Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1907г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
Четвърто, правихме по три поклона и най-после, пето, прочитахме лентата в Библията, поставена на масата.
А след това г-н Дънов покани някой от нас да посочи по една страница от Библията, както и по един стих от страницата.
22.8.1908г.
2. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Георгиев по свое внушение отвори Библията и му се падна Втора на Летовниците 22:17.
Ще говоря върху следующия стих, който го няма в Библията: „Вяра непоколебима – това искам, Любов непрестанна – това желая.
При подкачането на събранието г-н Дънов ни раздаде пликообразни отворени писма от разни цветове, в които каза да си напишем петдесет и две места от Библията за прочит, които места щели да се покажат. Тия места от Библията са за петдесет и двата петъка през цялата година – да ги прочитаме и размишляваме.
Подир възвръщането на всички отгоре г-н Дънов ни продиктува местата от Библията, които ще се четат всеки петък. Тези места от Библията можем да ги четем всякой петък по една глава, като започнем от днешния петък.
И вие ще видите, че има изречение в Библията, в което се казва: „И рече Господ: Да слезем и видим суматохата на Земята.“
28.8.1909г.
3. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Г-н Дънов извести, че програмата за утре, 18-того, вторник, е следната: в 9 ч. – разискване върху ученията на Библията, а в 7 ч. вечерта – събрание, което ще бъде посветено на домовете на Веригата.
Какво се подразбира – каза г-н Дънов – под думата Верига? Това означава, че ние се движим с Веригата на Божествената Любов, както се и казва в Библията: „Привлякох ги с нишките на Любовта.“61
Ще се докосна до Библията – тя е една книга, която е излязла от опитността на вековете.
Какво отношение има Библията спрямо нашия живот? Тя има отношение, защото е излязла от опитността на хората и те са се ползвали от тази опитност. В Библията имаме една духовна растителност и от нея можем да образуваме гориво, от което да се ползваме по време на мъчнотии.
Тия принципи в Библията си имат практическо приложение, трябва да се оползотворят в Живота.
27.8.1910г.
4. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
А за тези, които оставаха на масата да чакат реда си или вече бяха свършили, се определи следната работа: даде се Библията, която ходеше от ръка на ръка, та всякой си отбеляза по един стих, върху които отбелязани стихове г-н Дънов каза, че ще ни се каже отсетне по нещо, ако остане време. Библията се даде най-напред на Пеню Киров и обиколи масата. Аз като отворих Библията, падна ми се от Захария 10-12 ст. Голов, та да пътува от ръка на ръка, също както пътува Библията от ръка на ръка от другата страна на масата. Освен Библията и „Хвалата“, които се подаваха от ръка на ръка, на трето място г-н Дънов извади една дълга новонаписана молитва, която даде на Пеню Киров, който я прочете; прочете я и Тодор Бъчваров, от когото я взе и прочете П. Изглеждаше, че и тя ще пропътува около масата от ръка на ръка, също както Библията и „Хвалата“, обаче г-н Дънов я прибра, щом П.
Изберете сега едного измежду вас, да избере и каже една страница от Библията.
Г-н Дънов отвори Библията и на избраната страница прочете от Второто послание към Коринтяном, 13 глава, от 3 стих до края.
— Тогава отвори си Библията и ще намериш моя отговор.
Иларионов отвори на два пъти Библията и прочете онова, което му се падна.
31.8.1910г.
5. Приложение към протокола от 1910 г., СБ , В.Търново
Човек, който не е смирен, всичко знае, всичко разбира – Библията знае от кора до кора.
28.8.1912г.
6. Завета на цветните лъчи на светлината, СБ , В.Търново
Изважда тези стихове от Библията и Евангелието, чете ги през лятото на Събора – Търново, и после ги даде за отпечатване.
6.9.1912г.
7. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Библията е една книга, повидимо като че ли разхвърляна, но ние нямаме друга книга като нея, защото в нея имаме всичките цветове, за които ще има да стане дума в книжката, която ще се отпечата.
Та този прост начин ще употребяваме сега — написаните стихове от Библията са лъчите на светлината и нея ние ще използуваме. Защото основните работи в Библията са скрити в природата, в нашата душа, която е едно Божествено съкровище.
По внушение на Духа дядо Тихчев избра стр. 1033, стих 3 от Библията и прочете и от Посланието к Евреем, гл. 8, ст. 3, след което г-н Дънов каза:
23.8.1914г.
8. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Вие виждате, например, Библията: ами че и тя е едно любовно писмо до нас.
20.12.1914г.
9. Учителите, НБ , София
Искаш да бъдеш учител, питам те: Къде си учил, кое училище си свършил? – „Ама аз съм чел Библията, зная Евангелието.“ – Не е достатъчно. – „Ама зная Християнската вяра.“ – Не е достатъчно. – „Ама аз съм от еди-коя си църква.“ – Ти учил ли си на Небето – в онова висше заведение, дето се учат ангелите? Разбираш ли вътрешните закони на природата – как е устроен човекът, неговият ум и неговото сърце, какво е отношението на неговата душа към неговия дух? – „Чел съм за тия работи.“ – Какво? – „Душата тук е едно понятие отвлечено, една идея на съчетание.“ – От какво е съчетана? Човешкият ум бил съчетание на способности; ами как се съчетават тия неща? Мисли, че знае нещо.
Библията казва: „Авраам роди Исаака“, а не казва, че Сара е родила.
Знаете ли и вие каква форма имате в духовния свят? В Библията има един стих, в който Господ нарича Яков червей.
17.7.1915г.
10. МОЛИТВА,  НБ , София
В Библията ние имаме много примери от молитви.
29.10.1916г.
11. Мъдростта,  НБ , София
Мнозина четат Библията, но не я разбират.
Например, една книга като Библията днес можете да я купите много евтино или ще я намерите някъде да завиват с нея различни покупки.
14.1.1917г.
12. Марта и Мария,  НБ , София
Какво казва Библията в първата глава? Бог създаде небето в първия ден, а после – земята.
28.1.1917г.
13. Все що е писано,  НБ , София
13.2 Все що е писано ( втори вариант )
Според Библията, човек съществува от осем хиляди години; според окултистите – от 18 милиона години.
8.4.1917г.
14. Яков и Исав,  НБ , София
Който е чел Библията, познава тези два характера.
6.5.1917г.
15. Вземане и даване,  НБ , София
В едно евангелско училище, един млад момък, като четял Библията, постоянно плачел.
Желая ви да отворите Библията и Евангелието на своя ум и на своето сърце и да четете в тях всичко, което Бог е написал преди хиляди векове.
15.2 Взимане и даване ( втори вариант )
Въ Пловдивъ, въ евангелската църква, единъ отъ ученицитѣ, като четѣлъ библията постоянно плачелъ, отъ очитѣ му постоянно сълзи излизали.
10.6.1917г.
16. Дали може,  НБ , София
Те са изчислили, че всичкото световно знание може да се напечата върху човешкия мозък в 90 книги, големи като Библията, и ще остане свободно място за още 900 такива книги.
16.2 Дали може ( втори вариант )
Тѣ сѫ изчислили, че всичкото свѣтовно знание може да се напечата върху човѣшкия мозъкъ въ 90 книги, голѣми като Библията, и ще остане свободно мѣсто за още 900 такива книги.
11.8.1918г.
17. Две жени,  НБ , София
От времето, когато е написана Библията, досега са изминали осем хиляди години.
17.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Отъ времето, когато е написана Библията, досега се изминали осемь хиляди години.
13.10.1918г.
18. Двата полюса,  НБ , София
Цели двайсет години седяла Библията под възглавницата му, без да я отвори, да прочете какво пише в нея. Спомнил си за Библията, на която много разчитал. Махнал възглавницата, взел Библията, турил я направо в огъня и си казал: "Нека изгори, нищо не ми помогна." Той наблюдавал как гори Библията.
18.2 Двата полюса ( втори вариант )
Цѣли 20 години седѣла Библията подъ възглавницата му, безъ да я отвори, да прочете, какво пише въ нея. Спомнилъ си за Библията, на която много разчиталъ. Махналъ възглавницата, взелъ Библията, турилъ я направо въ огъня и си казалъ: Нека изгори, нищо не ми помогна. Той наблюдавалъ, какъ гори Библията.
17.4.1919г.
19. Това учение, ИБ , БС , София
Някой казва: „Да четем само Библията.” Добре, да кажем, че ти си проучил Библията и ти се иска друга книга – прочети я и не мисли, че тя е от дявола.
20.4.1919г.
20. Като го видя Петър,  НБ , София
20.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Някои казват, че Библията е живо слово.
20.8.1919г.
21. Правият път, СБ , В.Търново
В този смисъл вие ще трябва да изучавате Писанието – Библията, през цялата година и да се спирате най-много върху онези стихове, които говорят за висшата обич.
24.8.1919г.
22. Методи за приложение, СБ , В.Търново
Вие се колебаете в нещо, не знаете кой път в живота да хванете, не знаете кое учение е право, за да го възприемете – дали православното, или евангелисткото, дали учението на Библията, или науката; изобщо в борба сте.
26.8.1919г.
23. Втори наряд за 1919/20 г., СБ , В.Търново
През тази година ще имате за наряд работа по изучаване на Новия Завет от Библията по следния ред:
Книгите ще се четат според реда, по който са дадени в Библията, като се започне от Евангелието на Матей.
26.8.1919г.
24. Първи наряд за 1919/20 г., СБ , В.Търново
През тази година ще имате за наряд работа по изучаване на Библията по следния ред:
В една торбичка ще поставите листчета, на които да са написани всички заглавия на книгите от Библията от Стария и Новия Завет: Битие, Изход, Левит и пр. При пътуване, ако Библията не ви е под ръка, ще изтегляте предварително жребието за книгата, ще определите от нея стиховете, които ще четете през дните на вашето отсъствие, ще ги напишете в тетрадката и от нея ще ги четете всеки ден по реда им.
26.8.1919г.
25. Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г, СБ , В.Търново
Четиво от Библията: да се прочете най-малко десетият стих от четвъртата (третата) глава на онази книга от Библията, която се е паднала по жребий.
Четиво от Библията – както през първата седмица т. 2.в. със забележката.
Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.
Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.
Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.
Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.
Четиво от Библията – както през първата седмица, т. 2.в. със забележката.
7.12.1919г.
26. Ще живее,  НБ , София
26.2 Ще живее ( втори вариант )
Това, което Бог е позволил, и това, което е написано в Библията, са две различни неща.
14.12.1919г.
27. Работи на лозето ми,  НБ , София
Това не значи да тръгнете по църквите, да четете Библията и Евангелието, да палите кандила и свещи.
27.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
И църквите да напълните, и Библията да четете, и свещи и кандила да запалите, няма да хванат място.
8.1.1920г.
28. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
В Библията се говори за числото 666, което също има отношение към престъпността.
28.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
В Библията се говори за числото 666, което също има отношение към престъпността.
8.2.1920г.
29. Молитвата, НБ , ИБ , София
В това отношение Библията е една отлична книга, защото в нея са предадени събитията тъй, както са биле. Тъкмо в това безпристрастие, при описване фактите на миналото, е цената на Библията.
29.2.1920г.
30. Що казва Духът,  НБ , София
Като четете Библията, в Битието е казано, че Бог е определил храна за животните – трева и корени, а за човека – плодове.
30.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Като прочетете първата глава от Библията, ще видите, че Господ е определил за храна на животните трева и корени, а за човека - плодове.
4.3.1920г.
31. Труд и мъчение,  ИБ , София
Някой прочете Библията 1–2 пъти, мисли, че е разбрал нещо.
4.4.1920г.
32. Зачудиха се,  НБ , София
Четеш Библията на младини, буквите ся ясни, добре виждаш. Като станеш на 50 години, пак четеш Библията, но намираш, че буквите не са ясни.
18.4.1920г.
33. Молих се,  НБ , София
Библията е книга на противоречия, понеже й се дават различни тълкувания.
25.4.1920г.
34. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Авраам беше приятел на Господа, затова всички го почитат; няма друг да се поменава в Библията тъй, както Авраама.
19.8.1920г.
35. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
– Някои казват, че и в Библията се говори, че може да се ядат агънца и да се употребява месо.
20.8.1920г.
36. Сутрешен наряд, 20 август, СБ , В.Търново
Те казват за нас: „Тези хора не четат Библията, Евангелието, те са езичници, не ги слушайте.“ Питам: кой православен, кой правоверен от тях е чел Библията и Евангелието толкова пъти, колкото вас? Свещениците ни пречат да се проявим и с това искат да попречат за идването на Духа, понеже Той ще ни открие по-велики неща, а това свещениците го знаят.
21.8.1920г.
37. Сутрешен наряд, 21 август, СБ , В.Търново
Сега вие трябва да изучавате Евангелието, Библията, и да използвате всички методи, които се срещат в Живата Природа.
14.9.1920г.
38. Когато дойде Духът, ИБ , В.Търново
Вие трябва да изучавате Евангелието и Библията, тия методи, които са в живата природа.
1.1.1921г.
39. Нова година . 1921 г., ИБ , Русе
Тегли се жребиха от Библията в присъствието на Учителя:
Библията имаше хиляда и четиринадесет (1014) страници.
13.3.1921г.
40. Новият човек,  НБ , София
След това ще изучавате Библията и Новия Завет.
40.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Това може да ви отнеме и хиляда години, но нищо, ще ги прочетете и слѣдъ това ще се заемете съ тази отворена прѣдъ васъ книга. (Библията, Евангелието.) Тѣзи братя, който сѫ писали тази книга, въ нея сѫ описали земята въ прѣдшествуващитѣ ѝ фази.
20.3.1921г.
41. Фарисей и садукей,  НБ , София
Достатъчно сме учили“. – Вие още не сте придобили нужното знание, отсега нататък ще го придобиете. – „Чели сме Библията.“ – Чели сте я, но още не сте я разбрали, не сте посели нейните принципи.
41.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Нѣкой казва: „Азъ съмъ челъ Библията“.
17.4.1921г.
42. Огнената пещ,  НБ , София
42.2 Огнената пещь ( втори вариант )
Ще кажете: „Да прочетемъ нѣщо отъ еди кого си!“ Да, но това едното никѫдѣ не е писано, нито въ библията, никѫдѣ, дѣ ще го намѣрите тогава? Ще дойдете въ моята стая, аз съмъ го намѣрилъ, ще ви кажа, дѣ можете и вие да го намѣрите.
24.4.1921г.
43. В рова на лъвовете,  НБ , София
В Библията се разказва за необикновената сила на Самсон.
43.2 Въ рова при лъвоветѣ ( втори вариант )
Въ Библията се разказва за необикновената сила на Самсона, отъ когото единъ день жена му научила тайната на неговата сила.
5.6.1921г.
44. Ангелът отговори,  НБ , София
Без тая среща, колкото и да четете Библията и Евангелието, нищо няма да постигнете.
44.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
И да четете библията, тъй било, иначе било, това сѫ само прѣдположения.
9.6.1921г.
45. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
Има някой ученик много способен, даровит, тръгнал да се учи, но на тях им трябва работник и казват: "Не ти трябва повече учение, хайде да станеш проповедник!" Свършил той само трети клас, напуска училището, взема Библията и тръгва в света да проповядва; като няма знания - пропада.
26.6.1921г.
46. В правда, истина и святост,  НБ , София
Може да прекарате целия си живот в църква, в палене на кандила и свещи, в четене и тълкуване на Библията, но ако нямате връзка с новия човек, няма да се домогнете до великата истина, за която душата ви копнее.
46.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
Може да прекарате цѣлия си животъ въ църква, въ палене кандила и светене масло, може да прекарате цѣлия си животъ въ четене на Библията и въ различното ѝ тълкуване и всичко това, не само че не е хубаво, но е и безполезно, то ни най-малко нѣма да ви доведе до онази велика истина, за която вашата душа ламти.
19.8.1921г.
47. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
Един англичанин търговец запитва един английски проповедник да му разкаже какво учи Библията. Като горяла Библията, едно малко парченце от един лист паднало на страна и се запазило.
21.8.1921г.
48. Правилни методи за разбиране, СБ , В.Търново
Тази година ще ви дам по-рано начин за четене на Библията.
6.11.1921г.
49. Ненаписаните закони,  НБ , София
А сега тя седи, дойде господарят, нахвърли малко житце и хайде пак в курника, а тя на другите кокошки казва: „Моят господар е отличен човек – филантроп е, чете Библията, отличен проповедник е“.
20.11.1921г.
50. Ананий и Сапфира,  НБ , София
Ние сме решили да служим на Бога без никакво изключение! Ние няма да си изкривим душата за никого! Но нашият Господ, на когото ние служим, той е верен, тъй се нарича: „Верен и истинен“, тъй го знаем ние, тъй се казва в Библията.
11.12.1921г.
51. Стани и опаши се!,  НБ , София
След половин час детето се уморило и казало: „Татко, ще свърши ли скоро?“ А този проповедник обичал да почва от Битието, постепенно да цитира всички стихове от Библията и да свърши с Откровението. „Синко, той е още в пустинята, в „Изход“ е“, т.е. оттам цитира тия стихове.
А сега казвате: „Чакай да видим, дали това е съобразно е Библията?“ Онези, които написаха Библията, не бяха като днешните хора, те написаха Библията със своята кръв.
И цяла Америка се бе разделила на две партии: едните воюваха за свободата на негрите, а другите – против; едните доказваха, че робството било съгласно с Библията, а другите доказваха свободата на човека – пак съгласно с Библията.
1.1.1922г.
52. Сродни души,  ИБ , София
Ако имах време, щях да ви посоча великите закони в Библията, но се въздържам, не искам да давам ключове в ръцете на хора, които прахосват средствата си безразборно.
15.1.1922г.
53. Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ , София
После пък четем, преобръщаме Библията, какво казал Христос.
Дойдат някои и ме питат: „Я ми кажи, отде е произлязъл Господ?“ Отива един верующ при един мисионер, хваща Библията, отваря я на края и казва: „Кажи ми какво означава това?“ Мисионерът му отговаря по същия начин: отваря Библията в началото и го пита: „Я ми кажи какво означава това?“ Изведнъж: „Какво?“ Отивам в Сливен, някои ученици ме запитват: „Какъв е смисълът на живота?“ Аз ги гледам, казвам им: Ще ви дам едно обяснение: В слънчевата система има 100,000,000 слънца, през всеки живот ще минете тези слънца.
24.2.1922г.
54. Трите живота, ООК , София
Вие може да проучите окултизма, да знаете Библията на пръсти, всичките стихове да цитирате и пак да сте в свещения егоизъм.
16.3.1922г.
55. Първото задължение на учениците, ООК , София
Туй сравнение е следующето: ако съберем всичкото съвременно знание, може да го съберем в 90 книги, големи като Библията, и, ако го напечатим в клетките на мозъка си, пак ще остане място за още 900 такива книги.
55.2 Задължения на ученика ( втори вариант )
Съвременното знание може да се събере в 90 книги, колкото Библията; ако пренесем това знание в клетките на човешкия мозък, ще остане място за още 900 такива книги.
26.3.1922г.
56. Които вас приемат,  НБ , София
И Библията казва: „Най-първо, Бог направил човека по Свой образ и подобие“.
16.4.1922г.
57. Не бъди неверен, но верен!,  НБ , София
Ако отидете в някоя евангелска църква, със стихове на Библията е облечена цялата църква, но като погледнеш в сърцата на хората, стиховете ги няма там.
20.4.1922г.
58. Предназначението на музиката, ООК , София
Затова, когато изучаваме Библията, там всякога се препоръчва да бъдем положителни.
27.4.1922г.
59. Окултни правила, ООК , София
Той ѝ отговаря: „Да се възлюбим“, „възлюбете се един друг“, и почват да си разгръщат Библията; тя му показва един стих, той ѝ показва друг стих, и тъй се разговарят. И когато двама души се разговарят с Библията, в дома си да се разговарят.
