Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


29.11.1914г.
1. Словесното мляко, НБ , София
А ако употребите Христовата храна, за която говори апостол Петър, ще имате добро разположение, радост, веселие, подем на вашия дух, смелост и решителност в борбата; ако бъдете наситени от това живо мляко, никакви микроби не могат вече да се загнездят във вас.
Това е учението, което проповядва апостол Петър.
7.1.1917г.
2. Растете в благодат!,  НБ , София
2.2 Растене и познание ( втори вариант )
Затова апостол Петър казва: „Растете в благодатта Христова, да познавате духовете."
19.8.1920г.
3. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
– Да, казва се, че на апостол Петър спуснали от небето една кърпа, пълна с всякакви животни.
15.5.1921г.
4. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
4.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Коя притча? – Притчата на живота, защо сѫ тия противорѣчия въ свѣта, защо като проповѣдвашъ на хората това учение, не го приематъ, защо сѫ тия недоразумѣния въ свѣта? И Христосъ отговори на Петра: „Всички тия противорѣчия въ свѣта сѫществуватъ, защото носоветѣ на хората не се продължаватъ, а се разширяватъ.“ Какъ казва апостолъ Петъръ? – Че ние виждаме хора съ много дълги носове! Да, когато нѣкой художникъ нарисува нѣкой човѣкъ на книга, може да му тури дълъгъ носъ, може да му тури и широкъ, това нищо не значи.
26.6.1921г.
5. В правда, истина и святост,  НБ , София
5.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
Нѣкои, който не разбиратъ този законъ, казватъ: „Хайде да просимъ.“ Апостолитѣ, 12 на брой, който сѫ били първитѣ Христови ученици, въ числото на който бѣше и апостолъ Петъръ, съ молитви успѣха да свалятъ оковитѣ на апостола Петра.
21.8.1921г.
6. Общи упражнения, СБ , В.Търново
Айтосци ще започнат от Първо послание на апостол Петър.
Ямболци ще започнат от Второ послание на апостол Петър.
23.10.1921г.
7. Тогаз те ще просветнат,  НБ , София
И апостол Петър казва: „Небесата ще приидат с бучене, а стихиите разгорявани ще се стопят, и земята и делата по нея ще изгорят“.
20.2.1924г.
8. Обектът на съзнанието, ООК , София
Например трябва да се види какъв е бил методът на апостол Павел, на апостол Петър, на Йоан, на всички пророци, на светиите, защото те са имали начини, те са имали методи, по които са живели.
13.4.1924г.
9. Още малко,  НБ , София
Апостол Павел, апостол Петър и сега работят, проповядват Христовото учение.
31.8.1924г.
10. Правила на разумния живот, СБ , София
Например в Америка има хора, които почват да вярват, че апостол Петър се е преродил, че пророк Илия се е преродил. Е, хубаво, в Америка апостол Петър се е преродил, във Франция се е преродил, в България се е преродил, на около двадесет места се е преродил. Питам: кой е същинският апостол Петър? Най-после, защо искате непременно да бъдете апостол Петър? Някои пък искат да бъдат апостол Павел. Щом искате да бъдете апостол Петър и апостол Павел, следете техния пример! Те бяха едни скромни работници – и вие бъдете едни скромни работници и мястото ви ще бъде завидно.
10.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Например в Америка има хора, които почват да вярват, че апостол Петър се преродил, че пророк Илия се преродил. Е, хубаво, в Америка апостол Петър се преродил, във Франция се преродил, в България се преродил, на около 20 места се преродил. Питам: кой е същинският апостол Петър? Най-после, защо искате непременно да бъдете апостол Петър? Някой пък искат да бъдат апостол Павел. Щом искате да бъдете апостол Петър и апостол, Павел, следете техния пример! Те бяха едни скромни работници, и вие бъдете едни скромни работници, и мястото ви ще бъде завидно.
7.12.1924г.
11. Ти си!, НБ , София
Сега апостолъ Петъръ се намира въ положението на ученикъ.
Апостолъ Петъръ, за когото се говори въ стиха, е човѣкъ бързъ по натура, сангвиникъ.
