Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
И тъй, братя мои, честни и добри работници на всичките клонове на общото дело в царството на Истината, които се трудите за просвещението на света и подобрението участта на всеки страдующ, приемете Благословението Божие.
Но всичко това е праведно върху ми, защото според заслугата – и заплатата, според послушанието – и благословението и според Любовта – отговорът.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
И тъй, братя мои, честни и добри работници на всичките клонове на общото дело в царството на Истината, които се трудите за просвещението на света и подобрението участта на всеки страдующ, приемете Благословението Божие.
Но всичко това е праведно върху ми, защото според заслугата - и заплатата, според послушанието - и благословението и според Любовта - отговорът.
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
И тъй братя мои, честни и добри работници по всичкитѣ клонове на общото дѣло въ царството на Истината, които се трудите за просвѣщението на свѣта, и подобрението участьта на всѣкъ страждующъ; приемете благословението Божие.
Но всичко това е праведно върху ми; защото спорѣдъ заслугата и заплатата; спорѣдъ послушанието и благословението и споредъ любовьта, отговора.
20.10.1898г.
3. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско, ИБ , Варна
Но Бог се вечно не гневи Милостта Му е в род и род, благостта Му пребъдва винаги с тези, които Го любят, и благословението Му не се оттегля Той ви ръководи през всичките тъмни времена с крепка десница и окото Му бди за вас особено когато преминавахте през опасните пътища на този свят.
28.8.1907г.
4. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
При заминаването си Приятелите ни казват: „Да пребъде благословението Ми през цялата година към вас.“
22.8.1908г.
5. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
От тази изповед, която правите сега, зависи и благословението, което ще дойде.
Когато ви обсеби някой лош дух, той ви демагнетизира и тогава изгубвате благословението, което ви предстои.
Защото благословението ще дойде само тогава, когато победите в себе си тия мисли.
26.5.1912г.
6. Подквасата, ИБ ,
Виждаме, че Яков взема с хитрост първородството на Исав чрез едно блюдо леща и после поднесе Исаку мнимия лов, та взема благословението.
6.9.1912г.
7. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Ние често пъти искаме Господ да ни благослови, викаме към Господа и повидимо като че ли усърдно викаме, но понеже едновременно с нашия в ик се привързваме и о света, то благословението не настъпва.
29.3.1914г.
8. Ето човекът, НБ , София
Ако кажете: „Пуснете Го, той е наш Господ“, вие сте разрешили въпроса и ще дойде благословението.
23.8.1914г.
9. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Мойсей вдигна дясната си ръка и правеше таквизи чудеса, а вие можете ли да вдигнете дясната ръка, както трябва? Но ние сме в дисхармония с невидимия свят, по отношение вдигането на ръцете и тази е причината, гдето не можем да се ползваме от благата и благословението на Небето.
17.8.1915г.
10. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
И ако дойде туй време и чувалите ви са скъсани, благословението ще мине и замине, без да получите това благословение.
Да имате благословението на Господа! (''Обаждат се всички: Амин.)''
1.1.1917г.
11. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Сега няма да ви благославям – не правя това. – Защо? Ако изпратя благословението си, и у вас има плевели, и те ще израснат.
Нека отсега нататък дойде радостта и благословението между човечеството.
11.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Сега нѣма да ви благославямъ – не правя това. – Защо? Ако изпратя благословението си, и у васъ има плѣвели, и тѣ ще израснатъ.
Нека отсега нататъкъ дойде радостьта и благословението мѣжду човѣчеството.
7.1.1917г.
12. Растете в благодат!,  НБ , София
12.2 Растене и познание ( втори вариант )
Това е благословението, което Христос ви даде преди две хиляди години.
21.1.1917г.
13. Двамата господари,  НБ , София
Да бъде благословението на Любовта на живия Господ с всички ви.
18.2.1917г.
14. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Ако не познавате Христа, благословението на лошитѣ духове ще се прѣвърне за васъ на зло.
22.3.1917г.
15. Кръстът,  НБ , София
Дали със спуснати ръце и с лица, обърнати нагоре към Бога, помагащи на своя народ и на човечеството? Този е пътят на благословението, ако искате Христос да благослови децата и приятелите ви.
Нека Господ ви даде благословението да си отидете с Него (Обаждат се: Амин).
5.4.1917г.
16. Оправдание и спасение, ИБ , БС , София
Искам да бъдете тихи, спокойни и благословението, което дойде, ще бъде толкова, колкото ви е потребно.
8.4.1917г.
17. Яков и Исав,  НБ , София
Според еврейския закон, Исав, като първороден, трябвало пръв да получи благословението на баща си.
Но бащата, който обичал повече Исава, считал, че е законно, като първороден, той да получи благословението. Така Яков получи благословението на баща си вместо Исава, за което понесе последствията на своята постъпка.
За да вземе Яков благословението на баща си, тя го заставила да излъже. Значи, Яков бил на такава възраст, когато съзнателно откраднал благословението, което се падало на Исава.
Той казва: Защо ми е благословението? Животът е на земята, тук е всичко.
17.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Споредъ тогавашнитѣ обичаи, на Исавъ се е падало да приеме благословението на баща си, като първороденъ, но въ ума на Якова, по-малкия братъ, се заражда желание да отнеме благословението на Исава.
У майката се заражда желание, нейниятъ любимъ синъ да вземе първородството, а бащата обичалъ повече Исава и искалъ, както се слѣдва по обичая, той да приеме благословението. Майката Ревека, като чу това, каза на Якова: „Баща ти каза на Исава да отиде на полето и да му сготви хубаво ястие, за да го благослови, затова иди ти въ стадото, вземи двѣ ярета, да ги сготвя вкусно и да занесешъ ядене на баща си, за да те благослови вмѣсто Исава.“ Яковъ отговорилъ: „Братъ ми е мѫжъ косматъ, а азъ гладъкъ и баща ми ще ме познае, тъй че вмѣсто благословението му, ще си навлѣка проклятие.“ – „Не бой се, азъ ще те измѣня“, отговорила майката. Облѣче тя Якова съ дрехитѣ на Исава, покри рѫцѣтѣ и шията му съ кожата на яретата, сготви вкусно ястие и го изпрати при бащата, отъ когото и взе благословението му.
Именно въ този периодъ той умишлено открадва благословението на брата си.
13.5.1917г.
18. Бог е съчетал,  НБ , София
18.2 Богъ е съчеталъ ( втори вариант )
Излѣзъ рано сутринь, приеми благословението на слънцето и се върни дома, не ти трѣбва да те пече повече слънце прѣзъ деня.
10.6.1918г.
19. Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС , София
Като се упражнявате така, всичките мъчнотии ще изчезнат и ще дойде благословението в света.
23.7.1918г.
20. Заведеевата майка,  НБ , София
Бъдете служители Божии, за да носите благословението Му навсякъде.
20.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Бѫдете служители Божии, за да носите благословението Му навсѣкѫде.
28.7.1918г.
21. Събличане и обличане,  НБ , София
В който ден и час дойде в ума ви една светла мисъл и в сърцето ви – добро чувство и желание да помагате на слаби и на страдащи, благословението ще потече.
21.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Въ който день и часъ дойде въ ума ви една свѣтла мисъль и въ сърдцето ви — добро чувство и желание да помагате на слаби и на страдащи, благословението ще потече.
29.9.1918г.
22. В мое име,  НБ , София
Като се намерил пред свършения факт, бащата се принудил да даде благословението си, и тримата се върнали у дома си доволни.
22.2 Въ мое име ( втори вариант )
Като се намѣрилъ предъ свършения фактъ, бащата се принудилъ да даде благословението си, и тримата се върнали у дома си доволни, Сега Христосъ се обръща къмъ всички народи и казва, че това, което днесъ става въ свѣта, е гласъ Божи.
10.11.1918г.
23. Да наеме работници,  НБ , София
Човек се ползва от благословението на ближния си, когато последният е в добро разположение по ум, по сърце и по Дух.