30.4.1922г.
60. Ще се стопи!,  НБ , София
Чете някой българин Библията и ще каже: „Всичко това не е вярно“.
3.5.1922г.
61. Красивото в живота, МОК , София
За пример, в библията има такова красиво описание – историята на Йосифа.
61.2 Красотата в природата ( втори вариант )
Една красива история е животът на Йосиф в Библията, добре е всеки да прочете тази история.
14.5.1922г.
62. Дъще Сионова,  НБ , София
Ако се съдим, следователно, по адвокатски, моите повереници, които ще ме защитават на основание на Библията, ще кажат, че вие, „православните“, сте еретици.
4.6.1922г.
63. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
Това е онзи велик разказ от Библията за райската градина, това е залагане на всичко, за да придобиеш знание и любов.
Че колко пророци има в България, които са от Бога? – Като вземете Библията, ще видите, че еврейските пророци са канонизирани.
Ние можем да имаме един прекрасен характер, направен от мрамор, като статуя, ние можем да имаме отлични знания, които се съдържат в Библията, но то е мъртво знание.
18.6.1922г.
64. Ако пребъдете в Мене,  НБ , София
Някой казва: „От Библията да се говори“.
21.8.1922г.
65. Музика, работа и пост, СБ , В.Търново
Кажете ми, като отворя Библията, какъв стих ще се отвори; дали този стих, на който попадна, ще се отнася към Духовния, Умствения или физическия свят?
Учителя отваря Библията, пада се Иезекиил 7: 4.
Сега ще отворим втори път Библията.
Учителя отвори Библията: Второ послание Петрово 3:16.
Учителя отваря Библията: Второ послание Петрово 1:6.
22.8.1922г.
66. Изпитвайте писанията, СБ , В.Търново
Изпитвайте писанията! Даже и тази написана книга, Библията, трябва да се изпитва.
30.8.1922г.
67. Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика, ИБ , СБ , В.Търново
И хората четат с години Библията, но един ден, когато проработи Духът, виждат, че има нещо скрито в нея.
15.10.1922г.
68. Ангел Господен говори, НБ , София
68.2 И ангел Господен говори на Филипа ( втори вариант )
В евангелската църква има много евангелисти, които знаят Библията на пръсти, но колцина я изживяват? Един евангелист казва: „Аз зная Библията на пръсти."
15.10.1922г.
69. Влияние на музиката, пеенето и движенията, ООК , София
И много думи от Библията имат няколко значения.
18.10.1922г.
70. Психическо наблюдение,  МОК , София
Библията нарича тези два ума — двата човека: човекът на плътта и човекът на духа, които живеят всякога заедно.
22.10.1922г.
71. Възлюби го,  НБ , София
Аз не ги наричам такива, така ги описват в Библията.
Кръстникът му, като го слуша, казва: Дъската му хлопа! Така постъпват мнозина, на които е казано да си служат с езика на Библията и Евангелието.
5.11.1922г.
72. Никаква лъжа, ООК , София
Там, както е писано в Библията, туй косвено се разбира.
12.11.1922г.
73. Музика и пеене – средство за постигане на Божественото, ООК , София
Забележете, като четем Библията, виждаме, че навсякъде хората са били весели, радостни. А скръбните състояния, те са негативни, те не са библейски работи, те са извън Библията.
19.11.1922г.
74. Да наследя,  НБ , София
Кой ви даде право да колите агнета и кокошки? Ще кажете, че така е писано в Библията.
26.11.1922г.
75. Лама савахтани,  НБ , София
Казваш: И аз съм чел Библията. – Чел си я, но в кафенетата. Аз съм чел Библията на Витоша. Ти имаш разбиране за Библията на дима, а аз имам разбиране за Библията на чистия планински въздух, на белия сняг.
26.11.1922г.
76. Практическо приложение на окултната музика, ООК , София
Когато Адам е бил в рая, какво било предназначението му, какво му било предоставено? Какво пише Библията? Нали се казва да обработва земята и да отглежда растенията и животните? И не само това, но на всички животни да им даде имена.
3.12.1922г.
77. Дойде да послужи,  НБ , София
Вземи половината от моя чувал, че и на двамата да се подобри положението. — Господ е определил положението на богатия и на бедния. — Ти говорил ли си с Господа? — Така е казал един от пророците преди 3000 години. — Говорил ли си с този пророк? Че някой казал тъй или иначе, това е друг въпрос. — В Библията е писано така. — Проверил ли си, че всичко в Библията е вярно? — Но тя е безпогрешна. — Ако беше така, тя щеше да спаси света. Някой туря Библията под главата си, но тя не го спасява. Силата на Библията е в прилагането й, а не в самата книга.
7.1.1923г.
78. Значение на ръцете и пръстите, ООК , София
Вземете Библията, там за пример, ако четете за Йов, първата част до средата е написана песимистично, но в края онзи, който е писал, извадил заключение, че от всичките тия нещастия, които са сполетели праведния Йов, той е добил мъдрост, познание, едно философско разрешение за живота и след като е придобил туй, неговите синове и дъщери се повръщат и заживяват един живот, много по-добър, отколкото първия.
Дойде ти една мисъл за вино, ще вземеш Библията – кои стихове съответстват на виното. Всичко туй ще го намерите в Библията.
21.1.1923г.
79. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Ние съврѣменнитѣ хора имаме два завѣта дадени споредъ Библията.
5.2.1923г.
80. Малките случаи, ООК , София
Там в Библията се говори за Ной, че като излязъл из кораба, като пил винце, се напил.
11.2.1923г.
81. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Взѣмете, запримѣръ, Библията, по какво е цѣнна тя? Цѣнна е тя по това, че прѣдставлѣва единъ народъ.
81.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
В какво се заключава стойността на Библията? Тя е ценна за това, че изразява живота на един народ във всички негови прояви.
14.2.1923г.
82. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
Какво е казано в Библията за предназначението на слънцето, луната и звездите? — Бог създаде слънцето, луната и звездите, за да отдели деня от нощта, светлината от тъмнината, доброто от злото и да бъдат знамение за дни, за години и за времена.
18.2.1923г.
83. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
Чакай, дойде му наумъ нещо, взѣме Библията, прочете нѣкой стихъ, ще проповѣдва върху него.
83.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Взимаш Библията, отваряш я тук-там, намериш някой стих и решаваш по него да говориш.
25.2.1923г.
84. Качества на ума, сърцето и волята, ООК , София
То е философия, разбирайте! Няма какво сега, нека ми дадат нещо от Библията, което да докаже, че не е така.
12.3.1923г.
85. Влияние на планетите, ООК , София
В Библията се говори за пророк Илия, който постил 40 дена, за да се магнетизира.
22.4.1923г.
86. Петимата братя, НБ , София
Числото пет се среща често в Библията.
13.5.1923г.
87. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
Като се натъкват на противоречия, мнозина започват да четат Библията и Евангелието, да видят как са постъпвали Аврам, Давид при решаване на своите задачи.
20.5.1923г.
88. За Името Ми, НБ , София
Има един стих в Библията: „Господ, като направил човека, разкаял се“.
88.2 Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми ( втори вариант )
Четете там, в Библията, един стих: „Господ, като направил човека, разкаял се.“ Ял е попарата им.
3.6.1923г.
89. Напразно Ме почитат, НБ , София
Те не са чели даже и Библията, не са проучвали основателно по-важните места, нито са правили своите научни бележки.
21.6.1923г.
90. Приложение, ИБ , БС , София
Един знаменит английски проповедник, докато бил в университета, чел Библията и казал: „Колко неизчерпаема книга е Библията, по нея може да се проповядва хиляди години и не може да се изчерпи!” А по-късно сам се изповядвал, че след като говорил четири пъти по нея нещо, намерил се в чудо какво може още да каже.
15.7.1923г.
91. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Може да цитирате много стихове от Библията и от Евангелието, но ако те не внесат необходимата светлина във вас, нищо не са.
23.9.1923г.
92. Съблазните,  НБ , София
Четеш някой автор, казваш: „Дали туй, което пише, е вярно?“ Четеш Библията, пак дойде съблазънта, казваш: „Ами ако туй не е вярно?“ Четеш за Христа, казваш: „Ами ако Той не е пратеник Божии, ако не е Син Божи?“ „Ами ако не е вярно всичко туй за апостолите?“ – Дойде съблазънта.
18.10.1923г.
93. Разумност в природата, ООК , София
Обърнете Библията и ми кажете где се казва: „Блажени, които се радват“? Напротив, за тях се казва: „Горко вам, които ядете и пиете.“ А Христос казва: „Блажени нищите духом! Блажени, които гладуват и жадуват за Правдата! Блажени, които страдат!“ И при все това всички искате да бъдете щастливи.
4.11.1923г.
94. Отвори им умовете,  НБ , София
Как е възможно, двама братя, единият да убие другия? Например, в Библията Каин убива Авел.
18.11.1923г.
95. Бог на живите,  НБ , София
Той отвори Библията, чете ми как едно време Христос е лекувал болни, разни въпроси разисквахме, и научни, и духовни, и мистични, и спиритични, докато най-после този хазяин го заболя зъб и разговорът се спря.
13.1.1924г.
96. Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, МОК , София
И забележете, в онзи разказ от Библията, дето се предава разговора между човека и змията, змията там е представена като символ на ума.
16.1.1924г.
97. Приливи и отливи, ООК , София
Някой от тия учени казва: туй ще чета, онуй ще чета, ще проучвам Библията, ще си правя извадки и т. н. Прави си той плана, подскача, но изгубва Библията.
Сега мнозина казват: „Чакай да не си казвам мнението, да не се излагам.“ Я ми кажете, какво се проповядва за Господа? „Ами да изучим Библията!“ Е, хубаво, пророкът как е проповядвал, като нямаше Библия? Казвате: „Да изучиш Евангелието!“ Ами апостолът как е проповядвал, като нямаше Евангелие? Казвате: „Е, на тях Господ е дал.“ Отде знаеш, че Господ е дал на тях? Защо на вас не даде? – „Ама те са имали особена привилегия.“ Е, в какво седеше тази привилегия? Привилегията беше в това, че те имаха абсолютна Вяра, Любов, Обич, бяха готови на всички жертви, за да изпълнят Волята Божия.
17.2.1924г.
98. Царството Божие се благовества,  НБ , София
Когато вие искате да познаете волята Божия, след като четете Евангелието, след като четете Библията и всички учени хора, ще се вдълбочите в себе си, ще отхвърлите всички онези препятствия, ще си благовествате и ще кажете: „Господи, заради Твоята Любов аз съм готов да извърша всичко, каквото иска сега Христос“.
2.3.1924г.
99. Родени изново,  НБ , София
Аз съм ви привеждал и пак ще ви приведа онзи разказ, дето някой си, след като изучавал Библията и Евангелието дълги години и не могъл да намери основата на това учение, разсърдил се един ден и си казал: „Толкова хора са писали в Него, Исая тъй казал, Йеремия тъй казал, Аврам тъй казал, пророците, апостолите тъй казали, но нищо не им разбирам“ – хвърля книгата в огъня и я изгаря.
16.3.1924г.
100. Който дойде при мене,  НБ , София
Те сами внасят отрова в своя живот. - Какво да правим тогава? - Заемете се като учените, като химиците, да извадите отровните елементи от вашите желания и да оставите в тях само великото, Божественото, което е в сила да просвети вашите умове. - Искаме да бъдем свободни. - Как ще придобиете свободата си: чрез войни и чрез убийства? Прочетете Библията и ще видите, че няма друг народ, който да е воювал толкова много, както еврейският.
23.3.1924г.
101. Брат ти си дойде,  НБ , София
Има ли случай в историята, някой човек да е живял две-три хиляди години? В Библията се казва, че някой е живял 900 години, но това е в миналото.
6.7.1924г.
102. Правилно разбиране на природните действия, МС , София
Ще цитирате стихове от Библията, дето се казва, че Исус Навин спрял движението на слънцето. Като четете Библията, както и свещените книги, вие трябва да разбирате дълбокия смисъл, който е вложен в тях.
26.10.1924г.
103. Раздай всичко!, НБ , София
Нѣкой иска да прѣвъзмогне нѣкоя своя слабость и вземе да чете Библията, или книгата на нѣкой моралистъ, да види какво се казва тамъ, а забравя да се справи съ Божественото въ себе си и да види, какъ трѣбва да постѫпи въ дадения случай.
103.2 Раздай всичко! ( втори вариант )
Някой иска да превъзмогне някоя своя слабост и вземе да чете Библията, или книгата на някой моралист, да види какво се казва там, а забравя да се справи с Божественото в себе си и да види, как трябва да постъпи в дадения случай.
12.11.1924г.
104. Забравените неща, ООК , София
Този човек, като стане сутрин рано, вземе Библията, чете по 2-3 часа, усърдно размишлява и прилага. Онзи човек пък, който взема Библията, поразгърне на 2-3 места и каже: „И те са били хора фанатизирани, не ме интересува това, тази книга не е за сегашните времена“, той е човекът (-а).
Но знаете ли, че за всичко у вас държат сметка горе? Някои от вас са дошли тук, седят няколко години и ги слушам, после казват: „И тук няма нищо.“ Смешно е вашето положение! Знаете ли защо? Ако вие дадете на една маймуна ноти, тя ще ги разбере ли? Ако вие дадете на една маймуна да чете Библията и Евангелието, тя ще ги разбере ли? – Нищо няма да разбере.
16.11.1924г.
105. Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ , София
Отворете Библията да видите, какъ се явяватъ при Аврама трима ангели.
105.2 Градовете Содомски и Гоморски ( втори вариант )
Отворете Библията да видите, как се явяват при Аврама трима ангели.
14.12.1924г.
106. Да Го посрещнатъ, НБ , София
Тогава изучавайте Библията, изучавайте учението на хората, които сѫ живѣли по Бога.
106.2 Да Го посрещнат ( втори вариант )
Тогава изучавайте Библията, изучавайте учението на хората, които са живели по Бога.
17.12.1924г.
107. Хармонична деятелност, ООК , София
При това, ако впрегнете така сърцето си и ума си, вие ще можете да разбирате тази свещена книга – Библията – по един нов начин. Библията е много символистическа книга. Тъй щото някой може да чете Библията по първия начин и ще каже, че тя е обикновена книга; някой може да я чете по втория начин и ще каже, че в нея има полезни работи; а трети може да я чете по третия начин и да се вдъхнови от тази книга.
Казвам: „Ти, който ми казваш това, ходил ли си на Небето?“ – „Не съм.“ – „На тебе лично Бог говорил ли ти е?“ – „Не ми е говорил, но аз съм чел Библията.“ Ако е въпрос за четене, и аз съм я чел.
21.12.1924г.
108. Миротворци, НБ , София
Въ древностьта, при единъ вѣрующъ, който живѣлъ 20 години въ една пещера въ пустинята, идва единъ господинъ и вижда, че този постникъ чете Библията на една малка свѣщь. Тогава той му казва: ако ти четешъ Библията на тази малка свѣщь, нищо не ще можешъ да разберешъ отъ нея. И слѣдъ това той му казва: азъ чета библията при такава свѣтлина, отъ която хората, като не разбиратъ законитѣ, ослѣпяватъ.
108.2 Миротворци ( втори вариант )
В древността, при един вярващ, който живял 20 години в една пещера в пустинята, идва един господин и вижда, че този постник чете Библията на една малка свещ. Тогава той му казва: Ако ти четеш Библията на тази малка свещ, нищо не ще можеш да разбереш от нея. И след това той му казва: Аз чета библията при такава светлина, от която хората, като не разбират законите, ослепяват.
24.12.1924г.
109. Образи на живата природа, КД , София
Ще й пишеш тъй: В неделя ще седна сутринта и ще проучвам Библията.
1.2.1925г.
110. Азъ Те познахъ, НБ , София
Не само това, но кой какъ чете Библията, все това прѣстѫпление чете.
110.2 Аз Те познах ( втори вариант )
Не само това, но кой как чете Библията, все това престъпление чете.
15.2.1925г.
111. Послѣдното мѣсто, НБ , София
Азъ гледамъ, дойде нѣкой при мене, челъ Библията отъ единия край до другия, та като дошълъ до Откровението, пита: какво искалъ да каже евангелистъ Иоанъ? Е, то е много лесна работа.
111.2 Последното място ( втори вариант )
Аз гледам, дойде някой при мене, чел Библията от единия край до другия, та като дошъл до Откровението, пита: Какво искал да каже евангелист Иоан? Е, то е много лесна работа.
25.3.1925г.
112. Придатъците на разумния живот, ООК , София
Да допуснем, че вие имате една двуизмерна мисъл, в която сте вързани, и казвате: „Аз не мога да направя тази работа.“ Какво трябва да си кажете? – „Аз мога да свърша тази работа.“ Представете си, че ви се даде като задача да препишете Библията. Казвате: „Не мога да препиша Библията.“ Как да не можете? Можете да я препишете.
24.6.1925г.
113. Най-малкото чувство, ООК , София
Ако за да се моля, трябва да чета Библията, това смятам за насилие върху себе си.
22.7.1925г.
114. Несъвместими отношения, ООК , София
Аз забелязвам, че повечето от учениците, като четат Писанието, Библията, главно се спират върху това, какво Господ е обещал, и казват: „Нали Господ обеща това и това?“ Трябва да знаете, че в Божиите обещания няма отмяна.
24.8.1925г.
115. Основни закони, ИБ , В.Търново
Сега ще ви препоръчам: Всичките ръководители да научите добре Библията.
24.8.1925г.
116. Търпение и вяра, СБ , В.Търново
Аз препоръчвам на всички ръководители да проучват добре Библията.
9.12.1925г.
117. Служене на Бога и на себе си, ООК , София
Тогава как ще се избавите от старите си погрешки? Изучавайте Библията и се спирайте главно върху характерите на отделните лица, да ги изучавате.
3.1.1926г.
118. До скончанието на века,  НБ , София
Някои от вас са чели Библията и Евангелието, някои не са ги чели, но всеки може да разбере, дали е истина това, което ви говоря, или не.
31.1.1926г.
119. Свидетелството Негово,  НБ , София
Другаде виждам някой религиозен човек пише нищо върху Библията.
21.2.1926г.
120. Бъдете съвършени!,  НБ , София
Представете си, че вие четете една книга като Библията, в която са изложени всички правила, методи и начини за разумно живеене във всяко отношение.
10.3.1926г.
121. Живите закони на добродетелите, ООК , София
Къде е Истината тогава? Защо като четете новините от вестниците, бързате да ги споделите и с другите хора, а като прочетете нещо от Библията, не споделяте с ближните и с познатите си? Ако споделяте нещо от Библията, ще ви нарекат глупав, назадничав човек.
18.4.1926г.
122. Зазоряване,  НБ , София
Не зная колцина от вас сте чели Библията не като историческа книга, защото, ако я подложите на критика като историческа книга, тя не издържа. Библията е книга само на символи.
12.5.1926г.
123. Целомъдрие и великодушие, ООК , София
Сега ще ви дам следния опит: сутрин, като станете, завържете очите си с една дебела кърпа и отворете Библията. Важно е за вас да познаете със затворени очи, на кое място сте отворили Библията. Като отворите Библията, не бързайте веднага да се произнесете, на кое място сте отворили, но спрете се за малко, попипайте книгата на това място, вдълбочете се в себе си и тогава кажете, на коя от книгите сте отворили: дали на Битие, Изход, Книга на Царете, Пророците, Евангелията и т. н.
Като си завържете очите, ще се помолите, ще забравите всичко наоколо и тогава ще отворите Библията.
16.5.1926г.
124. Ще ми изявиш,  НБ , София
Тъй е писано и в свещената книга, Библията, която ако четете, ще видите, че това, което Бог създава, е вечно, а това, което хората създават, е смъртно.
19.5.1926г.
125. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
Как излезе опитът ви? Колко души от вас познаха книгата от Библията, колко познаха главата от дадената книга и колко познаха стиха? Опитът на мнозина е излязъл несполучлив, защото имат неправилни схващания за някои неща.