Какво ще уреждате? Какво, мислите, означаватъ ключоветѣ? Апостолъ Петъръ отъ 2,000 години изучава все този законъ. Апостолъ Петъръ отваря на праведнитѣ, а Христосъ – на грѣшнитѣ.
11.2 Ти си! ( втори вариант )
Сега апостол Петър се намира в положението на ученик.
Апостол Петър, за когото се говори в стиха, е човек бърз по натура, сангвиник.
Какво ще уреждате? Какво, мислите, означават ключовете? Апостол Петър от 2,000 години изучава все този закон. Апостол Петър отваря на праведните, а Христос – на грешните.
11.1.1925г.
12. Тѣсниятъ пѫть, НБ , София
12.2 Тесният път ( втори вариант )
И днес, в невидимия свят другите Учители правят упреци на Христос, казват му: Виждаш ли твоите ученици там долу на земята? На апостол Павел, на апостол Петър същото им казват.
8.3.1925г.
13. Моето царство,  НБ , София
Ще станешъ една сутринь и ще бѫдешъ нито Иванъ, нито Петъръ, нито Иоанъ богословъ, нито апостолъ Петъръ, но ще имашъ ново име, което ти е дадено отгорѣ, отъ небето.
13.2 Моето царство ( втори вариант )
Ще станеш една сутрин и ще бъдеш нито Иван, нито Петър, нито Йоан богослов, нито апостол Петър, но ще имаш ново име, което ти е дадено отгоре, от небето.
21.4.1925г.
14. Възкресение,  ИБ , София
Даже и най видните – например, апостол Петър беше изложен на изпитания. Има някои хора, които имат мъчнотиите на апостол Павел, други – мъчнотиите на апостол Петър, трети – мъчнотиите на Йоана.
24.6.1925г.
15. Най-малкото чувство, ООК , София
И след всичко това разисквате какво са казали Кант, Декарт, апостол Петър, еди-кой си историк, еди-кой си математик и т.н.
13.12.1925г.
16. Откъде ида,  НБ , София
В онова предание от Сенкевича, какво се разправя за Христа и за апостол Петра? Апостол Петър бягал от Рим.
2.1.1927г.
17. Малката мисия,  МОК , София
Апостол Петър е доблестен.
17.2 Малката мисия ( втори вариант )
Казва на Учителя си: «Трябва да знаеш, че аз съм камък, всички тези може да избягат, но на мен може да разчиташ, аз...» А след туй плакането, в него разкаянието дойде, и оттам насетне апостол Петър само веднаж го виждаме – когато Павел го изобличи.
23.1.1927г.
18. Едно стадо,  НБ , София
Когато апостол Петър беше окован във вериги и затворен, дойде при него ангел Господен, разкова веригите и му каза: „Стани и излез вън!” Така става с всеки, който страда за Правдата, за Божията Истина.
11.9.1927г.
19. Денят Господен,  НБ , София
Апостол Петър, който разбира от военното изкуство, говори за топовете на невидимия свят.
16.11.1927г.
20. Превръщане на киселините, ООК , София
Те преповтарят какво е казал еди-кой си пророк или светия, какво са казали апостол Петър, апостол Павел, какво е казал Христос.
6.1.1928г.
21. Пътят на героите,  ИБ , София
Апостол Петър описва влиянието на жителите на ада.
21.2 Пътят на героите ( втори вариант )
Апостол Петър описва влиянието на жителите на ада.
22.1.1928г.
22. Никодим,  НБ , София
Като ходеше край морето, апостол Петър хвърли няколко пъти мрежата във водата, но не можа да улови нито една риба.
18.3.1928г.
23. Помаза ме,  НБ , София
Сега мнозина от вас, като се намерят на тясно, казват: Защо ни трябваше това учение? Я да избягаме оттук! – Апостол Петър говори във вас.
9.4.1928г.
24. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
„По твоята реч ще хвърля мрежата.” Апостол Петър се намира на физическия свят, в третата категория.
3.6.1928г.
