Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


ИЗБРАНИ СТИХОВЕ В БИБЛИЯТА ОТ УЧИТЕЛЯ
1/7 страници, 1 - 100 от 623 стиха от Библията.
Духътъ


„Плодътъ на Духътъ е любовь, радость, миръ, дълготърпѣние, благость, милосърдие, вѣра, кротость, въздържание: противъ таквизи нѣма законъ.“
(Г.5;22.)

„Испитвайте писанията.“
(И.5;39)

„Всичко, що е отъ по-напрѣдъ писано, за поучение намъ е прѣднаписано; та чрѣзъ търпѣнието и утѣшението на писанията да имаме надѣжда. “
(Р.15;4.)

„СЛОВО БОЖИЕ“
(О.И. 19;13)

„БОГЪ Е ДУХЪ“
(ЕВ.И. 4;24)

„ДУХЪ ВѢЧЕНЪ“
(ЕВР. 9;14.)

„Който има седмьтѣ духове Божии, и седмьтѣ звезди.“
(О.И. 3;1.)

„Духътъ на Любовьта.“
(ЕВ.И. 4;24)

„Духътъ на Животътъ.“
(ЕВ.И. 4;24)

„Духътъ на Святостьта.“
(ЕВ.И. 4;24)

„Духътъ на Мѫдростьта.“
(ЕВ.И. 4;24)

„Духътъ на Душата.“
(ЕВ.И. 4;24)

„Духътъ на Истината.“
(ЕВ.И. 4;24)

„Духътъ на Силата.“
(ЕВ.И. 4;24)

„Духътъ на Благодатьта.“
(ЕВ.И. 4;24)

„Духътъ Христовъ.“
(ПЕТ.1;11.)

„Святийтъ Духъ.“
(ЕФЕ.1;13.)

„Които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.“
(О.И. 5;6)

„Бѫдете съвършени и вий, както е съвършенъ Отецъ вашъ.“
(ЕВ.М. 5;48)

„За да бѫде человѣкътъ Божий съвършенъ.“
(2.ТИМ. 3;17.)

„Не знaете ли, че сте храмъ Божий и Духъ Божий живѣе въ васъ?“
(1. КОР. 3;16)

„Чрѣзъ единийтъ Духъ се кръстихми да сми въ едно тѣло.“
(1. КОР. 12;13)

„Има различия на дарбитѣ, но Духътъ е истийтъ.“
(1. КОР. 12;4.)

„Всичко това го дѣйствува единийтъ  и тойзи истий Духъ, който на всѣкой человѣкъ особено раздѣлява, както му е угодно.“
(1. КОР. 12;11.)

„Имайте ревность за по-добритѣ дарби.“
(1. КОР. 12;31.)

„За милосърдието на милостьта на Бога нашего, съ която ни посѣти зора отъ висотата.“
(ЕВ. Л. 1;78.)

„И свѣтътъ на Слънцето ще бѫде седмократенъ, както свѣтътъ на седмь дни.“
(ИСА. 30;26)

„Потърсѣте Того, който прави Плиядитѣ и Ориона.“
(АМОС. 5;8)

„Господь е името Му. Отецъ на свѣтлинитѣ.“
(ИАК. 1;17.)

„Стани, свѣти, защото свѣтътъ ти дойде.“
(ИСА. 60;1.)

„Въ това се поучавай, въ това се занимавай, да бѫде явно на всичкитѣ твоето прѣуспѣвание.“
(1. ТИМ. 4;15.)

„Отвори очитѣ ми и ще гледамъ чудесата на Твоя законъ.“
(ПС. 119;18.)

„И върна се ангелътъ, говорящий съ мене, и ме събуди, както человѣкъ, който се събужда отъ сънътъ си, и рече ми: "Що виждашъ ти?" И рѣкохъ: "Погледнахъ и ето свѣтилникъ, всичкий златенъ, и чаша върху него".“
(ЗАХ. 4;1-3.)

„И Духътъ да се върне при Бога, Който го е далъ.“
(ЕКЛ. 12;7)

„И седмьтѣ му свѣтила върху него.“
(ЗАХ. 4;2.)