23.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Човѣкъ се ползува отъ благословението на ближния си, когато последниятъ е въ добро разположение по умъ, по сърдце и по духъ.
1.12.1918г.
24. Изобилният живот,  НБ , София
Обаче, щом измениш на своята Вяра, благословението се вдига от тебе.
24.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
Обаче, щомъ измѣнишъ на своята вѣра, благословението се вдига отъ тебе.
8.6.1919г.
25. Гърбавата жена,  НБ , София
Христос положи ръцете си върху главата на тази гърбава жена и каза: „Благословението на твоя син и дъщеря да почива върху тебе, те те спасиха“ Ако ви разправя миналото на тази гърбава жена, ще видите, че тя представлява велика история.
22.6.1919г.
26. Малкият закон,  НБ , София
Мойсей казва: „Господ въздава престъплението на бащите върху чедата до четвъртия род, а благословението до тисящи родове“.
20.8.1919г.
27. Правият път, СБ , В.Търново
Когато българите напуснаха солунския фронт и казаха: „Не искаме да се бием“, Господ веднага изля благословението Си – настана голямо плодородие, когато пък, докато се биеха още, нямаше такова.
26.8.1919г.
28. Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г, СБ , В.Търново
Обливане за задържане на благословението, предадено при годишната среща.
Молитва за благословението на българския народ, за да дойде Царството Божие в него;
Молитва за благословението на нашите домове и на самите нас и за благословението на домовете на нашите близки и приятели;
18.1.1920г.
29. Съмнение и вяра,  ИБ , София
Трябва ли, който се качва нагоре, да задържа благословението само за себе си? Не, той трябва да сподели радостите си с другите.
11.4.1920г.
30. Отиде след Него,  НБ , София
Ето защо, не може да очаквате благословението на невидимия свят.
9.5.1920г.
31. Запалят свещ,  НБ , София
Щом ги посетят, те им казват: Ние можем да ви поверим благословението, което Бог ни е дал.
Желая ви, да получите благословението на живия Господ.
8.8.1920г.
32. Двата принципа (Съчетание на отношенията), ИБ , БС , София
Тази година още сега трябва да се самоопределите в себе си, да бъдете искрени, защото от тази искреност зависи благословението, което искате да получите.
19.8.1920г.
33. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
– Като се разкаем, ще спрем наказанието, а като сгрешим, ще спрем благословението.
Бащата казва: „Ако не е това добро дете вкъщи, аз бих напусна дома си, но заради него, хайде, и другите ще храня.“ Тъй че за едно добро дете в къщата Господ дава благословението Си на другите.
22.8.1920г.
34. Сутрешен наряд, 22 август, СБ , В.Търново
И тъй, всяка добра мисъл, всяко добро желание, всяко добро намерение и всяко добро действие, което проникне в душата ви, в сърцето ви, в ума ви, вярвайте, че иде от живия Господ; дайте му място и ще имате благословението Му.
20.3.1921г.
35. Фарисей и садукей,  НБ , София
Само така ще имате моето благословение, както и благословението на всички добри и праведни хора.
22.5.1921г.
36. Живата енергия,  НБ , София
Ако го приложите, ще получите благословението на всички светли сили, които работят в света, на всички добри хора по лицето на земята.
36.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
Това е новото учение и малцина, ако го приложите, ще имате благословението на всички сили, които работятъ, на всички добри хора по лицето на земята.
21.8.1921г.
37. Общи упражнения, СБ , В.Търново
Малкото е законът на благословението.
10.11.1921г.
38. Свидетелството на Духа, ИБ , БС , София
Не историческия Христос, не този Христос, в Когото вярват хората, не, но онзи Христос, Който казва: "Аз съм начало и конец, алфа и омега", този, Който ви е изпратил тук, Който е изпратил благословението.
18.6.1922г.
39. Ако пребъдете в Мене,  НБ , София
И знаете случая с двамата синове на Исака: Исав и Яков, че първородният трябваше да приеме благословението, обаче вторият го прие, защото беше по-хитър. Защо Исав не прие благословението? Защото ходеше да се занимава с ловджийство, да бие животни, а Яков какъв беше?
25.8.1922г.
40. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Тогава ще имаме Любов и ще дойде благословението върху нас.
24.12.1922г.
41. Защо не можахме,  НБ , София
Ръководя се от принципа: в малкото се крие благословението, И вие спазвайте този принцип.
31.12.1922г.
42. Простри ръката си!,  НБ , София
Да се отвори то така, че всички хора да приемат благословението, което иде отгоре.
11.2.1923г.
43. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
43.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Някога чрез известен порок в човека или в народа, Бог изпраща благословението си чрез него.
19.2.1923г.
44. Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК , София
Те се молят, молят и казват: „Ще дойде благословението“.
22.3.1923г.
45. Тритѣ допирни точки, НБ , ИБ , София
Ако посѣешъ една нива, Богъ ще те възнагради; ако съградишъ една кѫща, Богъ ще те благослови, въ всѣко направление ще имашъ благословението Му.
Желая благословението на Любовьта да се излѣе въ живота ви. (Аминъ)
Желая благословението на Мѫдростьта да се излѣе въ умоветѣ ви. (Аминъ.)
Желая благословението на Истината да се излѣе въ вашата воля и вашитѣ дѣйствия, и Богъ да бѫде съ насъ и да работимъ всички за Неговата слава, и за въдворяването на Неговото царство, царството Божие на земята. (Аминъ.)
45.2 Трите допирни точки ( втори вариант )
Ако посееш една нива, Бог ще те възнагради; ако съградиш една къща, Бог ще те благослови; във всяко направление ще имаш благословението Му.
Желая благословението на Любовта да се излее в живота ви.
Желая благословението на Мъдростта да се излее в умовете ви.
Желая благословението на Истината да се излее във вашата воля и вашите действия и Бог да бъде с нас, и да работим всички за Неговата слава и за въдворяването на Неговото Царство, Царството Божие на земята.
25.3.1923г.
46. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
Ще иде въ нѣкое село, ще каже на селянитѣ: „Тази година ще имате хубаво жито, любеницитѣ, ябълкитѣ, крушитѣ, гроздето, всички плодове ще станатъ, дѣцата ви ще бѫдатъ здрави“, и като си излѣзе, ще дойде благословението.
8.4.1923г.
47. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
И Христосъ обѣснява на своитѣ ученици и казва: „Азъ оставямъ благословѣнието на моето учение въ васъ, идете да проповѣдвате това учение, учение на Любовьта“.
47.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
Покълването на житното зърно не е нищо друго, освен отваряне на Божествената врата, отдето иде благословението.
28.6.1923г.
48. Божественото и човешкото, ООК , София
Аз искам всинца да бъдете по-благоприятни на Господа – нищо повече! Да имате благословението на този, живия Господ, който е създал всичко, да имате Неговото съдействие, Неговата Любов, Неговата Мъдрост, да изпълнявате Неговата воля – има ли нещо по-хубаво от това? – Няма.
2.7.1923г.
49. Разцъфтяване на човешката душа,  МС , София
Сега, моето желание е, да имате съдействието, благословението на цялото Всемирно Бяло Братство, да имате благословението на Христа, който е глава на това Братство, да имате и Любовта Божия, която е смисълът на живота.
28.10.1923г.
50. Изпитвайте Писанията!,  НБ , София
Сега да бъдем велики по Любов, велики по Мъдрост, велики по Истина, велики по смирение, велики по кротост, по въздържание, велики по безкористие, велики, велики! Така искам! И ще имате благословението на Този, на Когото думите никога не се изменят.
16.3.1924г.
51. Който дойде при мене,  НБ , София
И най-долната служба да изпълнявате, ако сте свързани с Бога, животът ви ще бъде рай: дето и да стъпите, оттам ще потекат извори, оттам ще дойде благословението. В който и дом да влезете, вие ще бъдете приети като Якова, на когото Лаван каза: „Откак дойде в моя дом, благословението потече." Да, но когато същият Яков бягаше от брата си, Бог му каза: Ти взе първородството и благословението на своя брат, но това не е съгласно с моята воля.