25. Вечно веселие,  НБ , София
Такъв пример имаме с апостол Петър, който беше затворен и окован във вериги. Един ангел дойде от невидимия свят, бутна оковите му и каза: „Стани, свободен си!" Като се събуди, апостол Петър запита ангела: „Как ще мина през стражарите?" Не мисли за това! Ангелът махна с ръката си и стражарите заспаха. После каза на Петър: „Иди при своите братя и не мисли за римските войници!" Като излезе вън, апостол Петър се запита: „Сън ли е това, или не?" Като видя, че не е в затвора вече, разбра, че се намира пред реалността.
4.7.1928г.
26. Началото на добродетелта, ООК , София
Ако апостол Петър живее днес, какво Послание би написал? Нека някой от вас, брат или сестра, се опита да напише едно Послание.
24.2.1929г.
27. Променява времената,  НБ , София
Такава опитност имал апостол Петър, когато бил в затвор.
31.3.1929г.
28. Вързано и развързано,  НБ , София
Вие знаете примера с апостол Петър, който бил затворен в тъмница.
16.6.1929г.
29. Да изпълня,  НБ , София
Такъв пример имаме с апостол Петър, който бил освободен по един чуден начин. Когато апостол Петър бил затворен, стотина братя и сестри се молили усърдно на Бога за него да бъде освободен.
17.11.1929г.
30. Сам се опасваше,  НБ , София
30.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
И апостол Петър казва: „И аз съм един от презвитерите."
18.12.1929г.
31. Наука за езика, ООК , София
Апостол Петър не разбра символа, който беше скрит в това видение.
22.12.1929г.
32. Имам власт,  НБ , София
Много от сегашните християни се намират в положението на апостол Петър, който искаше да умре заедно с Христа, но скоро след това се отрече три пъти от него.
22.1.1930г.
33. Опитна школа, ООК , София
33.2 Опитна школа ( втори вариант )
Може да имаш знанието на апостол Петър, да знаеш, че ангелът дошъл, бутнал твоите вериги, обуеш се.
20.4.1930г.
34. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Апостол Петър, който държи ключовете на Рая, обръща внимание на онзи, който излиза от Рая, а не на този, който влиза.
18.6.1930г.
35. Абсолютна вяра, ООК , София
35.2 Абсолютно доверие ( втори вариант )
Ако вие очаквате, че след като идете в другия свят, ще дойде апостол Павел и апостол Петър да ви проповядват. Апостол Петър в другия свят си има работа. Апостол Петър и апостол Павел ще имат ли време да се занимават с вас? Американци чакат, българи чакат, французи, германци, японци, китайци, индуси, които чакат апостол Петър и Павел. С кого ще се занимават най-напред? Не очаквайте апостол Петър и апостол Павел да се занимават с вас.
Апостол Петър, като идеш в рая, той най-първо ще каже, имаш едно любовно писмо. Извадете сега комплиментите. „О, моя възлюблена, откак те видях, сърцето ми загоря за тебе, животът ми беше безсмислен.“ Апостол Петър изважда едно писмо, второ, трето, ще извади всичките любовни писма.
29.8.1930г.
36. Вътрешно единство,  ИБ ,БР , София
Те съответствуват на 153-тях риби, които е уловил апостол Петър.
16.11.1930г.
37. Ще ме видите,  НБ , София
Ако се откажеш, ще се намериш в положението на апостол Петър, който, преди да пропее петелът, три пъти се отказа от Христа.
23.11.1930г.
38. Двама или трима,  НБ , София
Апостол Петър бил недоволен, че адвокатът дошъл на небето и му казал, че ще остане там, с условие, да не прави никакви адвокатски възражения.
31.12.1930г.
39. Условия и възможности, ООК , София
За пример, когато беше в затвора, апостол Петър се намираше в големи ограничения: краката му бяха в окови.
25.10.1931г.
40. През онези дни,  НБ , София
Апостол Петър е казал: „Вие сте Синове Божии."
14.2.1932г.
41. Да известят на учениците Му,  НБ , София
Апостол Петър имаше железни вериги; като дойде ангелът, каза: "стани!" и като бутна веригите, те паднаха.
6.3.1932г.