И тъй, искате ли да развиете своята чувствителност, правете често опита с Библията. Развиете ли това чувство, вие ще можете свободно да четете Библията и при затворени очи. Между вас сега няма нито един, който може да чете Библията по този начин. Каже ли някой, че може да чете така, ще го подложим на изпит: аз ще отворя Библията пред себе си, а той ще чете от мястото си. Когато искате да познаете на кое място от Библията запример сте отворили, пипнете този лист с ръцете си.
Опитът, който ви дадох, може да се изпълни от три страни: първо – механически, с пипане; понеже вие сте чели Библията много пъти, ще можете горе-долу да познаете на кое място сте отворили; второ – по чувство, и трето – по вътрешна светлина.
Той е следният: на отделни листчета ще напишете всички книги от Библията и ще ги турите в някоя кутия, отдето по три пъти на ден ще вадите по едно листче, но вече с отворени очи.
23.5.1926г.
126. Скритото имане,  НБ , София
Всичкото знание, което имаме сега в света може да се събере в 90 книги, големи като Библията.
26.5.1926г.
127. Пътят на желанията, ООК , София
Понеже Библията има 66 книги, давам ви възможност да изваждате всеки ден най-много до 66 листчета, докато познаете коя книга сте извадили.
22.8.1926г.
128. Отвън и отвътре, СБ , София
Кажете ми сега: какво разбрахте от Библията и от беседите, прочитането на които ви бе дадено като задача през тази година? Някои от вас прочетоха цялата Библия, както и четирите серии, а някои не ги прочетоха. Кое е най-важното, което намерихте в Библията? Аз ще ви кажа.
22.8.1926г.
129. Светлият път на Знанието, СБ , София
Например, като четохте Библията през тази година, бяхте ли винаги точни при четенето? Имахте ли всяка сутрин определено време за четене? Пък и при изпълнение на наряда не бяхте точни. Действително, аз намирам, че прочитането на Библията за една година, това е грамаден материал.
Главният обект в Библията е животът на проявения Бог в света, или проявлението на Христос. Централното лице в Библията, обаче, е Христос.
Казвам си: защо ще се моля сега? Толкова време съм се молил! Защо да чета сега Библията? Ред такива и подобни мисли и чувства минават покрай мене.
27.8.1926г.
130. Свещеният огън, СБ , София
Вие ще кажете: „Какво голямо заблуждение, да прегръща човек един идол!“ Ами когато майката прегърне своето детенце и внесе всичката си надежда в него, не е ли същият този идол? Когато онзи християнин банкер прегърне своята каса, не е ли същият този идол? Той казва: „Парице, парице, всесилна царице!“ Ами когато онзи учен човек прегръща своята книга, не е ли същият този идол? Ами когато проповедникът прегърне Библията, не е ли същият този идол? Ами когато офицерът хваща своя нож, не е ли същият този идол? Ами когато един народ се бие със своите пушки и топове, не е ли същият този идол? Но Бог гледа много широко на нещата.
29.8.1926г.
131. Ще се изкоренят, СБ , София
Я ми кажете къде в Библията се споменава името англичанин, французин, германец, българин, сърбин и др.? На кои места ги споменава Господ? Ами къде останаха всички онези видни стари народи, египтяни, асирийци, вавилонци, на които имената се споменават в Библията? – Всички тези народи днес са изчезнали и други са ги заместили. Добре, англичаните, американците нали са виден народ, защо нищо не е писано за тях в Библията? Питам ви сега: кого трябва да слушаме ние? По пътя на кои от тези народи трябва да се движим? В какво се състои преимуществото на един народ? Или в какво се състои преимуществото на един индивид? Има философи, които твърдят, че един човек струва повече, отколкото един народ.
Някой казва: „Ти православен ли си?“ Казвам: в Библията нищо не пише за православието. „Ти евангелист ли си?“ И за евангелизма нищо не пише.
Но в Библията никъде не пише за православието.
10.10.1926г.
132. Внушение,  МОК , София
Какво се ползува човек от четенето на добри и свещени книги, ако нищо не е приложил? Човек може да е чел десет пъти наред Библията, но ако не знае, как да се справи с най-малкото изпитание или нещастие, той нищо не е придобил.
132.2 Внушението ( втори вариант )
Ако десет пъти си прочел Библията и ти дойде една малка неприятност и не можеш да я издържиш, Библията ще те ползува ли? Като ти дойде едно нещастие, ти ще процитираш един стих, втори, трети, шести; всяка една книга си има своя смисъл.
27.10.1926г.
133. Устойчиви съединения, ООК , София
Ако някой е отчаян от сиромашията, той трябва да отвори Свещената книга на живота – Библията, и да чете.
3.11.1926г.
134. Човешкият дух, ООК , София
Същото се отнася и до Библията.
19.12.1926г.
135. Благоприятният час,  МОК , София
Като четете Библията, вие казвате, че Бог създаде света в шест деня, и в седмия ден си почина.
135.2 Изпитите. Духовна връзка и помагане ( втори вариант )
Преди почване занятия студентите от всички факултети се събират в една обща аудитория, излиза един от професорите, чете нещо из Библията, една молитва и всички студенти си отиват по аудиториите.
26.12.1926г.
136. Тази притча,  НБ , София
В Библията, обаче, се казва, че на мястото, дето бил някогашния рай, се намирали още две реки.
9.1.1927г.
137. Сам с ума си,  НБ , София
Питам: Когато мъж бие жена си, или жена бие мъжа си, дъската им на мястото ли е? Когато учител бие учениците си, дъската му на мястото ли е? Когато някоя млада мома или млад момък се поддават на лош, извратен живот, дъската им на мястото ли е? – Ама ние мислим, че всичко това е необходимо за еволюцията на човека. – Каква логика има в това мислене? И затова повтарям: Онези хора, които са писали и създали както Библията, така и онези творения в поезията, музиката и художеството, са живи и днес, и ние всички се намираме под тяхното влияние.
23.1.1927г.
138. Едно стадо,  НБ , София
Казвате: Аз обичам еди-кой си човек. – Кое, именно, обичате в него? – Ума. – Къде е умът на човека? То е все едно да ви запитат, кое е ценното в Библията. Един ще посочи известни места от Библията, втори ще посочи други някои и т.н. Единението, единството се намира вън от Библията, а не вътре в нея.
Тези и много неща още не са писани в Библията, вследствие на което хората я тълкуват буквално и изпадат в ред заблуждения.
26.1.1927г.
139. Което оправя, ООК , София
В това положение ви дават Библията, искат да четете. Вие взимате Библията, взирате се в една, в друга страница, но нищо не можете да прочетете.
2.2.1927г.
140. Стари и нови възгледи, ООК , София
Всичкото знание, от създаването на света досега, може да се събере в 90 книги като Библията.
13.2.1927г.
141. Новата земя,  НБ , София
В Библията, например, се казва: „И направи Господ човека по образ и подобие свое.
16.2.1927г.
142. Великата задача на човека, ООК , София
Много религиозни хора във време на страдания са се отчайвали, разочаровали, какво ли не са преживяли, но страданията не са избегнали: много от тях са горили, късали Библията си, отказвали са да се молят на Бога, но и това нищо не им помогнало.
Един евангелски проповедник обичал много да се моли, да чете молитви, цели глави от Библията, от Евангелието и с това заставял слушателите си дълго време да седят на колене. Проповедникът започнал да чете от Библията, а слушателите му коленичили.
6.3.1927г.
143. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
В Библията се казва, че Ева била гола.
13.3.1927г.
144. Няма тайно,  НБ , София
Например, Библията, като книга е важна в това отношение, че в нея са събрани опитностите и знанията на хората от ред поколения насам.
6.4.1927г.
145. Начертаният план, ООК , София
Човешкото съзнание е представено в Библията във форма на жива река, която прелива водите си, вследствие на което в него често стават приливи и отливи.
10.4.1927г.
146. Двама синове,  НБ , София
Някой религиозен човек чете Библията, възприеме оттам една хубава, висока идея, подържи я малко време в ума си, докато един ден каже: що ми трябва тази идея? Тя не е за мене, други да я възприемат и прилагат. – Това не е убеждение.
17.4.1927г.
147. Справяне,  МОК , София
147.2 Справяне ( втори вариант )
Вземе си триона, той е духовен човек, после вземе Библията, почете, тогава отиде в Камарата.
4.5.1927г.
148. Принципи на нещата, ООК , София
В Библията е казано нещо за дните, но то не е достатъчно.
11.5.1927г.
149. Четирите кръга, ООК , София
Който иска да се освободи от лошите мисли, които минават през ума му, нека се заеме с четенето и изучаването на Библията от любов, а не по задължение, докато тази книга започне да прониква в съзнанието му, и един ден всички светли и възвишени мисли изникнат от него, като хубави, доброкачествени семена.
22.5.1927г.
150. Седмият кръг на живота,  МОК , София
Днес ще ви дам една задача - да работите върху Библията.
150.2 Седмият кръг на живота ( втори вариант )
Ще ви задам една задача: Ще се разделите на групи, ще разпределите всичките книги на Библията, ще проучите характерите, които се срещат в тях.
29.5.1927г.
151. Хармонични положения,  МОК , София
Като четете Библията, трябва да прониквате във вътрешния смисъл, който е вложен в отделните книги. Забележете реда, по който са наредени книгите на Библията: първата книга е Битие - начало на нещата; втората е Изход - излизане; третата е Левит - ръководна книга за онзи, който е излязъл вече и е започнал да ходи; четвъртата книга е Числа - числата подразбират сметка, изчисление, за колко време например човек може да проходи самостоятелно; след Числа иде книгата Второзаконие - приложение на закона, има ли закон, нужно е приложение; после иде книгата Исус Навин - Исус Навин е един от героите, които се учат при Мойсей; като дойдете до книгата Съдии, помислете защо се е създала епохата на съдиите - явяването на съдиите почива на нещо дълбоко; след Съдии иде книгата Рут - влиянието на жената в света; след това вече иде царският период.
Като изучавате Библията съзнателно, вие дохождате до заключението, че животът на миналото, описан в тази книга, е живот и на отделния човек - всеки човек минава през Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие и т. н.
Ето например, вие четете Библията и дохождате до някои книги или глави от нея, които ви отегчават: в някои глави се изреждат само имена, родове, числа, които нямат смисъл за вас. Добре е човек да се заеме с четене на Тайната доктрина, на Библията като метод за придобиване на търпение; те представляват разхвърлян материал, който търпеливият може да събере на едно място и да образува от него нещо цяло.
151.2 Хармонични положения ( втори вариант )
Може да учите Библията по един научен начин.
В млади години необходимо е да се създаде един навик – като четете Библията, има неща, които не ви са потребни: изчисленията, родовете. За да четете родовете в Библията, трябва да учите изчисленията. Много пъти ще оставяте Библията настрана и ще се разхождате. Такава книга е и Библията, и тя е разхвърляна.
5.6.1927г.
152. Две думи,  НБ , София
А какво правите вие? Отивате в някоя къща, отваряте Библията и като започнете от Битието, свършвате с Откровението – приказките ви нямат край.
15.6.1927г.
153. Връзка на съзнанието, ООК , София
На това се дължи факта, дето едни хора разбират Библията правилно, по дух, по вътрешен смисъл, а други я взимат само в буквален смисъл. Да разбирате Библията правилно, това е изкуство и наука.
22.6.1927г.
154. Отличителни черти, ООК , София
Като четете Библията, ще видите, че те навсякъде са сипвали огън и жупел, само заради тази черта на евреите.
20.8.1927г.
155. Братя в единомислие, СБ , София
Ще ви прочета няколко извадки от Библията, като образци на човешката мисъл.
21.8.1927г.
156. Ще се превърне в радост, СБ , София
Нима положението на ония затворници, които бият по няколко пъти на ден, които оставят да лежат на голи подове, хранят само със сух хляб и вода и лишават от работа, е по-добро от положението на животните? Казвам: Ние, съвременните хора, трябва да бъдем проводници на Божията мисъл! Ако само четем Библията и я тълкуваме физически, ще намерим хубави работи в нея, но ще бъдем обикновени хора.
Те казват: „Господи, изпрати някого да ни даде светлина, да ни упъти в този свят!“ Казвате: „Нали са учени хора!“ Колко учени, колко видни хора има в Европа, които са писали научни книги, но обикалят из църквите, четат Библията, с голямо усърдие търсят великата Истина.
И Библията да четете, пак няма да разберете дълбокия смисъл, който е вложен в нея.
22.8.1927г.
157. Пробуждане съзнанието на ученика, СБ , София
Ще ви запитам: Какво ще прави ученикът в света, когато се пробуди съзнанието му? – Ще работи. – Как? – Ще се обърнете към Библията, първа глава от Битието, и оттам ще започнете. „В начало създаде Бог небето и земята.
24.8.1927г.
158. Свещеният час, СБ , София
По същия начин четете и проучавайте Библията. Не четете ли по този начин беседите, Библията или коя и да е книга, те ще ви се видят еднообразни и вие ще потърсите някакво развлечение, но развлечението не е наука.
24.8.1927г.
159. Явно говорих, СБ , София
В този път ще изучавате Библията по новия начин, ще изучавате и съвременната литература и наука; ще изучавате и реките, и огъня, и ветровете.
18.9.1927г.
160. Зарадваха се учениците,  НБ , София
На колцина от вас се е запалило сърцето след прочитането на някоя хубава книга, като Библията? Хиляди хора четат и препрочитат Библията, но на колко от тях сърцата са се запалили от Божествения огън? В Библията има много човешки работи, но има и много Божествени.
18.9.1927г.
161. Качества и линии на красотата,  МОК , София
Една американка през целия си живот прочела съзнателно, с любов и разположение Библията 90 пъти. Това занимание с Библията дало отпечатък на лицето ѝ.
13.11.1927г.
162. Така е писано,  НБ , София
В Библията е казано, че раят се е намирал между четири реки, двете от които са Тигър и Ефрат, които и до днес съществуват.
4.12.1927г.
163. Седем кошници,  НБ , София
Християните препоръчват да се чете Библията и Евангелието.
21.12.1927г.
164. Благото на човека, ООК , София
Сега, като говоря върху съмнението, казвате:" Какво ли е писано по този въпрос в Библията и в Евангелието? Как да разберем този въпрос?" – Каквито коментари да правите върху съмнението или върху въпросите, които разглеждам в беседите си, вие нищо няма да постигнете.
28.12.1927г.
165. Кръгове на съзнанието, ООК , София
За да обясня своята мисъл, ще взема за пример Библията, или Евангелието. Броили ли сте запример на колко места се среща буквата "б" в Библията? Колко време ще употребите, ако трябва да преброите на колко места се съдържа всяка буква в Библията? Това е една трудна задача, която в бъдеще ще ви се даде.
Има една наука кабала, според която по един правилен начин може да се направят изчисления, да се види колко пъти се среща в Библията буквата б запример.
5.2.1928г.
166. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Според едно предание, и Библията някога е била вързана с верига. Важно е да се знае, че Библията, Свещеното Писание не е създадена само от евреите.
Следователно, съвременните хора са дошли до такава фаза на живота, че за да излязат от нея, те непременно трябва да четат Библията, да пишат онова, което са научили.
12.2.1928г.
167. До край,  НБ , София
Такива примери имаме и в Библията, когато Аврам изпъди своята рабиня Агар.
4.3.1928г.
168. Изново,  НБ , София
Един ден, в ръцете на този господин попаднала Библията и Евангелието, и той започнал редовно да ги чете.
28.3.1928г.
169. Полюси на съзнанието, ООК , София
Какво разбирате под думите: „и направи Бог человека"? Знаете ли какво са означавали тия думи в техния първичен език? Ще кажете, че така е писано в Библията. Да, но колко превода е претърпяла Библията досега ? В кой превод е писано така? Колкото повече преводи претърпява една книга, толкова повече се отдалечава от оригинала си, от своя първообраз.
Библията се разбира по три различни начини, според степента на развитието на онзи, който я чете. Кабалистите пък намират в Библията особени кабалистически закони, каквито никой обикновен човек не може да види.
Това, което сега говоря, не е отричане на Библията, но казвам, че всяка идея трябва да бъде разбрана. Когато четете Библията, през всичкото време вие трябва да водите чист живот, в молитва и съзерцание, за да дойдете до високо вътрешно просветление, да разберете вътрешния смисъл на всяка дума, на всеки стих. Не само Библията, но всяка книга крие свой вътрешен смисъл.
Такъв пример имаме в Библията – разказът за Йосифа.
4.4.1928г.
170. Служба на уравненията, ООК , София
Такива примери имаме в Библията, в Стария Завет.
29.4.1928г.
171. Който се отмята,  НБ , София
Где се криеше силата на Самсона? Прочетете от Библията разказа за Самсона и ще видите, где се криеше неговата сила. – В косата му.
23.5.1928г.
172. Плащане и прощаване, ООК , София
Всеки стих от Библията ще ви свърже с пророка или с евангелиста, който е писал книгата, и ще разберете мотивите и условията, при които е писана.
10.6.1928г.
173. Кога ражда,  НБ , София
Казвам: религиозните хора говорят днес само върху Библията.
8.7.1928г.
174. Роден от Бога, МС , София
Карнаци отваря прашасалата книга, и тя се оказала Библията, която не била четена от преди четири поколения.
Някои хора, които не разбират смисъла на нещата, казват: в Библията има лоши работи — Не, вие не разбирате дълбокия смисъл на това, което четете. Друг някой казва: хубави работи има в Библията.
Един 90 годишен американец прочел Библията 90 пъти през живота си. Питам: какво е научил този човек от Библията? — Все е научил нещо.
10.10.1928г.
175. Какво са разбрали, ООК , София
Често слушам някой да говори за себе си, че е духовен човек. – Кое му дава право да мисли, че е духовен? – Защото не водел светски живот, чел няколко пъти Библията, занимавал се с духовни въпроси и т.н.
31.10.1928г.
176. Накъде, ООК , София
Питам: Какво ще придобие един обикновен религиозен човек, който по цели часове чете, моли се, пали свещи? Гледате го, току отваря Библията и я затваря, но все бърза, по-скоро да свърши тази работа. – Не, бързото четене нищо не допринася.
26.12.1928г.
177. Направление на истинския живот, ООК , София
Момъкът харесва момата и, като отваря Библията, намира стиха „Бог е Любов“. Той отваря Библията и дава на момата да чете: „Аз и Отец ми едно сме“.
16.1.1929г.
178. Самоопределение на съзнанието, ООК , София
Като става сутрин, този човек започва да се моли на Бога, кръсти се, чете нещо от Библията или Евангелието, но при всичко това, той няма едно съзнателно, вътрешно отношение към самата реалност.
21.4.1929г.
179. Наклали огън,  НБ , София
Те се боят, да не би по някакъв начин да се разклати, или подрони техния авторитет – Библията. Библията е авторитет, създаден от хора, които принадлежат към един народ, а всички знаят, че Бог създаде света, Той създаде и народите, а не човек.
Де седи цената на тези хора? Ако Библията има цена и до днес, това не се дължи на пророците, които са я писали, но на онзи велик Дух, който ги е подтикнал да пишат и им е диктувал, какво да пишат. Това значи, че Библията е писана от един Дух, Който е диктувал на мнозина да пишат.
22.5.1929г.
180. Битие и откровение, ООК , София
Като четете Библията, запример, виждате, че тя започва с Битието, начало на нещата, и свършва с Откровението, край на нещата. Какво ще разбере човек, ако прочете Библията и Новия Завет? В началото той все ще разбере нещо.
180.2 Битие и откровение ( втори вариант )
Значи началото на една свещена книга, Библията, почва с: "В начало Бог създаде небето и земята."
Питам сега, ако някой от вас прочете от единия до другия край Библията, какво ще разбере? Началото е по-разбрано, [в] края няма нищо да разбере.
