нея последователно прибавяте буквите "з" и после "ъ", вие ще образувате думата "азъ", вашата личност.
1.4.1932г.
139. Значение на числата,  МОК , София
Математиците са заместили числата 1, 2, 3 с буквите А, В, С.
1.7.1932г.
140. Даване и вземане,  МОК , София
Казвам: Силата на Любовта не се крие в думите, но в съчетаването на буквите, в техния устой.
Като знаеш това, ще пишеш буквите правилно.
140.2 Даване и вземане ( втори вариант )
Онзи, който направил буквите, ще трябва да знаеш какво той иска от тебе.
3.7.1932г.
141. Творители на словото,  НБ , София
Не че всичко успяват да обяснят, но туй което може да се обясни със символите, с числата и буквите го обясняват.
12.8.1932г.
142. Трите свята, СБРБ , 7-те езера
Ако буквите не се съединят, за да образуват думи, и ако думите не се съединят, за да образуват изречения, мисли, те нямат никакъв смисъл, никакво значение.
21.9.1932г.
143. Новата мисъл, ООК , София
Ако учи само буквите, без да ги съчетава в срички, в думи и изречения, те няма да го ползват.
143.2 Обикновени и необикновени прояви на природата ( втори вариант )
Ти научаваш буквите: т, ф, н, г и т.н. Но отношенията, които съществуват между буквите, слоговете, думите и изреченията, не познаваш. Тогава какво ви ползуват буквите? Или да кажем, опознавате числата от 1 до 10, но не знаете отношенията какви са между числата, техните съчетания.
И вашето познание за буквите е достигнало до положението на този ученият, който свършил 4-те факултета.
14.10.1932г.
144. Граници и възможности,  МОК , София
Голяма философия представя разкриването на буквите. Важно е да имаш понятие за буквите, да знаеш, как да ги съчетаваш.
144.2 Граници и възможности ( втори вариант )
И преди да ви са били разкрити буквите - то е цяла философия да ви се разкрият буквите. Разкриването на буквите не значи да знаеш езика. Ти ще може да говориш, но не ще можеш да представиш говоренето с буквите.
16.10.1932г.
145. Даване и вземане,  УС , София
Учени са духовете, изучавали са Божествената азбука, но малцина от тях могат да съчетават буквите в срички, и думите в изречения. Ако си готов за духовния свят, ти ще знаеш, как да съчетаваш буквите, да образуваш от тях разумна мисъл.
23.11.1932г.
146. Три типа хора, ООК , София
Като научи нещо, невежият се радва, както детето, което изучава буквите.
2.4.1933г.
147. Отворени кранове,  УС , София
Съчетанието на буквите „К“ и „Р“ не е хармонично.
26.4.1933г.
148. Трите посоки, ООК , София
Някои хора обръщат внимание на краснописа на буквите.
148.2 Трите посоки ( втори вариант )
Някой хора обръщат внимание на красотата на буквите.
10.5.1933г.
149. Живите линии, ООК , София
Какво ще разберете, ако напишете отделни букви и срички? Като се съединят буквите в срички, и сричките в думи, тогава си съставяме понятие за нещата.
Патокът е една от буквите на тази азбука.
9.6.1933г.
150. Трите посоки,  МОК , София
Някои хора обръщат внимание на краснописа на буквите.
18.6.1933г.
151. Отворените прозорци,  УС , София
Аз говоря за онези мъчнотии и страдания, при които човек намира същественото в живота. – Кое е същественото? – Да знаеш да пишеш и четеш и да разбираш смисъла на това, което си чел и писал. – Аз зная всички букви. – Знаеш буквите, но знаеш ли коя къде да поставяш? Тъй щото, не е достатъчно да живееш, но трябва да знаеш, как да живееш, т. е. да мислиш, да чувстваш и да действаш правилно.
25.6.1933г.
152. Правила за приложение,  УС , София
Пишеш, но буквите са криви, не на място поставени.
3.9.1933г.
153. Великата формула, СБ , София
Хайде, по-добре да намаля буквите, че от всичко да направя икономия“. Както мислите, чувствата и постъпките представляват символи, чрез които се изразява животът на хората, така и буквите определят характера на всеки човек. Ако разглеждате почерка на някой човек в детството, в младините и в зрялата му възраст, ще видите, че буквите, с които си е служил в трите фази на живота си, коренно се различават. Буквите са едни и същи, но написването им е различно.
1.10.1933г.
154. Постижимото,  НБ , София
Четвъртата философия е съединението на буквите, слоговете и думите.
4.10.1933г.
155. Трите първични принципа. Елементи в живота, ООК , София
Азбуката на човешкия живот, буквите може да ги намерите във всички училища.
8.10.1933г.
156. Вечният порядък (Вечният порядък и безпорядъкът в живота),  УС , София
Но силата се крие не в буквите, а в тяхното съчетание.
А онзи, който не може добре да си обясни живота, не знае да чете, не е запознат с буквите. Много пъти сме слушали старите хора да казват: „Синко, сляп съм, не мога да чета.“ Не е сляп човекът, но не разбира онова отношение, съчетанието на буквите.
24.12.1933г.
157. О, да ми беше като брат,  НБ , София
Седи цяла една философия, която наричат кабала на буквите. Чрез буквите – като ги вземат, имат едно обикновено тълкувание за обикновените хора, после – средно тълкувание и после – философско тълкувание.
Казвам: Ако ние вървим по буквите на този закон, ще паднем в някои крайности, в самата природа които съществуват.
5.1.1934г.
158. Обичайте положителното,  МОК , София
За пример всякога, ако на задачата, която е дадена, цифрите са поставени на място, ако на една геометрическа задача буквите са поставени на място, вие лесно ще я решите.
22.4.1934г.
159. Бъдете като Баща си!, УС , София
Буквите не са написани така, както трябва, а трябва почеркът да е равномерен и добър. И ако той не пише буквите си, както трябва, аз зная, че той е немарлив. Пишеш донякъде хубаво, после, като дойдеш до края, започнеш да пишеш буквите ситно, ситно.
4.5.1934г.
160. Слуга на доброто, МОК , София
Какво се добива от първия клас на нисшата академия? Единственото знание, което се добива, кое е? Буквите на човешката писменост и съчетанието им, да може да четеш онова, което са писали, да може да разбираш човешките мисли, желания и постъпки, написани в книгите, и после в първо отделение ще научиш и малко да смяташ.
18.5.1934г.
161. Основният тон, МОК , София
На английски John, на немски Johann с колко букви е? На еврейски как е? - (На еврейски е Jokanan.) Кои са буквите на еврейски? Първата буква е във вид на запетая.
4.7.1934г.
162. Самовъзпитание, ООК , София
Но ако той знае как да съчетае буквите, той ще направи цяла чудесия в света.
11.7.1934г.
163. Взимане и даване. Първият и последният, ООК , София
Най-първо започваш с буквите.
8.8.1934г.
164. Граници на живота, СБ , Витоша
Ако не живееш, какъв смисьл може да има животът? Ако не живеете, а говорите за смисъла на живота, все едно, че сте взели Библията и размествате буквите ѝ или чоплите с игла всяка буква, за да видите какво има под нея.