42. В последното време,  НБ , София
Ако ти искаш да бъдеш като апостол Петър, двама не може да бъдете.
13.3.1932г.
43. Приложете добродетел,  НБ , София
Сега, апостол Петър казва, че трябва да се приложи на вярата добродетел.
1.5.1932г.
44. Когато беше по-млад,  НБ , София
По пътя Той видял едно петало и казал на апостол Петър: Вземи това петало. Апостол Петър минава за доста умен човек и казал: Учителю, колко смърди това умряло куче.
19.5.1932г.
45. Носители на Новото, ИБ , БС , София
Не бойте се, защото има един такъв пример в Писанието: когато апостол Петър беше затворен в тъмницата, сто и двадесет души се молеха за него и вечерта дойде Ангел и му каза: „Излез и не се връщай!” Така е, ако човек вярва.
30.8.1932г.
46. Новата работа, СБ , София
Ако не искате да вярвате, прочетете Посланието на апостол Петър, че всичко това ще изгори, туй, което хората не искат, то ще дойде, за да се очисти земята.
46.2 Новата работа ( втори вариант )
Ако не искате да вярвате, прочетете посланието на апостол Петър, че всичко това ще изгори.
22.9.1932г.
47. Свещен трепет,,  ИБ , София
Апостол Петър и досега живее и проповядва Евангелието. Вие мислите, че апостол Петър е в онзи свят при Христа.
30.10.1932г.
48. Възкресение,  НБ , София
Казва: „Направих една църква.“ Апостол Петър казва: „Църквата не минава.
48.2 Възкресение ( втори вариант )
Апостол Петър казва: Църквата не минава. Апостол Петър му казал: Някое добро да си направил, за което никой да не знае, помисли си. Виж, казва апостол Петър, за това може да се помисли.
2.11.1932г.
49. Любов към Бога, ООК , София
И апостол Петър беше готов да защитава Христа - извади ножа си и отряза ухото на римския войник.
49.2 Люби Бога ( втори вариант )
В него има често характера на апостол Петър.
6.11.1932г.
50. Ето отрока,  НБ , София
50.2 Ето отрока ( втори вариант )
Когато хванаха апостол Петър и го сложиха в тъмница, събраха се 100-120 души братя да се молят, защото на другия ден щяха да го екзекутират.
4.12.1932г.
51. Яви им се,  НБ , София
Ние виждаме в Евангелието апостол Петър, като го хванаха и го туриха в затвора, можеха да му отрежат главата, но 120 души се молиха за него да го избави Бог и една нощ ангелът го бутна и паднаха веригите, и му каза: „Ставай, облечи се.“ Бутна вратата и се отвори.
51.2 Яви им се ( втори вариант )
Ние знаем от Евангелието, че когато апостол Петър са го хванали и хвърлили в затвора, можели да му отрежат и главата, но 120 души се молили за него Бог да го избави.
18.12.1932г.
52. Живият хляб,  НБ , София
Седи апостол Петър на вратата и Христос седи до него, казват: „Еди-кой си виден адвокат иска да влезе в рая.“ Казват: „Тук адвокати не се приемат, защото дела не се водят, но пратете го в еди-кой си апартамент, там трябва.“ Изпращат го назад.
52.2 Живият хляб ( втори вариант )
Седят апостол Петър и Христос пред вратата на рая.
11.1.1933г.
53. Две правила, ООК , София
Един гръцки поп казвал на жена си: „Един ден, като умра, ще отида право в рая, на мястото на апостол Петър. Апостол Петър ѝ казал: „Мъжът ти не е тук, търси го в ада“.
23.4.1933г.
54. Домостроителят,  НБ , София
Апостол Петър искаше да вземе ножа, но Христос казва: „Тази работа с нож не става. Вземи един нож, колкото за опит.“ Апостол Петър беше млад човек, революционер, дойде един воин и той извади ножа и го удари, отряза му ухото. Христос му залепи ухото и казва: „Тури ножа в ножницата, защото, който нож вади, от нож умира.“ После вижда апостол Петър, който беше толкова смел да извади нож, той не можа да бъде толкова смел да издържи, когато един от слугите му рече: „И ти си един от неговите ученици.“
Аз виждам, че много християни са много смели, когато имат много пари в банката, като апостол Петър вадят нож.