23.6.1929г.
181. Разумните кротки,  НБ , София
Не е нужно той да отваря Библията и Евангелието, да търси, какво Моисей е казал и какво – Христос.
181.2 Блажени кротките ( втори вариант )
А така да отваряш Библията и да казваш, че така казал Мойсей, така казал Христос - това не е проповед.
21.8.1929г.
182. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
182.2 Абсолютна чистота ( втори вариант )
От единия до другия край на Библията се говори пак за Чистота и Святост.
25.8.1929г.
183. По Бога направени, СБ , София
Засега Той има повече от 40 имена, които са написани в Библията, но всички са опетнени.
8.9.1929г.
184. Стотникът,  НБ , София
184.2 Стотникът ( втори вариант )
Като четете Библията, там се казва, че Господ направил света.
22.9.1929г.
185. Духовното в човека, НБ , СБ , София
Сега, като четете Библията и Евангелието, някои от вас ще кажат: Много нещо прочетохме.
6.10.1929г.
186. Забранихме му,  НБ , София
Съвременните християни цитират примери из Библията, за тримата момци в огнената пещ, за пророк Данаил в ямата между лъвовете, но забравят, че и днес има ред примери за чудно избавяне на хора от явна смърт.
20.10.1929г.
187. От всичките най-много,  НБ , София
Като чел Библията и Новия завет, дето се говорело за небето, за ангелите, за Бога, той не могъл да си представи какво нещо е небето, какво са ангелите, какво е Бог.
187.2 Тази сирота вдовица тури от всичките най-много ( втори вариант )
Един ден, като чел, чел Библията, дето се говорело за Бога, за апостолите, за небето, той не могъл да си представи какво нещо е небето, какво - ангелите и какво - Бог.
1.12.1929г.
188. Пасха Господня,  НБ , София
Колкото и да четете Библията и Евангелието, да се запознавате с живота и опитностите на пророците и апостолите, все ще ви липсва нещо.
188.2 Пасха Господня е ( втори вариант )
Аз наблюдавам, някои евангелисти обръщат, пишат, четат Библията и казват - това е цяло богатство, но много от тия евангелисти, които имат Библията подмишница, нищо не прилагат от нея.
8.12.1929г.
189. Да ида да го събудя,  НБ , София
189.2 Да ида да го събудя ( втори вариант )
Ако наблюдавате един евангелист, ще влезе в техния храм, ще отвори Библията, ще дигне нагоре очи, ще чете, ще пее песни и ще се моли.
8.1.1930г.
190. Проява на Любовта, ООК , София
Като четете Библията, задавали ли сте си въпроса, коя книга от Стария Завет минава за най-важна.
190.2 Чувството на любовта ( втори вариант )
На туй основание католическата църква забранява на простите хора да четат Библията.
Отварям тази книга, Библията, нали.
19.1.1930г.
191. Две лепти,  НБ , София
191.2 Две лепти ( втори вариант )
Някои ще кажат, че в Библията било писано, че човек е създаден по образ и подобие Божие.
14.3.1930г.
192. Дисонанси в живота,  МОК , София
192.2 Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) ( втори вариант )
И защо е турена змията в Библията? Нали тя огрешава хората? Криви линии са това.
28.3.1930г.
193. Органична и неорганчна материя,  МОК , София
193.2 Границата между органическата и неорганическата материя ( втори вариант )
В Библията ще срещнете онзи стих, който казва - кръвта няма да ядете, само месото - онази материя.
9.4.1930г.
194. Значение на числата, ООК , София
194.2 Разбиране на числата (Учудване и съжаление) ( втори вариант )
Там, в Библията, се казва: „И направи Бог човека по образ и подобие."
7.5.1930г.
195. Претръпване и претъпяване, ООК , София
Някои религиозни четат Библията по два-три пъти в годината и са дошли до големи постижения. Като чете Библията, човек трябва да я разбира. Една 90 годишна американка прочела Библията 90 пъти.
195.2 Претръпване и претъпяване ( втори вариант )
Някои са чели Библията по десет, петнадесет, двадесет пъти и имат постижения, но тия постижения са само за малцина. Една американка на деветдесет години е прочела Библията деветдесет пъти и имала резултат. Зависи, ако четете Библията по един начин или по друг начин, ще имате известни постижения, но в четенето трябва да разбираш.
Казвам сега, някои от вас трябва да четете Библията по един нов начин.
28.5.1930г.
196. Правилно разбиране, ООК , София
Библията, запример, е стара книга.
196.2 Правилно разбиране на живота ( втори вариант )
Библията е стара книга, много работи има написани там.
30.5.1930г.
197. Къртица, славей и пчела,  МОК , София
197.2 Къртът, славеят и пчелата ( втори вариант )
Пращат го в болницата, промиват му стомаха един-два пъти, червата три-четири пъти, седи там четири седмици и се връща с поправен стомах, с установена дихателна система, весел, бодър; изважда Библията и чете: „Бог е любов."
4.6.1930г.
198. Точност, ООК , София
198.2 Точност ( втори вариант )
На колко езика е преведена Библията? Може да направите една справка.
15.6.1930г.
199. Преди Авраама,  НБ , София
Ще кажете, че в Библията е писано другояче, т. е. първо земята била направена, а после слънцето и другите небесни светила – в четвъртия ден.
25.6.1930г.
200. Закон и принцип, ООК , София
Ние имаме такъв пример в Библията.
200.2 Закон и принцип ( втори вариант )
В Библията дават повод.
6.7.1930г.
201. В дома на Симона,  НБ , София
Също не се знае, дали и Ева е била такава, каквато я описват в Библията.
13.7.1930г.
202. Връзване и развързване, МС , София
Сега ще ви прочета 18 стих на 378 страница от Библията: „И не стана пасха като нея в Израил от дните на пророк Самуила; нито направиха всичките Израелеви царе като пасхата, която направи Иосия и свещениците, и Левитите, и всичкият Юда и Израил, които се намериха, и Ерусалимските жители.
10.8.1930г.
203. Наближило е Царството Божие, СБ , 7-те езера
Аз познавам един млад евангелски проповедник, преди години ми казваше: „Много знание имам от Библията."
Ако аз, след като съм гладен, ти ми отвориш Библията, започнеш да четеш как Господ направил света и ме държиш гладен, от това аз нищо няма да се ползвам.
13.8.1930г.
204. Начало и край, ООК , СБ , 7-те езера
Като четете Библията и Новия завет, не четете механически.
20.8.1930г.
205. Познава гласа му, СБ , РБ , Рила
Тази тайна е изнесена в Библията в скрита форма: може би и за хиляди години ще остане неразкрита за човечеството, защото хората не са готови още да я разберат.
26.8.1930г.
206. Божият глас, ООК , София
Как ще стане това? Ще прочетете нещо, било от Библията, било от живота на светиите, на добрите и велики хора.
206.2 Божият глас ( втори вариант )
Може да кажете, вземете Библията, там има всичките стихове за любовта.
28.8.1930г.
207. Пътят на добрите постижения,  ИБ ,БР , София
Дотягат, понеже да носиш Библията на гърба си е едно нещо, а да я носиш вътре, е друго нещо.
30.8.1930г.
208. Правият път. Един духовен опит. Беседа – наряд от Учителя,  ИБ ,БР , София
После ще отворите Библията и прочетете стиховете.
Четенето на Библията – това е греене, това е огнището.
31.8.1930г.
209. Учителят пред ръководителите 1930 год. За Царството Божие, ИБ ,БР , София
В другото време сте свободни, можете да четете няколко глави от Библията.
Най-напред ще се отмръзнеш - ще четеш Библията - това е да се грее край огъня, да грееш ръцете си. Ако се грееш така на Библията, то и гърнето с лещата ще се грее над огъня, и хлебец има, ще си похапнеш и след това ще имаш сила да разправяш бодър и весел. Така се разбира четенето на Библията.
31.8.1930г.
210. Условия за растене,  НБ , София
Като четеш Библията, ти казваш: Това е книга на неизчерпаемо богатство. Така е, Библията е склад на неизчерпаемо богатство. И ако четеш Библията, без да се свържеш с този жив свят, тя остава без значение.
1.9.1930г.
211. Две категории хора, ООК , София
За да се освободи от скръбта си, проповедникът започнал да чете Библията, да се моли, но нищо не помагало. Тази вечер, като четеш Библията, отвори я специално за мене и ми проповядвай, както ти знаеш“. Вечерта проповедникът отворил Библията и започнал да му проповядва строго и безпощадно. На другата вечер, като започнал да чете Библията, проповедникът видял, че вратата се отворила и в стаята влязли двама посетители – жители от онзи свят – предишният и още един, когото той води.
Сега и на вас казвам: Отваряйте Библията си и проповядвайте! Вие не знаете, че чрез вас се поучават много от вашите близки заминали. И Библията, като книга на живота, съдържа рецепти за различни болести.
21.9.1930г.
212. От Египет,  НБ , София
Чудно е, да имате такава книга в себе си и да не можете да я четете! Ако не можете да четете във вашата книга — по вашата глава, по лицето, по тялото, гърдите, краката, ръцете и гърба си, де е вашето знание? Вие приличате на онези българи, които носят Библията със себе си, но като я отворят, не могат да четат.
28.9.1930г.
213. Вътрешна свобода,  УС , София
Може и да не четете Библията.
10.10.1930г.
214. Нов мироглед,  МОК , София
214.2 Мироглед и човекът ( втори вариант )
Това, което Библията описва, то е било вярно.
24.12.1930г.
215. Единица време, ООК , София
Библията, Новият завет съдържат опитностите на светии, пророци,. апостоли, които са живели няколко хиляди години преди вас, но са разполагали с големи знания Ако някой от тях дойде днес между вас ще видите, че наистина са били учени хора.
7.1.1931г.
216. Новата епоха, ООК , София
За да се моли усърдно и молитвата му да бъде приета от Бога, той трябва да се откаже от своето високо положение, да забрави своя царски сан, да покрие главата си с вретище, както е казано в Библията.
6.2.1931г.
217. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
217.2 Методите на самовъзпитанието ( втори вариант )
Библията изчезнала, но турците, които се обърнаха, все от тези крадени библии се обърнаха.
25.3.1931г.
218. Основна мисъл, ООК , София
И това е възможно, обаче кой човек си спомня как са го посрещали някога? В Библията е писано, че пророк Илия се възнесъл на небето с колесница.
1.4.1931г.
219. Смяна на силите, ООК , София
Лесно се чете Библията и Евангелието, но знаете ли колко хора са вложили ума, сърцето и волята си, докато ги напишат? Някои са писали собствените си опитности.
19.7.1931г.
220. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Отварянето на Библията и четенето от нея представлява изгрев. Затварянето на Библията е залез.
5.8.1931г.
221. Мястото на Бога, СБ , РБ , 7-те езера
Някой казва: „Какво ще правим, като тръгнем в тази посока? Не е ли достатъчно да четем Библията и Евангелието?“ Вие можете да четете и Библията, и Евангелието, но в четенето на тия книги има особена философия. Когато четете Библията и Евангелието, където се говори за Христос, за пророците, за добрите хора, които са живели по това време, вие трябва да се свържете с тях и да отправите мисълта си към онази посока, където те са отправяли своята мисъл.
21.8.1931г.
222. Отиване и връщане, СБ , София
За тази цел започнете с най-малките неща, които още сега можете да направите; едно от малките неща е следното: вземате например Библията, отваряте някъде и четете; в това време една муха кацне на носа ви и вие изгубвате връзката, не помните вече къде сте чели.
28.10.1931г.
223. Предназначението на носа, ООК , София
223.2 Предназначението на носа - служба и функция ( втори вариант )
Ще четеш Библията, какво е направил Давид.
11.11.1931г.
224. Двоен дял, ООК , София
224.2 Полюси на доброто и злото (Двоен дял) ( втори вариант )
То не е нещо, което може да го купиш от някой бакалин, не може да го изсмучете от Библията.
18.11.1931г.
225. Материални прояви на живота, ООК , София
Например, в Библията е писано, как бездетни жени са зачевали и раждали.
18.12.1931г.
226. Стимул и любов,  МОК , София
За следния път всеки да си извади едно от най-хубавите изречения от Библията.
226.2 Стимул и любов ( втори вариант )
За следующия път извадете едно от най-хубавите изречения от Библията, по един стих от разните места, да видим дали има еднообразие или разнообразие.
27.12.1931г.
227. Думата му държа,  НБ , София
Сега четете Библията по буква, без дълбоко разбиране на нейното съдържание. В Библията външните знаци, формите, числата, събитията, законите - всичко е символ, и за да я разберете и да се ползвате от нея, ще трябва да намерите реалността, смисъла на друго място. Ако всяка една мисъл като една семка не я вложите във вашия мозък и не работите с вашия ум, с вашето сърце, с вашата воля, всеки текст от Библията ще ви остане неизяснен, а той трябва да се разчепка, да се проучи по-дълбоко, да се разбере, не да се чете механически или пък да му давате свое повърхностно тълкувание.
20.1.1932г.
228. Раждане и растене, ООК , София
228.2 Раждане и растене ( втори вариант )
Ако искате да разбирате онзи великия закон, изучавайте Библията, изучавайте живота на патриарсите, изучавайте живота на Христа, на апостолите, на всичките светии, и ще имате ясна представа как човек трябва да живее.
24.1.1932г.
229. Доведете ми го,  НБ , София
Разговаряхме се върху нещо от Библията, за Исайя, за Елисей, Иезекиил. Той ми казва: "Наскоро четох Библията и разбрах нещо."
3.2.1932г.
230. Лица на реалността, ООК , София
Като четете Библията, виждате, че за едно и също нещо, един пророк пише по един начин, а друг пророк – по друг начин.
230.2 Двете лица на реалността ( втори вариант )
Може да четете Библията.
5.2.1932г.
231. Свещеното място,  МОК , София
231.2 Свещеното място ( втори вариант )
Запример в Библията се говори за дървото на познанието на доброто и злото.
14.2.1932г.
232. Да известят на учениците Му,  НБ , София
Ако аз бих превел Библията, ще кажа тъй: "Изпрати ги Господ вън да поправят грешката си и да се върнат в Райската градина".
17.2.1932г.
233. Доброто разположение, ООК , София
Като ставаш сутрин от сън, ще си четеш Библията и Евангелието, ще четеш беседите и лекциите, но няма да водиш излишни разговори с жена ми и дъщеря ми.
Някой казва, че знае много стихове от Библията наизуст.
233.2 Доброто разположение ( втори вариант )
Сутрин, като ставаш, понеже си духовен брат, ще си четеш Библията, ще се молиш, ще размишляваш, ще слушаш лекциите си, но с дъщеря ми и с жена ми няма да разговаряш.
Тъй щото, дойде ли такъв брат и у вас, ще наложите военно положение и ще му кажете да чете Библията, да се моли и да работи.
Някой казва: "Знаеш ли как зная аз Библията?" Казвам, това още не е знание. Да знаете нещо от Библията или от физиката и химията, това подразбира да знаете и да помните всичко онова, което са писали всички тия учени и да можете при всеки даден случай да ги произведете.
22.3.1932г.
234. Единният живот,  ИБ , София
Забележете, Библията, например, и досега не е изгубила силата си. В думите на Библията се крие реалността на нещата.
Казвате: ние сме чели по няколко пъти Библията, но още не сме я разбрали. В туй отношение, езикът на Библията и Евангелието се отличаватъ по това, че като четете тези книги съ разбиране, вие ще се свържете съ съзнанието на пророците и на Христа, които веднага ще се явят пред вас и ще кажат: какво обичате? С какво можем да ви бъдем полезни? Вие се съмнявате, дали това е възможно.
24.3.1932г.
235. Принуждава ни,  ИБ , БС , София
Четете Библията! Когато Христос говореше, и тогава хората бяха като вас – не разбраха какво иска да каже Той и учениците един ден Му казаха: „Защо им говориш така?” Христос отговори: „На тях не им е дадено.” Защото слушателите Му не бяха от способните, а бяха невежи, изостанали.
27.3.1932г.
236. Верният в малкото,  НБ , София
Аз сега турям друга една повест, не такава, каквато има в Библията.
7.4.1932г.
237. Естествени правила, ИБ , БС , София
Когато Господ праща един пророк, той му казва: „Ще идеш и ще кажеш това и това!” Съществува един пример в Библията: Давид беше голям пророк, но искаше да живее като човек.
10.4.1932г.
238. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
Един ден тя прочела книгата на този знаменит американец, който за болест, подобна на нейната, препоръчвал да вземе един стих от Евангелието или от Библията и да го прочете и приложи с пълна вяра.
13.4.1932г.
239. Закон на вярата и любовта, ООК , София
239.2 Законът на вярата и Любовта ( втори вариант )
Всякога, когато разтваряш Библията, да се усещаш съвършено свободен, никой да не безпокои вашето съзнание.
17.4.1932г.
240. Покрива и изправя,  НБ , София
В Библията има един разказ за Вавилонския цар, който, на даденото време, изсякъл от камък един идол и издал заповед към своите поданици, както и към евреите, че като чуят гласа на тръбата, всички да се поклонят и да се помолят.
4.5.1932г.
241. Кръг, елипса и хипербола, ООК , София
Тъкмо започна да чета Библията, едно от децата заплаче.
241.2 Кръг, елипса и хипербола ( втори вариант )
Тъкмо отида да чета Библията, и то детето извика.
19.5.1932г.
242. Носители на Новото, ИБ , БС , София
Има разни начини за изучаване на Библията: има един механически начин, но има и друг начин за изучаване. Някои изучават Библията като онзи човек, който имал десет хамбара с костилки от сливи, ябълки, круши и мушмули; всяка година той броял семената – изваждал ги, броял ги и пак ги турял обратно, и така знаел в кой хамбар колко костилки имал. Хората по същия начин знаят Библията, но това не е Знание.
22.5.1932г.
243. Ако всичкия свят спечели,  НБ , София
Научните изследвания показват, че ако вземем сегашното знание, което съществува в света, то може да се събере в 90 книги, големи като Библията; и ако то се напечата в човешкия мозък, ще остане празно място още за 999 такива книги.
29.5.1932г.
244. Вечният порядък,  НБ , София
Американецът повикал този човек и му казал: Ти чел ли си тази книга? – сочи му Библията – Не съм я чел. - Прочети тази книга.
15.6.1932г.
245. Философия и наука, ООК , София
Това не е писано в Библията.
26.6.1932г.
246. Добрата воля Божия,  УС , София
Колкото повече знаеш, повече ще учиш. – „Аз съм чел Библията много пъти, повече няма да я чета.“ – Като си я чел толкова пъти, кажи какво е писано на страница 150 или на страница 999? В кой завет е 999 страница – в новия или в стария? Моята книга знае повече от вас.
10.7.1932г.
247. Прие го с радост,  НБ , София
Аз мога да кажа три думи, да затворя Библията и да си изляза, но искам да се поразговарям малко, да се намеря на работа.
12.7.1932г.
248. Езикът на истината,  ИБ , София
Библията и ако няма време, да прочете само три думи - "Бог е Любов."
16.9.1932г.
249. Петте области в човека,  МОК , София
249.2 Петте области в човека ( втори вариант )
В Библията двете реки са наречени Тигър и Ефрат.
22.9.1932г.
250. Свещен трепет,,  ИБ , София
Какво нещо е това? Някои от тези учени хора правят своите изследвания, че всичкото знание, което досега имаме, може да се събере в 90 книги като Библията и те като се напечатат в мозъка, ще остане място още за 900 такива книги.
25.9.1932г.
251. Ново разбиране,  УС , София
Той започна да ми говори: От няколко години аз чета само Библията и Евангелието, нищо друго не ме интересува.
В Библията има интересни и неинтересни страници.
28.9.1932г.