28.10.1934г.
165. Дързайте!,  НБ , София
Буквите, с които се пише тази дума, не са едни и същи.
21.11.1934г.
166. Действието на музиката, ООК , София
Вземете буквите „о”, „е”, „а”, „и, „у”. Някой казва: „Мога да туря буквата „у” гдето и да е.” Не е така, не можеш да туриш буквите „о”, „у”, „а”, „и” гдето искаш, не може по всякакъв начин.
25.11.1934г.
167. Петте постижения,  УС , София
Обаче който се интересува, ще ги прочете няколко пъти и в някои от тях ще намери известна хармония и звучност в съчетанието на буквите.
Като разделите буквите в българската азбука на три реда, във всеки ред по девет букви, ще останат няколко букви за четвъртия ред.
Който знае буквите, той може да гадае какво е написано.
9.12.1934г.
168. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
Сега, като изучавате живота, обърнете внимание върху значението на думите и на буквите, с които си служите в езика. Ако разместите буквите в думата „мома“, ще образувате думата „мамо“.
168.2 Абсолютна и Относителна реалност ( втори вариант )
Момък се пише с „к“, а мома, като се спреш, ако обърнете буквите „мо“ и „ма“, ако турите „мо“ отзад, какво ще стане? „Мамо.“ Значи онзи момък търси момата, търси майка си.
12.12.1934г.
169. Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица, ООК , София
Това са чисто геометрически форми, но има и неорганически произход на буквите.
16.1.1935г.
170. Божествената справедливост, ООК , София
Не, по-добре е да има една съразмерност на буквите, когато пишете, защото всяка една буква, която вие пишете, упражнява известно микроскопическо влияние върху вашия характер и всеки един слог, който вие казвате, упражнява известно влияние върху характера ви.
13.2.1935г.
171. Здравословното положение на човешката душа, ООК , София
И като пишеш буквите, като пишеш азбуката, ти ще намериш какво е твоето състояние.
24.2.1935г.
172. Съучастници в благата,  УС , София
В това отношение той прилича на малкото дете, което постъпва в първо отделение и започва да учи буквите.
172.2 Съучастници в благата ( втори вариант )
Като се върне, току казва буквите на майка си, на баща си: „Тъй каза учителят, че туй било първата буква.“ И после как описва една приказка.
27.2.1935г.
173. Развитие на справедливостта, ООК , София
Как разкрива буквите? Най-напред разкрива една буква, после друга буква и прочее, най-първо гласните, и после съгласните.
3.3.1935г.
174. Насилията под слънцето,  УС , София
Ред години детето се упражнява с буквите и думите пише, чете, развива ума си.
8.3.1935г.
175. Двата университета. Съживяване на царския син,  МОК , София
Напишете буквите на български. Всички напишете буквите.
175.2 Двата университета (Съживяване на царския син) ( втори вариант )
Напишете буквите на български. Всички напишете буквите.
15.3.1935г.
176. Най-младият в света,  МОК , София
176.2 Най-младият в света ( втори вариант )
(Учителя, погледна листовете с написаните букви, задача дадена от миналия път.) Идущия път ще видим буквите, ще видим кои букви са стари и кои нови.
27.3.1935г.
177. Божественият подтик, ООК , София
В началото буквите ги пише неправилно. Някой път четете, четете, и не можете да прочетете думата, която е написана - буквите са неясни.
14.4.1935г.
178. Естествени прояви на Любовта,  УС , София
178.2 Естествената любов. (Да бъдем разумни. Добрата постъпка) ( втори вариант )
Ти можеш да знаеш буквите, но ако всяка буква не е турена на мястото, много думи можеш да знаеш, но ако не наредиш думите както трябва – всяка една дума, турена отделно, няма никакъв смисъл.
21.4.1935г.
179. Трите степени,  УС , София
179.2 Три степени в християнството. (Трите обязаности на човека. Двете категории. Екзаменът. Бележките) ( втори вариант )
Ако не знаеш как да поставиш буквите, азбуката, която хората имат, ти можеш да създадеш едно голямо зло.
12.5.1935г.
180. Правото на Любовта,  УС , София
Като изучава отношенията между буквите, сричките, думите и изреченията, човек изучава и законите, на които те се подчиняват.
29.5.1935г.
181. Общи погрешки и общи добродетели, ООК , София
Казва и верни неща за буквите, като говори, хубаво ги описва.
19.6.1935г.
182. Комплексни понятия, ООК , София
Вие гледате, буквите са оттам, но съдържанието го няма. Где ще намерите моминското писмо? По същия начин, ако разбъркате буквите на приятелското писмо, на бащата, на майката, може ли да възстановите съдържанието на тия писма от буквите? Може само ако имате две правила, ако знаете отношението на буквите и ако знаете геометрическата постановка на буквите, всяка една буква колко пъти и къде е била поставена. Но буквата „а'" колко пъти се повтаря в туй любовно писмо? Да кажем двайсет пъти. „Б"-то се повтаря четири пъти, „д"-то колко пъти се повтаря? Знаете ли защо ,,а"-то се повтаря двайсет пъти и „б"-то защо се повтаря четири пъти? Само ако знаете какво е било отношението на буквите, тогава ще знаете съдържанието на това писмо. Вие сега носите любовни писма, но само буквите, и ако знаете отношението на тия букви, ще може да произведете цялото съдържание, както сега учените хора възстановяват предпотопни животни.
Ако така се изкара цялата българска азбука - трийсет български букви - какво ще разберете? Какво означава 1/2 а? То е вече отношение, трябва да знаете отношението, което съществува между буквите и числата.
30.6.1935г.
183. Начало и край,  УС , София
Ако детето в първи клас работи с буквите, колкото и да са обикновени, те са необходими за него. Влезе ли в горните класове, в прогимназията и гимназията, ученикът има отношение към буквите дотолкова, доколкото чрез тях съставя отделни думи и изречения, но самите букви не го занимават вече.
183.2 И до края, както и в началото. (Нищо няма да ви стане) ( втори вариант )
И ако знаете как да учите, защото не само трябва да учите буквите, но трябва да учите слоговете, но трябва да знаете всяка една буква при какви дадени условия къде да я поставите и как да образувате думите.
7.7.1935г.
184. Към мене,  УС , София
То започва с буквите и докрая на годината разполага с 32 букви, т.е. с 32 ключа за влизане в тайната на човешката реч.
184.2 Обърнете се към мене ( втори вариант )
Буквите, всичко това трябва да бъде написано хубаво.
14.7.1935г.
185. Слово и Живот,  УС , София
Като влиза в училището, детето трябва да учи първо буквите, после да ги съчетава в срички, след това - в думи, докато един ден се научи да изказва и най-сложните си мисли.
185.2 Словото и животът ( втори вариант )
И буквите не отиват по местата си сами по себе си.
Детето, което вие пращате в училището, то трябва да научи буквите, трябва да научи всичките правила на речта, да знае да пише думи, след туй както учените хора трябва да знае да се изказва.
21.7.1935г.