54.2 Домостроителят ( втори вариант )
Апостол Петър искаше да го защити с нож, но Христос му каза: Тази работа с нож не става. Апостол Петър беше млад човек, революционер. Христос залепи ухото на войника и каза: “Тури ножа в ножницата, защото който вади нож, от нож умира.” Апостол Петър, който беше смел, че извади нож, не можа да бъде толкова смел да издържи. Аз виждам, че много християни са смели, когато имат пари в банката, като апостол Петър вадят нож.
24.12.1933г.
55. Трите изпитания,  УС , София
Апостол Петър беше един от тях.
27.12.1933г.
56. Постигни реалността, ООК , София
Например, апостол Петър се отрече и после съзна своята погрешка и се разкая. Сега всички вие седите и казвате: „Колко е бил страхлив апостол Петър!“ – Оставете вие апостол Петра.
Апостол Петър прие новото учение и трябваше да мине през ред изпитания, за да се научи.
31.12.1933г.
57. Радост, която никой няма да отнеме,  УС , София
Апостол Петър се отказа три пъти и какво постигна? Апостол Петър каза: „Този човек е силен, всичко може да направи.“ Практичен човек беше апостол Петър. Хората си направиха къщи и деца имат, а ние тръгнахме да гоним забутани работи.“ И казва на юдеите: „Не го познавам този човек.“ Като пропя петелът 3 пъти, на апостол Петър се откри една вътрешна истина.
28.2.1934г.
58. Ключ за постижения, ООК , София
Апостол Петър, като го биха, стана апостол.
13.5.1934г.
59. Числото 153,  НБ , София
Католическата църква съградиха, че Христос дал в ръцете на апостол Петър за основа туриха.
Тези риби, които апостол Петър хвана, Христос казва: „Донесете да опечем.“ Като се върнете в дома си, вижте от тези 153 риби, опечете тези риби, яжте и работата ще се оправи.
29.7.1934г.
60. Човешкото и Божественото, УС , София
Всичкото оставям на ваше разположение.“ Пита го апостол Петър: „За толкоз ли продаде нивата?“ – „За толкоз.“ Той му казва: „Защо се опита да излъжеш Господа? Тази нива не беше ли твоя, преди да я продадеш? Парите не са ли твои, след като я продаде? Защо ще лъжеш? Калпава е стоката ти.
26.8.1934г.
61. Трите изпита (Трите велики закона), УС , София
Казва апостол Петър: „Защо искаш да лъжеш?“ Сега ти ще спестиш Божествената Правда върху себе си.
2.9.1934г.
62. Законът на подмладяването, УС , София
В прочетената глава се явява ангел Господен на Корнелия и му разправя: „Ще повикаш апостол Петър и той ще ти разкаже за всичко, което те интересува.“ Сега някои иска да направят съобщение с Бога.
9.9.1934г.
63. Съшествие на Духа, УС , София
Корнелий дълго време се е молил на Духа и най-после слиза ангел и му казва: „Повикай апостол Петър да ти разправи.“ Не се казват подробности за идването на ангела.
Казва се в Писанието, че апостол Петър като му говорил още, дошъл Духът. За какво е говорил апостол Петър? За онази вътрешна готовност, с която може да се възприеме Духът.
23.9.1934г.
64. Призоваха Исуса,  НБ , Русе
Онзи свят е подобен на положението, в което се намерил апостол Петър, когато ангел Господен го освободил от затвора.
25.11.1934г.
65. Който сее и който жъне,  НБ , София
И апостол Петър е сънувал един сън, че от небето се спуща една плащаница и някакъв глас му казва: Стани, заколи и яж! Той казал: Господи, нечисти работи не съм ял.
5.12.1934г.
66. Веселие и радост, ООК , София
Казва Му апостол Петър: „Да бягаме, да не стане това.” Христос му казва: „Чашата, която Отец Ми даде, да не я ли пия?” Христос му каза още: „Не мислиш ти - онова, което Бог иска да Ми даде, то може да е страдание, но е за добро.” Смирение ще имаш.