252. Разумните сили, ООК , София
252.2 Разумните сили в природата ( втори вариант )
Онзи в Библията казал: „Когото срещна на пътя си, ще го принеса в жертва.“ Но се случва, че го среща дъщеря му и той трябвало да я принесе в жертва, понеже обещал.
30.9.1932г.
253. Изворите на живота,  МОК , София
И наистина, в ръцете на такъв проповедник, Библията е доходна книга.
253.2 Към изворите на живота ( втори вариант )
Библията я считат като една свещена книга. Но Библията за съвременните хора е една доходна книга.
23.10.1932г.
254. Слабото и силното,  УС , София
Който не разбира тези закони, ще се обезсърчи; който ги разбира, ще приложи и 15-те, и 20-те, и 30-те минути и при молитва, и при четене на Библията.
28.10.1932г.
255. Постигнати резултати,  МОК , София
Така е казано в Библията.
30.10.1932г.
256. Механични и съзнателни процеси,  УС , София
В Библията се казва, че някой живял 900 години.
6.11.1932г.
257. Ето отрока,  НБ , София
Запример в Библията те не скриват как братята продават Йосифа, описват какво се случва на Якова, описват работата точно както е.
Тези мисли, които са писани в Библията, преди пророците още са съществували.
257.2 Ето отрока ( втори вариант )
Запример, в Библията те не скриват, че братята продават Йосиф, описват какво се е случило на Яков, описват работата точно както е. Тези мисли, които са писани в Библията, преди пророците още са съществували.
20.11.1932г.
258. Време и пространство,  УС , София
Какво трябва да бъде новото учение? Отваряте Библията, Новия завет, да видите, как са мислили хората по онова време.
Някой иска да ме подражава: Отвори Библията, вземе лупата в ръката си и започва ла чете. – Не се проповядва лесно. И в Библията виждам такива неща, които иначе не се виждат.
27.11.1932г.
259. Мисълта – мощна сила,  УС , София
И в Библията има примери, от които се вижда, че каквито жертви да правиш, не можеш да угодиш на свекър и свекърва.
4.12.1932г.
260. Новото съзнание,  УС , София
Като видя една котка, трябва ли да я викам при мене, да й чета от Библията, или да й говоря, какво казал Христос на планината? Каквото и да й говоря, тя ще ме погледне и ще каже: Какво имаш за ядене? Ако й говоря за деветте блаженства, тя пак ще ме погледне, с което иска да каже: Баницата е едно от блаженствата за мене.
Ще кажете, че сте учени, че вярвате в Бога. – Може да сте учени, да вярвате в Бога, да четете Библията и да ходите на църква, но пак ви липсва нещо. – Защо? – Не знаете, как да прилагате наученото.
7.12.1932г.
261. Изпити на ученика, ООК , София
Като ученици, препоръчвам ви да изучавате Библията.
1.1.1933г.
262. На двама господари,  НБ , София
Когато здравият човек чете една книга, например Библията, той я чете с дълбочина, с разбиране. Има три начина, по които може да се чете Библията.
262.2 На двама господари ( втори вариант )
Можете ли да кажете, че ако някой е в затвора това е живот? Можете ли да кажете, че ако някой е инвалид, сляп и глух, това е живот? Думата ми е, когато в човека функционират всичките пет чувства, всичките му способности и чувства и най-после, когато в него функционира и теглото му във всичката си пълнота, може да използва всички блага, които Бог му е дал. това аз наричам живот! Да лягаш и да ставаш с радост, това аз наричам живот! Когато здравият човек чете една книга, например Библията, той я чете с дълбочина, с разбиране. Има три начина, по които може да се чете Библията.
8.1.1933г.
263. Външна и вътрешна вяра,  УС , София
Чели сте Библията, Новия завет и повтаряте какво казал Христос.
15.1.1933г.
264. Добри проводници,  УС , София
Преди години един наш приятел събрал десет хиляди лева и ги сложил в Библията си, като мислел да ги употреби за нещо полезно. Близките му имали нужда от пари, но не знаели, че в Библията имало известна сума.
1.2.1933г.
265. Значение на удовете, ООК , София
За белия цвят, за старостта се говори и в Библията. Четете Библията и правете вътрешен превод, да разберете дълбокия смисъл на съдържанието.
19.2.1933г.
266. А друго падна на добрата земя,  НБ , София
Като започна от единия край на Библията и свърши до другия.
266.2 А другото падна ( втори вариант )
Като започна от единия край на Библията и свърши до другия.
26.2.1933г.
267. Добро и човещина,  НБ , София
Взела Библията – тя Библията е за владици и попове.“ Казвам: „Слушай, дъщерята ти тебе те обича и ти я обичаш.
267.2 Добро и човещина ( втори вариант )
Взела Библията да чете. Библията е за владици и попове. - Казвам: Слушай, дъщеря ти те обича и ти я обичаш.
5.3.1933г.
268. Мир на този дом,  НБ , София
Който не разбира, ще каже, че това не е съгласно с Библията. Аз не зная отде учените тълкуватели на Библията изваждат тия данни.
Той прекарал първата, втората, третата година, дошъл вече до 14-ата година и почувствал голяма тъга за хората, но най-после решил последната година да се заеме с четене на Библията, на Евангелието.
268.2 Мир на този дом ( втори вариант )
Аз не зная кое е по-вярно - да се приемат 8 хиляди години или 18 милиона години? Който не разбира, ще каже, че това не е съгласно с Библията. Аз не зная откъде учените тълкуватели на Библията изваждат тия данни? Преди всичко никакви научни данни няма по този въпрос.
Дворянинът прекарал първата, втората, третата година, дошъл вече до 14-тата година и почувствал голяма тъга за хората и решил последната година да се заеме с четенето на Библията, на Евангелието.
8.3.1933г.
269. Принципи, закони, сили и форми, ООК , София
Не трябва ли да знаеш колко е този капитал? Имаш една свещена книга като Библията. Казваш: „Не се интересувам от страниците на книгите“. – Наистина, ти четеш Библията, знаеш много стихове наизуст, без да знаеш колко страници има тя. Добре е обаче и страниците да знаеш, и Библията да четеш.
269.2 Принципи, закони, сили и форми ( втори вариант )
Имаш една книга, като Библията, ти трябва да знаеш колко страници има тя. Питат те: колко страници има Библията, не знаеш, казваш: „Аз не обръщам внимание на страниците на книгите.“ Наистина, ти можеш да не обръщаш внимание па страниците, а да знаеш много неща от Библията, а можеш да знаеш страниците, а да не знаеш нищо от Библията.
12.3.1933г.
270. В Неговата любов,  НБ , София
В Библията се казва, че Матусал е живял 960 години.
23.4.1933г.
271. Домостроителят,  НБ , София
Ако искате да знаете силата на един ангел, в Библията се казва, че се явил ангел Господен, който в една нощ изтребил 150 хиляди от неприятелската армия.
Един учен казва – ако се събере всичкото съвременно знание, ще се събере в 90 такива книги като Библията, всичкото знание, което е меродавно.
271.2 Домостроителят ( втори вариант )
Ако искате да знаете силата на един ангел, в Библията се разказва за един ангел Господен, който в една нощ изтребил 150 хиляди от неприятелската армия.
Един учен казва: Ако се събере съвременното знание, което е проверено и точно. ще се получат 90 тома като Библията.
23.4.1933г.
272. Примирение,  УС , София
За такъв човек българската пословица казва: "Разпасал пояса си" Той си мисли, че като носи Библията, минава за проповедник.
30.4.1933г.
273. Петте ечемичени хляба,  НБ , София
Като ида, ще кажа: „В името на Господа Исуса Христа отвори очите си.“ Излиза и като отива до слепия, спира се и си казва: „Ами ако кажа, и не стане?“ Замислил се, взема си Библията и досега още мисли, дали да се спре.
273.2 Петте ечемичени хляба ( втори вариант )
Излиза, отива до слепия, спира се, но се усъмнява: ами ако кажа и не стане? Замислил се, вземал си Библията и отминал.
21.5.1933г.
274. В правда и съдба,  НБ , София
Като проповядва, търси най-страшните стихове в Библията, праща всички по дяволите, всичко вижда все наопаки.
274.2 В правда и съдба ( втори вариант )
И поради това като проповядвал, той търсел най-страшните стихове в Библията, пращал всички по дяволите, виждал всичко наопаки.
31.5.1933г.
275. Обходата, ООК , София
Искаш да четеш Библията, но казваш: Днес нямам време, утре ще чета. – Не, днес ще четеш, в определен час, нито минута по-рано, или по-късно. Като чета Библията, виждам, че някои пророци са казали известни неща не навреме; други са пропуснали нещо от това, което е трябвало да кажат.
275.2 Обхода ( втори вариант )
На някого дойде на ум сутринта да чете Библията, но той казва: „Утре ще чета Библията.“ Не само да я четеш, но и най-добре ще я четеш.
Някой път аз чета Библията и гледам, че пророците са казали много неща не навреме. Но рекох, има известни пасажи в Библията, които са пресилени.
11.6.1933г.
276. Надеждата ти,  НБ , София
Тази статистика доказва – ако човечеството е съществувало десет хиляди години, всичкото знание, което е придобито, може да се напечата в 90 книги като Библията.
276.2 Надеждата ти ( втори вариант )
Статистиката доказва, че ако човечеството е съществувало десет хиляди години, цялото знание, което е придобило може да се напечати в 90 книги като Библията.
16.6.1933г.
277. Свещеното сърце,  МОК , София
Като изучава Библията, човек среща неща, които засягат или ума, или сърцето му.
277.2 Свещеното сърце ( втори вариант )
Като изучава Библията, човек среща неща, които засягат или ума, или сърцето му.
18.6.1933г.
278. Отворените прозорци,  УС , София
Казваш: Много пъти четох Библията. – Какво от това? Аз зная една американка, която чела 90 пъти Библията, но нищо особено не придобила.
2.7.1933г.
279. Праведният ходи в целостта си,  НБ , София
И виждаме даже според преданието на Библията Ной, който имаше няколко сина, след като излезе от онова голямото премеждие, избави се, насади лозе, направи вино и се опи.
5.7.1933г.
280. Непреривност в процесите, ООК , София
Вземи Библията или Евангелието, обърни се мислено към баба си и дядо си и им кажи: Слушайте какво ще ви чета.
280.2 Разните положения на ревността ( втори вариант )
Ти ще отвориш Библията, ще кажеш на дядо си, той да слуша и ще четеш.
12.7.1933г.
281. Красивите линии в природата, ООК , София
281.2 Красиви линии в природата ( втори вариант )
Едно дете вчера дойде при мене, един млад момък иде и разправя: „Вярвах в Бога по-напред, но хвърлих Евангелието, Библията, изпаднах в безверие.
14.7.1933г.
282. Доволството в живота,  МОК , София
Една американка започнала да чете Библията още на 16-годишната си възраст. Тя живяла повече от 100 години и до това време прочела 90 пъти Библията.
282.2 Доволството в живота ( втори вариант )
Една американка започнала да чете Библията още на 16-годишна възраст. Тя живяла сто години и до това време прочела 90 пъти Библията.
23.7.1933г.
283. Не се сравнявай с нея,  НБ , София
После онзи антагонизъм, който съществува между хората, как ще го обясните? Ако всичките хора са създадени от Бога, как е възможно да съществува едно такова голямо противоречие? Казва се в Библията, че жената излязла от човека, а човекът излязъл от Бога.
Практично и съобразно с Библията.
283.2 Не се сравнявай с нея ( втори вариант )
Как ще обясните антагонизма, който съществува между хората? Ако всички хора са създадени от Бога, как е възможно да съществува такова голямо противоречие? В Библията се казва, че жената излязла от човека, а човекът излязъл от Бога. Практично и съобразно с Библията. “Претеглен си и си намерен недостатъчен” - липсва ти нещо.
9.8.1933г.
284. Работа и почивка, ООК , София
Преди няколко дена дойдоха при мене близките на един наш приятел и разказаха следното: Нашият приятел си пестял от време на време и като събрал десет хиляди лева, турил ги в Библията си – на десет места по хиляда лева. След заминаването му, те отворили Библията и от нея паднали парите.
284.2 Почивка ( втори вариант )
Той ги турил в Библията си, с цел да ги употреби за добро. Един ден му се случило нещастие и умира и парите остават в Библията.
1.10.1933г.
285. Постижимото,  НБ , София
Сега религиозните хора ще цитират от Библията: „Така е казано.“ Един стих може да го тълкуваш както искаш.
8.10.1933г.
286. Непреривните постижения,  НБ , София
Ти като четеш Библията така! Сега се прави възражение: „Къде са ония хора, които са писали?“ И да четеш така, както този, който е писал, не можеш да четеш.
19.11.1933г.
287. Произход и значение на светилника,  НБ , София
И тъй, както е представено в Библията, казва се, че жената, която е била направена от тази кал, като видяла един хубав плод, пожелала да има повече знания, яла от този плод и съгрешила.
24.12.1933г.
288. О, да ми беше като брат,  НБ , София
Има една книга в Библията, за която има спор между учените богословци дали е канонизирана или не.
28.1.1934г.
289. Огнената пещ,  НБ , София
Те са дошли до убеждението, че тука трябва да има една разумна сила, казват: „Нас като народ да ни пази.“ И както и да ги обвиняват, в разпространението на християнството са играли най-голяма роля, между тях са напечатали Библията с милиони и милиони и са ги разпространили.
4.2.1934г.
290. Изпълнение волята, УС , София
По някой път аз чета Библията.
18.2.1934г.
291. Усилни времена,  НБ , София
Сега, много пъти в Библията се взема, има едно обяснение за един плод.
21.2.1934г.
292. Опитай!, ООК , София
Прибрал си библията.
И ние сега, отиваме с библията и се спираме.
25.3.1934г.
293. Какво знамение показваш нам?,  НБ , София
И на 120 години като станеш, трябва да четеш Библията без очила.
22.4.1934г.
294. Бъдете като Баща си!, УС , София
И дружеството, като едно благодетелно дружество, пило една студена вода за Библията. Напечатали второ издание на Библията, но единствените турци, които се обърнали, станали християни, това са тези, които са чели крадените Библии.
Този, младият син, бърка в ковчега на баща си и задига Библията. Младият син, който открадна Библията на баща си и отиде в странство да яде и да пие, като прочете Библията, видя, че всичко, каквото е писано в свещената книга, е вярно, и си казва: „Ще ида при баща си и ще му кажа, че много хубаво е писано всичко в книгата! И каквото е писано в Библията, е вярно. И ще му кажа още: „Досега аз не съм живял съобразно с Библията, но отсега нататък ще живея съобразно книгата.
Вие откраднахте Библията и отидохте там и изядохте имота си и работите на един друг господар, служихте нему! Баща ви не ви е пратил.
6.5.1934г.
295. Да имат живот,  НБ , София
По едно време вижда, че започва да изчезва червилото от кожата на Библията.
13.6.1934г.
296. Двете линии, ООК , София
Който чете библията, чете, че той взел жената на Урий.
22.7.1934г.
297. Хвърлѝ хляба,  НБ , София
Той казва така: Ако всичкото знание днес се събере, от хиляди години досега, се събере в 99 тома като Библията, в мозъка, след като се напечати туй знание, ще остане още място за 999 такива книги.
8.8.1934г.
298. Граници на живота, СБ , Витоша
Когато четете Библията, трябва да имате предвид две неща: Духът и плътта.
Ако не живееш, какъв смисьл може да има животът? Ако не живеете, а говорите за смисъла на живота, все едно, че сте взели Библията и размествате буквите ѝ или чоплите с игла всяка буква, за да видите какво има под нея. Какво ще остане от Библията? Библейска каша. При това положение вие трябва да намерите онези, които са писали Библията на времето си, те да ви помогнат.
20.8.1934г.
299. Великото и малкото, СБ , София
Библията е справочна книга, която показва на кое място в Духовния свят трябва да влезете, за да посадите там семената на тази Любов.
9.9.1934г.
300. Мечът на Духа,  НБ , София
Много християни има, които знаят от единия край до другия Библията, но онези неща, казани в Библията, има едно приложение.
9.9.1934г.
301. Съшествие на Духа, УС , София
Говори се за много неща, но онова, което е станало причина за съшествието на Духа, не е казано в Библията.
30.9.1934г.
302. Послушание,  УС , Русе
И в Библията се казва, че Бог си починал след шестдневната работа. – „И видя Бог, че всичко, което направи, беше добро.“ Следователно истинска почивка подразбира добро завършване на работата.
10.10.1934г.
303. Стар и нов порядък (По нов начин), ООК , София
Като станеш християнин и изучаваш Библията на пръсти, ти ще правиш повече грехове, отколкото по-рано.
21.10.1934г.
304. Оставете да растат наедно и двете!,  НБ , София
И тези религиозни, християни хора, всеки ден отварят Библията и четат, че Господ е създал всичко това само за хората.
28.10.1934г.
305. Дързайте!,  НБ , София
И в Библията е казано, че човек е направен от глина.
18.11.1934г.
306. Животът е по-драгоценен,  НБ , София
За тази раса се загатва и в Библията.
25.11.1934г.
307. Който сее и който жъне,  НБ , София
И в Библията Мойсей казва на евреите, че могат да ядат месо, но без кръвта му.
Тези, които са писали свещените книги, знаят това, и затова е казано в Библията: „Пейте и възпявайте Бога в сърцето си!“ Дето ходите, все трябва да пеете със сърцето си.
25.11.1934г.
308. Петте постижения,  УС , София
Добре е човек да чете Библията и да превежда нещата.
Ето, и вие четете и препрочитате по няколко пъти Библията и Евангелието, но колко имена знаете наизуст? Най-важните имена знаете, но не и тия на по-маловажните личности.
Според някои, англичаните са произлезли от десетте загубени израилски племена, за които се казва в Библията, че ще управляват народите.
Той шиел обуща, но все за своето проповедничество мислел, вследствие на което работата му не вървяла добре – постоянно чел Библията и Евангелието.
28.11.1934г.
309. Принципи и условия. Връх и долина, ООК , София
Имате една свещена книга, Библията. Питам, след като си прочел Библията, взел ли си нещо от нея? Нищо не си взел.
5.12.1934г.
310. Веселие и радост, ООК , София
Четете някой път в Библията за апостол Павел, за Адама, Исаия, Христа.
Тези неща ще ги изучавате на опит, ще ги намерите в опитността на хората, които са описани в Библията, във всички свещени книги.
9.12.1934г.
311. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
311.2 Абсолютна и Относителна реалност ( втори вариант )
И това е описано вътре в Библията.
Хубаво, сега ще прегледате Виктор Юго, той е Библията в деветнайсети век.
16.12.1934г.
312. В Ниневия,  УС , София
Като четете Библията, там има повече пророци, а малко пророчици.
16.12.1934г.
313. Когото възкръси,  НБ , София
Някои от тях са направили изчисления и казват, че сегашното знание, което хората имат, може да се събере в 99 книги, като Библията. Ако това знание се напечата в мозъка, ще остане место още за 999 книги, като Библията.
19.12.1934г.
314. Законът на свободата, ООК , София
Мисионерът си отваря библията и им проповядва.
27.1.1935г.
315. Недейте се грижи за живота си,  НБ , София
В това отношение има вярващи, които казват, че не трябва да се чете никаква външна книга освен Библията. Други пък ще кажат, че Библията е остаряла книга, затова трябва да се четат външни книги. – И това е хубаво, но, според мене, онези книги са добри за четене, които и след стотици години не губят своето значение.
27.1.1935г.
316. Подмладяване,  УС , София
Някои казват, че са религиозни, че разбират Библията и Евангелието, а като им кажеш да обяснят нещо от Откровението, те казват, че Откровението е затворена книга, недостъпна за човешките умове.
30.1.1935г.
317. В нова окраска. Богатството на деня, ООК , София
Казва той: „Аз имам такива идеи, такова разбиране за света, за живота.” Един евангелски проповедник казваше: „Библията е неизчерпаема книга.
6.2.1935г.