26.3.1924г.
52. Добрите и лошите мисли, ООК , София
Мнозина, не само между вас, но и между хората от целия свят, очакват благословението по един материален начин.
52.2 Добритѣ и лошитѣ мисли. ( втори вариант )
Мнозина, не само между васъ, но и между цѣлия свѣтъ очакватъ благословението по единъ материаленъ начинъ.
30.4.1924г.
53. Добрите и лошите, ООК , София
После проследете живота на Яков! Той стана праотец на евреите, но много пати главата му – какви ли мъчнотии нямаше! Той взе благословението на брат си, но цели четиринайсет години трябваше да странства, да служи на две жени, и след като се върна при брат си, трябваше да плаща данък три години.
4.5.1924г.
54. Каквото попросите,  НБ , София
Ще кажете, че първо трябва да обичате Господа, а после природата. – Съгласен съм, но питам: Хората обичат ли Господа? Какво ще кажат патриарсите и владиците, служители на Бога, с корона на глава, обичат ли Господа? – Ама ние имаме благословението на Господа, ние сме свързани с Него. – Щом е така, нека някой от сегашните владици и патриарси тури ръката си върху главата на болни и ги изцели. – Това е било във времето на Христа, Той имал тази сила.
1.6.1924г.
55. И валя дъждът,  НБ , София
И днес вали дъжд и носи благословението на света.
7.7.1924г.
56. Топлината на живота, МС , София
С други думи казано: колкото по-голямо количество калории от топлината на сърцето си можете да използвате, толкова по-голямо е благословението, което ви се дава.
31.8.1924г.
57. Правила на разумния живот, СБ , София
Често вие си задавате въпроса: „Защо между нас стават такива работи, защо Господ не ни благослови?“ Как ще ни благослови? Ако вътре в сърцето ти има една дисхармония, ако вътре в ума ти има една дисхармония, ако вътре във волята ти има една дисхармония, благословението не може да дойде.
Но да няма колебания! Господ е решил да ни благослови и ще ни благослови – и благословението ни никой не може да отнеме.
57.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Често вие си задавате въпроса: защо между нас стават такива работи, защо Господ не ни благослови? Как ще ни благослови? Ако вътре в сърдцето ти има една дисхармония, ако вътре в умът има една дисхармония, ако вътре във волята ти има една дисхармония, благословението не може да дойде.
Но да няма колебания! Господ е решил да ни благослови, и ще ни благослови, и благословението ни никой не може да отнеме.
13.7.1925г.
58. Малкият стрък, ИБ , Мусала
58.2 Малкият стрък ( втори вариант )
Благословението идва всякога, когато посеете нещо.
15.11.1925г.
59. Заведоха Исуса, НБ , София
Аз гледам лицата на някои от вас са отчаяни, обезсърчени, някой път не искате да живеете, защо е всичко това! Нали от 2 000 години сте християни, обичате Христа, защо дигате шум? Защо се карате, мъже и жени, я ми кажете? Срамота е! Ние, които имаме благословението на Бога и които седим милион пъти по-горе от зайците, караме се.
31.3.1926г.
60. Кръг и елипса, ООК , София
Бог му каза: „Ти купи от брата си първородството за една чиния леща и после получи благословението на баща си, но това не беше Божествена постъпка.
7.4.1926г.
61. Три вида съзнание, ООК , София
Откаже ли се от възложената му работа, друг някой ще я извърши, но и благословението ще получи.
14.7.1926г.
62. Право мисли!, ООК , София
Щом получи благословението от Бога, този човек трябва да поеме известни задължения към онзи, за когото се е молил или поне да му занесе Божието благословение. При това той сам трябва да занесе благословението на своя ближен, а не слугата.
24.8.1926г.
63. Да не бъдете съдени, СБ , София
В края на краищата, все ще има една придобивка, все ще има благословението на Бога, но да не се връща назад.
10.10.1926г.
64. Затова се родих,  НБ , София
В Писанието се казва: “За всяко престъпление Бог въздава всекиму до четвърти и до десети род, а за всяко добро дело Бог дава благословението си за тисячи родове.”
13.10.1926г.
65. Свободно движение, ООК , София
Щом вдъхновението се прекъсне, прекъсва се и благословението.
17.11.1926г.
66. Устои на съзнанието, ООК , София
Като поседи малко при вас, той ще ви остави благословението си и ще замине, като обещае, че от време на време ще ви пише по едно писмо.
21.11.1926г.
67. Как ти се отвориха очите,  НБ , София
Само по този начин той ще получи благословението на Господа, на баща си, на майка си и ще бъде щастлив в своя живот.
5.1.1927г.
68. Право разбиране, ООК , София
В него има труд, мъчения, усилия, но главното няма – благословението.
30.1.1927г.
69. Неизвестни величини,  МОК , София
Събуди ли се Божественото съзнание в човека, той става извор, от благословението на който могат да се ползуват всички живи същества.
30.3.1927г.
70. Съпротивление, напор и стремеж, ООК , София
Небето не изпраща благословението частично, но общо.
Благословението след това идва. Не дойде ли първо Любовта, нищо няма да разберете от благословението.
4.5.1927г.
71. Принципи на нещата, ООК , София
Като правите баните си, ще се молите на Бога да ви очисти чрез тях и ще благодарите за благословението, което Той ви изпраща от небето.
12.6.1927г.
72. Дойде на себе си,  НБ , София
Ще кажете: ами, ако Господ ни забрави? Похлопате ли веднъж, ще чакате, докато Господ изпрати благословението си.
15.6.1927г.
73. Връзка на съзнанието, ООК , София
Голям беше кранът, през който благословението от невидимия свят тече през тези две минути. — Какво ще направим за две минути? За какво първо да мислим? — Първата минута ще мислите за любовта си към Бога, а втората минута - за любовта си към ближния.
4.9.1927г.
74. Мнозина казваха,  НБ , София
Когато Бог ви изпраща своето благословение, спазвайте същия закон: Не бързайте сами да вземете благословението си, но почакайте Бог да ви го даде с ръката си! Та когато минеш покрай Божественото лозе, не бързай сам да си откъснеш, никой да те не види, но почакай час, два, три, докато стопанинът дойде, сам да ти откъсне един грозд и да ти го подаде с ръката си.
18.9.1927г.
75. Зарадваха се учениците,  НБ , София
Благословението седи в прощение на греховете.
9.10.1927г.
76. Мек ответ,  НБ , Русе
Щом тичаш след Господа, и благословението ще дойде. – Кога ще дойде това благословение? За умните, за благородните хора отчаяние няма и обезсърчение няма.
6.11.1927г.
77. И рече Бог,  НБ , София
И сега, за да дойде благословението в света, хората трябва да минат през големи страдания.
22.3.1928г.
78. Изгревите на слънцето,  ИБ , София
Отивате при дърваря и му казвате: дай ми от благословението на слънцето! Той ви пита: колко ще заплатите за него? Ето, де се проявява човешкото.
2.5.1928г.
79. Добри и лоши условия, ООК , София
И ако на праведния се каже, че ще получи благословение за добрия си живот, а той се отпусне и започне да греши, благословението му ще се отнеме и ще се замени с наказание.
3.6.1928г.
80. Вечно веселие,  НБ , София
Баща ми може да ме попипа и ще се явя пред очите му като прелъстник и ще навлека на себе си проклятието му, а не благословението".
Той взе парите от баща си – благословението – и си отиде радостен и богат.
По същия начин иде и благословението на хората.
14.9.1928г.
81. Външни и вътрешни влияния,  МОК , София
Най-малкото приложение носи благословението на Бога.
21.11.1928г.
82. Постоянни и непостоянни величини, ООК , София
Неговата вярност към вас се изявява с благословението, което Той всеки момент ви изпраща.
9.1.1929г.