14.12.1934г.
67. Философия на трептенията,  МОК , София
Като минали през едно място, вижда едно конско петало − в Римската империя било − и казва на апостол Петър: „Вземи това петало.“ Петър казва: „Не искам с петала да се занимавам.“ Христос се обръща и, без да види Петър, взема петалото със себе си. Апостол Петър се навежда и взема черешите.
17.2.1935г.
68. Бъдете прочее разумни!,  НБ , София
Такъв е бил Хус, такъв е бил апостол Павел, апостол Петър, всички мъченици, всички апостоли, те имали тези линии в характера си.
26.5.1935г.
69. Възходящият път,  УС , София
69.2 Възходящият път. (Трите думи. Писмото) ( втори вариант )
Апостол Петър, който имаше едно право разбиране, казва: ,,Ти си син на Бога живаго.“ Разбира Христа.
3.11.1935г.
70. Герои,  УС , София
Сега вие се спирате върху апостол Петър.
Там учениците Христови разбираха и взеха два ножа, казват: „Достатъчни са.“ Апостол Петър, като дойде, извади ножа и отсече ухото на едного.
29.12.1935г.
71. Причина на страданията. Любов, разумност, истина и доброта,  УС , София
Пита го апостол Петър: „Ти направи ли някое добро?“ – „Е, давах работа на хората.“ – „Друго? Че си давал работа на хората, то е занаят, да спечелиш.
26.1.1936г.
72. Слуги на Доброто, УС , София
72.2 Слуги на доброто ( втори вариант )
Затова апостол Петър казва: „Бъдете трезви, бодри, защото съперникът ви, дяволът, като лъв рикае и обхожда да търси, кого да погълне; комуто се съпротивявайте, стоящи твърди във вярата, понеже знаете, че истите страдания се случват на братята ви, които са на света.“ (– 8 и 9 ст.).
23.2.1936г.
73. За да бъдете синове,  НБ , София
Апостол Петър, който беше хванат от управниците на Ерусалим и очакваше да го екзекутират, имаше свръхсъзнанието в себе си.
22.4.1936г.
74. Пречистване на мисълта, ООК , София
Не се самозаблуждавайте, не носете характера на апостол Петър. Мислите ли вие, че като апостол Петър, с вашите саби ще направите нещо? Ще отрежете ухото на някого.
10.1.1937г.
75. Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ , София
Така беше и с апостол Петър, когато беше в затвора.
24.2.1937г.
76. Не ограничавай Божественото, ООК , София
Апостол Петър не мислеше здраво. Христос му каза: „Аз се молих и заради тебе, да не оскудее твоята вяра.“ За какво се молил? Апостол Петър беше съвестен човек, държеше се много консервативно, за старото, но съзнание имаше в него. Ти ще кажеш, че апостол Петър имал много слаб характер.
28.2.1937г.
77. Три необходими неща,  УС , София
77.2 Три неща са потребни ( втори вариант )
Къде отиват камъните? Апостол Петър, който е камък на християнската църква, той показваше, какви бели ще има той, на главата му ще дойдат.
7.3.1937г.
78. В начало Бог създаде небето и земята,  НБ , София
Казва апостол Петър: всичко ще се разтопи, цялата култура, и къщи, и железници.
27.6.1937г.
79. Външен и вътрешен живот,  УС , София
Католиците се ползват от тоя стих и приемат апостол Петър за основа на католическата църква.
79.2 Вътрешен и външен живот ( втори вариант )
Католическата църква казва: Апостол Петър е основа на католическата църква.
29.8.1937г.
80. Но Аз ще погледна,  НБ , София
Такава опитност имаше апостол Петър, който беше затворен.
12.9.1937г.
81. Доброта и справедливост,  НБ , София
Имаме този пример с апостол Петър, когато беше затворен.
23.1.1938г.
82. Няма нищо ново под слънцето,  НБ , София
Апостол Петър, който цели три години ходи с Христа, беше смел, казваше на Христа: Господи, ако всички се отрекат от тебе, ти уповавай на мене.