318. Естественото положение на човешката душа, ООК , София
Моят мъж все отваря Библията. Направи нещо, и отвори Библията. Направи друго нещо, и пак отвори Библията. Нека да е светски човек, да не е толкова набожен и да не ми чете толкова от Библията.
1.3.1935г.
319. Голямото и малкото, МОК , София
Отварям с два пръста тази книга (Библията). Я, Олга, чети, аз ще ти показвам: „Пазете се да ви не излъсти някой.“ Аз отварям с двете ръце Библията, турям си единия пръст, показвам; ти казваш, че законът работи произволно.
17.3.1935г.
320. Благоприятната Господня година,  НБ , София
Като възражение на това цитират стиха от Библията: „Множете се и се размножавайте!“ Но не да се размножават глупавите и лошите хора, а да се размножават добрите хора, повече разумни хора ни трябват нас, добри хора ни трябват, гениални хора ни трябват.
20.3.1935г.
321. Трите правила. Път за освобождение, ООК , София
Чели сте много пъти свещената книга, Библията.
31.3.1935г.
322. Който се учи на Словото Божие,  НБ , София
А тъй ще отидеш, ще плачеш, ще се разкайваш, ще цитираш стихове от Библията, от Евангелието, а на другия ден пак сгрешиш, ще направиш същата погрешка.
7.4.1935г.
323. Два метода,  УС , София
323.2 Двата метода и двата пътища към сродната душа ( втори вариант )
Вие, ако можете да прочетете Библията 99 пъти, вие ще се измените, старата баба ще се подмлади. Ако прочетете Библията и разберете Библията, една 90–годишна баба ще се подмлади и ще замяза на млада мома.
Деветдесет и девет пъти да прочетеш Библията и да я разбереш, не е трудна работа.
10.4.1935г.
324. Двете силни точки, ООК , София
Има авторитетни книги, които знаят повече от нас - някой кодекс или справочна книга, но аз съм напълно сигурен, че това място е в Свещената книга, Библията.
14.4.1935г.
325. Естествени прояви на Любовта,  УС , София
325.2 Естествената любов. (Да бъдем разумни. Добрата постъпка) ( втори вариант )
Вчера дойдоха двама души религиозни, носят Библията, млади бяха.
21.4.1935г.
326. Трите степени,  УС , София
326.2 Три степени в християнството. (Трите обязаности на човека. Двете категории. Екзаменът. Бележките) ( втори вариант )
Напълно религиозен, чете Библията. Речеш нещо, отвори Библията.
28.4.1935г.
327. Един от дванадесетте,  НБ , София
Някой прочете един път Библията и мисли, че много нещо направил. Не, Библията не е обикновена книга, така просто написана.
3.5.1935г.
328. Разрешените задачи,  МОК , София
Той, като чел Библията, имал нужда от три хиляди лева и му хрумнала идеята да ги поиска от един от мисионерите, който е бил професор там.
328.2 Разрешените задачи ( втори вариант )
Той, като чел Библията, имал нужда от 3 хиляди лева и му хрумнала идеята да ги поиска от един от мисионерите, който е бил професор там.
19.5.1935г.
329. До 29-ти юний,  УС , София
Всеки от вас, като дойде, ще си носи Библията и ще си четете.
26.5.1935г.
330. Възходящият път,  УС , София
330.2 Възходящият път. (Трите думи. Писмото) ( втори вариант )
Казвам сега, Библията трябва да я четете.
Аз може да съм стар човек, толкова години съм изучавал Библията.
16.6.1935г.
331. Плащане на дългове,  УС , София
331.2 Изплащайте дълга си ( втори вариант )
Снощи аз четох от Библията, казвам, чакай да видя какво ще ми се падне.
19.6.1935г.
332. Комплексни понятия, ООК , София
Или да кажем, изучавал Библията, но забравил някой стих от някое място.
30.6.1935г.
333. Начало и край,  УС , София
333.2 И до края, както и в началото. (Нищо няма да ви стане) ( втори вариант )
Туй е най–хубавото. (Учителят затваря Библията си.)
5.7.1935г.
334. Двата полюса. Мъжът и жената,  МОК , София
В Библията се казва, бе Аврам родил – по мъжка линия върви раждането.
14.7.1935г.
335. Слово и Живот,  УС , София
335.2 Словото и животът ( втори вариант )
Червеният цвят по нея изчезва и Библията се обезобразява.“ А какво е видяла тя? Нейната слугиня от подвързията на Библията взима от боята и си маже устните.
Казва в началото на Библията: „Земята беше неустроена и Духът Божи се носеше над нея.“ Когато Бог почна да говори, тогава започнаха всички тия промени, и тогава земята се оформи така, както сега, когато словото дойде, духът, който Бог ще изпрати във вас.
17.7.1935г.
336. Колко е добър Господ, ООК , София
Вие ще ме попитате сега: „Какво казват свещените книги?" Чели ли сте свещените книги в оригинал? (Учителят показва Библията, сложена на масата.) Това не е оригинал, това е превод на български.
2.9.1935г.
337. Стари и нови разбирания, СБ , РБ , София
Един млад евангелист чел Библията и Евангелието и си казвал: Несметно богатство се крие в тази книга.
15.9.1935г.
338. Когато беше по-млад,  НБ , София
Днес се задава въпросът: Причината на болестите коя е в света? Или вие често питате: Грехопадението на какво се дължи? – Тъй както се казва в Библията, нищо не обяснява, че Ева яла от забранения плод и направила грях.
15.9.1935г.
339. Скъпоценото камъче,  УС , София
339.2 Скъпоценното камъче под езика ( втори вариант )
Може да четете Библията, хубава е Библията. Учете се да четете Библията, Божествената книга в своята душа.
6.10.1935г.
340. Двата порядъка,  УС , София
Да идва нова и нова светлина, която да поддържа връзката. (Учителят затваря Библията.) Светлината е една връзка непреривна.
20.10.1935г.
341. Де е човекът? Първият образ на човека. . Степени на разбиране,  УС , София
Ако ви попитат защо четете Свещените книги, защо четете Библията, ще кажете: „Търсим Истината.“ Така ще отговорите.
341.2 Степени на разбиране ( втори вариант )
Мнозина четат Свещените книги, Библията.
13.11.1935г.
342. Тайната на даването, ООК , София
В Библията как са поставени нещата? Първият син на Бога кой беше? Адам.
17.11.1935г.
343. Вътрешният закон,  УС , София
Ако четеш Евангелието, четеш го, за да знаеш да проповядваш на хората – да цитираш стиховете, да кажат за тебе: „Този отлично знае Библията!“ Има християни, които знаят Библията отлично – всеки един стих в коя глава, коя книга, на кое място се намира.
20.11.1935г.
344. Опити, ООК , София
В Библията преди хиляди години са писали хубави работи и аз се ползвам сега от тяхната опитност.
8.12.1935г.
345. Дванадесетият час,  НБ , София
Ако един кон дойде и помирише Библията, какво ще каже? Той ще каже, малко зобчица струва повече, отколкото тази книга – Библията. За обикновения човек безинтересното е само закон и Библията.
Има един, два, три, десет до 12 часа, но каква философия има в 12-те! То е конското мирисане на Библията.
Казвате, че в Библията пише Бог е създал човека по образ и подобие свое.
Ами, че вие отваряте и затваряте Библията, Евангелието и четете: В Начало бе Словото и Словото бе у Бога.
Но в Библията се говори за четири реки.
11.12.1935г.
346. Трите връзки, ООК , София
Четеш Библията, но нищо не се ползваш.
В Библията са писали много хора.
Един млад момък чете Библията. Той взема Библията, подчертава думите: "Бог е Любов" и й я дава. Не разбирам Библията.
Някои се хвалят, че знаят да четат Библията. Вие имали ли сте опитността на тия 60 автори на Библията? Имали ли сте опитността на Христа, който е центърът на тая книга? Имали ли сте неговата идея? Защото Библията – това са живите хора! Те са Библията. Вън от тези живи хора Библията не е интересна. Аз ще ви заведа при едно дърво и ще ви кажа: "Това, което Библията пише, това дърво го има.
22.12.1935г.
347. Котелът и торбата. „Което имам“, УС , София
А [хубостта на] Библията и хубостта на Евангелието седи в това, че е писано по особен начин, вдъхновение има там, такава музика има, поезия! Такива образци.
Казва сега някоя пеперуда, аз чета Библията, тя обикаля около лампата, кацне на главата ми, казва: „Ти какво мислиш?“ Казвам: Чета тук. – „Е, какво е туй четене?“ – Е, тази, Свещената Книга. – „Е, какво е тази Свещена Книга?“ – Какво ще ти разправям? Да си идеш вънка! Нищо не разбираш. – „Аз се интересувам, мен ме интересува, аз уча.“ – Нямам време за вас, пеперудите.
347.2 Земята като училище ( втори вариант )
Като четете Библията, Евангелието, виждате, че има нещо увлекателно в тях.
25.12.1935г.
348. Естественият език – музикалният език, ООК , София
В Библията се казва така: "В началото Бог създаде небето и земята.
29.12.1935г.
349. Вас ви нарекох приятели,  НБ , София
Според Библията, хората били поставени в рая, като в школа за посвещение.
5.1.1936г.
350. Знайният Бог, УС , София
Някой път хората искат да възкръснат, казват: „Пак със същите тела, които сега имаме?“ (Учителят затваря Библията.)
350.2 Знайният Бог ( втори вариант )
Казано е в Библията: „Не кради!“ Според някои философи кражба не съществува.
12.1.1936г.
351. Не съдете по лице, НБ , София
Ако вие бихте живели преди осем хиляди години, преди създаването на човека, както е писано и в Библията, вие щяхте да срещнете грамадни животни, които свободно щяха да се разхождат по лицето на земята, като високопоставени личности, свободно щяха да си махат опашките.
19.1.1936г.
352. Всичко, което чух,  НБ , София
Библията туря 8 хиляди години.
19.1.1936г.
353. Непроменливи величини, УС , София
Ние мислим, каквото е писано в Библията. Какво е писано в Библията – но какво е разбрано. Какво е писал Моисей, като е писал Библията? Какво разбират съвременните учени хора? Ако е до механическата страна...
22.1.1936г.
354. Петте врати, ООК , София
Английското библейско дружество издало на турски Библията; пратили книгите в Цариград, в митницата.
354.2 Петте врати ( втори вариант )
Английското библейско дружество издало на турски Библията. Казвам, на този са откраднали библията в турската митница.
14.2.1936г.
355. Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК , София
И в Библията има там един такъв пример.
Според библията може ли да ми цитирате на колко неща ще стане господар? (– „На рибите, на животните и на птиците.“) Човек е създаден в шестия ден, за да стане господар на своите желания. В библията има два източника, отдето са черпили.
16.2.1936г.
356. Знайното и незнайното,  НБ , София
Сега вие ще направите едно възражение, ще кажете: Нали Господ създаде света? Така е писано в Библията.
11.3.1936г.
357. Сегашният момент, ООК , София
Ама какво е казал Христос? Вие изучавали ли сте това, което Христос е казал? Изучавали ли сте Неговата дълбока мисъл? Това, което е писано в Библията, е много малко.
25.3.1936г.
358. Трите устоя, ООК , София
Учените хора вече с хиляди години го учат, и не го знаят, а пък богословците от Библията казват, че светът е създаден в шест деня от Бога.
Как е там в Библията, както сте чели в Библията, как е? Бог на Адама ли даде заповед, или на Ева? ("На Адама, Битие, втора глава.
5.4.1936г.
359. Понеже ви изказах това,  НБ , София
Че и в Библията е казано, че Бог е създал света, Бог е създал човека. Казва се в Библията: Че първоначално хората били безсмъртни. В Библията се разправя една цяла история, която ние знаем, но не искам да ви я разправям, защото криво ще я разберете.
8.4.1936г.
360. Божественото огледало. Трите области, ООК , София
Четеш Библията и каквото дойде в теб, го отразяваш.
12.4.1936г.
361. Божествената връзка. Новият живот. Трите врати, УС , София
На английски няма дума да кажат: „Зора е.“ Англичанинът казва: „break of day“ (Деянията на апостолите 20:11), ама на български, щом е българският брег, така го превеждат в Библията.
Някои, като четат Библията, казват: „Няма какво да уча повече.“ Библията има нещо, след като я четеш, ще се отвори едно място, тъй, в Библията има думи, които, ако ги произнесеш, те ще те свържат... ще те свържат с един свят, отдето иде знанието.
19.4.1936г.
362. Светило на тялото,  НБ , София
Сега онези, които не разбират законите, взимат Библията за авторитет, и казват: Така е казал Господ.
22.4.1936г.
363. Пречистване на мисълта, ООК , София
Казвате, че сте чели Библията. Библията, това са правила.
Той казва, че чел Библията десет пъти.
26.4.1936г.
364. Правата мисъл, чувство и говор, УС , София
Запример колко хиляди години е взело, докато се напише тази книга? (Библията.) Казвате: „А, Библията.“ Събрано едно богатство, колко хиляди години, повече от 3000 години, писали са един автор, втори, трети.
3.5.1936г.
365. Четирите качества, УС , София
Вземете, като четете Библията, че Ева яла от плода – детинска работа.
27.9.1936г.
366. Той създава,  УС , София
Библията счита за грях гадаенето и четенето по ръката, по лицето и черепа на човека.
Някой казва: „Какво да правя повече? Чел съм Библията два–три пъти, няма защо повече да я чета“. Не е достатъчно само да отваряш и затваряш Библията, но сам трябва да станеш жива Библия.
366.2 Аз го създадох! ( втори вариант )
Сега даже в Библията считат грешни работи да се предсказва на ръката.
Аз съм чел, казва някой два пъти, три пъти Библията. Не зная хиляда пъти ще можеш ли да четеш Библията.
11.10.1936г.
367. Алилуя,  НБ , София
Той казва: ако всичкото съвременно знание може да се напечата в 90 книги, големи като Библията, в мозъка ще остане място за напечатването на още 900 такива големи книги като Библията.
16.10.1936г.
368. Същественото за младите,  МОК , София
Поне в Библията са описани два начина.
368.2 Същественото за младите ( втори вариант )
Поне в Библията има два начина.
18.10.1936г.
369. И видях ново небе и нова земя,  НБ , София
И тогава ние четем в Библията, дето се казва, че Бог рече да направи това и то стана.
17.1.1937г.
370. Царството небесно,  НБ , София
Голям човек беше Адам, не беше това, което се говори в Библията.
19.2.1937г.
371. Хигиена на сетивата,  МОК , София
Разбира се, и от Библията има изречения, които не остаряват, но Природата не остава в същия ритъм – всеки ден тя внася нещо ново.
371.2 Хигиена на сетивата ( втори вариант )
Нали някой път цитирате мисли на гръцки философи: “Познай себе си.” Има изречения от Библията, които не остаряват, има изречения, които остаряват.
28.2.1937г.
372. Три необходими неща,  УС , София
372.2 Три неща са потребни ( втори вариант )
Ако искате да знаете във вашия живот растете ли вие или не? /Учителят затваря Библията/.
7.3.1937г.
373. В начало Бог създаде небето и земята,  НБ , София
Но ако не е пуснало корени в живота на хората и само се чете и препрочита като един роман, какво свещено е останало от него? Ако иконата може да внесе една свещена идея в човека, разбирам, но ако нищо не дава, какво свещено има в нея? И след всичко това искат да ни убедят, че Библията, че иконите били свещени.
Има нещо по-свещено и от иконите, и от Библията. Това са хората, които са писали Библията.
7.3.1937г.
374. Обмяна в Божественото,  УС , София
374.2 Обмяна на божественото ( втори вариант )
Че Христос нямаше ли 33 или 30 сребърника? Вие ще ги намерите в Библията.
10.3.1937г.
375. Мислене и чувствувание, ООК , София
Нали и вие си туряте в Библията или в някоя друга книга някой копринен конец или някоя лента.
14.3.1937г.
376. Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ , София
Земята ли създаде Слънцето или Слънцето създаде Земята? Според Библията се вижда, че първо Бог създаде небето и Земята, а на четвъртия ден създаде Слънцето.
28.3.1937г.
377. Примирителната постъпка,  УС , София
Четете Библията, да видите, как са живели пророците.
377.2 Мекота, примирителна постъпка. Красотата ще спаси света ( втори вариант )
И някой път по какво се отличават? Библията аз харесвам в едно отношение, че нещата там са написани конкретно.
4.4.1937г.
378. Здравото учение,  НБ , София
Ако отидеш при евангелистите, те ще те питат вярваш ли в Библията, вярваш ли в Христа, в това, което е казал? Ако отидеш при православните, и те ще те питат вярваш ли в тяхното верую.
4.4.1937г.
379. Степени на любовта,  УС , София
Мнозина четат Библията и Евангелието по същия начин, бързат по-скоро да я свършат. Тълкувателят погледнал ученика и спокойно отговорил: Аз съм още в началото на Библията, далеч съм от Откровението.
379.2 Степените на любовта ( втори вариант )
Някои четат и Библията бързо. Отива един ученик, който учил Библията при един знаменит тълкувател на Библията и казва, като прелиства Библията: Дошъл съм до края на Откровението. Тълкувателят обръща Библията в началото и казва: Тук в началото.
14.4.1937г.
380. Път към новото, ООК , София
Като четете там в Библията имате такива примери.
Сега в Библията се казва, че като видял Господ Адама, казва не е добро човек сам да бъде, работата му е голяма, се му трябва помощник.
18.4.1937г.
381. Истина и благост,  УС , София
Като четем Библията на английски, думата благост е преведена с думата „добро", която не е толкова изразителна.
381.2 Благост и Истина ( втори вариант )
Като е преведена Библията на английски е заменено с „Добро".
18.4.1937г.
382. Синаповото зърно,  НБ , София
Така е хроникирано в Библията.
30.4.1937г.
383. Богатство, знание и доброта, МОК , София
На колко видни хора имената се споменават? Например, в гръцката история колко видни хора има, на които имената се споменават? Колко имена от еврейската история се споменават в Библията? Сега аз правя едно сравнение и питам кое е същественото, което остава от вас да се споменава? Кое е онова от вас, което ще остане, след като заминете от Земята? Кое ще носите със себе си във вашия ум? Казвам: трябва да остане нещо съществено от вас, от което хората да могат да се ползват.
16.5.1937г.
384. Рабство и приятелство,  НБ , София
Тогава вие ще се намерите в едно противоречие [като оня човек], който като намерил Библията, взел да я чете, да направи връзка, да му се оправят работите. Като [не] чел Библията, имал пари, но като почнал да я чете, изгубил парите, изгубил всичко, което имал, и най-после казал: „Тази книга ми донесе всичките нещастия.“ Взел, че я хвърлил в огъня.
13.6.1937г.
385. Запалят свещ,  НБ , София
Казал: еди-коя си страница на Библията писано.
16.6.1937г.
386. Пътят на музиката, ООК , София
Представете си го, имате едно въображение, тъй както е писано в Библията. Тъй както е писано в Библията, тъй ли е всъщност? – Вие го считате така. Ако кажете, че не е тъй, значи Библията не е верна.
20.6.1937г.
387. Великoтo малко и великото голямо,  НБ , София
Един християнин се оплакваше от положението си, като казваше: „Чудно нещо, докато бях светски човек и не четях Библията, работите ми вървяха напред. Откак станах християнин и започнах да чета Библията и Евангелието, работите ми тръгнаха назад.“ Защо работите му не вървели добре? Защото той станал християнин, [за] да тръгнат работите му още по-добре.
Първите хора, които Бог е създал, според описанието на Библията, са поставени в рая, при най-добрите условия на живота.
11.7.1937г.
388. Аз ще дойда,  НБ , София
Дай ми аз да го изпитам.“ Разговора ще ви кажа, който не е писан в Библията. – „Зная, ти си много строг.
4.8.1937г.