83. Закон за възможности – закон на опуленс, ООК , София
Луната го учи как да се пълни и празни, как да разбогатява и осиромашава, а звездите го учат, как да задържа благословението в себе си.
20.3.1929г.
84. Непреривно движение, ООК , София
Благословението и нещастието им се дължи на съчетанието на силите, които се крият в тия числа.
7.4.1929г.
85. Той е реченият,  НБ , София
Влезте в пътя на любовта, дето няма кал, сняг и прах; седнете на зелената росна трева, при ароматните цветя, и се унесете в гласа на пойните птички и благословението на ангелите и светиите, които живеят и проповядват Живия Господ.
6.6.1929г.
86. Естественото състояние,  МОК , София
Така той ще използува благословението, което те носят в себе си.
13.10.1929г.
87. Вечно благовестие,  НБ , София
Какво придоби Яков с това? Той получи благословението на баща си, но с това си навлече омразата на брата си, който се закани да му отмъсти, след смъртта на баща си.
87.2 Вечно благовестие ( втори вариант )
Той каза: „Боя се, че баща ми ще ме познае и вместо благословението му ще получа неговото проклятие. Питам, какво спечели Яков, като излъга баща си? Брат му Исав каза: „Ти получи благословението, но нека веднъж умре баща ми, аз ще ти покажа как се измамва човек."
3.11.1929г.
88. Чуха, че иде Исус,  НБ , София
Който намери такова богатство, едновременно с това той получава и благословението на неговия собственик.
17.11.1929г.
89. Сам се опасваше,  НБ , София
Той разбрал, че благословението върху дома му дошло заедно с раждането на детето. Със смъртта на детето и благословението от дома се дигнало.
89.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
Значи това дете си дошло с благословението.
9.3.1930г.
90. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Значи, който люби Бога, ще получи благословението Му, преди да е попросил нещо от Него.
20.4.1930г.
91. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Щом изгуби благословението на Господа, т.е. имунитета срещу злото и нещастието, човек отслабва и умира.
18.6.1930г.
92. Абсолютна вяра, ООК , София
Дойде ли тази светлина у вас, вие ще се ползвате от благословението на Божествения свят.
13.8.1930г.
93. Начало и край, ООК , СБ , 7-те езера
Тя ще ви донесе благословението на Бога.
19.8.1930г.
94. Виждане и съзнаване, СБ , РБ , Рила
После, трябва да опитате съзнанието на този извор, т.е. благословението, което той носи със своята вода.
20.8.1930г.
95. Познава гласа му, СБ , РБ , Рила
Той взе първородството от брат си, излъга баща си, като се представи вместо брат си Исав, и по този начин взе благословението от баща си.
26.8.1930г.
96. Божият глас, ООК , София
Искате ли да се ползвате от благословението Му, пазете името Му свещено в ума, в сърцето, в душата си.
96.2 Божият глас ( втори вариант )
Докато пазите туй име свещено, всичко е свещено, в него седи благословението, хубавото, красивото.
23.11.1930г.
97. Общение с Бога,  ИБ , София
Бог, като чуе тази молитва, изпраща благословението си върху тази душа и казва: „Умно дете е това, то ще се изправи.
4.1.1931г.
98. Здрава основа,  УС , София
Ако ги нарушавате, благословението ще ви се отнеме.
21.1.1931г.
99. Дишането на човека и на животните, ООК , София
От тебе се иска едно: да застанеш на такова място, че да попаднеш на благословението, което иде от Бога.
11.2.1931г.
100. Израз на Божествените идеи, ООК , София
Когато светията влезе със старите дрехи в някой дом, с него заедно влиза и благословението.
1.3.1931г.
101. Първичната храна,  УС , София
Да чака 38 години, докато слезе ангелът да размъти водата! Други преди него взимали благословението, и той си казвал: „И моят ангел ще дойде“. Не струва ли да чакаш 38 години, да дойде твоят възлюбен и да ти се усмихне? Христос го погледнал и го запитал: „Искаш ли да бъдеш здрав?“ – „Господи, няма кой да ме сложи във водата, когато тя се размъти.“ Какво голямо търпение имал този човек! Той казвал: „Други, които имаха по-голяма нужда от мене, взеха благословението, и аз трябваше да чакам“.
29.3.1931г.
102. Истински поклонници,  УС , София
Пожелай им доброто, за да дойде благословението и върху тебе, и върху тях.
17.6.1931г.
103. Музикален живот, ООК , София
Колко пъти ще бъдат освиркани! Колко пъти кръв ще тече от порите им! Който издържи изпита си, ще получи благословението на природата.
12.7.1931г.
104. Симон Петър,  РБ , 7-те езера
Вършим ли волята Божия, ще имаме благословението на Бога, а почитта и уважението на хората.
1.8.1931г.
105. Обич, разумност и истинолюбие, СБ , РБ , 7-те езера
Където има условия, благословението минава от човек на човек.
Няма ли връзка между отделните факти и явления в живота, и благословението не може да дойде.
5.8.1931г.
106. Мястото на Бога, СБ , РБ , 7-те езера
Където е минала тя, навсякъде е оставила благословението си.
То трае само един момент, след което вратата на благословението се затваря.
Разбирането ще дойде отгоре, както и благословението.
19.8.1931г.
107. Сила, разумност и добро, СБ , София
След птиците дошли хората, да вземат благословението си: те се спрели пред масите, на които били поставени семената и книгите – от книгите те започнали да се учат, а семенцата пръснали по целия свят.
20.1.1932г.
108. Раждане и растене, ООК , София
Това значи, там ще получи благословението си.
13.3.1932г.
109. Приложете добродетел,  НБ , София
Благословението е в сиромашията, а придобивката е в богатството.
13.4.1932г.
110. Закон на вярата и любовта, ООК , София
Щом дойде благословението, ти взимаш мотиката, четката или перото и отиваш на работа.
110.2 Законът на вярата и Любовта ( втори вариант )
Като дойде благословението, тогава вземам четката, мотиката, перото.
8.5.1932г.
111. Обич и знание,  УС , София
Питам: Кой от вас не е срещал в живота си жената с черните очила, която му причинила зло? И кой от вас не е видял човека с благородното лице, който му донесъл Божието благословение? Следователно хванете правата мисъл в себе си и благодарете за благословението, което ни носи тя.
22.5.1932г.
112. Двете страни на света,  УС , София
Когато ангелът ти носеше благословението, ти само отвори очите си и каза: „Остави го настрана, ще го взема“. Те са същите, които ти донесоха благословението.
12.6.1932г.
113. И видя там човек,  НБ , София
Благословението не е в многото в света, то е в малкото.
27.7.1932г.
114. Подражатели на Бога, СБРБ , 7-те езера
Благословението на всеки човек е специално за него.
24.8.1932г.
115. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Ако разправяте за него преди да сте го опитали, вие ще се лишите от благословението, което той носи.
23.10.1932г.
116. Слабото и силното,  УС , София
Ако не знаеш да целуваш, няма да получиш благословението на природата. Дълго време ще ходиш на баня, дълго време ще чакаш, докато един ден получиш благословението на природата, т. е. на красивата мома.
18.12.1932г.
117. Живият хляб,  НБ , София
Ако в твоята глава не може да има един светия, какъв човек ще бъдеш? Аз казвам, ако в твоята глава не може да живее една светла идея, която да те направлява в твоя път, да носиш благословението, умът ти ще бъде помрачен, ще бъдеш песимист – че жена ти крива, мъжът ти крив, всичките условия криви.
117.2 Живият хляб ( втори вариант )
Ако в твоята глава няма светия, какъв човек ще бъдеш? Ако в главата ти няма една светла идея. която да те направлява в твоя път, да носиш благословението. умът ти ще бъде помрачен, ще бъдеш песимист и ще мислиш, че жена ти е крива, мъжът ти е крив, целият свят е кри в.
1.1.1933г.
118. Топли чувства и светли мисли,  УС , София
Ако я отнемете, с това заедно отнемате и благословението му.
