Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.7.1900г.
1. Седем разговора с Духа Господен - Разговор седми - Заключение, ИБ , Нови Пазар
За вашето избавление, за един, който се кае от греховете си, става голяма радост на Небето между Ангелите Божии.
22.8.1908г.
2. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Павел каза, че не приема да помага на Ангелите, а на човеците.
Затова казва Христос: „Дето са двама или трима събрани, т.е. дето са събрани духовете и човеците заедно, там съм и Аз посред тях.“ Защото, за да се изяви Божията сила, човеците винаги трябва да се събират с духовете, т.е. с Ангелите.
28.8.1909г.
3. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Този закон е, който е смъкнал Ангелите на Земята – този закон не щади никого.
31.8.1910г.
4. Приложение към протокола от 1910 г., СБ , В.Търново
Где е Любовта? В световете на Ангелите има Любов – тя е в Духовния свят, а не в Божествения и се проявява между слабите.
23.8.1911г.
5. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Числото 100 е числото на ангелите общение с ангелите и светиите.
5.5.1912г.
6. Силната отрова, ИБ ,
Ний сме арената, за която се борят ангелите.
6.9.1912г.
7. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Има места, гдето ангелите даже си изуват обущата, а ние, човешките синове, гледаме на тия места без благоговение, и то защото сме човеци.
И те са тия, които са се отказали да помогнат на человечеството и тези са именно ангелите, които за тая им вина са изгонени.
Христос е име колективно и представлява множества, които християните изчисляват с „тисящи на тисящи и тми на тми“, което значи сто милиона, а стоте е число на ангелите и представлява съвършенството.
На земята ние сме малки деца, правим погрешки, но Господ е много снизходителен към нас, докато ако ангелите бяха правили такива грешки като нашите, биха били изринати съвършено от небето.
28.11.1913г.
8. Умни и силни, ИБ ,
Животните се стремят да станат человеци, а человеците трябва да се стремят към ангелите, за да сме синове на виделината и докато не сме синове на виделината, то не ще бъдем синове Божии.
5.12.1913г.
9. Като младенци, ИБ ,
В Писанието е казано, че Господ отначало се веселил с человеческите синове, но те са искали да знаят повече, били недоволни от Неговите наредби, затова Господ е заповядал на ангелите да направят земята, която е била неустроена и пуста, и така хората сами си създали закони и наредби, под които и досега пъшкат.
19.12.1913г.
10. Постоянството. Благословение от Бога, ИБ , В.Търново
Пазете се сами да се не цапате! Когато грешите с ума си, смущавате духовния свят, а когато грешите със сърцето си, смущавате ангелите.
Господ работи върху вас, за да развие нови чувства и качества, с които ще може да живеете при ангелите, които са същества много по-напреднали.
30.12.1913г.
11. Онова, което ще повдигне човека, ИБ ,
Дайте място на бащата - дълготърпението и на майката – благодат, и на детето им – милосърдието, за да сте в общение с ангелите.
19.1.1914г.
12. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ , София
Ангелите са свободни.
5.4.1914г.
13. Житното зърно, НБ , София
Разстоянието между човеците и ангелите е толкова голямо, има почти такова отношение, каквото има между един главоч, от който се е образувала жабата, и човека. От гледището на ангелите ние сме още жабички. И дето хората ядат овце и кокошки, ще ви кажа, че те ядат овце, защото искат да станат хубави, ядете и кокошки, защото искат да станат и крилати като ангелите.
Не са ангелите, които изработват нашето спасение, ние сами трябва да извършим това.
29.4.1914г.
14. Познайте Истината и Истината ще ви, ИБ , Бургас
Той ни го е дал, да се развиваме духовно и да ни приготви за ангелски живот - след тоя свят ще трябва да преминем в друг - света на ангелите.
Бог и ангелите изпраща да слугуват на някоя грешна душа за изправлението й.
19.7.1914г.
15. Любовта, НБ , София
Но апостол Павел казва: „Ако имам всички красноречия, които човешкият език може да добие, нещо повече, дори ако имам красноречието на ангелите, а не разбирам Любовта, нищо няма да ме ползва“: отношението ще бъде също такова, както когато гледаме една ябълка само отвън.
Аз ви казвам като лекар: „Всинца сте болни“; защото не съм срещал човек здрав в пълния смисъл на думата; напълно здрави са само светиите и ангелите, които живеят на Небето; хората са болни – разбира се, не в еднаква степен.
16.8.1914г.
16. Важността на малките неща, НБ , София
Ако презирате тия малките, вие презирате ангелите, на които малките са деца.“ Когато искаме да разцепим едно дърво, най-първо издялваме малки остри клинове, и те, като влязат, отварят място за големите.
Често са ме запитвали: Защо ангелите се интересуват за хората, какво общо имат с тях. Едно време, когато ангелите са били в нашето положение, като хора на земята, ние сме били в положението на животни и сме им служили, те ни дължат много, и сега Господ ги кара да ни се отплащат. Любовта не е за великите хора, за ангелите, за светиите, тя е за малките, дребните, бедните, пропадналите братя.
Следователно, ако искаме да имаме приятели на Небето, трябва да слугуваме на малките, и техните бащи, ангелите на Небето, ще ни приемат в своя дом и ще ни нагостят, ще бъдем като у дома си.
23.8.1914г.
17. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Под думата „Небе" се подразбират съществата, създадени преди човека, а те са: Ангелите, Архангелите, Херувимите, Серафимите и човешката душа.
Така процесът на корените на едно дърво показва пътя на нашата еволюция, а процесът на клоните показва пътя, през който ангелите са минали. Но понеже има диаметрално различие, то ангелите идват, когато слизат надолу, а ние идваме, когато отиваме отдолу – нагоре. Ние сме започнали да учим отгоре – надолу и затова ангелите са, които имат правилно схващане на нещата, поради което са и поставени за учители на човечеството.
И най-сетне, ще стигнем до ангелите, отгдето ще ни се отдаде възможност да видим, как човек е слязъл и възлязъл.
И понеже рибите живеят в тази вода, то, за да си представим минаването от този живот, в живота на ангелите, си служим със следния символ: изваждаме рибата от водата.
Веществото на житното зърно, това са соковете – манната, с която ангелите са се хранили.
Добрите ни желания и мисли представляват растенията, от които ангелите се хранят, и ако тези растения не дават плодове, ангелите ги отсичат.
Христос напусна Небето и ангелите, и дойде да учи човеците да стават пророци, учители, апостоли.
Той, в една своя проповед, е представил следния пример: „Едно време аз си представлявах в Небето само Господ и ангелите; умря баща ми, започнах да мисля, че там е Господ, ангелите и баща ми.
Тази дума има сила и пред ангелите, които биха били готови да ви служат, ако знаехте как да я произнасяте. И на Христа помагаха ангелите, но My помагаха само след като пости и след като можа да произнесе, както се следва, думата „Любо" – дума, която засегна света.
24.9.1914г.
18. Мир вам!, НБ , София
Когато Христос страдаше на кръста, ангелите горе, на Небето, не плачеха, а пееха. Също и когато Той се роди на земята, ангелите дойдоха да известят идването Му пак с пеене. Значи, когато се издаваше този Инструмент, тези Струни, този Лък на нашата вяра, ангелите пееха горе, на Небесата.
Това е животът, който се развива между ангелите, от най-низшите до най-висшите.
11.10.1914г.
19. Колко по-горе стои човек от овца!, НБ , София
И когато ангелите слязат и пак се върнат на Небето да рапортуват за хората, какво ще кажат горе? – „Долу те още блеят.“ Туй блеене кога да е ще се превърне в говор.
18.10.1914г.
20. Фарисей и Митар, НБ , София
Твърдението на фарисея е отрицателно: той не се сравнява с по-възвишените от себе си, с ангелите, а с долните типове, с престъпниците, че не бил като тях.
Има правилна философия: не се сравнява с по-нискостоящите от него крадци и вагабонти, а казва: „Господи, като гледам Тебе, ангелите, светиите, какво съм аз? Трябва да се повдигна, трябва да бъде като Тебе.
Доста е, по същия закон, една добродетел да ви издигне в Небето и да ви постави между ангелите.
25.10.1914г.
21. Условията на вечния живот, НБ , София
Ако искаме да се запознаем с ония условия, в които живеят ангелите, последните ще ни кажат тъй, както ние ще кажем на рибата, ако тя иска да излезе от водата и да влезе в нашата среда, да мисли и действа: „Ти трябва най-първо да измениш своите хриле, да образуваш дробове и да се научиш да дишаш“.
Светът на духовете, на ангелите, който някои наричат астрален свят, е свръзката между човешкия свят (физическия, материалния) и чисто духовния, или Божествен свят. Онзи, който говори, е Бог – Той представлява сказуемото, извор на знание, сила и живот; човекът е подлогът, почвата, която приготовлява соковете на живота, а спомагателният глагол „е“ – това са духовете, ангелите, които свързват физическия свят с духовния и които прилагат законите за хармоничното действане на тия два свята. Ангелите именно внасят в нас познанието за Бога, без което не можем да имаме никакъв живот в себе си. Той е попълнил всички междини, съединил е световете в едно цял: „духовния“ – със света на ангелите, „Божествения“ – със света на Троицата, „физическия“ – със света на човеците – душите. Затова Той казва: „Аз Съм пътят от Истината за живота; Аз свръзвам тия два свята и водя еднакво и към света на ангелите, и към света на Бога, на Истината.
Трябва много труд, много работа над себе си, за да може човек да приложи Христовото учение, да добие ония благоприятни резултати, които един ден ще го повдигнат да бъде съгражданин на Небето, да живее между светиите и ангелите.
Тогава в нашето подсъзнание ще се явят корените на Божественото Съзнание, и върху него ще се издигне стволът, ще израстнат клонищата, ще се развият листата на нашето самосъзнание, а във вейките на това последното ще се появят пъпките и цветовете на свръхсъзнанието – на ангелите.
15.11.1914г.
22. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
След това идва втората категория, която отива към Ангелите: дълготърпение – това е бащата; благост – майката; милосърдие – тяхното чадо. Придобийте ги и ще бъдете между ангелите. Някои казват: „Аз искам да отида между ангелите“. Милосърден ли си, ти си ангел, ти имаш горе, между ангелите, баща – дълготърпението, и майка – благост.
21.11.1914г.
23. В начало бе, НБ , София
Словото е проявление на Бога в Духовния свят, Словото подразбира Ангелите. Значи, първоначално Ангелите се движат от Бога и Той е в тях. И когато евангелистът казва: ”И Словото стана плът и всели се между нас”, той подразбира, че от Ангелите Словото следва надолу, приема друга форма и слиза в човека.
Когато думата ''Логос'' е писана на гръцки език, елините са имали стремеж нагоре към Ангелите, а нашата буква ''с'' е символ на полумесец, което означава, че ние се намираме на обратната страна на Астралния свят, нямаме Светлина и затова я вземаме, отразена от Луната.
Как ще бъдете, когато не сте посети и сте изникнали? Ангелите хвърчат като птиците, а вие сте растения; тогава как ще се преобразите толкова бързо? Знаете ли колко форми трябва да преминете! Под думата ''форми'' разбирам силите, които трябва да владеете.
29.11.1914г.
24. Словесното мляко, НБ , София
И знаете ли на какво приличат те? Има анекдот за един турски мъдрец, който разправял, че знаял всичко, каквото ставало на Небето – в колко часа ставал Господ, какво правел, какво правели ангелите.
Тогава ангелите ще вземат участие в нашата работа. за да вземат участие, трябва да им платим нещо.
20.12.1914г.
25. Учителите, НБ , София
Искаш да бъдеш учител, питам те: Къде си учил, кое училище си свършил? – „Ама аз съм чел Библията, зная Евангелието.“ – Не е достатъчно. – „Ама зная Християнската вяра.“ – Не е достатъчно. – „Ама аз съм от еди-коя си църква.“ – Ти учил ли си на Небето – в онова висше заведение, дето се учат ангелите? Разбираш ли вътрешните закони на природата – как е устроен човекът, неговият ум и неговото сърце, какво е отношението на неговата душа към неговия дух? – „Чел съм за тия работи.“ – Какво? – „Душата тук е едно понятие отвлечено, една идея на съчетание.“ – От какво е съчетана? Човешкият ум бил съчетание на способности; ами как се съчетават тия неща? Мисли, че знае нещо.
Сега, възгледите, които съвременните хора имат за Божиите закони, за Небето, за ангелите, са смътни и погрешни; те нямат никаква представа за тия закони и за Небето. Небето, на първо място, е организирано твърде умно и знае какво прави, а между ангелите и човеците има известни съотношения тъй, както между нас и растенията и животните.
И когато запише Името Си, да не тръгнете да тръбите и да се хвалите: „Христос записа Името Си в нашата книжка“, не! То ви е потребно не за тук, а за Небето; когато отидете там, ангелите ще ви спрат и ще ви попитат: „Я извадете тефтерчето си“, и ако Господ се е разписал в него, ще ви кажат: „Свободни сте да влезете“. Ангелите идват като пчелите, ще оплодотворят цветовете в душите.
Когато познаете вашия Истински Баща, тогава и ангелите, и светът ще бъдат ваши братя, и не един и двама, а с хиляди. На земята един, между ангелите е Учителят, а между боговете е Бог.
24.1.1915г.
26. Ако ме любите, ще опазите моите заповеди, ИБ , Бургас
Затова да дишаме дълбоко, а с това ще влезем в свръзка с ангелите, с небесните сили.
28.1.1915г.
27. Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли, ИБ , Бургас
Помагат ни и други възвишени същества, ангелите.
3.2.1915г.
28. Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ , Бургас
Заради Неговото владичество на физическия свят са направени ангелите.
4.4.1915г.
29. Великден, НБ , София
Забележете, че когато Христос се роди, ангелите се явиха на небето и възвестиха „мир между человеците“; значи Христос се роди тържествено, но виждаме, че този тържествуващ Христос трябваше да умре с най-позорна смърт.
2.5.1915г.
30. Многоценният бисер, НБ , София
А хората с какво се занимават? Често питат: „Ами ти проповядваш ли неща, съобразени с църквата?“ Отговарям: Аз проповядвам неща, които са съобразени с великия Божествен закон; пред Господа не лъжа; дали моето учение е съгласно с вашите възгледи, за мене е безразлично; за мене е важно моите възгледи да бъдат съгласни с великия закон, да не бъда лъжец пред Бога, пред Небето, пред ангелите, пред светиите – то е важният въпрос за мене.
23.5.1915г.
31. Новото основание, НБ , София
И тогава ще минем в чина на Ангелите, ще се приближим към Небето.
3.7.1915г.
32. Изкушението, НБ , София
И след това се казва, че Ангелите Божии дойдоха да служат на Христа. След като минете тези три изкушения, ще дойдат Ангелите да ви избавят от четвъртото.
3.7.1915г.
33. Блудният син, НБ , София
Ще оставите само тялото, защото то е имущество, и ще кажете: „Аз ви оставям моето тяло за наследство, турете го в гроб, а аз, който заминавам при Отца си, Той ще ми даде.“ Аз бих желал да ми пеят Ангелите Божии и Господ ще ме упокои, само когато отида при Баща си и кажа: „Татко, съгреших.“ Така ще дам един прекрасен пример на цялото общество; тогава Христос ще каже: „Днес стана смирението на този човек, този син мъртъв беше и оживя.“ Аз бих желал да заколя едно теле за такъв син и ще повикам всичките си приятели да ядем за него.
17.7.1915г.
34. МОЛИТВА,  НБ , София
И когато влезете в тази тайна стаичка, трябва да чувствате, че сте в сношение с Ангелите.
17.8.1915г.
35. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Ако изправим нашите отношения към Господа, Той би се проявил и почувствал у нас като музика, поезия; светът днес ще се отвори и ще почнем да възприемаме мислите на ангелите, на великите хора, ще видим, че светът върви много добре и работите на земята ще се определят.
Бог живее в главата, но ангелите живеят в дробовете.
7.1.1916г.
36. Рождението*,  НБ ,
Защото мнозина от вас не сте се родили още, а се прераждате и в прераждането трябва да се родите един ден, и ангелите да кажат за вас: „Роди се в града Давидов“.
Ангелите, като възвестяват: „Днес се роди Спасител“, определят каква радост носи той на човечеството: мир – най-високото изявление на Бога.
Ще се издигнете само тогава, когато ангелите влязат във вашата душа и кажат: „Днес се роди в дома Давидов Спасител“.
Някои казват: „Когато се роди Христос и ангелите отгоре възвестиха мир на човеците, защо хората не се поправиха?“ – Защото не са научили Христовото учение както трябва.
1.10.1916г.
37. Ти знаеш, НБ , София
Един ден, когато бъдем между Ангелите, те ще ни учат на тези измерения.
22.10.1916г.
38. Да я не пия ли?,  НБ , София
38.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
С това човек минава в космическото съзнание, във вселената, която е жива, в която и небето, и ангелите, и всичко служи на Бога.
29.10.1916г.
39. Мъдростта,  НБ , София
Когато влезете във връзка с Ангелите, в духа и в ума ви ще влезе нова Светлина, ще чуете такава музика, каквато никога не сте слушали, и ще кажете: “Има смисъл, това е дълбокият смисъл на Живота”.
16.11.1916г.
40. Петте разумни девици,  НБ , София
40.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Не е важно какви са отношенията ми с хората, а какви могат да бъдат отношенията ми с ангелите, най-възвишените хора.
26.11.1916г.
41. Закхей, НБ , София
Когато Христос дойде с Ангелите, които са носители на добри мисли и идеи, тогава ще имаме нова култура, ще имаме благото, което очакваме.
Това, което проповядвам, е едно учение на Божествените закони, учение на Ангелите, на светиите, на благородните хора – опитайте го. Днес, когато слушате, вие не сте сами, с вас са вашите близки от Небето – Ангелите.
3.12.1916г.
42. Ще ви въздигна, НБ , София
Такъв е и законът за Ангелите.
17.12.1916г.
43. Спаси ни, НБ , София
И вие като този отшелник искате да дадете преимущество на низшето, но ще дойдат Ангелите да ви набият и тогава ще трябва да издигнете висшето в човека.
24.12.1916г.
44. Ще бъдат научени,  НБ , София
Като се научили за това решение, ангелите се изредили пред Господа, да Му дадат мнението си за съществото, което е решил да създаде.
Не можеш ли да направиш това, ще дойдат ангелите на истината, на правдата и на мира пред Господа, да кажат, че са били прави, когато са Го съветвали да не създава човека.
44.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )
По какво се отличават ангелите? Те са хора, у които няма тяло на желание. У ангелите няма тяло на желание и следователно у тях е изключена възможността да грешат. Той иде с хора, каквито са ангелите и светиите - хора без тяло на желания.
1.1.1917г.
45. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
В първоначалния език – езика на Девствения Божествен Дух, най-възвишеният в йерархията на ангелите, Бог е дал на човека друго име, не като сегашното.
Аз съм дошъл на земята да услужа на ангелите и на вас.
Това, което днес ви говоря, навсякъде го говорят: говори го Бог, казват го ангелите, проповядват го всички техни служители на земята.
45.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Въ първоначалния езикъ – езика на Девствения Божественъ Духъ, най-вѫзвишениятъ въ йерархията на ангелитѣ, Богъ е далъ на човѣка друго име, не като сегашното.
Азъ сѫмъ дошълъ на земѣта да услужа на ангелитѣ и на васъ.
Това, което днесъ ви говоря, навсѣкѫдѣ го говорятъ: говори го Богъ, казватъ го ангелитѣ, проповѣдватъ го всички тѣхни служители на земѣта.
7.1.1917г.
46. Растете в благодат!,  НБ , София
Някои хора, които мразят лошите духове, казват, че има спор между тях и ангелите, и мислят, че те се карат.
Ако го приложите, и Господ, и ангелите, и светиите – всички ще ви се усмихнат и ще ви помогнат да станете синове Божии.
46.2 Растене и познание ( втори вариант )
И тъй, най-напред ангелите са направили физическия свят като една скеля, а духовният свят постоянно се съгражда; а нашият духовен свят сега се гради и преустройва.
Някои хора, които мразят летните духове, казват, че има спор между тях и ангелите; мислят, че те се карат.
Ако приложите това нещо, то и Господ, и ангелите, и светиите - всички ще ви се усмихнат и вие ще станете синове Божии.
Това е едно благовестие - ето защо преди две хиляди години пяха ангелите.