389. Нашето предназначение, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
Кажете ми колко милиона години има, откак вие сте създадени? Според Библията колко години има, откак е създаден човек? Нали 8000 години? Според окултната теория преди 18 милиона години.
24.8.1937г.
390. Път за освобождение, СБ , РБ , София
Като прочетете Библията, вие бързате да си кажете мнението за тия, които са писали в нея.
390.2 Път за освобождение ( втори вариант )
Вземете такава една книга като Библията.
29.8.1937г.
391. Но Аз ще погледна,  НБ , София
Така е, ако вземем Библията за авторитет. Но Библията е един малък превод от истинската Библия. И ако всичко, което е говорил, беше напечатано, щеше да се събере в хиляди книги, големи като Библията.
5.9.1937г.
392. Той ми е и брат, и сестра, и майка,  НБ , София
Хората казват, че Бог е направил рая, но този рай, за който те говорят, не отговаря на онзи, който е описан в Библията. В Библията се казва, че в рая имало 4 реки, а сега са останали само 2.
26.9.1937г.
393. По образ и подобие,  НБ , София
Който чете Библията по обикновен начин, той ще знае само първата глава и ще спори, как трябва да се разбира.
И някои религиозни, като разглеждат някои въпроси от Библията, имат такива смътни понятия, каквито малките деца имат за раждането на малките деца.
3.10.1937г.
394. Бал маске,  НБ , София
Някои ще кажат, че това е противоречиво и на Библията, и на положението, в което човек се намира.
13.10.1937г.
395. Пътят на човешкото развитие, ООК , София
Казва се в Библията, че в началото земята била неустроена.
17.10.1937г.
396. Разнообразието в живота, НБ , София
Ето, четете Библията и виждате как е сгрешил Давид. Всеки, който чете Библията, ще каже: „Чудно нещо, този цар не можа ли да не направи такъв грях? Не можа ли да не направи такива работи?“ По-добре, че е така.
27.10.1937г.
397. Мястото на възвишеното и обикновеното в живота, ООК , София
В Библията е казано за това дърво: Покрай това дърво няма да минаваш, отдалеч ще вървиш, ще го обикаляш, плодовете му няма да вкусваш, листата му няма да четеш.
7.11.1937г.
398. Трите свята,  УС , София
Като четете Библията и Евангелието, казвате: Исаия казал така. – Да, но Исаия имал големи опитности. – Данаил казал така. – И Данаил минал през големи опитности.
21.11.1937г.
399. И виделината свети, НБ , София
Един учен правил изчисления върху човешкия мозък и дошъл да заключението, че човешкият мозък може да събере знание, което е равно на това, което би се съдържало в 90 книги, големи като Библията.
12.12.1937г.
400. Материална, реална и идеална любов.Категории на любовта, НБ , София
Вие четете Библията.
19.12.1937г.
401. Закон за контролиране, НБ , София
Когато се изучават Писанието и Библията, те трябва добре да се изучават.
26.12.1937г.
402. Малките неща,  УС , София
Свободен ли съм, например, да накъсам Библията на малки парченца? Ако я накъсам, не мога да чета от нея.
2.1.1938г.
403. Доброто и светлината,  УС , София
Който знае, той търси нещата в паметта си, както онзи, който знае Библията наизуст.
2.1.1938г.
404. Който приеме свидетелството Негово,  НБ , София
Описват го в Библията, че там имало четири реки. Обаче окултистите поддържат, че тия четири реки, за които се говори в Библията, са в самия човек: кръвоносната, артериалната, симпатичната нервни системи и мозъчната система.
7.1.1938г.
405. Бъдете щедри,  МОК , София
Сега, както е казано в библията, човек е създаден най-после.
Та казвам: Ако в сегашното състояние влезете в небето, кое ще ви препоръча? Ще цитират от Библията, какво казал Христос.
9.1.1938г.
406. Окото на любовта,  УС , София
Някога и аз държа Библията до очите си и не виждам ясно. Всъщност, Библията е само едно условие.
23.1.1938г.
407. Радостни и весели,  УС , София
Някой прочете Библията един път и мисли, че това е достатъчно. – И десет пъти да я прочете, няма да я разбере.
26.1.1938г.
408. Обичай и освобождавай, ООК , София
Сега нека отворим Библията.
30.1.1938г.
409. Новата любов,  НБ , София
Това се казва и в Библията, но какво ще разберете? Казва се, запример: „В начало бе Словото и Словото бе у Бога.“ Под думата „начало“, вие разбирате времето преди хиляди години.
6.2.1938г.
410. Явих ви го!,  НБ , София
Често в Библията се казва: Вие, силните, носете погрешките на слабите.
20.2.1938г.
411. Да ми бъде ученик,  НБ , София
Казва: Ако всичкото знание, което имаме сега на земята, може да се напечата на 90 тома като Библията и като напечатаме това знание, в мозъка на човека ще остане място за още 900 такива тома.
23.3.1938г.
412. Музикалният живот на душата, ООК , София
В Библията създаването на света, почва с буквата „б“ на еврейски.
3.4.1938г.
413. Под тебе и над тебе,  УС , София
Да отвориш Библията и само да четеш и да философстваш, това не е молитва.
20.4.1938г.
414. Беззаветна благодарност, ООК , София
Ние четем Библията, много мъчно е да се чете.
1.5.1938г.
415. Някой си стотник,  НБ , София
Мнозина четат Библията и казват, че тя е най-Боговдъхновената книга. Сега преследват Библията, защото в нея писало само за войни.
11.5.1938г.
416. Учат и страдат, ООК , София
Тази книга, Библията, само по себе си няма съзнание за разумност.
22.7.1938г.
417. Късият и дългият път, СБ , РБ , 7-те езера
Любовта на човека към дадена книга, запример, Библията, е съвършено различна от тази, която той има към хляба.
17.8.1938г.
418. Всяко растение, СБ , РБ , 7-те езера
Че сте познали Бога отчасти, че четете Библията и Евангелието, това не е още всичкото знание. Да четеш Библията, това не значи, че си спасен. В Библията са изнесени опитностите на хиляди хора.
4.9.1938г.
419. Тониране,  УС , София
Един ден видяла Библията на господарката си и се зарадвала, защото подвързията ѝ била червена. Един ден господарката ѝ потърсила Библията си и се почудила защо цветът на подвързията е толкова избелял. Тя се свързва кармически с Библията.
11.9.1938г.
420. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Всичкото знание, което човечеството е придобило досега, може да се събере в 90 книги, големи колкото Библията.
28.9.1938г.
421. Закони на Любовта, ООК , София
И заблуждението къде е? Бяха останали в мене две неща – че тая книга не е малка, дебела е, малко по-дебела от Библията.
2.10.1938г.
422. Трансформатори на Божествената енергия,  УС НБ , София
Тук, в тази книга, която взех да ви чета (Библията), когато държа беседи, аз малко вземам от нея.
23.10.1938г.
423. Постоянната връзка и единствената мярка, УС , София
На този богатия милионер не му оставили и Библията.
13.11.1938г.
424. Горе на планината, УС , София
Добрият човек, един религиозен човек ще вземе Библията, ще отвори и ще чете.
7.12.1938г.
425. Спокойно сърдце, ООК , София
Вземам букваря, вземам и Библията. Коя книга ще ме интересува? – Букваря или Библията. Разбира се, Библията.
11.12.1938г.
426. Вътрешният мир, УС , София
Новото учение, което сега иде от Господа, туй учение, което сега иде от извора, не мислете, че то е в Библията. Тъй, както е писано в Библията, в Библията има само формулите.
18.12.1938г.
427. Любов, доброта и справедливост,  НБ , София
Кое е по-хубаво: да дойде един човек и да ви донесе една Библия или една книга, ценна като Библията, или да ви донесе една сума от десет хиляди английски лири? Аз виждам, че всички ще предпочетете… Хайде, да не си давам мнението, защото ако си дам мнението, ще ви обидя.
21.12.1938г.
428. Обич и преценка, ООК , София
Толкоз хиляди години направи една погрешка и всеки, който чете Библията, говори си този пример.
4.1.1939г.
429. Здравословното състояние на човешката душа, ООК , София
Ако аз прегръщам една книга, какво добивам? Прегръщам Библията. Но ако ти прегръщаш Библията, какво ще научиш? Библията не иска прегръщане, четене иска.
Та казвам, ако не чуете нищо, отворете си поне Библията, някоя книга, някое изречение.
5.2.1939г.
430. Пътят на светиите,  УС , София
Сега някои питат какво да четат в Библията. Библията е една историческа книга! И човек може да се ползва от нея.
В Библията е разрешен въпросът.
12.2.1939г.
431. Качества на силния човек,  УС , София
Ако вие четете Библията с любов, ще имате резултат.
19.2.1939г.
432. Да бъдеш обичан,  НБ , София
Сега ще ви приведа един научен факт и той е следният: Всичкото знание, което имаме до сега, може да се събере в 90 книги като Библията.
22.2.1939г.
433. Най-умни, най-чисти и най-силни, ООК , София
Вие ще кажете: „Какво ще ми донесат звездите? Какво ме интересува Библията?“ Интересуват ме мислите, които са вложени в нея.
19.3.1939г.
434. Божественият параход и станцията „Благовещение“,  УС , София
И цели томове има написани за тълкувания на пророчествата в Библията.
2.4.1939г.
435. Доста е на деня,  НБ , София
Тогава питам: Ако вие вземете, че подвържете една книга, колкото Библията, с толкова листа, без да има напечатано вътре.
23.4.1939г.
436. Естествената среда на човешката душа,  УС , София
Но ще кажете: Но това Слово, което преди хиляди години е казал Христос? – Но в Библията не е Словото. Като прочетете това Слово, какво ще научите при това буквално разбиране? Хората четат две хиляди години Библията и гладни ходят, не са я разбрали. Ако Библията беше написана все с такива символи и ги четат, от този хляб какво щяхте да вземете? Ако бяха нарисувани круши, череши, грозде, ябълки, най-хубавите баници направени и вие четете и се ползвате от Словото с това буквално разбиране, какво ще добиете? Това е буквално разбиране на Писанието. Някой казва: Аз съм чел Писанието, зная Библията, зная в еди-кой си стих какво е писано, зная, че в един стих пише „Аз съм Пътят, Истината и Животът.“ Един ми казва: Аз съм пътят, истината и животът.
Слушал съм много евангелски проповедници, които са казвали, че са чели много пъти Библията. Веднъж ми привеждат за пример една американка, която чела 90 пъти Библията. Но питам: Ако 90 пъти прочетеш Библията, какво ще придобиеш? Ако четеш „Отче наш“ 90 пъти, какво ще придобиеш от него? Ти можеш да го прочиташ целия си живот и все ще те ползва нещо.
14.5.1939г.
437. Ценността на вашата душа,  УС , София
Запример, ако вие прочетете 90 пъти Библията. В Америка една американка е прочела 90 пъти Библията. Колко години ще ви вземе да прочетете 90 пъти Библията? Значи, тя като е прочела Библията 80 пъти, е била на 90 години. Питам: На първата година тя не е чела Библията, и втората година пак не е чела, и третата година, и четвъртата, и петата, шестата, седмата, осмата, деветата и десетата година не е чела.
7.6.1939г.
438. Изкуството на ангелите, ООК , София
Какво ще проповядваш? Вие тук им казвате: „Ще четете Библията!“ Те в онзи свят имат по-голяма Библия.
11.6.1939г.
439. Денят Господен,  НБ , София
А едва има човек в Библията, който е живял 900 години.
18.6.1939г.
440. Знаменосци на Любовта,  УС , София
Един мой приятел, Голов, един мой добър приятел, намислил да ме посети и турил в Библията 10 хиляди лева като подарък. Отварям Библията и намирам в нея 10 хиляди лева, но с изтекъл срок.
21.7.1939г.
441. С вяра, без смущение, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
Откак започнах да чета Библията, бял ден не видях.“ Аз като проповядвам за любовта, той нищо не разбира.
441.2 И в мене ( втори вариант )
Какво ще бъде положението им, когато срещнат Христа, и Той им покаже всичко онова, добро и лошо, което те са писали за Него? Колко пъти сте се съмнявали в Бога и Христа! Колко пъти сте говорили лошо за тях! Колко пъти сте ги обвинявали в несправедливост! Някой се оплаква, че откак започнал да чете Библията и Евангелието, работите му не отивали добре.
Откак започнах да чета библията, бел ден не видех.” Аз, като проповядвам за любовта, той нищо не разбира.
13.8.1939г.
442. Гласът на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
442.2 Гласът на Любовта ( втори вариант )
Питам: кои бяха причините, дето малкият син, за когото се говори в Библията, останал последен сиромах? Баща му сиромах, беден ли беше? Болен ли беше? Сляп ли беше? Глух ли беше? Не, той беше най-здравият и най-благородният човек.
В Библията имаме два примера за Давида и за Соломона.
14.8.1939г.
443. Разнообразието в живота, СБ , РБ , 7-те езера
Когато четат Библията, някои казват, че там се говори само за минали работи.
10.9.1939г.
444. Силите и темпераментите в човека,  НБ , София
В Библията е казано, че човек съществува на земята от 8 хиляди години.
24.9.1939г.
445. Първият момент на Любовта,  УС , София
Една доста възрастна сестра един ден ме намира и ми казва: „В Библията намерих едно доста мъчно място.“ Казах: „Какво място?“ Тя след като чела, чела, дошла до един стих: „Направете си приятели от богатството на неправдата, за да ви приемат като осиромашеете във вечните обиталища“. Казах и: „Ти си хванала най-мъчното в Библията.“
1.10.1939г.
446. Двама господари,  НБ , София
Аз турям няколко години повече, отколкото е писано в Библията.
В тази форма в кой ден се е създало Слънцето – в четвъртия или в петия ден? Авторитет е Библията. За първия човек Библията говори само така: „И направи Бог човека по образ и подобие Свое.“ Тя е била една великолепна картина, когато Боговете са живели.
18.10.1939г.
447. Малките Божествени подтици, ООК , София
Да допуснем, че вие имате една свещена книга като Библията, но ти не си я учил.
Написани работи има и в Библията, и в други книги, но има работи, които не са приложени и сега трябва да се направят.
447.2 Малките Божествени подтици ( втори вариант )
Да допуснем, че ти имаш една свещена книга като Библията, но не си учил; вземеш я, туриш я под възглавницата, но не можеш да четеш.
Сега някои се спират и казват: "Как е писано?" Има много хубави работи, които са писани, написани работи има и в Библията, и в други книги, но има работи, които не са приложени и сега трябва да се направят.
1.11.1939г.
448. Оценка на Божествената Любов, ООК , София
Ако вземем всичкото знание, което съществува в света, то може да се събере в 90 книги, големи като Библията.
448.2 Оценяване на Божествената Любов ( втори вариант )
Ако вземем всичкото знание, което съществува в света, то може да се събере в 90 книги, големи като Библията.
12.11.1939г.
449. Намиране изгубената дума,  УС , София
Един евангелски проповедник, като бил ученик в България, става и казва веднъж: „Неизчерпаема книга е Библията! Има да се говори во веки веков върху нея.“ Много нещо има да се говори върху нея.
29.11.1939г.
450. Божествената топлина, ООК , София
Ти казваш: „Аз зная Библията.“ Знаеш, но тази Библия ти не си я писал.
8.12.1939г.
451. Правото отношение,  МОК , София
Като четете Библията, Господ за шест дена създаде света и за всичко каза, че е добро.
10.12.1939г.
452. Посещение на Бога. Работа и учение,  УС , София
Вземете Библията за сравнение. Кое е на първо място там? Нали Библията е писана преди хиляди години.
7.1.1940г.
453. Два момента,  УС , София
Под думата страдание, аз разбирам едно нещо, като изучавате Библията, Бог казва така: „Аз се обръщам към вас и ви говоря, и вие не ме слушате.
7.1.1940г.
454. Познаване на великото,  НБ , София
Като четете Библията, ще видите, че и там още е писано, т.е. предсказано е какво ще се случи на сегашните народи.
14.1.1940г.
455. Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ , София
Един ден заварила слугинята си, че с пръст и слюнка вадела червената боя от Библията и се червисвала. В една година всичката червена боя на Библията изчезнала, отишла на устата и на страните на слугинята.
14.1.1940г.
456. Служение на Бога,  УС , София
Изучавате Библията на славянски, казват: „Опасоша земли жезлом своим и напреже лук свои и уготови“.
24.1.1940г.
457. Две задачи, ООК , София
Какво ще ви ползува това? Или може да знаете колко пророци са имали евреите, кой какво е писал, може да знаете какво е писано в Библията.
Това е един лист от Библията със следния стих: „Бог толкова възлюби света, че даде Своя син Единородний“.
4.2.1940г.
458. Светлината на Любовта,  НБ , София
Запример, разправят в Библията как Господ създал света.
6.3.1940г.
459. Съвършенството, ООК , София
Според Библията – 8000 години. Чел той в Библията: 8000 години пише там.
10.3.1940г.
460. Най-великото,  НБ , София
В Библията се казва, че в началото Бог създаде небето и Земята.
24.3.1940г.
461. Великото благо,  УС , София
Библията, то е човекът.
Когато Мойсей писа 5-те книги, такава ли беше Библията? Казват: „Тъй е писано.“ Когато Мойсей писа петте книги, колко беше? Той написа малко. Всичките онези, които са писали Библията, ние се ползуваме от онова, което са писали.
24.3.1940г.
462. Връзвайте и развързвайте!,  НБ , София
Туй е един малък превод, Библията. Библията е книга на живота.
Един евангелист едно време взел Библията, от света се обърнал към Бога и мислил, че Библията ще му помогне, взел да я чете и като я чел, тръгнало му всичко назад, оголял, изгубил всичко. Казва: „Тази книга откогато дойде, всичко ми тръгна назад.“ Взема Библията, че я хвърля, да се освободи от нея. Любовта пак възстанови Библията.
31.3.1940г.
463. Светлина, топлина, сила,  УС , София
Един ден, след десет години намират в Библията десет хиляди лева, но тия книжни пари излезли из употребление.
14.4.1940г.
464. Дървото на живота,  НБ , София
Има хора, които не могат да четат Библията.
14.4.1940г.
465. Майката на съвършенството,  УС , София
Един ден ставам, взимам Библията, чета си много хубаво.
21.4.1940г.
466. Каквото попросите,  НБ , София
Те четат Библията, но в Библията има много положителни и отрицателни мисли, които трябва да се обяснят.
24.4.1940г.
467. Сгъстяване, разредяване и разширяване, ООК , София
Ако четете Библията от единия край до другия, колкото опитности са имали тези хора, в цялата Библия всички казват човек да води един естествен живот в умствено отношение, в духовно отношение и във физическо отношение.
28.4.1940г.
468. Обещанието на Отца,  НБ , София
Според изчисленията на някои учени всичкото знание на човечеството досега може да се напечата в деветдесет и девет книги, големи като Библията.
8.5.1940г.
469. Постижения на Любовта, ООК , София
Ще започнеш да четеш Библията, да му проповядваш, да повярва в Бога.“ Казва: „Не зная.
Започнах тогава да чета Библията, обърнах се.
10.5.1940г.
470. Мозъчни центрове,  МОК , София
В Библията е казано: „В начало Бог създаде небето и земята и земята беше неустроена.
26.5.1940г.
471. Станало раздор,  НБ , София
Ако отворите Библията, ще видите, че и той идва в съвета Господен.
12.6.1940г.
472. Реални величини, ООК , София
Четете Библията.
23.6.1940г.
473. Новият закон,  НБ , София
И тогава в Стария Завет, в Библията казват, че е ял човек от забраненото дърво.
Даже свещените книги, като четат Библията, много мъчно е да четат Библията.
30.6.1940г.
474. По-блажен е!,  НБ , София
Духовете в тях такива работи, каквито са, в Библията, какви ли не празни думи.
30.6.1940г.
475. Първата запалка,  УС , София
От мене по-добре знаете Библията.