186. Любов и служене,  УС , София
Трябва ли да се смеете на детето, което прави грешки при писане на буквите? То едва е постъпило в първи клас, сега учи буквите. Едва в края на годината то ще може донякъде да пише добре буквите.
186.2 Любов и служене. (Чешмата в двора) ( втори вариант )
Какви погрешки ще направи в първото отделение? Може да не може да напише буквите и като му даде учителят едно упражнение, то дълго време пише едно упражнение, че второ, трето. И в първото отделение то научава донякъде да напише буквите и до края на първото отделение то се изправя, не прави толкова погрешки в буквите. След като се научиш да пишеш буквите, да пишеш слоговете и докато станеш писател, там други погрешки се правят.
1.9.1935г.
187. С человечески езици, СБ , РБ , София
Докато учи азбуката, детето е вън от всякакви противоречия; щом започне да съчетава буквите в срички и в думи, то се натъква на ред противоречия. Буквите виновни ли са за това? Не са виновни.
Голямо богатство се крие в тази азбука, но само за онзи, който знае правилата и законите за съчетаване на буквите в срички, сричките в думи.
15.9.1935г.
188. Скъпоценото камъче,  УС , София
188.2 Скъпоценното камъче под езика ( втори вариант )
Буквите само между „добро“ и „Бог“.
18.9.1935г.
189. Проводници, ООК , София
Когато сте нервни, не можете да пишете правилно, буквите не вървят гладко и правилно, линиите са начупени.
22.9.1935г.
190. Защо им говориш с притчи?,  НБ , София
Втората буква Ю е образувана от една права линия, на нея една перпендикулярна, после едно О, буквата О (Ю); след това идват буквите Б, О, В и Ь.
25.9.1935г.
191. Новото верую, ООК , София
Всеки може да знае буквите на един език – латиница, славянска азбука и пр., но да се научиш да пишеш хубаво с тия букви – там е изкуството, майсторлъкът.
Например вие пишете понякога буквите толкова размазани, че за някои букви не знаете дали са т или п, на т единият крак не е довършен и прилича на п. А някой път между п и н не може да се направи разлика – не са написани хубаво буквите.
4.10.1935г.
192. Чувство на сигурност,  МОК , София
За бъдеще, когато учителите откриват буквите на децата, ще знаят с кои букви да започват, защото буквите възпитават човека.
10.11.1935г.
193. Роденото от плътта,  НБ , София
Ако човекът не е научил добре материала от първо отделение, буквите, той нищо не може да разбере по-нататък. Можеш ли да се освободиш от буквите, които си изучил в първо отделение? Можеш ли да се освободиш от числата от едно до десет? – Не можеш. Буквите, както и числата от едно до десет, представят плътта. Щом научиш буквите, ще знаеш правилно да ги съчетаваш.
22.11.1935г.
194. Подядане и ощетяване,  МОК , София
Кажете ми, дотук, додето стигнахме, какъв извод имате? В какво се учихте досега? Убедили ли сте се или не сте се убедили? Та във физическо отношение, при писането на буквите, когато човек дойде да пише буквите, всяка буква си има свой смисъл. Ако не знаете да пишете, то е по единствената причина, че не разбирате смисъла на буквите.
24.11.1935г.
195. Закхее, сляз скоро!,  НБ , София
Защо? – Защото буквите, съчетанието на буквите, и на трептенията на тази дума..................... на френски език по никой начин не съответствуват на тия в българската преводна дума.
13.12.1935г.
196. Неразбраното,  МОК , София
Имате буквите С, К, Ъ, Р, Б и после Ъ [разменяме с Р] става скръб.
20.12.1935г.
197. Разнообразието,  МОК , София
Буквите, те са зрънца, ако не знаеш как да ги редиш, ти гениален човек не можеш да бъдеш.
29.12.1935г.
198. Вас ви нарекох приятели,  НБ , София
Хилядите симпатии представят буквите на една голяма азбука, с която трябва да говориш.
29.12.1935г.
199. Причина на страданията. Любов, разумност, истина и доброта,  УС , София
Запример някои от вас обичате, след като пишете, изядате буквите, особено големия „ер“, понеже е на опашката.
1.1.1936г.
200. Като добрия син, ООК , София
Той влиза и не е осведомен за буквите, за реда в училището.
10.1.1936г.
201. Реализираната мисъл,  МОК , София
Тъй както са наредени буквите в думата „богат“, имат смисъл.
14.2.1936г.
202. Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК , София
Цял един разговор има с буквите, когато Бог създал света.
После буквите се повтарят.
19.2.1936г.
203. Лесният и мъчният път, ООК , София
Той си има известни правила, има известна азбука на български, трябва да изучавате буквите, после има известни граматически правила.
8.5.1936г.
204. До мажор и ре мажор,  МОК , София
Първата буква, втората, третата и едва, след 16 години едва, като попитат, буквите едва може да напише, нещо.
26.8.1936г.
205. Човешко и Божествено, СБ , София
Буквите на някой човек са правилни, с красиви линии, а на друг – никаква красота, никаква линия.
205.2 Човешкото и Божественото ( втори вариант )
Буквите на някой човек са правилни, с красиви линии, а на друг - никаква красота, никаква линия.
27.9.1936г.
206. Най-голям в Царството небесно,  НБ , София
И понякога аз разглеждам буквите на някои думи. Ако една дума е съставена от 10 слога, аз разглеждам в какво отношение се намират слоговете, как са поставени буквите А и Р. От съчетанието на буквите, както са поставени, може да се съди какви промени могат да станат в човешкия характер.
3.1.1937г.
207. Реалността в живота,  УС , София
Възхищаваш се от нея, пазиш я като нещо свещено, но къде е свещеното? Къде е онова, което те въодушевява? Търсиш го в думите, но не го намираш; търсиш го в буквите, и там не е.
Буквите на вашия буквар са скъсани, отново трябва да го изучавате. – „Пари ни трябват.“ – Колко пари искате? – Десет хиляди? Сто хиляди? Милион? Милиард? Колкото пари да имате, въпросът остава неразрешен.
10.1.1937г.
208. Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ , София
В заключение ще кажа: Две неща трябва да познавате: в език – буквите, а в музиката – нотите.
24.1.1937г.
209. Конкретното в Любовта,  УС , София
Задача на детето от първо отделение е да изучава буквите – нищо повече; задача на детето от второ отделение е да се занимава с читанката си; детето от трето отделение изучава естествознание, отечествознание и други предмети; детето от четвърто отделение преговаря и разширява всичко, което е изучавало в първите три отделения. Като научи буквите и започне да срича, детето има високо мнение за себе си. Да научиш буквите, да сричаш и да четеш, това е наука за децата.
Питате: „Буквите могат ли да говорят?“ – Говорят.
Първоначално детето пише прави и криви линии, кукички, камшичета, докато започне да пише буквите. Детето изучава буквите една след друга, съчетава ги в срички, докато най-после започне да чете цели думи и изречения.
Някой ученик прави големи усилия, но не може да напише буквите. Графолозите изучават буквите, техните линии, форми, ъгли и по тях четат характера на човека. Ако буквите са надебелени в основата, те говорят за твърд, упорит човек. Той пише буквите и ги надебелява в основата. Вътрешното налягане в човека не може да не предизвика надебеляване на буквите.