14.1.1917г.
47. Марта и Мария,  НБ , София
Принципът, който се олицетворява в Мария, представя висшето, което показва как да служим на Бога, как да сме в хармония с висшите същества, светиите, ангелите, които знаят повече от нас, знаят да се подчиняват – ще седнем тихо и спокойно при нозете на Учителя да се учим.
18.1.1917г.
48. Достатъчна ти е моята благодат, ИБ , София
Като дойде Христос във вас, и ангелите ще дойдат; като родите Христа, небето взема грижа за вас и вие ще бъдете в безопасност.
21.1.1917г.
49. Двамата господари,  НБ , София
Христос го взима както се проявява на земята, а не както се проявява горе, между ангелите.
Той живеел в онази велика епоха, велика култура, когато ангелите са пели в Божествената зора на живота, в златния век на човешкия живот.
28.1.1917г.
50. Все що е писано,  НБ , София
Кои сѫ ангелитѣ?
Вие сте въ свръзка съ онѣзи, които сѫ заминали на онзи свѣтъ, а именно съ ангелитѣ, светиитѣ, а тѣ сѫ около 60 милиарда и между тѣхъ има сѫщества, които сѫ сто пѫти по-учени отъ тѣзи, които сѫ на земята и за всѣка ваша постѫпка тѣ си иматъ книги, въ които си държатъ счетъ, смѣтка, както това правятъ търговцитѣ.
Вие тогава ще бѫдете разумни хора, силни, ще придобиете голѣма слава, ще бѫдете съ ангелитѣ, ще бѫдете подигнати въ такава область на живота въ вашитѣ мисли и желания, че ще станете свободни въ свѣта.
Щомъ влѣзешъ въ обществото на ангелитѣ, непрѣменно тази окрѫжающа срѣда ще те подигне.
Отъ това дяволътъ ще остане недоволенъ, вашиятъ по-старъ братъ и ще каже: „Азъ толкова години работихъ за тебе, а ти нищо не ми даде.“ Затова казва Евангелието: „Не дойде да помага на ангелитѣ, а на сѣмето Авраамово.“
50.2 Все що е писано ( втори вариант )
Само така ангелите ще ви бъдат приятели и вие ще ходите в светлина.
Щом влезеш в обществото на ангелите, ти се повдигаш. Голямо благословение е за човека - да има приятелството на ангелите, на светиите, на добрите хора в света.
За дявола е казано: „Не дойде да помага на ангелите, а на семето Аврамово".
8.2.1917г.
51. Хигиена на човешката душа, ИБ , БС , София
Добрите мисли и желания образуват дрехите на Ангелите.
18.2.1917г.
52. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Какво ще бѫде вашето положение слѣдъ 20, 30, 100 години и какъ ще се прѣдставите прѣдъ Бога, прѣдъ ангелитѣ? Тази свѣтлина, която носятъ ангелитѣ, ще реализира цѣлия вашъ животъ, той ще стане обективенъ, всички ваши добри и лоши желания и постѫпки ще ходятъ слѣдъ васъ.
Богатиятъ живѣлъ въ този разкошъ 10, 20, 50 години и му дотегнало всичко това. „Задушихъ се най-послѣ отъ този животъ, нѣма ли промѣна въ положението ми?“ Господь казва на ангелитѣ: „Отворете едно малко прозорче на неговия палатъ, нека отъ тамъ гледа.“ Първото нѣщо, което той видѣлъ отъ това прозорче, било неговия слуга, сиромаха да стои високо на една стълба. „Какво търси той тамъ високо на стълбата“, пита богаташътъ. – „Сиромахътъ поиска винаги да гледа лицето на Бога и затова стои тамъ високо.“
Ти стоишъ, а дохождатъ ангелитѣ и дяволитѣ да те триятъ отвънъ и отвѫтрѣ и така произлиза пламъкъ.
Църква, която не признава духове, не е църква. „И ангелитѣ Божии ще слизатъ и ще се качватъ“, казва Богъ.
Ангелитѣ носятъ този девизъ: „Каквото и да стане въ свѣта, Царството Божие ще се въдвори.“ Това е рѣшението на Бога, на Небето и който не вѣрва, ще доживѣе да види това врѣме.
52.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Въпреки това, те четат Свещеното Писание, дето се казва: „И ангелите Божи слизат и възлизат.” Както ангелите слизат и се качват, така и дяволите слизат и се качват.
Това е решението на Бога, на ангелите, на всички възвишени същества.
25.2.1917г.
53. Спасението,  НБ , София
Христос дойде на земята да създаде здрава, постоянна връзка, от една страна между хората и ангелите, от друга – между хората и Бога. На въпроса на младия човек, какво да прави, за да наследи вечния живот, Христос каза: „Не убивай!" Значи, убийството е в състояние да скъса връзките на човека с Бога, с ангелите, с неговите напреднали братя.
22.3.1917г.
54. Без товар, ИБ , БС ,
Ние не сме още на 21 години, сега сме на 12-13 години, дълго ще работи Бог и ангелите за нас.
25.3.1917г.
55. Солта,  НБ , София
Физическият свят е свят на солта, а не на светлината, която е пък свят на ангелите. – „Вие.“ Кои „вие“? Не взимайте тази дума в ограничен смисъл.
Когато страдате, това е тъпкане; изхвърлят ви ангелите навън между хората, и вие ставате слаби, защото сте обезсолели.
Ако бяхме съвършени, щяхме да бъдем между ангелите, при Бога.
Па и ангелите като погледнат от горе, че сме тръгнали из Пътя, ще дойдат да ни помогнат.
29.3.1917г.
56. Волята Божия, ИБ , БС , София
Всички да бъдете здрави, щастливи и блажени! Здравето е за тялото, щастието е качество на душата между Ангелите, а блаженството е качество на духа при Бога.
8.4.1917г.
57. Яков и Исав,  НБ , София
Още първия ден, след залязване на слънцето, той сънувал сън: „Видял стълба, поставена на земята, а върхът й стигал до небето; и ето, ангелите Божии слизали и възлизали по нея.
Само така и вие ще разберете дълбокия смисъл на живота, както Яков разбра значението на високата стълба, по която слизаха и възлизаха ангелите Божии. Тази стълба и до днес още стои изправена и по нея слизат и възлизат ангелите Божии.
Щом роди тя, ангелите един след друг започват да се въплътяват в човешките умове и сърца.
Йосиф дойде в Египет и спаси жителите му от погибел – от гладна смърт. – Кога ще дойдат ангелите в света? – От вас зависи.
Бог, ангелите, светиите имат голяма вяра в жените.
57.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Напусна Яковъ бащиния си домъ и тръгна за дома на чича си, но като залѣзе слънцето, прѣнощува срѣдъ полето и сънува единъ сънь: видѣ той стълба, поставена на земята, на която върхътъ стигаше до небето и ето ангелитѣ божии възлизаха и слизаха по нея.
Така и Господь ще дойде като единъ французинъ, като една млада, бѣдна жена, като бѣденъ момъкъ или като бѣдно дѣте и ако вие сте вѣрни на вашия идеалъ, ще разберете дълбокия смисълъ, тъй както Яковъ разбра що значеше тази стълба, на която се качваха и слизаха ангелитѣ.
Той видѣ, че въ XX векъ ще започнатъ ангелитѣ да слизатъ и възлизатъ, ще се роди една нова култура, ново брожение, сближение между всички хора.
Азъ имамъ голѣма вѣра въ женитѣ и ангелитѣ иматъ голѣма вѣра въ женитѣ и Господь и светиитѣ иматъ голѣма вѣра въ женитѣ.
15.4.1917г.
58. Радвайте се, НБ , София
Животът има отношение към три свята: към физическия, в който живеят хората; към духовния, в който живеят ангелите и към Божествения, в който живеят съвършените същества.
Един ден, когато хората разберат законите на живота, ще си създадат естествена, модерна кухня, като тази, на ангелите. – Каква е кухнята на ангелите? Какви са техните дюкяни? – За да разберете, какви са кухните и дюкяните на ангелите, трябва да изпратите една комисия при тях, да донесе образец оттам. Ако искате да знаете, какво нещо е култура, идете при ангелите, там ще научите много неща.
58.2 Радвайте се ( втори вариант )
Животътъ, въ своитѣ проявления, принадлежи къмъ три свѣта: животъ на хората на физическото поле, животъ, който сѫществува между ангелитѣ и животъ на Божествения свѣть.
Казано е отъ старитѣ мистици, които сѫ знаяли това много години прѣди Христа, че Богъ вдъхна прѣзъ носа на ангелитѣ и разумни хора станаха тѣ.
Кажете какви сѫ кухнитѣ на ангелитѣ, какви сѫ тѣхнитѣ дюкяни? Но, ще кажете: „Това не е важно за насъ.“ Ако искаме да бѫдемъ културни хора, по-висша култура ако искаме отъ днешната, трѣбва да пратиме делегати при ангелитѣ.
Толкова по-завидна е културата на ангелитѣ, но мѫчнотията се явява отъ това кѫдѣ ще намѣриме тѣзи ангели.
22.4.1917г.
59. Божията воля,  НБ , София
59.2 Волята Божия ( втори вариант )
Ще кажете: „Накѫдѣ ще вървишъ?“ Отъ дървото, отъ долу нагорѣ, къмъ цвѣтоветѣ, въ плода, въ сѣмката и отъ тази сѣмка къмъ жилището на ангелитѣ, къмъ Божествения свѣтъ, нататъкъ отивамъ азъ.
29.4.1917г.
60. Чистосърдечните,  НБ , София
Само така човек ще съзнае, че трябва да бъде абсолютно чист, както са чисти ангелите. Да придобие човек чистотата на ангелите, това значи, да бъде готов да служи на Бога, да изпълнява Неговата воля.
60.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Какъвъ е този Божественъ планъ? Ние сме прѣдназначени да имаме такава чистота, каквато е тази на ангелитѣ.
3.5.1917г.
61. Съчетанието (Което Бог е съчетал), ИБ , БС , София
Например да вземем някоя на име Мара: има една Мара на физическото поле, има една между Ангелите и една в Божествения свят. На Мара сърцето и е между Ангелите. Когато познавате човека, който е на физическото поле, когато познаете човека, който е между Ангелите, когато познаете човека, който е в Божествения свят, тогава ще разберете какво велико нещо е човекът. Когато казвате: мога, можеш, може, това са трите ви лица: вие, т.е. аз, ти и той – аз, който съм тук; ти, който си между Ангелите, и той, който е при Бога. Човек и Ангелите съставляват една двойка, а Бог показва посоката, в която Ангелите трябва да се стремят.
Можете означава вие, Ангелите, които сте горе.
13.5.1917г.
62. Бог е съчетал,  НБ , София
Причината е следната: когато ангелите и светиите ми помагат при службата, аз свършвам работата си бързо, за половин час.
62.2 Богъ е съчеталъ ( втори вариант )
Вика го владиката и му казва: „Знаешъ ли, че има оплакване противъ тебе, какво ще кажешъ за твое оправдание?“ Свещеникътъ започналъ да се оправдава и казва: „Нѣкой пѫть, като отивамъ въ църква, дохождатъ ангелитѣ и светиитѣ да ми помагатъ и за половинъ часъ свършвамъ службата си, а нѣкога за четири–петь часа не мога да я свърша, защото ангелитѣ не ми помагатъ и тогава виждамъ голѣмъ зоръ.“
20.5.1917г.
63. Доброто съкровище,  НБ , София
От гледището на ангелите, той се уподобява на дърво, затова е казано в Писанието: „Праведните ще бъдат като дървета, посадени при бистри отоци."
Затова всеки трябва да си каже: Всичко мога да направя, заедно с Бога, с ангелите, със светиите и с добрите хора.
63.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Хората, разглеждани отъ гледището на ангелитѣ, сѫ въ състояние на растения тукъ на земята, затова тѣ се уподобяватъ на дървета. „Праведнитѣ ще бѫдатъ като дървета, посадени при водни отоки.“ Подъ дърво се разбира знание, наука за живота.
Можешъ заедно съ Бога, заедно съ ангелитѣ да се поправишъ и свѣтътъ ще тръгне напрѣдъ и никой не може да го спре.
19.12.1917г.
64. Писмо - 19 декември 1917 г., ИБ , Варна
Любовта ни съединява с Бога, вярата - с ангелите, и надеждата - с добрите и свети хора от всичките времена.
10.6.1918г.
65. Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС , София
Тези два опита ви давам, защото те работят по естествения път, по който Ангелите работят сега в света.
Чрез Сила значи чрез тези Разумни същества, които стоят по-горе от Ангелите.
14.7.1918г.
66. В истия час,  НБ , София
За да възприемете мислите на Възвишените същества, на Ангелите, трябва да живеете в абсолютна чистота и святост; с други думи, трябва да живеете в света на Любовта.
Той казва: „Светлите духове и Ангелите постоянно слизат и възлизат”.
66.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
За да възприемете мислитѣ на възвишенитѣ сѫщества, на ангелитѣ, трѣбва да живѣете въ абсолютна чистота и светость; съ други думи, трѣбва да живѣете въ свѣта на любовьта.
Той казва: „Свѣтлитѣ духове и ангелитѣ постоянно слизатъ и възлизатъ”.
21.7.1918г.
67. Радостни и търпеливи,  НБ , София
С вярата човек живее в Духовния свят, между Ангелите. Те гледат на Ангелите като на въздухообразни, недействителни същества. В действителност, Ангелите са по-реални от хората; материята, с която са облечени, е по-фина, по-чиста, но и по-устойчива от тази, с която хората са облечени.
Когато влезете в Духовния свят, между Ангелите, тогава ще мислите само за себе си.
67.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Съ вѣрата човѣкъ живѣе въ духовния свѣтъ, между ангелитѣ. Тѣ гледатъ на ангелитѣ като на въздухообразни, недействителни сѫщества. Въ действителность, ангелитѣ сѫ по-реални отъ хората; материята, съ която сѫ облѣчени, е по-фина, по-чиста, но и по-устойчива отъ тази, съ която хората сѫ облѣчени.
Когато влѣзете въ духовния свѣтъ, между ангелитѣ, тогава ще мислите само за себе си. — Защо? — Защото тамъ всички сѫ силни, не се нуждаятъ отъ чужда помощь.
18.8.1918г.
68. Погледна Петра,  НБ , София
Между птиците и Ангелите има известно отношение.
68.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Между птицитѣ и ангелитѣ има известно отношение.
8.9.1918г.
69. Да го посрещнат,  НБ , София
Ангелите ще слизат и възлизат и ще ни благославят.
69.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Ангелитѣ ще слизатъ и възлизатъ и ще ни благославятъ.
15.9.1918г.
70. Не може да се укрие,  НБ , София
Като минават покрай човека, Ангелите проверяват часовниците и продължават пътя си.
Бог запитва Ангелите:
Той пита Ангелите:
От време на време Той запитва Ангелите какво правят децата му на земята. Ангелите отговарят:
70.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Като минаватъ покрай човѣка, ангелитѣ провѣряватъ часовницитѣ и продължаватъ пѫтя си.
Богъ запитва ангелитѣ: Какво правятъ хората на земята? — Забавляватъ се, биятъ се, дърпатъ коситѣ си. — Нека се забавляватъ.
Той пита ангелитѣ: Какво правятъ децата ми на земята? — Биятъ се, чупятъ коститѣ си, вадятъ очитѣ си, разрушаватъ градове, а следъ това започватъ да намѣстватъ счупенитѣ кости, да турятъ дървени рѫце и крака и т. н. — Нищо, казва Богъ, — тѣ правятъ опити да замѣстватъ счупенитѣ кости съ здрави; тѣ правятъ опити да създаватъ нови части, да се домогнатъ до начина, по който е създаденъ свѣтътъ.
Отъ време на време Той запитва ангелитѣ, какво правятъ децата му на земята. Ангелитѣ отговарятъ: Строятъ голѣми кѫщи. — Добре правятъ, нека прилагатъ занаята си. — Често се оплакватъ отъ наемателитѣ си, търсятъ адвокатъ, да ги посъветва, какъ да обиколятъ закона, да се освободятъ отъ тѣхъ.
22.9.1918г.
71. Двамата братя,  НБ , София
Колко християни, мъже или жени, са запазили закона на Абсолютната чистота в мисли, в чувства и в желания? Ангелите живеят в този закон, но и човек може да го спази.
71.2 Двамата братя ( втори вариант )
Колко християни, мѫже или жени, сѫ запазили закона на абсолютната чистота въ мисли, въ чувства и въ желания? Ангелитѣ живѣятъ въ този законъ, но и човѣкъ може да го спази.
29.9.1918г.
72. В мое име,  НБ , София
Ангелите не страдат, защото разбират законите.
Хората са листа на живото дърво; светиите са цветовете; Ангелите – завързалите, но още неузрели плодове, а Херувимите и Серафимите – узрелите и сладки вече плодове.
72.2 Въ мое име ( втори вариант )
Ангелитѣ не страдатъ, защото разбиратъ законитѣ.
Хората сѫ листа на живото дърво, светиитѣ сѫ цвѣтоветѣ, ангелитѣ — завързалитѣ, но още неузрѣли плодове, а херувимитѣ и серафимитѣ — узрѣлитѣ и сладки вече плодове.
6.10.1918г.
73. Да се роди,  НБ , София
Който иска да влезе в Царството Божие, трябва да бъде във връзка с Ангелите – основа на това царство, и с Херувимите – неговият физически свят.
Чрез тези органи човек се свързва с Ангелите, Херувимите и Серафимите, от които черпи Знания за своето повдигане.
Най-после слизаме до йерархията на Ангелите, които са основа на Живота. Който не може да роди една възвишена мисъл, едно добро желание, не е свързан с Ангелите. Който не ражда, сам прекъсва връзката си с Ангелите.
Казано е, че човек се мъчи, Ангелите се трудят, а Бог работи. Често Бог запитва Ангелите:
Това значи: ако не се свържете с Възвишените същества – с Ангелите, Херувимите, Серафимите, Началствата, Престолите, не може да се новородите.
73.2 Да се роди ( втори вариант )
Който иска да влѣзе въ Царството Божие, трѣбва да бѫде въ връзка съ ангелитѣ — основа на това царство, и съ херувимитѣ — неговиятъ физически свѣтъ.
Чрезъ тѣзи органи човѣкъ се свързва съ ангелитѣ, херувимитѣ и серафимитѣ, отъ които черпи знания за своето повдигане.
Най-после слизаме до иерархията на ангелитѣ, които сѫ основа на живота. Който не може да роди една възвишена мисъль, едно добро желание, не е свързанъ съ ангелитѣ. Който не ражда, самъ прекѫсва връзката си съ ангелитѣ.
Казано е, че човѣкъ се мѫчи, ангелитѣ се трудятъ, а Богъ работи. Често Богъ запитва ангелитѣ: Какво правятъ хората на земята? — Мѫчатъ се.
„Ако се не роди нѣкой изново.” Това значи: ако не се свържете съ възвишенитѣ сѫщества — съ ангелитѣ, херувимитѣ, серафимитѣ, началствата, престолитѣ, не може да се новородите.
13.10.1918г.
74. Двата полюса,  НБ , София
Това е Христос, това са Ангелите.
Значи, да чувстваш и да вкусваш, това е човешко; да се възприема благоуханието на нещата, това е достояние на Ангелите, а виждането и слушането е достояние на съществата от Божествения свят.
74.2 Двата полюса ( втори вариант )
Това е Христосъ, това сѫ ангелитѣ.
Значи, да чувствувашъ и да вкусвашъ, това е човѣшко; да се възприема благоуханието на нѣщата, това е достояние на ангелитѣ, а виждането и слушането е достояние на сѫществата отъ Божествения свѣтъ.
27.10.1918г.
75. Двете заповеди,  НБ , София
Ангелите дават план за тази къща. Засега в света градят хората и Ангелите. И Ангелите правят грешки, но по-малко от хората. Когато казваме, че във всеки закон има изключения, разбираме работите на Ангелите, които не са направили точно изчисленията си.
Бъдете носители на Новото учение, да станете проводници между хората и Ангелите, между Ангелите и Бога.
75.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Ангелитѣ даватъ планъ за тази кѫща. Засега въ свѣта градятъ хората и ангелитѣ. И ангелитѣ правятъ грѣшки, но по-малко отъ хората. Когато казваме, че въ всѣки законъ има изключения, разбираме работитѣ на ангелитѣ, които не сѫ направили точно изчисленията си.