7.7.1940г.
476. Светлина, топлина и сила,  НБ , София
Запример, като четем Библията, Новия Завет, ние се връщаме няколко хиляди години назад, да видим какво е казано тогава.
31.7.1940г.
477. Източникът на радостта, ООК , София
Сега вие ще кажете: „Такъв ли е бил той?“ Че, Давид направи едно прегрешение и повече от 2000 години четат за това в Библията и казват: „Какъв лош човек бил той: да накара да убият онзи човек и да му вземе жената.“ 2000 години хората четат това.
4.8.1940г.
478. Стотникът, СБ , РБ , София
За да разберете смисъла на стиха „в грях ме зачена майка ми“, преди всичко вие трябва да разбирате еврейския език, да четете Библията в оригинал.
11.8.1940г.
479. Вяра и вярване, СБ , РБ , УС , София
Една баба минала от православието в евангелизма и започнала ревностно да чете Библията и Евангелието.
25.8.1940г.
480. Неоцененото богатство, СБ , РБ , УС , София
Отворете Библията и четете какво пише за еврейския народ, който минаваше за избран от Бога.
11.9.1940г.
481. За дишането, ООК , София
С милиони разпространяват навсякъде Евангелието и Библията.
13.9.1940г.
482. Две положения,  МОК , София
Ако имаш една мисъл, искаш да я постигнеш, нямаш опитност, какви ще бъдат резултатите, постиженията на известна мисъл или за известно желание? Запример в Библията се казва, че Ева видяла някакъв си плод, явило се желание в нея да го вкуси, без да знае какви ще бъдат последиците.
15.9.1940г.
483. Любов в трите свята, СБ , РБ , УС , София
Някои четат Библията и минават за религиозни, за учени хора.
25.9.1940г.
484. Всѣкий день по една добра мисъль, ООК , София
Нѣкой челъ Библията и знае Евангелието.
484.2 Всеки ден по една добра мисъл ( втори вариант )
Някой чел Библията и знае Евангелието.
29.9.1940г.
485. Съгласуване на мислите,  УС , София
Давид е направил една погрешка, доста голяма и вече повече от две хиляди години, кой как чете Библията, казва: Брей, какъв цар е бил, какъв голям престъпник. Всички, които четат Библията, като помислят нещо, жегне го.
Бог изисква от всички ви вече да мислите право, да чувствувате право и да постъпвате право, тъй както вие разбирате, не както е писано в Библията, не и както аз ви говоря.
6.10.1940г.
486. Като роди дете,  НБ , София
Ако четете Библията, когато Мойсей извежда евреите от Египет, казва им всяка къща да заколи по едно агне и с кръвта да намаже вратата, защото ангел Господен ще мине да порази децата на египтяните и като види кръвта, да не закача еврейските домове.
27.10.1940г.
487. Словото стана плът,  НБ , София
Англичаните, които проповядваха евангелието, които разпространяваха с милиони Библията в света, сега се бият.
22.11.1940г.
488. Обработване,  МОК , София
Да събереш цяла една такава книга като Библията в едно пясъчно зърно в мозъка си и да я носиш като пясъчно зърно.
1.12.1940г.
489. Старото и новото,  НБ , София
Много евангелисти казват: Това е животът и сочат Библията.
1.12.1940г.
490. Чантата на Любовта,  УС , София
Вие може да четете Библията, вие може да не я четете, но вие не може да разберете същността на нещата.
15.12.1940г.
491. Едно ви недостига,  НБ , София
Ако четете библията, асирийският цар усетил, че някой го предал във войната.
22.12.1940г.
492. Което е и което не е,  УС , София
Сега онези, които са чели Библията, очакват като слезе духът в тях, всичко да научат.
25.12.1940г.
493. Врата на доброто и на любовьта, ООК , София
Сега думата „нищо“ и „нѣщо“, какъ го разбирате? Онѣзи тълкуватъ Библията, че Богъ е създалъ свѣта отъ нищо.
493.2 Врата на Доброто и на Любовта ( втори вариант )
Сега думите „нищо“ и „нещо“, как го разбирате? Онези тълкуват Библията, че Бог е създал света от нищо.
29.12.1940г.
494. Божествена мярка,  УС , София
За да разберете смисъла на стиха „в грях ме зачена майка ми“ преди всичко вие трябва да разбирате еврейски език, да четете Библията в оригинал.
Като създаде Бог света, в Библията както казват: „И създаде Бог небето и земята, и земята беше неустроена.“ Единственото нещо, което е неустроено, е земята.
3.1.1941г.
495. Превъзмогване,  МОК , София
Един чел Библията десет години.
10.1.1941г.
496. Чистене съзнанието,  МОК , София
Вземете една книга от Библията да четете – има нещо вложено.
12.1.1941г.
497. Голямата радост,  НБ , София
Ако четете Библията, първият човек, който беше създаден, Бог му каза: Ако спазваш моите закони в рая, ще бъдеш щастлив, ще бъдеш знаменит и добър ще бъдеш.
12.1.1941г.
498. Трезво гледане,  УС , София
Като чел човек много пъти Библията, иде му на ум: Какво ли има още, което да не съм чел? Но има много работи в Библията, от които ще разбереш неща, които не са писани. Какво ще четеш Библията? Как някой еврейски цар се бил, как победил, колко души избил, колко пленници взел.
19.1.1941г.
499. Новото в живота .,  НБ , София
В библията говорят за самсоновата сила.
26.1.1941г.
500. Младият син,  НБ , София
Онези, които са чели Библията, казват, че Бог създал земята от нищо.
29.1.1941г.
501. Законъ за обнова, ООК , София
Едно време, въ Библията пише за единъ човѣкъ, който се оженилъ на 65 години, хемъ имаше две жени“. – „Че какъ две жени?“ – „Едната обичаше, другата не я обичаше“.
501.2 Закон за обнова ( втори вариант )
Едно време, в Библията пише за един човек, който се оженил на 65 години, хем имаше две жени.“ – „Че как две жени?“ – „Едната обичаше, другата не я обичаше.“
12.2.1941г.
502. Правъ пѫть, ООК , София
Сега на васъ, сестритѣ, казвамъ да намѣрите отъ Библията всичкитѣ стихове за подмладяването.
502.2 Прав път ( втори вариант )
Сега на вас, сестрите, казвам да намерите от Библията всичките стихове за подмладяването.
14.2.1941г.
503. Живот, светлина и сила,  МОК , София
Ако вземете Библията – хората излязоха от рая.
16.3.1941г.
504. Божествена книга,  УС , София
Тази книга (Учителят показва Библията) не е невежа.
19.3.1941г.
505. Божествени закони, ООК , София
И въ Библията всички, които четатъ отъ хиляди години, казватъ: „Брей, така да направи, такава подла постѫпка, ужъ избраникъ на Бога“.
505.2 Божествени закони ( втори вариант )
И в Библията всички, които четат от хиляди години, казват: „Брей, така да направи, такава подла постъпка, уж избраник на Бога”.
13.4.1941г.
506. Новото откровение,  НБ , София
Ако четете Библията, Стария завет, евреите са се били, били, и досега не са свободни евреите.
13.4.1941г.
507. Трите придобивки,  УС , София
Запример, ако вие нямате тази книга, Библията не може да четете. Ако вие нямате Библията, може ли да четете? Не може.
2.5.1941г.
508. Правата мисъл,  МОК , София
Един наш приятел турил десет хиляди лева в Библията си и заминал за другия свят. Дават Библията другиму, намира парите, но тия десет хиляди лева излезли от употребление.
4.5.1941г.
509. В Него бе животът,  НБ , София
Той казва така: „Ако се събере всичкото знание, което съществува на земята, от всичко да се избере най-същественото – ще имаме 90 книги като Библията, такива 90 тома ще имаме като това знание – в мозъка ще остане място още за 900 такива тома.“ Хиляди и хиляди години има да учим.
И в Библията има един пример, казва: „Този, който беше богат – Христос, като достигна до края на своето богатство, трябваше да слезе със своето богатство, да помогне на хората.
1.6.1941г.
510. Стана плът,  НБ , София
На евреите – три хиляди обещания в Библията, които Господ обещал, че ще бъдат един от най-големите народи, че ще управляват света навсякъде.
Някои четат и носят Библията.
8.6.1941г.
511. Посрещане на Любовта,  НБ , София
Ти четеш Библията, и почваш да вярваш. Четеш Библията и казваш: „Да прочета нещо.“ Четиридесет и две години Господ ви говори, и сега светлината ще влезе в ума ви.
11.6.1941г.
512. Най-разумнитѣ отношения, ООК , София
Ще вземете да четете отъ Библията и проповѣдвате: „Азъ туй, което проповѣдвахъ, какво ще му проповѣдвамъ на този човѣкъ“.
512.2 Най-разумните отношения ( втори вариант )
Ще вземете да четете от Библията и проповядвате: „Аз туй, което проповядвах, какво ще му проповядвам на този човек”.
15.6.1941г.
513. Единствената похвала,  НБ , София
Събират се все вярващи и казват: „Да се помолим на Господа да ни даде една голяма сума за едно предприятие.“ Събират се вярващи, правоверни, които разбират Библията много добре.
13.7.1941г.
514. Стар и нов порядък,  НБ , София
Много са интересни обясненията в Библията.
24.8.1941г.
515. Възможности за щастие, СБ , София
515.2 Възможности за щастие ( втори вариант )
Ще й кажа отначало как Господ създал света до края, да се запознае, ще чете от началото до края на Библията.
7.9.1941г.
516. Възелът,  НБ , София
Да кажем – имате тук една свещена книга (Учителят показва Библията) и някои други книги. Онзи, който написал Библията, не е оставил така.
Казва: „Аз съм изучавал Библията, всичко това го зная.“ Рекох: „Я ми изтълкувай какво е искал да каже Христос, когато казва: „Аз съм пътят, истината и животът.“ „Че – казва – не го ли знаеш?“ Казвам: „Кой път? С кола ли трябва да се ходи, с автомобил ли ще се ходи, такъв път ли е? В какъв смисъл?“ Казва: „Не виждаш ли? За какъв път? Път – казва – за Бога.“ Той не казва: „Аз съм пътят, истината и животът.“ Той е пътят. Ти си изучавал Библията, как да не знаеш какво нещо е пътят. – Казвам – ако аз започна да тълкувам Библията, не се основавам на този авторитет.
Запалвате свещта, четете Библията. Библията е голяма книга. Когато Мойсей писа Библията, от тази Библия писа.
516.2 *** (Беседата няма посочено заглавие) ( втори вариант )
Да кажем, имате тук една свещена книга (Учителят показва Библията) и някои други книги. Онзи, който написал Библията, не е оставил така.
Казва: „Аз съм изучавал Библията.
Ти си изучавал Библията. Как да не знаеш какво нещо е пътят. – Казвам: – Ако аз започна да тълкувам Библията, не се основавам на този авторитет.
Запалвате свещта, четете Библията.
Библията е голяма книга. Когато Мойсей писа Библията, от тази библия писа.
10.9.1941г.
517. Възелът, СБ , София
Дойде някой религиозен при мене и ми разправя, че знае Библията наизуст. Ще кажете, че в Библията е писано всичко. Наистина, много неща са писани в Библията, но много още има да се пишат.
Като говорят за Библията, която е писана от човеци, всички я считат за свещена книга.
21.9.1941г.
518. Любов, знание и сила, СБ , НБ , София
Турил приблизително десет банкноти по хиляда лева, турил ги в Библията.
Всички онези, които са изучавали Библията, казват, че Господ направи човека в шестия ден.
518.2 Любов, знание и сила ( втори вариант )
Турил приблизително десет банкноти по хиляда лева, турил ги в Библията.
Всички онези, които са изучавали Библията, казват, че Господ направи човека в шестия ден.
2.11.1941г.
519. Външна и вътрешна работа,  НБ , София
Аз, ако бих писал Библията, не бих писал тъй: И направи Бог човека по образ и подобие свое.
Четете Библията – то са се правила! Казва: Да обичаш, че то е цяла наука да знаеш как да обичаш.
В Библията е казано, че целият свят в грях лежи.
19.11.1941г.
520. Повече спокойствие, ООК , София
Толкоз време четете Евангелието, Библията и нито един от вас не се е заел да извади правила за живота.
30.11.1941г.
521. Роденият,  НБ , София
Някои като дойдат четат Библията и казват: Ти чел ли си Библията? Аз съм чел тази Библия и по-голяма съм чел, от тази, не помага това.
1.3.1942г.
522. Кесаревото кесарю, Божието Богу,  НБ , София
То не е работата така, както е представено в Библията, че ги облякъл в кожа и ги изпъдил.
29.3.1942г.
523. Видове женитби,  УС , София
Цитирах ви един от най-красивите пасажи на Библията. Кой е най-интересен пасаж от Библията: ако цялата Библия изчезне, че като семка се посее, да роди Библията? Вие мълчите. Като си взел Библията, тръгнало му назад, каквото имал, загубил, казал си: „Като взех тази книга, всичко назад ми тръгна, я да се освободя от нея.“ Хвърля я в огъня и като изгаря, едно малко парче хвръкнало настрана.
Казвате: „Какво има да уча Библията? Доста трудна книга е.“ Много учена книга е.
Три начина има за разглеждането на Библията: обикновеният начин е тъй, както я четат; вторият начин е разместването на буквите, има коментарии; и третият начин е начин, който само посветените са знаели.
Какви коментарии може да дадете на Библията? Един свещеник в турско време проповядвал, че Христос нахранил с пет хляба пет хиляди души.
29.3.1942г.
524. Да изповядваме!,  НБ , София
Сега се заражда противоречие, какво е писано в Библията. Сега някой прочел Библията и дошъл до Откровението.
Те казват, че всичкото знание, което има днес човек може да се запечата на 90 книги като Библията.
5.4.1942г.
525. Бъди верен,  НБ , София
Ами, че как мислите? В Библията се казва: „Бог създаде небето и земята, и земята била неустроена и пуста и Дух Божи се носел на повърхността на земята“.
525.2 Бъди верна ( втори вариант )
Ами че как мислите? В Библията се казва: „Бог създаде небето и земята и земята била неустроена и пуста и Дух Божи се носел на повърхността на земята.“ Голяма температура имаше в този дух.
12.4.1942г.
526. Децата и Царството Божие,  НБ , София
Сегашните богослови ще изучават Библията и ще цитират стихове.
12.4.1942г.
527. Трите положения,  УС , София
Едно повторение има – да носиш Библията под мишницата като свята книга и да мислиш, че е свята.
Учителят чете: „Ако говоря с човешки и с ангелски езици, а любов нямам, ще съм мед що звънти или кимвал, що дрънка“ – първото положение, носиш Библията под мишницата. „И ако имам пророчество и зная всичките тайни и всяко знание, и ако имам вяра, щото и гори да преместям, а любов нямам, нищо не съм“ – то е също първото положение. „Ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите и ако предам тялото си на изгаряне, а нямам любов, нищо не се ползвам.“ Да дадеш тялото си на изгаряне значи: тази Библия носиш в една златна чанта, даваш всичките почести, прах да не падне на светата книга.
22.4.1942г.
528. С любов, ООК , София
Отива и казва: „Може ли да ме кредитирате?“ Взема си малко от Библията.
26.4.1942г.
529. Неразбраните неща,  НБ , София
Всичкото знание, което досега съществува в света, може да се напечата на 98 книги като Библията.
26.4.1942г.
530. Радости и страдания,  УС , София
Едно нововъведение ще внесем: няма да ви чета от Библията, но искам двайсет и един човека от вас да кажат по един стих от Библията. Искам да видя какво знаете от Библията.
Ето аз казвам един стих: „В начало бе Словото.“ Казвайте сега. (Братя и сестри казаха стихове от Библията.)
Разбирам, че всеки знае по един стих от Библията, но ако често ви дигат, не зная дали ще знаете.
Като чела деветдесет и девет пъти Библията, позамязала вече на старите пророци.
3.5.1942г.
531. Животът за любовта,  УС , София
Та казвам, свещените думи ги повтарят от Библията.
13.5.1942г.
532. Примирете се със себе си, ООК , София
Колцина от вас знаете Библията наизуст или колцина знаете Евангелието наизуст? Много знаете.
17.6.1942г.
533. Чистотата, ООК , София
Та, Писанието казва: Господ се оплаква и казва: „Задебеляло е сърцето на този народ, мъчно слушат.“ Ти си недоволен, казваш: „Какво има в живота?“ Щом е задебеляло сърцето ти, нищо няма в живота. „Какво има в тази Библия?“ Ако Библията е отворена, ще знаеш какво има. Ако Библията е затворена, какво има в Библията? Да кажем, че има много книги.
5.7.1942г.
534. Неделимото,  НБ , София
Казвате: Къде са тия хора? – Тия хора, които са писали Библията, къде са? – Ти като четеш един пророк като повярваш, ще го извикаш и той ще дойде.
15.7.1942г.
535. Законът на Любовта, ООК , София
Защото Библията казва: „В началото Бог създаде небе и земя; и земята беше неустроена [и] пуста.“ Значи религията започва с един неустроен свят.
Най-първо в Библията Бог дава една заповед в отрицателен смисъл.
29.8.1942г.
536. Любов и обич, СБ , РБ , София
Библията изгорила, но случайно едно крайче от една страница не изгоряло.
Следователно, не носи Библията на гърба си, нито я туряй под възглавницата си.
536.2 Вложи в сърцето ( втори вариант )
Мислил, като вземе Библията, всичко ще му тръгне напред. Той не я е чел, но турил Библията и работите му тръгнали назад, оголял. Взема Библията и я туря в огъня, изгаря я, иска да се освободи.
Аз съм, който, като прочетох Библията, намерих, че Бог е любов.
30.8.1942г.
537. Опознаване, СБ , РБ , УС , София
Като поседял малко, мъдрецът казал: Дай ми Библията си, да ти предскажа нещо. Взел той Библията и написал с пръст, вън на корицата, думата „любов". Как може да пише човек с пръст върху една книга и написаното да се чете, ако тази книга не е прашасала? След това мъдрецът запитал домакина: Четете ли Библията?– Да си кажа истината, повече от десет години не съм я чел. Ако беше го използувал, ти щеше да разбереш смисъла на думата, която написах върху корицата на Библията.
Мнозина четат Библията, говорят за Бога, но малцина познават любовта, мъдростта и истината.
23.9.1942г.
538. Факти, закони, принципи, ООК , София
Казва: „Аз съм чел Библията, зная Любов към Бога какво е“.
27.9.1942г.
539. Проявление,  НБ , София
Сега аз ви четох това, а някой казва, че е грехота да се чете друго нещо, само Библията е свещена.
14.10.1942г.
540. Пред лицето Божие, ООК , София
Аз съм наблюдавал евангелисти, които разправят, че знаят Библията. Какво знание е да помниш Библията.
18.10.1942г.
541. Да работим с радост,  УС , София
Вие четете Библията.
25.10.1942г.
542. Учител мой,  УС , София
Тази книга, Библията, колко милиона хора не са я чели? Тя казва: „Да ме четат, които ме разбират.“ Четат я, които разбират и които не разбират.
1.11.1942г.
543. Да направим човека,  УС , София
Някои от вас четете Библията.
Както е писано в Библията, той е създаден на екватора, гдето има изобилно плодове, и може да бъде вегетарианец.
4.11.1942г.
544. Разумни отношения, ООК , София
Всичко да четем в Библията, полезно ли е? Колко неща неполезни има.
В Библията имаме един случай, когато се допрял един мъртъв до костите на Елисея, оживял.
29.11.1942г.
545. Като младия син,  УС , София
Цялата книга – Библията, тук са схващания, понятия на хората.
6.12.1942г.
546. Четирите неща,  НБ , София
Библията има хиляди години да я разгадават.
20.12.1942г.
547. Трите изкушения,  УС , София
Някой ще вземе нещо от Библията, и казва какво Духът му открил.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.