Там буквите сами говорят. Какъвто въпрос и да зададеш на буквите, те веднага отговарят.
Ако изучите значението на буквите, с които се пише думата „любов“ на български или на английски език, вие ще знаете много неща.
Какво иска учителят от своя ученик? Когато учителят разкрива буквите на учениците си, те трябва да бъдат съсредоточени, да възприемат това, което им се преподава.
Като ученици, вие трябва да изучавате буквите, които вашият духовен Учител ви открива. Колкото и да е елементарна работа изучаването на буквите, в тях се крие велика истина.
209.2 Конкретното в Любовта ( втори вариант )
На едно дете от първо отделение задачата му е да учи буквите нищо повече.
Сега интересното е, че децата от първо отделение като научат буквите, имат голямо мнение за себе си. И наистина, при онова голямо невежество, което са имали първоначално, голямо изкуство е, да се научат буквите.
В старо време е съществувала цяла наука за буквите.
Казвате, това е цяла философия, могат ли буквите да говорят? Ако разсъждавате така, наистина задава се въпросът: Може ли буквата „А" да говори? Може да говори, как не.
Онези, които се занимават с този наука, изучават буквите, формите, линиите, за да четат по тях. Някои графолози като четат по буквите, показват една или друга черта от човешкия характер, но само те виждат тези неща. Буквите на Някои са по-обемисти, а на други по-стеснени, по-острички.
В Божественото разбиране буквите сами говорят. Там буквите сами говорят.
Че ако вие изучите само смисъла на Любовта от буквите и както тя се пише в български език или на английски, вие ще знаете много нещо.
Буквите, които вашият Учител ви открива от онзи свят, внимавайте да ги изучите.
27.1.1937г.
210. Свещеното правило, ООК , София
Буквите са начини за да се изразиш на английски или френски.
17.2.1937г.
211. Обичай и познавай! Добър и учен!, ООК , София
Някой път буквите не са хубави, но съдържанието, идеята искам да ви кажа.
5.3.1937г.
212. Двете течения,  МОК , София
Виждам, че така, както са написани буквите на твоята фирма, има едно малко недоволство...
212.2 Двете течения ( втори вариант )
Сега питам: От какво си недоволен? Виждам на твоята фирма буквите, както са написани, има малко недоволство.
7.3.1937г.
213. Обмяна в Божественото,  УС , София
Ти казваш: „Очите ми отслабнаха, не виждам буквите, не мога да чета.
Буквите трябва да се съчетават правилно, да образуват хармонични думи.
213.2 Обмяна на божественото ( втори вариант )
Не виждам буквите, не мога да чета.
10.3.1937г.
214. Мислене и чувствувание, ООК , София
Сега не може да довиждате буквите.
24.3.1937г.
215. Гласни и съгласни – радости и скърби, ООК , София
Мислим, ние усещаме буквите.
26.3.1937г.
216. Четирите хигиенични правила,  МОК , София
216.2 Четирите хигиенични правила ( втори вариант )
На български как се пише “болест”? Как се пише “здраве”? Колко и как са наредени буквите? При болезненото състояние не се изисква много знание, лесно може да се създаде болката.
31.3.1937г.
217. Малката топлина и малката светлина, ООК , София
Понякой път буквите са повече отколкото звуковете, които се изговарят.
7.4.1937г.
218. Четирите струни, ООК , София
Елементарни работи на знанието са буквите: А О У И Е Ѣ Ю Я Ѫ.
18.4.1937г.
219. Истина и благост,  УС , София
Не само думите, но и буквите в езика имат различно влияние върху човека.
18.4.1937г.
220. Синаповото зърно,  НБ , София
Те са буквите а, o, и.
9.5.1937г.
221. Единият и многото,  УС , София
Опасността е само в буквите „н" и „е".
27.6.1937г.
222. Външен и вътрешен живот,  УС , София
Горко на оня, който не е свързан с Бога! Щом ти не мислиш за Него, и Той не мисли за тебе. — Как да мисля? — Ще мислиш, както мислиш за буквите, които изучаваш. Ако не мислиш, как да съчетаваш буквите, ти не можеш да четеш. — Кой ще ни научи, как да изпълняваме волята на Бога? — Любовта ще ви научи.
13.8.1937г.
223. Четирите правила, СБ , РБ , 7-те езера
От раздвижването на въздуха около себе си, ученикът ще долови някакви звуци, чрез които учителят му го запознава с външния свят: говори му за буквите, за сричките, от които образува думи и изречения.
23.8.1937г.
224. Любов и безлюбие, МОК , София
Например, в какво седи учеността на един поет? В много елементарна работа - да знае как да съпоставя буквите в един език. Следователно поетът трябва да знае как да нарежда буквите и да ги съпоставя.
23.8.1937г.
225. Трите ухания, СБ , РБ , София
225.2 Трите ухания ( втори вариант )
Колко са буквите в български език? - 30.
24.8.1937г.
226. Път за освобождение, СБ , РБ , София
Коя буква би могла да замести буквите „а", „б", „в" и т. н.? Едно може само да се каже, а именно: и детето, и възрастният се нуждаят от едни и същи елементи, само че детето ще употреби едни форми за тия елементи, а възрастният – други.
22.9.1937г.
227. Вечно подмладяване. Закон за вечна младост, ООК , СБ , РБ , София
Когато напишем думата „любов“, ако между буквите се зароди едно стълкновение, коя да бъде първа, какъв смисъл ще има това? Колко букви има думата „любовь“? – Шест букви.
227.2 Закон за вечна младост ( втори вариант )
Например, буквите, които образуват думата "любов", имат смисъл, когато са поставени в реда, в който ги виждаме написани.
3.10.1937г.
228. Бал маске,  НБ , София
Щом е встъпление, то е нещо подобно на първо отделение, гдето децата изучават азбуката и постепенно изучават съединяването на буквите в срички и после в цели думи.
17.11.1937г.
229. Естественият път, ООК , София
За да наваксат буквите, тургат по две–три букви.
21.11.1937г.
230. Разрешение на въпросите,  УС , София
По този начин ще разберете, че буквите са нещо живо.
8.12.1937г.
231. Недоизказаното, ООК , София
Щом напишете хубаво буквите „Л“, „М“, „И“ аз съм готов да приема. Казвам: Кажете какво желаете? Вие сега искате, без да напишете буквите „Л“, „М“ и „И“, искате да ви вярват.
12.12.1937г.
232. Трите пътя, УС , София
Ако, като букви, не се съберете на едно място, как ще четете? Може ли да се чете, ако буквите са на голямо разстояние една от друга? И вие, като сте наблизо, можете да четете. Ако буквите се отдалечат една от друга, нищо не може да се чете.
15.12.1937г.
233. Добрият брат и добрият баща, ООК , София
Вие сте в първо отделение, научили сте азбуката, всинца знаете азбуката, но смисъла на буквите не знаете.
Остри са буквите. Че ти като пишеш писмо трябва да знаеш буквите как да ги напишеш. Някои буквите така пишат, че не може да разбереш какво иска да каже.
29.12.1937г.
