Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


13.4.1922г.
1. Природни методи, ООК , София
Айнщайн казва, че няма време и пространство.
1.2 Природни методи ( втори вариант )
Когато Айнщайн казва, че няма време и пространство, той разбира състоянията, през които духът и душата минават.
15.10.1922г.
2. Ангел Господен говори, НБ , София
Четете, например, теорията на Айнщайн за земята и се чудите, де е истината. Ако обикновен човек прочете теорията на Айнщайн, няма да намери нищо особено в нея.
2.2 И ангел Господен говори на Филипа ( втори вариант )
Е, представете си сега, немският списател Айнщайн казва, че земята не е корубеста, но е вдлъбната, и че ние живеем в корубата на земята.
17.12.1922г.
3. Добрата земя,  НБ , София
Едва ли някога, през ума на мравката, ще мине мисълта за Кант, за Айнщайн, с неговата теория за относителността на нещата.
15.7.1923г.
4. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Ето, изучавайте теорията на Айнщайн. Казвате, че пътят ви е прав, че постъпките ви са прави, но според теорията на Айнщайн не е така.
18.11.1923г.
5. Бог на живите,  НБ , София
Нима всички съвременни теории на науката не са от „1001 нощ“? Сега според тази съвременна относителна реалност, според теорията на Айнщайн, всички хора признават, че науката е една относителна реалност, а досега мислиха, че е една положителна реалност.
19.12.1923г.
6. Окултната музика в живота, ООК , София
Тия моменти Айнщайн ги нарича вливане.
26.11.1924г.
7. Пелените на живота. Радости и скърби, ООК , София
Какво усещате? Това упражнение е според относителната теория на Айнщайн.
8.2.1925г.
8. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Даже и за насъ трѣбва да се яви нѣкакъвъ Айнщайнъ, който да ни доказва нѣкаква нова теория, а именно, че сѫществуватъ особени звѣзди.
8.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Даже и за нас трябва да се яви някакъв Айнщайн, който да ни доказва някаква нова теория, а именно, че съществуват особени звезди.
9.7.1926г.
9. Педагогически правила, МС , София
Като казвате, че математиката е установена наука, питам ви: какво разбират съвременните математици от онова живо приложение на математиката в живота си на земята? Айнщайн като развива своята теория, навлиза в нова област на математиката.
3.11.1926г.
10. Човешкият дух, ООК , София
Казвате: Айнщайн е учен човек, Дарвин, Кант също така са учени, понеже внесоха нещо ново в света. Айнщайн е някъде в Германия, Дарвин – в Англия, Кант – в Германия, обаче всеки човек включва в себе си и Айнщайна, и Дарвина, и Канта.
20.9.1929г.
11. Удължени и скъсени линии,  МОК , София
11.2 Правата линия ( втори вариант )
Може да четете някой философ или Питагор, или Кант, или Айнщайн.
5.6.1932г.
12. Доброто семе,  НБ , София
Запример теорията на Айнщайн - той дава едно ново мировъзрение, което постепенно разширява.
12.3.1933г.
13. В Неговата любов,  НБ , София
Казват, че Айнщайн излязъл из техническия институт.
22.9.1935г.
14. Защо им говориш с притчи?,  НБ , София
Вземете теорията на Айнщайна. Сега от притчите минавам към Айнщайна. Айнщайн поддържа, че вселената е някаква относителна реалност. Това са теории, които Айнщайн сам ви е доказал.
15.12.1935г.
15. По новия начин. Коприненият конец,  УС , София
Че много учени хора сега, като се занимават с относителната теория на Айнщайн, тъй взима се умът на човека.
15.2 Коприненият конец ( втори вариант )
Ако чете съчиненията на Айнщайн, умът му ще се вземе – не разбира човекът. Между неговите разбирания и тези на Айнщайн се открива голяма пропаст.
4.4.1937г.
16. Здравото учение,  НБ , София
Ако отидете в Америка, ще видите, че даже и Айнщайн не струва толкова, колкото струва този богат американец, понеже се е застраховал за 16 милиона долара.
18.11.1938г.
17. Страдания и придобивки,  МОК , София
Теорията на Айнщайн показва, че пространството е огънато.
1.1.1939г.
18. Малкият брат,  ИБ , София
Теорията на Айнщайна, запример, създаде голямо умствено и нервно напрежение на много учени.
26.11.1939г.
19. Там имаше някой си человек,  НБ , София
Значи, той разбира теорията на Канта и относителната теория на Айнщайна, но другите неща не разбира.
3.3.1940г.
20. Става истина,  НБ , София
Мнозина, които се занимават с теорията на Айнщайна, учени, професори...
26.11.1941г.
21. Любов и Обич, ООК , София
Когато Айнщайн внесе своята теория, мнозина математици започнаха да разсъждават за Вселената, колко голяма е Вселената.
29.3.1942г.
22. Да изповядваме!,  НБ , София
Иска да знае Айнщайн разширява ли се вселената, дали е безгранична или гранична.
20.6.1943г.
23. Религиозни и духовни хора,  УС , София
Но какво нещо е грандиозността? Често казват хората: „Знаеш ли съвременната квантова теория? Ами теорията на Айнщайн за относителната реалност?“ Писали са хората за относителната реалност, но човешкото понятие е относителната реалност.
17.11.1943г.
24. Любов и безсмъртие, ООК , София
24.2 Смъртни и безмъртни ( втори вариант )
Което тук, най-големите математици разрешават, математици като Айнщайн и други - и най-малките ангелчета си играят с тия задачи, които нашите математици разрешават.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.