27.1.1933г.
119. Времето на доброто,  МОК , София
Обаче, трябва да знаеш времето, когато благословението се раздава и да познаваш добрите и съвършените хора.
26.2.1933г.
120. Блажени сте,  УС , София
Човек възприема благословението, което иде, чрез ушите, очите, носа и устата.
5.3.1933г.
121. Мир на този дом,  НБ , София
Те носят благословението със себе си.
121.2 Мир на този дом ( втори вариант )
Те носят благословението със себе си.
2.4.1933г.
122. Радостта,  НБ , София
И казва, че останало благословението.
122.2 Радостта ( втори вариант )
Казано е: Като се яви Христос при учениците си, те се зарадваха, понеже ги посети Онзи, Който носи любовта, Който носи мъдростта, Който носи истината, а това за тях е благословението.
19.7.1933г.
123. Отношение между нещата, ООК , София
123.2 Съответствие на нещата ( втори вариант )
Ако вие държите мисълта си свободна и вярвате в Бога и очаквате Той да ви благослови, то благословението ще дойде.
26.7.1933г.
124. Основа на знанието, ООК , София
Някога ти благославяш къщата, но нито благословението иде, нито нещастието.
124.2 Основа за знанието ( втори вариант )
Но нито благословението остава, нито къщата изгаря. Кое е по-хубаво: къщата да изгаря и благословението Божие да дойде, или нито благословението да дойде, нито проклятието да стане? Кое е по-хубаво? Срещне ме някой и казва: „Господ здраве да ти дава.
22.11.1933г.
125. Търпелив и добър човек, ООК , София
Като станете сутрин, трябва да разбирате, коя част на вашия организъм е отрицателна и коя е положителна, от коя част на вашия организъм ще дойдат благословенията? Някой път благословението може да дойде от ръката ви, друг път от езика ви, трети път от окото ви, от ухото ви от краката ви, а някой път благословението няма да дойде от никъде.
17.12.1933г.
126. Освободеният роб,  НБ , София
Ако искаш да прогресираш, ако искаш да се повдигнеш, ако искаш да добиеш благословението на природата, не само веднъж ще дойдеш на Земята.
14.1.1934г.
127. Слушай, сине Мой!,  НБ , София
По-напред, като дойде някой при мене, аз подам си ръката и казвам: „Плати сега!“ Дам му благословението си.
31.1.1934г.
128. Съществените правила, ООК , София
Да знаете, че Неговият гняв е само до 4 поколения (100 години), а пък благословението Му е до тисящи родове, един много дълъг период.
25.4.1934г.
129. Сигурният пазител, ООК , София
Благословението трябва да дойде.
27.5.1934г.
130. Има време,  НБ , София
Ти нямаш благословението на никого от тях, тръгнеш на своя глава и след туй се оплакваш.
30.9.1934г.
131. Послушание,  УС , Русе
Съвременните хора се мъчат, трудят и работят, но в края на краищата завършват с разочарования. – Защо? – Защото са работили без благословението на Бога.
Казаха ми, че тук обичаят бил такъв, че всеки, който се нахранвал, трябвало да бъде бит.“ Беят му казал: „Това се отнася само за ония, които като получават Божието благословение, не благодарят и не славят Бога, но спират благословението. Като им се сипва ядене, ненахранили се още, те казват: „Стига, стига толкова!“ По този начин те прекъсваха течението на благословението.
16.11.1934г.
132. Променчиви величини,  МОК , София
А някой път, след като ги хвърлят, от никъде не им идва благословението.
18.11.1934г.
133. Езикът на дъгата,  УС , София
Другият син, обаче, получи благословението на баща си и той остана да живее на земята. Добрият син остана да живее с благословението на бащата.
25.11.1934г.
134. Петте постижения,  УС , София
Причината за това се дължи на факта, че Ной е вдигнал благословението си от Хам.
5.12.1934г.
135. Веселие и радост, ООК , София
Щом помислите за тях, като четете това, вашият живот се свързва с тях и благословението на апостол Павел и всички други вие възприемате, понеже те са проводници на Божията любов, и мир навлиза в душата ви, и онова, което нас ни смущава, то си отива.
9.12.1934г.
136. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
Подпомогнат от майка си, Яков успя да получи благословението на баща си.
136.2 Абсолютна и Относителна реалност ( втори вариант )
Той накарва брата си, който се връща от лов и нищо не беше убил, нали знаете кои бяха тия двамата братя Исав и Яков, Яков казва на брата си: „Ще ти дам от моята леща, но ако ти ми дадеш първородството си.“ Значи първородният имаше право да вземе благословението на баща си. И когато баща му недовиждаше нищо, той искаше да вземе благословението. А сега Яков изисква благословението, понеже наполовина е спечелил делото. И баща му казва: „Не беше ли ти онзи? Брат ти открадна благословението.“ Плаче големият син, казва: „За мене няма ли малко?“ Но бащата и за него намери оттук–оттам, каквото може да намери от себе си, едно малко благословение и предсказва – ще дойде един ден, когато той ще се освободи от ония връзки, които вътре са образувани.
Но по някой път се възмущавате от характера на Исав, че той не е ценил благословението.
13.1.1935г.
137. Причинният свят,  УС , София
Значи това, което е благословение за умствения свят, не е благословение за астралния; благословението за астралния свят пък не е благословение за физическия.
20.1.1935г.
138. Товарене и разтоварване,  УС , София
Ако не беше паднал, той щеше да се лиши от благословението на Бога.
23.1.1935г.
139. Новият опит, ООК , София
Аз като се моля, няма да дойде до него благословението направо. Аз като се помоля, благословението най-първо ще дойде в мене и след като дойде то, аз трябва да му го пратя.
3.2.1935г.
140. Ценната дума,  УС , София
Ето защо, благословението, което хората получават на земята, идва от духовния свят.
140.2 Ценната дума ( втори вариант )
Тъй щото благословението, което хората получават на земята, иде от духовния свят.
12.5.1935г.
141. Светите Твои градове,  НБ , София
Ако чакаш като забогатееш и тогава да дадеш, тогава и ти приемаш благословението си, когато заминеш за оня свят.
26.5.1935г.
142. Възходящият път,  УС , София
142.2 Възходящият път. (Трите думи. Писмото) ( втори вариант )
Ти ще се молиш, и ще очакваш Господ да ти даде някакво благословение, и няма да дойде благословението.
23.6.1935г.
143. Сгърбената жена,  НБ , София
И като го намери, сипва отгоре благословението си.
18.8.1935г.
144. Пробни страдания, СБ , РБ , 7-те езера
Като разбраха, че първо ще дойдат страданията, а после благословението, много от тях избягаха.
1.9.1935г.
145. С человечески езици, СБ , РБ , София
В благословението се крият Божиите блага.
2.9.1935г.
146. Стари и нови разбирания, СБ , РБ , София
Защо? – Защото благословението ще мине първо през него, а после през другите.
За онзи, който обича, който върши волята Божия, благословението ще дойде и сега, и следната година.
8.12.1935г.
147. Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги,  УС , София
Че, той като дошъл вкъщи, у вас, и си заминал и остави благословението в дома, този човек е добър.
Благословението Божие следва с него.
147.2 Трите книги ( втори вариант )
Достатъчно е да ви посети една Божествена мисъл, за да се ползвате от благословението на Божествения свят. Добрият и свят човек се познава по благословението, което носи на хората.
5.1.1936г.
148. Знайният Бог, УС , София
Понеже онези, които вярват в онова, което Бог им е дал, благословението е за тях.
8.1.1936г.
149. Трите плода, ООК , София
А ти сега казваш: "Дали Бог ще ми прости греховете?" И в тебе ще остане тогава онова чувство на благодарност, че Той е излял Любовта си, че ти е дал благословението си.
19.1.1936г.
150. Непроменливи величини, УС , София
Под „изгрев“ разбираме благословението на Бога, което има към нас.