234. Пред радостите и зад страданията, ООК , София
С какво ще запознае най-първо учениците? – Най-първо ще ги запознае с азбуката на френския език, после как се произнасят буквите.
Ако произнесеш, някои от буквите все ще има някое допиране до небцето или до зъбите.
5.1.1938г.
235. Съзвучие, ООК , София
Имате буквите A, B, C, D.
17.1.1938г.
236. Живият хляб,  НБ , София
Когато Господ искал да създаде света, той се спрял върху буквите на еврейския народ, които са 22, повикал ги при себе си, да види, коя от тях да започне създаването на света.
19.1.1938г.
237. Ден без стълкновение, ООК , София
Учените хора, като пишат по писмото, по буквите вземе и разкрива вътрешния характер на човека. Ако си упорит и своенравен, те казват, че буквите ти ги пишеш надолу. Ако си малко развеян, че не обръщаш внимание, буквите нямат никаква връзка, отворени са.
Може да пишеш какъвто рабош искаш, но щом приемеш една система на буквите, ти не може да изопачаваш буквите и да пишеш както ти искаш.
9.2.1938г.
238. Страдание и учение, ООК , София
Запример, ако имате един човек, който дребно пише, събрал буквите една до друга, този човек не е от щедрите.
11.2.1938г.
239. Мозъчна и симпатична нервна системи,  МОК , София
Азбуката както е измислена, както се пишат буквите, и те имат възпитателен метод.
27.2.1938г.
240. Възвиси ме Духът,  НБ , София
Наскоро при мене иде един учен, който се заел да изучава буквите как се преплитат в разните езици и като ми привежда известни факти, казва: „Как мислите, не е ли верно?“ Казвам: Възможно е.
27.2.1938г.
241. Единство в живота,  УС , София
Както хората се делят на високопоставени и нискостоящи, така и буквите биват почетни и обикновени букви, без значение. Например, в българския език, буквите „Ь“ и „Ъ“ не се произнасят накрая. Друго нещо са буквите „л“, „Б“, „О“ и др.
23.3.1938г.
242. Музикалният живот на душата, ООК , София
Ще зависи как ще произнасяте буквите.
1.4.1938г.
243. Отворени и затворени очи,  МОК , София
Не знаете как да произнасяте буквите.
15.5.1938г.
244. Главните точки,  УС , София
Обаче грешка е, ако разместиш буквите или изпуснеш някоя буква.
Гледам почерка му – гладък, буквите прави, четливо написани.
18.5.1938г.
245. Доброта, разумност, любов, ООК , София
Какъв труд се изисква! Ще учи буквите, ще му пишат поведение, ще съобщават на баща му, че не се учи.
1.7.1938г.
246. Законът на контраста,  МОК , София
Събрани /буквите/ С, И, Л, А дават СИЛА.
6.7.1938г.
247. Светлина, топлина, доброта, ООК , София
Малко изменение на буквите.
12.8.1938г.
248. Милосърдие, СБ , РБ , 7-те езера
Там ще се запознаете с буквите, с правилата и законите на тази книга. Като научите добре буквите, ще ги нареждате в срички.
Онзи, който е учил буквите от тази книга той може вече свободно да чете. Който е научил и познал Божията Любов, той знае буквите и може да чете.
28.8.1938г.
249. Проява и постижение на любовта, СБ , РБ , София
На децата от първо отделение се преподават само буквите: а, б, в, г, д, и т. н. Тълкуванията на буквите не се предават на деца от първо отделение. За да се развивате добре, вие трябва да знаете значението на буквите. Упражнявайте се в писане на буквите, за да изправите характера си.
4.9.1938г.
250. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Например, някои казват, че математиката е точна наука, но в какво се заключава математиката? В математиката се работи с отношенията на числата и на буквите.
16.9.1938г.
251. Самовъзпитание,  МОК , София
Полека пиши, но буквите да са хубави.
14.10.1938г.
252. Четвърто измерение,  МОК , София
Като знаеш буквите, ще определиш каква дума е написал.
16.10.1938г.
253. Скрих таланта,  НБ , София
Когато децата изучават буквите а, б, в, г и т.н., това ви се вижда детинска, елементарна работа, но тази работа е основа на знанието.
25.11.1938г.
254. Стани ти, който спиш!,  МОК , София
Правоъгълника го означихме с буквите „good“, което значи добро.
11.12.1938г.
255. Закон на вярата,  НБ , София
Ако буквите на една напечатана книга са се изтъркали от постоянно сочене с пръст върху тях от ония, които са я чели, ни най-малко книгата не е виновна за това.
14.12.1938г.
256. Път и постижение, ООК , София
Ти не може да произнесеш една буква, ако не знаеш да мислиш, ако не знаеш да чувствуваш, ако не знаеш да постъпваш, не може да произнесеш буквите.
8.1.1939г.
257. И ще бъдеш блажен,  НБ , София
Ако това не мога да направя, сам ще ги уча, ще им открия буквите, ще ги уча да четат.
11.1.1939г.
258. Правилно разбиране, ООК , София
Започват буквите, 4 месеца, после ги съединяват и образуват слогове. То има постижение, но мислите ли, че с откриването на буквите, то ще знае всичко. Тия букви всякога ще му трябват и през целия живот то ще си служи с буквите.
15.1.1939г.
259. Година на работа,  УС , София
Как ще започнеш, за да го обърнеш към Бога? Ако вас ви турят за учител някъде, как ще преподавате първата лекция по азбуката? Как ще започнете? Учителите сега имат много добри методи, служат си с образи, и с тях лесно се предават буквите. И след като предаде 3, 4, 10 букви, после почват да учат не само буквите. Ще ги съединявате буквите и ще образувате срички и слогове. Много хора страдат, понеже не знаят как да произнасят буквите.
27.1.1939г.
260. Организиран и неорганизиран живот, МОК , София
Защо в единия случай е гласна, а в другия е обърнато и е съгласна? Това е свойство на буквите в арийските езици, понеже имат геометрическа форма.
3.2.1939г.
261. Основен тон, МОК , София
Когато вие занимавате тия малките деца, които не знаят да четат, нали най-първо ще им откриете буквите, след туй пристъпвате да ги учите да ги съединяват буквите, изучават химия.
Питам: Каква е тази домакиня? Казвам: Не е ли все същото нещо? Ти носиш буквите, знаеш ги, но не знаеш как тези букви да ги наредиш. Не знаеш какво да наточиш с буквите.
23.4.1939г.
262. Естествената среда на човешката душа,  УС , София
Че ако онзи, който е почнал [за] пръв път да пише, каже „Да не би да съгреша, да направя някоя погрешка в буквите или в правописа“, тогава как ще научи той езика? Той може да направи хиляди погрешки, но с тях ще се научи хубаво да пише и да говори.
7.5.1939г.
263. Божественото право,  НБ , София
Кой ви заставя да слезете от трапезата на изобилието? Оставете вашите детински разбирания, разбиранията на буквите, с които сега четете писмата си.
24.5.1939г.
264. Музикална задача, ООК , София
На коя нота какъв характер ще дадеш? Та казвам в езиково отношение да говори човек трябва да знае как да произнася буквите.