26.1.1938г.
83. Обичай и освобождавай, ООК , София
Апостол Петър, за такова достойнство казват му: „И ти си от Неговите ученици“. Апостол Петър мислеше, че не си струва. Всеки ден може да играеш ролята на Йоана, като те хванат, оставиш дрехата; може да играеш и ролята и на апостол Петър, казваш като те пипнат, не съм от Неговите ученици.
3.4.1938г.
84. Под тебе и над тебе,  УС , София
Апостол Петър го запита: „Ананий, това богатство не беше ли твое? Ако дадеш нещо от себе си, всичко дай.
29.5.1938г.
85. Всичко е възможно,  НБ , София
Имаме пример в Евангелието, онези 120 души, първите вярващи в Христа, молеха се за апостол Петър. 120 души се молиха и дойде един ангел и казва: „Да си върви, свободен си.“
23.11.1938г.
86. Разумният път в живота, ООК , София
Апостол Петър има ключовете на рая. На апостол Петър работата, едно дете може да я свърши.
6.8.1939г.
87. Светлина, топлина и сила, СБ , РБ , 7-те езера
87.2 Светлина, топлина и сила ( втори вариант )
Не върви това тук.” Онзи казал: “Направих училище.” Апостол Петър му казал: “Училище си направил пак за слава от хората. Най-сетне дошло му на ум следната добрина, казал: “Един ден отивах на работа и една вдовица върве подире ми и аз ѝ дадох един долар, за да не ме смущава.” И апостол Петър казал: “Сега вече мога да те заведа при Господа и Той може да те приеме.
24.9.1939г.
88. Първият момент на Любовта,  УС , София
Той излъгал апостол Петър и влязъл в рая, но като влязъл там, почнал да практикува занаята си.
26.11.1939г.
89. Път към изгубената дума,  УС , София
Апостол Петър казал: „По това ще видя, ще питам Господа.“ Господ казал: „Дайте му два долара и го пратете пак на земята.“
7.1.1940г.
90. Два момента,  УС , София
Апостол Петър падна от коня си.
14.4.1940г.
91. Майката на съвършенството,  УС , София
После взема картина на Йеремия, апостол Петър, Йоан, Павел, направите изложение с чужди картини.
14.7.1940г.
92. Верен и истинен,  НБ , София
Сега, вярващи има, които казват: „Аз съм готов да умра за Господа.“ Готови са да умрат те тъй, както апостол Петър умря.
31.7.1940г.
93. Източникът на радостта, ООК , София
За това никой не писа.“ Апостол Петър казал: „Да отидем при Господа, да Му разправим, да видим какво ще каже.“ Господ казал: „Дайте му два долара и го върнете на Земята.“
2.8.1940г.
94. Умни, добри и здрави,  МОК , София
Апостол Петър вървял с Христа по пътя и срещат един умрял кон. Христос казва: „Вземи петалото.“ Апостол Петър казва: „Какво ще се занимавам с петалото.“ Христос се върнал и го взел.
15.8.1940г.
95. Магическата сила на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Какво придобивате от тази любов? Апостол Петър казваше на Христос, че е готов на всички жертви заради Него, но докле петелът пропее, той три пъти се отказа от своята любов.
6.10.1940г.
96. Като роди дете,  НБ , София
Сега вие всички имате старата вяра, да умрете и да идете в оня свят да ви посрещне апостол Петър.
5.1.1941г.
97. Дева зачна,  НБ , София
Питам: Има ли работници сега на земята? Сега сте проповядвали, искате да станете като апостол Петър и апостол Павел.
16.3.1941г.
98. Божествена книга,  УС , София
Има една статуя в Рим на апостол Петър, че толкоз години като целували крака, трап направили на крака, повредили крака от целувки.
19.10.1941г.
99. От Неговите ученици,  НБ , София
Не искам да хвърлям петно на апостол Петър, но той не познава своята сила дали може да издържи.
11.1.1942г.
100. Словото бе Бог,  НБ , София
Когато затвориха апостол Петър в затвора, молиха се заради него, дойде ангел и като побутна веригите, паднаха.