150.2 Устойчиви величини ( втори вариант )
Който приеме благословението на един ангел, той се чувства силен, разположен, готов за велики подвизи и дела.
Дето е изгревът, там е благословението на Бога.
14.2.1936г.
151. Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК , София
Защо се борил? Ангелът му казва: „Ти брата си излъга, взе му благословението.
1.3.1936г.
152. Тази заповед приех от Отца си,  НБ , София
Колко пъти досега исках да ви се помогне, но отнема се отсега нататък благословението.
29.3.1936г.
153. Да се възприеме Словото, УС , София
153.2 Възприемане на словото ( втори вариант )
Като правиш това, ти всякога ще се ползваш от благословението на любовта.
3.1.1937г.
154. И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!,  НБ , София
„Иди да повикаш всички сакати, клосни, хроми, слепи“, които дяволът е целунал, за да приемат Божието благословение – благословението на любовта – и да станат хора. Та, когато поканите някой свой брат на угощение у дома си, не трябва само да му дадете да яде, но ще го прегърнете, ще го целунете, та като излезе от дома ви, да помни, че сте го целунали, че сте му дали нещо от благословението на любовта.
8.1.1937г.
155. Което мислиш, става,  МОК , София
155.2 Което мислиш, става ( втори вариант )
Благословението, което Господ ти дал, дай го на другите.
13.1.1937г.
156. Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола, ООК , София
Сега турете идеята, че „Махар“ е благословението на Бога, което слиза и достига до нас. „Бену“ е благото, което придобиваме и го възнасяме нагоре.
17.1.1937г.
157. Учение и служение,  УС , София
157.2 Учение и служение на Бога ( втори вариант )
Значи, като си дигна ръката да ви благословя, аз казвам: Признавам благословението, което Господ ви е дал.
29.1.1937г.
158. Грозота и красота,  МОК , София
След като приемеш благословението, което иде отгоре, Небето пак се отваря.
158.2 Грозота и красота ( втори вариант )
След като приемеш благословението, което идва отгоре, небето пак се отваря.
24.2.1937г.
159. Не ограничавай Божественото, ООК , София
Той им даде благословение и им каза: „Призовавам на вас благословението на Отца Моего.
28.2.1937г.
160. Ти си Христос, Син на Бога живаго,  НБ , София
Обаче, след като остави благословението си на хората, Христос почна да се въздига нагоре със своята мисъл и си замина.
21.3.1937г.
161. Старото отмина,  УС , София
Проповедникът би ви казал: Бог да ви благослови! Аз ще ви кажа: Понеже благословението ви е дадено, Бог да ви даде здраве! Но и здраве имате.
161.2 Три фази има ( втори вариант )
Благословението вие си имате.
23.3.1937г.
162. Да живеем за Господа,  ИБ , София
Благословението на майката и на бащата отваря път на децата в живота.
21.4.1937г.
163. Възможности в живота, ООК , София
Бог сипе благословението си върху всички живи същества.
23.4.1937г.
164. Гамите на светлината и топлината, МОК , София
Така работи законът: ако Бог е допуснал страданията, доброто ще дойде след тях; ако Бог даде Доброто, благословението ще дойде след него; след Божието благословение идва Божията любов. Ако страданието не идва, не идва и Доброто; ако Доброто не идва, не идва и благословението; ако благословението не идва, и Любовта я няма. Затова казвам: страданието трябва да дойде, за да дойде Доброто; Доброто трябва да дойде, за да дойде благословението; Божието благо трябва да дойде, за да дойде Божията Любов.
13.6.1937г.
165. Проводници на любовта,  УС , София
165.2 Проводници на Неговата Любов ( втори вариант )
И на вас, като почнете да служите на Бога и да изпълнявате Волята Божия, и на вас ще служат ангелите и ще донасят благословението.
25.7.1937г.
166. Основните тонове, СБ , РБ , 7-те езера
Вятърът подтиква човека към мисъл, кара го да ???мрели за благословението, което всеки ден получава. Кара го да мисли, да търси начин, как по-разумно да употреби благословението, което е получил.
28.7.1937г.
167. Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
167.2 Реалното и идеалното ( втори вариант )
Гневът на Бога продължава до 100 години, а пък благословението Му продължава до хиляди години.
17.10.1937г.
168. Сърцето и умът,  УС , София
Щом отнеме благословението си, казваме, че Бог не е с нас.
2.1.1938г.
169. Доброто и светлината,  УС , София
Ако не можеш да получиш благословението чрез добрия, Бог ще го изпрати чрез лошия. За предпочитане е да получиш благословението чрез добрия човек, за да не дойде лошият при тебе. Ако лошият ти донесе благословението, не се оплаквай от него, не казвай, че е лош, но си кажи: Господи, не разбирах закона Ти.
5.1.1938г.
170. Съзвучие, ООК , София
Следователно, като влезеш в морето, ще имаш една лодка, ако нямаш лодка, благословението ще иде във водата, ще се разтопи, значи нищо няма да остане. Когато вашата лодка е във водата, вие ще запазите благословението.
16.1.1938г.
171. Двете жени, УС , София
Той ви е създал чисти и ви е пратил на земята с благословението си, да се ползвате от благата на живота.
Това е благословението, което Бог е дал на българина.
6.2.1938г.
172. Явих ви го!,  НБ , София
Искам да се посмеете малко, понеже, когато човек се смее, благословението иде.
27.2.1938г.
173. Единство в живота,  УС , София
В страданието се заключава благословението на сълзите.
25.3.1938г.
174. Законът на музиката,  МОК , София
Тогава, ако дойдете до „Тао би“ – „Тао“ е благословението. В „тао“ очакваш благословението, ти се подготвяш, за да влезе туй благословение в тебе. За да влезе благословението трябва да съзнаваш.
Благословението после ще дойде. „Фир-фюр-фен тао би аумен“ – Калта на грънци трябва да се превърне.
27.4.1938г.
175. Божественият импулс, ООК , София
Но изток е туй място, дето иде благословението.
15.5.1938г.
176. Главните точки,  УС , София
От благословението, което получава моя ближен, има дял и за мене.
18.5.1938г.
177. Доброта, разумност, любов, ООК , София
Мнозина хора пипат златото, но те са оцапали това злато и не могат да възприемат благословението, което иде чрез златото.
25.5.1938г.
178. Правият и кривият път, ООК , София
Господ казва: Ти измами брата си, взе му благословението. Аз ти взех благословението, сега ида при тебе да си изправя погрешката.“
22.6.1938г.
179. Добрият живот, ООК , София
Ако не Го спрете в Неговата помощ, благословението ще дойде.
12.8.1938г.
180. Милосърдие, СБ , РБ , 7-те езера
Може ли да не успява в работите си онзи, на когото и земята, и небето са в услуга и в помощ? Този човек се ползува от благословението на всички добри сили на небето и на земята.
23.10.1938г.
181. Постоянната връзка и единствената мярка, УС , София
Давам ти благословението Си.
6.11.1938г.
182. В името Божие,  НБ , София
Когато чешмата на земята на някой човек се подпуши, това показва, че благословението, което иде от Божествения свят вече е спряло.
25.1.1939г.
183. Увеличете светлината и топлината, ООК , София
Не да запушвате вашите очи, не да запушвате вашите уши, но ще отворите вратата, през които идва благословението за ума.
29.1.1939г.
184. Двете слугини,  НБ , София
Затова желайте Божието благословение да дохожда тогава, когато Божественото слънце изгрява в твоя живот, за да вложи благословението си.
12.2.1939г.
185. Жената самарянка,  НБ , София
Тогава всички ние ще имаме благословението на Бога, който ни благославя.
10.5.1939г.
186. Слушане и чуване. Музикални упражнения, ООК , София
И зависи от следното: Доколкото се отваряш при пението, до толкова благословението ще дойде.
7.6.1939г.
187. Изкуството на ангелите, ООК , София
Хубаво да си турите шапката, дрехите и като излезете вън от къщи да кажете усмихнат: „Довиждане!“ А пък другият да каже: „Бог да бъде с тебе! Благословението Божие да бъде с тебе!“ И децата да кажат така.