19.7.1939г.
265. Основни правила на хигиената, СБ , РБ , 7-те езера
265.2 Четири основни правила на хигиената ( втори вариант )
Сега погрешката седи в следното: децата Някой път правят погрешка при писане на буквите. И ако човек направи погрешка, учителят казва: “Не е право това нещо.” Оставете детето да пише буквите големи, колкото иска.
30.7.1939г.
266. Божествена светлина, СБ , РБ , 7-те езера
266.2 Разумност ( втори вариант )
Ако вие сте ходили в едно училище при Някой професор и той 4 години ви е преподавал за буквите. После три години са ви преподавали, в прогимназията са ви преподавали все за буквите. Пет години в гимназията пак за буквите, 4 години в университета - все за буквите, тогава питам: какво ще научите? 4 плюс 3, плюс 5, плюс 4 равно на 16 години. За толкова години все за буквите са ви проповядвали, за буквара.
16.8.1939г.
267. Възможности на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Тъй щото, искате ли да оправите работите си и да не се смущава сърцето ви, вземете буквара си и започнете да изучавате буквите, а философските книги оставете за учените.
267.2 Възможностите на Любовта ( втори вариант )
И ако ме попитате, как ще се оправи светът, ще кажа: вземете буквара и учете буквите и оставете философските въпроси на учените.
1.9.1939г.
268. Красиви движения,  МОК , София
Някой път някои от буквите, някои от слоговете изискват слизане и качване.
8.11.1939г.
269. Правилно възприемане и правилно даване, ООК , София
Каква сложност има вътре в говора? Докато научиш езика си да изговаря буквите! Най-първо с мисълта си работиш.
22.11.1939г.
270. Хубавата страна, ООК , София
Ако ти пишеш буквите Р и А, какво придобиваш? Ако произнесеш А, какво придобиваш? Буквата А е една основна гласна.
7.1.1940г.
271. Два момента,  УС , София
Най-първо писмото нечисто, буквите не са написани както трябва.
7.1.1940г.
272. Познаване на великото,  НБ , София
Ако разгледате буквите от геометрична гледна точка, както и отношението, което съществува между тях, ти ще създадеш цяла философия. „Ти“ е онзи, Който въвежда Царството Божие и неговата правда в тебе.
19.1.1940г.
273. Реалността,  МОК , София
Ако вие, като напишете думата добро, отмахнете всички опашки и чертици на буквите и останат само кръгчетата на буквите, какво ще разберете? Останат само пет нули.
Туй, което не разбирате, са кръгчетата на буквите в думата добро, а това, което разбирате, са чертичките в буквите на същата дума: опашката на д-то показва да вземеш нещо, при б-то значи да дадеш, опашката на р-то показва туй, което си взел и което си дал.
Едно дете първоначално нищо не разбира от буквите, но след като учителят му разкрие всичките букви, от детинството до старата възраст може ли то да се освободи от тях? Колко букви има българската азбука? Трийсет и две.
Имате буквите А и Б. Буквите стават разумни.
Имаме една отвлечена идея, тъй както когато напишете думата добро, като изтриете чертиците и опашките на буквите, останат само нули, от които нищо не може да разберете.
11.2.1940г.
274. Без кал!,  УС , София
После ще намери, че буквите не са написани добре, казва: „Така не се пишат буквите.
23.2.1940г.
275. Разумни основи,  МОК , София
Следователно в реалния език буквите имат смисъл.
10.4.1940г.
276. Към съвършенство!, ООК , София
Като свърши едно дете първото отделение, какво придобива? Научава буквите.
28.4.1940г.
277. Обещанието на Отца,  НБ , София
Който слуша как детето разказва за буквите, ще каже, че това е детинска работа. Съвременните народи говорят за буквите, но не знаят как да ги произнасят. Вие казвате: „Просто нещо са буквите: А, Б, В, Г и т.н.“ Да, но буквата А има съдържание в себе си, което вие не знаете.
1.5.1940г.
278. Божественият център, ООК , София
Ако знаеш къде да я поставиш, б-то ако знаеш къде да го поставиш… Знаете ли, че в писането на писма, в разположението на буквите има цяла магия как ще ги напишеш? Един добър човек пише б-то по един начин, лошият пише б-то по друг начин.
Препоръчва да се пишат валчесто буквите: , някои пишат тясно:
2.6.1940г.
279. Бог е истинен,  НБ , София
Първите учители, като ви откриват буквите, те ви дават и смисъла на буквите.
5.6.1940г.
280. Двата закона, ООК , София
Аз не искам да зная как са създадени буквите, аз искам да зная значението на буквите.
16.6.1940г.
281. Становище на живота,  НБ , София
Сега, запример, вие как разбирате, какво представя първото отделение? Според мене първото отделение е само учене на буквите, второто отделение е учене само на сричките, третото отделение е учение за думите, а четвъртото отделение е учение за предложенията, изреченията.
Мнозина от вас тепърва ще изучавате отделенията на буквите.
По-лесен път от изучаване буквите няма.
3.7.1940г.
282. Най-добрите условия, ООК , София
Най-първо изучава буквите да ги съединява, да говори.
12.7.1940г.
283. Вътрешното добро,  МОК , София
Като пише дълго време, неспокойно стане, буквите са станали криви, зацапани.
28.7.1940г.
284. На сватба, СБ , РБ , София
Като му пише писмо, тя поставя точките и запетаите на място, буквите пише красиво, изреченията нарежда правилно.
28.8.1940г.
285. Учение и служение, СБ , РБ , София
Буквите щяха да бъдат добре написани, със спокойна ръка. Буквите, с които Любовта пише, са еднакви по големина.
22.9.1940г.
286. В Божественото училище, СБ , РБ , София
Буквите са свързани помежду си с голяма любов.
16.10.1940г.
287. Планетни влияния, ООК , София
Разликата между лошото и доброто, ето каква е: тя е разликата въ буквитѣ Л и Д.
287.2 Планетни влияния ( втори вариант )
Разликата между лошото и доброто ето каква е: тя е разликата в буквите Л и Д.
23.10.1940г.
288. По пѫтя на Любовьта, ООК , София
И вие ще станете ученикъ въ първо отдѣление, кѫдето започватъ да се разкриватъ буквитѣ. Нали въ отдѣленията се откриватъ буквитѣ?
288.2 По пътя на Любовта ( втори вариант )
И вие ще станете ученик в първо отделение, където започват да се разкриват буквите. Нали в отделенията се откриват буквите?
11.12.1940г.
289. Единствената свобода, ООК , София
Детето на 5–6 години взема книжката, чете буквитѣ. Защо бабичката на 120 години да не вземе книжката и тя да учи буквитѣ? Се ще научи нѣщо.
289.2 Единствената свобода ( втори вариант )
Детето на 5-6 години взема книжката, чете буквите. Защо бабичката на 120 години да не вземе книжката и тя да учи буквите? Се ще научи нещо.
15.12.1940г.
290. Две врати,  УС , София
Че когато, аз обичам буквите, на първо място ли ги турям? Някой път ги турям на второ, на трето, на последно място.