Бѫдете носители на новото учение, да станете проводници между хората и ангелитѣ, между ангелитѣ и Бога.
3.11.1918г.
76. Призваните,  НБ , София
Може ли човек да влезе във връзка с Ангелите? Може. Опитайте и ще се убедите, че е възможно да се разговаряте с Ангелите.
Ще види Ангелите, които слизат и възлизат, ще се свърже с тях и ще започне да се учи на Новото знание.
76.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Само така свѣтътъ ще оживѣе и ще се отвори предъ васъ. — Може ли човѣкъ да влѣзе въ връзка съ ангелитѣ? — Може. Опитайте и ще се убедите, че е възможно да се разговаряте съ ангелитѣ.
Ще види ангелитѣ, които слизатъ и възлизатъ, ще се свърже съ тѣхъ и ще започне да се учи на новото знание.
7.11.1918г.
77. Който намигва, ИБ , БС , София
Ако в това се съмнявате, направете един малък опит: ако станете сутрин много неразположени, спрете се и кажете: „Няма да намигвам!” Отправете ума си към Бога, започнете да мислите за Бога, за всичко хубаво, за Ангелите.
Когато остарее, твоето тяло не е способно вече да предава твоите мисли и Господ казва на Ангелите: „Иди, съблечи това мое дете, чиито дрехи са много нечисти и не могат да се перат!” Казвам: братко, ще те съблекат.
Много човешки души са се повдигнали толкова, че са дошли до Ангелите и много Ангели има, които са паднали.
10.11.1918г.
78. Да наеме работници,  НБ , София
Благата, от които ние се ползваме, идат от Ангелите. Ако Ангелите бяха скъперници, като хората, животът на земята щеше да се прекрати. Каквото е отношението между нас и нисшите същества, такова е отношението между Ангелите и нас. За Ангелите нашият свят е ад.
78.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Благата, отъ които ние се ползуваме, идатъ отъ ангелитѣ. Ако ангелитѣ бѣха скѫперници, като хората, животътъ на земята щѣше да се прекрати. Каквото е отношението между насъ и нисшитѣ сѫщества, такова е отношението между ангелитѣ и насъ. За ангелитѣ нашиятъ свѣтъ е адъ.
17.11.1918г.
79. Като чуха,  НБ , София
Важно е всеки човек, всеки народ да приложи Любовта и да гласува заедно с Ангелите.
79.2 Като чуха ( втори вариант )
Важно е, всѣки човѣкъ, всѣки народъ да приложи любовьта и да гласува заедно съ ангелитѣ.
1.12.1918г.
80. Изобилният живот,  НБ , София
И Христос казва за себе си: „Не дойдох да помагам на Ангелите, но на загубеното Адамово семе."
80.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
И Христосъ казва за себе си: „Не дойдохъ да помагамъ на ангелитѣ, но на загубеното Адамово сѣме.” На друго мѣсто е казано: „Чухъ отъ мало до голѣмо да славятъ Бога.” Ще слѣзе Богъ между всички сѫщества и ще ги примири.
19.1.1919г.
81. Голямата вяра,  НБ , София
Само ангелите и светиите могат да живеят без плът, но, когато са на небето.
Вие свирите, ангелите ви слушат и дават мнението си.
Съвременните хора се хранят с трошиците, които падат от трапезата на ангелите.
26.1.1919г.
82. Лозата и пръчките,  НБ , София
Създателят на света, Който е всемъдър и велик, познава добрите и лоши черти на човека, заради което не позволява нито на хората, нито на ангелите да злоупотребяват с Неговата благодат и сила.
2.2.1919г.
83. Като себе си,  НБ , София
Какво представляват любовта, вярата и надеждата? Любовта е Бог, вярата – ангелите, а надеждата – цялото човечество.
22.3.1919г.
84. С Любов се взима, НБ , София
Знаете ли как се хранят Ангелите? Знаете ли как се храни детето в утробата на майка си – само ли се храни или го храни майката?...
Отворете ума си за развитието на вашата душа и ще разберете най-великите тайни, ще имате общение с Ангелите и светиите, ще разберете какво има горе, ще минавате от слава в слава, от едно слънце в друго, от една планетна система в друга.
27.4.1919г.
85. Кога се молиш,  НБ , София
И ангелите, и херувимите му помагат да си отмъсти.
Там само ангелите живеят.
85.2 Кога се молиш ( втори вариант )
И ангелите, и херувимите му помагат да си отмъсти.
Там само ангелите живеят.
4.5.1919г.
86. Изгряващото слънце,  НБ , София
Вярата е качество на ангелите.
Христос казва: „Аз дойдох да покажа истинския път на всички, които вярват и имат чистотата на ангелите“.
След това ще дойдат ангелите със своите рала, ще посеят тази почва и ще кажат: „Достатъчно сте работили, ние ви благодарим, защото ще имате за хиляди години какво да ядете и пиете и ще бъдете всички братя“.
1.6.1919г.
87. Отхвърленият камък,  НБ , София
Какво нещо са ангелите и демоните? Те представляват движение в две противоположни посоки.
19.6.1919г.
88. Призваха Исуса,  НБ ,БС , София
Едни мисли идат от света, други – от Ангелите, а трети – от Божествения свят.
22.6.1919г.
89. Малкият закон,  НБ , София
89.2 Малкият закон ( втори вариант )
Господ изпраща един от ангелите при някой човек, който би могъл да пожертва един час от своя живот, за да се продължи с толкова животът на младия годеник.
20.8.1919г.
90. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Като напуснем добрите мисли и желания, ние изгубваме най-добрите си приятели, най-добрите си помощници – ангелите-помагачи.
Сега какво ще кажете вие на вашия Баща? (Ще Го слушаме.) Тогава Бог казва: „Аз ще изпратя отгоре по един от Моите служители, от ангелите, за да проверят у всекиго едного дали казва Истината.“ Като се върнат назад при Бога, те ще Му кажат какво правят малките богове на Земята.
Това число показва и връзка между човека и ангелите. От 10 до 100 са числата на ангелите, от 100 до 1000 са числа на човеците. Ние, хората, сме по-далече, защото сме слезли по-дълбоко в материята, отколкото ангелите.
22.8.1919г.
91. Живот вечен, СБ , В.Търново
Материята, в която сте заровени, която за вас е толкова приятна, погледната от света на ангелите, на по-висшите същества, е такава, каквато е оная на червеите; каквото е положението на червеите в земята, такова е и вашето – ровене.
22.8.1919г.
92. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Искате ли да стигнете ангелите, започнете да развивате въображението си.
16.11.1919г.
93. Двамата свидетели,  НБ , София
Но ще каже някой философ: „Вие не може да чувствате и мислите като ангелите“.
14.12.1919г.
94. Работи на лозето ми,  НБ , София
Кога ще дойде часът ви, и ангелите не знаят. – Кои ангели не знаят? – Падналите. Ангелите, които са при Бога, всичко знаят.
Иде денят, когато ангелите ще кажат: Стига вече! Време е да се върнеш при баща си.
94.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Кога ще ви дойде този час? Казано е, че и ангелите не знаят. Ангелите, които са при Бога, знаят всичко.
Злото, което сме направили на ангелите, от това, че сме наскърбили някой човек, се дължи на това, че сме свързани с него кармически. Но щом направим добро, ангелите казват: „Ние заличаваме всичко.
Все ще дойде едно седемнайсето число, когато ангелите ще кажат: „Стига вече! Ще трябва да се върнеш при баща си, защото според новия план тук ще минава регулация и къщата ви ще се развали."
Какво подразбираме под тези думи? Ангелите искат да ни извадят от това състояние, в което се намираме, от материята.
21.12.1919г.
95. Денят на доброто,  НБ , София
Както плодните дървета са необходими за човешкия живот, така и човешките добродетели са необходими за ангелите, защото чрез тях те се хранят. Ако ме запитате: „Защо ангелите се интересуват от нас?“ – Защото имат нужда от плодовете на нашите добродетели.
16.1.1920г.
96. Надеждата,  ИБ , Русе
Майката не казва на дъщеря си: Дъще, ще отидеш при Бога, при ангелите да се учиш, а й казва: Дъще, ти днес си красива, но утре ще остарееш, ще погрознееш и ще отидеш в гроба при червеите.
96.2 III. Надеждата ( втори вариант )
Майката не казва на дъщеря си: "Дъще, ще отидеш при Бога, при ангелите да се учиш“, а и казва: "Дъще, ти днес си красива, но утре ще остарееш, ще погрознееш, и ще отидеш в гроба, при червеите".
18.1.1920г.
97. Добрият пастир,  НБ , София
Светиите са между нас, ангелите са между нас.
97.2 Добрият пастир ( втори вариант )
Светиите са между нас, ангелите са между нас.
18.1.1920г.
98. Съмнение и вяра,  ИБ , София
Искате да убедите другите в нещо, но знаете ли, какво изкуство е да убедиш човека? Това е достъпно само за ангелите.
Най-първо ще дойдат ангелите, а те са вярата, добрите духове.
8.2.1920г.
99. Молитвата, НБ , ИБ , София
Ако аз можех да превърна думите, щях да кажа тъй: “Ти, като се молиш, влез в Божествения свят, иди и дружи с ангелите за известно време и ще разбереш смисъла на живота.” Но всеки, който влезе в тази стаичка, трябва да свали товара от гърба си, както камилата.
Аз тук при вас и при ангелите в Божествения свят еднакво мога да живея. Между ангелите имам отлични приятели, та и да ме изпъдите, аз ще отида при тях.
12.2.1920г.
100. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС , София
Мислите ли, че когато видя някой човек, когото бесят, ще се усмихна? Не, ще се начумеря, ще призова Бога и Ангелите и ще кажа, че това, което става, не е право – не че фактът е неверен, но че тези хора криво са разбрали Божия закон.
Тогава Ангелите на Живота ще започнат да ни повдигат в еволюцията и ще излезем от дъното на мъчението.
5.3.1920г.
101. Вяра, ИБ , БС , София
И Ангелите имат Вяра, но тяхната е съвсем друга.
4.4.1920г.
102. Зачудиха се,  НБ , София
Мислите ли, че Бог ще налее Божествения нектар в чупливо шише? Казваш: Искам Божия Дух да се пресели в мене. – Щом искаш това, трябва да се сдобиеш с шише, направено от ангелите.
9.5.1920г.
103. Запалят свещ,  НБ , София
Това не значи, да живееш като калугер, но по закона на свободата, както живеят ангелите.
27.6.1920г.
104. Закон за изменение,  ИБ , Бургас
Ангелите я вземат и облагородяват: сеят, култивират и хранят изобщо нашите мисли, а ние пък култивираме техните мисли.
27.6.1920г.
105. Щастието е в человека,  ИБ , Бургас
Има три състояния: мъчение – то е за животните, труд – той е за хората и работа – тя е за ангелите.
19.8.1920г.
106. Новото човечество, СБ , В.Търново
Само тогава ще си дадем една свята целувка, в която ще почувстваме Радостта, която ангелите чувстват.
20.8.1920г.
107. Необходими условия за ученика., СБ , В.Търново
Като се слеете с Бога, всички страдания ще престанат и вие няма да бъдете нито мъж, нито жена – ще дойдете до това положение, че като се събудите във века, в състоянието на ангелите, нито ще се жените, нито ще се омъжвате.
21.8.1920г.
108. Сутрешен наряд, 21 август, СБ , В.Търново
Знаете ли какво чувства един ангел, когато му се даде плод от негово дете или от което и да е детско сърце? Ще запитате: „Ангелите имат ли деца?“ Да, вие сте децата на ангелите – вие сте малки ангелчета, като онези малки деца, които се зараждат в утробата на майка си.
22.8.1920г.
109. Образуване на един клас, КД , В.Търново
Значи, ако предизвикате образувалия се тук триъгълник в ума си и предизвикате действието на Бога, на ангелите, на светиите, ако фиксирате ума си върху него, веднага ще привлечете тези Божествени сили на помощ и те ще ви дойдат на помощ.
23.8.1920г.
110. Голям е само Бог,  ИБ , В.Търново
Ангелите са една среда за превръщане на малките и големите величини.
23.8.1920г.
111. Работа върху чистотата и самообладанието, СБ , В.Търново
Когато пък извършите добро, никой не ви хвали – вие изучавате законите на ангелите само в техния негативен смисъл и затова не успявате.
24.8.1920г.
112. Сутрешен наряд, 24 август, СБ , В.Търново
Такъв е законът на ангелите, такъв е законът на Бялото Братство, което сега ръководи света.
И тъй, ангелите и светиите са първите слуги.
26.9.1920г.
113. С любов и вяра,  ИБ , В.Търново
За да имаме любов, трябва Бог да живее в нас, а за да имаме вяра, трябва да живеят ангелите в нас, които се отличават със смелост и в тях не съществува думата „не мога“. Хората трябва да се събират с ангелите и те ще им покажат къде е пътят.
Човек, за да придобие вяра, трябва да се свърже с ангелите и те ще му предадат сила да разбира истинската вяра.
В сегашния век се изисква вяра в живия Господ, да се свържем с ангелите чрез вяра и с Бога чрез любов, иначе сме изгубени.
17.10.1920г.
114. Което се променя, без да се изменя,  НБ , В.Търново
Ако искаш да разбереш реалното, научи езика на тези, които ти говорят за него – езика на ангелите. От земята някои хора могат да посетят царството на ангелите, но граждани в тяхното царство те не могат да бъдат. Под думата „синове“ Христос подразбира ангелите.
24.10.1920г.
115. Който има мир,  НБ , В.Търново
И ангелите тъгуват за този мир.
27.2.1921г.
116. Любовта,  НБ , София
Тези братя са: серафимите – братя на Любовта; херувимите – братя на хармонията; престолите — на волята; господствата – на радостта, интелигентността; силите – на движението и растенето; властите – братя на външните форми, изкуството; началствата – братя на времето, състоянието и такта; архангелите – на топлината и огъня; ангелите — носителите на живота и растителността, които приготовляват живота.
116.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Тези братя са серафимите - братя на любовта; херувимите - братя на хармонията; престолите - на волята; господствата - на радостта, интелигентността; силите - на движението и растенето; властите - братя на външните форми, изкуството; началствата - братя на времето, състоянието и такта; архангелите - на топлината огъня; ангелите - носители на живота и растителността, те приготовляват живота.
6.3.1921г.
117. Вярата,  НБ , София
Тя е едно от качествата на ангелите.
117.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Тя е едно от качествата на ангелите.
20.3.1921г.
118. Фарисей и садукей,  НБ , София
118.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Не мислете дали сте православни или евангелисти, но си задайте въпроса: служите ли въ името на великата Любовь и Мѫдрость, готови ли сте да държите страната на ангелитѣ.
Знаете ли какво би било, ако София прѣдставляваше единъ високо просвѣтенъ градъ и всички софиянци насочатъ мисъльта си къмъ небето, къмъ цѣлия свѣтъ и се свържатъ съ ангелитѣ? Ако това станеше, работитѣ на България 100 пѫти щѣха да се оправятъ досега.
И тогава ще имате моето благословение, това на ангелитѣ и на всички добри хора.
27.3.1921г.
119. Сеятелят,  НБ , София
Ако умовете и сърцата ви са отворени, ще чуете гласа на ангелите, които пеят: „Днес се възцарява Господ в света! Елате, благословени от Отца моего, и наследете Царството Му, приготвено за вас в началото на създанието!“
119.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Тогава ще чуете гласа на ангелитѣ, които пѣятъ: „Днесъ се възцарява Господь въ свѣта, елате да наслѣдите царството Божие, което е опрѣдѣлено за васъ още отъ начало!“
10.4.1921г.
120. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Грешките, глупостите принадлежат на хората, а донякъде и на ангелите. – Може ли ангел да греши? – Макар че са културни същества, и ангелите грешат. Когато ангелите грешат, положението на хората се затруднява.
Първият казал: „Сънувах, че се пренесох на небето, между ангелите.
120.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Грѣховетѣ, глупоститѣ принадлежатъ на насъ хората и на ангелитѣ. Ще кажете : „И на ангелитѣ ли?“ Да, ангелитѣ, макаръ че сѫ културни сѫщества, но и тѣ грѣшатъ. Когато ангелитѣ правятъ грѣхове, положението на хората се затруднява още повече.
17.4.1921г.
121. Огнената пещ,  НБ , София
Ангелите отгоре наблюдават кой човек има доблестта и силата да влезе в огъня и да издържи.
121.2 Огнената пещь ( втори вариант )
Ангелитѣ отгорѣ сѫ зрители, дали ще имате доблестьта да издържите този огънь или ще се съблѣчете.
24.4.1921г.
122. В рова на лъвовете,  НБ , София
Даже мисъл за убийство не се позволява! Който направи какво и да е убийство, ще носи презрението на цялото човечество, на светиите, на ангелите.
1.5.1921г.
123. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Още в далечното минало, когато се развивала културата на ангелите и архангелите, Бог изпратил един от тях на земята да помага на хората. За тая цел Той изпратил ангелите да сложат венец на главата му.
Разумните, възвишени същества, ангелите, като слязат на земята, все ще направят някаква грешка.
123.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
Нѣкога, още прѣди появяването на хората на земята, още въ йерархията на ангелитѣ и архангелитѣ, когато се развивала тѣхната култура, Господь изпратилъ единъ отъ тѣзи военачалници на земята да помага, обаче той като дошълъ, срѣщналъ една красива жена, оженва се за нея и забравилъ работата си. Като видѣлъ Господь тѣзи усилия на слабия човѣкъ, изпратилъ ангелитѣ да му донесатъ вѣнецъ.
22.5.1921г.
124. Живата енергия,  НБ , София
Даже и ангелите не вървят по нейния път.
124.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
По нейния пѫть никое живо сѫщество не слиза, тя само слиза; даже и ангелитѣ не може да минатъ по нейния пѫть.
29.5.1921г.
125. Да ги изпита,  НБ , София
125.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
Като снемете това фалшиво божество и турите новия надписъ, ще чуете ангелитѣ отгорѣ да пѣятъ и ще дойдатъ всички благословения върху васъ.
5.6.1921г.
126. Ангелът отговори,  НБ , София
Затова, именно, рисуват ангелите красиви.
Когато Бог говори на хората, повечето от тях спят; когато ангелите им говорят, те пак спят; когато низшите духове им говорят, те са будни.
126.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Всѣкога ангелитѣ ги описватъ красиви.
Когато Богъ говори на нѣкои хора, тѣ спятъ, когато ангелитѣ имъ говорятъ, тѣ спятъ, а когато долни духове имъ говорятъ, тѣ сѫ будни, затова става лошото.
12.6.1921г.
127. Двете жени, НБ , София
Животът и на най-големия грешник има по-добри условия за развиване от тоя на ангелите. Казвате: „Да сме ангели!“ Ангелите пък се стремят към условията на човешкия живот. Най-долният живот на ангелите е по-висок от най-възвишения живот на хората. Това се дължи на интензивността, с която ангелите живеят. По отношение на ангелите човешкият живот е като тоя на растенията.
Едно време, когато ангелите са били в положението на хора, минавали през различни изпити.
Смешно е описанието на духовните хора за ангелите и за духовния свят.
127.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Вие казвате: „Ние да сме ангели.“ Слѣдователно, ангелитѣ ламтятъ, иматъ стремежъ да изпитатъ човѣшкия животъ.
Най-долниятъ животъ на ангелитѣ е 100 пѫти по-горенъ отъ най-висшия животъ тукъ на земята.
Когато говоря за духове, азъ имамъ друго понятие за духове; когато говоря за ангелитѣ, азъ имамъ друго понятие отъ това, което вие разбирате. Когато чета описанието за ангелитѣ и духовния свѣтъ, смѣшно е това описание.
19.6.1921г.
128. Дойди след Мене,  НБ , София
Докато били на небето ангелите мислили добре, но като дошли на земята, оплели се, поради което объркали и мисълта си.
26.6.1921г.
129. В правда, истина и святост,  НБ , София
Той прочел своята дисертация пред съвета на ангелите, за да им докаже, че светът се нуждае от една малка корекция.
И тъй, като е дошъл на земята, човек трябва да направи три връзки: земни, т.е. човешки – с хората; духовни връзки – с ангелите, и Божествени – със същества от Божествения свят.
129.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
Въ съвета на ангелитѣ той написалъ и прочелъ една обстойна дисѣртация върху това, че свѣтътъ трѣбва да претърпи една малка корекция.
19.8.1921г.