2.7.1939г.
188. Новата любов,  УС , София
Аз им казвам: Идете и вземете благословението и за себе си.
9.7.1939г.
189. Изкуствените противоречия,  НБ , София
Следователно, всичко каквото направите, вие ще получите благословението на Бога.
12.7.1939г.
190. Езикът на любовта, СБ ,РБ , 7-те езера
190.2 Силата на Любовта ( втори вариант )
Само в благословението донякъде си Го виждал, но после пак си Го забравил.
30.7.1939г.
191. Ценни придобивки, СБ , РБ , 7-те езера
Постигнете ли тези две неща, вие ще имате благословението на Бога, на разумния свят и на добрите хора по цялата земя.
191.2 Запазване и спечелване ( втори вариант )
Всяко нещо, което Бог ни е дал, трябва да го пазим, да бъде за нашето благословение, както за благословението на нашите ближни и за околните.
Бог е благословил всички хора, само че те трябва да признаят благословението.
Тогава човек ще има благословението на Бога, на добрите хора и на разумния свят.
22.9.1939г.
192. Нито близо, нито далече, МОК , СБ , РБ , София
Щом те обиди някой, благослови Господа, да дойде благословението.
15.10.1939г.
193. Хвалете Господа,  НБ , София
Водата е чиста, аз изкъпах малкото си детенце и изсипах водата навън.“ Успокоен, той ѝ казал: „Няма нищо, госпожо.“ – „Втори път – продължила тя – аз ще бъда внимателна, няма да повторя същата погрешка.“ Той си помислил: „Няма нищо, дано благословението от детето дойде и върху мене.
3.12.1939г.
194. Което знаем,  НБ , София
Отдето се обърне, отвсякъде започва към него да тече благословението на тия добри и разумни хора.
10.12.1939г.
195. Посещение на Бога. Работа и учение,  УС , София
С това ти го заставяш да не ти дава благословението.
7.1.1940г.
196. Два момента,  УС , София
След туй ще дойде благословението на Христа.
28.1.1940г.
197. Един ден,  УС , София
Довежда и втората, иде пак да му дам благословението си. Втори път не мога да дам моето благословение, веднъж го давам.“ Казвам: „Не мога да ви дам моето благословение, веднъж го давам.“ Аз не съм против тази, втората, но той трябваше да иде и да каже на първата: „Учителят ни даде благословението, не може да живеем заедно, не сме един за друг, я ти бъди тъй добра да дадеш благословението на втората.“ Щях да го похваля, ако така беше направил.
25.2.1940г.
198. Обичайте и радвайте се!,  УС , София
Щом осъдят, в Евангелието се казва, че Христос ще каже на едните: „Имайте вие благословението на Господа Бога да наследите вечния живот, който за вас е създаден.“ Казва: „Вие направихте за мене това, което никой не е направил.“ На другите казва: „Вие ще идете за вечно мъчение.“ Те казват: „Господи, кога те видяхме?“ – „Понеже не сте го направили на едного от моите братя и на мене не сте го направили.“ Ако дойде един цар във вашия дом, вие ще му направите най-хубавата баница, на заем ще вземете, но ще приготвите.
24.3.1940г.
199. Великото благо,  УС , София
Да не затваряме благословението.
3.4.1940г.
200. Влюбване и любов, ООК , София
Да се пазим да не изгубим благословението на Бога, благоволението, което има към нас.
14.4.1940г.
201. Дървото на живота,  НБ , София
Ти имаш една отлична ръка, която може навсякъде да носи благословението, а ти ходиш да биеш с нея.
12.5.1940г.
202. Старият и новият човек,  НБ , София
Туй е благословението, което Господ ни е дал.
26.6.1940г.
203. Бъдете яки!, ООК , София
Намислил е Бог да го благослови, затова сега го прекарва през големи страдания, изпитания, че тогава ще му даде благословението, за да го разбере.
По-малкият брат Иаков излъга баща си и взе благословението на брата си.
Като донесе благословението, оттегля се, за да можем да се ползуваме.
14.7.1940г.
204. Съвършенство във възприемането и даването,  УС , София
Значи, благословението да дойде за вашия ум, за вашия мозък, след туй, туй благословение да слезе във вашите гърди, да слезе към стомаха, да се свърши при краката.
8.9.1940г.
205. Израил и българин, СБ , РБ , София
И най-малкото да направиш за Него, ще получиш благословението Му.
27.10.1940г.
206. Словото стана плът,  НБ , София
Двамата братя се срещат, по-малкият брат ще признае и ще каже: Ще ме извиниш, взех ти благословението.
18.12.1940г.
207. Отворени и затворени фигури, ООК , София
Казвамъ: Благословението, което Богъ далъ на гениалния, ако той не работи, той става баща на мързела.
207.2 Отворени и затворени фигури ( втори вариант )
Казвам: благословението, което Бог дал на гениалния, ако той не работи, той става баща на мързела.
29.12.1940г.
208. И в Неговото Име народите ще се надеят,  НБ , София
Създавам му всички условия, излекувам го, като вярвам, че той няма да злоупотреби с благословението, което му дам.
1.1.1941г.
209. Съработници, ООК , София
Тази година да приемете благословението, което Богъ е далъ.
209.2 Съработници ( втори вариант )
Тази година да приемете благословението, което Бог е дал.
29.1.1941г.
210. Законъ за обнова, ООК , София
Ако имашъ силна вѣра – по-голѣма възможность имашъ, благословението ще дойде по-скоро. Ако вѣрата ти е слаба – ще дойде благословението по-кѫсно.
210.2 Закон за обнова ( втори вариант )
Ако имаш силна вяра – по-голяма възможност имаш, благословението ще дойде по-скоро. Ако вярата ти е слаба – ще дойде благословението по-късно.
9.2.1941г.
211. Благословен!,  НБ , София
Ще остави благословението, с жена си, с децата си, с приятелите си да разчиташ.
Във вас в синца ви има съмнение: Ами ако не е Той? Ами ако е Той? – Ако ти си го познал, благословението ще дойде.
9.3.1941г.
212. Хубавата усмивка,  УС , София
Всеки, който не предава от любовта, губи благословението. Всеки, който не приема любовта, губи от благословението.
18.5.1941г.
213. Безлюбие и любов,  УС , София
Те са благословението на тия същества, които слизат в лъчите.
15.6.1941г.
214. Да просветнат,  УС , София
Господ турил благословението горе на главата ви, затуй трябва да мислите хубаво, за да имате хубави коси.
24.8.1941г.
215. Същината на човека, СБ , София
Какво по-велико благо за човека от това, в този мрак и безнадеждие, да види отворена цялата вселена пред себе си, да види благословението, което Бог изпраща към човеците? Днес всички хора са призвани да се родят отново.
215.2 Същината на човека ( втори вариант )
Какво по-велико благо за човека от това, в този мрак и безнадеждие да види отворена цялата вселена пред себе си, да види благословението, което Бог изпраща към човеците?
25.8.1941г.
216. Тя иде, СБ , София
Ето защо, когато ви питат какво представлява Любовта, ще кажете: „Любовта е път, по който Бог изпраща благословението си по цялата земя“.
29.8.1941г.
217. Правилно дишане, СБ , София
217.2 Дишането ( втори вариант )
Ще му кажеш: “Няма да те пусна, докато не ми оставиш благословението, което го носиш.
31.8.1941г.
218. Предназначението на човека, НБ , СБ , София
218.2 Предназначението на човека ( втори вариант )
Само по този начин Бог ще изпрати благословението си на всички хора и народи. – Кой ще победи? – Онези хора, които носят Любовта.
31.8.1941г.
219. Служение с Любов, СБ , УС , София
Изкривите ли пътя си, губи се благословението.
22.9.1941г.
220. От север към юг, СБ , София
220.2 С любов ( втори вариант )
Всеки един ден носи благословението, което е нужно за деня.