20.4.1941г.
291. Трите извора,  УС , София
И почти взема половин година някой път, докато се открият буквите и техните съчетания гласни и съгласни, елементите.
18.5.1941г.
292. Безлюбие и любов,  УС , София
Добре, вземам буквите. Както вие пишете буквите, то е цяла наука. Наука има в буквите. Може да ви кажа, че вие като идете в училище и като научите буквите и като ги напишете, вие определяте вашето бъдеще. Какво мислите, зависи как пишете буквите.
27.8.1941г.
293. Зората на живота, СБ , София
За пример, срещате човек, който държи очите си повече затворени. – Защо са затворени очите му? – Това е една от буквите на Божествения език.
3.9.1941г.
294. Прави възгледи, СБ , София
Като учи някакъв език, човек трябва да се научи да пише правилно буквите.
294.2 Прави възгледи ( втори вариант )
Най-първо трябва да знаеш как да пишеш буквите.
21.9.1941г.
295. Любов, знание и сила, СБ , НБ , София
Ти си чел буквара, научил си основните работи, буквите. По-значимо на буквите няма. Буквите, които си научил, през целия живот с тия букви ще си служиш.
295.2 Любов, знание и сила ( втори вариант )
Ти си чел буквара, научил си основните работи – буквите. По-значимо от буквите няма. Буквите, които си научил, през цял живот с тия букви ще си служиш.
От него човек изважда най-ценното – буквите, и си служи с тях при всички времена и епохи.
8.10.1941г.
296. Малкият подтик, ООК , София
Какво трябва да правим? Един ученик, който е в първо отделение, не знае ли какво трябва да прави? Той се приготовлява да му се открият буквите. Каквото хваща, в торбата го туря вътре. „а“-то означава торба, в която туряш.“ Сега, по този начин могат да се обяснят буквите на децата.
Буквите не са създадени произволно. Ако искате да бъдете здрави, никога не трябва да задебелявате буквите.
17.10.1941г.
297. Основният тон,  МОК , София
Гледам колко писма има, на които буквите са изопачени. И така, както изопачавате буквите, след 1000 години, съвсем друга азбука ще имате. Пишете буквите тъй както са.
3.12.1941г.
298. Две врати за освобождение, ООК , София
Ако говориш на чужд език, ще каже, че произношението не било хубаво, или на английски, или на френски, че някои букви не ги произнасяш хубаво, изядаш буквите.
6.3.1942г.
299. Динамични движения,  МОК , София
Тъй, като внимават се научават да пишат буквите право.
20.3.1942г.
300. Припомняне,  МОК , София
Защо отивате да се учите? Защо учите буквите? – Да се научите да четете добре.
29.3.1942г.
301. Видове женитби,  УС , София
Три начина има за разглеждането на Библията: обикновеният начин е тъй, както я четат; вторият начин е разместването на буквите, има коментарии; и третият начин е начин, който само посветените са знаели.
В думата дете буквите са по-съдържателни – значи един плод, който е узрял, който е превъзмогнал всичките мъчнотии в живота.
8.4.1942г.
302. Люби, обичай, ООК , София
Както в писмения език, ако разбираш добре буквите, тяхното нареждане, слоговете, думите, законите, по които речта се проявява.
20.5.1942г.
303. Състояние и разположение, ООК , София
Малкото дете се намира в едно състояние: като влезе в училището, не знае буквите. След като му се открият буквите, започва да срича, да пише цели предложения, цели периоди.
Ти си невежа, ще започнеш от първо отделение, ще изучаваш буквите.
24.5.1942г.
304. Любов, вяра и надежда,  УС , София
Може буквите да са едри, но има един закон, който регулира доколко буквите могат да бъдат едри.
29.5.1942г.
305. Тон и техника,  МОК , София
Без елементите на слоговете, на буквите, може ли да чете? От елементите на буквите може да се образува един слог.
7.6.1942г.
306. Добрият път,  УС , София
Сега вие всички знаете буквите, но какво означават, не знаете.
Ако е много щедър, едри са буквите, ако е скържав, буквичките са дребни, пише така, в малко пространство.
22.6.1942г.
307. Единното и неделимото, СБ , РБ , 7-те езера
То постъпва първо в основното училище, дето учителите му откриват буквите; после го учат да срича, да образува цели думи и изречения.
8.7.1942г.
308. Линия на Любовта, ООК , София
Ако едно дете, за да научи буквите, му взема 4–5 години, способно ли е това дете? Един човек, който не е търпелив, той не може да пише а-то добре. Има цяла школа как трябва да се пишат буквите.
22.7.1942г.
309. Заслужава да прави добро, ООК , София
Както съм написал аз давам, какво показват буквите? (фиг. 41.5, с.302) В думата давам всичките букви са свързани, значи всичко имам пред вид.
30.8.1942г.
310. Опознаване, СБ , РБ , УС , София
Да отвориш една книга, това значи, словото в нея да оживее, редовете, думите и буквите да се размърдат, да излезе нещо от четенето.
11.10.1942г.
311. От любов и обич,  УС , София
Учителят в отделенията на тия малките деца трябва да им разправи знания, да им открие буквите.
16.10.1942г.
312. Неможко и можко,  МОК , София
В първо отделение се учат буквите, изучават първата буква "А", а в колко съчетания може да влезе? Каква роля играе "А"? Не само да изучиш звука "А", но "А"в колко други съчетания влиза.
И така, ще изтриват буквите, докато се науча да ги пиша хубаво.
Можете ли да станете приятел на бръмбара? Може, но в какво бръмбарът може да ви услужи? Вие, като човек, на бръмбара може много да му услужите, но той какво може да ви услужи? Един учител в училище на едно дете може да му услужи, да му разкрие буквите.
Ако разменя буквите, става "за".
25.10.1942г.
313. Учител мой,  УС , София
Обаче когато се запознаят с буквите, учителят ако направи погрешка, веднага ще го коригират.
28.10.1942г.
314. Перпендикулярът, ООК , София
В университета пак ще бъде както в отделенията, пак на чинове ще седиш, само че професорът няма да ти разправя буквите, но ще разправя за някои отвлечени предмети и форми.
18.11.1942г.
315. Правилно разбиране, ООК , София
Две неща трябва да знаем: кога буквите вземат първо място и кога нашата мисъл взема първо място, и да знаеш коя мисъл завзема първо място.
25.11.1942г.
316. Да благодарим, ООК , София
Гледам, една доста видна учителка по езиците писала – че аз трябваше да разгадавам буквите П ли е, К ли е.
4.12.1942г.
317. Правилна мярка,  МОК , София
Пиши така, не стеснявай буквите.
6.1.1943г.
318. Нова епоха, ООК , София
В еврейския език има една легенда, когато повикал Господ буквите, за да види с коя буква може да създаде света.
13.1.1943г.
319. Нова обхода, ООК , София
Не някой буквар на отделенията как се преподават буквите, но те интересува някоя класическа книга.
27.1.1943г.
320. Красиви движения, ООК , София
Слугуваш на буквара – ще четеш, ще учиш буквите буква по буква, смирение ще имаш.
19.2.1943г.