130. Възпитание на човешката воля, СБ , В.Търново
Ангелите например контролират много добре органите си. Ще запитате: „Къде са ангелите?“ Някои от вас съставляват малкото пръстче на ангелите и когато някой ангел реши да употреби твоята воля, ти ставаш мек, нежен, и тогава те хваща страх, че си на пръста на ангела, а утре, щом те остави свободен, казваш си: „Слава Богу, свободен съм!“ Но след това може да те тури на другия си пръст.
Второто положение е с трите пръста свити като за кръстене – това е съзнателният живот, свързан с ангелите и с Бога.
20.8.1921г.
131. Законът за съвършенството, СБ , В.Търново
Когато някой сгреши, знаете ли какво донасят ангелите за него пред Бога? Те казват: „Това Твое дете направи едно голямо благодеяние.“ И Господ казва: „За това Добро, което е направил, ще му дадете един Георгиевски кръст.
Когато правите добрини на Земята, ангелите не им обръщат никакво внимание, а когато направите някое голямо зло, те казват: „Това е нещо особено, то заслужава да се изучава, особен спесимент е това, прекрасен нещо за нашите изследвания.“
22.8.1921г.
132. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
– С ангелите разговарял ли си?
22.8.1921г.
133. Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота, СБ , В.Търново
Ще влезем, ще се учим, тъй както ангелите се учат, и ще изпълним Неговата Воля.
9.10.1921г.
134. Братя и сестри в Христа,  НБ , София
Досега ангелите и архангелите управляваха света, а и много други са управлявали, но не можаха да наложат изисквания ред и порядък в света.
30.10.1921г.
135. Синът Божий,  НБ , София
И тогава, като се върнем в небето, този Господ на Любовта, този Син Божи, той ще ни даде една целувка и когато ние влезем в този живот, ангелите ще запеят, защото ще бъдем готови да разбираме.
20.11.1921г.
136. Ананий и Сапфира,  НБ , София
И тогава ангелите ще изнесат всичките Ананиевци и Сапфири и всичките Юдовци, които съществуват; и от този свят, от тази култура, няма да остане ни помен! Това е великото решение на небето, на Бога, на ангелите, на светиите, това е решението на всички добри хора, да пометат резултатите от тази култура.
27.11.1921г.
137. Аз ще го възкреся,  НБ , София
Досега са ви проповядвали все за небето, и всички се готвите все за небето; как ли не си представяте рая, как ли не си представяте ангелите, светиите? Но всички тия неща са неопределени във вашите умове.
19.12.1921г.
138. Живо течение, ИБ , София
Ангелите го правят, а Бог го санкционира.
8.1.1922г.
139. Целувание не Ми даде,  НБ , София
Ако така можете да служите на Христа, той ще ви каже: „Прощават ви се греховете, и вашите имена се записват в небето пред ангелите, и в бъдеще вие ще станете граждани на това велико царство“.
22.1.1922г.
140. Плевелите и пшеницата,  НБ , София
Този се хваща за главата. – „Ти благодари, защото иначе твоята икона щеше да се развали.“ И често ангелите от небето слизат със своите четки, и когато ние рисуваме някъде, те ни зацапват иконата, а ние се връщаме и казваме: „Сърцето ми счупи, отиде ми картината“.
Те са малко, но такъв един момент, едно преживяване на мир, една тишина, като че ли човек се разправя с ангелите, с всички възвишени същества и как се подига човек! И такъв един момент струва повече, отколкото всички богатства.
29.1.1922г.
141. Пак ще ви видя,  НБ , София
Там само ангелите може да се борят. „Хубаво – казва, – но дяволът?“
12.3.1922г.
142. Слушайте Него,  НБ , София
И ние, съвременните хора, имаме голямо мнение за себе си, ние мислим, че сме близо до ангелите.
19.3.1922г.
143. Твоето Слово,  НБ , София
Нашето съзнание може да мине в един момент, да вземе друга посока, и следователно да минем в съзнанието на ангелите, то е над нас.
26.3.1922г.
144. Които вас приемат,  НБ , София
Вие още не знаете какво е красота! Красиви трябва да бъдем! Красиви като ангелите трябва да бъдете! И сърцата ни да бъдат красиви, и умовете ни, а не черни.
4.4.1922г.
145. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
Нито аз ще изменя Божиите закони, нито вие, нито ангелите, никое същество в света не е в състояние да измени, по какъвто и да е начин, Божествените пътища.
16.4.1922г.
146. Не бъди неверен, но верен!,  НБ , София
Ангелите са опитали нашето изкуство.
27.4.1922г.
147. Окултни правила, ООК , София
Тукашната наша наука е една детска играчка за тях, тъй на ваш език казано такава играчка, че те биха се хванали за корема от смях, когато ни гледат как ние с един замах разрешаваме въпросите: какво е безсмъртието, какво нещо е Бог, какво са ангелите.
11.5.1922г.
148. Мястото на човека в природата, ООК , София
Ангелите обичат много да правят познанства.
148.2 Мястото на човека в природата ( втори вариант )
Тази е причината, поради която някои хора искат със своето малко сърце и малка любов да видят Бога, да се запознаят с ангелите, да бъдат обичани. Днес това е невъзможно, не защото ангелите са недостъпни, но хората не могат да влязат във връзка с тях.
17.5.1922г.
149. Методи за чистене, МОК , София
И, ако ангелите в своето падане се върнаха и им израснаха опашки, рога и копита – то е голямо падение – сега, ако туй е за ангелите, то същият закон важи и за човеците.
149.2 Методи за чистене ( втори вариант )
Тъй щото не мислете, че няма връщане, т.е. деградиране; ако Ангелите, които бяха толкова по-високо от хората, при съгрешаването си паднаха и изгубиха светлината си, какво остава за хората? Този закон се отнася до всички живи същества - от най-малките до най-големите, в него няма никакви изключения.
18.5.1922г.
150. Необятната любов, ООК , София
Павел казва, че Любовта не отпада, нали? Е, питам тогава: Ако вашата Любов по този начин отпада, Любов ли е? Любов е само тази, която може да издържи всичките грехове на света, всички безконечни грехове на хората; тя е Любовта на ангелите и на боговете.
24.5.1922г.
151. Здравец, ИБ , Витоша
Този здравец аз го откъснах от изложението на ангелите.
28.5.1922г.
152. Неговата заповед,  НБ , София
И сега Господ говори, но не го чуваме, и сега ангелите ни пеят, но не разбираме тяхната песен.
За пример, ония същества, ангелите, които са минали преди хората и които седят на по-висока степен, контролират нашите мисли чрез растителното царство.
25.6.1922г.
153. Гладуват и жадуват,  НБ , София
Може, но кога? Когато хората достигнат състоянието на ангелите.
29.6.1922г.
154. Мечешкият капан!, ООК , София
Ама как мислите, когато Господ изпрати някой велик ангел при някоя грешна душа да я утеши, какво трябва да сторят? И ангелите имат окултна школа, да помагат на такива грешници.
154.2 Мечешкият капан ( втори вариант )
И ангелите правят такива опити.
7.7.1922г.
155. Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина, ООК , София
Ами че ако в школата не научим ония причини, които са спъвали нашия живот, ако в школата не може да подобрим живота си за в бъдеще, защо ни е тогава тази школа? Аз може да ви говоря за небето, как живеят там ангелите, светиите, къщите им как са, много работи може да ви опиша, вие ще кажете: Много интересно е това! Действително интересно е, но това не е умно.
155.2 Основни закони ( втори вариант )
Да ви се говори за небето, за ангелите, за живота им, без да познавате земята и законите, които управляват вашия живот, това е неразумно.
20.7.1922г.
156. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
Ангелите да му пеят! А ние от тук да го изпращаме с песни, няма защо.
Само така ще може да си помагате и Господ ще ви помага, и ангелите ще ви помагат, и светиите ще ви помагат.
156.2 Живите сили на природата ( втори вариант )
Тогава и Бог, и ангелите, и светиите ще ви помагат.
4.8.1922г.
157. Превръщане на енергиите, ООК , София
Да имаш благоволението на Бога, на ангелите, на светиите! Да имаш разположението на Бога! Какво по-хубаво от това? Да сме в хармония и съгласие с този Велик закон! Те няма да ни дадат нещо, което да не можем да изпълним, няма да изискват от нас невъзможни неща.
157.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Няма по-велико нещо за човека от това, да бъде верен на Бога, да се ползва от Неговото благоволение, както и от благоволението на ангелите, на светиите и на добрите хора.
19.8.1922г.
158. Единственото начало, СБ , В.Търново
Тогава ще имате такъв изгрев като сегашния (посочва назад и нагоре): изгрева, който ангелите имат сега; изгрева, който праведните имат сега; изгрева, който Христос има сега.
Най-първо ще напуснеш светлото си място при Бога, при ангелите, и ще отидеш при падналите, ще ги повдигнеш и пак ще се качиш при Бога.
20.8.1922г.
159. Чистота на сърцето, СБ , В.Търново
Можете ли вие да си представите един светия хилав, или един ангел хилав, блед? Можете ли да си представите, че ангелите на Небето са жълти, хилави, изпити? Не, всички ангели са красиви, с красота, която е желателна.
21.8.1922г.
160. Истината, СБ , В.Търново
Когато човек дойде да разбере по-дълбоко законите вътре в материята и неговото съзнание се повдигне и влезе в съзнанието на ангелите, въпросът е друг.
22.8.1922г.
161. Изпитвайте писанията, СБ , В.Търново
А ние се спираме и казваме: „Преди 2000 години тъй рекъл пророкът.“ Но оттогава досега колко води са изтекли! Ако дойде Христос, ще каже: „Изпитвайте писанията – какво е писано не само тогава, но и от 2000 години насам, защото се пише не само тук, на Земята, но и горе, на Небето: и ангелите, и светиите, всички пишат.“ Затуй се препоръчва на всинца ви да имате един буден ум, за да изпитвате писанията. Например ако бихте посветили живота си да изпитвате Любовта: да я проучвате като сила във всичките нейни форми, в каквито се проявява в животинското царство, между хората, между ангелите, знаете ли до какви резултати щяхте да дойдете? Ако бихте се заели да изпитате Мъдростта в нейните проявления, както се проявява тя в растенията, в животните, в човека и в ангелите, знаете ли до какви резултати щяхте да дойдете? Ако бихте се заели да изпитате Истината, също велики резултати щяхте да добиете.
Ако вие влезете в Невидимия свят между ангелите, те няма да ви питат колко знаете, а ще гледат колко е вашата Любов, каква е вашата Мъдрост, Истина, Правда, Добродетел.
22.8.1922г.
162. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
И хората упражняват известно влияние, и ангелите упражняват известно влияние, както и светиите.
24.8.1922г.
163. Живот вечен, СБ , В.Търново
Като се изменим, как трябва да живеем? Въпросът е като души как ще живеем? – Ще живеете тъй, както живеят ангелите.
25.8.1922г.
164. Върху задачите на Школата, СБ , В.Търново
Не се спъвайте от буквата, защото откак светът е светувал, и по-възвишените духове, и ангелите – и те правят опити. И ангелите, които са направили света, и те са направили много опущения.
25.8.1922г.
165. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Когато човек изгуби своята Любов, казва: „Нищо не искам: нито Господ ми трябва, нито ангелите, нито хората, нито вяра, нито религия, нито кандила, нито тамян, нито свещи – нищо не ми трябва.“ Когато мома изгуби Любовта си, разочарова се, хвърля дрехите си, събува чехлите си, хвърля чумбера си, ходи боса, ходи неглиже и казва: „Нищо не искам, не ми трябва нищо.“ И религиозният човек, ако е поп, най-първо си хвърля евангелието, епитрахила, молитвите.
24.9.1922г.
166. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
Миналото принадлежи на човека, бъдещето принадлежи на ангелите, а настоящето – на Бога.
166.2 Дух Свети ще ви научи ( втори вариант )
Бъдещето е на ангелите, миналото е ваше.
4.10.1922г.
167. Допирните точки в природата,  МОК , София
В бъдеще човек ще мине през благоприятните условия на ангелите, ще живее като ангел, но днес това още е невъзможно.
25.10.1922г.
168. Отличителните черти на живота,  МОК , София
Тогава вие ще почувствате, че цялата Вселена, всички живи същества, от най-малките до най-големите, от мушиците до ангелите, са вътре във вас.
5.11.1922г.
169. Никаква лъжа, ООК , София
Това е музиката на ангелите, с която те дойдоха, когато Христос се роди, изпяха една от окултните песни.
8.11.1922г.
170. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
Да се питате за каква любов се говори, това показва, че има няколко вида прояви на любовта: проява на любовта между животните, между хората, между ангелите и най-после Божествена Любов.
В това отношение ангелите са абсолютно невежи.
12.11.1922г.
171. Не знаете, що искате,  НБ , София
Щом е така, ще живееш и ще любиш по ангелски. – Имам ли ангелско сърце? – Ще правиш усилие да любиш хората, както ангелите ги любят.
В бъдеще, като ви срещна, ще ви питам: Какво учение следвате? Имате ли любов в душата си? Божествена ли е вашата любов? Стоиш ли на речната канара, на която целият космос почива? Имате ли чистотата на ангелите? Вашата любов може ли да ограничава злото? Може ли да забравя всичко, като животинската? Ако любовта ви има тези качества, дайте ми ръката си! Това е любов.
Следователно, когато обичаш някого, трябва да държиш в ума си мисълта за Бога, за ангелите, за хората и за животните.
Тогава и отношенията ви към Бога, към ангелите, към хората и към животните ще бъдат правилни.
19.11.1922г.
172. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Музиката е изкуство на ангелите. И следователно за нас тази музика е неразбрана, но за ангелите всеки един музикален тон, това е звук определен. И тия звукове са неразбрани за нас, но за ангелите те са цял един език, красив ангелски език.
26.11.1922г.
173. Практическо приложение на окултната музика, ООК , София
Интелектуалният свят, туй е ангелският свят, дето казват – човек е манас, то е светът на ангелите.
Често в небето има такъв един израз: там най-простият ангел е офицер, не е войник между ангелите – офицер е; а тук офицерът не е ангел. Сега, ние имаме за себе си високо мнение, даже по някой път аз съм слушал да казват, че хората седели по-високо от ангелите, от архангелите. Там, в Писанието, се казва: „Направил си го малко по-долу от ангелите“. Но някои богослови тълкуват, че човеците надминават ангелите. Това не е вярно! Ако вземем формата на ангелите – добре, но ако вземем тяхната същина, има нещо, в което ангелите не могат да прогресират, то е, че те не могат да грешат! Те са същества абсолютно чисти, чисти! Те са образец на чистота и Любов. В рая лесно се влиза, но между ангелите мъчно се влиза. Та когато някой ме слуша да говоря за ангелите, казвам: пламъка, огъня, ангелите ги правят, те са същества на огъня. Ангелите имат отлична култура – такава култура по своята чистота, за която ние може да имаме само смътно понятие. Не си правете илюзия! Ангелите слизат много рядко, не че не обичат да слизат, но имат много работа. И ангелите, и те си имат еволюция, по която вървят; те приготовляват светии. Та почти всички служби, които ангелите са имали, сега са заети от светии. И като дошъл Христос, дошъл да каже на ангелите: „Вашата мисия беше да помогнете на човечеството, пък хората като дойдат до съзнание, нека те да спасяват другите с тия връзки“. Ангелите са свързани чрез растенията, чрез животните, а ние сме свързани с тях. Аз ще ви кажа как сме свързани с ангелите. Дърветата, това са деца на ангелите. Ангелите и архангелите им казват: „Учете се тук, изучавайте човешкия живот!“ Не мислете, че растенията имат просто произхождение, един ден те ще се върнат горе при своите родители. Някои казват: „Това е едно дърво!“ Сега у вас ще влезе една отрицателна мисъл: „Ангелите имат ли деца?“ – Имат, разбира се, но деца, които не се раждат, както се раждат хората. Когато ви говоря за растенията, аз имам предвид, че те са деца на ангелите, затуй в ябълката, в крушата и пр., у тях има такива хубави сокове...
3.12.1922г.
174. Дойде да послужи,  НБ , София
Някои религиозни казват: Господи, приеми ни в рая, при ангелите; да ни облекат с бели дрехи, да ни свирят с арфи и с китари, — И това може, но, преди него, камшикът трябва да играе по гърба ви.
Голяма е радостта и на ангелите, като видят, че една душа решила да приложи закона на великата любов в живота си.
13.12.1922г.
175. Закон за съотношения,  МОК , София
Ангелите се занимават с живота на растенията.
17.12.1922г.
176. Добрата земя,  НБ , София
Ангелите ще внесат хармония в света.
17.12.1922г.
177. Музиката – средство за концентриране, ООК , София
Ако вие сте един горделив човек, ако Бог ви се противи, какво търсите между ангелите? Тогава като излезете от тялото, ще се намерите на земята.
Не, в окултната музика ние искаме да пеем не както пеят хората, а както ангелите пеят. Ние искаме да пеем, както ангелите пеят.
Главното е, че ние чрез музиката може да привлечем ангелите, те ще се заинтересуват заради нас ще им кажете: „Ние изучаваме вашата музика, искаме да пеем като вас“.
Вие ще може да говорите с ангелите, ще ги разбирате, ще бъдете радостни като тях, всякога ще бъдете радостни, те не знаят какво е скръб.
20.12.1922г.
178. Самоопределение,  МОК , София
В някои отношения Ангелите седят по-високо от Боговете.
24.12.1922г.
179. Окултна медицина, ООК , София
Някои са чували ангелите да пеят. Сутрин, като станат, знаеш ли как започват в ангелския свят? И ангелите, и те някой път спят, само че техния сън не е като нашия.
Да се качим някъде и да пеем тъй, както ангелите пеят.
27.12.1922г.
180. Признаци на проявеното човешко съзнание,  МОК , София
Различие съществува не само между хората, но и между духовете, между Ангелите, както и между всички напреднали Същества.
За Ангелите този човек е далеч от Бога, а за хората той е близо до Бога.
31.12.1922г.
181. Простри ръката си!,  НБ , София
Знаете ли, какво ядат и пият ангелите? Питат ме, каква е разликата между духовния и физическия свят. – Съществата от духовния свят ядат и пият, както хората, но те асимилират напълно храната, без никакъв остатък.
7.1.1923г.
182. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
И тогава и съ хората ще говоримъ, и съ Бога ще говоримъ, и съ ангелитѣ ще говоримъ.
Днесъ се ражда този Христосъ и ангелитѣ пѣятъ благословение.
Пѣятъ ангелитѣ: Да бѫде благословенъ Този новия Христосъ, Който освобождава хората отъ всички страдания и привлича хората къмъ Бога, показва имъ пѫтя.
182.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
Ще говорите и с хората, и с ангелите, и с Бога. – Даже с Бога I Това е много казано. – Да, с Бога ще говорите.
Днес се ражда Той, и ангелите пеят и благославят.
Днес ангелите пеят: Да бъде благословен Новият Христос, който освобождава хората от всички страдания, води ги към Бога.
10.1.1923г.
183. Окултна страна на живота,  МОК , София
Как мислите, какво ще стане със съзнанието на един Ангел, ако се проектира към Земята? (– Ще се пречупи, понеже минава от по-рядка в по-гъста среда.) Окултистите казват, че растенията са деца на Ангелите.
Според някои окултисти растенията са деца на Ангелите, а животните – деца на Архангелите.
Днес обаче светът е станал толкова голям, че и Ангелите не могат да го носят.
Казано е, например, че растенията са деца на Ангелите. Сега се явява въпросът защо Ангелите трябва да вземат формата на растенията? Това е един неизвестен въпрос – х.
Ангелите се свързват със съзнанието на растенията, за да им помогнат да развият добродетели.
21.1.1923г.
184. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
184.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Той изпратил ангелите си по целия свят – малки и големи ангели слизат отгоре и хлопат по вратите на хората.
21.1.1923г.
185. Тъмното петно в съзнанието, ООК , София
Във вашия живот, между Бога и вас, между ангелите и вас, има известна дисхармония. А че с ангелите сте в контраст, то е, защото не възприемате тяхната Мъдрост както трябва.
9.2.1923г.
186. Свещеното правило, КД , София
Големите грехове на хората Той не отбелязва, но малките работи, които и ангелите не виждат даже, Той ги отбелязва, а което другите виждат, Той не отбелязва.
18.2.1923г.
187. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
И всичкитѣ народи трѣбва да съзнаятъ туй, и духовницитѣ трѣбва да го съзнаятъ, и свѣтътъ да го съзнае, понеже пакъ казвамъ: „Рѣшено е, и указъ има издадѣнъ отъ невидимия свѣтъ и Небесниятъ Царь е изпратилъ прокламации до всички, и ангелитѣ сѫ взѣли разпорѣждания, че за въ бѫдеще, всички лоши хора ще се намѣрятъ въ затвора.“ „Нека го знаятъ всички това!“ За въ бѫдеще има шансъ да живѣятъ само добритѣ и благороднитѣ хора.
19.2.1923г.
188. Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК , София
Сега по-висшите същества, ангелите, праведниците, адептите, Учителите се интересуват от хората дотолкова, доколкото е степента на техния стремеж към Бога.
8.3.1923г.
189. Произход на правите мисли, ООК , София
Ако произтича от ангелите, тази мисъл всякога носи със себе си топлина; пък ако произтича от хората, от човека като колективно същество – носи добрина.
В онзи свят ще носиш само торбичката си с книжчиците си. „Какъв си?“ – „Ученик!“ Който тук на земята е свършил всички науки и е станал професор, в духовния свят между ангелите го приемат за кандидат на прогимназията. Представете си сега какви трябва да бъдат учените хора на Божествения свят! Ако тук, в човешкия свят, най-гениалният ум няма вече какво да учи, изучил е всички науки, ангелите го приемат, дават му почетно място като ученик на прогимназията.
След туй пак мислено ще кажете: „Ангелите са топлина“.
19.3.1923г.
190. Смисълът на противоречието, ООК , София
Казва се в Писанието: „Ангелите, като затръбят със своите тръби, мъртвите ще станат от гробовете си“.
Така е между ангелите, така е и между хората.
Едно правило бих ви дал, то е за ангелите: певецът трябва да бъде девствен! Аз мога да ви дам ред факти, от които се вижда, че онези, които изгубват гласа си, изгубват го по причина на грубите страсти. То е правило на ангелите.
25.3.1923г.
191. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
Кѫща нѣма, пари нѣма, това-онова, но съ Бога говори, съ ангелитѣ се разправя, красиви чувства има, светли идеи има.
Защо? Защото въ духовния свѣтъ между ангелитѣ всичко става много бързо. Единственото реално нещо, това сѫ само ангелитѣ, които дигатъ пръчицата.
Ние влизаме въ положение на шестата раса, да имаме вече съзнателно общение съ ангелитѣ, съ светиитѣ, а тѣ не обичатъ двоеумнитѣ хора. „Двоеумниятъ човѣкъ е непостояненъ въ всичкитѣ си пѫтища“.
191.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
Бедният човек няма пари, няма къща, но се разговаря с Бога и с ангелите.
Под "духовен свят" разбирам света на ангелите. Единственото реално нещо са ангелите, с които можете да се разговаряте.
8.4.1923г.
192. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
И другата еволюция е напредналата еволюция на ангелитѣ.
Другиятъ пѫть, другата еволюция, индуситѣ я наричатъ еволюция на девитѣ или на ангелитѣ. Тамъ има единъ възелъ ще настане едно прекръстосване на човѣшката раса и културата на ангелитѣ. Хората и ангелитѣ ще се срещнатъ въ единъ общъ центъръ ще се поздравятъ. Любовьта не е качество на човѣка, тя е качество на ангелитѣ. Ще се прекръстосатъ ангелитѣ и хората.
192.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
Любовта е достъпна за хора с по-висока еволюция, за напреднали същества, каквито са ангелите.
Съществува още една еволюция – на девите, т.е. на ангелите. Значи, ангелите ходят по пътя на любовта, а хората – по пътя на мъдростта. Там хората и ангелите ще се поздравят. Любовта е качество на ангелите. Хората, които от 8,000 г. минават през областта на мъдростта, т.е. през изпитания, ще се срещнат с ангелите и ще се опознаят.
15.4.1923г.
193. Окултна медицина, ООК , София
Има ли някакво упражнение за вечерно време? – Последното упражнение беше „Бог е светлина, ангелите са топлина, а всички хора са доброта“.
15.4.1923г.
194. Чий е този образъ?,  НБ , София
Да, вие сте благородни хора, но въ сравнение съ животнитѣ, а въ сравнение съ светиитѣ и ангелитѣ, вие сте животни.
Да бѫдешъ чистъ, тъй, както ангелитѣ сѫ чисти.
194.2 Чий е този образ ( втори вариант )
В сравнение със светиите и ангелите, ти си като животно.
Ще бъдеш чист като ангелите.
22.4.1923г.
195. Правилни отношения, ООК , София
Ангелите, които живеят в тебе, те ще покажат от какво имаш съществена нужда.
25.4.1923г.
196. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
Даже има пространства толкова далечни, че ангелите, за да дойдат на земята от тия пространства, употребяват 10 - 15 дни.
Представяйте си ангелите - същества стройни, хубави, интелигентни, готови всякога да помагат.
25.4.1923г.
197. Четирите съзнания,  МОК , София
Подсъзнанието представя миналия живот, в който влиза животът на минералите, растенията, животните, хората и ангелите. Свръхсъзнанието представя живота на ангелите.
20.5.1923г.
198. За Името Ми, НБ , София
Господ казва: „След като минете огъня на 35 милиона градуса топлина, иде светлият живот, дето няма смърт“. – Защо страдат хората? – Знаете ли колко се радват ангелите на тези страдания? Ти си прекарал една тежка нощ, съмняваш се в жена си. Ангелите взимат плода ѝ и казват: „Колко е сладък този плод!“ Те се радват и опитват плода, а ти казваш: „Горе съм сладък, но долу, в корените – аз си зная“.
Когато ние страдаме на земята, ангелите горе се радват. Ангелите се радват на нашите страдания.
198.2 Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми ( втори вариант )
Казва Господ: „След като минете тия страдания на тридесет и пет милиона градусния огън, след тях идва този светлият живот, гдето няма смърт.“ Казвате: „Защо страдат хората?“ Знаете ли колко се радват ангелите на тия страдания. Ангелите взимат от този плод и казват: „Колко е сладък този плод!“ Ти казваш: „Горе съм сладък, но долу в корените – аз зная.“ Ангелите се радват, опитват този плод и казват: „Колко е сладък този плод!“
Когато ние страдаме долу, на земята, ангелите горе се радват. Други пък – ангелите, се радват от нашите страдания. И ангелите страдат.
17.6.1923г.
199. Вяра и съмнение, ООК , София
Христос казва: „Който се отрече от мене пред человеците, и аз ще се отрека от него пред ангелите“. Белите Братя са служители на Бога, те са ангелите.
199.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
Христосъ казва: „Който се отрече отъ мене прѣдъ человѣцитѣ, и азъ ще се отрека отъ него прѣдъ ангелитѣ”. Бѣлитѣ Братя сѫ служители на Бога, тѣ сѫ ангелитѣ.
17.6.1923г.
200. Имаше двама синове, НБ , София
Макар че завършили своята еволюция, ангелите се почудили на тази неземна красота и интелигентност.
Ако ангелите, изпратени с мисия на земята, са се поддали на изкушението, колко повече се изкушават обикновените хора.
200.2 Имаше двама синове ( втори вариант )
Трябвало да даде едно велико угощение за благополучното свършване на курса на дъщеря му по всички науки и затова от световете на ангелите и архангелите, които били по-високи от тях, Господ изпратил трима ангели да донесат на тази млада мома, наречена Елита, по един подарък.
20.6.1923г.
201. Опити,  МОК , София
201.2 Опити ( втори вариант )
Сега, важна е тази череша, понеже с един висш живот, с живота на ангелите е свързана черешата.
28.6.1923г.
202. Божественото и човешкото, ООК , София
Ако краката на ангелите се обърнаха на копита и на задниците им израснаха опашки, а на главите им израснаха рогове, мислите ли, че на синовете Божии, тук на земята, съдбата им ще бъде по-добра? Защото рогата е изопачение на човешката воля.
1.7.1923г.
203. Ще дойдем при него, НБ , София
Например никой още не може да произнесе думата „любов“ така, както ангелите я произнасят.
Помните ли времето, когато сте минали през растителното царство? На растенията е написан животът на ангелите. Велико нещо се крие в тази книга – животът на ангелите, архангелите, херувимите и серафимите.
8.7.1923г.
204. Речи само реч, НБ , София
Ангелите казват, че светът е за тях.
Когато ангелите видят, че на високия връх се е качил горделив човек, те веднага ще го свалят долу.
12.7.1923г.
205. Абсолютното малко и абсолютното велико, ООК , София
Тогава почват ангелите да слизат отгоре, да носят писма от къщи. Ами ти?“ – „Аз мисля да се върна назад, познах погрешките си.“ И Христос казва: „Голяма е радостта на ангелите горе на небето, когато една душа се обръща към Бога“.
Чуеш един глас, втори, трети, четвърти, всичко туй оживява и около тебе ще дойдат Белите Братя и ангелите, ти ще се зарадваш и ще кажеш: „Не съм сам, другояче не би останало нищо от мене“.
12.7.1923г.
206. Ученикът трябва да разбира, ООК , София
Кристалите слязоха от света на Мъдростта, растенията слязоха от света на ангелите.
15.7.1923г.
207. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Ако грехът се е зародил в хората след опитването на плода на забраненото дърво, как се е появил той между ангелите? Христос казва: „Който слуша вас, Мене слуша; и който се отмята от вас, от Мене се отмята; и който се отмята от Мене, отмята се от Тогози, Който ме е проводил“.
26.8.1923г.
208. Здравият ум, НБ , ИБ , Витоша
Като говоря за цветята и човека, правя аналогия между човека и ангелите. По отношение на ангелите хората са цветя. Ангелите изучават човека от неговия цвят. Много естествено, пред ангелите човек няма такъв образ, какъвто ние познаваме. Ангелите са по-умни от нас. Ангелите изучават нашия живот по-добре, отколкото ние изучаваме цветята.
208.2 Черни връх ( втори вариант )
Каква е разликата между човешката душа и душата на ангелите? По отношение на ангелите ние сме цветя. Не мислете, че един човек, който има образ тук, има образ и между ангелите. Защото хората пред ангелите нямат още образ, те съзнават, че тия цветя еволюират и казват: "Един ден като дойдат в нашето положение, ще добият този образ, както ние." Но ангелите са по-умни от нас. Ангелите изучават нашия душевен живот много по-хубаво, отколкото ние изучаваме живота на цветята.
9.9.1923г.
209. Двата метода на природата,  НБ , София
А Божественият план е онзи, когато вие живеете за вечността, за ангелите.
16.9.1923г.
210. Бъдете разумни!,  НБ , София
Ако вие бихте се пренесли в далечното минало на човешкото появяване, ако бихте имали онази привилегия, която ангелите са имали, да видят създаването на сегашния свят, появяването на човека, неговото развитие, всички онези култури, които са предшествали и които има още да предшестват, които са били и които има още да бъдат, щяхте да имате ясна представа за думите „разум и незлобие“. И действително, разумът е един дар на човека от ангелите, те са го подарили на хората. Ангелите, като го погледнали, видели го в много незавидно положение, живял в една колибка, не му стигало ума как да си направи къща, и си казали: „Да му дадем от нашия разум“, и така човекът се нарекъл „човек на Мъдростта“.
Под „змиите“ ние разбираме културата, през която са минали ангелите.
„Бъдете разумни като змиите!“ Защо? Само по този начин вие ще се удостоите, казва Христос, да се свържете с ангелите и те ще бъдат ваши Учители. И представете си, ако вие имате един светъл разум, с който да привличате ангелите, всеки ден, при всяка мъчна задача ще ви посещава по един светъл жител. Где е разумът? – При ангелите. Най-долният поет измежду ангелите върши чудеса.
18.10.1923г.
211. Разумност в природата, ООК , София
Когато мислим за ангелите, ние си представяме, че те живеят в една непреривна светлина, а когато мислим за Бога, трябва да знаем, че Той е Светлина без никакви сенки.
21.10.1923г.
212. Ще ви направи свободни (Истината),  НБ , София
Свободата принадлежи само на Божествения свят, тя не е качество даже и на ангелите. Единственото същество в света, което е свободно, това е Бог; и ангелите не са свободни.
28.10.1923г.
213. Изпитвайте Писанията!,  НБ , София
Вие казвате: „Господ ми говори, ангелите ми говорят“, но какво – не знаете.
Това ще е бъдещата музика, музиката, с която ангелите се занимават.
4.11.1923г.
214. Отвори им умовете,  НБ , София
Не, Любов е, туй казват и ангелите, и архангелите, и всички йерархии. Не само ангелите, но и всички други духове идват и казват: „Бог е Любов!“ Когато човек каже, че Бог не е Любов, тогава го натрупват с голямо богатство. Тия дрехи, с които някой път нашите художници рисуват ангелите, от тях няма ни помен там.
Трябва да пропътуваме целия свят, да се научим да слушаме красивата реч, като започнем от духовния свят, да слушаме ангелите, и после да слизаме към светиите на земята, до гениалните хора, до обикновените хора във всички области, тогава ще имаме едно понятие как трябва да се слуша.
И тъй, ще свършите благополучно, ще влезете в новата епоха, ще чуете гласа на ангелите, техните песни, тяхната наука, тяхната култура.
7.11.1923г.
215. Божественото съвършенство, ООК , София
За човешкото нито Господ, нито ангелите искат да знаят нещо.
Същото нещо става и с тия, падналите духове, с ангелите.
11.11.1923г.
216. Който има уши,  НБ , София
Тогава ще придобиете живота на ангелите.
28.11.1923г.
217. Волята Божия, ООК , София
Когато за първи път се събудили ангелите на Небето, почнали да пеят.
В дадения момент им хващам вяра, че Господ им е проговорил, но след един ден някой от тях ми казва: „Там, онази сестра не искам да я срещам, не съм разположен към нея.“ Аз зная вече доколко Господ му е проговорил. „Това вече не се търпи – веднъж, дваж, триж – тя го прекали вече.“ Ами че ти не си ли прекалил? Кой от вас не е прекалил, я ми кажете! И ангелите, и всички са прекалили.
2.12.1923г.
218. Който люби,  НБ , София
Любовта, изявена чрез животните, има една форма, един начин; Любовта, изявена чрез хората, има друга форма, друг начин, а Любовта, изявена чрез ангелите, и тя се отличава.
Тази книга е една малка опитност, но где е опитността на ангелите, где е опитността на тези светии? Апостол Павел е казал много малко неща.
2.12.1923г.
219. Пътят на ученика. Основната идея,  МОК , София
Оттук ще извадя една аналогия, а именно: както растенията представляват един преходен етап към развитието на човека, тъй и човекът представлява един преходен етап към развитието на ангелите.
19.12.1923г.
220. Окултната музика в живота, ООК , София
Днес хората говорят за радостта, но Радостта е достояние само на ангелите. Казвате: „Ама как тъй ангелът да не скърби!“ Ангелите не могат да скърбят, понеже у тях съзнанието е толкова будно, техните крака са тъй хубаво обути, техните тела са тъй хубаво облечени, че никакъв трън, т. е. никаква посторонна мисъл не може да влезе. Понеже човек е в едно средно състояние – между падналите духове и ангелите – по туй се отличава от тях, че отчасти разбира скръбта и отчасти разбира радостта. Вие още не разбирате Радостта, която ангелите имат, не разбирате и скръбта, и мъчнотиите, които падналите духове имат.
Следователно настоящето на ангелите е наше бъдеще, а тяхното минало е наше настояще.
23.12.1923г.
221. Скръб и радост,  НБ , София
Нито ангелите, никой не дохожда при мене – всеки дойде и си замине“.
Те са ангелите. Ангелите знаят една голяма радост и една малка радост.
26.12.1923г.
222. Школата и развитието на ученика, ООК , София
Заблужденията са, които карат хората да страдат за Бога, за ангелите.
2.1.1924г.
223. Единство на обичта, ООК , София
Ангелите са минали преди създаването на сегашната Вселена. Ето защо ангелите и човекът се различават. Един ден хората ще бъдат като ангелите, но все пак ще се различават, все ще има една разлика в техните естества.
6.1.1924г.
224. Едно ти не достига!,  НБ , София
Мнозина мислят, че имат любов в сърцето си; мнозина мислят, че имат вярвания; мнозина мислят, че имат разбирания; мнозина мислят, че имат общения с Бога, с ангелите, със светиите, с великите хора, с гениалните, с учените хора. Няма по-хубаво нещо от това, да бъдеш в общение с Бога, с ангелите, със светиите, с великите хора, гениалните хора, но да бъдеш! И не само да бъдеш, но това, което Бог, ангелите, светиите, гениалните хора говорят, да можеш да го приложиш в живота си.
8.1.1924г.
225. Мъртвите и живите линии, ООК , София
Аз говоря сега за космоса на човешкото съзнание, защото има един Космос, който е извън човешкото съзнание – той е съзнанието на ангелите, или космосът на ангелите, който е различен от космоса на човека. Нашият космос е много по-малък, отколкото космосът на ангелите.
13.1.1924г.
226. Оздравяха,  НБ , София
Понеже в гробищата им били погребвани заедно и неверующите, и правоверните мохамедани, то вечерно време ангелите с камилите си ходили да пренасят неверующите мохамедани от турските гробища в християнските и така освобождавали от тях правоверните.
13.1.1924г.
227. Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, МОК , София
В това отношение човешкото сърце е образувано от херувимите и серафимите – съществата на Любовта, които седят по-горе отколкото ангелите изобщо.
20.1.1924г.
228. Допреният въглен,  НБ , София
Той е един от ангелите.
27.1.1924г.
229. Колко пъти да прощаваме?,  НБ , София
Да простим, то значи да приложим всичката наука и философия на миналото, всички изкуства, всичко това, което ангелите знаят.
6.2.1924г.
230. Най-щастливият ден, ООК , София
От 10 до 100 – животът на ангелите, животът от втората категория.
Щастието е качество на ангелите.
10.2.1924г.
231. Искаш ли да оздравееш?,  НБ , София
Човешките души, ангелите, висшите духове, с тях могат да стават промени.
Те няма да бъдат като ангелите, но в своя живот те трябва да бъдат образци.
17.2.1924г.
232. Царството Божие се благовества,  НБ , София
Лазар бил посрещнат от ангелите, те го занесли горе и го предали в обятията на Аврама.
20.2.1924г.
233. Обектът на съзнанието, ООК , София
Тогава какво ще научите? Допуснете, че ви заведа да видите ангелите: красиви като слънца – и светят.
24.2.1924г.
234. Що е това?,  НБ , София
Един ден ние ще се срещнем горе, пред лицето на ангелите и пред лицето на Бога.
2.3.1924г.
235. Родени изново,  НБ , София
И колко смешни са съвременните учени хора, като искат да подчинят природата, да я турят под своя власт! Те трябва да знаят, че ангелите са настойници на тази жива природа.
9.3.1924г.
236. Господи, да прогледам!,  НБ , София
Единственото реално нещо в света, това е царството Божие! То е един вечен порядък, на който ангелите са господари. В небето, между ангелите, няма никаква църква. В небето има Любов, и то такава възвишена Любов, за която ангелите са готови да жертват всичкото свое богатство, спечелено в милиони години.
Но онзи, който се реши да присажда, ангелите го връзват със 100 въжета и ако се опита да изкриви най-малкия Божествен закон, главата му хвръква, без глава остава.
Казва Христос: „Който се отрече от мене пред человеците, и аз ще се отрека от него пред ангелите“.
И тези същества, които са живели преди нас, които са минали по този път на еволюция, ангелите, те са изучавали дълги години Битието и знаят тази наука. Светиите, които идват сега, са ученици на ангелите и те завършват сега своето развитие.
Ако един поет на земята напише едно поетическо творение и то се преведе между ангелите горе, ще знаете, че опитът му е сполучлив. Преведе ли се обаче между ангелите, това е меродавно. Ако сте един философ, богослов или какъвто и да е учен човек, и сте изказали една истина, и тази истина обърне внимание на ангелите, тя ще мине като велика Истина и те ще кажат: „Ние имаме на земята един честен човек, който говори Истината“.
16.3.1924г.
237. Който дойде при мене,  НБ , София
Трябва да отидете в света на ангелите, да видите, каква култура има там! Който е ходил в този свят и след това се върне на земята, той не би могъл да се примири с грубите условия на земния живот. Ако някой влюбчив влезе между ангелите, веднага ще се влюби в тях и няма да иска да се върне на земята. Това значи, да минеш от смърт в живот, т. е. от живота на човека към живота на ангелите.
19.3.1924г.
238. Познай себе си, ООК , София
Всички тия професии трябва да се осветят и да се прилагат тъй, както ангелите ги прилагат.
22.3.1924г.
239. Двете противоположности, ИБ , София
Ангелите виждат Бога само в човешката душа, другояче те не могат да видят Бога. Затуй ангелите слизат на земята.
23.3.1924г.
240. Брат ти си дойде,  НБ , София
Знайте, че както ангелите се радват за доброто, направено от човека, така скърбят и за всяко зло и непослушание. – Скърбят ли ангелите? – Скърбят, но не като човека.
Между ангелите и човешките души има тясна връзка.
Ангелите никога не плачат.
Под „Дух", в широк смисъл, разбирам възвишените същества – ангелите.
Същото се отнася и до нас: ако и ние не направим връзка с ангелите, и нашето развитие на земята ще се спъне.
23.3.1924г.
241. Мощните сили на разумната воля,  МОК , София
По някой път вие мислите, че сте ангели, нали? Но преди всичко ангелите се отличават с възвишен ум. Умът на ангелите се отличава по това, че в даден момент той контролира всички сили и той ги направлява, без да изпуща нищо из предвид, когато в отношенията на хората много неща се пренебрегват.
30.3.1924г.
242. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Ако искате да намерите един добър брат, търсете го между ангелите и светиите. – Как ще дружим с тези братя? – Много просто, те са навсякъде, в цялата вселена.
Блажен е онзи, на когото светиите и ангелите са братя.
6.4.1924г.
243. Кажи само реч,  НБ , София
Следователно, когато и ангелите кажат: „Христос възкресе", и вие трябва да запалите своите свещи.
23.4.1924г.
244. Точилото и ножът, ООК , София
Чудни са хората, като запитват: „Защо Бог, като е създал ангелите, е създал и такива хора?“ Хората мислят, че Господ ги е създал.
През него са минали ангелите, то ни е останало в наследство от тях.
Към Слънцето ще се стремиш, към ангелите, към Бога.
27.4.1924г.
245. Ще го изцеля,  НБ , София
И ангелите даже не работят.
Съществуват няколко вида живот: живот на минералите и кристалите, на растенията, на животните, на хората, на ангелите и най-после Божествен живот.
Това значи: каквото мисли и върши човек, да е в съгласие със законите на Бога, на ангелите и на живата природа. Следователно, всяка постъпка трябва да се разглежда от три страни: дали е съгласна със законите и правилата на целокупното човечество, на ангелите и на Бога.
Обаче, схващанията на хората за света е съвършено различно от тези на ангелите.
4.5.1924г.
246. Каквото попросите,  НБ , София
Казвате: Това са залъгалки. – Да, Бог е създал този свят за залъгване на хората. – Защо ?– Понеже небесният свят е толкова сериозен, че ангелите, за да си починат, от време - навреме слизат на земята, между хората, да се забавляват.
4.5.1924г.
247. Психически наслоявания. Закон за примирение,  МОК , София
Ако вие работите така, ще имате съдействието на живата природа, на невидимия свят, на светиите, на ангелите, на всички напреднали същества.
7.5.1924г.
248. Страхът, ООК , София
Апостол Павел казва: „Ако говорим с человечески и ангелски езици, а Любов нямаме, нищо не сме.“ Значи ако бихме имали всичкото знание, което ангелите имат, и знанието, което хората имат, а Любов нямаме, нищо не струваме.
11.5.1924г.
249. Напразно ме почитат,  НБ , София
Други казват, че както Го видели ангелите да слиза и възлиза нагоре, така пак ще слезе на земята.
1.6.1924г.
250. И валя дъждът,  НБ , София
Там е казано: „Голяма е радостта на ангелите в небето за всяка жена, която е предала сърцето си в търсене на Божията Любов". И аз бих желал да има повече такива жени на земята, за да се радват ангелите.
11.6.1924г.
251. Добро и зло, ООК , София
Вие казвате: „Какво нещо е Небето? Де живеят ангелите? Какви са ангелите? Аз искам да бъда като тях.“ Чудни сте вие! Не се занимавайте с философски въпроси! Така като вас и някой микроб казва: „Аз ще вляза в областта на човека, в неговата орбита, в неговия университет, да послушам нещо.“ Какво ще чуе? Може ли да чуе най-знаменития виртуоз, като свири на пиано? Или може ли да разбере най-знаменития професор? Ако попиташ този микроб: „Какъв е човешкият свят?“, той ще каже: „Като нашия.“ Някой казва: „Искам да бъда при Бога, при ангелите, при Христа.“ За да бъдеш при ангелите, трябва да имаш ума на ангелите.
251.2 Добро и зло. ( втори вариант )
Вие казвате: какво нѣщо е небето? Дѣ живѣятъ ангелитѣ? Какви сѫ ангелитѣ? Азъ искамъ да бѫда като тѣхъ. Нѣкой казва: искамъ да бѫда при Бога, при ангелитѣ, при Христа. — За да бѫдешъ при ангелитѣ, трѣбва да имашъ ума на ангелитѣ.
6.7.1924г.
252. Правилно разбиране на природните действия, МС , София
252.2 Разумното тълкувание на природните действия ( втори вариант )
Действително, ангелите носят светлина, но тази светлина не е ангела.
16.7.1924г.
253. Разумният живот, ООК , София
Следователно така и ние един ден ще излезем от сегашния живот и ще влезем в закона на ангелите. Ще се минат може би повече от милиони години, докато станем ангели, но ще влезем в света на ангелите, дето животът ни постепенно ще се подобрява.
12.8.1924г.
254. Хубави чувства, СБ , ИБ , Мусала
Неизповедими са Божиите тайни! Те са толкова страшни, че и ангелите, които говорят за Божията Любов, когато дойде въпрос за Божиите тайни, и в тях трепва сърцето.
Как ще си обясните вие това нещо: ангелите, които са толкова щастливи при Бог, един ден Бог ги катурва от тази височина и ги сваля долу да създават светове.
И така, сега ще гледате да създадете нещо помежду си, не за хората, но заради ангелите на хората.
24.8.1924г.
255. Качества на разумния живот, СБ , София
Един ден ще видите какво нещо е Божието лице, към което ангелите отправят погледите си.
255.2 Качества на разумния живот ( втори вариант )
Един ден ще видите, какво нещо е Божието лице, към което ангелите отправят погледите си.
31.8.1924г.
256. Правила на разумния живот, СБ , София
Казваш: „Какво ще излезе от мене?“ – Един скромен Божий работник, на когото ангелите обръщат внимание.
256.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Казваш: какво ще излезе от мене? - Един скромен Божий работник, на когото ангелите обръщат внимание.
1.9.1924г.
257. Съзнателният живот като забава, СБ , София
В тия Велики Духове има необикновена хубост и красота! Вие ще кажете: „Ами ангелите какви са?“ Когато човек придобие тази хубава, красива форма, душите на хората и на ангелите ще се съединят и ще образуват едно цяло.
257.2 Съзнателният живот като забава. ( втори вариант )
В тия велики духове има необикновена хубост, красота! Вие ще кажете: ами ангелите какви са? Когато човек придобие тази хубава, красива форма, думите на хората и ангелите ще се съединят и ще образуват едно цяло.
2.9.1924г.
258. Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР , София
Лъжата е започнала от ангелите, които са паднали.
7.9.1924г.
259. Царе – слуги на Господа, СБ , София
Сега по някой път вие си казвате: „Какъв ли е ангелският свят, как ли живеят ангелите?“ Действително, между ангелския и човешкия живот има допирни точки, но такива, каквито между мравешкия и човешкия.
259.2 Царе - слуги на Господа ( втори вариант )
Сега, по някой път вие си казвате: какъв ли е ангелският свят, как ли живеят ангелите? Действително, между ангелския и човешкия живот има допирни точки, но такива, каквито между мравешкия и човешкия.
8.9.1924г.
260. Най-малкото, КД , София
След като тази мисъл мине през ума ви, тогава вдигнете мисълта си нагоре - помислете за ангелите и за още по-издигнатите същества, които са завършили своята еволюция на земята; те са извън земните сфери, извън земния живот.
10.9.1924г.
261. Важността на числата, ООК , София
Значи внасянето на светлината в ума на всеки едного е прерогатив само на Бога, на най-висшите същества, даже не и на ангелите! Внасянето на чувствата в сърцето на всеки човек също е прерогатив само на Бога! Благородните прояви във волята на всеки човек се внасят там само от Бога.
261.2 Важностьта на числата. ( втори вариант )
Значи, внасянето на свѣтлината въ ума на всѣки едного е прерогативъ само на Бога, на най-висшето сѫщество, даже не и на ангелитѣ! Внасянето на чувствата въ сърцето на всѣки човѣкъ сѫщо е прерогативъ само на Бога! Благороднитѣ прояви въ волята на всѣки човѣкъ се внасятъ пакъ само отъ Бога! Щомъ е тъй, защо трѣбва да се бъркаме въ работитѣ на Бога? Щомъ дойдемъ до мисъльта, ще кажемъ: „Каквото Господъ даде.” Щомъ дойдемъ до чувствата, ще кажемъ каквото Господъ даде.
15.10.1924г.
262. Абсолютна справедливост, ООК , София
Някои от вас искат да бъдат чисти като ангелите. Можете да бъдете чисти като ангелите, но трябва да знаете, че ангелите нямат никаква материална тежест. Едно от качествата на ангелите е тяхната чистота. Понеже ангелите са нематериални същества, в тях има само едно желание – да служат на Бога, да придобият вечния живот. Вие искате да бъдете като ангелите, а сте пълни с желания, и то какви ли не желания!
Ангелите имат съждения, а Бог от нашите понятия и съждения прави заключения.
19.10.1924г.
263. Настанало е царството Божие, НБ , София
Ще каже нѣкой: ама безъ пари може ли да се живѣе, безъ кобури може ли да се ходи? Хубаво, то е тъй, паритѣ сѫ едно удобство, но ако е права тази философия, че безъ пари не може да се живѣе, питамъ: птицитѣ съ пари ли живѣятъ, пчелитѣ въ кошеритѣ съ пари ли живѣятъ, ангелитѣ съ пари ли живѣятъ, Господь съ пари ли живѣе? Казвате: простаци сѫ тия хора, които могатъ безъ пари да живѣятъ.
263.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
Ще каже някой: Ама без пари може ли да се живее, без кобури може ли да се ходи? Хубаво, то е тъй, парите са едно удобство, но ако е права тази философия, че без пари не може да се живее, питам: Птиците с пари ли живеят, пчелите в кошерите с пари ли живеят, ангелите с пари ли живеят, Господ с пари ли живее? Казвате: Простаци са тези хора, които могат без пари да живеят.
22.10.1924г.
264. Добрата постъпка, ООК , София
Щом сте пуснати веднъж в рая, влезте, не се плашете! Ако ангелите, които пазят тази Божествена врата, съизволяват да те пуснат, влез, не се плаши! Важното е да те пуснат.
26.10.1924г.
265. Раздай всичко!, НБ , София
Между ангелитѣ нѣма философски разсѫждения.
265.2 Раздай всичко! ( втори вариант )
Между ангелите няма философски разсъждения.
2.11.1924г.
266. Възпитателната сила на страданието,  МОК , София
И трети един език, идеен език, на ангелите, и той е образен.
266.2 Възпитателната сила на страданията ( втори вариант )
Има и един трети език – разумен, съзнателен, език на ангелите, който също тъй е образен – той включва Любовта, Мъдростта и Истината.
2.11.1924г.
267. Роденитѣ, НБ , София
267.2 Родените ( втори вариант )
И като погледна Исус на него рече: Ти си Симон син Ионин: ти ще се наречеш Кифа (което се тълкува Петър, камик). (43) На утриньта поиска Исус да излезе в Галилея; и намерва Филипа и казва му: Ела подире ми. (44) А Филип беше от Витсаида от града Андреев и Петров. (45) Намерва Филип Натанаила и казва му: За когото писа Мойсей в закона и пророците, намерихме Исуса сина Иосифова, който е от Назарет. (46) И рече му Натанаил: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Казва му Филип: Ела и виж. (47) Виде Исуса Натанаила че иде към него, и казва за него: Ето истинен Израилянин в когото лукавщина нема. (48) Казва му Натанаил: От де ме познаваш? Отговори Исус и рече му: Преди Филип да те повика видех те като беше под смоковницата. (49) Отговори Натанаил и казва му: Учителю, ти си Син Божий: ти си цар Израилев. (50) Отговори Исус и рече му: Понеже ти рекох: Видех те под смоковницата, верваш ли? По-големи от тия неща ще видиш. (51) И казва му: Истина, истина ви говоря: От нине ще видите небето отворено, и ангелите Божии да възлезват и слезват над Сина Человеческаго.
5.11.1924г.
268. Връзки в геометрическите форми, ООК , София
И наистина, онази светлина, в която ангелите живеят, е толкова деликатна, че вие даже не бихте я почувствали.
9.11.1924г.
269. Блаженъ този рабъ!, НБ , София
Ние трѣбва да разбираме не само интереситѣ на цѣлото човѣчество, но трѣбва да включваме и интереситѣ на ангелитѣ, защото имаме отношения съ тѣхъ. По отношение на ангелитѣ, по отношение на висшитѣ сѫщества, ние сме корени, а тѣ, по отношение на насъ, сѫ клонищата. Дали за насъ тѣ сѫществуватъ, или не, т.е. дали ги признаваме, или не, то е другъ въпросъ, но ангелитѣ сѫ клонища за насъ, а ние за тѣхъ корени. Има по-висши сѫщества отъ ангелитѣ, които съставляватъ цвѣтове и плодове на този животъ.
Ама азъ ще живѣя за ангелитѣ – Ако живѣешъ така, ще умрешъ.
Подъ думата Господь, ангелитѣ разбиратъ туй сѫщество, което има еднакви любовни отношения къмъ всички сѫщества.
269.2 Блажен този раб! ( втори вариант )
Ние трябва да разбираме не само интересите на цялото човечество, но трябва да включваме и интересите на ангелите, защото имаме отношения с тях. По отношение на ангелите, по отношение на висшите същества, ние сме корени, а те, по отношение на нас, са клонищата. Дали за нас те съществуват, или не, т.е. дали ги признаваме, или не, то е друг въпрос, но ангелите са клонища за нас, а ние за тях корени. Има по-висши същества от ангелите, които съставляват цветове и плодове на този живот.
Ама аз ще живея за ангелите – Ако живееш така, ще умреш.
Под думата Господ, ангелите разбират туй същество, което има еднакви любовни отношения към всички същества.
12.11.1924г.
270. Забравените неща, ООК , София
Човек има образно съзнание, а ангелите имат идейно съзнание. Съзнанието на ангелите е идейно, понеже те нямат този навик да се оглеждат, те нямат нужда да се оглеждат, понеже и без огледало се виждат. Онези от вас, у които съзнанието е високо, те ще започнат да усещат съзнанието на ангелите.
Ангелите са разделени на две царства: ангели, които принадлежат към същинския Божествен свят, тъй наречения небесен свят, и ангели, които принадлежат към духовния свят – те са от една по-нисша йерархия. Каквото знание е минало през ума на ангелите, то слиза и при човеците, дето за трети път се пречупва.
16.11.1924г.
271. Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ , София
Казва Петъръ въ тази глава, че Господь изхвърлилъ въ прѣизподнята ангелитѣ, които съгрѣшили и вързалъ нозѣтѣ имъ съ вериги. Хубаво, какъ си прѣдставяте ангелитѣ? Вие мислите, че тѣ нѣматъ човѣшко тѣло, че сѫ нѣщо безформено. Какъ е възможно, туй, което е сѣнка да бѫде вързано и да бѫде хвърлено въ бездната? Какъ ще примиримъ туй противорѣчие, че ангелитѣ били вързани съ вериги? Значи, за да бѫдатъ вързани съ вериги, да могатъ да се задържатъ тия вериги, прѣдполага се, че ангелитѣ иматъ крака, и то по-дебели отъ тия на хората. Какъ, ти ли ще ни заповѣдвашъ! Ние искаме тия хора! Но, понеже ангелитѣ разполагатъ съ силитѣ на природата, то съ своята тояжка докарали всички тия хора въ положение да ослѣпѣятъ.
Ние сме живѣли и по единия, и по другия начинъ, и ако до сега животътъ е вървѣлъ добрѣ, то е благодарение на невидимия свѣтъ, който работи надъ насъ; то е благодарение на онѣзи разумни сѫщества, на ангелитѣ, които сѫ тѣсно свързани съ насъ и работятъ, грижатъ се за насъ. И ангелитѣ се раздѣлятъ на двѣ възвишени царства.
И тъй, нѣкои мислятъ, че ангелитѣ сѫ нѣщо въздухообразно, като нѣкакъвъ газъ.
Ангелитѣ сѫ велики души. Нѣкой казва: ангелитѣ не сѫ като хората. Подъ честенъ човѣкъ азъ разбирамъ този, който е честенъ въ цѣлата си душа: честенъ спрѣмо всички души, честенъ спрѣмо цѣлото човѣчество, честенъ спрѣмо Бога, ангелитѣ.
271.2 Градовете Содомски и Гоморски ( втори вариант )
Казва Петър в тази глава, че Господ изхвърлил в преизподнята ангелите, които съгрешили и вързал нозете им с вериги. Хубаво, как си представяте ангелите? Вие мислите, че те нямат човешко тяло, че са нещо безформено. Как е възможно, туй, което е сянка да бъде вързано и да бъде хвърлено в бездната? Как ще примирим туй противоречие, че ангелите били вързани с вериги? Значи, за да бъдат вързани с вериги, да могат да се задържат тия вериги, предполага се, че ангелите имат крака, и то по-дебели от тия на хората. Как, ти ли ще ни заповядваш! Ние искаме тия хора! Но, понеже ангелите разполагат със силите на природата, то със своята тояжка докарали всички тия хора в положение да ослепеят.
Ние сме живели и по единия, и по другия начин, и ако досега животът е вървял добре, то е благодарение на невидимия свят, който работи над нас; то е благодарение на онези разумни същества, на ангелите, които са тясно свързани с нас и работят, грижат се за нас. И ангелите се разделят на две възвишени царства.
И тъй, някои мислят, че ангелите са нещо въздухообразно, като някакъв газ.
Ангелите са велики души. Някой казва: Ангелите не са като хората. Под честен човек аз разбирам този, който е честен в цялата си душа: честен спрямо всички души, честен спрямо цялото човечество, честен спрямо Бога, ангелите.
23.11.1924г.
272. Да угоди на народа, НБ , София
И ангелитѣ ядатъ, хранятъ се, и тѣ иматъ обѣди като насъ, но слѣдъ като се наядатъ, усѣщатъ едно разширение, тѣхниятъ животъ става по-изобиленъ и тѣ разбогатяватъ.
272.2 Да угоди на народа ( втори вариант )
И ангелите ядат, хранят се, и те имат обеди като нас, но след като се наядат, усещат едно разширение, техният живот става по-изобилен и те разбогатяват.
30.11.1924г.
273. Който се учи, НБ , София
Ами че ангелитѣ сѫ все такива добри хора. Казвате: Господь създалъ ангелитѣ.
Не, онзи свѣтъ ще бѫде тъй реаленъ, тъй отворенъ, ще говорите съ ангелитѣ, съ своитѣ разумни братя тъй, както говорите приятель, съ приятель, учитель съ ученикъ.
273.2 Който се учи ( втори вариант )
Ами че ангелите са все такива добри хора. Казвате: Господ създал ангелите.
Не, онзи свят ще бъде тъй реален, тъй отворен, ще говорите с ангелите, със своите разумни братя тъй, както говорите приятел с приятел, учител с ученик.
3.12.1924г.
274. Закон на равенството, ООК , София
Злото не се е родило от глупавите хора, но от най-умните, от гениалните, от ангелите.
Казва се, че ангелите винаги пеят. В това отношение бих желал да приличате на ангелите.
Ще се молите на ангелите, ще кажете: „Моля ви се, елате, научете ни да пеем тъй, както вие пеете!“ Те все ще ви дадат малко от своето изкуство, поне от трошиците ще ви дадат малко.
7.12.1924г.
275. Ти си!, НБ , София
Той разправя, какви сѫ ангелитѣ, какъ живѣятъ, какво мислятъ.
Обществено положение има само онзи, който люби Бога; обществено положение има само онзи, на страната на когото сѫ ангелитѣ, светиитѣ.
275.2 Ти си! ( втори вариант )
Той разправя, какви са ангелите, как живеят, какво мислят.
Обществено положение има само онзи, който люби Бога; обществено положение има само онзи, на страната на когото са ангелите, светиите.
10.12.1924г.
276. Неразбраното, ООК , София
Тя е един от ангелите.
21.12.1924г.
277. Миротворци, НБ , София
Миротворството ще ви свърже още съ свѣта на ангелитѣ, съ всички слънчеви системи, понеже сте Синове Божии.
277.2 Миротворци ( втори вариант )
Миротворството ще ви свърже още с света на ангелите, с всички слънчеви системи, понеже сте Синове Божии.
24.12.1924г.
278. Както Природата пише, ООК , София
Чудни са някои хора, като мислят, че ангелите ще дойдат и ще ги вземат на Небето с параход.
4.1.1925г.
279. Насока и направление на енергията, МОК , София
Така ангелите разбират законите на растителното царство, но ангелите не разбират живота на животинското царство. Ангелите и те си имат свой район на действие.
279.2 Направление на енергиите ( втори вариант )
Ангелите например, които седят по-високо от нас, разбират законите на растителното царство, но не разбират живота и законите на животинското царство. Разбира се, дейността на ангелите във връзка с тази на човека е по-обширна, но в сравнение с тази на по-висши от тях Същества е ограничена.
7.1.1925г.
280. Проекции, ООК , София
Седите сега и мислите за Бога, за ангелите, но де е Бог, де са ангелите – не знаете. Кой от вас знае де са ангелите? – „Ама аз мисля за тях.“ Че кой не мисли за ангелите? Това, че мислиш за ангелите, не представлява някаква строга, научна мисъл. Аз зная, че ангелите са много учени – те разбират висшата геометрия и математика тъй добре, че могат да ви осветлят върху някоя трудна задача за вас и ще ви помогнат да я решите.
14.1.1925г.
281. Положителни и отрицателни състояния на живота, ООК , София
Всички трябва да се стремим да се върнем към първоначалния език, който наричам Божествен, или език на ангелите.
Някои религиозни хора мислят, че лесно е да се разберат с ангелите.
Тогава какъв смисъл има да се хвалиш, че имаш ум? – Да, можеш да се хвалиш, колкото искаш, между жабите и между хората даже, но дойдеш ли да се сравняваш с ума на ангелите, ще туриш всичкото смирение, което можеш да намериш в себе си.
18.1.1925г.
282. Замъждѣло свѣщило, НБ , София
Дали се е мѫчила майката, или не, не зная, но знайте ли, колко сѫщества отъ умствения свѣтъ сѫ се мѫчили, докато се роди това дѣте въ свѣта? Азъ казвамъ, че умствениятъ свѣтъ е една възвишена страна отъ живота на ангелитѣ.
282.2 Замъждело свещило ( втори вариант )
Дали се е мъчила майката, или не, не зная, но знайте ли, колко същества от умствения свят са се мъчили, докато се роди това дете в света? Аз казвам, че умственият свят е една възвишена страна от живота на ангелите.
21.1.1925г.
283. Значение на изслушването, ООК , София
Ще мислите само за хубави неща, за благородни и възвишени работи, за Бога, за ангелите.
28.1.1925г.
284. Правилно пеене, ООК , София
Идейните песни са при ангелите.
1.2.1925г.
285. Азъ Те познахъ, НБ , София
Нашето врѣме е по-дълго отъ врѣмето на ангелитѣ. Слѣдователно, какво ще кажемъ за врѣмето и пространството, когато дойде да разрешаваме една задача? Пространството за растенията има единъ видъ, за млѣкопитающитѣ – другъ видъ, за насъ – трети видъ, за ангелитѣ – четвърти видъ и т.н.
Знаете ли, че има ангелска култура? Кога ще дойде тази култура при насъ? – Нѣма да чакате тя да дойде, вие ще отидете при нея, вие ще отидете при ангелитѣ.
285.2 Аз Те познах ( втори вариант )
Нашето време е по-дълго от времето на ангелите. Следователно, какво ще кажем за времето и пространството, когато дойде да разрешаваме една задача? Пространството за растенията има един вид, за млекопитаещите – друг вид, за нас – трети вид, за ангелите – четвърти вид и т.н.
На вас казват: Знаете ли, че има ангелска култура? Кога ще дойде тази култура при нас? – Няма да чакате тя да дойде, вие ще отидете при нея, вие ще отидете при ангелите.
4.2.1925г.
286. Отворената и затворената чаша, ООК , София
Сега вие си представяте, че като се качите на Небето между ангелите или ако отидете в рая между най-щастливите хора, ще бъдете щастливи.
8.2.1925г.
287. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Когато Христосъ се роди на земята, ангелитѣ поставиха звѣздата Му на небето, яви се Неговата свѣтлина, и съ това искаха да Му кажатъ: „Така ще внесешъ свѣтлина и миръ въ сърдцата на всички хора, да се радватъ.“ Еврейскитѣ учени, обаче, като видѣха тази свѣтлина, казаха на Христа: „Ние не искаме тази свѣтлина!“ Затова тѣ Му дадоха въ рѫцѣтѣ двѣ дървета и създадоха кръста.
287.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Когато Христос се роди на земята, ангелите поставиха звездата Му на небето, яви се Неговата светлина, и с това искаха да Му кажат: „Така ще внесеш светлина и мир в сърцата на всички хора, да се радват“.
15.2.1925г.
288. Послѣдното мѣсто, НБ , София
Когато питаме ангелитѣ, какъ се образуваха тия камъни, тѣ казватъ, че сѫ се образували отъ съмнението на хората. Когато ангелитѣ искатъ да си направятъ една кѫщица отъ камъни, тѣ каратъ хората да се съмнѣватъ, и отъ тѣхнитѣ съмнѣния се образуватъ камънитѣ, съ които си строятъ кѫщитѣ. Ангелитѣ казватъ: ние образуваме въ хората умствени съмнѣния, религиозни съмнѣния, обществени съмнѣния, и когато ни сѫ достатъчни тия камъни, съ които ще строимъ, прѣставаме да ги поставяме на съмнѣния.
288.2 Последното място ( втори вариант )
Когато питаме ангелите, как се образуваха тия камъни, те казват, че са се образували от съмнението на хората. Когато ангелите искат да си направят една къщичка от камъни, те карат хората да се съмняват, и от техните съмнения се образуват камъните, с които си строят къщите. Ангелите казват: Ние образуваме в хората умствени съмнения, религиозни съмнения, обществени съмнения, и когато ни са достатъчни тия камъни, с които ще строим, преставаме да ги поставяме на съмнения.
18.2.1925г.
289. Причини за противоречия, ООК , София
Как е възможно да влезе змия в рая, да се качи на дървото и пазителите на рая да не знаят нищо? Чудно ми се вижда как е възможно да влезе в рая змия, без да знаят ангелите за това и да оставят тази змия да си играе с Ева! Змията беше пазителка на туй дърво – нищо повече.
Някой път вие идвате до крайности в живота и казвате: „Това не ни трябва, онова не ни трябва.“ Вие трябва да знаете какво да вършите. „Ама аз мисля да отида на онзи свят.“ – Ще отидеш на онзи свят! Ти не можеш да живееш между хората на Земята, че между ангелите ще живееш! Не те ли зная кой си? Ти напущаш лозето на обед и мислиш, че горе ще те приемат с венец.
22.2.1925г.
290. И пишеше на земята, НБ , София
Господь ще събере тѣлото на праведния човѣкъ въ едно шишенце, и въ онзи свѣтъ ангелитѣ отъ нѣговото тѣло ще направятъ една хубава ваза.
290.2 И пишеше на земята ( втори вариант )
Господ ще събере тялото на праведния човек в едно шишенце и в онзи свят ангелите от неговото тяло ще направят една хубава ваза.
22.2.1925г.
291. Най-важното,  МОК , София
Целият свят представлява една лестница от същества с различна интелигентност, като започнете от най-малкия микроб и стигнете постепенно до човека и оттам продължите до ангелите, архангелите и ред още по-висши йерархии.
1.3.1925г.
292. Сега скърбь имате, НБ , София
Пише ми Господь: „Синко, какъ си, какъ минавашъ, близкитѣ ти какъ сѫ?“ Често запитвате: защо идватъ ангелитѣ? – Пощальони сѫ тѣ, носятъ писма отъ Бога.
Чудни сѫ хората съ своитѣ вѣрвания за Бога и за вѣрата! Че не е ли този великиятъ Богъ на Мѫдростьта, Който е създалъ всички свѣтове; не е ли Той, Който е създалъ ангелитѣ? Не, има друга наука, има друга музика, има друга поезия, има друго изкуство, има други свѣтове, хиляди пѫти по-хубави отъ тѣзи около насъ, има други организми, хиляди пѫти по-хубави отъ човѣшкия – има какво да се учи.
292.2 Сега скръб имате ( втори вариант )
Пише ми Господ: „Синко, как си, как минаваш, близките ти как са?“ Често запитвате: защо идват ангелите? – Пощальони са те, носят писма от Бога.
Чудни са хората със своите вярвания за Бога и за вярата! Че не е ли този великият Бог на Мъдростта, Който е създал всички светове; не е ли Той, Който е създал ангелите? Не, има друга наука, има друга музика, има друга поезия, има друго изкуство, има други светове, хиляди пъти по-хубави от тези около нас, има други организми, хиляди пъти по-хубави от човешкия – има какво да се учи.
8.3.1925г.
293. Моето царство,  НБ , София
Само една врата има за това царство! Може да има и друга врата но тя е за ангелитѣ; прѣзъ нея тѣ слизатъ и възлизатъ къмъ Бога.
И сегашнитѣ учени хора се намиратъ прѣдъ едно безизходно положение, запитватъ се: дали сѫществуватъ други свѣтовѣ, освѣнъ тия, които ние виждаме? Добрѣ, какво ще кажете вие, когато видитѣ, какъ ангелитѣ насочватъ телескопитѣ отъ своя свѣтъ и наблюдаватъ звѣздитѣ, слънцето и други небесни тѣла? Нѣкои отъ васъ може да не вѣрватъ, че сѫществуватъ ангели, че могатъ да си служатъ съ телескопи и да си правятъ своитѣ научни изслѣдвания.
293.2 Моето царство ( втори вариант )
Само една врата има за това царство! Може да има и друга врата, но тя е за ангелите; през нея те слизат и възлизат към Бога.
И сегашните учени хора се намират пред едно безизходно положение, запитват се: Дали съществуват други светове, освен тия, които ние виждаме? Добре, какво ще кажете вие, когато видите, как ангелите насочват телескопите от своя свят и наблюдават звездите, слънцето и други небесни тела? Някои от вас може да не вярват, че съществуват ангели, че могат да си служат с телескопи и да си правят своите научни изследвания.
8.3.1925г.
294. Равностранният триъгълник, МОК , София
То значи: първо ще мислят възвишените духове, после ангелите и най-после Бог.
11.3.1925г.
295. Равностранният триъгълник, ООК , София
Вие си казвате: „Дали ангелите се интересуват от нашия живот?“ – Не се интересуват.
15.3.1925г.
296. Вдлъбната и изпъкнала леща,  МОК , София
Ангелите и архангелите слязоха ли от Небето да кажат на хората, че са Велики същества? Не – те мълчат, нищо не говорят за себе си.
15.3.1925г.
297. Той повелѣва на слънцето, НБ , София
Човѣкътъ е свързанъ и съ ангелитѣ. Като говоря за ангелитѣ, азъ разбирамъ сѫщества, които сѫ по-организирани отъ насъ, които иматъ хиляди пѫти по-устойчиви тѣла отъ нашитѣ.
Сега, не е въпросътъ да ви доказвамъ, гдѣ сѫ ангелитѣ, кѫдѣ живѣятъ и какъ живѣятъ. Ангелитѣ живѣятъ въ така наречения „петоизмѣримъ свѣтъ“ въ свѣта на петьтѣ измѣрения. Слѣдователно, съ ангелитѣ ние сме свързани по закона на разумностьта. Разумностьта е качество на ангелитѣ и се изпраща отъ тѣхъ при творението, при създаването на тази нова вселена.
Кога? – Когато сме свързани съ ангелитѣ.
Туй, което мислятъ великитѣ, напрѣдналитѣ сѫщества въ природата – боговетѣ, ангелитѣ, архангелитѣ, херувимитѣ, серафимитѣ – всичката енергия на тѣхната мисъль се разпрѣдѣля изъ цѣлия козмосъ, и всичко това се нарича „подсъзнание“.
Хубаво е това желание, но по-културни хора отъ ангелитѣ азъ не зная. Слѣдната фаза, въ която ще минемъ, е фазата на ангелитѣ.
Когато лѫчитѣ на физическото слънце, когато лѫчитѣ на слънцето на ангелитѣ и когато лъчитѣ на Божественото слънце, или слънцето на Любовьта, почнатъ въ насъ, тѣ ще ни прѣсъздадатъ, и нашитѣ глави ще се видоизмѣнятъ.
И Писанието казва: „Господь ще заповѣда на ангелитѣ си на рѫцѣ да те подигатъ.“ Това ще бѫде, но кога? – Когато Господь ти заповѣда да се хвърлишъ а не когато дяволътъ ти заповѣда.
И тъй, ние съ ангелитѣ ще се свържемъ чрѣзъ разумностьта, а съ Бога ще се свържемъ чрѣзъ Любовьта. Щомъ имаме Любовь, Богъ е въ насъ; щомъ има идеалность, ангелитѣ сѫ въ насъ. Щомъ проявяваме Любовьта, ние сме въ Бога; щомъ проявяваме разумностьта, ние сме съ ангелите.
297.2 Той повелява на слънцето ( втори вариант )
Човекът е свързан и с ангелите. Като говоря за ангелите, аз разбирам същества, които са по-организирани от нас, които имат хиляди пъти по-устойчиви тела от нашите.
Сега, не е въпросът да ви доказвам, где са ангелите, къде живеят и как живеят. Ангелите живеят в така наречения „петоизмерим свят“ в света на петте измерения. Следователно, с ангелите ние сме свързани по закона на разумността. Разумността е качество на ангелите и се изпраща от тях при творението, при създаването на тази нова вселена.
Кога? – Когато сме свързани с ангелите.
Туй, което мислят великите, напредналите същества в природата – боговете, ангелите, архангелите, херувимите, серафимите – всичката енергия на тяхната мисъл се разпределя из целия космос, и всичко това се нарича „подсъзнание“.
Хубаво е това желание, но по-културни хора от ангелите аз не зная. Следната фаза, в която ще минем, е фазата на ангелите.
Когато лъчите на физическото слънце, когато лъчите на слънцето на ангелите и когато лъчите на Божественото слънце, или слънцето на Любовта, почнат в нас, те ще ни пресъздадат, и нашите глави ще се видоизменят.
И Писанието казва: „Господ ще заповяда на ангелите си на ръце да те подигат.“ Това ще бъде, но кога? – Когато Господ ти заповяда да се хвърлиш а не когато дяволът ти заповяда.
И тъй, ние с ангелите ще се свържем чрез разумността, а с Бога ще се свържем чрез Любовта. Щом имаме Любов, Бог е в нас; щом има идеалност, ангелите са в нас. Щом проявяваме Любовта, ние сме в Бога; щом проявяваме разумността, ние сме с ангелите.
18.3.1925г.
298. Фазите на живота, ООК , София
Ще си кажете: „Каквото е отношението на Бога спрямо ангелите, такова е и спрямо мене.
22.3.1925г.
299. Да се не смущава сърдцето ви!, НБ , София
Когато Христосъ плака, тия сълзи не паднаха на земята, ангелитѣ ги събраха въ едно шишенце.
Ако дойдемъ да се сравняваме съ ангелитѣ, ние не сме умни. Той може да отиде между ангелитѣ, но ангелъ не става. Така и ние, можемъ да отидемъ на небето, да бараме сладкото, гърнетата на ангелитѣ, но пакъ хора си оставаме.
299.2 Да се не смущава сърцето ви! ( втори вариант )
Когато Христос плака, тия сълзи не паднаха на земята, ангелите ги събраха в едно шишенце.
Ако дойдем да се сравняваме с ангелите, ние не сме умни. Той може да отиде между ангелите, но ангел не става. Така и ние, можем да отидем на небето, да бараме сладкото, гърнетата на ангелите, но пак хора си оставаме.
25.3.1925г.
300. Придатъците на разумния живот, ООК , София
Не, вие не можете да си представите светиите и ангелите нечисти като вас.
Трябва да знаете, че ангелите и светиите са съвършени хора по чистота.
Ако ангелите правеха такива изключения, каквито правите вие тук, на Земята, всичко щеше да се обърне с главата надолу. Знаете ли каква точност съществува в света на ангелите? Ако през хилядите години на техния живот се роди някъде едно малко изключение, то произвежда голямо сътресение на Земята.
29.3.1925г.
301. Въ който градъ влѣзвате, НБ , София
И когато се казва въ Писанието, че за обръщането на една грѣшна душа къмъ Бога, настава голѣма радость между ангелитѣ, какво се подразбира? Това подразбира, че Христосъ прави тѣсна връзка между душитѣ. Кои сѫ ангелитѣ? – Всички онѣзи разумни души, които живѣятъ заедно съ Христа.
Този великъ моментъ не е само за насъ, но и ангелитѣ се приготовляватъ за него.
301.2 В който град влизате ( втори вариант )
И когато се казва в Писанието, че за обръщането на една грешна душа към Бог, настава голяма радост между ангелите, какво се подразбира? Това подразбира, че Христос прави тясна връзка между душите. Кои са ангелите? – Всички онези разумни души, които живеят заедно с Христос.
Този велик момент не е само за нас, но и ангелите се приготовят за него.
5.4.1925г.
302. Рѫката сѫблазнява, НБ , София
И къмъ бръмбаритѣ, и къмъ хората, и къмъ ангелитѣ трѣбва да имашъ еднакви отношения.
Той е възкръсналъ, но въ насъ трѣбва да възкръсне Господь, а за да възкръсне Господь въ насъ, ние сме ангелитѣ на земята, които трѣбва да отвалимъ плочата, която е на гроба на нашия Господь. Ти си турилъ една грамадна плоча на гроба на твоя Господь, Той хлопа отвѫтрѣ и ти казва: „Отвори, отмахни тази плоча“! Вие казвате: „Господи, почакай малко, азъ още не съмъ завършилъ работитѣ си!“ И този вашъ Господь отново си легне, лежи цѣли три дни, дълги тежки дни! Азъ казвамъ: стани, отвори тази плоча! Тогава ангелитѣ ще кажатъ: ето единъ достоенъ служитель, Синъ на Бога Живаго, който може да отвори вратата на Баща си! Ами че това не е ли почить? Когато бащата иде, нека синътъ се завтече да му отвори.
302.2 Ръката съблазнява ( втори вариант )
И към бръмбарите, и към хората, и към ангелите трябва да имаш еднакви отношения.
Той е възкръснал, но в нас трябва да възкръсне Господ, а за да възкръсне Господ в нас, ние сме ангелите на земята, които трябва да отхвърлим плочата, която е на гроба на нашия Господ. Ти си турил една грамадна плоча на гроба на твоя Господ, Той хлопа отвътре и ти казва: "Отвори, отмахни тази плоча!" Вие казвате: "Господи, почакай малко, аз още не съм завършил работите си!" И този ваш Господ отново си легне, лежи цели три дни, дълги тежки дни! Аз казвам: Стани, отвори тази плоча! Тогава ангелите ще кажат: Ето един достоен служител, Син на Живия Бог, който може да отвори вратата на Баща си! Ами че това не е ли почит? Когато бащата идва, нека синът се завтече да му отвори.
15.4.1925г.
303. Закон на съотношения, ООК , София
Бързината на светлината е скоростта на биволска кола в сравнение с бързината, с която се движат ангелите. Когато ангелите се движат, те впрягат своите биволи и с такава скорост се движат, а ние вземаме това движение за голяма бързина. Оттук вижте какви са нашите понятия за времето и какви са понятията на ангелите за времето. Бързината на биволската кола на ангелите е по-понятна за вас.
21.4.1925г.
304. Възкресение,  ИБ , София
Като станеш сутрин и отидеш на работа, кажи: “Господи, бъди с мен днес!” През целия ден съзнанието трябва да бъде будно, свързано с добрите хора, с ангелите.
Писанието казва: “И ангелите ще съдите.” Вие, ако разберете този закон по буквата, ще кажете: “Знаете ли кой съм аз? И ангелите ще съдя.” Ние ще препятстваме на съда и ще видим каква е Божията Правда.
17.6.1925г.
305. Успоредните линии, ООК , София
Когато се научиш да пееш хубаво, ще пееш и на ангелите и те ще те слушат.
21.6.1925г.
306. И оздравѣ дъщеря ѝ,  НБ , София
Ангелитѣ сѫ невѣжи, тѣ не знаятъ сѫщо и какво нещо е грѣхъ.
306.2 И оздравя дъщеря й ( втори вариант )
Ангелите са невежи, те не знаят също и какво нещо е грях.
24.6.1925г.
307. Най-малкото чувство, ООК , София
Да кажем, че вие размишлявате идеално върху един въпрос, по мисъл живеете между ангелите, а същевременно сте облечени в плът и кръв. Така е, животът на ангелите и на животните е свързан в един общ живот.
5.7.1925г.
308. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Въ нашия животъ има двѣ направления, отъ една страна ние сме обектъ на ангелитѣ, които развиватъ своя животъ, а отъ друга страна ние сме обектъ за самитѣ насъ.
308.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
В нашия живот има две направления, от една страна ние сме обект на ангелите, които развиват своя живот, а от друга страна ние сме обект за самите нас.
5.7.1925г.
309. Преходни състояния на съзнанието,  МОК , София
Този човек пее за своето отечество, за светли бъднини, за ангелите, за Бога – за всичко велико и красиво в света.
Въпрос: Ангелите нуждаят ли се от мостове?
Цялото Небе е свързано с мостове и ангелите вървят по тях. Какво представляват всъщност крилата на ангелите? – Мостове.
6.7.1925г.
310. Вътрешна връзка, МС , София
Вие говорите, че съществуват ангели, но нито един от вас не е имал разговор с ангелите.
8.7.1925г.
311. Теория и практика, ООК , София
По същия начин и ние като животните не можем да влезем в положението на ангелите, но те обхващат нашето съзнание, разбират ни и ни помагат.
Питам: възможно ли е тогава всички тия същества – тук, на Земята, и горе, на Небето, да те мразят? Добрият, разумният човек има съотношение и с ангелите.
13.7.1925г.
312. Малкият стрък, ИБ , Мусала
Вие днес сте по-добри от другите хора, но в сравнение с ангелите, които вършат волята Божия, вие сте слаби, не можете да Му служите. Ангелите са отлични служители.
Има наука и на светиите, и на ангелите, но има наука и на Бога. Ти изучи ли науката на светиите? Научи ли науката на ангелите? Науката на ангелите е за далечното бъдеще.
Как ще свършите, ако започнете с науката на ангелите и светиите? (Учителят откъсна едно стръкче тревица и каза: „Ще израстете нагоре, като тази тревица“.) Всяко цвете има двояк смисъл. Ако откъсна едно цветенце и се накича, това показва, че аз живея според науката на ангелите и светиите.
Колкото и да е малка, като я погледнете, кажете си: „Аз трябва да уча закона на растенето, закона на ангелите“.
С вдигането на главата си конят иска да ми каже: „Ти научи ли науката на светиите и ангелите? Пасеш ли трева като нас?“ И волът казва същото. Питам: Като сте изучавали науката на светиите и на ангелите, знаете ли защо конят и волът пасат трева? Казват за някого, че дъвче и преживя като вол. – Според мене човек трябва да се учи да дъвче, а не да гълта храната си.
312.2 Малкият стрък ( втори вариант )
Вие днес сте по-добри от другите хора, но в сравнение с ангелите, които извършват волята Божия, вие сте хилави, не можете да служите на Бога. Ангелите са отлични служители.
Има наука на светиите, има наука на ангелите, но има наука и на Бога. Ти науката на светиите научил ли си? Науката на ангелите научил ли си? Тя е за далечното бъдеще.
Ако пък започнете с науката на светиите, с науката на ангелите, как ще свършите? (Учителят откъсна една тревица и я посочи.) Като тази тревица ще израстете нагоре. Когато аз се накича с едно цвете, това означава, че живея по науката на светиите и на ангелите.
Казвам: ако учиш науката на светиите и на ангелите, ще учиш закона на растенето, закона на самопожертването, закона на безкористието.
Вие като кажете нещо, ангелите започват.
Като погледнете тази трева, ще кажете, че трябва да учите закона на ангелите - закона на растенето.
Не, ако можеш да станеш един мост от Бога към хората, да минат през гърба ти ангелите, лошо ли е това? Всеки ангел, като мине, ще ти остави по едно благословение. Ние ще станем мостове не на човешкото, а на Божественото, на ангелите.
19.7.1925г.
313. Което вие видите,  НБ , София
Човѣкъ, който познава много господари, ще изпадне въ много престѫпления, затова той трѣбва да слуша само великото Слово, разумното Слово – Словото на Бога! Нѣкой казва: какво ще каже тогава нашето отечество? Кое е отечеството ви? – Въ свѣта има само едно отечество, то е разумното отечество, на което глава е Господь, на което служители сѫ ангелитѣ, светиитѣ.
313.2 Което вие видите . ( втори вариант )
Човек, който познава много господари, ще изпадне в много престъпления, затова той трябва да слуша само великото Слово, разумното Слово – Словото на Бога! Някой казва: какво ще каже тогава нашето отечество? Кое е отечеството ви? – В света има само едно отечество, то е разумното отечество, на което глава е Господ, на което служители са ангелите, светиите.
25.7.1925г.
314. Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ , София
Той може да има физическа форма, може да има и духовна форма, но животът сам по себе си няма само една форма, но безброй форми и то толкова много, че и ангелите не знаят, колко са.
Животът на хората е сложен, но животът на ангелите е още по-сложен от техния.
314.2 Дава животъ – Скърбьта и радостьта ( втори вариант )
Той може да има физическа форма, може да има и духовна форма, но животътъ самъ по себе си нѣма само една форма, но безброй форми и то толкова много, че и ангелитѣ не знаятъ, колко сѫ.
Животътъ на хората е сложенъ, но животътъ на ангелитѣ е още по-сложенъ отъ тѣхния.
29.7.1925г.
315. Съвместими отношения, ООК , София
Само ангелите мислят. Понеже ангелите мислят правилно, те работят с мисълта, а са оставили хората да работят с чувствата. Значи ангелите мислят, а хората чувстват. Следователно между мислите на ангелите и нашите чувства става една вътрешна връзка. В цялата Свещена книга никъде не се говори за човешкия ум, но за ума, за мисълта на ангелите, а пък за сърцето на човека.
12.8.1925г.
316. Малкото добро и малкото зло, ООК , София
Сега ангелите правят хубаво, здраво въже, с което да извадят хората на повърхността на Земята.
Вие можете да шлифовате камъните, но дойде ли до хората, оставете тази работа, тя е за ангелите.
23.8.1925г.
317. Двете свещени положения, СБ , В.Търново
Вие сте забравили, когато ангелите са ви изпращали с венци.
Така и ние казваме за вас: ангелите влизат в тази гъста материя и ви изкопават. Тия, у които съзнанието се е пробудило, ангелите ги намират тъй, както днес намират заровените скъпоценни камъни, и ги изкопават.
Ние ще разберем Бога като Светлина, тъй както ангелите Го разбират. Ще имаме една велика наука на ангелите и ще се радваме.
Ако знаехте езика на ангелите, бих ви казал Вехади.
24.8.1925г.
318. Основни закони, ИБ , В.Търново
Великден вие сте радостни, настроението ви е повдигнато, вие преживявате живота на ангелите, а в друг ден вие сте тъжни, настроението ви е понижено: вие преживявате живота на тъмните духове.
24.8.1925г.
319. Подпушване на светлината, СБ , В.Търново
На когото и да пишеш, ще знаеш, че пишеш като за Господа, като за ангелите – ще се научиш на чистота. Ангелите са същества на абсолютната чистота, на ред и порядък.
И ангелите имат вяра, само че тяхната вяра се различава от нашата.
24.8.1925г.
320. Търпение и вяра, СБ , В.Търново
Някой ден вие сте радостни, настроението ви е повдигнато, вие преживявате живота на ангелите.
25.8.1925г.
321. Високият връх, СБ , В.Търново
Щом е на Земята, той не може да бъде един съвършен дух, каквито са ангелите, които живеят в Бога.
Някой път ангелите слизат от Небето с цел да разрешат известна задача на Любовта.
26.8.1925г.
322. Живите образи, СБ , В.Търново
Когато говорим за ангелите, туй да ви причинява радост, да знаете, че и вие един ден ще бъдете ангели.
Въпросът е, че вие сега сте на Земята, а аз ви говоря за ангелите. Независимо от това, тук ме разбирате добре, но когато се върнете в София и в другите градове из България, вие ще влезете пак във вашите кухни, а ангелите ще останат на Небето.
27.8.1925г.
323. Нарядъ и упътвания (четвъртъкъ), СБ , В.Търново
Другъ пѫтникъ срѣща сѫщия човѣкъ и му казва: ти, като умрѣшъ, ще отидешъ на небето, и тамъ, отъ ангелитѣ ще научишъ много нѣща.
323.2 Наряд и упътвания (четвъртък) (Чистотата) ( втори вариант )
Друг пътник среща същия човек и му казва: ти, като умреш, ще отидеш на небето, и там, от ангелите ще научиш много неща.
Друг пътник среща същия човек и му казва: „Ти, като умреш, ще отидеш на Небето и там, от ангелите, ще научиш много неща.“ Третият пътник обаче сам намира този човек и не го праща в Америка, във Вашингтон, както първия, нито на Небето, както втория, а понеже го вижда,че е гладен, бос, няма къде да спи, казва му: „Ела с мен!“ Завежда го у дома си, нахранва го, дава му здрави обуща, чисто легло, и след това го изпраща да си отиде.
28.8.1925г.
324. Истинната врата, СБ , В.Търново
Питам ви сега: опитвали ли сте някой път да мислите какво ще правите, като отидете на Небето? Казвате: „Ще служа на Господа.“ Във вашия ум седи идеята, че ангелите са облечени с хубави бели дрехи, свирят с китари, и като отидете при тях, веднага ще ви посрещнат. Да, ако знаеш езика на ангелите и те срещне някой от тях, ще ти проговори; не знаеш ли езика им, той няма да те погледне, ще си замине.
Даже и ангелите не са знаели как да постъпят с хората. Първият завет биде даден чрез ангелите.
29.8.1925г.
325. Дето и да идеш!, СБ , В.Търново
Той извиква приятелите си и им казва: „Хората вече не ме разбират, тясно ми е тук, на Земята, затова отивам в друг свят, при по-културни същества – при ангелите.“
6.9.1925г.
326. Късият път, СБ , В.Търново
Като дойде ангелът, какво ще му кажете? Всички сегашни хора се боят от ангелите. Какво представляват ангелите? – Носители на Любовта. Кога ви е страх? Чудни са хората, когато ги е страх от ангелите, да не им вземат живота! Когато някой приятел ви носи живот и здраве, храна и дрехи, защо ви е страх от него? Когато дойде някой разбойник да ви обере, разбирам да ви е страх.
Тъй че сега Господ ще похлопа на вратата ти, ангелите ще похлопат и ще ти кажат: „Ще донесеш туй, което от толкова години не си върнал.“ Туй е съдбата на света.
Питам: ангелите как прекарват своя живот? Не е ли смешно да учат едно малко дете, което не разбира още нищо от живота, че ако майка му и баща му умрат, то ще остане на произвола на съдбата? Това е първото заблуждение, което се внася в човешката душа.
1.11.1925г.
327. И Бога за свой Отец казваше,  НБ , В.Търново
И ангелите, толкова възвишени същества, скърбят. Щом го пропусне, ще чака други хиляда години, за да направи едно добро. – Щом е така, нека ангелите слязат на земята, между хората.
15.11.1925г.
328. Заведоха Исуса, НБ , София
Аз трябва да мисля като ангелите; аз трябва да мисля като зайците, аз трябва да мисля като дръвчетата.
18.11.1925г.
329. Козативни сили, ООК , София
Ще кажете: „И таз добра!" Че ако вие знаете да товарите и разтоваряте едно магаре, както трябва, ангелите ще ви пеят хвалебни песни.
Когато човек е сит, той се занимава и с наука, и с философия, разсъждава по много философски въпроси: какво е казал Кант, какво е казал Шопенхауер, но щом огладнее, напуща всичката философия, не го интересува вече кой какво е казал, престава да се интересува от небето, от ангелите; той започва да мисли вече само за хляба, как се изкарва от земята, как се пече и т.н.
22.11.1925г.
330. Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление, МОК , София
Веднъж Бог е казал, че от вас човек ще стане, и ангелите са пресметнали това: как можете вие сами да вадите заключение, че от вас нищо не може да излезе? Това не е права мисъл.
25.11.1925г.
331. Прави и криви линии, ООК , София
Нали някога свети Илия се възнесе на небето с огнена колесница? Тогава как ще се проектират ангелите и архангелите например във физическия свят? Какви линии ще образуват те? Казвам: Колкото съотношенията между линиите, които те образуват, са по-правилни, толкова и съществата са по-разумни.
Влезе ли някой грозен човек между ангелите, достатъчно е само веднъж да се погледне в техните огледала, за да се ужаси от своя образ. Види ли образа си, той за нищо вече не е в състояние да остане между ангелите. Ангелите ще се отнесат внимателно към него, но не могат да направят никаква връзка с него, защото знаят, че той е невежа човек. Щом е попаднал между ангелите, ще трябва да се смири и да си каже: „Господи, тези същества са високо напреднали, аз не съм за тук.
Когато ангелите искат да развият музикалното чувство на някой човек, те го поставят на големи страдания и изпитания.
29.11.1925г.
332. Той знаеше, НБ , София
По някой път и у ангелите, които са толкова напреднала в своята култура, се заражда едно отвращение, едно желание Господ да им позволи да ометат хората, да създадат нещо по-хубаво. Сега, ако ме попитате, какво правят ангелите, ще ви кажа, че те точат своите огнени ножове.
Сега, мнозина искат да отидат при ангелите, какво ще научиш? За да отидеш при ангелите, трябва да имаш техните органи.
Казва се, че Господ щял да изпрати ангелите си с тръби да затръбят, и човек щял да възкръсне.
2.12.1925г.
333. Аумен, ООК , София
Преди всичко граматиката, с която хората си служат на земята, не е същата граматика, с която ангелите си служат.
Опита ли се някой да влезе в една от тия врати,- той ще срещне огнения меч на ангелите.
Ангелите горе пеят тази свещена песен, която се отразява и във вашите души.
6.12.1925г.
334. Влияние на светлината и тъмнината,  МОК , София
334.2 Какво приложение има числото две ( втори вариант )
Тогава са се образували огньове, тогава са се разделили светове, тогава са паднали ангелите.
Като кажа две, значи се заражда как светът се е създал, ангелите са падали, едни са слезнали, други са останали.
9.12.1925г.
335. Служене на Бога и на себе си, ООК , София
Някога, в миналото боговете са водили борба, ангелите са падали и ставали, хората и до днес продължават да се борят и всичко това става все за числото две.
И тъй числото две представлява хората, а не ангелите.
Ангелите са нишки, проводници, през които минава тази Любов.
Вярно е това, но работата на Бога, на ангелите не е тази. Веднъж човек дошъл на земята, трябва сам да работи върху себе си, а Бог, ангелите и другите разумни същества ще му дават светлина и топлина, ще му помагат само.
13.12.1925г.
336. Откъде ида,  НБ , София
Този дух по-нататък взима Христа, изкачва Го на едно високо място на храма и Му казва: „Хвърли се отгоре, защото е писано в Писанието, че ангелите ще те носят на ръце, да не би да препънеш в камък ногата си“. Ти няма да се хвърляш! Ще седиш на това място и ще кажеш: аз разрешавам въпроса между Бога и мене, няма какво да Го изкушавам, няма какво да се съмнявам в Него, аз Го познавам; няма какво да казвам: Господи, ако ме обичаш, прати отгоре ангелите, да ме хванат! Какво научи Христос в пустинята? Духът Му каза: „Ще дойде онзи, който изкушава хората“.
Питам: постъпил ли си благородно? В дадения случай, какво ще кажат ангелите за тебе? Нека вземем пример от съвременните учени хора, как те се интересуват и наблюдават и най-малките явления в природата.
16.12.1925г.
337. Перпендикулярът на живота, ООК , София
От двете успоредни АВ и СО, правата АВ представлява ангелите, СО сме ние, а перпендикулярът МИ е Бог, Който никога не се изменя. Правата АВ представлява ангелите и разумните хора. Ангелите и хората са две еволюции, определени от Бога да вървят успоредно във великия живот на Битието.
Докато вашият живот е успореден с живота на ангелите и разумните същества, вие ще се развивате правилно.
Освен това искам да вървите успоредно с ангелите.
20.12.1925г.
338. Добрата земя,  НБ , София
Ангелите, които са толкова будни, или казано на друг език, онези Разумни същества, които са завършили своята еволюция, или онези възвишени братя, на които днес Брама дава второ угощение, за което сега няма да ви говоря, всички следят, всички виждат това нещо.
Ще дойдат много професори от небето, които ще ви кажат: имаме чест да ви се представим като професори, да ви научим Божествения език, чрез който да се съобщавате с ангелите.
25.12.1925г.
339. Правила и съвети, КД , София
Тези, непотребните мисли, разумни ли са? Ще си кажа: Какво се постига с тази постъпка - на Бога ще угодя ли, на ангелите, ще се повдигне ли мнението на добрите хора за мен, тогава ще го направя.
Пред Бога човек трябва да бъде всякога чист, да отвори душата си пред невидимия свят, пред Бога, пред ангелите и пред хората.
27.12.1925г.
340. Показа им ръцете си,  НБ , София
И когато ние, мъртвите хора, се движим, как мислите, ние ли се движим, или ангелите ни носят от едно място на друго? По някой път вие мислите, че сте живи.
Чудни сте вие! Ангелите нямат друга работа, ами ще напуснат небето, онзи светъл, смислен живот и ще дойдат при вас, при някоя неодела-майка, като някое малко бебенце, да го потупва всеки ден, да го праща да оре на нивата, или да го праща да пасе някому биволите и воловете. Благородно е това желание, да дойде някой ангел у нас, възможно е и това, но кога? По какъв начин може да дойде един ангел у нас? Ангелите няма да се раждат като нас, но писано е в Писанието: “Когато ние се обърнем към Бога и се новородим, тогава Господ ще изпрати по един ангел да живее във всеки едного от нас.” Тогава ще бъдем радостни и весели. И всичко възвишено и благородно в света, в какъвто и да е смисъл, се дължи само на ангелите. Обаче, ние ще кажем: тогава, де е нашата индивидуалност? Какво подразбираме под думата “индивидуалност”? Има ли в това нещо несъобразно? Ангелите са почерпили своето знание от Бога, а ние го черпим от тях. Какво лошо има в това? Когато един ангел влезе в някой човек, и той се прояви като поет, напише една много хубава поема, ангелът няма да подпише името си, но ще каже на своя ученик:”Ти си подпиши името, тази работа е твоя”! Ангелите са много щедри, много благородни.
Един ден, обаче, вие можете да опитате и тия блага, които ангелите имат.
Кои са твоите ближни? – Твоите ближни са ангелите. Най-първо ще служиш на Бога, после на ангелите и най-после на себе си. В древността е съществувала една култура, във времето на която хората са напуснали Бога и са служили на ангелите, а после на себе си. Най-първо ще служиш на Бога, Който съдържа всичко в себе си, после на ангелите и най-после ще влезем при себе си, като човек, и ще видим, какви са нашите отношения в света.
Ние можем да бъдем в съобщение едновременно и с Бога, и с ангелите. Защо майка ти стана охтичава? Защото беше в противоречие с ангелите.
30.12.1925г.
341. Голяма радост и малка скръб, ООК , София
Ангелите се видели в чудо, какво да правят с този евреин, как да го изпъдят вън от рая. Ангелите влезли отново в рая и затворили вратата за евреина.
Колективното изправяне на света е задача на ангелите, на Бога.
И светиите, и ангелите, та и сам Бог работят за уреждане живота на грешните.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.