Та казвам, благословението, което Господ ви е дал и което е приготвил за в бъдеще, като му служите, ще го имате.
5.10.1941г.
221. Последното добро,  УС , София
Онези, които търсят Господ и които Господ търси, те са хората, на които Бог е дал благословението.
9.11.1941г.
222. Божественият и човешкият порядък,  УС , София
Та да се учим да служим на Бога даром, от добро сърце, за да приемем постоянно благословението Му.
12.12.1941г.
223. Махар Бену Аба,  МОК , София
От благословението, което той има ще дойде на тебе.
14.12.1941г.
224. Отвали камъка,  НБ , София
В древността, една царска дъщеря тръгнала да иде при своя възлюбен, без да приеме благословението на баща си. Казва им: Върнете се и вземете благословението на баща си, тогава тръгнете в живота!
21.1.1942г.
225. Млад, възрастен, стар, ООК , София
Трябва да бъдеш готов благословението, което Господ ти е пратил, да го приемеш. Само младият може да приеме нещата, може да приеме благословението, което Бог му е дал.
18.2.1942г.
226. Изгрява слънцето, ООК , София
Първият носи благословението, последният изгубените работи ги намира и ги дава.
22.5.1942г.
227. Обикновен, талантлив и гениален,  МОК , София
При намалението на ъгъла, благословението е по-малко. Благословението показват тия лъчи.
19.7.1942г.
228. Път на доброто – път на Любовта,  НБ , София
Според закона на евреите първият син вземаше благословението, по-малкият никакво благословение не вземаше. Майката понеже обичаше Якова, той беше възлюблен на нея, казва: Аз тебе ще те пратя ти да вземеш благословението. Приготви тя храна и той я занесе на баща си, да му поиска благословението.
Благословението Яков го взе по изкуствен начин. Той, който взе с лъжа благословението, отиде при Лавана. Той взе благословението с измама.
29.7.1942г.
229. Пътища на Любовта, ООК , София
Щом ние изпълним Неговата воля, той ни благославя; щом ние не изпълняваме Неговата воля, той задържа благословението Си.
16.8.1942г.
230. На зазоряване, СБ , РБ , София
Йосиф се роди от любеща майка и получи благословението на любовта.
29.8.1942г.
231. Любов и обич, СБ , РБ , София
Виждайте благословението на любовта във всичко, което днес става в света – добро или лошо.
30.8.1942г.
232. Опознаване, СБ , РБ , УС , София
Всеки човек трябва да изпълнява Божията воля, за да се излее благословението върху него, както пролетният и есенен дъжд се изливат върху посятото жито.
14.10.1942г.
233. Пред лицето Божие, ООК , София
Още като дойде благословението у тебе, след 1-2 минути, даже и минутата е много, ще намериш някого да раздадеш. Ако на човек не можеш да дадеш, дай на някоя круша, на някой камък, дай, да върви благословението. Затуй аз бих ви препоръчал, като имате, щом дойде благословението, умийте ръцете си хубаво и с тази вода полейте цветята или някое плодно дърво.
21.10.1942г.
234. Основен тон, ООК , София
Други поддържат, че като работиш, ще дойде благословението.
6.12.1942г.
235. Отвън дрънкането, отвътре ученето,  УС , София
И тогава ще дойде благословението до нас.
30.12.1942г.
236. Два Божествени процеса, ООК , София
Още не си оставил благословението, не ти казал какво носи, ти искаш да го изпъдиш, да дойде друг.
9.5.1943г.
237. Четирите закона, НБ , София
Затова, когато се ожениш, ще искаш благословението на баща си и майка си.
6.6.1943г.
238. Истинно, честно и справедливо, НБ , София
Светлината, която минава и заминава, тя образува зрението и оставя благословението на човека. Светлината трябва да дойде, да остави благословението на Любовта и да си върви, защото тя има среща при тебе на деня 300 000 пъти.
9.6.1943г.
239. По новия път, ООК , София
В какво седи народното Добро? Народното Добро седи в благословението на Любовта, която иде отгоре, или в Любовта, в която цялата Вселена живее.
13.6.1943г.
240. Да се родите изново, НБ , София
Той му казва: „Ти излъга брата си за [паница] леща и открадна благословението“, показа му и другите негови погрешки.
20.6.1943г.
241. Създаде Небето и Земята, НБ , София
Това е благословението, свободата, която обитава във всичките души.
18.7.1943г.
242. Второ отделение, НБ , София
Той искал да остави благословението си на тебе, но ти не си бил буден и ангелът е заминал.
22.8.1943г.
243. Новото в живота, СБ , РБ , София
243.2 Новото в живота ( втори вариант )
Не е светия онзи, който не свети и не разнася благословението си навсякъде.
29.8.1943г.
244. Раждането, СБ , РБ , София
Като ръкопляска, човек иска да каже: Приеми благословението на онова, което Бог е вложил в моите ръце.
3.10.1943г.
245. Четирите правила, СБ , РБ , София
Като влезе котка в неговия дом, той не я пъди, оставя я да донесе благословението, което е възприела отгоре.
10.10.1943г.
246. Двата пътя,  УС , София
Запитаха Христа: „Кога, Господи, си бил болен и гладен?" Христос отговаря: „Който направи това на един от малките, на мене го е направил, и той носи благословението.
13.10.1943г.
247. Умен, добър и силен, ООК , София
Закон е: ако вярвате в това, благословението ще дойде; ако не вярвате, благословението няма да дойде.
31.10.1943г.
248. Новото начало,  УС , София
248.2 Новото начало ( втори вариант )
Яков излъга брата си, взе благословението за една паница леща.
31.10.1943г.
249. Ценни неща, НБ , София
Докато благословението и благата идат отгоре, той обича Бога.
10.11.1943г.
250. Мажорни и минорни гами, ООК , София
250.2 Мажорни и минорни гами ( втори вариант )
Всичките хора, на които дал благословението Си, не Го разбират, Той седи тих и спокоен и чака най-после да разберем.
19.11.1943г.
251. Доволен и благодарен, МОК , София
Като излезе навън, то носи благословението си навсякъде. Ако не се отнесеш добре с първото същество, което мине през тебе, то няма да остави благословението си. И другите същества, които идват след него, ще минат и заминат, без да оставят благословението си.
1.12.1943г.
252. Малките величини, ООК , София
Дето е любовта, там е благословението.
252.2 Малките работи ( втори вариант )
Там, дето отсъства Божията любов, благословението го няма, там е пустота.
Ти тръскаш, и благословението в салона остава.
5.12.1943г.
253. Безопасният път,  УС , София
Обичайте Бога, работете за Него, за да се ползвате от благословението Му.
Те носят благословението в света.
29.12.1943г.
254. Малкото добро, ООК , София
Ако направо носиш благословението, ти си изпратен от Бога. Ако предаваш благословението чрез писмо, запис или друг някакъв документ, ти носиш неговата сянка.
22.3.1944г.
255. Новото в живота, ИБ , ПС , Мърчаево
Но ако няма благословението на бащата и майка си, всичко е напраздно.
Или другояче казано, ако на земята нямаме Божието благословение, благословението на неговия Дух, нищо не можем да постигнем! Ако ние не виждаме Бога в светлината, която ни праща, във въздуха, който дишаме, във водата, която пием, в хляба, който ядем, где е тогава Господ? Като ядеш хляб ще благодариш.
255.2 Новото в живота ( втори вариант )
Но, ако няма благословението на бащата и на майката, всичко е напразно. Другояче казано: Ако нямаме Божието благословение и благословението на Неговия Дух, нищо не можем да постигнем.
Не считайте мъчнотиите в живота за наказание! – Те са бичът на благословението.
25.8.1944г.
256. Поливане, ИБ , ПС , в.Острец
Взе благословението от баща му, ще се поправиш.
256.2 Поливане ( втори вариант )
Ти взе благословението от баща си чрез насилие, затова трябва да изправиш живота си.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.