„И имаше около прѣстолътъ и дѫга.“
(О.И. 4;3.)

„И прѣстолътъ на Бога.“
(О.И. 22;3.)

„Имаше и седмь свѣтила огнени, които горѣха прѣдъ прѣстолътъ, които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.“
(О.И. 4;5.)

„И рече Богъ: Поставямъ дѫгата Си въ облакътъ и тя ще бѫде бѣлѣгъ на завѣта между Мене и земята.“
(БИТ. 9;13.)
Любовь


„И хоругвата му надъ мене бѣ любовь.“
(П.ПЕС. 2;4.)

„Богъ е Любовь.“
(1.И. 4;8)

„Азъ Съмъ Богъ твой.“
(ВТОР. 5;6)

„Азъ съмъ цвѣте Сароново.“
(II. ПЕС. 2;1.)

„Да възвисимъ сърдцата си и рѫцѣтѣ къмъ Бога.“
(П.ИЕР. 3;41.)

„Обичай, прочее, Господа, Бога твоего.“
(ВТОР. 11;1.)

„Защото любовьта е крѣпка като смъртьта.“
(П.ПЕС. 8;6.)

„Възлюбѣте се усърдно единъ други отъ чисто сърдце.“
(I. ПЕТ. 1;22.)

„Любовьта не прави зло ближнему.“
(РИМ. 13;10.)

„Любовьта дълготърпи, благосклонна е.“
(КОР. 13;4)

„Богъ толкозъ възлюби свѣтътъ, щото даде Сина Своего единороднаго.“
(ЕВ. И.3;16.)

„Никой нѣма по-голѣма любовь отъ тъзи, щото да положи нѣкой душата си за приятелитѣ си.“
(ЕВ. И. 15;13)

„Любовьта не завижда, любовьта не се прѣвъзнася, не се горди, не безобразствува, не дири своето си, не се раздражава, не мисли зло, срадува се на истината, всичко прѣтърпѣва, на всичко хваща вѣра, на всичко се надѣе, всичко търпи. Любовьта никога не отпада.“
(I. КОР. 13: 4-8)

„Обичайте се единъ другий съ братска любовь.“
(РИМ. 12;10.)

„Има приятель, по-тѣсенъ и отъ братъ.“
(ПР. 18;24.)
Прощение


„И единъ на другий си прощавайте.“
(КОЛ. 3;13.)

„А бивайте благи единъ другиму, милосърди, прощавайте си единъ на други, както ви е и Богъ простилъ чрѣзъ Христа.“
(ЕФ. 4;32.)

„Много вода не може да угаси любовьта.“
(П.ПЕС. 8;7)

„Прости, молимъ ти се, прѣстѫплението на рабитѣ на Бога на Отца ти.“
(БИТ. 50; 17)

„Вкоренени и основани въ Любовьта.“
(ЕФ. 3;17)
Утѣшение


„Азъ плача, окото ми излива вода, защото се отдалечи отъ мене утѣшительтъ, който би оживилъ душата ми.“
(П.ИЕР. 1;16.)

„Виждь, Господи, защото съмъ въ утѣснение.“
(П.ИЕР. 1;20.)

„Скърбитѣ на сърдцето ми се умножиха.“
(ПС. 25;17.)

„Веселието ми се обърна на скърбь, сърдцето ми е изнемощѣло въ мене.“
(ИЕР. 8;18.)

„Ако прѣмина прѣзъ срѣдъ утѣснение, Ти ще ме оживишъ.“
(ПС. 138;7.)

„Той наистина зѣ на себе си болеститѣ ни и съ скърбитѣ ни се натовари.“
(ИСА. 53;4.)

„О, оскърбена, смущена, неутѣшена, ето Азъ ще постеля камениетѣ ти стивиевидни и ще туря основанията ти отъ сапфири.“
(ИСА. 54;11.)

„Млъкнѣте и разумѣйте, че Азъ съмъ Богъ.“
(ПС. 46;10.)

„Богъ на всѣко утѣшение.“
(2. КОР. 1;3.)