18.1.1942г.
101. Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на Истината,  УС , София
Излъгал апостол Петър по един начин, че той е единственият евреин, който се обърнал към Бога и казва, че ще иде да каже на Господа, че той е намерил един начин, с който може да се обърнат всичките евреи да обичат Господа. Апостол Петър го пуснал в рая.
15.4.1942г.
102. Великата възможност, ООК , София
Апостол Петър е знаел да люби и да обича.
20.5.1942г.
103. Състояние и разположение, ООК , София
Апостол Петър е там, като дойдете до рая, ще ви каже: „Дайте си свидетелството, какво е.“
20.12.1942г.
104. Трите изкушения,  УС , София
Направил апостол Петър една погрешка: пуснал един евреин в рая.
7.2.1943г.
105. Ще бъдат научени, НБ , София
Туй ще го намерим в посланието на апостол Петър.
21.3.1943г.
106. На първо място,  УС , София
Разправят, апостол Петър бил в рая.
2.5.1943г.
107. Близо е,  УС , София
Ако апостол Петър пишеше послание в сегашните времена, малко по-другояче би го написал, че е близо времето в нашите времена, на прага е.
Та казвам, апостол Петър казва: „Имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива много грехове.
16.5.1943г.
108. В любещите ръце,  УС , София
Апостол Петър вярваше в Христа, Негов ученик беше, но се намери в затвора. В затвора се намери апостол Петър, за да види любовта на онези братя, които се молеха и поради силата на любовта им ангелът дойде.
23.5.1943г.
109. В царството си, НБ , София
Явява се при апостол Петър и разправя какво е направил. За всичко, каквото си направил, все вестниците писали.“ Казва: „Кажи нещо, за което вестниците не са писали.“ Казва: „Веднъж на една вдовица дадох един долар, безпокоеше ме, дадох ѝ един долар, за да не ме безпокои, за това не писаха вестниците.“ Апостол Петър казва: „Да идем при Господа.“ Отиват при Господа и Господ казва: „Дайте му два долара, че го пратете на Земята.“
29.10.1943г.
110. Млад и стар, МОК , София
Така стана с апостол Петър.
10.11.1943г.
111. Мажорни и минорни гами, ООК , София
Апостол Петър държи ключовете на рая и, като ви види там, ще каже: Изпейте една песен! Коя песен ще изпеете: песента на разочарованата любов, на неразбраната любов, на тежките мисли и чувства, или на големите страдания? И това е благо за човека, но той трябва да разбира законите, да знае, че всичко, което се случва в живота му, е за негово добро.
111.2 Мажорни и минорни гами ( втори вариант )
Каква песен ще пеете? Апостол Петър държи ключовете и като идете, ще каже: „Я попейте."
5.12.1943г.
112. Безопасният път,  УС , София
Апостол Петър държи ключа на рая, няма опасност да влизат грешните там.
112.2 Безопасният път ( втори вариант )
На апостол Петър даде ключа на рая, няма опасност там.
9.1.1944г.
113. Божественият ден,  УС , София
Като четете Писанието, спирате се върху евангелист Йоан, върху апостол Петър и ги изучавате.
113.2 Божественият ден ( втори вариант )
Знаете какво е различието между апостол Петър и Йоан.
22.3.1944г.
114. Новото в живота, ИБ , ПС , Мърчаево
Ирод искаше да бъде благоугоден на евреите и прие апостол Петър и го затвори и му тури букаи и искаше да го принесе в жертвоприношение като Авел. Този Ангел погледна и на Петра му паднаха букаите и веригите! Двамата дойдоха до затворническата врата тя се отвори и Ангелът извел Петра навън и му казва: Утре да не идваш пак да се показваш на Ирода! Да те няма никъде! Като излезна Апостол Петър мислеше, че е сънувал съм и като усети, че е свободен, зарадва се! Това беше първата опитност на апостол Петър.
114.2 Новото в живота ( втори вариант )
Апостол Петър мислеше, че това е сън, но като видя, че е свободен, зарадва се.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.