321. Дълги и къси вълни,  МОК , София
Дишам, дишам, някой пише без да прекъсва буквите на думата, всичките букви "дишам" са свързани, а някой пише и буквите са разпокъсани. Защо някой пише със свързани букви, а друг пише всяка буква отделно? А когато думата е ръкописна, буквите могат да бъдат и свързани.
Няма да пишете неправилни буквите.
Ако искаме да покажем мекота в характера си, щяхте да пишете буквите така: , а пък ако искаме да станем енергични, виж. .
14.4.1943г.
322. Първо и последно място, ООК , София
Детето не знае буквите, но сега ги изучава. Най-първо учителят като му изясни буквите се интересува и оттам насетне всичките учители все с тия елементи боравят.
26.5.1943г.
323. Правилно мерене, ООК , София
Каква е разликата? Печатно по-лесно се пишат буквите.
4.6.1943г.
324. Умът и сърцето,  МОК , София
За пример, човек трябва да знае буквата "л" с коя буква се съчетава, и буквата"н", и между буквите има симпатия и антипатия.
Тия процеси, които са ставали в човешкият ум, са изразени чрез буквите. Колко гениални хора са работили, докато създадат буквите.
2.7.1943г.
325. Правилни отношения,  МОК , София
Това е схващането. (ר) Това е еврейското "р", какво означава? У всеки един народ според неговия психологически характер са създадени и буквите. – Каква е разликата? (人) Този знак в йероглифската азбука е означавал човек, който се движи, човек в движение. Вие не сте изучавали буквите какво влияние оказват.
18.7.1943г.
326. Второ отделение, НБ , София
Ще ви говоря като на ученици, които са свършили първо отделение – знаете буквите, като на ученици от второ отделение.
28.7.1943г.
327. Основа за вечността, ООК , София
Когато се обичат, когато младата мома пише писмо, то е чисто, няма никаква погрешка, буквите са валчести, четливи.
27.8.1943г.
328. Жилища на човешката душа, СБ , РБ , София
Какво постигнал? Научил азбуката и съчетаването на буквите в срички, думи и изречения.
3.9.1943г.
329. Проявен и непроявен, СБ , РБ , София
От значение е буквите да бъдат свързани, а не разпилени. Който свързва буквите в думите, той има творчески характер; мислите му са непреривни, а не разхвърляни.
5.9.1943г.
330. Блаженствата, СБ , РБ , София
Да мислите, че доброто се крие в материалното, това е все едно, да мислите, че в буквите се крие силата на словото. Много неща определят силата на словото, не само буквите. Буквите са външен израз на словото. Както словото не е в буквите, така и доброто не се изразява в даване на пари.
330.2 Блаженствата ( втори вариант )
Доброто не е в буквите.
10.9.1943г.
331. Хармония в живота, СБ , РБ , София
За какво право ще говориш, ако не си дал еднакво право на буквите, с които си служиш? Напишеш една дума от пет букви, и всичките букви са различни по големина. Защо бързаш толкова? Нали говориш за право в света? Защо не отдадеш нужното право и на буквите? Ще кажете, че „ъ" и „ь" на края на думите не са важни, нямат голямо значение за смисъла на думата.
3.10.1943г.
332. Проявеният живот, СБ , РБ , София
Колкото по-надолу отива, буквите стават ситни, едва се четат.
8.10.1943г.
333. Силите на природата, МОК , София
Като изучавате числата и буквите, дохождате до техния вътрешен смисъл.
15.10.1943г.
334. Сопран и бас, МОК , София
Изучавайте буквите, да се домогвате до техния вътрешен смисъл. Чрез писане на буквите може да се определи характера на човека, да видите, де се крият грапавините и отклоненията в неговия живот.
22.10.1943г.
335. Прими в музиката, МОК , София
Каква е разликата между детето, което постъпва в първи клас, и студентът, който завършва университет? Разликата се заключава в знанието: детето едва започва да учи буквите и числата, а студентът ги знае, той прави вече разумни съчетания между едните и другите.
31.10.1943г.
336. Ценни неща, НБ , София
Не поставя ли буквите на мястото им, нищо не може да направи.
12.11.1943г.
337. Закон на хармонията, МОК , София
И в буквите има музика: гласните букви представят dur т. е. мажорни тонове, а съгласните moll–миньорни.
15.12.1943г.
338. Най-мъчната работа, ООК , София
Какво означават буквите Л, М и И? Буквата Л означава мъжът, М – жената, И – детето.
Какво представят буквите Л, М и И? Който не разбира любовта, използва я като нож за мушкане.
29.12.1943г.
339. Малкото добро, ООК , София
Не е безразлично, как ще пишете буквите.
5.1.1944г.
340. Родени от Бога, ООК , София
Знаете ли езика на любовта? Днес аз говоря на български език, но, като го сравнявам с Божествения език, намирам, че е много неорганизиран, не само в препинателните знаци, но в буквите, в правописа, в изговарянето.
340.2 Родени от Бога ( втори вариант )
Ако река да коригирам българите на Божествения език, много погрешки ще намеря, не само запетаи, две точки, но в буквите, в писането.
7.1.1944г.
341. Ново разбиране,  МОК , София
Като пишеш, светлината на ума ти и топлината на сърцето ти се отразяват и върху буквите. Колкото по-голяма светлина и топлина носят буквите, толкова повече умът мисли и сърцето чувства.
Като изучавате български език, дохождате до буквите „Ъ-ят” и „Ж-носовка”, които искат да изхвърлят. Като пише буквите, човек трябва да бъде внимателен, да не ги изкривява.
19.3.1944г.
342. Пребъдване, УС , ИБ , ПС , Мърчаево
Ако искате да изучите писмения език, трябва да знаете азбуката на този език, имената и знаците на буквите, с които езикът си служи.
342.2 Пребъдване ( втори вариант )
Искате ли да изучите писмения език, трябва да знаете азбуката на тоя език, имената и знаците на буквите, с които той си служи.
16.4.1944г.
343. Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС , Мърчаево
343.2 Най-красивият ден ( втори вариант )
Друг не пише хубаво, буквите са различни по големина, но съдържание има писмото.
1.11.1944г.
344. Факти, закони, причини, ИБ , ПС , София
344.2 Факти, закони и причини ( втори вариант )
Не е все едно, буквите не са произволни.
17.11.1944г.
345. Най-малкото приложение, ИБ , ПС , София
345.2 Най-малкото приложение ( втори вариант )
Имате буквите „а, n” и „b, n”. Буквите „b, n” означават посяване на нещо хиляди пъти.
22.11.1944г.
346. Божествени подбуди, ИБ , ПС , София
Когато се пишат буквите, имат всякога дефекти.
346.2 Божествени импулси ( втори вариант )
Такова изкривяване се забелязва и в писане на буквите. Малко хора пишат буквите добре. Ако разгледате буквите „Г и Б", виждате, че буквата „Г" носи бремето си отпред, а буквата „Б" – и отпред, и отзад.
Както цветята, така и буквите са символи на нещо.
8.12.1944г.
347. Постижения, ИБ , ПС , София
347.2 Постижение ( втори вариант )
Да се върнем към буквите.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.