„Азъ Съмъ съ тебе да те избавямъ.“
(ИЕР. 15;20.)

„Духътъ на утѣшението.“
(ИСА. 51;12.)

„Азъ Съмъ, който ви утѣшавамъ.“
(ИСА. 51;12.)

„За да утѣша всичкитѣ сѣтующи, да имъ дамъ красота вмѣсто пепелъ, елей на веселие вмѣсто плачъ, облѣкло на хваление вмѣсто духъ на униние.“
(ИСА. 61; 2-3.)

„Да се не смущава сърдцето ви.“
(ЕВ. И. 14;1.)

„Ето, Азъ Съмъ съ вазъ.“
(ЕВ. М. 28;20.)

„И днитѣ на сѣтованието ти ще се свършатъ.“
(ИСА. 60; 20.)

„И ще обърше Богъ всѣка сълза отъ очитѣ имъ.“
(О.И. 21;4.)

„Когато се унижи нѣкой, тогазъ ще речешъ: Има възвишение.“
(ИОВ. 22;29.)

„Скърбьта ви ще се промѣни на радость.“
(ЕВ. И. 16;20.)

„Утѣшавайте, утѣшавайте людиетѣ Ми.“
(ИСА. 40;1.)

„За да научаватъ всички и всички да се утѣшаватъ.“
(I. КОР. 14;31.)

„И ще го водя, и ще въздамъ пакъ утѣшения нему и на оскърбенитѣ му.“
(ИСА. 57;18.)

„И ще ви даде другъ Утѣшитель, да прѣбѫде съ васъ во вѣки.“
(ЕВ.И. 14;16.)

„Който ни утѣшава въ всѣка наша скърбь, за да можемъ и ний да утѣшаваме тѣзи, които се намѣруватъ въ всѣка скърбь, съ утѣшението, съ което ний сами сми утѣшавани отъ Бога.“
(2. КОР. 1;4)
Животъ вечен


„Азъ дойдохъ, за да иматъ животъ и да го иматъ прѣизобилно.“
(ЕВ. И. 10;10.)

„А това е животъ вѣчний, дѣто да познаятъ Тебе, единаго истиннаго Бога.“
(ЕВ. И. 17;3.)

„Който съхранява въ животъ душата ни.“
(ПС. 66;9.)

„Духъ Божий ме е направилъ и диханието на Всесилнаго ме е оживотворило.“
(ИОВ. 33;4.)

„Съ кожа и плъть си ме облѣкалъ, съ кости и жили си ме оплелъ, животъ и милость си ми дарилъ.“
(ИОВ. 10; 11-12.)
Мощь


„Бѫдѣте крѣпки.“
(ВТОР. 31;6.)

„Всичко мога чрѣзъ Христа, който ме укрѣпява.“
(ФИЛ. 4;13.)

„И съ търпѣние да тичами на прѣдлежащото намъ поприще.“
(ЕВР. 12;1.)

„Споредъ богатството на славата си, чрѣзъ Неговийтъ Духъ да се утвърдите крѣпко въ вѫтрѣшнийтъ человѣкъ.“
(ЕФЕ. 3;16.)

„Които чакатъ Господа, ще подновятъ силата си, ще възлѣзатъ съ крила като орли, ще тичатъ и не ще се утрудятъ, ще ходятъ и не ще ослабѣятъ.“
(ИСА. 40; 31.)

„Защото Господь Иеова е вѣчна крѣпость.“
(ИСА. 26;4.)

„Богъ твой отреди силата ти.“
(ПС. 68;28.)

„Защото укрѣпи вереитѣ на твоитѣ врата.“
(ПС. 147;13.)

„Рѫката Ми ще го поддържа.“
(ПС. 89;21.)

„Укрѣпѣте ослабналитѣ рѫцѣ, утвърдѣте разслабенитѣ колѣна.“
(ИСА. 35;3.)

„Отиватъ отъ сила въ сила.“
(ПС. 84;7.)

„Укрѣпилъ си ме съ сила въ душата ми.“
(ПС. 138;3.)
Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати.